Sakspapirene ble ettersendt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirene ble ettersendt."

Transkript

1 Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: /680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, Dato: Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 13,9 mill kroner og et negativt budsjettavvik på 5,1 mill kroner. Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på avsetninger og estimater. Dette innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Regnskap Budsjett Avvik Budsjett januar januar januar 2011 Helgelandssykehuset HF -2,9 0,4-3,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 2,9 2,6 0,3 32,0 UNN HF -5,1 0,2-5,3 0,0 Helse Finnmark HF 1,6 0,4 1,2 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,5-0,7 0,2 0,0 Helse Nord IKT 0,5 0,0 0,5 0,0 Helse Nord RHF 17,3 16,0 1,3 208,0 Konsernnivå 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM Helse Nord 13,9 19,0-5,1 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik januar ,0 I styresak Budsjett 2011 konsolidert har Helse Nord en omstillingsutfordring i 2011 på 182 mill kroner. Foretaksgruppen har redusert gjennomføringsrisikoen sammenlignet med 2010 og har for 2011 risikovurdert omstillingstiltak som er høyere enn omstillingsutfordringen. Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha moderat gjennomføringsrisiko. Risikoen vurderes likevel til å være lavere enn i Helse Nord har et budsjett på 250 mill kroner i overskudd i 2011 og et resultatkrav fra Helseog omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Adm. direktør har en prognose i henhold til budsjett på 250 mill kroner. I snitt er antall månedsverk økt med 197 basert på lønnskjøringene i de to første månedene i 2011 sett i forhold til samme periode i fjor. Det er økninger hos alle helseforetakene, med unntak av Helse Finnmark HF. Selv om månedsverktall i starten av året er heftet med mer usikkerhet, er dette en fortsettelse av en trend fra slutten av 2010, og bemanningsøkningen vil bli fulgt tett opp fremover. Blant det som er nytt av året er at Helse- og omsorgsdepartementet krever månedlig rapportering på ventetid og fristbrudd. Vi har ikke fått tall fra Norsk Pasientregister pr. januar 2011 som er grunnlaget som departementet krever at det hentes data fra.

2 Vi har ikke aktivitetsdata tilgjengelig for januar 2011, og vil derfor rapportere dette først i februarrapporten. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport nr til orientering. 2. Styret ber om at bemanningsutviklingen i foretaksgruppen følges opp spesielt. Bodø, den 21. februar 2011 Lars Vorland Adm. direktør Trykte vedlegg: Økonomirapport nr

3 HELSE NORD RHF Økonomirapport nr

4 Innhold Oppsummering av utvikling... 2 Økonomi... 3 Resultat... 3 Funksjonsregnskap... 4 Gjennomføring av tiltak... 5 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. januar Personal... 7 Bemanningsutvikling... 7 Sykefravær... 8 Kvalitet... 9 Aktivitet... 9 Vedlegg Vedlegg personal Oppsummering av utvikling Dette er en kort økonomirapport for januar På starten av året er fokus ofte på avslutning av fjoråret og implementering av nye strukturer og logikker. Dette gjør at usikkerheten rundt tallene er noe høyere enn ellers i året. Regnskapet for januar 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 13,9 mill kroner, og et negativt budsjettavvik på 5,1 mill kroner. Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på avsetninger og estimater. I styresak Budsjett 2011 konsolidert har Helse Nord en omstillingsutfordring i 2011 på 182 mill kroner. Foretaksgruppen har redusert gjennomføringsrisikoen sammenlignet med 2010 og har for 2011 risikovurdert omstillingstiltak som er høyere enn omstillingsutfordringen. Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha moderat gjennomføringsrisiko. Risikoen vurderes likevel til å være lavere enn i Helse Nord har et budsjett på 250 mill kroner i overskudd i 2011 og et resultatkrav fra Helseog omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Adm. direktør har en prognose i henhold til budsjett på 250 mill kroner. I snitt er antall månedsverk økt med 197 basert på lønnskjøringene i de to første månedene i 2011 sett i forhold til samme periode i fjor. Det er økninger hos alle helseforetakene, med unntak av Helse Finnmark HF. Selv om månedsverktall i starten av året er heftet med mer usikkerhet, er dette en fortsettelse av en trend fra slutten av 2010, og bemanningsøkningen vil bli fulgt tett opp fremover. Blant det som er nytt av året er at Helse- og omsorgsdepartementet krever månedlig rapportering på ventetid og fristbrudd. Vi har ikke fått tall fra Norsk Pasientregister pr. januar 2011 som er grunnlaget som departementet krever at det hentes data fra. Side 2 av 13

5 Vi har ikke aktivitetsdata tilgjengelig for januar 2011, og vil derfor rapportere dette først i februarrapporten. Økonomi Resultat Januar Endring fra Endring i Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % januar 2010 % Basisramme 835,3 835,5-0,2 0 % 31,6 4 % ISF egne pasienter 155,8 160,2-4,4-3 % 7,6 5 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6,1 5,0 1,1 23 % 1,9 46 % Gjestepasienter 4,1 4,2-0,1-2 % 0,8 26 % Polikliniske inntekter 25,0 21,9 3,1 14 % 5,7 30 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5,9 6,2-0,4-6 % 0,3 5 % Andre øremerkede tilskudd 14,5 12,8 1,7 13 % -0,1-1 % Andre driftsinntekter 52,3 52,1 0,2 0 % 7,4 17 % Sum driftsinntekter 1 099, ,1 1,1 0,1 % 55,3 5,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester 64,2 65,5-1,4-2 % -0,6-1 % Kjøp av private helsetjenester 42,7 44,3-1,6-4 % 1,4 3 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 113,7 105,7 7,9 7 % 6,5 6 % Innleid arbeidskraft 7,8 4,9 2,9 60 % 3,6 85 % Lønn til fast ansatte 506,2 517,1-10,9-2,1 % 32,0 6,7 % Overtid og ekstrahjelp 32,3 17,7 14,6 82 % 2,4 8 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 85,8 85,7 0,1 0 % 0,4 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -25,9-24,0-2,0 8 % 0,1 0 % Annen lønn 42,0 45,8-3,8-8 % 1,7 4 % Sum lønn inkl innleie eks. pensjon 562,4 561,5 0,9 0,2 % 39,7 7,6 % Avskrivninger 49,5 52,8-3,4-6 % -2,7-5 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0-100 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 167,5 162,1 5,4 3 % 9,3 6 % Sum driftskostnader 1 085, ,7 8,0 0,7 % 54,0 5,2 % Driftsresultat 13,5 20,3-6,9-34 % 1,3 10 % Finansinntekter 6,9 2,0 5,0 254 % 5,2 308 % Finanskostnader 6,5 3,3 3,2 96 % 3,1 93 % Finansresultat 0,4-1,4 1,8-129 % 2,1-123 % Ordinært resultat 13,9 19,0-5,1-27 % 3,4 32 % Tabell: Resultat i januar 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011 Regnskapet for januar 2011 viser et positivt regnskapsresultat på 13,9 mill kroner, og et negativt budsjettavvik på 5,1 mill kroner. Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på avsetninger og estimater. Dette innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Side 3 av 13

6 Tabellen under viser henholdsvis resultat i januar 2011 pr. helseforetak (mill. kroner): Regnskap Budsjett Avvik Budsjett januar januar januar 2011 Helgelandssykehuset HF -2,9 0,4-3,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 2,9 2,6 0,3 32,0 UNN HF -5,1 0,2-5,3 0,0 Helse Finnmark HF 1,6 0,4 1,2 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,5-0,7 0,2 0,0 Helse Nord IKT 0,5 0,0 0,5 0,0 Helse Nord RHF 17,3 16,0 1,3 208,0 Konsernnivå 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM Helse Nord 13,9 19,0-5,1 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik januar ,0 Helgelandssykehuset HF har i januar 2011 et negativt budsjettavvik på 3,3 mill kroner. Dette negative avviket skyldes lavere aktivitet enn planlagt og høyere kostnader innen blant annet høykostnadsmedisin, innleid arbeidskraft, vikarer og ambulanseområdet. Nordlandssykehuset HF har i januar 2011 et positivt budsjettavvik for januar på 0,3 mill kroner. Det er knyttet usikkerhet til ISF-inntektene for januar 2011, siden det er gjort en del avsetninger og estimater. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i januar 2011 et negativt budsjettavvik på 5,3 mill kroner. Resultatet ved UNN er som ved de andre HF-ene noe usikkert grunnet store avsetninger og estimater. Det rapporteres om etterslep i kodingen av aktivitet for januar 2011 grunnet arbeid med aktivitetsrapportering for inntektsstyrt finansiering for slutten av Helse Finnmark HF har i januar et positivt budsjettavvik på 1,2 mill kroner. Helse Finnmark har ISFinntekter for januar på 1,9 mill kroner over plan, samtidig som overforbruk lønn er på 4 mill kroner. Funksjonsregnskap Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Merforbruket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og personal og administrasjon, mens øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor Sum Somatikk (20 354) 7,4 % Sum Psykisk helse ,3 % Sum Rusomsorg ,5 % Sum Prehospitale tjenester (1 199) 6,5 % Sum Personal og adm (26) -17,8 % Sum driftskostnader (7 990) 5,2 % Tabell: Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert R = regnskap JB = justert budsjett Side 4 av 13

7 Det største merforbruket kommer fra somatikken. Innen prehospitale tjenester er merforbruket i hovedsak et budsjettavvik innen pasientreiser ved UNN. Kostnader til psykisk helse er under budsjett. En del av dette mindreforbruket må sees i sammenheng med rekrutteringsproblematikk. Dette viser at ønsket prioritering i budsjettet ikke er realisert per januar Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Sum Somatikk 64,6 % 65,9 % 64,5 % 65,1 % Sum Psykisk helse 16,2 % 15,4 % 16,8 % 16,1 % Sum Rusomsorg 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % Sum Prehospitale tjenester 14,1 % 14,3 % 14,3 % 14,1 % Sum Personal og adm 2,7 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tabell: Regnskap hittil i fjor, hittil i år og justert budsjett hittil i år i prosent av totale driftskostnader Andel kostnader til somatikk er høyere sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert budsjett for Andel kostnader til psykisk helsevern viser et lavere forbruk sammenlignet med hittil i fjor og justert budsjett. Rusomsorgen og prehospitale tjenester er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor. Gjennomføring av tiltak Helseforetakene i Helse Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2011 på 182 mill. kroner, og det er definert omstillingstiltak for 241 mill. kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i foretaksgruppen på 192 mill. kroner. Foretaksgruppen har redusert gjennomføringsrisikoen sammenlignet med 2010 og har for 2011 risikovurdert omstillingstiltak som er høyere enn omstillingsutfordringen. Dette har sammenheng med at store deler av omstillingstiltakene er bedre forankret i helseforetakene som en følge av at planarbeidet eller selve tiltaket startet i Fokus på å øke gjennomføringsgraden på tiltak som er definert med høy risiko, fremfor å definere nye tiltak, vil også være viktig i Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha moderat gjennomføringsrisiko. Risikoen vurderes likevel til å være lavere enn i Helseforetakene har ikke rapportert på gjennomføring av tiltak pr. januar Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. januar 2011 Likviditeten i foretaksgruppen har vært god. Regjeringen besluttet 12. november 2010 å trekke inn 570 mill kroner av Helse Nord s likviditet. Inndragningen ble gjennomført 22. desember I tillegg er Helse Nord RHF pålagt å sette inn deler av overskuddet i KLP på premiefond. På tross av disse store endringene i rammebetingelsene vil Helse Nord RHF fortsatt klare seg uten kassakreditt i 2011, selv om hele etterslepet i investeringsprogrammet blir tatt igjen i Dette forutsetter at foretaksgruppen klarer å realisere et overskudd i år på 250 mill kroner. Side 5 av 13

8 Investeringer På grunn av regnskapsavslutningen har vi ikke oppdaterte tall for investeringene i dag. Dette vil bli rapportert fra og med februarrapporten. Prognose likviditet. Likviditetsprognosen er basert på: konsolidert budsjett 2011 overskudd på 250 mill kroner en forutsetning om at gjennomføringen av investeringsprogrammet vil komme i rute med budsjett, det vil si at etterslepet blir tatt igjen i løpet av året. Låneopptak på 265 mill kroner (Nordlandssykehuset Bodø og Vesterålen).. Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Prognose I tillegg til innskudd i bank har Helse Nord RHF 91 mill kroner på premiefond i KLP. Side 6 av 13

9 Personal Bemanningsutvikling Månedsverk Januar og februar '10 Januar og februar '11 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Antall årsverk 2010og 2011, samt endring fra 2009 til 2010 Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar 2011 og februar På grunn av årsoppgjør, planlegging for 2011 og lignende forhold er det knyttet større usikkerhet til månedsverksdannelsen. Ved å kombinere tallene for årets to første måneder reduseres denne usikkerheten. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene med unntak av Helse Finnmark HF som viser et lavere månedsverksnivå i 2011 enn i For flere av helseforetakene innebærer dette en fortsettelse av trenden fra slutten av Dette gjelder spesielt UNN. Helse Nord har en spesiell oppfølging på bemanningssituasjonen. Nordlandssykehuset HF oppgir at økningen blant annet kommer fra konvertering fra innleie til faste stillinger, nye stillinger til slagenhet og stillinger knyttet til arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Helgelandssykehuset HF har en økning på 30 månedsverk i snitt. Dette inkluderer seks stillinger til ny ressurspool for sykepleiere og noe oppbemanning i forbindelse med rusbehandling. Noe av økningen i slutten av 2010 skyldes teknikkendringer. Det er sannsynlig at en del av dette kommer av tekniske endringer og ikke en reell bemannings- og kostnadsøkning. Det er dog ikke ventet at denne økningen skal fortsette langt inn i Det er derfor viktig at det følges opp. Side 7 av 13

10 Figur: Utvikling av bemanning i Helse Nord RHF. Sykefravær Jan - des 2009 Jan - des 2010 Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,7% 4,7% 4,0% 1,9 % 7,8% 4,2% 3,6% 1,7 % Nordlandssykehuset HF 8,9% 4,5% 4,4% 2,4 % 8,3% 4,1% 4,2% 2,3 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,8% 4,6% 2,6 % 8,5% 3,8% 4,7% 2,6 % Helse Finnmark HF 8,8% 4,3% 4,6% 2,4 % 8,5% 4,0% 4,5% 2,6 % Sykehusapotek Nord HF 9,0% 4,7% 4,3% 2,2 % 4,2% 0,9% 3,3% 2,1 % Helse Nord IKT 4,6% 1,5% 3,1% 1,7 % 4,5% 2,2% 2,3% 1,5 % Helse Nord RHF 2,5% 1,2% 1,3% 0,7 % 0,9% 0,4% 0,5% 0,4 % SUM Helse Nord 9,0% 4,6% 4,4% 2,5 % 8,2% 3,8% 4,3% 2,5 % Tabell: Sykefravær perioden januar-desember 2009 og sykefravær perioden januar-desember 2010 Endring Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,9% -0,5% -0,4% -0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,6% -0,5% -0,1% 0,0 % Universitetssykehuset HF -0,9% -1,0% 0,1% 0,0 % Helse Finnmark HF -0,3% -0,2% -0,1% 0,2 % Sykehusapotek Nord HF -4,8% -3,8% -1,0% -0,1 % Helse Nord IKT -0,2% 0,7% -0,9% -0,2 % Helse Nord RHF -1,6% -0,8% -0,8% -0,3 % SUM Helse Nord -0,8% -0,7% -0,1% 0,0 % Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Side 8 av 13

11 Totalt sykefravær i Helse Nord for 2010 viser en nedgang i sykefraværet på 0,8 % poeng sammenlignet med samme periode i Det er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord I desember 2010 er sykefraværet 0,2 prosentpoeng høyere enn for desember Dette er knyttet til korttidsfravær og kan variere med sesongen. Kvalitet Blant det som er nytt av året er at Helse- og omsorgsdepartementet krever månedlig rapportering på ventetid og fristbrudd. Vi har ikke fått tall fra Norsk Pasientregister pr. januar 2011 som er grunnlaget som departementet krever at det hentes data fra. Aktivitet Komplette og kvalitetssikrede tall for aktiviteten i januar 2011 foreligger ikke pr. dags dato, og de vil bli rapportert i februarrapporten. Side 9 av 13

12 Vedlegg Vedlegg personal Sykefravær Desember 2009 Desember 2010 Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,3% 4,8% 3,5% 1,4 % 7,9% 4,3% 3,6% 1,8 % Nordlandssykehuset HF 8,2% 4,4% 3,7% 2,4 % 8,8% 4,7% 4,2% 2,6 % Universitetssykehuset HF 9,0% 4,5% 4,5% 2,6 % 9,5% 4,7% 4,8% 2,8 % Helse Finnmark HF 8,5% 4,5% 4,0% 2,0 % 8,7% 3,9% 4,9% 2,9 % Sykehusapotek Nord HF 7,6% 4,5% 3,1% 1,7 % 6,7% 3,0% 3,6% 1,3 % Helse Nord IKT 6,9% 2,0% 4,8% 1,2 % 1,6% 1,0% 0,6% 0,3 % Helse Nord RHF 2,8% 1,8% 1,0% 1,0 % 1,3% 0,8% 0,4% 0,4 % SUM Helse Nord 8,6% 4,5% 4,1% 2,3 % 8,8% 4,4% 4,4% 2,6 % Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,4% -0,5% 0,1% 0,4 % Nordlandssykehuset HF 0,7% 0,3% 0,4% 0,3 % Universitetssykehuset HF 0,4% 0,1% 0,3% 0,2 % Helse Finnmark HF 0,3% -0,6% 0,9% 0,9 % Sykehusapotek Nord HF -0,9% -1,4% 0,5% -0,4 % Helse Nord IKT -5,3% -1,0% -4,2% -0,9 % Helse Nord RHF -1,5% -0,9% -0,6% -0,6 % SUM Helse Nord 0,2% 0,0% 0,3% 0,3 % Bemanning Månedsverk Desember 09 Endring Desember 10 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Side 10 av 13

13 Månedsverksutvikling Helgelandssykehuset HF Månedsverksutvikling Nordlandssykehuset HF Side 11 av 13

14 Månedsverksutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF Månedsverksutvikling Helse Finnmark HF Side 12 av 13

15 Månedsverksutvikling Helse Nord IKT Månedsverksutvikling Sykehusapotek Nord HF Side 13 av 13

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.11.2009 200900008 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 98-2009

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75 51 29 00 Dato: 23.9.2010 Styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010 Sakspapirene ble ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 26. mars Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Slørdal Skjemstad /Erling Bang Dato: 19.3. Styresak 37- Økonomirapport nr. 2- Sakspapirene ble ettersendt. Helse Nord har i februar et positivt resultat på

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 22.4.2015 Styresak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 20.2.2013 Styresak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2012 Styresak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012 Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang, Monsen, Eichler 75 51 29 00 Bodø, 13.12.2016 Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.3.2018 Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr. 2-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. desember 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 16.12.2014 Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014 Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 7-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Funksjonsregnskap... 6 Driftsinntekter... 7 Driftskostnader... 8 Tiltaksgjennomføring...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Mentzoni Einarsen Bodø, 19.8.2016 Styresak 92 2016 Virksomhetsrapport nr. 6 2016 og 7 2016 Formål/sammendrag Denne styresaken har som

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.2.2014 Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr og Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr og Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S. Skjemstad/Erling Bang, 75 51 29 00 Dato: 20.8.2010 Styresak 88-2010 Økonomirapport nr. 6-2010 og 7-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1 Styremøte 28. september 2011 Sak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 side 1 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Bang/Monsen, 75 51 29 19 Dato: 22.9.2011 Styresak 104-2011

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr sid Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2018 Styresak 86-2018 Virksomhetsrapport nr. 5-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Skjemstad og Bang, 75 51 29 18 Dato: 21.6.2011 Styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr. 5-2011 Sakspapirene var ettersendt. Det økonomiske

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR OG Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR OG Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 25.8.2009 200900008-65 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.10.2017 Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/H. Eichler/A. B. Sund Bodø, 23.9.2015 Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2014 Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble omdelt ved møtestart.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble omdelt ved møtestart. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.4.2009 200800026-139 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2013 Styresak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 1.juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 24.5.2012 Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. september 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2018 Styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2017 Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 19. desember 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2018 Styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte 26. oktober 2011

Styremøte 26. oktober 2011 Styremøte 26. oktober 2011 Sak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 side 1 Referatsaker: Sak 127-2011/6 Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Tertialrapport nr. 2-2011, jf. styresak 114-2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. november 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2018 Styresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport august 2014

Resultat- og tiltaksrapport august 2014 Resultat- og tiltaksrapport august 2014 10 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer