RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 , RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE Avdeling fr skle g barnehage Vedtatt i HOK

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning Målsetting Begrunnelse Samarbeidsrganene i sklen Freldreråd Freldrerådets arbeidsutvalg, FAU Steinkjer kmmunale freldreutvalg (SKFU) Samarbeidsutvalg (SU) Sklemiljøutvalg (SMU) Representanter i samarbeidsutvalget (SU) g sklemiljøutvalget (SMU) Freldrekntakter Freldrekntaktens ppgaver Freldrekntakter ved sklen Sklemiljø Henvendelser angående sklemiljø Ordensreglement Miljøterapeuter i sklen Fastlagt samarbeid mellm heim g skle Freldreaktiv skle Freldreaktiv skle 1. årstrinn Freldreaktiv skle 8. årstrinn Fravær Permisjner Dagplaner, ukeplaner g årsplaner Utviklingssamtaler Sklefritidsrdningen Leksehjelp Andre aktiviteter Frventninger Det kan i frhld til enkelte tema være naturlig g nødvendig å samarbeide med eksterne aktører.vedlegg 2: Vedlegg 2: LINKER... 15

3 1.0 Innledning Rammeplan fr samarbeid mellm heim g skle i Steinkjer kmmune er vedtatt i Hvedutvalg fr ppvekst g kultur Målgrupper fr rammeplanen er ansatte i sklen, freldre/fresatte g tillitsvalgte blant freldre/fresatte. Hensikten med planen er å etablere gde rutiner fr samarbeid mellm heim g skle. Planen gir grunnleggende infrmasjn m sklens rådsrganer. Planen skisserer felles retningslinjer fr samarbeid mellm heim g skle i kmmunen. Den enkelte skle gir utfyllende pplysninger til ulike punkter i planen i egne bkser. 1.1 Målsetting Å gi elevene gde vilkår fr læring g utvikling gjennm et nært samarbeid mellm heim g skle. Samarbeidet skal bygge på likeverd g gjensidig respekt, g gjøre freldrene trygge på at elevene blir tatt gdt vare på i sklen. Fresatte skal ppleve gd dialg g medvirkning i samarbeidet med sklen. Fkus på samarbeidstiltak sm fører til økt freldreengasjement. 1.2 Begrunnelse Fresatte har hvedansvaret fr ppdragelsen av egne barn. Dette gir heimen både rettigheter g plikter i sklesamfunnet. Alle fresatte kjenner barna sine gdt, g denne kunnskapen skal sklen benytte til å gi hver elev gd tilpassa pplæring. Fresattes deltakelse betyr mye fr hvrdan elevene lærer g trives i sklen, g et gdt samarbeid mellm heim g skle er derfr til barna sitt beste, jfr. Opplæringslva 1-2.

4 2.0 Samarbeidsrganene i sklen 2.1 Freldreråd På hver skle skal det være et freldreråd. Alle freldre/fresatte er medlemmer av freldrerådet ved sklen. Freldrerådet skal fremme fellesinteressene til freldrene g medvirke til at elever g freldre tar aktivt del i arbeidet med å skape et gdt sklemiljø. Freldrerådet velger årlig et arbeidsutvalg, freldrerådet arbeidsutvalg (FAU). Leder i FAU velges av freldrerådet. 2.2 Freldrerådets arbeidsutvalg, FAU FAU-leder er den enkelte skles representant i Steinkjer kmmunale freldreutvalg (SKFU), jf. pkt 2.3. FAU velger gså t representanter med persnlige vararepresentanter til sklens samarbeidsutvalg (SU). Leder fr FAU skal være den ene av representantene. Leder: Anders Høstland Øvrige medlemmer: Elin Vinje, Anne Lise Aastrøm Hynne, Tve Haugland, Britt Anniken H. Hlstad, Ann Helen Thune, Pål Lagestad, Inger Lise Vist 2.3 Steinkjer kmmunale freldreutvalg (SKFU) SKFU består av alle FAU-lederne ved alle sklene i kmmunen. De har jevnlige møter. Årsmøtet velger et styre. SKFUs leder er frikjøpt i 10% stilling. Leder i SKFU har fast ukentlig kntrtid på Rådhuset. Leder i Steinkjer kmmunale freldreutvalg (SKFU): Anita Barlund 7718 Steinkjer Kntrtid: Fredager fra kl 12.00/avdeling skle g barnehage - Rådhuset Telefn: E-pst: 2.4 Samarbeidsutvalg (SU) Samarbeidsutvalget er sklens øverste samarbeidsrgan. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kntaktskapende g samrdnende ledd fr alle parter i sklesamfunnet. SU skal særlig arbeide fr å fremme kntakten mellm sklen g lkalsamfunnet. Kmmunen kan delegere avgjørelsesmyndighet til SU. I henhld til vedtekter fr samarbeidsutvalg (SU) har SU delegert myndighet g avgjørelsesrett i saker sm gjelder: Fra Hvedutvalg ppvekst g kultur: Pririteringer av budsjett innenfr dispnible rammer på pstene 11050, 11051,

5 Sklens rdensregler g reglement etter retningslinjer gitt av kmmunen, jf. Opplæringslven 2-9. Sklens åpningstider innenfr vedtatt ramme fr utgifter til skyss. Organisering av sklefritidstiltak på sklen innenfr tildelt budsjettramme g kmmunale bestemmelser g bemanning. Skle-heim samarbeide, jf. Opplæringslven 1-2, Fra avdelingsleder fr skle g barnehage: Virksmhetsplan etter plitiske g administrative føringer Lkalt målsettings- g utviklingsarbeid 2.5 Sklemiljøutvalg (SMU) Alle skler skal i tillegg ha sklemiljøutvalg, der elever g freldre er i flertall i grunnsklen. Sklemiljøutvalget skal medvirke til at de tilsatte, elevene g freldrene tar aktivt del i arbeidet fr å skape gdt sklemiljø. Sklemiljøutvalget kan uttale seg m alle saker sm gjelder sklemiljøet, jf kapittel 9a i Opplæringslven. I samarbeidsutvalget møter det 2 freldrerepresentanter, mens det i sklemiljøutvalget (SMU) møter 3 freldrerepresentanter, jf. 11 i Opplæringslva. I tråd med plitisk vedtak i kmmunen skal samarbeidsutvalgene være sklemiljøutvalg ved sklene. Når samarbeidsutvalget skal være sklemiljøutvalg, må det suppleres med ekstra representanter slik at elever g fresatte til sammen er i flertall. Sklemiljøutvalget velger selv leder, nestleder g sekretær. elevene Kmmunen rektr Kmmunen pl. valgt undervisnin gspersnale undervisnin gspersnale elevene Samarbeidsu tvalg Sklemiljøutvalg andre ansatte elevene freldreråd: leder i FAU freldreråd freldreråd Fig. 1 De lyseblå sirklene skisserer representanter i samarbeidsutvalget (SU), mens de hvite sirklene er de representantene i tillegg til SU sm utgjør sklemiljøutvalget (SMU).

6 2.6 Representanter i samarbeidsutvalget (SU) 2 representanter fr kmmunen: Svanhild Finvik g Hans B. Kulstad 2 representanter fr undervisningspersnalet: Ann Kristin S. Grande g Marit Vist Vara: Bjørn Ove Elvestad g Elisabeth Myre 1 representant fr andre ansatte: Grete Vengstad vara: Marit Haugseth 1 representant fr freldreråd: FAU leder Anders Høstland 1 representant fr elevene: Elevrådsleder Camilla Bustadm Leder i SU/SMU: Kari Anne Kvarving Nestleder i SU/SMU: Anders Høstland SMU = SKOLEMILJØUTVALGET 2.7 Freldrekntakter Hver gruppe/klasse skal ha. De skal velges på freldremøtet m våren. Det bør frtrinnsvis velges t g t vara fr fr hver gruppe/klasse. Prsedyrer fr valg av : FAU - freldrekntaktene i 1., 3. g 5. klasse sitter i 2 år fr å få kntinuitet. Alle valg på må være i rden før 1. juni hvert år. FAU fungerer sm valgnemnd fr FAU leder g SU leder Freldrekntaktens ppgaver Freldrekntakten er kntaktpersn mellm freldrene g kntaktlærer i gruppa/klassen. Det er viktig å hlde en tett dialg mellm hjem skle slik at ev. synspunkter/meninger blant freldrene kmmer fram på et tidligst mulig tidspunkt. På denne måten er det lettere å gjøre justeringer til alles beste. På samme måte er freldrekntaktene det viktigste talerøret ut til freldrene når det gjelder infrmasjn ut til freldrene. Freldrekntaktene skal delta i planleggingen g tilretteleggingen av et gdt læringsmiljø g læreinnhld, fr trinnet g gruppa/klassen. Freldrekntakten skal samarbeide med de tillitsvalgte elever i gruppa/klassen. Freldrekntakten får melding m nye elever i gruppa/klassen fra kntaktlærer. Freldrekntakten har ansvar fr å kntakte g ta i mt nye freldre i klassen g sørge fr at de føler seg velkmne. Freldrekntakten skal i samarbeid med kntaktlærer fr klassen legge pp freldremøtet g gjennmføringen av dette. Freldrekntakten skal være med i planleggingen g gjennmføringen av ssiale arrangement i klassen. Freldrekntakten skal sammen med kntaktlærer legge fram frslag til ssiale arrangement, freldremøter, temamøter etc, fr på best mulig måte å kunne utvikle et gdt ssialt miljø i gruppa/klassen g på trinnet.

7 Freldrekntaktene skal hjelpe til med praktiske gjøremål sm fr eksempel skaffe sjåfører, kaffekkere, gjøre innkjøp etc. Husk at freldrekntaktene ikke nødvendigvis skal gjøre alt arbeidet! Det trengs en telefn, velvilje, pågangsmt g et ønske m å ville barnas beste. Freldrekntakten sørger fr at det blir skrevet et referat fra klassefreldremøtet. Kntaktlærer sørger fr at alle freldrene får referatet. Sklen sørger fr at det freligger en kntaktmappe/-perm fr hver gruppe/klasse. Denne innehlder infrmasjnsmateriale g retningslinjer, elevlister(klasselister), versikt ver tidligere, samt nyttige navn g tlf. nr., regnskap g referat fra aktiviteter i gruppa/klassen. Mappa følger gruppa. Sklen i samarbeid med freldrekntaktene har ansvar fr ajurføring g fr å levere mappa videre til nye før sklestart til høsten Freldrekntakter ved sklen 1. trinn: Elin Vinje, FAU g Hilde Tuflått 2. trinn: Anne Lise Aastrøm Hynne, FAU, Mna Ertsås g Siri Elise Haugen 3. trinn: Tve Haugland, FAU g Grethe Flaten 4. trinn: Ander Høstland, FAU leder, Britt Anniken H. Hlstad, FAU g Elin Vinje 5. trinn: Ann Helen Thune, FAU g Tve Mette Guldahl 6. trinn: Pål Lagestad, FAU, Bjørn Ove Elvestad g Hilde Kristin Malm 7. trinn: Inger Lise Vist, FAU g Mna Bustadm sv. 3.0 Sklemiljø Opplæringslven 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnsklar g vidaregåande sklar har rett til eit gdt fysisk g psykssialt miljø sm fremjar helse, trivsel g læring. Et sklemiljø sm fremmer helse: Et sklemiljø sm ikke gir elevene skader, sykdmmer eller helseplager av ne slag, g sm psitivt er med på å styrke elevenes fysiske g psykiske helse Et sklemiljø sm fremmer trivsel: Et sklemiljø hvr alle elever kan trives g sm bidrar til at sklen ppleves sm et meningsfullt sted å være Et sklemiljø sm fremmer læring: Et sklemiljø sm gir elevene gde læringsbetingelser. 3.1 Henvendelser angående sklemiljø Både elever g freldre kan henvende seg til sklen g be m at feil g mangler ved det fysiske g/eller psykssiale sklemiljøet blir rettet pp. Dette bør gjøres skriftlig. Sklen plikter imidlertid å ta henvendelser angående sklemiljøet på alvr uavhengig av m disse fremmes skriftlig eller muntlig. Alle slike henvendelser vil bli håndtert i henhld til saksbehandlingsreglene i frvaltningslven. Det betyr at sklen snarest mulig skal ta stilling til henvendelsen ved å gjøre et enkeltvedtak. Den sm har bedt m tiltak, skal få skriftlig melding m enkeltvedtaket. Hvis eleven eller freldrene ikke er frnøyd med innhldet i vedtaket, kan de klage. Det er gså mulig å klage hvis sklen ikke reagerer på henvendelsen. Klagen skal behandles av sklen/skleeieren. Hvis klageren ikke får medhld, skal sklen/skleeieren sende klagen videre til fylkesmannen. Hvis fylkesmannen gir klageren medhld, må sklen rette seg etter de påleggene sm fylkesmannen gir. Skjema til bruk ved henvendelser angående sklemiljø er under utarbeidelse. Det vil bli utarbeidet egne prsedyrer fr arbeidet med håndtering av feil g mangler ved det fysiske g/eller psykssiale sklemiljøet.

8 3.2 Ordensreglement Det er utarbeidet frskrift m rdensreglement fr sklene i Steinkjer kmmune. Ordensreglementet finnes i sin helhet på nettsidene til kmmunen: Ordensreglement Sklene kan utarbeide utfyllende rdensreglement på enkelte mråder. Kmmunale rdensreglement: Se Lø skle / freldreprtalen Sklen har rdensregler vedtatt av sklemiljøutvalget ved Lø på disse mrådene: 7 6 Bruk av mbiltelefn 7 7 Internett 7-9 Sykkel 7 11 Gdteri 3.3 Miljøterapeuter i sklen Det er tilsatt miljøterapeuter ved de fleste sklene i kmmunen. Miljøterapeutene har sm ppgave å styrke sklens frebyggende arbeid med ssiale g emsjnelle vansker hs elevene. De skal arbeide fr elever g deres familier både på individ-, gruppe- g systemnivå ut fra sklens pririteringer. Miljøterapeutene skal bidra til å styrke frbindelseslinjene mellm heim g skle slik at det skapes helhet i hjelpetiltakene. De har gså en viktig funksjn gjennm å yte bistand til utvikling av et gdt sklemiljø. Miljøterapeutene gjennmfører samtaler med elever g fresatte, veileder lærere g assistenter, samt samarbeider med eksterne tjenester (Pedaggisk psyklgisk tjeneste, barnevern mv.). 4.0 Fastlagt samarbeid mellm heim g skle HVA NÅR ANSVARLIG Oppstartmøte fr freldrekntaktene August Rektr/Freldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Planlegging av trinn-/klassefreldremøte Ca 2 uker før Kntaktlærer, møtet Høst Vår Høst Kntaktlærer, Steinkjer kmmunale freldreutvalg (SKFU) Trinn-/klassefreldremøte min. 2 ganger årlig, høst/vår. Valg av på vårmøtet. Tema ihht lkal plan. Referat til alle(skleprtal ev. papir). Fellesmøte fr g FAUrepresentanter i kmmunen. Rådhuset. Freldreaktiv skle (1. g 8. trinn). Jf. pkt. 4.1 g 4.2 Rektr, kntaktlærere, ev. miljøterapeut, FAU Felles freldremøter fr alle fresatte i sklens eller freldrenes regi. Freldremøte sklefritidsrdningen (SFO) (ev. delta i trinn-/ klassefreldremøter) Ved behv Innen Rektr/FAU-leder SFO-leder/ kntaktlærer/rektr/ ev. miljøterapeut Kntaktlærer Utviklingssamtaler 2 ganger årlig. Innen Innen Skriftlige meldinger ved elevers fravær, jf. Nye Ved fravær Fresatte retningslinjer fr fravær Infrmasjn på sklen sine Kntinuerlig Rektr, lærere hjemmesider/skleprtalen Samtaler med nye elever g freldre ved Når nye elever Rektr, kntaktlærer

9 tilflytting. kmmer til sklen Det må vurderes m fresatte med minritetsspråklig bakgrunn har behv fr tilrettelegging av samarbeidet med sklen, fr eksempel behv fr tlketjeneste g særskilte møter. 4.1 Freldreaktiv skle Freldreaktiv skle i Steinkjer er fastlagte g bligatriske tema fr alle freldre/fresatte. Freldreaktiv skle gjennmføres fr freldre/fresatte på 1. g 8. årstrinn. Frskning viser at barn sm går i grupper hvr freldrene kjenner hverandre gdt, presterer bedre både faglig g ssialt. Målsetting: Å skape et jevnbyrdig samarbeid mellm heim g skle. Fresatte skal ppleve en gd dialg g medvirkning i samarbeidet med sklen. Å skape trygghet. Å frebygge språk-, lese- g skrivevansker, samt atferdsvansker Freldreaktiv skle 1. årstrinn HVA NÅR ANSVARLIG Freldreaktiv skle del 1 (Freldremøte) - Infrmasjn m sklen. Omvisning. - Bli kjent med hverandre - Avklare frventninger: Heim skle Skle heim - Velge Infrmasjn i regi av FAU Vår før sklestart Freldreaktiv skle del 2 (Freldremøte) - Infrmasjn m sklens samarbeidspartnere: Sklehelsetjeneste, Pedaggisk psyklgisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten. - Begynnerpplæring: metde, veiledning m freldrenes rlle i pplæringen. Hvrdan kan freldre bidra til barns pplæring g utvikling? - Aktivitetsplan fr gruppen/klassen: Hva skal elever, fresatte g sklen ha fkus på av ikke-faglige aktiviteter? Freldreaktiv skle del 3 (Freldremøte) - Evaluere frventninger heim-skle/skle-heim. - Evaluere aktivitetsplan. Sklestart Vår 1. trinn Rektr/ Kntaktlærer/ ev. miljøterapeut, freldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Kntaktlærer, ev. miljøterapeut, Freldrekntakter, kntaktlærer, ev. miljøterapeut Freldreaktiv skle 8. årstrinn HVA NÅR ANSVARLIG Freldreaktiv skle del 1 (Freldremøte) - Infrmasjn m sklen. Omvisning. - Bli kjent med hverandre - Avklare frventninger: Heim skle Skle heim - Velge Infrmasjn i regi av freldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Vår 7. trinn Freldreaktiv skle del 2 (Freldremøte) - Bli bedre kjent med hverandre g hverandres barn Sklestart Rektr/ Kntaktlærer/freld rerådets arbeidsutvalg (FAU) ved ungdmssklen Kntaktlærer, miljøterapeut,

10 - Aktivitetsplan fr gruppen/klassen: Hva skal elever, fresatte g sklen ha fkus på av ikke-faglige aktiviteter? - Vurdering: underveisvurdering/karakterer Freldreaktiv skle del 3 (Freldremøte) - Evaluere frventninger heim-skle/skle-heim. - Evaluere aktivitetsplan. Vår 8. trinn Freldrekntakter, kntaktlærer, miljøterapeut. Det er viktig at gså fresatte fra språklige minriteter får gdt utbytte av freldreaktiv skle i frm av tlketjeneste eller annen hensiktsmessig tilrettelegging. Nærmere knkretisering av innhld g rganisering av freldreaktiv skle vil bli utfrmet i samarbeid mellm Steinkjer kmmunale freldreutvalg (SKFU) g avdeling fr skle g barnehage. Plan fr tema til freldremøtene på ulike trinn er vedlagt rammeplanen, vedlegg 1. Denne versikten er ment sm utgangspunkt fr utarbeidelse av en lkal plan fr faste tema sm tas pp på det enkelte trinn hvert år. 4.2 Fravær Fresatte skal levere skriftlig melding til sklen ved alle typer fravær. Ved fravær utver 2 dager skal elevens fresatte ta kntakt med sklen g melde fra m årsaken til fraværet. Det er vedtatt egne prsedyrer fr fravær i kmmunen sm skle g freldre er frpliktet til å følge pp: Fraværsprsedyrer sm er vedtatt i kmmunen. Prsedyrene ligger på freldreprtalen Permisjner Opplæringslva Permisjn frå den pliktige pplæringa: Når det er frsvarleg, kan kmmunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjn i inntil t veker. Elevar sm høyrer til eit trussamfunn utanfr Den nrske kyrkja, har etter søknad rett til å vere brte frå sklen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår fr retten at freldra sørgjer fr nødvendig undervisning i permisjnstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjnstida er ute. Søknad m permisjn inntil tre dager: Skriftlig frespørsel til kntaktlærer m fri. Søknad m permisjn ver tre dager: Skriftlig søknad til rektr Sklen har rutiner fr å infrmere freldre sm tilhører et trssamfunn utenfr den nrske kirke m deres rett til å søke barna fri fra undervisning. Bruk kmmunen sitt skjema m permisjn. 4.3 Dagplaner, ukeplaner g årsplaner Sklen utarbeider dagplaner/ukeplaner/arbeidsplaner g års-/halvårsplaner. Dagsplanene/ukeplanene/arbeidsplanene blir utarbeidet på bakgrunn av års-/halvårsplanen, g innehlder arbeidsmråder g læringsmål fr periden samt infrmasjn til elev g frsatte. Fresatte har ansvar fr å gjøre seg kjent med planene g følge pp sklearbeidet.

11 Dag g ukeplanene blir gjrt kjent på følgende måte: Planperm Lø skle si hjemmeside Freldremøter /spesielt fkus i 1. g 5. klasse Innhld i temaplan g årsplaner beskrives i øveplanene hver uke. 4.5 Utviklingssamtaler Fresatte blir kalt inn til samtaler med kntaktlærer minst t ganger i året. Heimen har gså rett til å be m samtale med sklen. Når eleven har fylt 12 år, har han eller hun rett til å være med i samtalen. Eleven ppfrdres til å være med fra 1. trinn. Sklen skal på frhånd innhente infrmasjn fra heimen m hva de ønsker å ta pp, g begge parter skal være gdt frberedt til samtalen. Under samtalen skal sklen gi en beskrivende vurdering i frhld til kmpetansemålene i fagene, g samtalene skal ende pp med en skriftlig ppsummering m hva det skal bli lagt vekt på i det videre arbeidet., jfr. Frskrift til Opplæringslva 3, 1-4. Sklens infrmasjn m praksis vedrørende utviklingssamtaler: T elevesamtaler elev kntaktlærer pr. skleår. Sklen bruker mal fr elevsamtalen der framverveiledning har fkus. T utviklingssamtaler pr. skleår. Kntaktlærerne avtaler møte- tidspunkt med heimene. 4.6 Sklefritidsrdningen Kntakt mellm heim g sklefritidsrdning (SFO) er viktig. Daglig pphldstid skal avtales mellm heim g skle. Det er egne vedtekter fr sklefritidsrdningen i kmmunen sm mfatter innhld, åpningstider, priser m.m. Nen sklekretser har SFO-tilbud i samarbeid med lkale barnehager. Sklens infrmasjn m SFO: * Søknad til SFO skjer via skjema på kmmunen sin hjemmeside. * Infrmasjnsplan m SFO sendes heimene ved sklestart hver høst g legges ut på Hjemmesida g sendes heimene. * Månedsplan sendes heimene g legges hver måned ut på hjemmesida. * Påmelding til sklefridager sendes sm ranselspst. * 4.7 Leksehjelp Tilbud m leksehjelp fr trinn etableres ved alle skler fra høsten Utfrming av innhld g rganisering av leksehjelp skjer i samarbeid mellm kntaktlærerne/ansvarlige lærere fr leksehjelp, leksehjelperne g rektr. Sklen infrmerer fresatte m hva leksehjelptilbudet innebærer.

12 Fresatte har frtsatt ansvar fr at barna gjør hjemmelekser, men sklen kan ikke frutsette at det gis faglig hjelp hjemme. Særskilt infrmasjn m leksehjelptilbudet: Det gis infrmasjn på øveplanene m hva sm skal gjøres i leksehjelptimene. Leksehjelptilbudet er læringsstøttende aktiviter. Lærer har ansvaret fr timene i 1. klasse. Førsklelærer/SFO leder g en assistent/lærling i klasse. Lærerne har ansvaret fr innhldet i leksehjelptimene. Se øveplan. 4.8 Andre aktiviteter Det er fte nødvendig med freldredeltakelse fr å få gjennmført ulike arrangement i regi av sklen. Freldrene har gjennm FAU ansvaret fr å ta initiativ til pplegg g gjennmføring av et årlig samarbeidsprsjekt mellm heim g skle. FAU har ansvaret fr salget på Kr kvelden fr trinn. Freldre til 1. klasse: Arrangere karneval fr trinn Freldre til 2. klasse: Arrangerer skleavslutning i juni fr hele sklen. Freldre til 3. klasse: Baker til Lucia - markering Freldre til 4. klasse: Arrangerer juletrefest Freldre til 5. klasse: Kker kaffe g serverer ved våravslutning fr 7. klasse Freldre til 6. klasse: Dugnad m våren før 17. mai. Freldre til 7. klasse: Arrangerer 17. mai 5.0 Frventninger Heimen kan frvente at sklen møter alle elever med høflighet g respekt gir barnet en pplæring sm er tilpasset evnene g frutsetningene infrmerer m læringen g utviklingen til barnet infrmerer m psitive hendelser følger lver, frskrifter g læreplaner driver et kntinuerlig arbeid fr et gdt læringsmiljø fritt fr mbbing tar umiddelbar kntakt med heimen ved særskilte hendelser legger gdt til rette fr at fresatte får anledning til medvirkning g ser på fresatte sm likeverdige parter i samarbeidet m den enkelte elev planlegger freldremøter sammen med freldrekntaktene g distribuerer referat fra møtene infrmerer m virksmheten sin g freldrenes rettigheter

13 Sklen kan frvente at heimen engasjerer seg i læringen g sklearbeidet til barnet gir barnet ppmuntring g støtte gjør seg kjent med g følger pp infrmasjnen på uke- g arbeidsplaner hlder sklen infrmert m barnet g særskilte hendelser i heimesituasjnen ser til at barnet kmmer uthvilt til sklen, har spist frkst g har med sklemat g høvelige klær mtaler sklen psitivt verfr barnet g henvender seg direkte til sklen dersm det er ne sm er uklart eller sm fresatte er uenige i lærer barna å være høflige g at en ljalt følger de reglene sm gjelder på sklen arbeider fr et gdt læringsmiljø fritt fr mbbing møter pp ved freldremøter, samtaler g sm representanter i rådsrganene samarbeider aktivt med sklen g tar del i sklevurdering g skleutvikling Hvert skleår skal rammeplan fr samarbeid heim-skle behandles i sklen sine ulike rgan g legges ut på Fresatteprtalen. Vedlegg 1: PLAN FOR TEMA PÅ FORELDREMØTENE Nedenfr gjengis aktuelle tema fr freldremøter på ulike trinn. Temaene er meldt inn av sklene underveis i arbeidet med rammeplanen. Den enkelte skle må selv avgjøre hvilke tema sm er sentrale fr dem, samt supplere med egne valg i henhld til lkale satsingsmråder g behv. TEMA TRINN ANSVAR TID Overgang barnehage skle 0 Rektr, ev. miljøterapeut kmmende kntaktlærer Presentasjn av sklen g infrmasjn m sklens samarbeidspartnere (pedaggisk psyklgisk tjeneste, barneverntjeneste, sklehelsetjenesten, ev. miljøterapeut g andre) 1 Rektr, kntaktlærer, ev. miljøterapeut Legge gdt til rette fr at alle fresatte blir gdt kjent med hverandre g hverandres elever 1, 8 Kntaktlærer,, ev. miljøterapeut Lærings-/klassemiljø, mbbing 1-10 Kntaktlærer, ev. miljøterapeut Sklens virksmhetsplan 1-10 Rektr Ssial kmpetanse: freldrerllen, grensesetting, pplæringsprgram Freldrekntakter, kntaktlærer, ev. miljøterapeut Infrmasjn m lver g frskrifter (nye) 1-10 Rektr Opplæring i MLG Skleprtalen 1-10 Kntaktlærer, IKT-veil. Infrmasjn m kartleggingsprøver, 1-10 Kntaktlærer nasjnale prøver mv. Overgang til ungdmstrinn, infrmasjn 7 Kntaktlærer, u-skle Leirskle, infrmasjn g planlegging 5-7, Rektr, kntaktlærer 8-9 Digitale medier. Nettvettregler, Internett, mbiltelefn. Kntaktlærer, ev. miljøterapeut, Fysisk fstring, ksthld 1-10 Kntaktlærer, FYSAK- Juni før sklestart Juni før sklest. g freldre m. høst etter. sklest.

14 ansvarlig,, ev. helsesøster Kjærlighet g grenser 6-7 Kntaktlærer, ev. miljøterapeut, ANT (Alkhl, Narktika, Tbakk) 5-10 Kntaktlærer, ev. miljøterapeut, Faglig utvikling: lesepplæring, lekser, læringstrykk, arbeidsplan, kmpetansemål 1-10 Kntaktlærer, faglærere, MOT 8-10 MOT-infrmatører Ssiale aktiviteter utenm skletid 1-10 Freldrekntaktene Entreprenørskap, elevbedrift 1-10 Kntaktlærer Utdanningsvalg (videregående pplæring) 9 Kntaktlærere, rådgiver Infrmasjn m videregående pplæring, tilbud/vergang 10 Rådgiver i samarbeid med videregående skler Trafikk (refleks, sykkel, hldningsskapende arbeid) 1-10 Kntaktlærer, Kriminalitet, nasking 3-10 Kntaktlærer, ev. miljøterapeut, Det kan i frhld til enkelte tema være naturlig g nødvendig å samarbeide med eksterne aktører.

15 Vedlegg 2: LINKER Opplæringslva Frskrift m endring av frskrift til Opplæringslva Elevenes sklemiljø - brsjyre Vedtekter SFO Læreplaner Leksehjelp

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE Avdeling fr skle g barnehage Behandles i HOK 24.08.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Begrunnelse... 3 2.0

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE Avdeling fr skle g barnehage Beitstad skle 2016/2017 (Vedtatt i HOK 24.08.10 g SU 18.10.16) 1.0 Innledning Rammeplan fr samarbeid mellm heim

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Et godt sted å lære et godt sted å være

Et godt sted å lære et godt sted å være LEVANGER KOMMUNE NESSET UNGDOMSSKOLE 7600 LEVANGER Tlf: 74 53 60 00 E-mail: nesset-us@levanger.kmmune.n Nesset ungdmsskle Et gdt sted å lære et gdt sted å være - 1 - Opplæringslven 1-2 siste ledd : Alle

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Dk.id.: 2.8.1.1.2.2 SBTLD-S Handlingsplan mt rus Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente Gudesen Svenning Gjelder fra: 05.11.2014 Gdkjent av: Snrre Bråthen Dk.type: Instruks Sidenr: 1 av 9 HANDLINGSPLAN MOT RUS

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Referat fra møtet 16.november 2015

Referat fra møtet 16.november 2015 Inndyr skle Gildeskål kmmune Pstbks 54 Bankknt: 4609 07 00308 pstmttak@gildeskal.kmmune.n www.gildeskal.kmmune.n «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. «REF» Vår ref. 2015/1694-0 Dat:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ordensreglement for Steinerskolen Gjøvik-Toten

Ordensreglement for Steinerskolen Gjøvik-Toten Ordensreglement fr Steinersklen Gjøvik-Tten Med gdkjennelse av styret g ikrafttredelse fra 11. ktber 2016. Orden Adferd Hjemmel Ordensreglementet fr Steinersklen Gjøvik-Tten er fastsatt av styret med hjemmel

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn http://sjskgenskle.n/sjeskgen-skle-bygget-i-minecraft.5961725-353187.html 1 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE. Revidert Januar 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE. Revidert Januar 2018 Re HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE Revidert 2017 Revidert Januar 2018 1 FOREBYGGENDE TILTAK SKOLE... 3 BYGGING AV RELASJONER... 3 RUTINER SKOLE:FOREBYGGENDE TILTAK, AVDEKKING

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon REGLEMENT Generelt studiereglement fr deltakere på kurs g utdanninger Versjn 160922 Innhld 1 FORMÅL... 3 2 VIRKEOMRÅDE... 3 3 RETTIGHETER... 3 4 PLIKTER... 4 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET... 4 6 OPPMØTE

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

«Lærende regioner»: Oppsummering fra gruppearbeid 30. januar

«Lærende regioner»: Oppsummering fra gruppearbeid 30. januar «Lærende reginer»: Oppsummering fra gruppearbeid 30. januar FAU Skape felles tenkning rundt hjem-skle-samarbeid på den enkelte skle g, i størst mulig grad, unngå «privat praksis». HVA Inf Dialg g drøfting

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av opplæringslovens 9a. Gjelder for skoler og SFO i Nedre Eiker kommune

Retningslinjer for forvaltning av opplæringslovens 9a. Gjelder for skoler og SFO i Nedre Eiker kommune Retningslinjer fr frvaltning av pplæringslvens 9a Gjelder fr skler g SFO i Nedre Eiker kmmune Nedre Eiker kmmune Innhld Lvtekst kapittel 9a. Elevane sitt sklemiljø... 2 9a-1. Generelle krav... 2 9a-2.

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk Praktisk arbeid TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan i trafikk 10. trinn 2015/16 Uke kjenne til frutsetninger Finne ut hva en frivillig Intrduksjn av faget. Deltakelse sm

Detaljer

Referat fra foreldremøte 5. trinn Lovisenlund, onsdag 16. september. Presentasjon av lærerne på trinnet dette skoleåret:

Referat fra foreldremøte 5. trinn Lovisenlund, onsdag 16. september. Presentasjon av lærerne på trinnet dette skoleåret: Referat fra freldremøte 5. trinn Lvisenlund, nsdag 16. september Presentasjn av lærerne på trinnet dette skleåret: Anne-Lise er kntaktlærer i år sm i fjr fr C-gruppa Karen Skeie Huitfelt er ny lærer på

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer