Styresak Mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Mars 2013"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2013

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk mars Avvik mars Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Kvalitet Ventetid 67,9 72,5 72,3 Fristbrudd 6,3 % 6,5 % 6,7 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" Herav kommunal medfinansiering Andel kommunal medfinansiering 47,2 % -0,6 % 46,9 % -1,8 % 47,4 % 49,1 % 48,8 % Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 8,2 % 8,4 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 1. Oppsummering Kvalitet Andel fristbrudd er med 6,3 prosent på samme nivå som i februar. Tilbakemeldingene fra foretakene tyder på at det er stort fokus på å unngå fristbrudd, men at det tar tid før de ulike iverksatte tiltakene gir effekt. Økt antall henvisninger og påsken har også gjort det vanskelig å få redusert antall fristbrudd i mars. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett viser en stor nedgang fra 73 til 68 dager fra februar til mars. Nedgangen gjelder særlig somatikk og BUP hvor reduksjonen er på henholdsvis 6 og 7 dager. Antall langtidsventende reduseres fortsatt både for de med og uten rett. Fagområdene VOP, BUP og TSB oppfyller fortsatt målkravet på under 65 dagers ventetid, slik det fremgår i Oppdragsdokument 2013 til Helse Sør-Øst RHF. Andel korridorpasienter ligger fortsatt stabilt i underkant av 2 prosent. Som tidligere er det Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF som har størst utfordringer. Akershus universitetssykehus HF åpner ny sengeenhet ved Ski sykehus og endrer samtidig arbeidsform og organisering i akuttmottaket, noe Helse Sør-Øst RHF forutsetter vil bedre situasjonen. 4

5 1. Oppsummering Aktivitet Aktiviteten målt i antall DRG-poeng i henhold til «sørge for»-ansvaret ligger 0,4 prosent under budsjettet, en betydelig forbedring fra februar. Dette skyldes blant annet etterregistrering, da ny grouper for 2013 nå er på plass i de fleste foretakene. Det er i tillegg spesielt høy aktivitet innen døgnbehandling i mars. Årsestimatet opprettholdes foreløpig tilnærmet som årsbudsjettet. Det negative budsjettavviket innen polikliniske konsultasjoner for alle tjenesteområder fortsetter å øke i mars. Aktiviteten er mest negativ innen TSB hvor aktiviteten er 9,1prosent lavere enn planlagt. For de andre tjenesteområdene ligger avviket mellom 3 og 4 prosent. Foretakene melder at den lave aktiviteten skyldes en kombinasjon av at nye poster som er etablert ikke er kommet i gang for fullt og avvikling av påsken. Ut over dette har enkelte foretak meldt tilbake at aktivitetsreduksjonen knyttet til påsken er undervurdert ved periodiseringen av budsjettet. 5

6 1. Oppsummering Samhandlingsreformen Arbeidet med å bidra til kvalitetssikrede kommunale døgntilbud innen øyeblikkelig hjelp har høy prioritet i foretakene. Søknadsfristen til Helsedirektoratet for opprettelse av nye tilbud i 2013 gikk ut 1. mars. Da det foreløpig ikke er kommet resultat av søknadene, er dette purret opp av Helse Sør-Øst RHF. Det er en økning i antall utskrivingsklare pasienter, hvor det har vært en økning siden november. Det er for tidlig å si om dette er et uttrykk for at kommunene nå har brukt ledige ressurser på å ta imot utskrivingsklare pasienter. Det er bare i sykehusområdene til Sørlandet og Østfold hvor kommunene makter å ta imot utskrivningsklare pasienter i større grad enn hva som er budsjettert. De øvrige sykehusområdene har til dels langt flere utskrivingsklare pasienter enn budsjettert. Andel kommunal medfinansiering er noe under budsjettet per mars. Det er fortsatt ingen avklaring vedrørende eventuell innføring av kommunal medfinansiering for psykisk helsevern og TSB fra

7 1. Oppsummering Bemanning Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk, er på 616 i mars. Dette er en liten reduksjon fra februar, og hittil i år er avviket på gjennomsnittlig 632 månedsverk. Ved hovedstadsforetakene er det per mars en ytterligere økning i det negative budsjettavviket til 644 månedsverk. Lønn eksklusive pensjon viser et merforbruk på 150 millioner kroner per mars, hvorav overtid og ekstrahjelp utgjør105 millioner kroner. I sum utgjør merforbruket to prosent av lønnsbudsjettet. Innleie av helsepersonell viser per mars et betydelig negativt budsjettavvik på 38 millioner kroner, noe som utgjør 94 prosent. Avviksbeløpet er fortsatt størst ved Oslo universitetssykehus HF, men det er Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF som har de største relative avvikene. I februar er sykefraværet på 8,1 prosent, og dette er en bedring fra januar og også i forhold til samme periode tidligere år. Den positive utviklingen skyldes en vesentlige reduksjon ved Akershus universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Telemark HF og Sunnaas sykehus HF samtidig som Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF har mindre forbedringer i forhold til samme periode tidligere år. Deltidsandelen ligger stabilt samtidig som juridisk og korrigert stillingsprosent fortsetter å øke. 7

8 1. Oppsummering Økonomi Per mars er det et negativt resultat på 184 millioner kroner, med et negativt budsjettavvik på 186 millioner kroner. I mars er det et negativt resultat på 88 millioner som utgjør et negativt budsjettavvik på 53 millioner kroner. Etter samme periode 2012 var det et negativt budsjettavvik på 65 millioner kroner. Det er fortsatt foretakene i hovedstadsområdet som har de største negative budsjettavvikene. I tillegg har Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Sørlandet sykehuset HF økt sine negative budsjettavvik i mars. Til tross for negative budsjettavvik er disse avvikene per mars mindre enn på samme tid i 2012 ved Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Hovedårsakene til det negative budsjettavviket er knyttet til noe lavere aktivitet enn budsjett og høyere bemanning med tilhørende merkostnader. Budsjettavvik i forhold til brutto driftinntekter ligger for Helse Sør-Øst på minus 1,0 prosent. Her finner vi de største relative negative avvikene ved Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF med henholdsvis 3,6 og 2,5 prosent. 8

9 1. Oppsummering Finans Estimert likviditetsreserve ved utgangen av 2013 er cirka 2,8 milliarder kroner, tilsvarende budsjettert nivå. Likviditetsbeholdningen per mars viser en netto bankbeholdning på 952 millioner kroner, cirka 570 millioner kroner bedre enn budsjett. I all vesentlighet skyldes dette avviket endringer knyttet til investeringer og arbeidskapitalbevegelser. Investeringsnivået per mars er på cirka 950 millioner kroner, noe som er cirka 285 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring. Årsestimatet er økt med cirka 85 millioner kroner. 9

10 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 10

11 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ HiÅ feb mar uten rett Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Nedgangen i ventetid er i hovedsak knyttet til somatikken og dette gjelder både pasienter med og uten rett. Det er fortsatt for tidlig å se om dette er en varig effekt, men det kan tyde på at opprydding av langtidsventende har gitt effekt på ventetiden. For psykisk helsevern og TSB, med og uten rett til nødvendig helsehjelp, er ventetiden stabil og ligger under kravet om 65 dager. Grunnet tekniske problemer foreligger det ikke tall for MHH for mars. Dette vil bli inntatt ved neste rapportering. Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 11

12 LTV (1-4 år og > 4 år) Ved utgangen av mars 2013 var det i Norge i overkant av ventende, herav 53% i HSØ. I HSØ har i overkant av (~7%) ventet > 1 år. Antall ventende, utgang mars 2013 Helse Sør-Øst Priv.; HN; > 4 år, (~1%) 1-4 år, (~6%) 6-11 mnd, (~11%) mnd, (~18%) HMN; HSØ; mnd, (~36%) HV; < 1 mnd, (~28%) Kilde: NPR Alle tjenesteområder. 12

13 Innen somatikk fortsetter nedgang langtidsventende og antallet er nærmest halvert. Langtidsventere 1-4 år og > 4 år, somatikk LTV (1-4 år og > 4 år) > 4 år år jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.13 feb.13 mar.13 Hovedandelen venter på poliklinikk (~93%) og er i all hovedsak pasienter «uten rett» (~ 93%) Kilde: NPR Kun somatikk. 13

14 LTV (1-4 år og > 4 år) Nedgang langtidsventere stort sett i alle fagområder LTV 1-4 år og > 4 år, somatikk Mars 2013 Lantidsventere (1-4 og >4 år) feb.12 mar.12 feb.13 mar.13 Utvikling Orto. kir. (inkl. revmakir) Plastikk-kirurgi Nevrologi Øyesykd Karkirurgi Nevrokirurgi Øre-nese-hals sykd Fordøyelsessykd Generell kirurgi Hjertesykd Gastroenterologisk kirurgi Endokrinologi Urologi Generell indremedisin Medisinsk genetikk Andel 15 største (mars 2013) Somatikk total Orto. kir. (inkl. revmakir) Plastikk-kirurgi Nevrologi Øyesykdommer Karkirurgi Nevrokirurgi Øre-nese-hals sykdommer Fordøyelsessykdommer Generell kirurgi Hjertesykdommer Gastroenterologisk kirurgi Endokrinologi Urologi Generell indremedisin Medisinsk genetikk Kilde: NPR Kun somatikk. 14

15 LTV (1-4 år og > 4 år) Nedgang langtidsventere stort sett i alle foretak LTV 1-4 år og > 4 år, somatikk Mars 2013 LTV (1-4 og 4+) feb.12 mar. 12 feb.13 mars. 13 Utvikling OUS HF SØ HF VV HF (*) AHUS HF SS HF SI HF ST HF Priv SiV HF LDS Diak Sun.HF HSØ år >4 år OUS HF SØ HF VV HF AHUS HF SS HF SI HF ST HF Priv SiV HF LDS 34 1 Diak. 5 0 Sun.HF Kilde: NPR Kun somatikk. 15

16 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% Andel fristbrudd per tjenesteområde 10% 8% 6% 4% 2% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Mars Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2013 Akershus universitetssykehus HF 7 % 3 % 4 % 0 % 6 % 7 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 1 % 0 % 0 % 16 % 17 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 8 % 3 % 3 % 2 % Sykehuset Telemark HF 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 4 % Sykehuset Østfold HF 5 % 1 % 8 % 0 % 4 % 5 % Sørlandet sykehus HF 4 % 15 % 0 % 1 % 4 % 4 % Vestre Viken HF 3 % 0 % 2 % 3 % 3 % 4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 0 % 0 % 0 % 4 % 3 % Betanien Hospital 2 % 2 % 5 % Martina Hansens Hospital 3 % Revmatismesykehuset 2 % 2 % 3 % Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 7 % 7 % 10 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 6,7 % 3,2 % 3,2 % 2,2 % 6,3 % 6,5 % HiÅ Andel fristbrudd er på samme nivå i mars som i februar. Økt antall henvisninger og avvikling av påskeferie har skapt utfordringer for å få redusert antall fristbrudd. Innenfor TSB ser vi en god trend med redusert antall fristbrudd På grunn av tekniske problemer foreligger det ikke tall for MHH for mars. Dette vil komme med i neste rapportering. 16

17 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd Mars HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2013 Akershus universitetssykehus HF 7 % 3 % 4 % 0 % 6 % 7 % Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Mars HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2013 Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 8 % 3 % 3 % 2 % Sykehuset Telemark HF 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 4 % Sykehuset Østfold HF 5 % 1 % 8 % 0 % 4 % 5 % Sørlandet sykehus HF 4 % 15 % 0 % 1 % 4 % 4 % Vestre Viken HF 3 % 0 % 2 % 3 % 3 % 4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 0 % 0 % 0 % 4 % 3 % Betanien Hospital 2 % 2 % 5 % Martina Hansens Hospital 3 % Revmatismesykehuset 2 % 2 % 3 % Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 7 % 7 % 10 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 3,7 % 3,4 % 3,5 % 2,3 % 3,6 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 8 % 3 % 3 % 2 % Sykehuset Telemark HF 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 4 % Sykehuset Østfold HF 5 % 1 % 8 % 0 % 4 % 5 % Sørlandet sykehus HF 4 % 15 % 0 % 1 % 4 % 4 % Vestre Viken HF 3 % 0 % 2 % 3 % 3 % 4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 0 % 0 % 0 % 4 % 3 % Betanien Hospital 2 % 2 % 5 % Martina Hansens Hospital 3 % Revmatismesykehuset 2 % 2 % 3 % Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 7 % 7 % 10 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 3,1 % 3,5 % 3,5 % 2,5 % 3,1 % Fristbruddtall for Helse Sør-Øst dersom Oslo universitetssykehus tas ut av datagrunnlaget. Det foreligger ikke tall for MHH for mars. Fristbruddtall for Helse Sør-Øst dersom Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus tas ut av datagrunnlaget. Det foreligger ikke tall for MHH for mars. 17

18 3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ HiÅ feb mar tidspunkt for behandling i samme brev Akershus universitetssykehus HF 49 % 47 % 50 % 45 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 53 % 41 % 45 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF* 61 % 56 % 58 % 82 % 64 % Sykehuset Innlandet HF 57 % 55 % 58 % 50 % Sykehuset Telemark HF 78 % 79 % 79 % 77 % 73 % Sykehuset Østfold HF 58 % 55 % 57 % 75 % Sørlandet sykehus HF 54 % 51 % 54 % 56 % Vestre Viken HF 57 % 58 % 58 % 61 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 59 % 57 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 72 % 74 % 77 % 64 % Diakonhjemmet Sykehus 67 % 69 % 70 % 87 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 58 % 53 % 57 % 82 % 72 % Martina Hansens Hospital 45 % 43 % 53 % Revmatismesykehuset 69 % 58 % 68 % 22 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 59 % 57 % 59 % 61 % 72 % Flere foretak er i ferd med å implementere nytt brevoppsett som sikrer at pasientene får time til behandling i svarbrevet etter vurdering av henvisningen. Bedre planlegging av timebok og legelister flere måneder i forkant er blant tiltakene som er satt i gang. 18

19 3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk feb mar HiÅ HiÅ HiÅ Akershus universitetssykehus HF 3,8 % 4,9 % 4,2 % 2,9 % 2,9 % Oslo universitetssykehus HF 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,9 % 1,0 % 1,1 % 0,8 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 3,5 % 3,4 % 4,1 % 4,1 % 3,0 % Sykehuset Østfold HF 4,7 % 4,8 % 4,9 % 3,4 % 4,6 % Sørlandet sykehus HF 0,5 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % Vestre Viken HF 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,4 % 3,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,9 % 2,0 % 2,0 % 1,7 % 1,9 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,8 % 0,4 % 1,5 % 0,7 % 2,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,8 % 1,9 % 2,0 % 1,6 % 1,9 % Andel korridorpasienter er på samme nivå som i februar og høyere enn snitt i Dette er ikke en tilfredsstillende utvikling. Utfordringene er spesielt store ved Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF. På Akershus universitetssykehus HF er det spesielt ved kirurgisk og medisinsk divisjon de har en høy andel korridorpasienter. Foretaket skal åpne en ny sengeenhet ved Ski sykehus i april og det er planlagt å bruke denne for avlaste hovedsykehuset. I tillegg er det igangsatt ombygging ved akuttmottaket, som skal stå ferdig til høsten. 19

20 3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 7,8 7,0 6,4 7,1 Oslo universitetssykehus HF 7,1 6,7 7,4 7,1 Sunnaas sykehus HF 8,9 6,1 4,3 6,3 Sykehuset i Vestfold HF 3,8 3,2 5,2 4,2 Sykehuset Innlandet HF 3,4 2,9 3,6 3,3 Sykehuset Telemark HF 1,9 2,2 2,7 2,2 Sykehuset Østfold HF 17,1 12,7 14,8 14,8 Sørlandet sykehus HF 5,1 4,6 4,3 4,7 Vestre Viken HF 3,0 7,0 4,0 4,5 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 6,2 6,1 6,1 6,1 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 3,3 3,0 3,1 3,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 9,7 8,3 9,6 9,2 Martina Hansens Hospital 4,7 4,3 4,0 4,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,5 2,7 1,8 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,7 6,6 6,6 6,6 Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til fullført vurdering på 6,6 dager er tilfredsstillende. Det er godt innenfor de nasjonale kravene som er differensiert ift kreft/andre diagnoser. Gjennomsnittstall for hele 2012 lå på 5,9 dager. Sykehuset Østfold HF bruker jevnt over noe lengre tid på å vurdere henvisningene. Det må arbeides med å få ned dette tallet innen ikrafttredelse av ny pasientrettighetslov med vurderingsfrist for henvisninger på 10 dager. Indikatoren viser ikke spredning på ulike diagnoser. 20

21 3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 21

22 3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Denne indikatoren har jevnt over ligget for høyt og det har vært usikkerhet knyttet til tallene. I rapporteringen for mars har man hensyntatt ny definisjon og rendyrket uttrekket av dokumenter som må ferdigbehandles innen 14 dager, det vil si skilt ut kreftmeldinger og andre dokumenter som av natur krever mer enn 14 dager å ferdigbehandle. Justert for ovennevnte får en følgende antall åpne dokumenter: Akershus universitetssykehus HF 8 514, Sunnaas sykehus 652, Sykehuset Østfold HF 1 961, Sørlandet sykehus HF 5 352, Vestre Viken HF og Diakonhjemmet Sykehus Enkelte foretak har ikke rapportert i henhold til ny definisjonskatalog på denne indikatoren, se neste bilde (8b). I tillegg er det stor spredning mellom helseforetakene/sykehusene og indikatoren må følges nøye fremover for å få ned antallet åpne dokumenter. 22

23 3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2013 Akershus universitetssykehus HF 65 % 62 % 63 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 15 % 26 % Sykehuset i Vestfold HF 54 % 55 % 54 % Sykehuset Innlandet HF 49 % 46 % 51 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 66 % 58 % 66 % Sørlandet sykehus HF 51 % 56 % 54 % Vestre Viken HF 33 % 32 % 35 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 51 % 50 % 53 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 30 % 31 % 30 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 19 % 18 % 20 % Martina Hansens Hospital 30 % 54 % 42 % Revmatismesykehuset 73 % 100 % 60 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 48 % 48 % 50 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 23

24 3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2013 Akershus universitetssykehus HF 23 % 25 % 26 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 14 % 12 % 14 % Sykehuset i Vestfold HF 25 % 22 % 24 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 27 % 24 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 11 % 14 % 13 % Sørlandet sykehus HF 23 % 20 % 20 % Vestre Viken HF 35 % 31 % 29 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 25 % 24 % 23 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 35 % 35 % 51 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 21 % 21 % 20 % Martina Hansens Hospital 9 % 6 % 7 % Revmatismesykehuset 12 % 40 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 25 % 24 % 24 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 24

25 3. Kvalitet Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 2013 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 203 Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 25

26 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Det er en betydelig bedring på denne indikatoren. Mens tallene for januar og februar 2012 var på , er de nå redusert til drøye Sykehuset Innlandet HF som lå høyt gjennom hele 2012, har redusert fra i desember 2012 til i mars For foretaksgruppen inkl. private, ideelle sykehus er tallet høyere enn for foretaksgruppen. Dette skyldes primært at Martina Hansens Hospital ikke har gjennomført rydding og sykehuset rapporterer at dette er planlagt våren Sykehuset Innlandet HF har utført en maskinell opprydding av sine databaser, noe som har medført en kraftig nedgang i åpne henvisninger som ikke har ny kontakt. Tallet ventes å reduseres ytterligere de neste månedene. Sørlandet sykehus fortsetter oppryddingen og har igjen halvert antallet åpne henvisninger. På samme tid i 2012 hadde foretaket over åpne henvisninger. 26

27 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng ,1 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret -2,1 % -0,8 % jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Hittil i år per mars DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktiviteten målt i antall DRG-poeng i henhold til «sørge for»-ansvaret ligger 0,4 prosent under budsjettet og dette utgjør om lag 800 DRG-poeng og er en forbedring på 1500 DRGpoeng fra februar. Dette skyldes blant annet etterregistrering da ny grouper for 2013 er på plass i de fleste foretakene. Årsestimatet opprettholdes i hovedsak som årsbudsjett. HiÅ HiÅ 2012 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per mar D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,5 % ,7 % ,6 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,0 % ,1 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,6 % ,7 % ,7 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,8 % ,9 % ,3 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,8 % ,9 % ,1 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,8 % -43-0,6 % ,1 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret ,4 % ,9 % ,4 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % ,9 % ,3 % % 27

28 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,9 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % - 0,0 % ,7 % Sunnaas sykehus HF ,8 % - 0,0 % ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % - 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,2 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,7 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,4 % - 0,0 % ,5 % Sørlandet sykehus HF ,4 % - 0,0 % ,1 % Vestre Viken HF ,3 % 350 0,4 % ,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,8 % ,3 % ,0 % Betanien Hospital ,7 % -90-2,0 % -67-5,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % 210 1,2 % -70-1,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % - 0,0 % ,8 % Martina Hansens Hospital ,8 % - 0,0 % ,5 % Revmatismesykehuset ,3 % -30-1,5 % 37 7,9 % Sum private ideelle sykehus ,8 % 90 0,2 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % ,3 % ,0 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % 20 0,3 % ,2 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,0 % - 0,0 % 222 5,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,8 % ,3 % ,9 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ

29 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % -12,0 % -14,0 % -16,0 % -18,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ Siste måned Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % ,0 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,3 % ,2 % Antall dagbehandlinger ,6 % ,4 % ,9 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,7 % ,3 % ,9 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,4 % ,4 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,2 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,7 % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % ,5 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % % ,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,5 % ,2 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,8 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % ,3 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,4 % ,0 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,7 % ,4 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,5 % 38 8 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,5 % ,7 % 29

30 4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,4 % ,8 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,6 % ,8 % ,3 % Sunnaas sykehus HF -57-9,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,6 % ,6 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 560 2,3 % ,5 % -19-0,4 % Sykehuset Telemark HF ,1 % ,5 % 69 0,8 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 583 4,6 % 57 0,6 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,6 % ,3 % ,8 % ,1 % Vestre Viken HF ,7 % ,6 % ,3 % 69 1,2 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % ,2 % ,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,7 % ,5 % ,1 % ,4 % Betanien Hospital 73 1,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,6 % ,3 % ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 69 0,6 % ,2 % -7-0,2 % Martina Hansens Hospital ,1 % Revmatismesykehuset 114 6,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % ,6 % ,2 % ,1 % 30

31 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per mar Budsjett per mar Avvik 2012 per Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen mar Det er nå flere av kommunene som viser en dårligere evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter sett opp mot hva foretakene har budsjettert. 31

32 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Andel DRG-poeng Faktisk per Budsjett per 2012 per knyttet til KM F av Avvik tot DRG-poeng mar mar mar Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien Hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % Også i mars er kommunal medfinansiering noe lavere enn budsjettert. Forbruket er noe lavere ved alle foretakene, men mest markant ved Akershus universitetssykehus HF. 32

33 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ per Totalt mars Hittil i år per mars (snitt) mars antall %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per mar Akershus universitetssykehus HF ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 727 Sykehusapotekene HF ,2 % 748 Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % Sykehuset Telemark HF ,5 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,3 % Vestre Viken HF ,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % 164 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,2 %

34 6. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2011 Sykefravær 2010 Sykefravær 2012 Sykefravær

35 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak februar 2013 februar 2012 februar 2011 Hittil i år 2013 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 8,5 % 9,9 % 8,5 % 8,8 % 9,4 % 8,4 % Oslo universitetssykehus HF 8,1 % 9,1 % 8,2 % 8,2 % 8,6 % 7,9 % Sunnaas sykehus HF 7,5 % 10,2 % 7,6 % 8,0 % 9,3 % 6,9 % Sykehusapotekene HF 8,3 % 9,9 % 9,2 % 8,1 % 9,7 % 8,9 % Sykehuset i Vestfold HF 7,8 % 8,1 % 7,1 % 7,7 % 7,5 % 7,4 % Sykehuset Innlandet HF 8,5 % 8,8 % 8,9 % 8,5 % 8,5 % 8,7 % Sykehuset Telemark HF 6,9 % 7,9 % 7,4 % 7,2 % 7,8 % 7,4 % Sykehuset Østfold HF 9,0 % 9,4 % 9,2 % 9,0 % 8,8 % 8,7 % Sørlandet sykehus HF 7,5 % 7,7 % 7,3 % 7,7 % 7,3 % 7,2 % Vestre Viken HF 8,4 % 9,1 % 8,7 % 8,5 % 8,7 % 8,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 6,2 % 6,2 % 6,7 % 6,2 % 6,0 % 7,0 % Helse Sør-Øst RHF 2,8 % 4,3 % 3,8 % 3,1 % 4,0 % 3,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 8,1 % 8,9 % 8,3 % 8,2 % 8,4 % 8,1 % Februar viser et avvik fra det vanlige sesongmønsteret og ligger på 8,1 prosent. Utviklingen er drevet av en vesentlige nedgang ved Akershus universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Telemark HF og Sunnaas HF samtidig som Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF også har små forbedringer i forhold til februar måned tidligere år. Det er i samarbeid med Sykehuspartner gjennomført kontroller for å sikre at det ikke er datafeil som er årsaken til den positive utviklingen. Det kan være noen forsinkelse i rapportering av fravær fra foretakene som vil øke sykefraværet, men en foreløpig hypotese basert på fordeling av korttids- og langtidsfravær på de foretak som reduserer fraværet kan tyde på at vinterstigningen i korttidsfravær (influensa med mer) er kommet tidligere i 2013 enn foregående år. 35

36 6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF ,3 % 92,1 % 19,6 % 94,1 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 96,5 % 14,5 % 97,5 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 95,1 % 20,2 % 97,2 % Sykehusapotekene HF ,9 % 94,5 % 11,5 % 97,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % 89,7 % 33,3 % 92,6 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % 88,6 % 29,7 % 92,6 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 88,8 % 33,6 % 91,4 % Sykehuset Østfold HF ,9 % 86,3 % 37,2 % 88,9 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 86,5 % 33,4 % 90,3 % Vestre Viken HF ,9 % 91,4 % 31,6 % 93,1 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,4 % 99,4 % 2,0 % 99,5 % Helse Sør-Øst RHF ,7 % 98,9 % 2,0 % 99,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,9 % 91,6 % 25,1 % 93,8 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Deltidsandelen er stabil samtidig som juridisk og korrigert stillingsprosent fortsetter å øke. Uønsket deltid er redusert til et svært lavt nivå og innsatsen fortsetter for å kunne gi alle ansatte som ønsker høyere stillingsandel dette i løpet av Foretakene rapporterer at det er vanskelig å redusere deltidsnivået ytterligere da store grupper av ansatte ønsker å jobbe deltid. Dersom det skal realiseres markante forbedringer ift. det nåværende nivå vil det kreve en endring fra deltids- til heltidskultur, spesielt ved foretakene utenfor hovedstadsområdet hvor det er en forventning om at en kan jobbe deltid om en ønsker det. 36

37 6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned Kostnader til innleie helsepersonell ligger per mars 94 prosent over budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des De største avvikene er ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF, men relativt sett er det også betydelige overskridelser på Sykehuset Østfold HF og Sørlandet sykehus HF Budsjettavvik innleie 2013 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2013 Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnad.er. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 37

38 6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I mars er det fortsatt store avvik på fastlønn på Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Overtid og ekstrahjelp avviker med 23 prosent, noe som er en liten nedgang sammenlignet med februar. Det er betydelige variasjoner mellom foretakene. Budsjettavvik fast lønn 2013 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2013 Overtid og ekstrahjelp hittil i Fast lønn hittil i år Avvik HiÅ år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 38

39 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Mar (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per mar Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 Oslo universitetssykehus HF ,0 % Sunnaas sykehus HF ,2 % Sykehusapotekene HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 0 Sykehuset Østfold HF ,0 % Sørlandet sykehus HF ,2 % Vestre Viken HF ,2 % 0 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,4 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 Sum Helse Sør-Øst ,0 % (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per mar Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 Oslo universitetssykehus HF ,0 % Vestre Viken HF ,2 % 0 Sum hovedstaden ,6 %

40 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2012 til 2013 TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar - -juni) Sammenligning 2012 og 2013 jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader) 2013 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Mar (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 12- Endring 12- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 12- Endring 12- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer