Styresak Virksomhetsrapport nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak Virksomhetsrapport nr"

Transkript

1 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter mai 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid er hittil i år i Helse Nord på 77 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i mai 2013 er 49 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt 53 dager og Helse Vest 56 dager. Median for private er 63 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 8 % i mai 2013 mot 16 % i mai Antall fristbrudd i mai 2013 er redusert fra 965 i 2012 til 433 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 4 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2013 er om lag på samme nivå som hittil i fjor, men under plan. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. mai 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på -4 prosent. Poliklinisk aktivitet har økt med 2 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

2 Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall utskrivninger og antall liggedøgn enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er noe bak plan men over samme periode i Økonomi Hittil i år har Helse Nord et resultat på +130,2 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -47,6 mill kroner. I mai 2013 er resultatet +19,0 mill kroner, men et budsjettavvik på -16,9 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 38,2 mill kroner under budsjett (-0,6 %) og driftskostnadene 14,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 182,2 mill kroner høyere (3,0 %) og driftskostnadene 77,2 mill kroner høyere (1,3 %). Alle helseforetak har høyere driftskostnader enn budsjettert. Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har lavere inntekter enn budsjettert, i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter. Helseforetakene jobber med å gjennomføre sine vedtatte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Det er gjennomført investeringer for 554 mill kroner i foretaksgruppen pr. mai Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er bedre en estimert ved utgangen av mai Etter lønnsutbetalinger i juni 2013 er beholdningen i tråd med prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose pr. mai Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mai 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 25 månedsverk. Beregning av månedsverk fra nytt kildesystem kan avvike fra side 2

3 tidligere kildesystem. Kvalitetssikring av dette pågår fortløpende i Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til april 2013 viser en økning på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi en positiv nedgang. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og økonomiske nøkkeltall i tiden fremover. Bodø, den 18. juni 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat pr. mai Investeringer... 5 Prognose likviditet... 5 Personal... 5 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 5

6 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid er hittil i år i Helse Nord på 77 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i mai er 49 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt 53 dager og Helse Vest 56 dager. Median for private er 63 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2013 på 56 dager og hittil i år på 57 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mai 2013 på 98 dager og hittil i år på 97 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 79 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 54 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 8 % i mai 2013 mot 16 % i mai Antall fristbrudd i mai er redusert fra 965 i 2012 til 433 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 4 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Regionen har hatt en positiv utvikling siden høsten 2012, men fristbruddene har de siste månedene holdt seg relativt stabil uten en ytterligere reduksjon. Dette med unntak av Helgelandssykehuset HF. Som rapportert i styresak Tertialrapport nr , er det fortsatt behov for å vurdere tiltak for å ytterligere redusere andel fristbrudd, spesielt ved Helse Finnmark Hammerfest. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2013 er om lag på samme nivå som hittil i fjor, men under plan. Antall opphold er som i fjor (-0,1 %), mens polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,1 %. Samlet er det en økning i heldøgnsopphold på 1,7 %. NLSH har en reduksjon i heldøgnsoppholdene (-1,9 %), mens øvrige foretak har økning. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 6

7 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det per mai en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på -4 prosent. Poliklinisk aktivitet har økt med 2 % og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall utskrivninger og antall liggedøgn enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. Pga overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er noe bak plan men over samme periode i Økonomi Resultat pr. mai 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +130,2 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -47,6 mill kroner. I mai 2013 er resultatet +19,0 mill kroner, men et budsjettavvik på -16,9 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 38,2 mill kroner under budsjett (-0,6 %) og driftskostnadene 14,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 182,2 mill kroner høyere (3,0 %) og driftskostnadene 77,2 mill kroner høyere (1,3 %). Alle helseforetak har høyere driftskostnader enn budsjettert. Helgelandssykehuset, NLSH og Helse Finnmark har lavere inntekter enn budsjettert, i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter. Helgelandssykehuset HF har pr. mai 2013 et resultat på -4,7 mill kroner, noe som er -6,8 mill kroner dårligere enn budsjettert. Mai 2013 viser isolert et resultat på -0,7 mill kroner. Helseforetaket forventer effekt av tiltak og har en prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. Nordlandssykehuset HF har i mai 2013 et resultat på -4,3 mill kroner og et akkumulert underskudd på -22,2 mill kroner. Dette er -31,4 mill kroner svakere enn budsjettert. Som følge av svak resultatutvikling endres prognosen til i størrelsesorden - 10 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet på -32 mill kroner. Det er iverksatt arbeid med gjennomføring av strakstiltak for å redusere kostnadene i de siste månedene av En stor andel av strakstiltakene skal også gi langsiktig effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et akkumulert overskudd på +6,1 mill kroner pr. mai Dette er -10,9 mill kroner svakere enn budsjettert. UNN rapporterer et forventet overskudd i størrelsesorden 30 mill kroner +/- 10 mill kroner. Helse Finnmark HF har et akkumulert underskudd på -12,8 mill kroner pr. mai Dette innebærer et negativt budsjettavvik på -15 mill kroner. Resultatet i mai 2013 isolert er -5,5 mill kroner. Med bakgrunn i dårlig resultatutvikling justerer helseforetaket ned prognosen til 0, ett avvik fra styringsmålet på 5 mill kroner. 4 side 7

8 Sykehusapotek Nord HF har en prognose på et budsjettavvik på 0,7 mill kroner. Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli høyere enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til prognosen som følge av lavere salg til sykehusene. Resultatet pr. mai 2013 er -0,1 mill kroner svakere enn budsjettert. Helse Nord IKT rapporterer en prognose på -2 mill kr. På grunn av stor prosjektaktivitet er det større usikkerhet enn tidligere år i kostnads- og inntektsestimatene. Resultatet pr. mai 2013 er i tråd med budsjett. Både inntekts- og kostnadssiden følges opp nøye med sikte på å nå balanse, samtidig som det jobbes med å sikre fremdriften i de store prosjektene og driftsstabilitet. Helse Nord RHF har pr. mai 2013 et overskudd på +169,0 mill kroner, noe som er +16,5 mill kroner bedre enn budsjettert. Prognosen for 2013 er i størrelsesorden +397 mill kroner, 20 mill kroner bedre enn budsjettert. Helseforetakene jobber med å gjennomføre sine vedtatte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kr for Investeringer Det er gjennomført investeringer for 554 mill kroner i foretaksgruppen per mai. Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kr i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er bedre en estimert ved utgangen av mai. Etter lønnsutbetalinger i juni er beholdningen i tråd med prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose per mai. Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar mai 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 25 månedsverk. Beregning av månedsverk fra nytt kildesystem kan avvike fra tidligere kildesystem. Kvalitetssikring av dette pågår fortløpende i Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF som har hatt en nedgang på ca. 10 månedsverk. Kostnader knyttet til innleie er 0,6 mill kroner høyere enn budsjettert for mai 2013, hittil i år er kostnadene 5,3 mill kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie 7,3 mill kroner lavere. 5 side 8

9 Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 5,3 mill kroner lavere enn budsjett for mai 2013, hittil i år 4,2 mill kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. mai 2012 er lønnskostnadene 58,1 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 3 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene er 0,5 % lavere enn i Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-april 2013 viser en økning på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, UNN HF, Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF. Ved Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi en positiv nedgang. 6 side 9

10 DEL II Kvalitet Ventetider HF Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid mai 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 10

11 Somatikk VOP BUP RUS mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra mai 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF NLSH HF UNN HF Total Krav fra eier Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i dager for avviklede pasienter somatikk i Helse Nord for perioden 2011 per mai Kilde: Norsk pasientregister 8 side 11

12 Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF NLSH HF UNN HF Total Krav fra eier Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i dager for avviklede pasienter somatikk med rett til prioritert helsehjelp i Helse Nord for perioden 2011 per mai Kilde: Norsk pasientregister 9 side 12

13 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Somatikk 80 15,7 % VOP 0 0,0 % BUP 2 4,9 % RUS 0 0,0 % Total 91 13,5 % Universitetssykehuset Nord- Somatikk 141 7,1 % VOP 7 12,5 % BUP 1 2,0 % RUS 0 0,0 % Total 151 7,1 % Nordlandssykehuset HF Somatikk 156 9,9 % VOP 10 14,5 % BUP 2 5,0 % RUS 0 0,0 % Total ,0 % Helgelandssykehuset HF Somatikk 16 2,1 % VOP 2 5,7 % BUP 1 3,3 % RUS 0 0,0 % Total 20 2,3 % Total Somatikk 393 8,1 % VOP 20 7,8 % BUP 6 3,8 % RUS 2 3,6 % Total 433 8,0 % Figur 5 Antall og andel fristbrudd mai 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 13

14 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 6 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til mai Kilde: Helse Norsk pasientregister 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Finnmark HF Total Universitetssykehuset Nord-Norge HF Total Nordlandssykehuset HF Total Helgelandssykehuset HF Total Total Total 0 % Figur 7 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 11 side 14

15 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Nord Total Helse Midt Total Helse Sør-Øst Total Helse Vest Total 0 % Figur 8 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Somatikk VOP BUP RUS 10 % 0 % mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 9 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og Kilde: Norsk pasientregister 12 side 15

16 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Figur 10 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mai 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 13 side 16

17 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Akkumulert per Mai Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU Antall liggedøgn PHBU Antall dagopphold PHBU Antall polikliniske konsultasjoner PHBU Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall dagopphold Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 11 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mai 2013, plan og samme periode i fjor 14 side 17

18 Økonomi Resultat Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,7 0,4-1,2-4,7 2,1-6,8-17,4 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,3 1,8-6,1-22,2 9,2-31,4-4,0 22,0 UNN HF -3,1 3,4-6,5 6,1 17,1-10,9-11,8 41,0 Helse Finnmark HF -5,5 0,4-5,9-12,8 2,1-15,0-4,0 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,1 0,2-0,6-0,5-0,1-2,5 0,0 Helse Nord IKT -1,1-0,8-0,2-4,6-4,7 0,1 0,5 0,0 Helse Nord RHF 33,6 30,5 3,1 169,0 152,5 16,5 54,5 377,0 SUM Helse Nord 19,2 35,8-16,7 130,2 177,8-47,6 15,3 450,0 Figur 12 Regnskap, budsjett og avvik i mai 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. mai Budsjettav vik i % av inntekt mai Budsjettavv ik i % av inntekt hittil i år Helgelandssykehuset HF -0,8 % -1,0 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -2,1 % UNN HF -1,2 % -0,4 % Helse Finnmark HF -4,0 % -2,0 % Sykehusapotek Nord HF 0,6 % -0,1 % Helse Nord IKT -0,8 % 0,1 % Helse Nord RHF 2,5 % 2,6 % SUM Helse Nord -1,3 % -0,8 % Figur 13 Budsjettavvik i % av inntekt i mai og hittil i år. Kilde: ØBAK pr mai Prognose per mai 2013 Helse Resultatmål Prognose Avvik Nord (tall i mill kroner) 2013 Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF UNN HF Helse Finnmark HF Sykehusapotek Nord HF Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sum Helse Nord Figur 14 Prognose Helse Nord pr. mai Kilde: ØBAK pr. mai side 18

19 Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,6 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,2 % ,3 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Figur 15 Resultat mai 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med per mai Kilde: ØBAK pr. mai side 19

20 Investeringer Figur 16 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Limit kassakreditt Budsjett Figur 17 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 17 side 20

21 Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Innleie 2013 jan feb mar apr mai Figur 18 Kostnad innleie jan-mai Netto lønn jan feb mar apr mai Figur 19 Nettolønn jan-mai, ekskl. innleie/pensjon/arb.g.avg. Sykefravær Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Helgelandssykehuset HF 8,0% 4,3% 3,7 % 2,1 % 7,2% 3,6% 3,6 % 2,2 % Nordlandssykehuset HF 8,3% 4,0% 4,2 % 2,8 % 9,0% 4,5% 4,5 % 2,9 % Universitetssykehuset HF 9,1% 3,6% 5,5 % 3,5 % 9,1% 4,1% 5,0 % 2,6 % Helse Finnmark HF 8,5% 3,6% 4,9 % 3,1 % 9,5% 4,8% 4,8 % 2,8 % Sykehusapotek Nord HF 8,4% 4,2% 4,3 % 2,9 % 8,1% 3,0% 5,0 % 2,4 % Helse Nord IKT 4,4% 1,6% 2,8 % 2,2 % 3,2% 0,8% 2,4 % 2,0 % Helse Nord RHF 0,9% 0,2% 0,7 % 0,6 % 2,7% 1,3% 1,4 % 0,6 % SUM Helse Nord 8,5% 3,7% 4,8 % 3,1 % 8,7% 4,1% 4,6 % 2,6 % Figur 20 Sykefravær januar-april 2012 og jan-apr 2012 jan-apr side 21

22 Totalt Fravær over 56 Fravær under Herav under fravær dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,7% -0,6% -0,1 % 0,1 % Figur 21 Endring sykefravær april 2012 og 2013 Endring Nordlandssykehuset HF 0,7% 0,5% 0,2 % 0,1 % Universitetssykehuset HF 0,0% 0,5% -0,5 % -0,9 % Helse Finnmark HF 1,0% 1,1% -0,1 % -0,3 % Sykehusapotek Nord HF -0,4% -1,1% 0,8 % -0,5 % Helse Nord IKT -1,2% -0,9% -0,4 % -0,1 % Helse Nord RHF 1,8% 1,1% 0,7 % -0,1 % SUM Helse Nord 0,2% 0,4% -0,2 % -0,4 % 19 side 22

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2013 Styresak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang, Monsen, Eichler 75 51 29 00 Bodø, 13.12.2016 Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 22.4.2015 Styresak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2012 Styresak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012 Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. desember 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 16.12.2014 Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014 Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Mentzoni Einarsen Bodø, 19.8.2016 Styresak 92 2016 Virksomhetsrapport nr. 6 2016 og 7 2016 Formål/sammendrag Denne styresaken har som

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2014 Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 20.2.2013 Styresak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Referatsaker: side 1 Sak 95-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.3.2018 Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr sid Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2018 Styresak 86-2018 Virksomhetsrapport nr. 5-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 23.9.2015 Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. september 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2018 Styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.10.2017 Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 27. august 2014 Sak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014 side 1 Sak 92-2014 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon anskaffelse og beslutning om kontraktsignering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.2.2014 Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.5.2014 Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. oktober 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 21.10.2015 Styresak 109-2015 Virksomhetsrapport nr. 9-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. november 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2018 Styresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Skjemstad og Bang, 75 51 29 18 Dato: 21.6.2011 Styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr. 5-2011 Sakspapirene var ettersendt. Det økonomiske

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 15.12.2015 Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og sid Møtedato: 29. august 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Totth, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2018 Styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75 51 29 00 Dato: 23.9.2010 Styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010 Sakspapirene ble ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.11.2009 200900008 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 98-2009

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 9-2012 Kvalitet Ventetid I ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten pr. september 2012 fra Helsedirektoratet avdeling norsk pasientregister rapporteres det om en gjennomsnittlig

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF

Styremøte i Helse Nord RHF Styremøte i Helse Nord RHF 29. august 2012 Sak 92-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 side 1 Referatsaker: Sak 95-2012/6 Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 2012, jf. styresak 91-2012

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2018 Styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 18.11.2015 Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 20. juni 2013 Sak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 side 1 Referatsaker: Sak 85-2013/3 Sak 85-2013/4 Sak 85-2013/5 Brev fra Lars Næss, overlege ved Kvinneklinikken i Nordlandssykehuset

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport Virksomhetsrapport 4-2019 1 Innhold Kvalitet... 5 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus og den gylne regel... 8 Pakkeforløp... 8 Økonomi... 9 Resultat... 9 Vedlikehold... 11 Investeringer

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer