Ledelsesrapport mars Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer Likviditet Investeringer 2

3 Oppsummering mars 2014 Aktivitet - somatikk Antall DRG-poeng ligger under budsjetterte DRG-poeng iht sørge for -ansvaret Økning i DRG-poeng fra 2013 til 2014 Antall utskrevne døgnpasienter i 2014 ligger litt over nivået Nedgang i antall liggedøgn fra 2013 til 2014 Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i mars er 2,3 prosent Bemanning Bemanningstallet for mars måned ligger noe over periodisert bemanningsbudsjett for måneden Lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi Akkumulert pr mars viser regnskapet et positivt resultat på 18,6 mill kr, som er 8,6 mill kr bedre enn budsjett 3

4 Statusbilde Aktivitet og ISF- refusjoner ligger noe under budsjett. Lønnskostnader ligger under budsjett. Månedsverk snitt per mars ligger høyere enn budsjett. Driftskostnader har positivt avvik i forhold til budsjett. DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2014 Null Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB ligger over budsjett. Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 4

5 Hovedmål - kvalitet 5

6 Hovedmål - kvalitet 6

7 Kvalitetsindikatorer Utvikling i ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett jan feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des2014 jan feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 des Somatikk VOP BUP TSB 14,0 % Prosent Andel fristbrudd per tjenesteområde 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2013 jan feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des2014 jan feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 des Somatikk VOP BUP TSB 7

8 Hovedmål per divisjon nøkkeltall mars Nøkkeltall pr divisjon - mars Bemanning Mål Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab-Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 3,3 % 0,5 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % Andel fristbrudd PHV voksen 3,6 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 4,3 % Andel fristbrudd TSB 3,1 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 55 % 43 % 73 % 38 % 77 % 73 % 87 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 47 Ventetid PHV barn og unge 47 Ventetid TSB 56 Epikrisetid 85 % 93 % 93 % 74 % 86 % 91 % 98 % Korridorpasienter 0,3 % 0,5 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % Sykefravær i % hiå (tom. februar) 6,5 % 7,8 % 7,6 % 7,7 % 5,9 % 7,5 % 9,0 % 10,5 % 7,5 % 6,6 % 3,8 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå mars Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå Budsjettavvik på lønn, denne periode Budsjettavvik på lønn, HIÅ

9 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i mars var 62,5 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 63 dager og for voksenpsykiatri 47 dager. Ventetid for TSB i mars var på 55,6 dager. Dette er våre interne tall. Sykehuset Innlandet har gjennom 2013 arbeidet aktivt med å redusere langtidsventende - dette er gjennomført for håndkirurgi som er under kontroll i 2014, men det er utfordringer innenfor øyelokkskirurgi. I 2013 ble dette løst gjennom ekstra dugnadsdager. Det arbeides for å se om det er mulig å løse dette med annen varig løsning i samarbeid med ressursteam fra Helse Sør-Øst. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mars på 2,3 % for SI samlet. Dette er på samme nivå som i Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet på det pågående arbeidet for å redusere andelen ytterligere i det er i gangsatt arbeid med ressursgruppe Helse Sør Øst for å redusere andelen fristbrudd. Dette er våre interne tall. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 0,8 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i mars. Dette er noe høyere en det har vært i Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Vedtatt handlingsplan har fungert godt. Det er også samarbeid mellom de ulike divisjonene for å avlaste der det er mulig. Andelen korridorpasienter har vært stabil i lang tid. Det ansees som svært krevende å redusere antall korridorpasienter ytterligere. Det er ingen avdelinger som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter. 9

10 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I mars ble 89 % av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 82,2 %, barnepsykiatri 95,3 % og TSB 89,7 %. Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle ledernivå for å øke andelen. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for mars er 59,6 %. Dette er noe høyere enn tall i Kravet om at pasientene skal motta time sammen med bekreftelse på rett eller behov for helsehjelp vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Dette inngår i prosjektet glemt av sykehuset, og følges opp gjennom egne rapporter som er utviklet. Det arbeides med å forbedre intern logistikk og om mulig rulle ut timebøker for legetjenesten på poliklinikkene. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Akkumulert pr mars viser regnskapet et positivt resultat på 18,6 mill kr, som er 8,6 mill kr bedre enn budsjett. 10

11 Aktivitet I Antall pasienter Mar 2014 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2013 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,5 % ,0 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,1 % ,0 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,8 % ,0 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,7 % ,0 % ,8 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,9 % ,0 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,3 % ,0 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,4 % ,0 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,7 % ,0 % ,7 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,0 % ,1 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,6 % ,0 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,8 % ,0 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,3 % ,0 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,5 % ,0 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,3 % ,0 % ,3 % 11

12 Aktivitet II psykisk helsevern VoP: I forhold til inngangen til 2013 er antall døgnplasser i voksenpsykiatrien redusert fra 282 til 273. I samme periode er antall akuttplasser økt med 13, fra 59 til 72 plasser. Ettersom liggetiden på akuttplassene er kortere enn på andre døgnplasser har gjennomsnittlige liggetid gått ned fra 29 til 24 dager, eller 16 %. Liggetiden har også gått ned på øvrige plasser. Dermed har divisjonen behandlet 10 % flere døgnpasienter enn på samme tid i fjor. Det har vært en stor økning i antall polikliniske behandlinger i forhold til i fjor. Bortsett fra antall utskrivninger er aktivitetstallene noe lavere enn budsjettert. BUP: Antall døgnplasser har økt fra 25 til 28. I tillegg har samlokalisering av døgnenheter på Sanderud og derved bedre spesialistdekning gjort det mulig å behandle flere pasienter. Det er en meget stor økning i antall behandlede pasienter og antall liggedøgn både sammenlignet med budsjett og med aktiviteten forrige år. Antall polikliniske behandlinger er høyere enn budsjett og høyere enn forrige år. TSB: Svikten i antall liggedøgn skyldes lavt belegg på Familieenheten på Hov og på Sørlihaugen. Det har vært liten søkning til Familieenheten og avdelingen ser på mulig endring av tilbudet for å kunne tilby behandling til nye grupper. Det har vært inntaksstopp til Sørlihaugen i forbindelse med arbeid med å endre tilbudet til korttidsbehandling. Inntaksstoppen er nå opphevet og pasientgruppen blir økende. Det har også vært redusert innsøkning fra andre helseforetak som har resultert i svikt i gjestepasientinntekter. Dette skyldes at HSØ avregner gjestepasientopphold til 50 % av faktisk gjennomsnittskostnad. Det blir dermed mer kostbart å bruke andre helseforetak enn de private. Aktiviteten på polikliniske behandlinger har vært høy både i forhold til budsjett og fjoråret. 12

13 Aktivitet III DRG-poeng totalt Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% -1,9% -1,2% jan.14 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 13

14 Aktivitet III DRG-poeng totalt Sykehuset Innlandet HF Mar Denne periode Hittil i år 2014 vs 2013 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,4% ,5% ,6% Dagbehandling ,2% ,1% ,1% Poliklinisk virksomhet ,2% ,8% ,2% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,1% ,2% ,1% DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvare ,7% ,8% ,5% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for"-ansvaret ,6% ,0% ,1% Pr mars ligger aktiviteten 249 DRG - poeng under plantallene ( sørge for - ansvaret). Det er en økning på 274 poeng sammenlignet med samme periode i Det er en liten økning i antall utskrevne døgnpasienter fra samme periode i 2013 og en nedgang i antall liggedøgn på 0,9 %. Årsprognosen er foreløpig satt lik budsjett. Det er for tidlig på året til å kunne lage en kvalifisert årsprognose. 14

15 Aktivitet IIII Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2014 vs 2013 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2013 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,3-6,1 % 9 128,3-365,5-4,0 % B02 Gjøvik ,9-1,8 % 4 532,8 426,0 9,4 % B03 Lillehammer ,8-0,5 % 5 684,9 16,3 0,3 % B05 Hab/Rehab ,1-5,6 % 520,1-25,8-5,0 % B10 Kongsvinger ,2-6,1 % 2 660,1 63,8 2,4 % B20 Tynset ,1 1,0 % 1 009,7 59,9 5,9 % Totalt ,6 % ,7 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Evt. periodiseringer knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet er ikke tatt med i oversikten. 15

16 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan 2014 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet og tabellen under vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Mar Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,3% ,7% ,0% Overtid og ekstrahjelp ,6% ,3% ,0% Annen lønn ,1% ,2% ,0% Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf ,8% ,9% ,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,6% ,4% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,0% ,0% Innleid arbeidskraft ,6% ,8% ,0% 16

17 Bemanning Månedsverk - mars Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for mars måned ligger 27 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for perioden januar mars et forbruk som i gjennomsnitt ligger 24 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket sett under ett viser perioden januar mars bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 29 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,40% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk for

18 Sykefravær Sykefraværsprosenten i februar 2014 ligger 0,2 prosentpoeng lavere enn i februar Det ser fortsatt ut til at sykefraværet viser en svakt synkende tendens, men en noe svakere tendens enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær i 2013 hadde en nedgang på hele 0,5 prosentpoeng sammenlignet med Det arbeides aktivt med IA-arbeid i foretaket. 18

19 Brudd på arbeidsmiljøloven Tallene i perioden januar til mars viser en økning i antall brudd på arbeidsmiljøloven. Fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012, opprettholdes. Det gjøres oppmerksom på at brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er tatt inn i søylediagrammene. Videre er det lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. 19

20 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: For mars isolert har foretaket et positivt resultat på 11,9 mill kr og 8,6 mill kr over budsjett for denne måneden. Akkumulert er resultatet på 18,6 mill kr, 8,6 mill kr bedre enn budsjett Foretakets prognose er satt lik årsbudsjett. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til regnskapet pr mars. Dette skyldes bl.a. at det ikke er mottatt tilstrekkelig grunnlag for kostnader knyttet til gjestepasienter. Deler av kostnaden er derfor periodisert med basis i budsjett og erfaringstall. 20

21 Økonomi resultat SI totalt Sykehuset Innlandet HF Mar Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Basisramme ,0% ,0% ISF-refusjoner ,6% ,0% Utskrivningsklare pasienter ,4% ,0% Gjestepasienter ,5% ,1% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,6% ,8% Polikliniske inntekter ,5% ,6% Andre driftsinntekter ,1% ,1% Sum driftsinntekter ,7% ,1% Varekostnader ,3% ,4% Innleid arbeidskraft ,6% ,8% Lønnskostnader eks pensjon ,6% ,4% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,4% Andre driftskostnader ,1% ,6% Sum driftskostnader ,7% ,5% Driftsresultat Netto finans Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Resultat justert for økte pensjonskostnader

22 Økonomi resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Det er et negativt avvik på 5 mill kr hittil i år. Dette skyldes lavere aktivitet enn planlagt på flere av sykehusene i februar. I mars var aktiviteten noe bedre. Divisjonene ligger pr mars 12,8 mill kr etter budsjett. Høyere inntekter knyttet til H-resepter enn planlagt gjør at vi akkumulert kun er 5 mill kr etter budsjett. SI har tatt i bruk ny grouper på DRG - aktiviteten for Beregninger viser at grupperingseffekten for 2014 gir lite endring for Sykehuset Innlandet samlet. Det er noen variasjoner mellom divisjonene, som vil bli innarbeidet i budsjettet fra april. Groupereffekt er hensyntatt i periodiseringen på de aktuelle divisjonene. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 17,3 mill kr tom mars. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester er omtrent i balanse pr mars. Det er noe usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader. Deler av kostnaden er derfor periodisert med basis i budsjett og erfaringstall. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 17 mill kr. Ca 9 mill kr skyldes merforbruk av dyre biologiske legemidler inkl kreftlegemidler. Dette er ført på fellesområdet. 22

23 Økonomi resultat SI totalt Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 27,4 mill kr. De fleste divisjoner har besparelser på dette området. Divisjon psykisk helsevern har det største positive avviket,10 mill kr. Andre driftskostnader Det er et positivt avvik på andre driftskostnader i forhold til budsjett på 5,6 mill kr. Erfaringsmessig svinger denne posten noe fra måned til måned. Avskrivninger ligger under denne posten. Akkumulerte avskrivninger viser et negativt avvik på 6,6 mill kr. Dette inkluderer kostnaden på 3,5 mill kr som gjaldt 2013 som foretaket tok inn i februar. 23

24 Økonomi Resultat pr mars - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for mars pr divisjon. Denne periode Resultat 2014 Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Eiendom og Internservice B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat Kommentarer til enkelte divisjoner: Divisjon Elverum/Hamar: Resultatet for mars isolert er +2 mill kr og akkumulert -6,8 mill kr. Resultatet for mars kommer av at divisjonen beregner en økt verdi av etterkoding fra februar og at varekostnader og personalkostnader er lavere enn budsjettert. Etter 1. kvartal er inntektene under budsjett, som følge av færre døgnopphold enn planlagt og høyere varekostnader enn budsjettert. Divisjon Gjøvik: Resultatet på -2,5 mill kr hittil i år skyldes hovedsakelig lavere aktivitetsbaserte inntekter enn forutsatt. I mars hadde divisjonen et resultat i balanse. Det var noe høyere ISF-inntekter og kostnader enn budsjettert. Avvikene på kostnadssiden skyldes økte varekostnader som følge av høy aktivitet og en del mindre utstyrsanskaffelser som ble bokført i mars. Lønnskostnadene er om lag som budsjettert. 24

25 Økonomi Resultat pr mars - divisjon Divisjon Lillehammer: Resultatet for mars er +1 mill kr, akkumulert -2,98 mill kr. Kirurgi har kommet i gang med full produksjon etter at autoklavene ble installert, men deler av mars var også berørt av dette. Beregnet tap hittil i år på ortopedisk seksjon er anslått til ca 2,4 mill kr, ut fra tidligere års indeks. Indremedisin har et stort overskudd i mars. Dette skyldes to ting: Økt aktivitet i mars kombinert med tyngre diagnoser og at aktivitet fra februar ikke ble kodet før i mars. Foreløpig ligger det fortsatt en prognose om balanse til grunn for driften. Divisjon Medisinsk service: Resultatet for mars er -3,3 mill kr og akkumulert -3,9 mill kr. Det negative avviket i mars skyldes bl.a. store overskridelser på MTA Hamar, samt lavere poliklinikkinntekter enn planlagt. Noe merforbruk på behandlingshjelpemidler. Divisjonen har satt i gang tiltak for å komme mest mulig i balanse, men har liten mulighet til å klare å hente inn overskridelsene som allerede har framkommet. Årsprognose settes til -5 mill kr. Psykiatri: Resultat for mars er +3,5 mill kr, akkumulert +8,3 mill kr. Divisjonen har en rekke ubesatte stillinger, hovedsakelig spesialister. Lønnskostnad er derfor 10,7 mill kr under budsjett. Salg av konserninterne gjestepasientinntekter er 0,7 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes sannsynligvis at HSØ priser kjøp av plasser fra private tjenesteytere til 50 % av faktisk gjennomsnittskostnad. I tillegg avregnes bruk av plasser i forbindelse med årlig basisrammetildeling, slik at dette i den løpende drift fort kan oppleves som å være uten kostnad. Gjestepasientinntekter TSB er 2,2 mill kr lavere enn budsjett. Svikt i polikliniske inntekter skyldes de ubesatte stillingene. Eiendom og Internservice: Resultat hittil i år + på 6,5 mill kr. Avviket er i sin helhet knyttet til besparelse innen energi. Felles: Akkumulert resultat er +9,7 mill kr. Det positive resultatet er i hovedsak knyttet til Sykehuspartner-IKT. Varekostnader er 3,3 mill kr over budsjett, i hovedsak pga kreftlegemidler som ikke var budsjettert. Akkumulerte avskrivninger viser et negativt avvik på 5,5 mill kr. I hovedsak skyldes dette at avskrivninger på anlegg under utførelse er aktivert i 2014, mens de skulle ha vært aktivert tidligere. Etterberegning av avskrivninger kommer derfor som en kostnad i Aktivering av anlegg under utførelse i desember 2013 ble også høyere enn budsjettert, noe som vil påvirker nivået for avskrivningene løpende gjennom

26 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Post Res HiÅ Bud HiÅ Avvik (res hiå - bud hiå) Investeringer Pr. mars 2014 ligger investeringsnivået i SI 23,2 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til dette er naturlige sesongvariasjoner og økte investeringsmidler. 26

27 Investeringer pr type Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2013 F2013 BHiÅ B2014 RHiÅ E2014 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik B2013 F2013 B2014 E2014 Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

28 Likviditet Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Mars 2014 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per mars er på 555 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer