Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer 9. Annet 2

3 Oppsummering september 2013 Aktivitet i Antall DRG-poeng ligger over budsjetterte DRG-poeng ihht sørge for -ansvaret, men under forventet antall DRG-poeng totalt inkludert i andre inntekter Reduksjon i DRG-poeng fra 2012 til 2013 Antall utskrevne døgnpasienter i 2013 ligger noe over nivået Reduksjon i antall liggedøgn fra 2012 til 2013 Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i september er 3 prosent Bemanning Bemanningstallet for september måned isolert ligger lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden Økonomi Positivt resultat på 98,7 mill kr akkumulert hittil i år, noe som er 35,7 mill kr bedre enn budsjett 3

4 Statusbilde Aktivitet og ISF- refusjoner ligger noe under budsjett. Dette må også ses i sammenheng med driftsinntekter som ligger under budsjett. DRG poeng "sørge for" 3% Lønnskostnader ligger under 4% 5% budsjett. Månedsverk snitt per september ligger lavere enn budsjett. DRG poeng utført i eget HF Driftsinntekter 2% 1% 0% 1% 2% 6% 7% 8% 9% 10% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Driftskostnader har positivt avvik i forhold til budsjett. Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Polikliniske konsultasjoner (TSB) Polikliniske konsultasjoner (PHV) Månedsverk Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Grå linje viser null avvik mot budsjett. 4

5 Hovedmål Hovedmål - kvalitet Utvikling fra mnd løpende Mål 100 SI samlet 61, Somatikk 61, Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager PHV voksen < 65 50, PHV barn og unge 0 50,2 100 TSB 46,6 0 5,0 % SI samlet 2,9 % 0,0 % Status i år gjennomsnitt Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % Somatikk 3,0 % 0,0 % 20,0 % PHV voksen 0 % 0,0 % 5,1 % 20,0 % PHV barn og unge 0,0 % 4,9 % 10,00 % TSB 0,0 % 2,8 % 2,00 % Somatikk 0,7 % 0,00 % 5 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 2 % PHV 0,0 % 3 %

6 Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2012 Status i år Hovedmål Mål 12 mnd løpende gjennomsnitt 100 % Somatikk 86,7 % 0 % 100 % PHV voksen 75,6 % 0 % Epikrisetid < 7 dager 100 % 100,00 % PHV barn og unge 90,2 % 0,00 % 100,0 % TSB 72,6 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3% <3% 3,1 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere sk al involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100,0 % 100 % 55,9 % 0,0 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Her vises budsjett og avvik pr mnd og akkumulert til nå i år, kr Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjettavvik =

7 Hovedmål per divisjon nøkkeltall september Nøkkeltall pr divisjon -september Eiendom Elverum- Lillehammehospital Rehab service svinger Pre- Hab- Med Kong- Gjøvik Psykiatri og internservice Hamar Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 3,8 % 3,5 % 3,6 % 2,0 % 0,4 % 1,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 4,5 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 5,1 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 56 % 39 % 73 % 24 % 70 % 72 % 46 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 55 Ventetid PHV barn og unge 52 Ventetid TSB 39 Epikrisetid 84 % 86 % 91 % 65 % 80 % 84 % 95 % Korridorpasienter 0,2 % 0,7 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % Mål Bemanning Sykefravær i % hiå (tom. juli) 6,2 % 7,7 % 7,5 % 8,0 % 6,0 % 5,9 % 8,6 % 9,2 % 6,2 % 5,8 % 4,3 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå september Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå Budsjettavvik på lønn, denne periode Budsjettavvik på lønn, HIÅ Resultat og budsjettavvik lønn er korrigert for endrede pensjonskostnader under felles 7

8 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i september er 72 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 72 dager og for voksenpsykiatri 55 dager. Ventetid for TSB i september var på 39 dager. Dette er publiserte tall for HSØ, og skyldes sannsynligvis etterslep etter sommeren da tallene for hele året er under målkrav på 65 dager. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter er i september på 3 % for SI samlet. Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet på det pågående å arbeidet for å redusere andelen ytterligere i Dette er publiserte tall for HSØ. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 0,6 % av døgnoppholdene i DIPS registrert som korridorpasienter i september. Dette er på samme nivå som tidligere i år. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Vedtatt handlingsplan har fungert godt. Andelen korridorpasienter har vært stabil i lang tid. Det ansees som svært krevende å redusere antall korridorpasienter ytterligere. Det er ingen avdelinger som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter. 8

9 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I september ble 87 % av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 78,4 %, barnepsykiatri 85,1 % og rus 63,3 %. Dette har vært stabilt gjennom Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle ledernivå for å øke andelen. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for september er 57,3 %. Andelen er noe høyere enn tidligere på året. Kravet om at pasientene skal motta time sammen med bekreftelse på rett eller behov for helsehjelp vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Inngår i prosjektet glemt av sykehuset. For øvrig ser det fortsatt ut som om forutsetningene i DIPS-rapporten og måten det telles på ikke er gode nok for å gi riktig rapportering. Dette er tatt opp med systemleverandør. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Per september har SI et positivt resultat på 98,7 mill kr, noe som er 35,7 mill kr bedre enn budsjett. Se utfyllende kommentarer under drifts- og finansposter nedenfor.. 9

10 Aktivitet I Antall pasienter Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett avvik Avvik i prosent Estimat Avvik % HiÅ 2012 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,0 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,0 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,0 % ,6 % VoP Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,0 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,6 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,8 % ,5 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % ,8 % BUP Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,3 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,1 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,0 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,6 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,8 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,3 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,9 % ,1 % 10

11 Aktivitet II DRG-poeng totaltt Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2012 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett % Estimat Avvik % HiÅ 2012 Endring avvik 2013 % DRG poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,2% ,9% ,9% Dagbehandling ,4% ,3% ,3% Polikliniskvirksomhet ,6% ,6% ,9% Totalt antall DRG poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,1% ,0% ,4% DRG poeng biologiske legemidler "Sørge for" ansvaret ,3% ,8% ,0% Totalt antall DRG poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for" ansvaret ,8% ,3% ,0% DRG-aktiviteten i budsjettet 2013 følger fastsatt nivå fra HSØ. Dette er for lavt i forhold til det faktiske aktivitetsnivået i 2012 og forventet aktivitet i Differansen mellom tildelt ISF-ramme og reelt planlagt nivå er lagt under posten andre inntekter i budsjettet. Per september ligger aktiviteten 92 DRG - poeng over plantallene (døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for"). Tar en hensyn til ventet økt aktivitet som er budsjettert under andre inntekter ligger SI ca 2062 DRG poeng under akkumulert ventet produksjon pr september. Foretaket har produsert færre DRG-poeng sammenlignet med samme periode i fjor. Prognosen for aktivitet justeres ytterligere ned i september. Det er stort fokus på å opprettholde høy aktivitet i divisjonene, men totalt sett er aktiviteten lavere enn forventet. Bl.a. er ombygging av operasjonsstuer på Gjøvik nå ferdig og en forventer økt aktivitet her. Videre er SI forspurt fra HSØ om å ta over en del pasienter fra andre helseforetak i regionen innen implantatkirurgi på ortopedi og innen fedmekirurgi. 11

12 Aktivitet III Aktivitet utført i eget helseforetak DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Divisjon Hittil i 2012 Budsjett Hittil i 2013 Endring Endring % Budsjett avvik B01 Elverum Hamar ,2 % 336,5 1,3 % B02 Gjøvik ,1 % 463,5 3,4 % B03 Lillehammer ,5, % 25,6, 0,2, % B05 HabRehab ,9 % 127,0 9,7 % B10 Kongsvinger ,7 % 442,3 5,6 % B20 Tynset ,0% 88,55 2,8% Totalt ,0 % ,8 % Avvik I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. 12

13 Bemanning Månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for september måned ligger 148 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. August og september er utlønningsmåneder med betydelig innslag av månedsverk for ferievikarer. Etter endringen av variabellønnsperioden i starten av 2013, har vi med 6 kalenderdager mer fra periode med stort innslag av ferievikarer enn det som var tilfelle for august i fjor. (fom tom ). Dette forklarer forskyvningen av årsverk mellom august og september. Etter 9 måneder av 2013 viser bemanningstallene et forbruk som i gjennomsnitt ligger 56 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,74 % (HDO Nødnett fratrukket i budsjett) mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i år. 13

14 Sykefravær Sykefraværet for juli ligger 1,2 % prosentpoeng lavere enn samme måned i fjor. Statistikken viser videre at sykefraværet i 2. kvartal 2013 er 6,8 %, mens det i 2. kvartal 2012 var 7,4 %. Tendensen til reduksjon i sykefraværet ser altså ut til å fortsette. Det er fokus på IA - arbeid og helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. Det pågår ulike prosjekter i divisjonene med hensikt å redusere sykefraværet. 14

15 Brudd på arbeidsmiljøloven På grunn av innføring av ny versjon av arbeidsplansystemet GAT er det stor usikkerhet til foreliggende tallgrunnlag knyttet til brudd på arbeidsmiljøloven. Det er derfor ikke oppdaterte tall for AML-brudd pr september. Det jobbes med å få på plass en løsning i den nye versjonen av GAT. For siste oppdaterte tall henvises det til tertialrapporten pr april

16 Økonomi resultat SI totalt Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Sep Budsjett Budsjett % HiÅ avvik avvik % Basisramme ,4% ,4% Sum ISF refusjoner ,7% ,8% Utskrivningsklare pasienter ,4% ,1% Gjestepasienter ,3% ,7% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,9% ,3% Polikliniske inntekter ,1% ,4% Andre driftsinntekter ,2% ,0% Sum driftsinntekter ,2% ,5% Varekostnader ,6% ,5% Innleid arbeidskraft ,3% ,4% Lønnskostnader eks pensjon ,6% ,7% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift i ift ,9% 99% ,9% 69% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,9% ,4% Andre driftskostnader ,8% ,6% Sum driftskostnader ,7% ,6% Driftsresultat ,3% ,3% Netto finans ,2% ,1% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Resultat justert for økte pensjonskostnader

17 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: Per september viser regnskapet et positivt resultat med 145,3 mill kr som er 82,3 mill kr bedre enn budsjett. Pensjon for 2013 er redusert med til sammen 62 mill kr. SI har regnskapsført pensjonskostnader i henhold til ny aktuar. Justerer vi for de reduserte pensjonskostnadene på 46,6 mill kr per september har SI et positivt avvik mot budsjett på 35,7 mill kr. Ifm med styresak ble det i styremøte lagt frem et forslag om å fordele ut 13,5 mill kr i økt prognose for 2013 på de somatiske divisjonene. Dette for å lette byrden noe for disse divisjonene i 2013, slik at fokuset kunne rettes mot tiltak i Fordelingen av disse pengene endrer ikke inngangsfarten til divisjonene inn i 2014, men vil avhjelpe situasjonen noe i Det ble i september fordelt ut 3,4 mill kr i økt prognose for 2013 på de somatiske divisjonene fra fellesområdet. Nettoinntekten knyttet til ø-hjelp ifm samhandlingsreformen på 5 mill kr pr september (6,7 mill kr på hele året) er fordelt på enkelte av de somatiske divisjonene. Ved en feil ble ikke periodiseringen av lønnsoppgjøret for juli tilbakeført i august. Det vil si at foretaket hadde for høy kostnad periodisert inn i regnskapet for august knyttet til årets lønnsoppgjør. I august valgte divisjonene å skru ned ferievikaravsetningen noe. Dette gjør at totalperiodiseringen på lønn ikke ble så veldig feil i august når vi ser dette under ett, men det har en positiv effekt i september. 17

18 Økonomi resultat t SI totalt t ISF-refusjoner Det er et positivt avvik på ISF-inntekter på 8,6 mill kr per september. Avviket er i hovedsak knyttet til dyre biologiske legemidler. Divisjonene totalt ligger 1,4 mill kr over budsjett. Det positive avviket på ISF-inntekter mot budsjett må også sees i sammenheng med negativt avvik under andre inntekter. I budsjettet er 34 mill kr per september knyttet til ISF under andre inntekter. Når en tar hensyn til ventet økt aktivitet, er ISF-inntektene under budsjett. Se også kommentarer under punktet aktivitet. Gjestepasientinntekter Det er et negativt avvik på gjestepasientinntekter på 11 mill kr akkumulert pr september. Det er i hovedsak knyttet til divisjon Tynset og Psykisk helsevern. Andre driftsinntekter Det negative avviket på 48,8 mill kr på andre driftsinntekter er blant annet knyttet til HDO-prosjektet. Inntektene på dette prosjektet føres i takt med påløpte kostnader, og har derfor ingen resultateffekt for SI. Det er tilsvarende avvik under andre driftskostnader. HDO ble fra 1. juni 2013 opprettet som eget foretak, og er tatt ut av regnskapet til SI. Budsjettet er korrigert fra juni og ut året. I tillegg er det budsjettert ISF-inntekter utover HSØ sine plantall på denne posten. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnaden har et positivt avvik på 10,3 mill kr per september, mens det under gjestepasientkostnader er et merforbruk på 18,2 mill kr per september. Det er noe usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader. Deler av kostnaden er derfor periodisert med basis i budsjett og erfaringstall. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 1,9 mill kr. Lønn Foretaket har et positivt avvik på 21,5 mill kr utenom pensjon. Flere av de somatiske sykehusene har et negativt avvik mens psykisk helsevern har et positivt avvik på ca 27 mill kr. Pensjon Avviket på 46,6 mill kr lavere enn budsjett på pensjonskostnader skyldes endrede forutsetninger i aktuarberegningen. Endrede forutsetninger utgjør 62 mill kr på årsbasis. Andre driftskostnader Posten har et positivt avvik i forhold til budsjett på 44,7 mill kr. Erfaringsmessig svinger denne posten en del fra måned til måned. I tillegg er det lavere driftskostnader knyttet til HDO-prosjektet tilsvarende som under andre driftsinntekter.. 18

19 Økonomi prognose SI totalt Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Estimat Avvik % Basisramme ,4% Sum ISF refusjoner ,0% Utskrivningsklare pasienter ,0% Gjestepasienter ,1% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,0% Polikliniske inntekter ,0% Andre driftsinntekter ,9% Sum driftsinntekter ,2% Varekostnader ,2% Innleid arbeidskraft ,0% Lønnskostnader eks pensjon ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,6% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,0% Andre driftskostnader ,9% Sum driftskostnader ,1% Driftsresultat ,8% Netto finans ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Resultat justert for økte pensjonskostnader

20 Økonomi prognose SI totalt SI har i 2013 et positivt budsjett på 86,5 mill kr. Foretaket opprettholder sin prognose fra juli på 100 mill kr. Dette er 13,5 mill kr bedre enn budsjett. I resultatet pr september kommer mye av effekten av lønnsoppgjøret og resultatet av ferieavviklingen fram. Divisjonene har positive resultater denne måneden fordi vi har valgt å fordele ut noe av overskuddet sentralt i tillegg til at det ble en feilperiodisering mellom august og september knyttet til lønnsoppgjøret. Vi avventer resultatet pr oktober før vi eventuelt korrigerer årsprognosen ytterligere. Vi ønsker å se om aktiviteten tar seg opp og at divisjonene klarer målet om drift i balansen de siste 3 måneder. Vi er også usikre på effekten av årsoppgjørsdisposisjoner som vi får i desember. Dette vil være avsetninger vi først får beregnet ved utløpet av året, som for eksempel avsetning variabel lønn, overførte feriedager og overlegerpermisjoner. 20

21 Økonomi Resultat per september og årsprognose - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for september måned, hittil i år og prognose pr divisjon. Divisjonene har i sin prognose hensyntatt fordeling av de 13,5 mill kr i økt årsprognose og andel av tilbakebetalt ø-hjelpsmidler fra HSØ. Denne periode Resultat 2013 Årsbusdjetprognose Års- Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Virksomhetsområdet intern servic B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Res korrigert for pensjon Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: I overskuddet på 17,8 mill kr utgjør overskudd knyttet til forskning 9,4 mill kr. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonen viser akkumulert et negativt driftsresultat etter september på 10,5 mill kr. Årsaken til det økonomiske avviket er lavere aktivitet og høyere kostnader knyttet til ferieavviklingen. Divisjonen arbeider med tiltak for å redusere divisjonens kostnadsnivå. Tiltakene vil i hovedsak ikke få virkning før i Prognosen for året for divisjonen er økonomisk balanse. 21

22 Økonomi Resultat per september og årsprognose - divisjon Divisjon Gjøvik: Resultatet hittil i år er på -10,3 mill kr. Det er et negativt avvik på 9,2 mill kr på inntektssiden. Dette er i all hovedsak knyttet til de aktivitetsbaserte inntektene på kirurgisk avdeling. Divisjonen har forventet og lovlig underskudd pga ombyggingen operasjonsstuene noe som gir inntektstap på implantatkirurgi. I den siste perioden var det flere forhold som bedret inntektssiden. Ekstraordinære tilskudd fra SI sentralt, høy aktivitet og etterkoding etter 2 tertial. På kostnadssiden er divisjonen omtrent i balanse pr september. Prognosen settes til -10,8 eller -4,0 mill kr korrigert for tillat tap knyttet til oppgraderingen av ventilasjonsanlegget på kirurgisk avdeling (6,8 mill kr). Divisjon Lillehammer: Resultatet per september viser et underskudd på 15,6 mill kr. Divisjonen har på inntektssiden et negativt avvik. Iverksatte tiltak har begynt å gi effekt, og divisjonen mener at denne utviklingen kan fortsette utover høsten. Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert og tiltak på lønnsområdet er iverksatt. Inntektssvikten som oppstod første halvår er krevende å kompensere. Sett i lys av positiv utvikling på inntektssiden den siste tiden, samt vedtatte overføringer fra SI sentralt på totalt 5 millioner i 2013, fastholdes årsprognosen på 10 mill kr. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har ved utgangen av september et overskudd på 20,3 mill kr. I september måned hadde divisjonen et overskudd på 10,7 mill kr som i hovedsak skyldes at divisjonen hadde lavere lønnskostnader enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at det avsetningen i juli for lønnsoppgjøret ble tilbakeført i september (7,2 mill kr), hoveddelen av lønnsoppgjøret ble utbetalt i september og dette kostet mindre enn forutsatt i budsjettet og at divisjonen har ledige stillinger. Overskuddet ble redusert pga at divisjonen hadde svikt i de polikliniske inntektene samt at divisjonen hadde høye kostnader til innleie av leger. Akkumulert er inntektene 9,0 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes bl.a. svikt på 5,1 mill kr i polikliniske inntekter og 1,3 mill kr i gjestepasientinntekter. Videre er det svikt i gjestepasientinntekter overfor andre regioner på 6,9 mill kr. Lønnskostnadene er 32,5 mill kr lavere enn budsjettert. I den resterende del av året bør innsparingseffekten av de gjennomførte tiltak resultere i at divisjonen fortsatt vil spare betydelige midler på lønn. Prognosen viser et overskudd på 25 mill kr, dvs. at divisjonen vil ha et overskudd på 4,7 mill kr den resterende del av året. Gjennomføringen av de fleste tiltakene fra Prosjekt psykisk helsevern vil bli gjennomført i denne perioden. 22

23 Økonomi Resultat per september og årsprognose divisjon. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et negativt resultat etter september på 9 mill kr. Inntektene viser et negativt avvik på 2,6 mill kr pr september. Lavere aktivitet enn forventet i sommer og i september er årsaken til dette. Divisjonen har lagt opp til en dreining i planlagt aktivitet i 2013 hvor man har flyttet mer aktivitet til 1. halvår. 2. halvår bør dersom historiske data slår til hente inn noe av underskuddet. Lønnsområdet er divisjonens store utfordring og viser et akkumulert resultat på minus 6,5 mill. Divisjonen har oppnådd de forventede effekter av konkrete tiltak knyttet til fast track og nedtak på kirurgisk sengepost. Divisjonen har imidlertid ikke klart å finne tiltak for 2013 i tråd med ØLP kravet. Av den grunn er det tatt ned ytterligere 7 senger i medisinsk sengepost fra 1. september, noe som viser seg på månedsverkoversikten og som viser en positiv trend, noe som vil kunne gi et lavere overforbruk siste 3 måneder. Prognosen for 2013 settes til minus 10 mill kr. Dette forutsetter aktivitet over planen og ytterligere effekt av iverksatte tiltak. Felles: På fellesområdet er det et positivt t avvik på 80,6 mill kr akkumulert mot budsjett pr september. Avviket er i hovedsak knyttet til endrede pensjonskostnader ift budsjett Pr september utgjør dette 46,6 mill kr. Resten av det positive avviket på fellesområdet mot budsjett skyldes positivt avvik på finans på 13,4 mill kr, mindreforbruk mot Sykehuspartner-IKT på 5 mill kr og lavere kostnader på gjestepasienter enn budsjettert så langt i år. I tillegg er det for september lagt inn 4 mill kr i ekstra kostnader knyttet til ferieavviklingen. Dette er videreføring av avsetningen for juli og august. Videre er det satt av noe på felles knyttet til overlegepermisjoner, tap på fordringer med mer. Fellesområdet har i september overført til sammen 3,4 mill kr knyttet til økning prognose 2013 og 5 mill kr ø-hjelp ifm samhandlingsreformen ut til enkelte av divisjonene. 23

24 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Avvik (res hiå - Post Res HiÅ Bud HiÅ bud hiå) Investeringer Pr. september 2013 ligger investeringsnivået i SI 31 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til at det er investert mer enn planlagt ligger både innenfor fagområdet MTU/annet og bygg. Innen bygg er det enkelte store prosjekter hvor det har påløpt kostnader; prosjekt Operasjonsstue 1 og 2, Gjøvik, prosjekt Bygningsmessig Nødnett helse, og prosjekt Oppgradering gr. 2 rom. I tillegg pågår det en rekke byggprosjekter det påløper mellom 0,5 mill kr til 1 mill kr pr måned. En annen årsaksforklaring til merinvesteringer i 2013 mot budsjett er anskaffelse av ambulanser som ble bestilt i 2012, men levert og betalt i

25 Investeringer INVESTERINGER INNMELDTE GJENNOMFØRTE RAMME RAMME 2013 INVESTERINGER PR PROSJEKTER PR Bygg MTU IKT Annet Avsetning nye strålekanoner Havari vedtatt Utskiftning av ambulanser Operasjonsstue bevilget Divisjonenes Overskudd MTU 2012 og tidligere Bygg 2012 og tidligere Annet Sum Tabellen viser et etterslep på investeringer ved inngangen av 2013 på 135 mill kr. Av bevilgede investeringsmidler på 347 mill kr for 2013 er 239 mill kr innmeldt pr Bruk av investeringsmidler pr beløper seg til 165 mill kr. Budsjettet for investeringer for 2013 ble satt til 195 mill kr, og dette er opprettholdt som prognose for året. 25

26 Likviditet Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr September 2013 viser avvik på TNOK fra DK Jan Feb Mar Apr Mai Jun ramme Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2013 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per september er på 534 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer