Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015"

Transkript

1 Strategisk plan fr Tnsenhagen FAU Juni

2 Tnsenhagen FAU FAU er Freldrenes ArbeidsUtvalg ved Tnsenhagen skle g består av freldre sm er engasjert i skle-hjem samarbeidet. Tnsenhagen FAU møtes en gang i måneden. Ved å være med i FAU får vi: - Bidra til en bedre sklehverdag fr elevene på Tnsenhagen skle - Et verdifullt freldrenettverk på tvers av klasser g trinn - Innsyn g mulighet fr påvirkning i spørsmål m sklens drift KJERNESAKER FOR FAU: Jbbe fr at Tnsenhagen skle er en skle uten mbbing (Sklemiljø-gruppa) Gjennmføre sklens trivselsundersøkelse (Sklemiljø-gruppa) Oppfølging av elever med spesielle behv (Sklemiljø-gruppa) Ksthld g fysisk aktivitet (Sklemiljø-gruppa) Sikring av trafikksituasjnen rundt sklen (Trafikk-gruppa) Trafikkvaktrdning klasse (Trafikk-gruppa) Bidra til en gd vergang til Årvll skle (Sklemiljø-gruppa) Arrangere 17. mai, bkbyttekveld (høst) g skøytekveld (vinter), evt vårfest m det ikke blir skøytekveld (Ssial-gruppa) Representant i sklens Driftsstyre (DS) g Sklemiljøutvalg (SMU), g i Osl kmmunale freldreutvalg (Osl KFU) Kntinuerlig g løpende dialg med sklens ledelse g Aktivitetssklen FAU på Facebk g Tnsenhagen skles nettsider Det er pprettet en Facebk-side fr Tnsenhagen FAU https://www.facebk.cm/pages/fau-tnsenhagen/ Inf m FAU ved Tnsenhagen skle finnes gså på sklen nettsider 2

3 Skjematisk versikt ver ulike utvalg sm FAU har representanter i: FreldreUtvalget fr Grunnsklen (FUG) nasjnalt nivå Osl Kmmunale FreldreUtvalg (Osl KFU) fylkesnivå Freldrenes ArbeidsUtvalg (FAU) ved Tnsenhagen skle ved hver enkelt skle FAU ved Tnsenhagen skle har en eller t representanter (+ vara) i sklens Sklemiljøeutvalg (SMU) g Driftsstyre (DS), g i Osl KFU Tnsenhagen FAU, ppsummering av skleåret 2014/2015 AKS-GRUPPA AKS-gruppa har i skleåret 2014/15 hatt jevnlige møter med AKS-leder g de ulike baseledernr, ne sm har gitt gd infrmasjnsflyt mellm AKS g FAU, g via FAU til freldre (FAUs FB-side). Videre har AKS-gruppa bidratt til at freldre er engasjert i AKS sin dramagruppe. Gruppena ønsker å videreføre det å infrmere m hvrdan førsteklassinger pplever sklestart på freldremøtet fr førsklebarna. Videre er det ønskelig at gruppen lager rutine på å publisere i FAUs Facebk side; både når referat fra møter freligger, samt løfte frem hvedtemaene sm det har blitt snakket m. Videre må resten av FAU være flinke til å dele nyheten videre i alle FB-grupper fr klasser g fargegrupper. SOSIALGRUPPA Faste trinnvise ssiale aktiviteter initieres/gjennmføres av klassekntakter i samarbeid med trinnets FAU representanter (det finnes eksempel på hvrdan vennegrupper kan rganiseres). Det gis ikke øknmisk støtte fra FAU til disse arrangementene. 3

4 Vennegrupper fr 1. g 2. trinn Karneval på 3. g 4. trinn Ssialt arrangement fr elevene på 5., 6. g 7. trinn (hvert trinn fr seg, f.eks. filmkveld, Hallween-party eller klassefest). Oppsummering av ssiale arrangement i regi av Ssialgruppa skleåret 2014/2015: Bkbyttekveld Bkbyttekvelden ble evaluert i etterkant av FAU. Prisen på kaker ble dblet, publikum pplevde dette sm dyrt. Det km likevel inn mer penger enn vanlig. Bytte av bøker fr vksne var lite brukt g utgår. Det var svært trangt rundt brdet der bøkene ble lagt ut. Frslag til tiltak neste gang: Bli flinkere til å sile bøker, bøkene må ha minst like mye tekst sm bilder g ingen klaffer. Vurdere å variere mattilbud ved å tilby f.eks. pizzasnurrer i stedet fr eller sammen med kaker. Vårfest Det ble ikke gjennmført skøytekveld i år pga en mild vinter. Isteden ble det arrangert vårfest med sklegårdsquiz i samarbeid med 6.trinn. 6.trinn slgte mat til inntekt fr leirsklepphld. FAU hadde ansvar fr quizen, mens 6. trinn hadde ansvar fr matsalg. Erfaringer fra Vårfesten: - Bruke rpert når det skal ønskes velkmmen/gis infrmasjn. Rektr har rpert. - Ha flere pizzabller (slgte bedre enn pølsene) - Ha t takker (svelen slgte gdt) - Kan ha flere kaker (6. trinn slgte bare rester fra tidligere kakesalg til elevene i skletiden) Neste år blir 6. trinn med g selger mat på skøytekveld, sm igjen erstattes med vårfest hvis det ikke er nen is å ha skøytekveld på. 17. mai Det ble gjennmført et fltt 17. mai arrangement i samarbeid med sklen, krpset, rkesteret g klassekntaktene på 2. g 5. trinn. I år ble de enkelte ppgavene tydeligere frdelt mellm trinnene: 1.- g 3.trinn skaffet småpremier til de sm deltar på lekene. 2. trinn (i samarbeid med klassekntakter) skaffet vakter til lekene. 4.trinn skaffet ver 25 hvedgevinster. Det er laget skriv sm man tar med seg når man går g spør i butikker g bedrifter etter premier. 5. trinn hadde flk ved ltteriene, tk seg av hvedltteriet, hjalp elever å selge ldd, blåste pp ballnger, stilte med vakter ved pster hvr det var premier g vakter ved lynltteriet. 5. trinns-elevene laget prgram. 5. trinn hadde tradisjnen tr ansvar fr å skaffe sanitetsansvarlig. 6. trinn hadde ansvar fr å bistå elever g fanebærer fra 6. trinn til brgertget. 7. trinns FAUere rdnet det slik at nen fra trinnet ble med buss tilbake fra byen g verleverte flagg g faner g instrumenter til brgertg (bussene går tilbake når barna er ferdig med bytget). 4

5 SKOLEMILJØGRUPPA I året sm har vært har gruppa hatt fkus på å få til faste trinnvise aktiviteter i samarbeid med blant annet klassekntaktene, samt bidratt med innspill til sklens handlingsplan mt mbbing g krenkende adferd. Gruppa har videre fulgt pp arbeidet med å få fjernet paviljngen, g har blant annet gjennmført et møte med Bymiljøetaten, Utdanningsbygg g sklens ledelse fr utredning av muligheten fr kunstgress/idrettsplass der paviljngen har stått. Videre har sklemiljøgruppa hatt fkus på sklens samarbeid med barnevernet, g gitt høringsinnspill på nye anbefalinger fr mat i sklen. Trivselsundersøkelsen har vært gjennmført i høst- g vårsemesteret. TRAFIKKGRUPPA Trafikk g sklevei (ppsummering ): Kiwibakken: Rekkverk mellm frtau g kjørebane er etablert Trikk: Dialg med Ruter er gjennmført Det planlegges en vendebutt ved sklen, ikke rundkjøring sm tidligere signalisert Det vurderes en videre frbindelse med trikk fra sklen til Linderud T-banestasjn. I dette tilfelle vil det ikke være nødvendig å snu trikker ved sklen Etablering av trikk vil i str grad fjerne behvet fr busser via Tnsenhagen. Dialgen er gd, g frtsettes etter hvert sm planene skrider frem Drpsne: Situasjnen mkring levering av sklebarn med bil er katisk Det arbeides fr å etablere en drpsne på busshldeplassen Det har vært dialg med Ruter i frhld til å la 60-bussen ha en annen endestasjn i tidsrmmet Ruter ser utfrdringen men har ikke funnet en tilfredsstillende alternativ løsning. Ftgjengerverganger, fartshumper mv.: Det har vært arbeidet med å etablere en ftgjengervergang fra Sandbakken brettslag til trappa ved Klåsbakken barnehage. Det synes vanskelig å etablere en slik vergang grunnet ptensielle trafikale prblemer med busser/biler da man må stppe i en ppverbakke, spesielt på vinterstid. Det arbeides fr å etablere fartshumper i bakken pp mt sklen fra innkjøringen til Klåsbakken barnehage. Disse er tenkt ufrmet slik at busser kan kjøre utenm de. Trafikkvaktrdning: Trafikkvaktrdningen er frtsatt aktiv Dette ppfattes sm et psitivt g praktivt tiltak sm ønskes videreført 5

6 Øvrig: Fartsgrense pp mt sklen fra Linderud-siden er satt ned Det synes imidlertid vanskelig å få bilister til å verhlde den nye g reduserte fartsgrensen. Tnsenhagen FAU, pririteringer i skleåret 2015/2016 AKS-GRUPPA Det er viktig g nyttig at det finnes en kanal fr kmmunikasjn mellm AKS g freldregruppa. Med bedre infrmasjnsflyt, flere tilbakemeldinger g nye innspill kan AKS frtsette å utvikle seg g freldrene kan få bedre innsikt i hva sm skjer gså i denne delen av sklehverdagen. Gruppa under FAU har vist seg å fylle dette behvet. Det anbefales at gruppa frtsetter å ha regelmessige møter med AKS g ta pp/følge pp relevante temaer utenfr disse dialgene. Freldrene må gjøres kjent med at AKS-gruppa er en kanal fr å ta pp saker med AKS. AKS-gruppa bør ha deltagere fra ulike trinn (1-4) fr å ha bredest mulig innsikt i AKS. Gruppen ønsker å videreføre inf på førsklemøter g inf via FAUs FB-side. Dramagruppa i AKS trenger penger g AKS-gruppa bør frtsette å jbbe med å finne muligheter fr å søke m midler. SOSIALGRUPPA Gruppa vil gjennmføre de ssiale arrangementene sm er i regi av FAU (Bkbyttekveld, skøytekveld eller vårfest, samt 17. mai arrangement). SKOLEMILJØGRUPPA I året sm kmmer vil gruppa jbbe videre fr en ppgradering av plassen hvr paviljngen har stått, g med leirsklealternativer/egenbetaling på krt (2015/2016) g lang sikt. TRAFIKKGRUPPA FAU ønsker å jbbe videre med trafikkvaktrdningen Arbeid videre med fkus på trafikksikkerhet dersm planene m mulig trikkelinje til/via Tnsenhagen videreføres. Arbeid med å etablere drpsne/frbedre leveringssituasjnen videreføres Arbeid med verganger/fartsreduserende tiltak (fartshumper) videreføres ANNET Gjenglemt tøy - Det ryddes hver måned i «glemmekassen» i etterkant av FAU-møtet. Verdifulle klær legges i en pse g ppbevares hs tilsynsvakt/vaktmester. - Håndklær g undertøy sm havner i glemmekassa blir kastet frtløpende - Uavhentede klær blir vasket g gitt til Fretex Nyhetsbrev til fresatte FAU har hatt g vil gså i neste skleår ha fast «spalteplass» i rektrs jevnlige nyhetsbrev til freldre/fresatte 6

7 TILBAKEBLIKK Vedlegg 1 Tnsenhagen FAU, ppsummering av skleåret 2013/2014 Plandkumenter: Dette skleåret ar FAU jbbet med å utarbeide vedtekter fr FAU, retningslinjer fr klassekntakter g retningslinjer fr FAU-representanter. Videre har Skle-hjem planen vært gjennmgått med tanke på revidering, men denne planen erstattes fra juni 2014 av Oslstandarden fr skle-hjem samarbeid. Se: Grupper: Da det var mange sm ønsket å jbbe med saker relatert til AKS ble AKS gruppen pprettet. Denne gruppen har hatt jevnlig g kntinuerlig kntakt med AKS-leder. Videre har gruppen vært invlvert i planleggingen av planleggingsdag fr AKS 2. mai. I tillegg til denne gruppen har FAU hatt en ssialgruppe, en sklemiljøgruppe g en trafikkgruppe. Kntakt med skleledelsen: Rektr har vært til stede den første halvtimen på de aller fleste FAU-møtene, ne sm sikrer kntinuerlig infrmasjnsflyt g dialg mellm hele FAU g ledelsen. Videre har rektr g inspektør vært til stede på et møte fr å diskutere arbeidet med sklemiljøet sammen med sklemiljøgruppa. Infrmasjn til sklens freldre/fresatte m FAUs arbeid: FAUs leder har gitt g vil frtsette å gi en krt rientering m FAUs arbeid i nyhetsbrevet sm sendes fra rektr flere ganger i løpet av skleåret. Utadrettet virksmhet: Brev/henvendelser har vært sent til firmaet sm har ansvar fr snørydding rundt sklen, mrådedirektøren angående muligheten fr planleggingsdager fr AKS, byrådet fr skle angående nedlegging av Bjerke biblitek, Utdanningsetaten (bygg g anlegg) angående nytt kjøkken til AKS g fjerning av paviljngen. FAU leder har hatt debattinnlegg i Aftenpsten m sklefrukt g fysisk aktivitet på mellmtrinnet, i Aftenpsten Oslby m det Det viktige freldrenettverket g i Aftenpstens A-magasin m barnebursdager. Samarbeid med Årvll skles FAU: Freldre/fresatte ved Tnsenhagen skle er invitert til freldrekveld på Årvll skle 5. juni 2014 med temaet Psyklgisk førstehjelp et kurs i samtaleteknikk mellm barn g vksne. Videre planlegges det et freldremøte m nettvett (i regi av Barnevakten) høsten

8 Ssiale arrangement: Det ble ikke gjennmført skøytekveld i år pga en mild vinter. Det ble gjennmført et fltt 17. mai arrangement i samarbeid med sklen, krpset, rkesteret g klassekntaktene på 2. g 5. trinn. Tnsenhagen FAU, pririteringer i skleåret 2014/2015 Plandkumenter Ta i bruk g gjøre kjent vedtekter fr FAU, retningslinjer fr klassekntakter g retningslinjer fr FAU-representanter. Krt infrmasjn m dette på alle høstens freldremøter. AKS-gruppa Det er viktig g nyttig at det finnes en kanal fr kmmunikasjn mellm AKS g freldregruppa. Med bedre infrmasjnsflyt, flere tilbakemeldinger g nye innspill kan AKS frtsette å utvikle seg g freldrene kan få bedre innsikt i hva sm skjer gså i denne delen av sklehverdagen. En gruppe under FAU kan fylle dette behvet. Gruppa bør ha regelmessige møter med AKS g ta pp/følge pp relevante temaer utenfr disse dialgene. Freldrene må gjøres kjent med at AKS-gruppa er en kanal fr å ta pp saker med AKS. AKSgruppa bør ha deltagere fra ulike trinn (1-4) fr å ha bredest mulig innsikt i AKS. Dramagruppa i AKS trenger penger g AKS gruppa jbber med å finne muligheter fr å søke. Ssialgruppa Oppsummering angående vennegrupper ved Tnsenhagen Skle; FAU vil ppfrdre alle klasser til å etablere vennegrupper fra g med 1. Klasse. Det mest hensiktsmessige er at klassekntakt i samarbeid med kntaktlærer/fau-representant lager en plan fr hvrdan dette best mulig kan gjennmføres. Våre erfaringer er meget gde g det har vært rganisert på følgende måte; 1. Kntaktlærer deler inn i grupper på 3-5 elever 2. Klassekntakt må innhente navn, mailadresse g telefnnummer til de fresatte. Den sm står øversten på listen starter med første vennegruppe 3. Infrmasjn sendes ut med ranselpst 4. Gruppen kan starte g barna setter veldig str pris på dette initiativet!!! 5. Inviter gjerne freldre til en kpp kaffe e.l siste halvtimen av vennegruppen Når vi kmmer til 3. klasse kan det vurderes å gå ned til en runde per år g gså frdele på kjønn. Tilsvarende gjelder fr 4. klasse. På disse trinnene vil det sannsynligvis danne seg grupper, g det blir enda viktigere å hente inn de sm kanskje ikke allerede er i en etablert gruppe. Hvis det er kapasitet på trinnet kan det gså vurderes m det kan etableres grupper på tvers av klassene, men det krever en initiavtivtaker blant freldrene. Når barna bserverer at det er en relasjn mellm freldrene g at vi snakker sammen, så kan det være med å reduserere sannsynligheten fr krenkelser i gruppen. 8

9 Se vedlegg fr eksempel på infrmasjnsskriv angående vennegruppe. Trafikkgruppa - Trikk; følge utviklingen med argusøyne - Enveiskjørt vei utenfr sklen Sklemiljøgruppa I kmmende skleår vil gruppa jbbe fr at nettvett pririteres i undervisning g sm tema på freldremøte med etterfølgende gruppedialg. I tillegg kan man vurdere å få til dialg mellm freldre g barn i grupper (freldre ikke på samme gruppe sm sitt barn). Videre ønskes paviljngen fjernet, g det skal utredes/søkes m ballbinge. Jbbe fr å få til faste trinnvise ssiale aktiviteter i samarbeid med elevådet g SMU. Osl KFU: Tnsenhagen FAU g rektr er vertskap fr høstens første møte i Osl KFU. Tnsenhagen FAU, ppsummering av skleåret 2012/ 2013 Det ssiale miljøet ved sklen har i år fått særskilt ppmerksmhet i FAU. FAU gjennmførte Bkbyttekveld (nvember) g Skøytekveld (februar) g bidr til 17. mai arrangementet på sklen. På grunn av dårlig ppslutning fra freldre har det i år ikke blitt arrangert karneval fr trinn. I stedet er klassekntakter på disse trinnene ppfrdret til å gjennmføre et tilsvarende arrangement. Inkludering FAU har ppfrdret til en bevissthet blant elever g freldre/fresatte mkring invitasjner til bursdagsselskap g andre typer private arrangement. Målsettingen er inkludering av elever. Det ppfrdres videre til at bursdagsgaver ikke blir fr dyre; kr er vanlig andre steder i landet. Flere barn kan eventuelt gå sammen m å kjøpe en dyrere gave. Målet er at gavene ikke skal være en hindring fr barn i å ta imt invitasjn til bursdager. Det er ønskelig at sklen bidrar med kmplette klasse- g gruppelister så raskt sm mulig etter ppstart av skleåret slik at invitasjner kan frmidles utenm sklen. Vi ppfrdrer lærerne til å ta pp bursdagsfeiring i utviklingssamtaler slik at det kan gjennmføres på beste måte (utdeling av invitasjner, tenke inkludering, si i fra m man ikke kan kmme i en bursdag man er invitert i etc). Mbbing FAU ppfrdrer sklen til å tenke alternative strategier i mbbesaker, da dagens håndtering av mbbesaker ikke ppleves sm tilfredsstillende. Det å inkludere/fkusere på majriteten av elevene i stedet fr ensidig fkus på 9

10 mbbeffer eller mbber kan være en av mulige strategier sm kan gi bedre resultat fr den enkelte elev.. Det er viktig at sklen har en knkret plan fr hvrdan mbbesaker skal håndteres g følges pp, slik at både elever, freldre/fresatte, pedaggisk persnale, ansatte ved AKS g sklens ledere vet hva sm er standard prsedyre i slike saker. Videre er det viktig at Elevrådet, SMU g FAU tas med på råd g invlveres aktivt i dette arbeidet. FAU ønsker at det sm et ledd i sklens strategiske plan utarbeides et plandkument sm elever, freldre/fresatte, pedaggisk persnale, ansatte ved AKS g sklens ledelse kan frhlde seg til g ppleve at brukes aktivt. Plandkumentet kan punkt fr punkt beskrive hva sklen skal gjøre når det ppstår mbbesaker FAU har tatt initiativet til å lage en trivselsundersøkelse fr å få kartlagt status på trinn 1-7 på sklen. Undersøkelsen ønskes gjennmført t ganger i året, på samme tid hvert år. FAU freslår februar/ mars g ktber. Trafikk g sklevei: "Kiwi-bakken" (Rødbergveien fra Anna Rgstadsvei ned til Selvbyggerveien). Dette er hva FAU jbber fr: - Utbedret frtau - Få satt pp gjerde langs frtauskanten - å få satt ned fartsgrensen til 30 km/t, samt hyppigere fartskntrll - Frbedre vinter- g smmervedlikehldet slik sm brøyting, strøing g klipping av busker langs veien FAUs aktiviteter i 2013: FAU hadde en befaring i Kiwi-bakken med bl.a. Odd Einar Dørum i januar fr å belyse prblematikken fr plitikerne Trafikkaksjn ble gjennmført i mars fr å få økt fkus på fremdrift Underskriftskampanje er initiert FAU har fått gjennmslag fr en utvidelse av mrådet med "all stans frbudt" utenfr skleprten (både i tid g utstrekning). Det er nå "all stans frbudt" fra kl (tidligere 08-16), g mrådet er trukket nrdver nen titalls meter. FAU har på tampen av skleåret 2012/2013 utarbeidet g sendt høringsuttalelse til Osl kmmune v/ Plan- g bygningsetaten vedrørende trikk til Tnsenhagen, med særlig fkus på trafikksikkerhet samt med innsigelse mt å ta deler av skleplassen til vending g stalling av trikk Trafikkvaktrdning der fresatte til barn på trinn står vakt i mrådet utenfr skleprten hver mrgen Anmde fresatte g ansatte m å respektere skiltet m all stans frbudt utenfr sklen Elever med spesielle behv Barn med spesielle behv har krav på tiltaksplaner sm skal følges pp g evalueres jevnlig FAU er i kntinuerlig dialg med sklens ledelse da det har vært ulike erfaringer når det gjelder i hvilken grad sklen følger pp barn med spesielle behv 10

11 Overgang til ungdmssklen Tema fr freldrene/fresatte i FAU sm har barn på 7. trinn. Gruppen har vært i kntakt med ledelsen ved Årvll skle Det er pprettet en egen Facebk-side fr freldre/fresatte sm har barn på 7. trinn på Årvll g Tnsenhagen Det er gjennmført et arrangement (ufrmell kveld på lkalt spisested) fr freldre/fresatte i april Fysisk aktivitet på mellmtrinnet Det har vært jevnlig kntakt mellm FAU g FUG (FreldreUtvalget fr Grunnsklen) FAU har ppfrdret m å fremme ressurser til fysisk aktivitet på mellmtrinnet FAU har ppfrdret FUG til å be m en evaluering av rdningen sm sak i møte med utdanningsministeren Utbyggingen av sklen En representant i FAU følger utbyggingssaken tett i samarbeid med leder fr Driftsstyret g sklens ledelse Nye saker Følgende saker har kmmet til i løpet av våren 2013: Utredning m ny rdning fr registrering av elevenes fremmøte g fravær, i samarbeid med Løren skle g Nrdplen skle. Strategisk plan fr FAU g ny rdning fr rekruttering Det er ansatt ny rektr ved sklen. FAU var med på utfrming av utlysningstekst fr stillingen, i tillegg var Driftsstyrets leder (sm er freldrerepresentant) med på intervjuene. Tnsenhagen FAU, pririteringer i skleåret 2013/ 2014 FAU ønsker at det neste år skal jbbes videre med de sakene sm har vært på agendaen skleåret 2012/2013, i tillegg er det følgende knkrete frslag: Sklens årshjul revideres g følges, det samme gjelder skle-hjem planen fr samarbeid Faste trinnvise ssiale aktiviteter Initieres/gjennmføres av klassekntakter i samarbeid med trinnets FAU representanter (det finnes eksempel på hvrdan vennegrupper kan rganiseres). Det gis ikke øknmisk støtte fra FAU til disse arrangementene. Vennegrupper fr 1. g 2. trinn Karneval på 3. g 4. trinn Filmkveld fr 5. trinn. 11

12 Hallween-party fr 6. trinn Klassefest fr 7. trinn Ny rdning fr rekruttering av FAU representanter Fr å sikre kntinuitet i FAU er det frslag m at det fr hvert trinn hvert skleår velges hvedrepresentant g vara. Det velges representanter fr klasser (ikke fargegrupper). Vara velges fr t år. Etter ett år sm vara, blir denne hvedrepresentant, mens ny vara kmmer inn. Hvedrepresentanten har møteplikt mens vararepresentanten det første året ppfrdres til å møte g får ansvar fr å bidra til rekruttering av freldre når det er behv fr hjelp (fr eksempel kakebakere g vakter). Både hvedrepresentant g vara står på e-pst listen. I det første FAU møtet med nye representanter samles de nye slik at de får infrmasjn m årshjulet, møteplan g arbeidsfrmer, samt kpi av strategisk plan sm frtløpende ppdateres. Trafikksituasjnen FAU ønsker å jbbe videre med trafikkvaktrdningen g mener at det ved sklestart i august måned bør stå t vakter hver mrgen, en ved øvre prt g en ved nedre «Kiwi-bakken» - jbbe videre med sikring av frtau Jbbe fr enveiskjøring i Anna Rgstads vei arbeid videre med fkus på trafikksikkerhet dersm planene m mulig trikkelinje til/via Tnsenhagen videreføres. Opptak av elever ved sklen Det er viktig at sklen har klare pptakskriterier fr inntak av elever ved sklen i gd tid før pptaket til skleåret 2014/2015 g at disse er tilgjengelige fr freldre/fresatte så snart de freligger. Detter spesielt viktig i årene sm kmmer da Osl kmmune har lagt pp til at Tnsenhagen skal avlaste mkringliggende sklekretser frem til Avstand til sklen er det eneste sm betyr ne når elever utenfr sklekretsen skal vurderes fr inntak på Tnsenhagen skle, dette er bestemt av Utdanningsetaten/- direktratet. Kmpetanseutvikling fr elever FAU ønsker å være en pådriver fr elevenes kmpetanseutvikling; flest mulig elever skal få anledning til å frstå g arbeide med det ssiale miljøet ved sklen. Ordninger sm elevrådsrepresentanter, sklemeglere, SMU representanter g eventuelle trivselsledere er knkrete eksempler. Eksempel: Elever sm har hatt verv sm elevrådsrepresentant ett år kan ikke bli dette m igjen (fr å gi andre muligheten), eventuelt en karantenetid på et år. FAU freslår at ny representant blir avgjrt ved lddtrekning g ikke ved valg. Alle sm har lyst rekker pp hånden, navnene skrives på lapp, fr så at representant g vara trekkes. Dette gir lik mulighet fr alle g man unngår at denne prsessen blir en ppularitetstest, eventuelt at andre rdninger brukes fr å sikre spredning. 12

13 Per : FAU g representanter til andre råd g utvalg Det er behv fr representant til Osls kmmunale freldreutvalg (KFU). Det er viktig at disse representantene sitter både i FAU g i henhldsvis DS/SMU/KFU. 13

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer