Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer 9. Annet 2

3 Oppsummering november 2013 Aktivitet itet - somatikk Antall DRG-poeng ligger over budsjetterte DRG-poeng ihht sørge for -ansvaret, men under forventet antall DRG-poeng totalt inkludert i andre inntekter Reduksjon i DRG-poeng fra 2012 til 2013 Antall utskrevne døgnpasienter i 2013 ligger over nivået Reduksjon i antall liggedøgn fra 2012 til 2013 Polikliniske konsultasjoner - psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske i k konsultasjoner innen psykisk k helsevern og TSB ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i november er 2,1 prosent Bemanning Bemanningstallet for november måned isolert ligger lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Lønnskostnader ligger under budsjett. Økonomi Pr november viser regnskapet et positivt resultat med 184,6 mill kr som er 107,6 mill kr bedre enn budsjett. 3

4 Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2012 Status i år Hovedmål Mål 12 mnd løpende gjennomsnitt 100 SI samlet 62, Somatikk 62, Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager PHV voksen < ,4 100 PHV barn og unge 0 49,4 100 TSB 0 45,55 5,0 % SI samlet 0,0 % 2,7 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % Somatikk 2,9 % 0,0 % 20,0 % PHV voksen 0 % 0,0 % 4,7 % 20,0 % PHV barn og unge 0,0 % 5,3 % 10,00 % TSB 0,0 % 2,5 % 2,00 % Somatikk 0,8 % 0,00 % 4 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 2 % PHV 0,0 % 3 %

5 Hovedmål - kvalitet Hovedmål Utvikling fra 2012 Status i år Mål 12 mnd løpende gjennomsnitt 100 % Somatikk 87,1 % 0 % 100,0 % PHV voksen 75,3 % 0,0 % Epikrisetid < 7 dager 100 % 100,00 % PHV barn og unge 90,2 % 0,00 % 100,0 % TSB 74,1 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3% <3% 3,1 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100,0 % 100 % 56,1 % 0,0 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Her vises budsjett og avvik pr mnd og akkumulert til nå i år, kr Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjettavvik =

6 Hovedmål per divisjon nøkkeltall november Nøkkeltall pr divisjon -november Eiendom Elverum- Lillehammehospital Rehab service svinger service Pre- Hab- Med Kong- Gjøvik Psykiatri og intern- Hamar Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 1,6 % 1,7 % 4,1 % 8,2 % 4,1 % 0,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 4,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 4,4 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 58 % 42 % 62 % 33 % 71 % 68 % 46 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 46 Ventetid PHV barn og unge 43 Ventetid TSB 40 Epikrisetid 87 % 88 % 96 % 57 % 79 % 85 % 98 % Korridorpasienter 0,5 % 1,3 % 3,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Mål manning Be Sykefravær i % hiå (tom. oktober) 6,0 % 7,5 % 7,4 % 7,7 % 5,9 % 5,6 % 8,4 % 8,9 % 6,2 % 5,7 % 4,2 % - Gj.snitt forbruk bemanning hiå november Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå Budsjettavvik på lønn, denne periode Budsjettavvik på lønn, HIÅ

7 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i november er 65,7 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 64,3 dager og for voksenpsykiatri 46,3 dager. Ventetid for TSB i november var på 40,0 dager. Dette er våre interne tall, og skyldes sannsynligvis etterslep etter sommeren da tallene for hele året er under målkrav på 65 dager. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter er i november på 2,1 % for SI samlet. Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet på det pågående å arbeidet for å redusere andelen ytterligere i 2013 og utover i Dette er våre interne tall. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 1,3 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i november. Dette er på samme nivå som tidligere i år. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Vedtatt handlingsplan har fungert godt. Andelen korridorpasienter har vært stabil i lang tid. Det ansees som svært krevende å redusere antall korridorpasienter ytterligere. Det er ingen avdelinger som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter. 7

8 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I november ble 89 % av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 70,4 %, barnepsykiatri 93,2 % og rus 91,7,4%. Dette har vært stabilt gjennom Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle ledernivå for å øke andelen. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for november er 56,6,%. Andelen er noe høyere enn tidligere på året. Kravet om at pasientene skal motta time sammen med bekreftelse på rett eller behov for helsehjelp vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Dette inngår i prosjektet glemt av sykehuset. For øvrig ser det fortsatt ut som om forutsetningene i DIPS rapporten og måten det telles på ikke er gode nok for å gi riktig rapportering. Dette er tatt opp med systemleverandør samtidig som det arbeides med forbedring av egne interne rutiner. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Pr november viser regnskapet et positivt resultat med 184,6 mill kr som er 107,6 mill kr bedre enn budsjett. Se utfyllende kommentarer under drifts- og finansposter nedenfor. 8

9 Aktivitet I Antall pasienter Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Avvik i avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2012 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,0 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,0 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,6 % ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,6 % ,2 % VoP Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,2 % ,3 % Antall llliggedøgn døgnbehandling dli ,6 76% ,5 65% ,9 9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,3 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,1 % ,9 % BUP Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,7 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1% ,0% ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,0 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,8 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,2 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,6 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % 0 82 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,9 % ,7 % 9

10 Aktivitet II DRG-poeng totaltt Sykehuset Innlandet HF Faktisk Hittil i år Budsjett avvik Årsest. vs årsbud vs 2012 Endring % Estimat Avvik % HiÅ % DRG poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,3% ,2% ,6% Dagbehandling ,1% ,5% ,9% Poliklinisk virksomhet ,2% ,1% ,5% Totalt antall DRG poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,4% ,4% ,2% DRG poeng poengbiologiske legemidler "Sørge for" ansvaret ,6% ,6% ,5% Totalt antall DRG poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for" ansvaret ,3% ,6% ,5% Per november ligger aktiviteten 358 DRG - poeng over plantallene (døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for"). Tar en hensyn til ventet økt aktivitet itet som er budsjettert under andre inntekter ligger SI ca 2293 DRG poeng under akkumulert ventet produksjon pr november. Foretaket har produsert færre DRG-poeng sammenlignet med samme periode i fjor. Det har vært en positiv utvikling hos flere av divisjonene den siste tiden. Det er et stort fokus på å opprettholde høy aktivitet i divisjonene. Bl.a. er ombygging av operasjonsstuer på Gjøvik nå ferdig og en forventer økt aktivitet her. Videre er SI forspurt fra HSØ om å ta over en del pasienter fra andre helseforetak i regionen innen implantatkirurgi på ortopedi og innen fedmekirurgi. 10

11 Aktivitet III Aktivitet utført i eget helseforetak DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Radetiketter Hittil i 2012 Budsjett Hittil i 2013 Endring Endring % Budsjett avvik B01 Elverum Hamar ,4 % 272 0,9 % B02 Gjøvik ,4 % 528 3,1 % B03 Lillehammer ,8% 145 0,7% B05 HabRehab ,5 % 142 8,5 % B10 Kongsvinger ,5 % 408 4,2 % B20 Tynset % 0,6 % 93 24% 2,4 % Totalt ,0 % ,6 % Avvik I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. 11

12 Bemanning Månedsverk - november Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for november måned ligger 83 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Etter 11 måneder av 2013 viser bemanningstallene et forbruk som i gjennomsnitt ligger 60 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,80% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i år. 12

13 Sykefravær Sykefraværet for september ligger hele 1,0% prosentpoeng under samme måned i fjor. Tendensen til reduksjon i sykefraværet sammenlignet med fjoråret ser ut til å fortsette. Sammenligner vi sykefraværet hittil i år tom. september måned 2013 med samme periode i fjor, ser vi at 2013 ligger 0,51 prosentpoeng lavere enn Det er fokus på IA - arbeid og helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. Det pågår ulike prosjekter i divisjonene med formål å redusere sykefraværet. 13

14 Brudd på arbeidsmiljøloven Det jobbes med å få på plass en løsning i den nye versjonen av arbeidsplansystemet t GAT for uttak av tallgrunnlag knyttet til brudd på arbeidsmiljøloven. Dette skal være operativt fra For siste oppdaterte tall henvises det til tertialrapporten pr april

15 Økonomi resultat SI totalt Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Nov Budsjett Budsjett % HiÅ avvik avvik % Basisramme ,7% ,2% Sum ISF refusjoner ,0% ,6% Utskrivningsklare pasienter ,1% ,2% Gjestepasienter ,2% ,5% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,3% ,3% Polikliniske inntekter ,4% ,0% Andre driftsinntekter ,9% ,8% Sum driftsinntekter ,9% 09% ,2% 02% Varekostnader ,4% ,5% Innleid arbeidskraft ,3% ,9% Lønnskostnader eks pensjon ,7% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,9% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,2% Andre driftskostnader ,1% ,6% Sum driftskostnader ,3% ,5% Driftsresultat ,2% ,8% Netto finans ,4% 4% ,2% Årsresultat

16 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: Pr november viser regnskapet et positivt resultat med 184,6 mill kr som er 107,6 mill kr bedre enn budsjett. Pensjon for 2013 er redusert med til sammen 62 mill kr. SI har regnskapsført pensjonskostnader i henhold til ny aktuar. Pr november utgjør dette 57 mill kr. SI får beholde nesten hele besparelsen på pensjon. I omgrupperingsproposisjonen for 2013 vil Helse Sør-Øst RHF bli trukket 54 millioner kroner som følge av reduserte pensjonskostnader. I sak fremgår det at Kompensasjon gjennom en tildeling innenfor et budsjettår, bør overfor helseforetakene kompenseres relativt i forhold til de faktiske endringene i pensjonskostnader. For SI vil det si et fratrekk i basis på 11,2 mill kr. Pr november er det i basis på felles trukket 10,2 mill kr. Det gjøres oppmerksom på at basisramme og resultat er justert med forbehold om Stortingets vedtak. I forslag til statsbudsjett for 2014 fremkommer det at enhetsprisen for DRG 2013 er satt 99 kroner for lavt. Endelig vedtak om endring av prisen for 2013 gjøres i omgrupperingsproposisjonen, men det er ingen grunn til å anta at enhetsprisen ikke oppjusteres i henhold til forslaget. HSØ har på bakgrunn av dette gitt informasjon om at foretakene skal legge til grunn ny enhetspris for SI har oppdatert dette pr november. Dette fører til noe økte ISF- inntekter. 16

17 Økonomi resultat t SI totalt t Basis Endring i basis er knyttet til tilbakebetalingen av 24 mill kr knyttet til ø-hjelpsmidler til kommunene ifbm samhandlingsreformen fra HSØ. 11/12 del av dette beløpet er inntektsført pr november (22 mill kr). I tillegg er SI trukket i basis med 11,2 mill kr som er knyttet til nedtrekk i pensjon. Pr november utgjør dette 10,2 mill kr. Totalt gir dette et positivt t budsjettavvik på basisramme på 11,8 mill kr. ISF-refusjoner Det er et positivt avvik på ISF-inntekter på 21,7 mill kr pr november. Avviket er i hovedsak knyttet til dyre biologiske legemidler. Pga en feil har det i 2013 blitt underrapportert på H-resepter til HSØ. Dette er korrigert fom oktober. Divisjonene totalt ligger 9 mill kr over budsjett. Det positive avviket på ISF-inntekter mot budsjett må også sees i sammenheng med negativt avvik under andre inntekter. I budsjettet er 41,9 mill kr pr november knyttet til ISF under andre inntekter. Når en tar hensyn til ventet økt aktivitet, er ISF-inntektene under budsjett. Se også kommentarer under punktet aktivitet. Gjestepasientinntekter Det er et negativt avvik på gjestepasientinntekter på 11,9 mill kr akkumulert pr november. Det er i hovedsak knyttet til divisjon Tynset og Psykisk helsevern. Andre driftsinntekter Det negative avviket på 47,4 mill kr på andre driftsinntekter er blant annet knyttet til HDO-prosjektet. Inntektene på dette prosjektet ble ført i takt med påløpte kostnader, og har derfor ingen resultateffekt for SI. Det er tilsvarende avvik under andre driftskostnader. HDO ble fra 1. juni 2013 opprettet som eget foretak, og er tatt ut av regnskapet til SI etter dette tidspunktet. Budsjettet er korrigert fra juni og ut året. I tillegg er det budsjettert ISF-inntekter utover HSØ sine plantall på denne posten. Varekostnad og ggjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et positivt avvik på 21,8 mill kr pr november, mens det under gjestepasientkostnader er et merforbruk på 28,7 mill kr pr november. Det er noe usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader. Deler av kostnaden er derfor periodisert med basis i budsjett og erfaringstall. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 6,5 mill kr. Lønn Foretaket har et positivt avvik på 39,6 mill kr utenom pensjon. Flere av de somatiske sykehusene har et negativt avvik mens psykisk helsevern har et positivt avvik på ca 43,9 mill kr. Pensjon Avviket på 57,5 mill kr lavere enn budsjett på pensjonskostnader skyldes endrede forutsetninger i aktuarberegningen. Endrede forutsetninger utgjør 62 mill kr på årsbasis. Andre driftskostnader Posten har et positivt avvik i forhold til budsjett på 30,7 mill kr. Erfaringsmessig svinger denne posten en del fra måned til måned. I tillegg er det lavere driftskostnader knyttet til HDO-prosjektet tilsvarende som 17 under andre driftsinntekter.

18 Økonomi prognose SI totalt Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Estimat Avvik % Basisramme ,2% Sum ISF refusjoner ,6% Utskrivningsklare pasienter ,8% Gjestepasienter ,1% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,0% Polikliniske inntekter ,0% Andre driftsinntekter i t ,9% 6 Sum driftsinntekter ,2% Varekostnader ,5% Innleid arbeidskraft ,4% Lønnskostnader eks pensjon ,0% 0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,6% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,0% Andre driftskostnader ,9% Sum driftskostnader ,3% Driftsresultat ,2% Netto finans ,7% Årsresultat

19 Økonomi prognose SI totalt SI har i 2013 et positivt budsjett på 86,5 mill kr. Etter november har foretaket justert prognosen til 190 mill kr, det vil si 103,5 mill kr høyere enn budsjett. Dette på bakgrunn av følgende vurdering: 50,8 mill kr i besparelse på pensjon, med forbehold om endelig vedtak i Stortinget Lavere gjestepasientkostnader enn budsjettert Netto finansinntekter/kostnader bedre enn budsjett Lønnsoppgjøret 2013: Samlede økninger i brutto lønn, ekskl. sos. kostnader, er for 2013 beregnet til 52,9 mill. kr. Helårsvirkining 70 mill kr ekskl. sos. kostnader. I kroner er dette beløpet noe lavere enn budsjettert. Ved en feil er det blitt underrapportert på H-resepter. På årsbasis utgjør det ca 13 mill kr i merinntekt. Grunnen til at SI ikke øker prognosen ytterligere er følgende: Erfaringsmessig er det knyttet stor usikkerhet til desembermåned ifbm. årsoppgjørsvurderinger og avsetninger. Foretaket går igjennom en del investeringsprosjekter og vurdere å flytte noe av kostnadene over til drift. Dette er kostnader som ikke regnskapsmessig kan defineres som en investering men som er rene vedlikeholdsprosjekter. 19

20 Lønnskostnader/ innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan. 13 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Denne periode Hittil i år Årsetimat tvs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Nov Budsjett Budsjett % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,4% ,5% ,4% Overtid og ekstrahjelp ,4% ,2% ,3% Annen lønn ,8% ,1% ,0% Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf ,9% ,2% ,0% 0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,7% ,0% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,9% ,6% Innleid arbeidskraft ,3% ,9% ,4% 20

21 Økonomi Resultat pr november og årsprognose - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for november måned, hittil i år og prognose pr divisjon. Divisjonene har i sin prognose hensyntatt fordeling av de 13,5 mill kr i økt årsprognose og andel av tilbakebetalt ø-hjelpsmidler fra HSØ. Denne periode Resultat 2013 Årsbusdjetprognose Års- Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Virksomhetsområdet intern servic B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat Fotnote: Prognosen for Gjøvik, EIS og PHT er justert for tillatt underskudd og felles usikkerhet for energi og pasientreiser. Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: I overskuddet på 19,6 mill kr utgjør overskudd knyttet t til forskning 10,5 mill kr. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonen har et positivt resultat isolert i november på 3,4 mill kr. Akkumulert har divisjonen et negativt resultat på 3,2 mill kr. Årsaken til den positive resultatet i november er høyere aktivitet enn budsjettert, ekstrainntekter fra sentral stab samt økt DRG pris. Lønnskostnadene er omtrent som budsjettert. Divisjonen arbeider med tiltak for å redusere divisjonens kostnadsnivå. Tiltakene vil i hovedsak ikke få virkning før i Prognosen for året for divisjonen er økonomisk balanse. 21

22 Økonomi Resultat pr november og årsprognose - divisjon Divisjon Gjøvik: Divisjon Gjøvik har etter november et negativt resultat på 10,9 mill kr hittil i år, korrigert for godkjent inntektstap på 6,8 mill kr er resultatet på -4,1 mill kr. Resultatet for november måned var -1,5 mill kr. Aktiviteten i november var høy, men avviket på kostnadene var likevel større enn inntektsavviket. Årsakene er høyere etterbetaling av lønnsoppgjør enn det som var avsatt og særlig høy varekostnad den siste måneden. Antall DRG-poeng var om lag i henhold til plantallene i november divisjonen sett under ett. Årsprognosen justeres opp til -6 mill kr. Prognosen er justert for tillatt underskudd. Det er vanskelig å anslå kostnadene rundt avregning til OUS (Stråleenheten) og årsoppgjørsdisposisjonene, så prognosen er noe usikker. Divisjon Lillehammer: Resultatet for divisjon Lillehammer ble et underskudd på minus 2,4 mill kr for november isolert. Dette skyldes i all hovedsak t redusert aktivitet Kirurgi og virkning av lønnsoppgjøret For divisjon Lillehammers del, ble virkningen av lønnsoppgjøret i november på 1 mill kr. Dette utgjør hele avviket på lønnsområdet. Driften i november som sådan var dermed i balanse på bemanningssiden. På grunn av det negative resultatet i november, har divisjonen valgt å justere prognosen til et underskudd på 14 mill kr. Ved normal drift på Kirurgisk avdeling, samt en måned med vanlig drift på lønnssiden, forventes det et overskudd i desember. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et positivt resultat på 26,6 mill kr pr november. Divisjonen har en svikt i de polikliniske inntekter i sammenheng med at det er ledige behandlerstillinger. Svikten i salgs- leie og andre inntekter skyldes at det er inntektsført mindre til kompetansesentra enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at det er ikke er påløpt så høye kostnader i tilknytning til tilskudd til andre organisasjoner. Lave varekostnader skyldes hovedsakelig at det er gitt mindre tilskudd fra kompetansesentra til andre organisasjoner, samtidig som innleie av leger er høyere enn budsjettert. Lave lønnskostnader skyldes ledige stillinger samtidig som de enhetene som er nedlagt ble budsjettert med drift hele året. Andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Dette budsjettet er 12-delt og divisjonen regner med at dette er periodeavvik og at det vil komme kostnader i desember. Prognosen viser et overskudd på 25 mill kr. Gjennomføringen av de fleste tiltakene fra Prosjekt psykisk helsevern vil bli gjennomført i denne perioden. 22

23 Økonomi Resultat pr november og årsprognose divisjon Divisjon i Eiendom og internservice: i Divisjonen har et positivt resultat på 20,2 mill kr pr november. Av dette er 6,5 mill kr knyttet til energikostnader. Besparelsen tilfaller fellesområdet. Årsprognosen settes til 5,5 mill kr korrigert for besparelse på energi. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har pr november et underskudd på 6,4 mill kr, en forbedring på 0,9 mill kr fra forrige periode. Inntektene viser et akkumulert overskudd på 0,8 mill kr, en forbedring på 1,9 mill kr fra oktober. Innenfor ortopedi taper divisjonen ca 2,8 mill kr hittil i år grunnet dreining av aktivitet fra innleggelser til dagkirurgi og poliklinikk. Varekost viser en pluss på 0,5 mill kr pr november. Dette skyldes mindre bruk av dyre medikamenter på kreftenheten. Lønnsområdet er divisjonens store utfordring og viser et akkumulert resultat på minus 7 mill kr. Divisjonen har oppnådd de forventede effekter av konkrete tiltak knyttet til fast track og nedtak på kirurgisk sengepost. Divisjonen har imidlertid ikke klart å finne tiltak for 2013 i tråd med ØLP kravet. Divisjonen ser imidlertid en positiv trend i månedsverkutviklingen i forbindelse med nedtak av medisinske senger og 6-7 årsverk. Nedtak av senger og stillinger i medisinsk sengepost har gitt effekt både for september og oktober. Stor pasienttilgang og en grundig evaluering har ført til at disse sengene og personale knyttet til driften bygges gradvis opp igjen utover høsten og legges inn igjen i budsjett Årsprognosen endres til et underskudd i størrelsesorden ca 7 mill kr. Dette forutsetter aktivitet over planen og ytterligere effekt av iverksatte tiltak. Felles: På fellesområdet er det et positivt avvik på 78,5 mill kr akkumulert mot budsjett pr november. Avviket er i hovedsak knyttet til endrede pensjonskostnader ift budsjett Pr november utgjør dette 57 mill kr. I tillegg er SI trukket i basis med 11,2 mill kr som er knyttet til nedtrekk i pensjon. Pr november utgjør dette 10,2 mill kr som er postert på felles. Resten av det positive avviket på fellesområdet mot budsjett skyldes positivt avvik på finans på 16 mill kr, mindreforbruk mot SP-IKT på 7 mill kr og lavere kostnader på gjestepasienter enn budsjettert så langt i år. Fellesområdet har pr november overført til sammen 10,1 1 mill kr knyttet til økt prognose for 2013 og 61millkravø-hjelpspenger 6,1 ut til enkelte av divisjonene. 23

24 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Avvik (res hiå - Post Res HiÅ Bud HiÅ bud hiå) Investeringer Pr. november 2013 ligger investeringsnivået i SI 43,5 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til at det er investert mer enn planlagt ligger både innenfor fagområdet MTU/annet og bygg. Innen bygg er det enkelte store prosjekter hvor det har påløpt kostnader; prosjekt Operasjonsstue 1 og 2, Gjøvik, prosjekt Bygningsmessig Nødnett helse, og prosjekt Oppgradering gr. 2 rom. I tillegg pågår det en rekke byggprosjekter hvor det påløper mellom 0,5 mill kr til 1 mill kr pr måned. En annen årsaksforklaring til merinvesteringer i 2013 mot budsjett er anskaffelse av ambulanser som ble bestilt i 2012, men levert og betalt i

25 Investeringer INVESTERINGER GJENVÆRENDE RAMME BEVILGET RAMME 2013 INNMELDTE INVESTERINGER PR GJENNOMFØRTE PROSJEKTER PR Rest ramme pr Bygg MTU IKT Annet Avsetning nye strålekanoner Havari vedtatt Utskiftning av ambulanser Operasjonsstue bevilget Divisjonenes Overskudd MTU 2012 og tidligere Bygg 2012 og tidligere Annet Sum Tabellen viser et etterslep på investeringer ved inngangen av 2013 på 135 mill kr. Av bevilgede investeringsmidler på 347 mill kr for 2013 er 260 mill kr innmeldt pr Bruk av investeringsmidler pr beløper seg til 211 mill kr. Budsjettet for investeringer for 2013 ble satt til 195 mill kr, mens prognosen for året er økt til 220 mill kr. 25

26 Likviditet Periodisk likviditetsprognose idit t for Sykehuset Innlandet HF pr November 2013 viser avvik på TNOK fra DK Jan Feb Mar Apr Mai Jun ramme Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2013 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per november er på 316 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer