Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015"

Transkript

1 Strategisk plan fr Tnsenhagen FAU Juni

2 Tnsenhagen FAU FAU er Freldrenes ArbeidsUtvalg ved Tnsenhagen skle g består av freldre sm er engasjert i skle-hjem samarbeidet. Tnsenhagen FAU møtes en gang i måneden. Ved å være med i FAU får vi: - Bidra til en bedre sklehverdag fr elevene på Tnsenhagen skle - Et verdifullt freldrenettverk på tvers av klasser g trinn - Innsyn g mulighet fr påvirkning i spørsmål m sklens drift KJERNESAKER FOR FAU: Jbbe fr at Tnsenhagen skle er en skle uten mbbing (Sklemiljø-gruppa) Gjennmføre sklens trivselsundersøkelse (Sklemiljø-gruppa) Oppfølging av elever med spesielle behv (Sklemiljø-gruppa) Ksthld g fysisk aktivitet (Sklemiljø-gruppa) Sikring av trafikksituasjnen rundt sklen (Trafikk-gruppa) Trafikkvaktrdning klasse (Trafikk-gruppa) Bidra til en gd vergang til Årvll skle (Sklemiljø-gruppa) Arrangere 17. mai, bkbyttekveld (høst) g skøytekveld (vinter), evt vårfest m det ikke blir skøytekveld (Ssial-gruppa) Representant i sklens Driftsstyre (DS) g Sklemiljøutvalg (SMU), g i Osl kmmunale freldreutvalg (Osl KFU) Kntinuerlig g løpende dialg med sklens ledelse g Aktivitetssklen FAU på Facebk g Tnsenhagen skles nettsider Det er pprettet en Facebk-side fr Tnsenhagen FAU Inf m FAU ved Tnsenhagen skle finnes gså på sklen nettsider 2

3 Skjematisk versikt ver ulike utvalg sm FAU har representanter i: FreldreUtvalget fr Grunnsklen (FUG) nasjnalt nivå Osl Kmmunale FreldreUtvalg (Osl KFU) fylkesnivå Freldrenes ArbeidsUtvalg (FAU) ved Tnsenhagen skle ved hver enkelt skle FAU ved Tnsenhagen skle har en eller t representanter (+ vara) i sklens Sklemiljøeutvalg (SMU) g Driftsstyre (DS), g i Osl KFU Tnsenhagen FAU, ppsummering av skleåret 2014/2015 AKS-GRUPPA AKS-gruppa har i skleåret 2014/15 hatt jevnlige møter med AKS-leder g de ulike baseledernr, ne sm har gitt gd infrmasjnsflyt mellm AKS g FAU, g via FAU til freldre (FAUs FB-side). Videre har AKS-gruppa bidratt til at freldre er engasjert i AKS sin dramagruppe. Gruppena ønsker å videreføre det å infrmere m hvrdan førsteklassinger pplever sklestart på freldremøtet fr førsklebarna. Videre er det ønskelig at gruppen lager rutine på å publisere i FAUs Facebk side; både når referat fra møter freligger, samt løfte frem hvedtemaene sm det har blitt snakket m. Videre må resten av FAU være flinke til å dele nyheten videre i alle FB-grupper fr klasser g fargegrupper. SOSIALGRUPPA Faste trinnvise ssiale aktiviteter initieres/gjennmføres av klassekntakter i samarbeid med trinnets FAU representanter (det finnes eksempel på hvrdan vennegrupper kan rganiseres). Det gis ikke øknmisk støtte fra FAU til disse arrangementene. 3

4 Vennegrupper fr 1. g 2. trinn Karneval på 3. g 4. trinn Ssialt arrangement fr elevene på 5., 6. g 7. trinn (hvert trinn fr seg, f.eks. filmkveld, Hallween-party eller klassefest). Oppsummering av ssiale arrangement i regi av Ssialgruppa skleåret 2014/2015: Bkbyttekveld Bkbyttekvelden ble evaluert i etterkant av FAU. Prisen på kaker ble dblet, publikum pplevde dette sm dyrt. Det km likevel inn mer penger enn vanlig. Bytte av bøker fr vksne var lite brukt g utgår. Det var svært trangt rundt brdet der bøkene ble lagt ut. Frslag til tiltak neste gang: Bli flinkere til å sile bøker, bøkene må ha minst like mye tekst sm bilder g ingen klaffer. Vurdere å variere mattilbud ved å tilby f.eks. pizzasnurrer i stedet fr eller sammen med kaker. Vårfest Det ble ikke gjennmført skøytekveld i år pga en mild vinter. Isteden ble det arrangert vårfest med sklegårdsquiz i samarbeid med 6.trinn. 6.trinn slgte mat til inntekt fr leirsklepphld. FAU hadde ansvar fr quizen, mens 6. trinn hadde ansvar fr matsalg. Erfaringer fra Vårfesten: - Bruke rpert når det skal ønskes velkmmen/gis infrmasjn. Rektr har rpert. - Ha flere pizzabller (slgte bedre enn pølsene) - Ha t takker (svelen slgte gdt) - Kan ha flere kaker (6. trinn slgte bare rester fra tidligere kakesalg til elevene i skletiden) Neste år blir 6. trinn med g selger mat på skøytekveld, sm igjen erstattes med vårfest hvis det ikke er nen is å ha skøytekveld på. 17. mai Det ble gjennmført et fltt 17. mai arrangement i samarbeid med sklen, krpset, rkesteret g klassekntaktene på 2. g 5. trinn. I år ble de enkelte ppgavene tydeligere frdelt mellm trinnene: 1.- g 3.trinn skaffet småpremier til de sm deltar på lekene. 2. trinn (i samarbeid med klassekntakter) skaffet vakter til lekene. 4.trinn skaffet ver 25 hvedgevinster. Det er laget skriv sm man tar med seg når man går g spør i butikker g bedrifter etter premier. 5. trinn hadde flk ved ltteriene, tk seg av hvedltteriet, hjalp elever å selge ldd, blåste pp ballnger, stilte med vakter ved pster hvr det var premier g vakter ved lynltteriet. 5. trinns-elevene laget prgram. 5. trinn hadde tradisjnen tr ansvar fr å skaffe sanitetsansvarlig. 6. trinn hadde ansvar fr å bistå elever g fanebærer fra 6. trinn til brgertget. 7. trinns FAUere rdnet det slik at nen fra trinnet ble med buss tilbake fra byen g verleverte flagg g faner g instrumenter til brgertg (bussene går tilbake når barna er ferdig med bytget). 4

5 SKOLEMILJØGRUPPA I året sm har vært har gruppa hatt fkus på å få til faste trinnvise aktiviteter i samarbeid med blant annet klassekntaktene, samt bidratt med innspill til sklens handlingsplan mt mbbing g krenkende adferd. Gruppa har videre fulgt pp arbeidet med å få fjernet paviljngen, g har blant annet gjennmført et møte med Bymiljøetaten, Utdanningsbygg g sklens ledelse fr utredning av muligheten fr kunstgress/idrettsplass der paviljngen har stått. Videre har sklemiljøgruppa hatt fkus på sklens samarbeid med barnevernet, g gitt høringsinnspill på nye anbefalinger fr mat i sklen. Trivselsundersøkelsen har vært gjennmført i høst- g vårsemesteret. TRAFIKKGRUPPA Trafikk g sklevei (ppsummering ): Kiwibakken: Rekkverk mellm frtau g kjørebane er etablert Trikk: Dialg med Ruter er gjennmført Det planlegges en vendebutt ved sklen, ikke rundkjøring sm tidligere signalisert Det vurderes en videre frbindelse med trikk fra sklen til Linderud T-banestasjn. I dette tilfelle vil det ikke være nødvendig å snu trikker ved sklen Etablering av trikk vil i str grad fjerne behvet fr busser via Tnsenhagen. Dialgen er gd, g frtsettes etter hvert sm planene skrider frem Drpsne: Situasjnen mkring levering av sklebarn med bil er katisk Det arbeides fr å etablere en drpsne på busshldeplassen Det har vært dialg med Ruter i frhld til å la 60-bussen ha en annen endestasjn i tidsrmmet Ruter ser utfrdringen men har ikke funnet en tilfredsstillende alternativ løsning. Ftgjengerverganger, fartshumper mv.: Det har vært arbeidet med å etablere en ftgjengervergang fra Sandbakken brettslag til trappa ved Klåsbakken barnehage. Det synes vanskelig å etablere en slik vergang grunnet ptensielle trafikale prblemer med busser/biler da man må stppe i en ppverbakke, spesielt på vinterstid. Det arbeides fr å etablere fartshumper i bakken pp mt sklen fra innkjøringen til Klåsbakken barnehage. Disse er tenkt ufrmet slik at busser kan kjøre utenm de. Trafikkvaktrdning: Trafikkvaktrdningen er frtsatt aktiv Dette ppfattes sm et psitivt g praktivt tiltak sm ønskes videreført 5

6 Øvrig: Fartsgrense pp mt sklen fra Linderud-siden er satt ned Det synes imidlertid vanskelig å få bilister til å verhlde den nye g reduserte fartsgrensen. Tnsenhagen FAU, pririteringer i skleåret 2015/2016 AKS-GRUPPA Det er viktig g nyttig at det finnes en kanal fr kmmunikasjn mellm AKS g freldregruppa. Med bedre infrmasjnsflyt, flere tilbakemeldinger g nye innspill kan AKS frtsette å utvikle seg g freldrene kan få bedre innsikt i hva sm skjer gså i denne delen av sklehverdagen. Gruppa under FAU har vist seg å fylle dette behvet. Det anbefales at gruppa frtsetter å ha regelmessige møter med AKS g ta pp/følge pp relevante temaer utenfr disse dialgene. Freldrene må gjøres kjent med at AKS-gruppa er en kanal fr å ta pp saker med AKS. AKS-gruppa bør ha deltagere fra ulike trinn (1-4) fr å ha bredest mulig innsikt i AKS. Gruppen ønsker å videreføre inf på førsklemøter g inf via FAUs FB-side. Dramagruppa i AKS trenger penger g AKS-gruppa bør frtsette å jbbe med å finne muligheter fr å søke m midler. SOSIALGRUPPA Gruppa vil gjennmføre de ssiale arrangementene sm er i regi av FAU (Bkbyttekveld, skøytekveld eller vårfest, samt 17. mai arrangement). SKOLEMILJØGRUPPA I året sm kmmer vil gruppa jbbe videre fr en ppgradering av plassen hvr paviljngen har stått, g med leirsklealternativer/egenbetaling på krt (2015/2016) g lang sikt. TRAFIKKGRUPPA FAU ønsker å jbbe videre med trafikkvaktrdningen Arbeid videre med fkus på trafikksikkerhet dersm planene m mulig trikkelinje til/via Tnsenhagen videreføres. Arbeid med å etablere drpsne/frbedre leveringssituasjnen videreføres Arbeid med verganger/fartsreduserende tiltak (fartshumper) videreføres ANNET Gjenglemt tøy - Det ryddes hver måned i «glemmekassen» i etterkant av FAU-møtet. Verdifulle klær legges i en pse g ppbevares hs tilsynsvakt/vaktmester. - Håndklær g undertøy sm havner i glemmekassa blir kastet frtløpende - Uavhentede klær blir vasket g gitt til Fretex Nyhetsbrev til fresatte FAU har hatt g vil gså i neste skleår ha fast «spalteplass» i rektrs jevnlige nyhetsbrev til freldre/fresatte 6

7 TILBAKEBLIKK Vedlegg 1 Tnsenhagen FAU, ppsummering av skleåret 2013/2014 Plandkumenter: Dette skleåret ar FAU jbbet med å utarbeide vedtekter fr FAU, retningslinjer fr klassekntakter g retningslinjer fr FAU-representanter. Videre har Skle-hjem planen vært gjennmgått med tanke på revidering, men denne planen erstattes fra juni 2014 av Oslstandarden fr skle-hjem samarbeid. Se: Grupper: Da det var mange sm ønsket å jbbe med saker relatert til AKS ble AKS gruppen pprettet. Denne gruppen har hatt jevnlig g kntinuerlig kntakt med AKS-leder. Videre har gruppen vært invlvert i planleggingen av planleggingsdag fr AKS 2. mai. I tillegg til denne gruppen har FAU hatt en ssialgruppe, en sklemiljøgruppe g en trafikkgruppe. Kntakt med skleledelsen: Rektr har vært til stede den første halvtimen på de aller fleste FAU-møtene, ne sm sikrer kntinuerlig infrmasjnsflyt g dialg mellm hele FAU g ledelsen. Videre har rektr g inspektør vært til stede på et møte fr å diskutere arbeidet med sklemiljøet sammen med sklemiljøgruppa. Infrmasjn til sklens freldre/fresatte m FAUs arbeid: FAUs leder har gitt g vil frtsette å gi en krt rientering m FAUs arbeid i nyhetsbrevet sm sendes fra rektr flere ganger i løpet av skleåret. Utadrettet virksmhet: Brev/henvendelser har vært sent til firmaet sm har ansvar fr snørydding rundt sklen, mrådedirektøren angående muligheten fr planleggingsdager fr AKS, byrådet fr skle angående nedlegging av Bjerke biblitek, Utdanningsetaten (bygg g anlegg) angående nytt kjøkken til AKS g fjerning av paviljngen. FAU leder har hatt debattinnlegg i Aftenpsten m sklefrukt g fysisk aktivitet på mellmtrinnet, i Aftenpsten Oslby m det Det viktige freldrenettverket g i Aftenpstens A-magasin m barnebursdager. Samarbeid med Årvll skles FAU: Freldre/fresatte ved Tnsenhagen skle er invitert til freldrekveld på Årvll skle 5. juni 2014 med temaet Psyklgisk førstehjelp et kurs i samtaleteknikk mellm barn g vksne. Videre planlegges det et freldremøte m nettvett (i regi av Barnevakten) høsten

8 Ssiale arrangement: Det ble ikke gjennmført skøytekveld i år pga en mild vinter. Det ble gjennmført et fltt 17. mai arrangement i samarbeid med sklen, krpset, rkesteret g klassekntaktene på 2. g 5. trinn. Tnsenhagen FAU, pririteringer i skleåret 2014/2015 Plandkumenter Ta i bruk g gjøre kjent vedtekter fr FAU, retningslinjer fr klassekntakter g retningslinjer fr FAU-representanter. Krt infrmasjn m dette på alle høstens freldremøter. AKS-gruppa Det er viktig g nyttig at det finnes en kanal fr kmmunikasjn mellm AKS g freldregruppa. Med bedre infrmasjnsflyt, flere tilbakemeldinger g nye innspill kan AKS frtsette å utvikle seg g freldrene kan få bedre innsikt i hva sm skjer gså i denne delen av sklehverdagen. En gruppe under FAU kan fylle dette behvet. Gruppa bør ha regelmessige møter med AKS g ta pp/følge pp relevante temaer utenfr disse dialgene. Freldrene må gjøres kjent med at AKS-gruppa er en kanal fr å ta pp saker med AKS. AKSgruppa bør ha deltagere fra ulike trinn (1-4) fr å ha bredest mulig innsikt i AKS. Dramagruppa i AKS trenger penger g AKS gruppa jbber med å finne muligheter fr å søke. Ssialgruppa Oppsummering angående vennegrupper ved Tnsenhagen Skle; FAU vil ppfrdre alle klasser til å etablere vennegrupper fra g med 1. Klasse. Det mest hensiktsmessige er at klassekntakt i samarbeid med kntaktlærer/fau-representant lager en plan fr hvrdan dette best mulig kan gjennmføres. Våre erfaringer er meget gde g det har vært rganisert på følgende måte; 1. Kntaktlærer deler inn i grupper på 3-5 elever 2. Klassekntakt må innhente navn, mailadresse g telefnnummer til de fresatte. Den sm står øversten på listen starter med første vennegruppe 3. Infrmasjn sendes ut med ranselpst 4. Gruppen kan starte g barna setter veldig str pris på dette initiativet!!! 5. Inviter gjerne freldre til en kpp kaffe e.l siste halvtimen av vennegruppen Når vi kmmer til 3. klasse kan det vurderes å gå ned til en runde per år g gså frdele på kjønn. Tilsvarende gjelder fr 4. klasse. På disse trinnene vil det sannsynligvis danne seg grupper, g det blir enda viktigere å hente inn de sm kanskje ikke allerede er i en etablert gruppe. Hvis det er kapasitet på trinnet kan det gså vurderes m det kan etableres grupper på tvers av klassene, men det krever en initiavtivtaker blant freldrene. Når barna bserverer at det er en relasjn mellm freldrene g at vi snakker sammen, så kan det være med å reduserere sannsynligheten fr krenkelser i gruppen. 8

9 Se vedlegg fr eksempel på infrmasjnsskriv angående vennegruppe. Trafikkgruppa - Trikk; følge utviklingen med argusøyne - Enveiskjørt vei utenfr sklen Sklemiljøgruppa I kmmende skleår vil gruppa jbbe fr at nettvett pririteres i undervisning g sm tema på freldremøte med etterfølgende gruppedialg. I tillegg kan man vurdere å få til dialg mellm freldre g barn i grupper (freldre ikke på samme gruppe sm sitt barn). Videre ønskes paviljngen fjernet, g det skal utredes/søkes m ballbinge. Jbbe fr å få til faste trinnvise ssiale aktiviteter i samarbeid med elevådet g SMU. Osl KFU: Tnsenhagen FAU g rektr er vertskap fr høstens første møte i Osl KFU. Tnsenhagen FAU, ppsummering av skleåret 2012/ 2013 Det ssiale miljøet ved sklen har i år fått særskilt ppmerksmhet i FAU. FAU gjennmførte Bkbyttekveld (nvember) g Skøytekveld (februar) g bidr til 17. mai arrangementet på sklen. På grunn av dårlig ppslutning fra freldre har det i år ikke blitt arrangert karneval fr trinn. I stedet er klassekntakter på disse trinnene ppfrdret til å gjennmføre et tilsvarende arrangement. Inkludering FAU har ppfrdret til en bevissthet blant elever g freldre/fresatte mkring invitasjner til bursdagsselskap g andre typer private arrangement. Målsettingen er inkludering av elever. Det ppfrdres videre til at bursdagsgaver ikke blir fr dyre; kr er vanlig andre steder i landet. Flere barn kan eventuelt gå sammen m å kjøpe en dyrere gave. Målet er at gavene ikke skal være en hindring fr barn i å ta imt invitasjn til bursdager. Det er ønskelig at sklen bidrar med kmplette klasse- g gruppelister så raskt sm mulig etter ppstart av skleåret slik at invitasjner kan frmidles utenm sklen. Vi ppfrdrer lærerne til å ta pp bursdagsfeiring i utviklingssamtaler slik at det kan gjennmføres på beste måte (utdeling av invitasjner, tenke inkludering, si i fra m man ikke kan kmme i en bursdag man er invitert i etc). Mbbing FAU ppfrdrer sklen til å tenke alternative strategier i mbbesaker, da dagens håndtering av mbbesaker ikke ppleves sm tilfredsstillende. Det å inkludere/fkusere på majriteten av elevene i stedet fr ensidig fkus på 9

10 mbbeffer eller mbber kan være en av mulige strategier sm kan gi bedre resultat fr den enkelte elev.. Det er viktig at sklen har en knkret plan fr hvrdan mbbesaker skal håndteres g følges pp, slik at både elever, freldre/fresatte, pedaggisk persnale, ansatte ved AKS g sklens ledere vet hva sm er standard prsedyre i slike saker. Videre er det viktig at Elevrådet, SMU g FAU tas med på råd g invlveres aktivt i dette arbeidet. FAU ønsker at det sm et ledd i sklens strategiske plan utarbeides et plandkument sm elever, freldre/fresatte, pedaggisk persnale, ansatte ved AKS g sklens ledelse kan frhlde seg til g ppleve at brukes aktivt. Plandkumentet kan punkt fr punkt beskrive hva sklen skal gjøre når det ppstår mbbesaker FAU har tatt initiativet til å lage en trivselsundersøkelse fr å få kartlagt status på trinn 1-7 på sklen. Undersøkelsen ønskes gjennmført t ganger i året, på samme tid hvert år. FAU freslår februar/ mars g ktber. Trafikk g sklevei: "Kiwi-bakken" (Rødbergveien fra Anna Rgstadsvei ned til Selvbyggerveien). Dette er hva FAU jbber fr: - Utbedret frtau - Få satt pp gjerde langs frtauskanten - å få satt ned fartsgrensen til 30 km/t, samt hyppigere fartskntrll - Frbedre vinter- g smmervedlikehldet slik sm brøyting, strøing g klipping av busker langs veien FAUs aktiviteter i 2013: FAU hadde en befaring i Kiwi-bakken med bl.a. Odd Einar Dørum i januar fr å belyse prblematikken fr plitikerne Trafikkaksjn ble gjennmført i mars fr å få økt fkus på fremdrift Underskriftskampanje er initiert FAU har fått gjennmslag fr en utvidelse av mrådet med "all stans frbudt" utenfr skleprten (både i tid g utstrekning). Det er nå "all stans frbudt" fra kl (tidligere 08-16), g mrådet er trukket nrdver nen titalls meter. FAU har på tampen av skleåret 2012/2013 utarbeidet g sendt høringsuttalelse til Osl kmmune v/ Plan- g bygningsetaten vedrørende trikk til Tnsenhagen, med særlig fkus på trafikksikkerhet samt med innsigelse mt å ta deler av skleplassen til vending g stalling av trikk Trafikkvaktrdning der fresatte til barn på trinn står vakt i mrådet utenfr skleprten hver mrgen Anmde fresatte g ansatte m å respektere skiltet m all stans frbudt utenfr sklen Elever med spesielle behv Barn med spesielle behv har krav på tiltaksplaner sm skal følges pp g evalueres jevnlig FAU er i kntinuerlig dialg med sklens ledelse da det har vært ulike erfaringer når det gjelder i hvilken grad sklen følger pp barn med spesielle behv 10

11 Overgang til ungdmssklen Tema fr freldrene/fresatte i FAU sm har barn på 7. trinn. Gruppen har vært i kntakt med ledelsen ved Årvll skle Det er pprettet en egen Facebk-side fr freldre/fresatte sm har barn på 7. trinn på Årvll g Tnsenhagen Det er gjennmført et arrangement (ufrmell kveld på lkalt spisested) fr freldre/fresatte i april Fysisk aktivitet på mellmtrinnet Det har vært jevnlig kntakt mellm FAU g FUG (FreldreUtvalget fr Grunnsklen) FAU har ppfrdret m å fremme ressurser til fysisk aktivitet på mellmtrinnet FAU har ppfrdret FUG til å be m en evaluering av rdningen sm sak i møte med utdanningsministeren Utbyggingen av sklen En representant i FAU følger utbyggingssaken tett i samarbeid med leder fr Driftsstyret g sklens ledelse Nye saker Følgende saker har kmmet til i løpet av våren 2013: Utredning m ny rdning fr registrering av elevenes fremmøte g fravær, i samarbeid med Løren skle g Nrdplen skle. Strategisk plan fr FAU g ny rdning fr rekruttering Det er ansatt ny rektr ved sklen. FAU var med på utfrming av utlysningstekst fr stillingen, i tillegg var Driftsstyrets leder (sm er freldrerepresentant) med på intervjuene. Tnsenhagen FAU, pririteringer i skleåret 2013/ 2014 FAU ønsker at det neste år skal jbbes videre med de sakene sm har vært på agendaen skleåret 2012/2013, i tillegg er det følgende knkrete frslag: Sklens årshjul revideres g følges, det samme gjelder skle-hjem planen fr samarbeid Faste trinnvise ssiale aktiviteter Initieres/gjennmføres av klassekntakter i samarbeid med trinnets FAU representanter (det finnes eksempel på hvrdan vennegrupper kan rganiseres). Det gis ikke øknmisk støtte fra FAU til disse arrangementene. Vennegrupper fr 1. g 2. trinn Karneval på 3. g 4. trinn Filmkveld fr 5. trinn. 11

12 Hallween-party fr 6. trinn Klassefest fr 7. trinn Ny rdning fr rekruttering av FAU representanter Fr å sikre kntinuitet i FAU er det frslag m at det fr hvert trinn hvert skleår velges hvedrepresentant g vara. Det velges representanter fr klasser (ikke fargegrupper). Vara velges fr t år. Etter ett år sm vara, blir denne hvedrepresentant, mens ny vara kmmer inn. Hvedrepresentanten har møteplikt mens vararepresentanten det første året ppfrdres til å møte g får ansvar fr å bidra til rekruttering av freldre når det er behv fr hjelp (fr eksempel kakebakere g vakter). Både hvedrepresentant g vara står på e-pst listen. I det første FAU møtet med nye representanter samles de nye slik at de får infrmasjn m årshjulet, møteplan g arbeidsfrmer, samt kpi av strategisk plan sm frtløpende ppdateres. Trafikksituasjnen FAU ønsker å jbbe videre med trafikkvaktrdningen g mener at det ved sklestart i august måned bør stå t vakter hver mrgen, en ved øvre prt g en ved nedre «Kiwi-bakken» - jbbe videre med sikring av frtau Jbbe fr enveiskjøring i Anna Rgstads vei arbeid videre med fkus på trafikksikkerhet dersm planene m mulig trikkelinje til/via Tnsenhagen videreføres. Opptak av elever ved sklen Det er viktig at sklen har klare pptakskriterier fr inntak av elever ved sklen i gd tid før pptaket til skleåret 2014/2015 g at disse er tilgjengelige fr freldre/fresatte så snart de freligger. Detter spesielt viktig i årene sm kmmer da Osl kmmune har lagt pp til at Tnsenhagen skal avlaste mkringliggende sklekretser frem til Avstand til sklen er det eneste sm betyr ne når elever utenfr sklekretsen skal vurderes fr inntak på Tnsenhagen skle, dette er bestemt av Utdanningsetaten/- direktratet. Kmpetanseutvikling fr elever FAU ønsker å være en pådriver fr elevenes kmpetanseutvikling; flest mulig elever skal få anledning til å frstå g arbeide med det ssiale miljøet ved sklen. Ordninger sm elevrådsrepresentanter, sklemeglere, SMU representanter g eventuelle trivselsledere er knkrete eksempler. Eksempel: Elever sm har hatt verv sm elevrådsrepresentant ett år kan ikke bli dette m igjen (fr å gi andre muligheten), eventuelt en karantenetid på et år. FAU freslår at ny representant blir avgjrt ved lddtrekning g ikke ved valg. Alle sm har lyst rekker pp hånden, navnene skrives på lapp, fr så at representant g vara trekkes. Dette gir lik mulighet fr alle g man unngår at denne prsessen blir en ppularitetstest, eventuelt at andre rdninger brukes fr å sikre spredning. 12

13 Per : FAU g representanter til andre råd g utvalg Det er behv fr representant til Osls kmmunale freldreutvalg (KFU). Det er viktig at disse representantene sitter både i FAU g i henhldsvis DS/SMU/KFU. 13

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE , RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE Avdeling fr skle g barnehage Vedtatt i HOK 24.08.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Begrunnelse... 3 2.0

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27.

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27. Rustad FAU Deltagere Navn: 4. sept Referat FAU-møte fr Rustad skle Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på persnalrmmet Rustad Skle 5. nv 15. jan 12. mar 27. mai FAU/kl.knt.: Verv: Arbeidsgruppe 1. Hildegunn

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Et godt sted å lære et godt sted å være

Et godt sted å lære et godt sted å være LEVANGER KOMMUNE NESSET UNGDOMSSKOLE 7600 LEVANGER Tlf: 74 53 60 00 E-mail: nesset-us@levanger.kmmune.n Nesset ungdmsskle Et gdt sted å lære et gdt sted å være - 1 - Opplæringslven 1-2 siste ledd : Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Referat fra foreldremøte 5. trinn Lovisenlund, onsdag 16. september. Presentasjon av lærerne på trinnet dette skoleåret:

Referat fra foreldremøte 5. trinn Lovisenlund, onsdag 16. september. Presentasjon av lærerne på trinnet dette skoleåret: Referat fra freldremøte 5. trinn Lvisenlund, nsdag 16. september Presentasjn av lærerne på trinnet dette skleåret: Anne-Lise er kntaktlærer i år sm i fjr fr C-gruppa Karen Skeie Huitfelt er ny lærer på

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Informasjonshefte Vuku barnehage

Informasjonshefte Vuku barnehage Infrmasjnshefte Vuku barnehage Infrmasjnshefte Innledning Infrmasjnsheftet er laget fr å gi freldre, nytilsatte, vikarer, samarbeidspartnere g andre interesserte nyttig infrmasjn m Vuku barnehage. Sm utgangspunkt

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

«Lærende regioner»: Oppsummering fra gruppearbeid 30. januar

«Lærende regioner»: Oppsummering fra gruppearbeid 30. januar «Lærende reginer»: Oppsummering fra gruppearbeid 30. januar FAU Skape felles tenkning rundt hjem-skle-samarbeid på den enkelte skle g, i størst mulig grad, unngå «privat praksis». HVA Inf Dialg g drøfting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81/958 99234, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81/958 99234, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kmmune MØTEINNKALLING Utvalg: Hvedkmiteen fr ppvekst g kultur Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: 11.11.2015 Tid: 16:00 - Gyldig frfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81/958 99234, Mna,

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg Nettverkssamling fr gruppen fr frbruk g avfall. 13-14 september 2010 Sarpsbrg Dette er ment sm en helt krt ppsummering av nen ppfølgingspunkter fra møtet i Sarpsbrg, sm supplement til at prgram g innlegg

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2015 til ktber 2016 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek 1 Årsplan 2015-2016 Sande barnehage Lek gir læring, læring gir lek 2 Innhld 1. Frrd: Planens frankring 2. Terifrankring 3. Satsingsmråde 4. Prsjektarbeid 5. Barns medvirkning 6. Pedaggisk dkumentasjn 7.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer