Fysisk distribusjon. Kapitelene 4 og 5 i Logistikk for konkurransekraft av Persson og Virum Arnold kap.13 MA / LOGISTIKK MATERIALSTYRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk distribusjon. Kapitelene 4 og 5 i Logistikk for konkurransekraft av Persson og Virum Arnold kap.13 MA / LOGISTIKK MATERIALSTYRING"

Transkript

1 Kapitelene 4 g 5 i Lgistikk fr knkurransekraft av Perssn g Virum Arnld kap.13 1 Lgistikk i funksjner Knstruksjn g utvikling Prduksjn Innkjøp g markedsføring 2 Strategisk MA / LOGISTIKK Gjøre de riktige tingene Taktisk MATERIALSTYRING Gjøre tingene riktig Operativt 3

2 Internperspektivet eller "Distribusjnens plass i bedriften" Markedsføring Prduksjn Distribusjn Øknmi Persnal 4 DISTRIBUSJON SPREDNING FORDELING VARER OG PRODUKSJONSSTEDET FORBRUKER ALLE TILTAK OG AKTIVITETER DETTE INNEBÆRER 5 FD g Markedsfunksjnen Ktlers fysiske distribusjn Markedsfunksjnen Skaffe etterspørsel Kundeservice Prduktutvikling Salg Avertering Salgsstøtte Pris Finansiell støtte mm Tilfredsstille etterspørselen Lagerhld Lagerdrift Transprt Transprtenheter Emballering Kmmunikasjn mm 6

3 FD g øknmifunksjnen Kstnadsavveiniger 1. Mellm samme type kstnadselementer Frakt Kr Bil Bane Leielager Eget lager Distanse Lagringstid 2. Mellm funksjner Kr Sum 7 Lager Transprt Ordremengde FD g øknmifunksjnen Kr Avveining ved systemendring Differens Langtransprt Nærtransprt Inf/kmmunik. Inf. behandl. Lagerhld g lagerdrift Tapt salg Færre lagere Flere lager 8 Persnal g distribusjn Persnalfunksjnen g distribusjnen * Tradisjnelt er distribusjnsarbeide lavstatus * Utdanningsnivået er gjennmgående lavt * Var fte benyttet sm mplasseringssted fr ansatte sm ikke fungerte ellers i bedriften * Strt behv fr ansatte med mer utdannelse * Strt behv fr å gjøre ppgavene mer utfrdrende * Strt behv fr pplæring g arbeidstrening 9 FD g persnalfunksjnen

4 2 Balanseringsprblemet 1. Hvrdan balansere lagerinvesteringen mt kundeservicen? 2. Hvrdan balansere lagerinvesteringen mt kstnadene ved endring av prduksjnskapasiteten? 3. Hvrdan balansere lagerinvesteringen mt mstillingseller bestillingskstnadene? 4. Hvrdan balansere lagerinvesteringen mt transprtkstnadene? 5. Hvrdan balansere lagerinvesteringen mt en endring i markedsstrategien? 6. Hvrdan balansere lagerinvesteringen mt en endring av distribusjnskanalen? 10 Lgistikkfunksjnene g arbeidsfrdelingen et eksempel: Salgsavdeling utarbeider prgnser til innkjøper Innkjøper bestemmer rdrestr. g rekvirerer rdre Lagersjef: mttar varer registrerer mttak kntrllerer setter på plass Ordremttak tar i mt rdre Transprt/lagersjef frmidler klargjøring g plukk av rdre Sjåfør laster bilen g transprterer varene 11 Mulige feilkilder g svinn i et lgistikksystem: rdremttak Ordremttak: telefnisk muntlig, dataverført, skriftlig rdre Feil leveranse kan skyldes mange ting: - misfrståelse mellm rdremttaker g kunde - kunden "teller" feil - lageret har pakket feil antall/type eks. Narvesen - "Svinn" fra pall på rampe - svinn under transprt - behandling av retur 12

5 Mulige feilkilder g svinn i et lgistikksystem: lageret Lagermttak: Mange varer kmmer samtidig, varene blir stående lenge i varemttak, det blir plukket av pallen før den er registrert g kntrllert Man får ikke tid til å kntrllere Det er ikke plass til pallen på den faste plassen, den blir satt et "midlertidig" sted Ingen sperre fr krrigeringer på IT-systemenene Salgsflk "låner" fra lageret til demnstrasjn Kunden kmmer g henter varene selv 13 DISTRIBUSJONSPLANLEGGING LAGERFØRINGS- POLICY LAGER- LOKALISERING TRANSPORT- LØSNING Hvilken mløpshastighet skal ppnås? Hvilke prdukter lagres hvr? Hvr strt sikkerhetslager skal vi ha fr hvert prdukt? Hvilken metde fr behldningskntrll er best? Hvr mange g hvr stre lagre skal vi ha, g hvr skal de ligge? Hvilke fabrikker skal frsyne de enkelte lagre? Hvilke prdukter kan leveres direkte fra fabrikk g hvilke skal gå gjennm lagersystemet? Hvilke kunder skal betjenes av hvilke lagre? Hvilke biler skal betjene hvilke kunder? I hvilken rekkefølge skal kundene betjenes? Skal vi ha egen eller leiet transprt? 14 TRANSPORTPLANLEGGINGSBEGREPER RESSURSER AKTIVITET RESULTAT Prestasjn * Lastebiler * Persnell * Styringssystem * Inngående transprt * Intern transprt * Utgående transprt * Ant. tnn * Kstnad * Kr/tnn * Kapasitet utnyuttelse * Effektivitet 15 Dimensjnering av transprtkapasitet Transprtløsning Metde Hvrdan måle prestasjn

6 DISTRIBUSJONSKANAL "en rganisatrisk enhet sammensatt av aktører sm har distribusjn g/eller markedsføring sm felles frmål Kapitalvarer på indistrivaremarkedet Prduktrientering Kapitalvarer på knsumentvaremarkedet Knsumvarer Markedsrientering FABRIKK/PRODUSENT SENTRALLAGER REGIONSLAGER 16 AV siviløknm Eirill Bø Studierektr KUNDER ved Handelshøysklen BI cw Prduktet g markedet har betydning Kapitalvarer på Kapitalvarer på Knsumvarer industrivaremarkedet knsumentvaremarkedet Prduktrientering Ingen/få mellmledd Ingen/få lagerpunkter Fabrikk Flere aktører Få lagerpunkter Markedsrientering Mange aktører Få kunder 17 Mange kunder Det perative distribusjnssystemet Fysisk lagring Mttak Lagring Plukking Pakking Kntrll av: inngang behldning utgang Transprt Lastppbygging Lasting/lssing Fremføring Mellmledd kunder Flere lagerpunkter Leveransevervåkning Lagerstyringssystemet Behldning Restrdrer/nteringer Etterfyllingsfunksjn Artikkelinfrmasjn Ordrefunksjnen Kundeinfrmasjn/salg Ordremttak Ordrebehandling Fakturering Restrdrefunksjn Transprtdkumentasjn Debitrfunksjnen Kreditkntrll Betalingsregisrering Inkass

7 Det er mange strømmer i kanalene Prdukter Eierskap Prdukter Eierskap Prdukter Eierskap Prdusent Betaling Ordrer Finansiering Betaling Betaling Grssist Detaljist Kunde Ordrer Ordrer Finansiering Finansiering Prmsjn Prmsjn Prmsjn Kilde: Stern, El-Ansary 19 Leverandører Prduksjn Ordrer Betaling Kunder Leverandører Prduksjn Ordrer Betaling Kunder 21

8 Eksterne frutsetninger: 1. Markedet, prduktene, kundestrukturen, samhandelsregler mm. 2. Knkurransesituasjnen 3. Leverandørsituasjnen 4. Samarbeidsfrmer, type distribusjnskanal 5. Lver, ffentlige bestemmelser g krav 6. Tilbud av tredjeparttjenester Interne frutsetninger: 1. Mål fr leveringsservice 2. Funksjnsinnhld g rganisatrisk plassering 3. Ressurstilgang/rentabilitetskrav 4. Ordre- g lagerstyringssystem 5. Systemer fr kvalitetssikring g kstnadskntrll 6. Transprtmuligheter 7. Lagersystem g behldningsplitikk 8. Samarbeidsfrmer, hldning til kjøp av tjenester Endring av distribusjnssystem Tidligere system best av et 20-talls distriktslager sm fikk ukentlig frsyning fra flere leverandører g fra et sentrallager. Distriktslagrene frsynte tilsammen 135 butikker g verksteder I dagens system går distribusjnen utenm distriktslagrene g de fleste steder frsynes daglig fra sentrallageret. Resultat: Kapitalbinding, mill. kr Lagerrente, mill. kr/år Lønninger g ss. kstn., mill. kr/år Transprt, mill. kr/år Sum,mill. kr/år Før 116,0 28,7 27,3 1,2 57,2 Nå 24,0 6,0 7,2 4,8 18,0 24

9 Det finnes ingen distribusjnsløsning sm generelt sett er "den beste" 25 HVA ER TRANSPORTBEHOVET? TRANSPORTERTE MENGDER - PR. UKE, DAG, ETC. - SENDINGSSTØRRELSE - FREKVENS - GEOGRAFISK FORDELING KRAV TIL LEVERINGSSERVICE - TIDSPUNKT - HÅNDTERING PÅ LEVERINGSSTED - KUNDEBEHANDLING KRAV TIL VAREKUNNSKAP - SPESIELT UTSTYR - FORSIKTIGHETSREGLER 26 ANALYSE FOR VALG AV ALTERNATIV 1. KARTLEGG TRANSPORTBEHOVET * Sendings-størrelser * Frekvens * Tidsvariasjner 2. DEFINERE KRAV TIL LEVERINGS-SERVICE * Leveringstidspunkt * Kundebehandling * Vareplassering etc. 3. BEREGN KOSTNADER FOR DAGENS SITUASJON * Ttalt * Pr.km. * Pr.tnn, vlum etc. 27

10 4. DEFINERE KRAV TIL OPPFØLGING OG KONTROLL * Kvalitetskrav * Ansvarsfrdeling * Administrative rutiner 5. BEREGN ALTERNATIVKOSTNADEN VED EN IDEELL LØSNING BASERT PÅ FAKTISKE KOSTNADER * Lag lastebilkalkyler * Stipuler tidsfrbruk: - hs kunde - kjørehastighet - laste- / lssetider etc INNHENT TILBUD FRA AKTUELLE AKTØRER I TRANSPORTMARKEDET * Kstnader * Service * Kvalitetsppfølging - garantier 7. VURDER OG SAMMENLIGN PRIS OG SERVICE FOR ALLE ALTERNATIVER 29 OPPFØLGING AV EFFEKTIVITETS/ - NØKKELTALL Kstnadsfrklarende faktrer: * rutestruktur, mengde, distanse - kstnad pr.km. - kstnad pr. tnnkm. - kstnad pr.kg/vlum etc. Driftskstnader pr.bil: - Ta utgangspunkt i transprtkalkylen/regnskapet Kapasitetsutnyttelse: Utnyttet kapasitet/tilgjengelig kapasitet Sammenlign med andre! 30

11 BRANSJESAMMENLIKNING Hva er "tilfredsstillende" * Kstnadsnivå? * Effektivitet? ETABLER NØKKELTALLSOPPFØLGING FOR DISTRIBUSJONSAKTIVITETENE DEFINER HVILKE KRITERIER SOM ER RELEVANTE FOR BESKRIVELSE AV TRANSPORTENE: * Kstnadselementer * Rutestruktur * Bilparksammensetning NB: SAMMENLIKNINGSGRUNNLAGET MÅ VÆRE LIKT. 31 TRANSPORTFUNKSJONENS Transprtansvaret er Ingen har versikt ver ttale Ingen kjenner bedriftens faktiske ttale transprtkstnader Det frekmmer ingen frmell registrereing g rapprtering av: *transprtkstnader *effektivitetstall * Liten AV siviløknm eller Eirill ingen Bø Studierektr samrdning ved Handelshøysklen av aktiviteter BI cw Transprtbegrepet Transprtmarkedets størrelse Nrske gdstransprtmarkedet 49 milliarder (1995) Derav egentransprt 27 milliarder (55%) Derav leietransprt 22 milliarder (45%) Leietransprten har hatt en økning på ca.3% siden 1990 g egentransprten en reduksjn på 2%. Snittet i Eurpa er leietransprtandelen på ca. 74% (A.T. Kearney 1993:38) Andel leietransprt på veg 18,8 milliarder flytende bulk 0,9 milliarder tørrbulk 2,4 milliarder tømmer/trelast 1,4 milliarder partilast, stykkgds & pakkegds 14,1 milliarder 33

12 Frhldet egentransprt kntra leietransprt Antall lastebiler i Nrge: ca stk * Andel leiebiler stk. Andel biler i egentransprt stk. Transprtarbeidet Leiebilenes andel 75% Egenbilenes andel 25% Leiebilbedriftene Markedet består av bedrifter derav 1 bil 66% 2-5 biler 30% 6-10 biler 3% ver 10 biler 1% * biler med ttalvekt ver 3500kg. * Biler med ttalvekt ver 3500 kg. 34 Lønnsmheten i transprtnæringen ( aksjeselskap) Egenkapitalandel 8% 31 % med negativ egenkapital Resultatgraden 4,67 % (Dvs. 4,67 øre av hver salgskrne til å dekke renter g verskudd) Kapasitetsutnyttelse ttalt fr biler ver 1 tnn 59.5% g tmkjøringsprsenten 39,4% Kapasitetsutnyttelse fr leiebiler ver 1 tnn 62,5% g tmkjøringsprsenten 30,9% Prisene har gått ned de senere årene 35 Tilbydere av transprt g lgistikkløsninger Speditører Organiserer transprtppdrag på vegne av andre, fte uten selv å utføre transprten. Vegtransprtørene Mange små utøvere sm transprterer alle typer gds, etter ppdrag fra alle deler av næringslivet g ffentlig virksmhet. Sjøtransprt Innenlandstransprten består av vel 400 aktive skip. Ca. 90% i leietransprt g 5% i egentransprt. Transprtavstander ver 400 km. Jernbanen Hvedsakelig ffentlige mnpler, men skal etter vedtak fr EØS-mrådet kunne åpnes fr ne knkurranse. Egentransprt Vare-eier eier selv bilene g står ansvarlig fr transprten. 36

13 Eie/leie? Leiesituasjnen er ikke entydig definert Kjøp i en akutt situasjn frpliktene partnerskap 37 Påstander m egentransprt Våre sjåfører har str kunnskap m våre prdukter g føler større ansvar Bedre service - vi må kunne stille pp på krt varsel g må derfr ha egen bil Vi får verdifull reklame på egen bil Persnalrganisasjnen mtsetter seg vergang til eksterne transprtører Det er tradisjn i vår bedrift å ha transprt i egen regi Det er lønnsmt å ha egen bil 38 KRITERIER FOR VALG: Varierende transprtbehv mhp. tid g mengde påvirker utnyttelsesgraden Skal leiebil bli en billigere løsning må vi kun betale fr faktisk kjøring Leitransprtørene er da verlatt til priblemet med å utnytte bilens kapasitet utver vårt behv Kriteriene blir dermed: Kstnader Utnyttelsesgrad alternativ kapitalbruk service styring g kntrll planlegging reklameverdi leverandørenes AV siviløknm Eirill kmpetanse Bø Studierektr ved Handelshøysklen BI cw 39

14 Kstnader/utnyttelsesgrad Hvilke kstnader er relevandte å sammenligne? Eksempel: Distansekstnad: 1,94*80= % Tidskstnad: 81,48*8= % Sum 807 krner Alternativt: 4 timer 8 timer Distansekstnad Tidskstnad Sum Besparelse: 40% 20% Leietransprt: Skal vi kun betale fr effektiv tid? Hva med utnyttelsen resten av dagen? 40 VEITRANSPORT Aktuelle prblemstillinger 1. Den høye egentransprtandelen - kstnader egentransprt kntra leitransprt - mtivene fr å velge egentransprt kntra leietransprt - innsparingsptensialet ved vergang til mer leietransprt 2. Overkapasiteten g den til dels dårlige lønnsmheten - hvr str er verkapasiteten? - hvr finnes verkapasiteten? - hvrdan er knkurransesituasjnen? - aktuelle løsninger på kapasitets- g lønnsmhetsprblemene 41 Ruteplanlegging Prblemer g løsningsmetder 42

15 UTGANGSPUNKTET FOR ALL RUTEPLANLEGGING ER FØLGENDE: Vi har et antall kunder sm skal betjenes Kundene er spredt ver et gegrafisk mråde Vi dispnerer et antall biler Målsettingen er å betjene disse kundene slik at: * Kravene til leverings-service, f.eks. leveringstidspunkt tilfredstilles * Kstnadene blir lavest mulig 43 Om rutene: Målet er å bygge pp ruter sm: utnytter kjøretøyets laste-evne utnytter arbeidsdagens timer minimerer kjøredistanse dvs. det beste veivalget tilfredstiller kravet til leveringsservice Begynn alltid med den kunden sm ligger lengst unna g jbb deg innver mt depet. Beregn tider g sjekk kapasiteter PROSEDYREN GJENTAS 44 Fr å løse vårt knkrete ruteplanleggingsprblem må det tas hensyn til følgende restriksjner: Bilene har en begrenset fysisk kapasitet sm ikke kan verskrides Rutens ttaltid må ikke verstige lvlig arbeidstid Leveransene må skje innenfr kundenes tidligste g senest mulig mttakstidspunkt Gdset sm skal leveres krever spesiell håndtering g behandling g egnet utstyr må derfr fremskaffes Vegnettet beskaffenhet må tas hensyn til, f.eks. akseltrykk Returvarer skal håndteres Det må tas hensyn til etterspørselsvariasjner 45

16 Det må etableres tidsnrmer fr de ulike aktiviteter START, Opplasting klargjøring av bil, papir-rutiner KJØRING FRA DEPOT TIL FØRSTE KUNDE, Avstand g gjennmsnittshastighet bestemmes fr å beregne kjøretid KUNDEOPPHOLD, Klargjøring fr lssing, lssing av varer,papirarbeid,etc. KJØRING MELLOM KUNDER, Avstand g gjennmsnittelig hastighet bestemmes fr å beregne kjøretid KJØRING MELLOM SISTE KUNDE OG DEPOT, Avstand g gjennmsnittelig hastighet bestemmes fr å beregne kjøretid SLUTT, Lssing av tmgds/retur, papirarbeid, rengjøring etc. 46 Oppg.red.met. Fire kunder (A, B, C, D) får levert varer fra lager (L). Det skal kjøres t ruter pr. gang. Det frutsettes at tidsfaktr, lastekapasitet.l er tilstrekkelig. 7 A B L C D 5 47 HVA GJØR ET RUTEPLANLEGGINGS- PROGRAM? LAGER ET RUTEFORSLAG MED FØLGENDE MÅL FOR ØYE: ALLE BILENE FULL-LASTET NÅR DE FORLATER DEPOET BILENE I DRIFT HELE DAGEN TOTAL KJØREDISTANSE SÅ LITEN SOM MULIG MED UTGANGSPUNKT I BEDRIFTENS BILPARK SVARER PROGRAMMET PÅ TO SPØRSMÅL: - HVILKE KUNDER SKAL GÅ PÅ HVILKEN BIL? - I HVILKEN REKKEFØLGE SKAL KUNDENE BETJENES? 48

17 HVORFOR IT I TRANSPORT- PLANLEGGINGEN? Kmpleks vareflyt (Mange prdukter / kunder etc.) Mange variabler å ta hensyn til Mange alternative løsninger VANSKELIG Å OVERBLIKKE TOTALBILDET! 49

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer