Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering juli 2015 Kvalitet Ventetid 62 Fistbrudd 2,1 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og eksrahjelp (tall i 1000) Sykefravær 7,5 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2015 Nullinje Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i juli var 51,1 dager. Tilsvarende dager var ventetiden for somatikk 51,5 dager og for voksenpsykiatri 43,6 dager. Ventetid for TSB i juli var 32 dager. Dette er våre interne tall. Hovedårsaken til den dramatiske nedgangen i juli er at de tekniske feilene for pasienter som feilaktig har stått igjen som ventende i flere år nå er løst med ekstern bistand. 5

6 3. Kvalitet Andel fristbrudd 14,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i juli på 2,1 % for SI samlet (46 pasienter), og færre enn i samme måned i fjor. Dette er våre interne tall. Fordøyelsessykdommer er det enkeltfagområdet med flest fristbrudd (13), for øvrig under en håndfull på øvrige fagområder som har fristbrudd. Fristbrudd for ventende pasienter var i juli 1,5 % (92 pasienter). Det er som tidligere en økende tendens for ventende gjennom sommeren, men på et lavere nivå enn i

7 3. Kvalitet Det skal normalt ikke være korridorpasienter Divisjon Avd Andel KorrPas (Alle) 1,6 % Totalt 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % Totalt 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 periode Innen somatikk var 0,7 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i juli, og det er ingen spesiell utviklingstrend over tid. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Rapportering av gjennomsnittlig beleggsprosent avventes til en finner en bedre måte å komme fram til et riktig beregningsgrunnlag for nevneren. Antallet senger varierer både gjennom årstidene på grunn av ferieavvikling, og gjennom uka på grunn av reduksjoner i helgene. 7

8 3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % apr 14 mai 14 jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 Mnd År Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for juli er 66 % (spredning %). På dette området har det ikke skjedd noen stor endring i løpet av våren 2015, etter at ny pasient- og brukerrettighetslov ble kjent. Det blir et prioritert tema høsten 2015 for å møte endringene i loven, som er utsatt til 1. november. 8

9 3. Kvalitet 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 89 % innen somatikk i juli, og 88 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP var 87 %, BUP 94 % og rus 74%. Det har ikke vært noen trend i utviklingen for epikrisetidene over tid, og særskilte oppfølgingstiltak på dette området har ikke fått prioritet. 9

10 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Nøkkeltall på fotretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 2,1 % 2,1 % Andel fristbrudd somatikk 2,3 % 2,1 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 1,4 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % 0,5 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 1,1 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 66,0 % 66,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 89 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 87 % 88 % Epikrisetid PHV barn og unge 94 % 88 % Epikrisetid TSB 74 % 81 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,7 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI Mål 10

11 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - juli Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Mål Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk Andel fristbrudd PHV voksen Andel fristbrudd PHV barn og unge Andel fristbrudd TSB Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB 2,1 % 1,4 % 3,7 % 0,0 % 3,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 55,0 % 65,0 % 68,0 % 42,0 % 73,0 % 78,0 % 93,0 % Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 85 % 91 % 93 % 85 % 88 % 87 % 90 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,5 % 1,4 % 0,8 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI 11

12 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert (korrigert for pensjon) Hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned Etter utgangen av juli har SI et positivt resultat på 34,3 mill kr, som er 6,6 mill kr etter budsjett. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd (dvs. midler til investering) på 70 mill kr. Positiv økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. 12

13 4. Aktivitet Aktivitet Døgn, dag og poliklinikk Jul 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2014 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,9 % ,0 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,3 % ,0 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,9 % ,0 % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,2 % ,1 % ,9 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,0 % ,0 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,7 % ,3 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,3 % ,0 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,6 % ,0 % ,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,7 % ,2 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,9 % ,5 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 8 8 0,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,4 % ,3 % ,8 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,9 % ,1 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,6 % ,6 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,7 % ,2 % ,0 % 13

14 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% -0,7% 0,5% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2015 F 2013 F 2014 F 2015 Sykehuset Innlandet HF Jul Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2015 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,1% ,8% ,4% ,5% Dagbehandling ,4% ,5% ,3% ,4% Poliklinisk virksomhet ,9% ,9% ,8% ,4% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,6% ,2% ,7% ,4% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,5% ,8% ,8% ,1% DRG-poeng kreftlegemidler ,0% ,8% ,0% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,8% ,3% ,5% ,7% 14

15 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) 4. Aktivitet Hittil i år 2015 vs 2014 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar % ,4 % B02 Gjøvik % ,5 % B03 Lillehammer % ,8 % B05 Hab/Rehab % ,8 % B10 Kongsvinger % ,8 % B20 Tynset % ,0 % Totalt ,6 % ,5 % Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 354 DRG-poeng etter plantall pr juli. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet pr juli. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 35 DRG-poeng etter budsjett. Divisjon Habilitering og rehabilitering har et negativt avvik mot budsjett på 15 %. Sammenlignet mot samme periode i 2014 er det en reduksjon på 7,8 %. Dette skyldes bl.a. lavere 15 andel av «kompleks rehabilitering» enn planlagt. Det jobbes i divisjonen med å få opp aktiviteten igjen.

16 4. Aktivitet «Den gyldne regel» Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Jul 2015 Budsjett avvik Avvik i prosent Faktisk Hittil i år Budsjett avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent HiÅ 2014 HiÅ Endring Avvik i prosent Somatikk ,7 % ,2 % ,1 % ,9 % VOP ,2 % ,6 % ,0 % ,3 % BUP ,2 % ,4 % ,3 % ,8 % TSB ,9 % ,7 % ,2 % ,0 % En av føringene fra HSØ i 2015 er at det skal være større vekst innen psykiatri og rus enn somatikk. Det er i budsjettet til psykisk helsevern lagt opp til en meget stor aktivitetsvekst innen polikliniske konsultasjoner i Dette viser seg å være for ambisiøst. Det ble budsjettert med aktivitet i alle budsjetterte stillinger i poliklinikkene innen psykisk helsevern. Det har i gjennomsnitt vært 6,1 % ledige stillinger i poliklinikkene så langt i år. Hovedårsaken til lavere poliklinisk aktivitet er derfor ledige stillinger i poliklinikkene samt at divisjonen ikke har nådd budsjettert produktivitet. Det ble i budsjettet lagt opp til en sterk økning i produktiviteten. Aktiviteten har økt sammenlignet med fjoråret på alle områder, men ikke så mye som budsjettert. Prognosen er utarbeidet i samarbeid med avdelingene. Det er her trukket ut aktivitet i ledige stillinger. Det ble i budsjettet satt krav til den enkelte poliklinikk om antall behandlinger pr behandler. Ved gjennomgang etter mai viser det seg at avdelingene i varierende grad forventer å komme opp i det antall behandlinger som er forventet. Dette vil bli fulgt opp i driftssamtaler med avdelingene. Det er ikke tatt med forventet aktivitet som følge av utvidet arbeidstid -avtalene med legene i prognosen. Sammenlignet med fjoråret er det en større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk. 16

17 Bemanning Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for juli måned ligger 77 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Under ett viser månedene januar - juni bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 93 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for månedene januar - juli et forbruk som i gjennomsnitt ligger 100 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi målt i % et avvik på 1,27% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i

18 5. Bemanning Bemanning månedsverk pr divisjon Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,6 % Elverum-Hamar ,0 % Gjøvik ,2 % Lillehammer ,9 % PHT ,2 % Hab/Rehab ,8 % Med. Service ,1 % Psykisk helsevern ,0 % Eiendom og Intern service ,4 % Kongsvinger ,6 % Tynset ,3 % Sykehuset Innlandet ,3 % 18

19 5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNO Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som rød søyler i diagrammet. Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 19

20 5. Bemanning Sykefravær Status: Sykefraværsprosenten for juni 2015 er beregnet til 6,43%, mens den i juni 2014 var 6,64%. Eventuelle tiltak: Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. 20

21 5. Bemanning Sykefravær pr divisjon Sykefravær Divisjon jun.15 jun.14 jun.13 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 2,3 % 3,5 % 4,1 % 3,4 % 3,5 % 4,2 % Elverum-Hamar 5,4 % 6,4 % 5,4 % 7,1 % 6,3 % 6,3 % Gjøvik 7,3 % 6,4 % 7,0 % 8,3 % 7,9 % 7,7 % Lillehammer 5,2 % 6,7 % 7,1 % 6,5 % 7,3 % 7,5 % PHT 7,3 % 6,5 % 8,5 % 8,3 % 8,0 % 8,0 % Hab/Rehab 4,8 % 6,5 % 5,8 % 6,1 % 6,7 % 6,0 % Med. Service 6,5 % 6,6 % 5,2 % 7,3 % 7,1 % 6,3 % Psykisk helsevern 7,6 % 7,2 % 7,5 % 8,6 % 8,2 % 8,7 % Eiendom og Intern service 6,8 % 8,4 % 8,3 % 7,8 % 9,7 % 9,5 % Kongsvinger 7,5 % 5,0 % 5,5 % 7,5 % 6,7 % 6,2 % Tynset 5,3 % 6,6 % 5,3 % 6,3 % 6,7 % 5,8 % Sykehuset Innlandet 6,4 % 6,7 % 6,8 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 21

22 5. Bemanning Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i juli om lag 1850 brudd. Dette er en økning sammenlignet med de forutgående månedene i Økningen skyldes trolig ferieavvikling og det forventes at antall brudd reduseres utover høsten. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 22

23 Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Jul Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% Sum ISF-refusjoner ,8% ,3% ,5% Utskrivningsklare pasienter ,2% ,4% ,1% Gjestepasienter ,0% ,4% ,0% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,7% ,1% ,4% Polikliniske inntekter ,4% ,1% ,4% Andre driftsinntekter ,9% ,4% ,8% Sum driftsinntekter ,4% ,2% ,2% Varekostnader ,3% ,8% ,5% Innleid arbeidskraft ,1% ,1% ,0% Lønnskostnader eks pensjon ,9% ,1% ,3% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,7% ,0% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,3% ,7% ,0% Andre driftskostnader ,6% ,3% ,5% Sum driftskostnader ,2% ,4% ,2% Driftsresultat ,9% ,9% ,0% Netto finans ,2% ,1% ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Korrigert resultat

24 Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Resultatet for juli måned viser et positivt resultat på hele 47,8 mill kr. I forhold til budsjett for måneden, er dette 42 mill kr bedre enn budsjettert resultat. Dette skyldes korrigering av pensjonskostnader. Resultatet for juli måned viser et positivt resultat på 2,8 mill kr dersom vi korrigerer for endringen i pensjonskostnader. Pensjon for 2015 er økt med til sammen 90 mill kr ifht det som ble lagt til grunn i budsjettet. Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett den 19. juni 2015 å bevilge 1.148,1 mill kr til Helse Sør-Øst RHF til kompensasjon for økte pensjonskostnader. Av dette har SI fått 84,3 mill kr. Foretakene får totalt sett dekket 98,6 % av kostnadsøkningen fra budsjett Dvs at SI må dekke 5,8 mill kr av egne midler til økte pensjonskostnader i Budsjettet er korrigert fra og med juli både på budsjettert pensjonskostnad og kompensasjon i basis. Foretaket har ført den økte pensjonskostnaden i regnskapet hver måned hittil i år, men ikke ført økt basisinntekt. Det har kommet som en korrigering på egen linje etter resultatet. I juli fører vi da en måneds økt pensjonskostnad, og økt basis for 7 måneder akkumulert. Dette gir det store positive resultatet i juli. Effekten av at vi ikke får full kompensasjon på 6 mill kr, tar vi inn med 7/12-deler i juli, dvs 3,4 mill kr. Resten fordeler vi pr måned ut året. Akkumulert pr juli viser regnskapet et positivt resultat på 34,3 mill kr som er -6,6 mill kr etter budsjett. 24

25 Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Isolert i juli er det et negativt avvik på 2,6 mill kr. Akkumulert er foretaket 3,7 mill kr bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekter knyttet til H-resepter enn planlagt. Divisjonene ligger pr juli 0,7 mill kr etter budsjett. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 35 mill kr pr juli. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et positivt avvik på 10,8 mill kr pr juli. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 45 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Gjøvik, Lillehammer, Kongsvinger og Medisinsk Service. I tillegg er det et merforbruk på dyre biologiske legemidler som ligger på fellesområdet. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr juli på 11,9 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Årsaken skyldes vakante stillinger. Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 28 mill kr. Dette må delvis ses i sammenheng med merforbruket på innleie. Flere av divisjonene har besparelser på lønnsområdet. Divisjon psykisk helsevern har det største positive avviket, 23,7 mill kr. Tilsvarende har divisjonen et negativt avvik på 7,7 mill kr på innleie. 25

26 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr juni - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet pr juni pr divisjon. Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt avvik % Resultat Budsjett Avvik Relativt avvik % B00 Stab SI HF ,0 % ,1 % B01 Elverum / Hamar ,1 % ,0 % B02 Gjøvik ,1 % ,4 % B03 Lillehammer ,7 % ,2 % B04 Prehospitale tjenester ,1 % ,9 % B05 Hab/Rehab ,6 % ,3 % B07 Med service ,2 % ,1 % B08 Psykiatri ,7 % ,7 % B09 Eiendom og Internservice ,7 % ,9 % B10 Kongsvinger ,3 % ,7 % B20 Tynset ,5 % ,0 % B90 Felles SI HF ,8 % ,8 % Resultat ,9 % ,3 % Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Res korrigert for pensjon ,7 % ,1 % 26

27 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr juni Resultatet for juni måned viser et positivt resultat på 1,2 mill kr dersom vi korrigerer for økte pensjonskostnader på 7,5 mill kr i juni måned. I forhold til budsjett for måneden, er dette -4,7 mill kr lavere enn budsjettert resultat. Resultat før korrigering pensjon utgjør 6,3 mill kr for juni. Akkumulert pr juni viser regnskapet et negativt resultat på -13,6 mill kr som er -48,6 mill kr etter budsjett hvis vi ikke tar hensyn til økte pensjonskostnader. På fellesområdet er det et negativt avvik mot budsjett akkumulert på ca -55 mill kr. Dette skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader utover forutsetningene i budsjettet 2015 på 45 mill kr pr juni. Videre er det pr juni en besparelse på strøm på 5,6 mill kr som er overført fra divisjon EIS. Behandlingshjelpemidler hadde et merforbruk på til sammen 6,6 mill kr akkumulert pr juni. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Det ble i juni en høyere avskrivningskostnad enn budsjettert da det er aktivert en større mengde prosjekter med oppstartstidspunkt for avskrivninger tilbake i tid. Akkumulerte avskrivninger på disse prosjektene hittil i år er belastet juni regnskapet. Avskrivningene vil ikke øke tilsvarende i periodene fremover. Divisjonene og stab har samlet et positivt resultat akkumulert pr juni på 6,8 mill kr. I juni er det mye periodiseringer knyttet til fast lønn og ferieuttak. I tillegg har divisjonene for juni lagt inn ekstra kostnader knyttet til ferieavviklingen. Det knytter seg noe usikkerhet til feriemånedene. De somatiske sykehusene er omtrent i balanse i juni, akkumulert avvik er på -12,7 mill kr. 27

28 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr juli - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet pr juli pr divisjon. Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF ,8 % ,2 % B01 Elverum / Hamar ,9 % ,1 % 0 B02 Gjøvik ,6 % ,3 % B03 Lillehammer ,9 % ,9 % B04 Prehospitale tjenester ,4 % ,3 % B05 Hab/Rehab ,0 % ,9 % 0 B07 Med service ,6 % ,3 % B08 Psykiatri ,9 % ,5 % 592 B09 Eiendom og Internservice ,1 % ,8 % B10 Kongsvinger ,8 % ,0 % B20 Tynset ,1 % ,1 % 0 B90 Felles SI HF ,5 % ,2 % Resultat ,8 % ,7 %

29 Økonomi Resultat pr juli - divisjon 6. Økonomi / finans. Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: Akkumulert resultat pr juli er på +12,1 mill kr. Av dette utgjør forskning + 7,1 mill kr. Prognosen for stabsområdet settes til 7,2 mill kr. Det er forventet en økning i antall stipendiater på forskning utover det som er planlagt. Divisjon Elverum/Hamar: Resultatet i juli er på minus 1,4 mill kr. Årsaken til det negative resultatet er i hovedsak økte kostnader knyttet til vikarer og overtid i sommermånedene. I tillegg er legelønnsoppgjøret for perioden januar til juli belastet regnskapet i juli. Effekten utgjør ca 0,8 mill kr. Akkumulert er resultatet på -1 mill kr. Divisjonen har så langt i 2015 hatt et balansert resultat for sin drift. Prognosen på årsbasis settes til 0 med risiko for avvik på +/- 1 % (+12 til -12 mill kr). Sannsynligheten for negativt resultat er høyere enn sannsynligheten for positivt resultat. Divisjon Gjøvik: Divisjonen har et resultat på - 0,7 mill kr i juli, og dette skyldes noe merforbruk på variabel lønn, samt noe mindre inntekter enn budsjettert. Akkumulert resultat etter juli er -9,7 mill kr. Årsprognosen opprettholdes foreløpig til - 10 mill kr, da det som vanlig er knyttet noe usikkerhet til resultatene i sommermånedene. Divisjon Lillehammer: Regnskap pr juli viser et positivt resultat på 0,5 mill og akkumulert underskudd på ca 9 mill kr. Årsaken til det positive avviket må sees i sammenheng med bemanningsutviklingen, det ser ut til at tiltakene har fått en viss effekt i juni og juli. Varekostnader er budsjettert jevnt gjennom året f eks på Operasjonsavdelingen, samtidig som den elektive aktiviteten på operasjon er svært lav i juli. Det gir sparte kostnader på ca en mill kr for juli isolert. Prognose: Divisjonen ønsker ikke å endre prognosen basert på resultatet i juni og juli. Det opprettholdes derfor en prognose på et underskudd på ca 8 mill kr. Divisjon Medisinsk Service: Divisjonen har et negativt resultatet etter juli på -3,1 mill kr. Pr juli har behandlingshjelpemidler et merforbruk 8,6 mill kr. Kostnadene knyttet til dette er overført til fellesområdet. Årsprognosen på minus 2 mill kr opprettholdes. Divisjonen jobber med å få resultatet i balanse ved årets slutt. Bl.a med å redusere bruk av bemanning. Det er innført stillingskontroll. 29

30 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Psykisk helsevern: Regnskapet viser et negativt resultat på 0,9 mill kr isolert i juli. Akkumulert resultat etter juli er 5,1 mill kr. Divisjonen har lavere aktivitet enn planlagt. Dette gjelder bl.a. gjestepasienter og poliklinikk. Svikt i polikliniske inntekter på 4,3 mill kr (8,1 %) skyldes ledige behandlerstillinger (6,1 %) og for lav aktivitet pr behandler pr dag. Sparte lønnskostnader på ledige stillinger er større en den tilhørende inntektssvikten. Prognosen settes til + 0,6 mill kr. I prognosen er det innarbeidet en stor svikt i konserninterne gjestepasientinntekter. Dette antas å skyldes at bruk av private tilbud avregnes av HSØ med 30 % rabatt for voksenpsykiatri og 50 % rabatt for TSB. Det forutsettes også at utviklingen for polikliniske inntekter fortsetter. På kostnadssiden forutsettes det at utviklingen så langt i år fortsetter. Divisjon Kongsvinger: Regnskap i juli viser et negativt resultat på 0,75 mill kr og akkumulert overskudd er +4,8 mill kr. Årsaken til det negative resultatet i juli skyldes lavere aktivitet enn planlagt, det er imidlertid ikke periodisert inn etterslep koding for juni/juli. Varekost gjenspeiler aktiviteten med tilsvarende overforbruk. Lønn viser et positivt avvik i juli og akkumulert. Dert positive avviket henger sammen med endret avgiftssone for AGA i Kongsvingerregionen. Divisjonen har «tøffere» aktivitetskrav i andre halvår og mener akkumulert resultat hittil i år er noe kunstig høyt. Divisjonen velger derfor å være forsiktig i sitt anslag og prognosen settes til 0 inkl effekt av AGA. Divisjonen vil ikke klare balanse uten AGA effekt. Felles: På fellesområdet er det et negativt avvik mot budsjett akkumulert på ca -16,8 mill kr. Dette skyldes bl.a. merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert. Pr juli utgjør dette 3,4 mill kr. Videre er det pr juli en besparelse på strøm på 5,2 mill kr som er overført fra divisjon EIS. Behandlingshjelpemidler hadde et merforbruk på til sammen 8,6 mill kr akkumulert pr juli. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. 30

31 6. Økonomi / finans Endring i årsestimat pr divisjon 2015 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer PHT Hab/Rehab Med. Service Psykisk helsevern Eiendom og Intern service Kongsvinger Tynset Felles Sykehuset Innlandet Prognosen på 70 mill kr opprettholdes. Dette skyldes bl.a at vi forventer at lønnsoppgjøret i 2015 vil gi en besparelse ut over det som er lagt til grunn i budsjettet. Foreløpige beregnede effekter av lønnsoppgjøret for 2015 er hensyntatt pr juli. Videre knytter det seg som vanlig usikkerhet til resultatet i feriemånedene. Foretaket vil etter august evt. komme med en endret prognose. 31

32 6. Økonomi / finans Finans TNOK Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Juli 2015 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr juli er på 229,5 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

33 6. Økonomi / finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer