Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer Likviditet Investeringer 2

3 Oppsummering juli 2014 Aktivitet - somatikk Antall DRG-poeng ligger over budsjetterte DRG-poeng iht. sørge for -ansvaret Økning i DRG-poeng fra 2013 til 2014 Antall utskrevne døgnpasienter i 2014 ligger litt over nivået Nedgang i antall liggedøgn fra 2013 til 2014 Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i juli er 3,5 prosent Bemanning Bemanningstallet for juli måned ligger under periodisert bemanningsbudsjett for måneden Lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi Akkumulert pr juli viser regnskapet et positivt resultat på 42 mill kr, som er 18,7 mill kr bedre enn budsjett 3

4 Statusbilde Aktivitet og ISF- refusjoner ligger over budsjett. Lønnskostnader ligger under budsjett. Månedsverk snitt per juli ligger lavere enn budsjett. Driftskostnader har negativt avvik i forhold til budsjett. DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2014 Null Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB ligger over budsjett. Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 4

5 Hovedmål - kvalitet 5

6 Hovedmål - kvalitet 6

7 Kvalitetsindikatorer Utvikling i ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett jan feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des2014 jan feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 des Somatikk VOP BUP TSB 14,0 % Prosent Andel fristbrudd per tjenesteområde 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2013 jan feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des2014 jan feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 des Somatikk VOP BUP TSB 7

8 Hovedmål per divisjon nøkkeltall juli Nøkkeltall pr divisjon - juli Bemanning Mål Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab-Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 4,7 % 1,6 % 3,9 % 7,7 % 2,0 % 3,5 % Andel fristbrudd PHV voksen 1,9 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 12,5 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 54 % 68 % 61 % 35 % 69 % 71 % 85 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 48 Ventetid PHV barn og unge 47 Ventetid TSB 29 Epikrisetid 82 % 93 % 91 % 81 % 87 % 90 % 93 % Korridorpasienter 1,9 % 0,9 % 1,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Sykefravær i % hiå (tom. juni) 6,1 % 7,4 % 7,0 % 7,5 % 6,4 % 6,8 % 7,8 % 9,3 % 6,4 % 6,3 % 3,3 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå juli Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå juli Budsjettavvik på lønn, denne periode Budsjettavvik på lønn, HIÅ Kilden: interne data fra SI 8

9 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i juli var 53,6 dager. Ventetiden for somatikk er på 54 dager og for voksenpsykiatri 47,7 dager. Ventetid for TSB i juli var på 29,4 dager. Dette er våre interne tall. Sykehuset Innlandet har åtte somatiske avdelinger som har lengre ventetid enn 80 dager. Disse avdelingene følges opp sammen med stabsområde helse og ressursgruppe Helse Sør-Øst for å redusere ventetiden. Det er størst utfordringer innen nevrologi og øyelokksoperasjoner. Det arbeides med å finne tiltak for om mulig øke kapasiteten i foretaket og/eller bruke private avtalespesialister på de områdene der dette finnes. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i juli på 3,5 % for SI samlet. Det har vært en svak reduksjon i andelen fristbrudd gjennom første halvdel av året. Foretaket har gjennom sommerferieavviklingen økt andel fristbrudd på grunn av redusert behandlingskapasitet. Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet på det pågående arbeidet for å redusere andelen ytterligere i Dette er våre interne tall. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 1,2 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i juli. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Ny felles overordnet prosedyre er på plass for samarbeid mellom de ulike divisjonene for å avlaste der det er mulig. Det er noen få divisjoner som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter, dette handler i stor grad om utskrivningsklare pasienter og de aktuelle divisjonene er i dialog med kommunene om en løsning. I tillegg arbeides det med å få en god elektronisk oversikt over overbelegg, slik at de kliniske avdelingene slipper telle manuelt. 9

10 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I juli ble 88 prosent av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 85,6 prosent, barnepsykiatri 88,5 prosent og TSB 94,7 prosent. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for juli er 63 %. Det er en økning på andelen ved at divisjonene arbeider med å forbedre intern logistikk og rulle ut timebøker for legetjenesten på poliklinikkene. Det er utarbeidet egne rapporter som følges opp gjennom handlingsplan for det pasientadministrative systemet. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Akkumulert pr juli viser regnskapet et positivt resultat på 42 mill kr, som er 18,7 mill kr bedre enn budsjett. 10

11 Aktivitet I Antall pasienter Jul 2014 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett avvik % Faktisk Budsjett avvik Avvik i prosent Estimat Avvik % HiÅ 2013 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,5 % ,1 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,3 % ,3 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,7 % ,0 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,3 % ,6 % ,5 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,1 % ,2 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,0 % ,7 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,2 % ,8 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,5 % ,3 % ,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,0 % ,1 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,2 % ,4 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,5 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,6 % ,0 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,6 % ,0 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,8 % ,9 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,3 % ,5 % ,7 % 11

12 Aktivitet II psykisk helsevern VoP: I forhold til inngangen til 2013 er antall døgnplasser i voksenpsykiatrien redusert fra 282 til 273. I samme periode er antall akuttplasser økt med 13 plasser, fra 59 til 72 plasser. Ettersom liggetiden på akuttplassene er kortere enn på andre døgnplasser har den gjennomsnittlige liggetid gått ned fra 27 dager på samme tid i fjor til 24 dager, eller 10 %. Liggetiden har også gått ned på øvrige plasser. Dermed har divisjonen behandlet 10,8 % flere døgnpasienter enn på samme tid i fjor. Antall polikliniske behandlinger er lavere enn budsjett, men har økt i forhold til i fjor. Budsjettavviket skyldes ledige behandlerstillinger. Svikten i antall polikliniske behandlinger innen VoP må sees i sammenheng med den høye aktiviteten innen TSB. Bortsett fra antall utskrivninger og antall oppholdsdager dagbehandling er aktivitetstallene noe lavere enn budsjettert. BUP: Antall døgnplasser har økt fra 25 til 28 plasser. I tillegg har samlokalisering av døgnenheter på Sanderud og dermed bedre spesialistdekning gjort det mulig å behandle flere pasienter. Antall behandlede pasienter har økt med 48,4 % og antall liggedøgn har økt med 19 % i forhold til i fjor. Differensen skyldes at gjennomsnittlig liggetid er redusert med 20 % i forhold til i fjor. Antall polikliniske behandlinger er lavere enn budsjett, men like høyt som i fjor. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. TSB: Svikten i antall liggedøgn skyldes lavt belegg på Familieenheten og på Sørlihaugen. Det har vært liten søkning til Familieenheten og avdelingen ser på mulig endring av tilbudet for å kunne tilby behandling til nye grupper. Det har vært inntaksstopp til Sørlihaugen i forbindelse med arbeid med å endre tilbudet til korttidsbehandling. Inntaksstoppen er opphevet og pasientgruppen blir økende. Beleggssituasjonen ved familieenheten bedret seg i sammenheng med at seks familier ble tatt inn til behandling. Det har også vært redusert innsøkning fra andre helseforetak som dermed har resultert i svikt i gjestepasientinntekter. Dette skyldes at HSØ avregner gjestepasientopphold hos private institusjoner til 50 % av faktisk gjennomsnittskostnad. Det blir dermed mer kostbart å bruke andre helseforetak enn de private. Aktiviteten på polikliniske behandlinger har vært høyt både i forhold til budsjett og fjoråret. 12

13 Aktivitet III DRG-poeng totalt Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% -1,9% -1,2% 0,0% 1,1% 1,5% 1,4% jan.14 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 13

14 Aktivitet III DRG-poeng totalt Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2013 Sykehuset Innlandet HF Jul % Faktisk Budsjettavvik Budsjettavvik % Estimat Avvik % HiÅ 2013 Endring % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,0% ,2% ,6% ,3% Dagbehandling ,6% ,9% ,3% ,4% Poliklinisk virksomhet ,1% ,0% ,0% ,3% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,3% ,4% ,0% ,5% DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,5% ,8% ,8% ,2% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for"-ansvaret ,1% ,8% ,3% ,0% Pr juli ligger aktiviteten DRG - poeng over plantallene ( sørge for - ansvaret). Det er en økning på 1638 poeng (3 %) sammenlignet med samme periode i Grunnen til at vi ligger over plantall skyldes bl.a. DRG poeng knyttet til dyre biologiske legemidler som er ført på fellsområdet. 14

15 Aktivitet IV Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2014 vs 2013 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2013 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar , ,6-197,7-1,0 % ,9 61 0,3 % B02 Gjøvik , ,2 39,9 0,4 % , ,6 % B03 Lillehammer , ,7 49,2 0,4 % , ,8 % B05 Hab/Rehab 1 114, ,5 35,0 3,1 % 1 111,2 38 3,5 % B10 Kongsvinger 6 468, ,1-115,9-1,8 % 5 974, ,3 % B20 Tynset 2 419, ,8-42,6-1,8 % 2 351,8 25 1,1 % Totalt ,4 % ,5 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. Evt. etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet er ikke tatt med i oversikten. 15

16 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan 2014 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet og tabellen under vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Jul Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,1% ,3% ,2% Overtid og ekstrahjelp ,6% ,1% ,2% Annen lønn ,3% ,7% ,4% Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf ,6% ,1% ,8% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,6% ,0% ,4% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Innleid arbeidskraft ,4% ,2% ,9% 16

17 Bemanning Månedsverk - juli Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for juli måned ligger 59 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for perioden januar juli et forbruk som i gjennomsnitt ligger 29 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket sett under ett viser perioden januar juli bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 28 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,38% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i

18 Sykefravær Det har vært en svært positiv utvikling i sykefraværet de siste månedene. Statistikken viser at sykefraværet hittil i år pr juni er 7,15 %, mens det for samme periode i 2013 var 7,5 %. Dette viser en nedgang i sykefraværet sammenlignet med fjoråret på 0,35% for første halvår. Det er et stort fokus på IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser i foretaket, og man håper at den positive utviklingen vi nå ser er et resultat av den innsatsen som legges ned i dette arbeidet. 18

19 Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser for perioden januar til juli et gjennomsnitt i overkant av 2000 brudd pr måned. Tallene for divisjon Prehospitale tjenester viser ikke det reelle antall brudd på grunn av særskilt avtalte arbeidstidsordninger for ambulansepersonell som pt. ikke fanges opp av foretakets arbeidsplansystem (GAT). Fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012, opprettholdes. Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er nå tatt ut av søylediagrammene. Det lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. 19

20 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: For juli isolert har foretaket et positivt resultat på 1,9 mill kr og ligger 1,4 mill kr etter budsjett denne måneden Akkumulert er resultatet på 42 mill kr, 18,7 mill kr bedre enn budsjett. SI har ikke mottatt ny beregning vedr pensjonskostnader fra HSØ. Oppdatert aktuarberegning forventes å foreligge i løpet av september måned. Det er vanskelig å si hvilket utslag dette vil få for pensjonskostnadene for SI nå, men det vil kunne få innvirkning på resultatet. Inntil videre resultatfører SI pensjonskostnader i tråd med det som er lagt til grunn i budsjettet for 2014 i samsvar med anbefalinger fra HSØ. SI har i 2014 et positivt budsjett på 40 mill kr. Foretaket opprettholder sin prognose på 60 mill kr, det vil si 20 mill kr høyere enn budsjett. Dette på bakgrunn av følgende vurdering: Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen 4,2 mill kr i pluss Fellesområdet har en prognose på 55,8 mill kr i pluss. Dette skyldes følgende endringer iht budsjett: Ny prognose fra Sykehuspartner-IKT som har signalisert lavere kostnader enn budsjettert for 2014 Besparelse strøm Økte kostnader kreftlegemidler Økte avskrivningskostnader 20

21 Økonomi resultat SI totalt Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Jul Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,1% ,8% ,3% Utskrivningsklare pasienter ,5% ,0% ,8% Gjestepasienter ,4% ,2% ,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,3% ,3% ,1% Polikliniske inntekter ,1% ,9% ,0% Andre driftsinntekter ,3% ,2% ,1% Sum driftsinntekter ,4% ,5% ,5% Varekostnader ,9% ,6% ,2% Innleid arbeidskraft ,4% ,2% ,9% Lønnskostnader eks pensjon ,6% ,0% ,4% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,1% ,6% ,0% Andre driftskostnader ,5% ,7% ,0% Sum driftskostnader ,6% ,1% ,2% Driftsresultat Netto finans Årsresultat

22 Økonomi resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Det er et positivt avvik på 31,6 mill kr hittil i år. Hovedårsaken til det positive avviket skyldes høyere inntekter knyttet til H-resepter enn planlagt. Divisjonene ligger pr juli 0,6 mill kr over budsjett. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 46,6 mill kr tom juli. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester er omtrent i balanse pr juli. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 50,4 mill kr. Ca 29,2 mill kr skyldes merforbruk av dyre biologiske legemidler inkl kreftlegemidler. Dette er ført på fellesområdet. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr juli på 16,3 mill kr. Det er divisjonene Psykisk helsevern, Elverum/Hamar og Lillehammer som står for dette avviket. Årsaken skyldes vakante stillinger og sykefravær. Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 52,2 mill kr. De fleste divisjoner har besparelser på dette området. Divisjon psykisk helsevern har det største positive avviket, 23 mill kr. 22

23 Økonomi Resultat pr juni - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for juni pr divisjon. Denne periode Resultat 2014 Per juni viser regnskapet et positivt resultat med 40,1 mill kr som er 20,1 mill kr bedre enn budsjett. For juni isolert har foretaket et positivt resultat på 3,6 mill kr. Årsbusdjett Årsprognose Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Eiendom og Internservice B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat På fellesområdet er det et positivt akkumulert resultat på 27 mill kr. Det positive resultatet er i hovedsak knyttet til Sykehuspartner IKT. Det er et negativt avvik på varekostnader på 28,8 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til dyre biologiske legemidler inkl kreftlegemidler. Akkumulerte avskrivninger viser et negativt avvik på 12,7 mill kr. Dette inkluderer kostnaden på 3,5 mill kr som gjaldt 2013 som vi tok inn i februar. I tillegg er det overført til sammen 10 mill kr fra divisjon Eiendom og internservice til fellesområdet knyttet til besparelse på energi. I juni er det mye periodiseringer knyttet til fast lønn og ferieuttak. I tillegg har divisjonene for juni lagt inn ekstra kostnader knyttet til ferieavviklingen. Det knytter seg noe usikkerhet til feriemånedene. Divisjonene har et samlet negativt resultat i juni isolert på 3,2 mill kr. 23

24 Økonomi Resultat pr juli og prognose - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for juli pr divisjon. Kommentarer til enkelte divisjoner: Denne periode Resultat 2014 Divisjon Elverum/Hamar: Resultat hittil i år er - 7,8 mill kr. Aktiviteten er lavere enn budsjettert noe som gir mindre inntekter enn planlagt. Det er periodisert inn ca 4 mill kr i kostnader til variabel lønn i juli. Den viktigste årsaken til det negative resultatet er kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer bla annet til kreftpasienter og til karkirurgisk behandling. Det har i divisjonen vært gjort en betydelig reduksjon i antall årsverk i forbindelse med budsjett prosess Pr juli viser lønnskostnaden et positivt resultat i forhold til budsjett på 7 mill kr. Det må imidlertid tas hensyn til usikkerhet knyttet til periodisering av variabel lønn i juli. Prognosen for divisjon EH ligger i intervallet 0 til minus 10. Divisjon Gjøvik: Divisjonen har et resultat på 3,9 mill kr hittil i år og dette skyldes hovedsakelig høyere varekostnader og andre driftskostnader enn forutsatt. Det er høyere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt hittil i år. I juli hadde divisjonen et resultat om lag i balanse. Det var noe høyere ISF-inntekter og kostnader enn budsjettert. Aktiviteten har vært høy i sommermånedene til tross for en del strykninger på grunn av utskifting av autoklaver på kirurgisk avdeling. Det er knyttet usikkerhet rundt kostnadene av ferieavviklingen samt etterkoding av ISF. Det er gjort en skjønnsmessig avsetning på ferievikarer etter tidligere års erfaringstall. Prognosen er satt til - 6 mill kr. 24 Årsbusdjett Årsprognose Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Eiendom og Internservice B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat

25 Økonomi Resultat pr juli - divisjon Divisjon Lillehammer: Resultatet for juli er -1,2 mill kr, akkumulert - 6,7 mill kr. Inntektene er bak budsjett totalt. Dette skyldes bl.a. at kirurgi sliter med å ta igjen det tapte etter installeringen av nye autoklaver. Varekostnadene overstiger budsjettet. Dette skyldes innleie av personell, i hovedsak forårsaket av mangel på operasjonssykepleiere, og høyt forbruk av innleie radiologer delvis grunnet forsinkelser i Pacs/Ris prosjektet. Lønnskostnadene er lavere enn budsjettert i juli, dette skyldes at budsjettposten i juli er økt i forhold til tidligere år. Det er lagt inn en tilleggsperiodisering av kostnader knyttet til ferievikarer på 5 mill kr i juli. Denne måneden er det knyttet en del usikkerhetsmomenter til både inntekter (etterkoding) og kostnader (ferieavvikling). Årsprognosen opprettholdes, - 6,5 mill kr. Psykiatri: Resultat for juli er i balanse, akkumulert +16 mill kr. Det høye overskuddet skyldes hovedsakelig lave lønnskostnader i forhold til budsjett. Lønnskostnaden er pr juli 23,9 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes ledige stillinger, hovedsakelig spesialiststillinger. I tillegg er det økte inntekter på 8,2 mill kr under posten andre inntekter. Dette skyldes inntekter i tilknytning til kurs, prosjekter og kompetansesentra. Salg av konserninterne gjestepasientinntekter og gjestepasientinntekter ligger noe etter budsjett. Årsprognosen settes til + 23 mill kr. Eiendom og Internservice: Resultat hittil i år er på + 9,9 mill kr. Per juli er underforbruket på energi 12,8 mill kr. Divisjonen har overført 10 mill kr til fellesområdet. Prognosen er satt til 4 mill kr. Forventet ytterligere besparelse på energi på 3 mill kr er ikke hensyn tatt i prognosen. Dette er tatt med i årsprognosen på fellesområdet. Tynset: Resultat for juli er +0,1 mill, hittil i år - 2,4 mill. Mye av merforbruket skyldes inntektssvikt ISF og merforbruk på lønnsrelaterte kostnader. Det arbeides med en større omstillings- og utviklingsplan for å komme i balanse. Årsresultatet vil avhenge sterkt av aktivitetsnivået utover i året, spesielt på Indremedisin. Prognosen er satt til - 2,6 mill kr. Felles: På fellesområdet er det et positivt akkumulert resultat på 28,1 mill kr. Det positive resultatet er i hovedsak knyttet til Sykehuspartner - IKT. Det er et negativt avvik på varekostnader på 29 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til dyre biologiske legemidler inkl kreftlegemidler. Akkumulerte avskrivninger viser et negativt avvik på 15 mill kr. Dette inkluderer kostnaden på 3,5 mill kr som gjaldt 2013 som vi tok inn i februar. I tillegg er det overført til sammen 10 mill kr (april og mai) fra divisjon Eiendom og internservice til fellesområdet knyttet til besparelse på energi. 25

26 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Post Res HiÅ Bud HiÅ Avvik (res hiå - bud hiå) Investeringer Pr juli 2014 ligger investeringsnivået i SI 44,6 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til dette er naturlige sesongvariasjoner og økte investeringsmidler. 26

27 Investeringer pr type Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2013 F2013 BHiÅ B2014 RHiÅ E2014 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik B2013 F2013 B2014 E2014 Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

28 Likviditet TNOK Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Juli 2014 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per juli er på 489 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer