Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen"

Transkript

1 Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli

2 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2

3 Innledning Presentasjonen viser utvikling og økonomisk status like etter regnskapsavslutning Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ Målsettingen er å gi et bilde av økonomien og utvikling så raskt som mulig etter regnskapsavslutning sforklaringer og avvikshåndtering kommenteres ikke her, men kommer som en del av virksomhetsrapportering til styret Pga korte frister gjenstår det noe kvalitetssikring 3

4 Kommentarer pr juni 2014 Resultat pr juni viser et overskudd på 71,6 MNOK. Dette er 11,6 MNOK bedre enn budsjett, og 60,1 MNOK foran samme periode i fjor. Totale driftsinntekter ligger 27 MNOK over budsjett. Totale driftskostnader er 15,4 MNOK foran budsjett. Overforbruket er i hovedsak knyttet til varekostnader. Lønn er i 11,6 MNOK mindre enn budsjettert. Årsverksutvikling er i henhold til plan. Gjestepasientområdet samlet sett er i tråd med plan. Gjestepasientinntekter er 0,3 MNOK mer enn budsjett Gjestepasientkostnader 0,4 mer enn budsjett Varekostnader er 25,7 MNOK over budsjett. Overforbruk er knyttet hovedsakelig til medikamentkostnader. Finansområdet viser et positiv avvik mot budsjett på 4,4 MNOK hittil i år. 4

5 Resultat pr juni 2014 hittil 2014 hittil 2014 hittil 2014 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % % Resultat viser et overskudd på 71,6 MNOK. Dette er 11,6 MNOK bedre enn budsjett, og 60,1 MNOK bedre en ved samme periode i fjor. Resultatet måned er på 15,5 MNOK, dette er 5,5 MNOK foran budsjett. Resultatet er bedre enn budsjettert hver måned fra og med mars. 5

6 Inntekter pr juni 2014 hittil 2014 hittil 2014 hittil 2014 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF egne pasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler % % ISF-refusjon kommunal medfinansiering % % ISF inntekter % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % Totale inntekter er 27 MNOK foran budsjett ISF-inntekter er 57 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter måned er 15 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter er 272,7 MNOK foran samme periode i fjor. ISF-inntekter i 2014 har 50 % DRG mot 40 % i ISF-inntekter for 2013 omregnet til 50 % DRG-andel er 55,6 MNOK mindre enn 2014 nivå. Gjestepasientinntekter er i tråde med budsjett. Gjestepasientinntekter er 3,3 MNOK foran budsjett måned. Øvrige driftsinntekter er 30,3 MNOK bak budsjett. et for andre driftsinntekter hittil 6 i år inkluderer 25 MNOK i budsjettert ISF-inntekter ut over DRG-kvoten.

7 Varekost og øvrige driftskostnader pr juni 2014 hittil 2014 hittil 2014 hittil 2014 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester, stat % % Kjøp av private helsetjenester % % Konserninterne gjestepasientkostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % SUM Varekost og øvrige driftskostnader % % SUM varekost og øvrige driftskostnader er 31,4 MNOK over budsjettert, og er 72,7 MNOK foran samme periode i fjor. Varekostnad og øvrige driftskostnader er 12,6 MNOK mer enn budsjett måned. Varekostnader viser et overforbruk på 25,7 MNOK. Legemidler og medikamenter er 19,9 MNOK over budsjett Medisinske forbruksvare er 14 MNOK mer enn budsjettert TNF og biologiske legemidler er 6,2 lavere enn budsjett Gjestepasientkostnader er i tråd med budsjett Innleie er1,8 MNOK mer enn budsjettet. Det er et overforbruk på 1,3 MNOK måned. Avskrivninger er 2,7 MNOK over budsjett. Andre driftskostnader er 1,6 MNOK mer enn budsjettert. 7

8 Lønn pr juni 2014 hittil 2014 hittil 2014 hittil 2014 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % % Annen lønn % % Lønnskostnader % % Lønn er 11,7 MNOK lavere enn budsjettert Lønn måned isolert er 9,9 MNOK lavere enn budsjett Fastlønn er 14 MNOK mindre enn budsjettert. Fastlønn måned er 5,4 MNOK mindre enn budsjett Det er et overforbruk på overtid og ekstra hjelp på 11,2 MNOK. Det er et overforbruk på 2,2 MNOK måned. Refusjoner er 0,8 MNOK bak budsjett. Refusjoner måned er 2,4 MNOK foran budsjett Annen lønn er 9,5 MNOK lavere enn budsjettert 8

9 pr juni 2014 Hittil i år er det bruk 12 MNOK på innleie Innleie Jan Feb Mar Apr Mai Jun Forbruket er 1,8 MNOK mer enn budsjettert, men er 5,9 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Hittil % avvik Hittil 2013 Endring fra Klinikk Drammen sykehus % Klinikk Bærum sykehus % Klinikk Ringerike sykehus % Klinikk Kongsberg sykehus % Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) % Klinikk for Medisinsk Diagnostikk 158 (KMD) % Viseadministrerende direktør Totalt % Overforbruk hovedsakelig knyttet til somatikk Bærum har et overforbruk på 1,2 MNOK, Drammen har et overforbruk på 0,4 MNOK og Kongsberg har et overforbruk på 0,6 MNOK Ringerike og PHR viser et positiv avvik mot budsjett. 9

10 pr juni 2014 Estimat 2014 Estimat 2014 s % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Total estimat er uendret og viser et overskudd på 120 MNOK. Det er noe justering mellom linjer.

11 pr juli Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Hittil i år Endring Sum VVHF Endring fra forrige måned Plan i forhold til plan Utvikling Endring i år ift samme periode dette år Brutto månedsverk per juli er 16 mindre enn plan, og 43 månedsverk mer enn samme periode i fjor. Kun mars måned har brutto månedsverk som er over plan. 11

12 Trend siste 12 måneder Variable månedsverk er økt med 56 månedsverk fra juni til juli. Juli 2014 har 44 variable månedsverk mindre enn ved samme periode i fjor. Faste årsverk har økt med 17 månedsverk fra juni til juli. Faste årsverk for juli 2014 er 85 månedsverk over samme periode i fjor. 12

13 Brutto månedsverk pr klinikk pr juli Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Hittil i år Endring mot budsjett Drammen Sykehus ,9 % Bærum Sykehus ,4 % Ringerike Sykehus ,1 % Kongsberg Sykehus ,1 % Klinikk for Intern Service ,0 % Psykisk Helse og Rus ,0 % Prehospitale Tjenester ,4 % Medisinsk Diagnostikk ,1 % Stabene ,3 % Sum VVHF ,2 % % avvik Totalt er det bruk 16 færre årsverk enn budsjettert. PHR har 54 færre månedsverk enn budsjettert. Somatikk har et overforbruk på 53 månedsverk. 13

14 pr juli Jan Feb Mar Apr Mai Sykefravær 2014 Hittil i år Drammen Sykehus 7,7 % 8,3 % 8,6 % 6,9 % 6,8 % 7,7 % Bærum Sykehus 6,2 % 7,5 % 6,7 % 5,8 % 5,3 % 6,3 % Ringerike Sykehus 6,4 % 7,2 % 6,9 % 4,9 % 5,8 % 6,2 % Kongsberg Sykehus 5,8 % 5,8 % 5,4 % 5,9 % 6,7 % 5,9 % Klinikk for Intern Service 9,5 % 11,0 % 11,1 % 7,9 % 7,7 % 9,4 % Psykisk Helse og Rus 7,9 % 8,9 % 7,8 % 6,3 % 6,2 % 7,4 % Prehospitale Tjenester 8,6 % 10,1 % 8,1 % 6,8 % 8,0 % 8,3 % Medisinsk Diagnostikk 5,7 % 6,5 % 6,5 % 4,4 % 4,3 % 5,5 % Stabene 4,9 % 5,1 % 4,4 % 3,2 % 3,0 % 1,7 % Sum VVHF 7,3 % 8,2 % 7,7 % 6,1 % 6,1 % 7,1 % Endring fra forrige måned -0,6 % 0,9 % -0,5 % -1,6 % 0,0 % Sykefravær i mai 2014 er på 6,1 %. Dette er lavere enn plan og på samme nivå som i april. I mai i fjor var sykefravær på 7,3%. Sykefravær pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. 14

15 AML, brudd på arbeidstidsbestemmelsene Klinikk Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Administrasjon Sum Brudd på arbeidstidsbestemmelsene ligger under nivået fra samme periode i fjor. Brudd registreres automatisk i GAT for følgende forhold: Maks timer per dag, Maks planlagte timer per uke, Søndager på rad, Ukefri, AML timer per uke, AML timer per 4 uker, AML timer per år og Maks timer i snitt.

16 Økonomisk avvik per klinikk pr juni 2014 Inntekter Kostnader RESULTAT % avvik % avvik Klinikker markert med grønt viser resultater som er i tråd med eller bedre enn budsjett. Drammen, Bærum, Intern Service, Psykisk Helse og Rus og Stabene viser grønt Klinikker som viser gult har avvik mot budsjett som er mindre enn 2%. Ringerike, Kongsberg, PHT, KMD og Overordnet VVHF viser gult. som % av total budsjett Drammen Sykehus % % ,3 % Bærum Sykehus % % ,1 % Ringerike Sykehus % % ,8 % Kongsberg Sykehus % % ,3 % Intern Service % % ,7 % Psykisk Helse og Rus % % ,4 % Prehospitale Tjenester % % ,1 % Medisinsk Diagnostikk % % ,5 % Stabene % % ,9 % Overordnet VVHF % % ,2 % Resultat % % ,3 % Klinikker med avvik på mer enn ca 2 % vises med rødt. Hittil i år er ingen klinikker rødt. Overordnet VVHF inkluderer sentralisert budsjettrisiko, samt risiko i-fm gjestepasientkostnader innenfor somatikk og reduserte pensjonskostnader. Avsetninger i-fm månedsoppgjør bokføres også her. 16

17 Resultatavvik pr måned pr klinikk mot budsjett pr måned Jan Feb Mars April Mai Juni Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Ordinær Drift

18 pr juni 2014 Lønnsavvik per klinikk Fast lønn Overtid Offentlig Refusjoner Annen lønn SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,9 % Bærum Sykehus ,4 % Ringerike Sykehus ,1 % Kongsberg Sykehus ,2 % Intern Service ,6 % Psykisk Helse og Rus ,8 % Prehospitale Tjenester ,7 % Medisinsk Diagnostikk ,2 % Stabene ,2 % Overordnet VVHF Totalt fra ordinær drift ,4 % % avvik ift budsjett 0,7 % -14,6 % -0,7 % 2,8 % 0,4 % Totale lønnskostnader er i tråd med budsjettert (positiv avvik på 0,4%) Klinikker med negativ avvik på mer enn ca 3 % vises med rødt. Ingen klinikker viser rødt. Klinikker med negativ avvik mellom 1 % og 3% vises med rødt. Ingen kliikker viser gult. Klinikker med positiv avvik eller negativ avvik som er mindre enn 1% vises grønt. Hittil i år viser samtlige klinikker grønt. 18

19 pr juni 2014 Drammen Sykehus hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % ISF egne pasienter % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % Resultat

20 pr juni 2014 Bærum Sykehus hittil i år Prognose forrige måned Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF inntekter Gjestepasient inntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Utskrivningsklare pasienter Andre driftsinntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar Annen lønn Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader 2-2 Resultat

21 pr juni 2014 Ringerike Sykehus hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % ISF egne pasienter % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tj % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat

22 pr juni 2014 Kongsberg Sykehus hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % ISF egne pasienter % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat

23 Intern Service pr juni 2014 hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Avskrivninger Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader Resultat

24 pr juni 2014 Psykisk Helse og Rus hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % 13 8 Resultat

25 Prehospitale Tjenester pr juni 2014 hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat

26 Medisinsk Diagnostikk pr juni 2014 hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % 1 Resultat

27 Stabene pr juni 2014 hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % Resultat

28 pr juni 2014 Overordnet, sentrale avsetninger hittil % i år Prognose forrige måned Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake 0 % - 79 Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % 269 Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp 0 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Annen lønn % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % Resultat Inkluderer alle sentraliserte poster: Gjestepasientkostnader somatikk, finans, avskrivning og dyre biologiske legemidler (H-recepter). Inkluderer også avsetninger foretatt i-fm månedsavslutning på foretaksnivå. 28

29 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk Juni Denne måned mot budsjett Hittil i år mot budsjett % avvik Hittil i fjor % ift i fjor status Årsbudsjett Årsestimat % avvik DRG poeng dag og døgn "sørge for" % % ,4 % DRG poeng poliklinikk "sørge for" % % ,8 % SUM DRG-poeng "sørge for" % % ,5 % Herav utført i eget foretak % % ,4 % Gjennomsnittlig liggetid 3,7 0,2 3,7 0,11 3 % 3,9 4 % 3,9 3,8-1,4 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % ,8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling % % ,6 % Antall dagopphold % % ,1 % Antall polikliniske konsultasjoner % % ,7 % DRG poeng for både dag/døgn og poliklinikk for sørge for ligger over budsjett, og er foran samme periode i fjor. Årsestimat er 3101 poeng mer enn budsjettert. Dette er i tråd med klinikkenes produksjonsmål for 2014, og høyere enn DRG-kvoten fra HSØ. Antall behandlinger er i stor grad foran budsjett, og er foran samme periode i fjor. Antall liggedøgn ligger bak budsjett, og under fjoråret..29

30 Juni Døgnbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk Jan Feb Mars April Mai Juni Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett ,5 % ,5 % ,8 % ,4 % ,3 % ,6 % Gjennomsnittilig liggetid 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9-2,9 % 3,9-2,8 % 3,8 3,9 DRG (døgn) iht. "sørge for" ,3 % ,6 % ,0 % Dagbehandling Antall oppholdsdager ,9 % ,5 % ,1 % dagbehandling DRG (dag) iht. "sørge for" ,2 % ,7 % ,3 % % avvik DRG (døgn og dag) iht. "sørge for" ,8 % ,1 % ,4 % Antall liggedøgn er 1,4 % bak budsjett, og 2,3 % bak i fjor Antall dagopphold er har økt med 5,5 % i forhold til samme periode i fjor og ligger 4,9 % over budsjett. Total DRG-poeng døgn og dag sørge for er 1826 poeng foran budsjett, og poeng foran samme periode i fjor 30

31 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk Juni Jan Feb Mars April Mai Juni Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik POLIKLINISK VIRKSOMHET Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % ,1 % ,7 % ,7 % ,2 % ,8 % SUM DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" DRG (døgn, dag og poli) total eget HF ,9 % ,3 % ,5 % ,6 % ,1 % ,4 % DRG (døgn, dag og poli) totalt ,5 % ,1 % ,2 % BIOLOGISKE LEGEMIDLER Biologsik legemidler totalt ,6 % ,7 % ,3 % DRG (døgn, dag, poli og DBL) "sørge for" ,7 % ,4 % ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner er foran budsjett og foran samme periode i fjor DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk produsert i eget HF er 2515 poeng foran budsjett og 2339 poeng foran samme periode i fjor. DRG-poeng knyttet til biologisk legemidler er 237 poeng foran budsjett Total DRG-poeng sørge for inklusiv biologisk legemidler er 2766 foran budsjett, og foran samme periode i fjor

32 Utvikling totale antall DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner et i grafikken ovenfor er korrigert til å inkludere verdien av ISFproduksjon budsjettert under øvrige driftsinntekter (klinikkenes produksjonsmål for ISF-produksjon som er ut over DRG-kvoten ). 32

33 SUM DRG-poeng pr klinikk pr måned AO DRG-poeng inkl. glidning DS DRG-poeng inkl. glidning BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor DRG-poeng inkl. glidning RS DRG-poeng inkl. glidning KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 300 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor 33

34 Aktivitet PHR Juni Jan Feb Mars April Mai Juni Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik PSYKIATRI Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,8 % ,1 % ,0 % ,1 % ,9 % ,0 % ,3 % ,7 % ,6 % ,0 % ,7 % ,0 % ,6 % 60 20,0 % ,0 % ,1 % ,5 % ,0 % ,8 % ,3 % ,0 % ,6 % 266-2,6 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,1 % ,1 % ,0 % Total antall polikliniske konsultasjoner ligger 5,8 % bak budsjett, men er 2,5 % foran samme periode i fjor Totale antall utskrevne pasienter er 45 foran budsjett, og er på samme nivå som ved juni i fjor. Total antall liggedøgn er 270 foran plan, men 3306 lavere enn samme periode i fjor 34

35 Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling siste år Status Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd: Gjennomsnittlig ventetid let for alle pasienter < 65d 70 dager pr juni (74 dager gj. sn. siste 12 mnd) Ikke fristbrudd 0 % 2,4 % pr juni (2,1 % gj.snitt siste 12 mnd) Sykehusinfeksjoner (prevalens, måles kvartalsvis) < 3 % 5,7 2kv-13 4,4 3 kv-13 4,1 4 kv- 13 5,6 1 kv-14 4,9 % 2.kvt.2014 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt i samme brev 100 % 55,1 % i juni Medarbeiderne involveres i oppfølgning av medarbeidersamtale og tiltak Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer investeringskraft Etablert systemer som legger til rette for ivaretakelse Jobber med konkrete tiltak for sikre drift i balanse i 2014 Gjennomføres Resultat pr juni +71,6 MNOK

36 Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp, Alle pasienter med og uten rett Ventetid for avviklet helsehjelp Jul2013 Aug2013 Sep2013 Okt2013 Nov2013 Des2013 Jan2014 Feb2014 Mar2014 Apr2014 Mai2014 Jun2014 Totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp Ventetid har vært stabilt i Pr juni er ventetid for pasienter med 61 dagers, men totalt ventetid er 70 dager. Målet er at ventetid skal være ned på 65 dager innen utgangen av året.

37 Andel fristbrudd avviklet Andel avviklet fristbrudd Jul2013 Aug2013 Sep2013 Okt2013 Nov2013 Des2013 Jan2014 Feb2014 Mar2014 Apr2014 Mai2014 Jun2014 Vestre Viken HF 2,8 % 3,6 % 2,9 % 2,0 % 1,6 % 1,4 % 2,0 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 2,0 % 2,4 % Somatikk 3,0 % 3,8 % 3,2 % 2,2 % 1,7 % 1,5 % 2,2 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 2,1 % 2,4 % Psykisk helsevern og rus 0,7 % 1,9 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % 1,7 % 0,6 % 0,9 % 2,2 % Det har vært en klar nedadgående trend i andel fristbrudd i juni 2013 til mai 2014, men med en utflating i Andel fristbrudd pr juni var 2,4 %, en oppgang på 2,0 % i mai. Andel fristbrudd avviklet i, og tall pr måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS)

38 Andel epikriser sendt innen 7 dager Snitt 12 m Mar2014 Apr2014 Mai2014 Jun2014 VV HF 86,3 % 86,4 % 85,3 % 86,1 % 86,5 % DS 84,0 % 85,5 % 80,7 % 86,0 % 83,7 % BS 89,2 % 86,7 % 90,6 % 86,9 % 88,8 % RS 87,1 % 88,2 % 87,1 % 87,2 % 90,1 % KS 89,5 % 89,3 % 92,0 % 86,9 % 90,7 % PHR 85,0 % 86,4 % 85,3 % 86,1 % 82,1 %

39 Andel med timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning Snitt 12 m Mar2014 Apr2014 Mai2014 Jun2014 VV HF 55,6 % 58,8 % 58,8 % 56,4 % 55,1 % DS 44,8 % 46,1 % 46,8 % 46,9 % 44,6 % BS 65,4 % 68,0 % 64,9 % 59,2 % 57,7 % RS 63,6 % 69,7 % 70,8 % 69,8 % 67,1 % KS 60,6 % 66,3 % 69,9 % 63,7 % 67,3 % PHR 75,0 % 78,4 % 76,4 % 75,5 % 73,9 %

40 Andel korridorpasienter somatikk Snitt 12 m Mar2014 Apr2014 Mai2014 Jun2014 VV somatikk 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,9 % DS 1,7 % 2,5 % 2,3 % 1,9 % 1,6 % BS 1,6 % 1,4 % 2,1 % 2,4 % 1,2 % RS 3,5 % 2,7 % 1,4 % 1,7 % 3,1 % KS 1,3 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,8 %

41 Tall tom juni Samhandlingsreformen Antall liggedøgn utskrivningsklare fakturert DRG, kommunal medfinansiering % % VV ,2 % ,8 % Drammen ,1 % ,7 % Bærum ,4 % ,4 % Ringerike ,1 % ,1 % Kongsberg ,1 % ,9 % Reduksjonen i liggedøgn for utskrivningsklare tilsvarer ca 9 senger forutsatt 100 % belegg (10 med 85 % belegg). Reduksjonen i antall liggedøgn tilsvarer ca 4 senger for Drammen og 2 senger på Bærum. Kongsberg og Ringerike viser en økning i antall liggedøgn utskrivningsklare i 2014 i-ft samme periode i fjor.

42 Antall ventende over 1 år totalt 42

43 Antall ventende over 1 år - rettighetspasienter 43

44 Fakturert liggedøgn utskrivningsklare pasienter Grafene viser antall liggedøgn fakturerte kommunene, pr klinikk og pr år. Antall fakturerte liggedøgn i 2014 er lavere enn ved samme periode i fjor, men holder seg på et forholdsvis stabilt nivå fra og med april i fjor. Klinikkene Drammen og Bærum står for 72 % av fakturerte døgn. 44

45 Belegg siste 12 måneder Belegg innenfor somatikk pr juni 2014 er om lag på samme nivå som i juni fjor, og høyere enn pr mai i år. Belegg innenfor psykisk helse og rus er pr juni 2014 lavere enn ved samme periode i fjor, og er redusert fra mai i år. Belegget er beregnet ex fravær og "tekniske" senger. Fravær gjelder f.eks. pasienter som er ute i permisjon lørdag og søndag. Tekniske senger gjelder senger i akuttmottak, intensivsenger, postoperative senger etc.

46 Egenandeler andel kort bruk Akkumulert kortbruk pr siste avsluttet periode ,00 Mål for kortandel ved bet. Av egenandel i VV 90 % Ävstand fra mål 21 % Akkumulert snitt kort pr samme periode i fjor 64,54 % * Akkumulert snitt kort pr samme periode i år 69,32 % * Endring 4,78 % Netto likv. effekt for foretaket pr avslyttet periode Egenandel 315 Økt antall betalinger med kort Vestre Viken hadde et akkumulert gjennomsnitt pr juni en kortandel på 70%. Sammenlignet med samme periode i fjor så ligger vi 6 % over. Alle klinikker har en fallende trend fra januar til juni i andel kortbruk, en trend som også var til stede i beregnet årseffekt likviditet * - antall flere som betaler med kort i år (estimat) Kostnad pr faktura (papir) Erfaringstall fra DNB - kostnad pr faktura kroner Kostnad pr faktura VV - estimert (forsiktig) kr 350 Totale arbeidskostnader spart estimert pga økn kr Totale arbeidskostnader spart estimert årlig kr * endre grunnlag for parameter mnd

47 Egenandeler andel kort bruk > 80% Klinikk Avdeling % Giro % Bank RS Føde/barsel avdeling RS 0,0 % 100,00 % RS Rehabiliteringsavdeling RS 2 % 97,82 % KMD BILDE-BDS Brystdiagnostisk seksjon 5,1 % 94,92 % KMD BILDE-NUKL Nukleærmed seksjon 5,5 % 94,55 % DS Onkologisk avd. DS 9 % 90,95 % DS Brystdiagnostisk senter DS 9 % 90,62 % KMD BILDE-KS Seksjon Kongsberg 14,0 % 86,04 % KMD BILDE-DS Seksjon Drammen 14,1 % 85,89 % BS Føde- og barselavdeling BS 15 % 85,33 % RS/HSS Ortopedisk avdeling Hallingdal Sjukestugu 15 % 85,19 % DS Revmatologisk avd. DS 15 % 85,04 % DS Nevrologisk avd. DS 16 % 83,59 % RS/HSS Medisinsk avdeling HSS 17 % 83,20 % KMD BILDE-BS Seksjon Bærum 18,1 % 81,88 % DS Kirurgisk avd. DS 18 % 81,83 % DS Avd. for Fys.med. og rehab. DS 19 % 81,41 % KMD BILDE-RS Seksjon Ringerike 19,1 % 80,92 % DS Klinisk ernæringsfysiologavdeling Drammen sykehus 19 % 80,88 % DS Øye avd. DS 20 % 80,15 % KS Medisinsk avdeling KS 20 % 80,08 %

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 01. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær Møtetype: Ekstraordinært styremøte Møtedato: 28. januar Møtetid: kl.13.00-

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Vedlegg 2 3. tertial 2015

Vedlegg 2 3. tertial 2015 Vedlegg 2 3. tertial 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla 0,9 prosent fleire pasientar enn planen

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer