Hva er mernytte og hva gjøres for ta hensyn til det? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er mernytte og hva gjøres for ta hensyn til det? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU"

Transkript

1 Hva er mernytte g hva gjøres fr ta hensyn til det? James Odeck Vegdirektratet/NTNU

2 Bakgrunn Det er en kntinuerlig debatt m at dagens pplegg fr samfunnsøknmiske analyser ikke fanger pp viktige virkninger sm stre infrastrukturtiltak vil kunne føre til Dette frhldet, hevdes det, setter slike tiltak i dårligere lys enn det de frtjener Dersm slike virkninger finnes bør de fanges pp g synligjøres på en systematisk måte slik at de blir en del av beslutningsgrunnlaget; dette er spesielt viktig fr stre prsjekter frdi tilsynelatende små virkninger vil kunne summere seg pp til stre beløp Hensikten med innlegget er å peke på de utfrdringene vi har med hensyn på å synligjøre nytte av stre infrastruktur tiltak, særlig MERNYTTE

3 Vi har mange utfrdringer men: (I) Vi må erkjenne at vi har et standard pplegg fr samfunnsøknmiske analyser sm hlder en gd internasjnal standard, men med nen mangler særlig fr stre prsjekter. (II) Vi må gså ha i bakhdet at vi driver fag g at ved evaluering av stre prsjekter skal vi frtsatt driver fag!

4 Vi må dessuten være klær ver hva nytteberegninger skal tjene til: Infrmasjnsgrunnlag sm beslutningene bygger på! gjøre beslutningsgrunnlaget bedre, ensartet g systematisk infrmere beslutningstakere g alle berørte parter m hva sm vil skje dersm tiltaket realiseres. vurdere m det vil lønne seg fr samfunnet å realisere tiltaket.

5 Dagens metdikk Metdikken består av t hveddeler: 1. Transprtmdell Å kunne frutsi hvr mye trafikk g hvrdan trafikken vil frdele seg etc. 2. Samfunnsøknmisk analyse med utgangspunkt i transprtmdellen beregner nytte g kstnader sm tiltaket vil føre til

6 Dagens metdikk(ideelt sett!) Transprtmdell Transprt tilbud Transprt etterspørsel Samfunnsøknmisk analyser Frutsetninger m enhetspriser g beregningsperide/analyse peride/kalkulasjnsrente Arealbruk sm følger av endring i tilbud g etterspørsel Frutsetninger m friknkurranse er ppfylt. Frutsetninger m eksternaliteter sm transprtfrbedring vil kunne føre til.

7 Nytte-kstnadsanalyse Hvilke knsekvenser vurderes/beregnes? Prissatte virkninger: - Trafikant/transprtbrukernytte - Operatører Tids- g kjørekstnader Helsevirkning av g/s trafikk Utrygghetskstnader g/s trafikk Andre utgifter Ulempeskstnader Inntekter Utgifter Overføringer - Budsjettvirkning fr det ffentlige Investeringskstnader Drifts/vedlikehldskstnader Skatteinntekter Overføringer - Samfunnet fr øvrig Ulykkeskstnader, Restverdi Miljøkstnader, Skattekstnad Ikke -prissatte virkninger - Landskapsbilde/bybilde - Nærmiljø-friluftsliv - Naturmiljø - Kulturmiljø - Naturresurser - Frdelingsvirkninger

8 1. Prduktivitetsgevinster (Agglmerasjnseffekter) Prduktivitetsvirkninger av økt tetthet Prduktivitetsgevinster bedrifter har av å være lkalisert nær andre bedrifter kunnskap utveksles bedriftene i mellm leverandørtilgangen g tilgangen på arbeidskraft øker 2 typer økt tetthet Klyngedannelser av bedrifter i samme næring / verdikjede Tettere bysamfunn 8

9 Illustrasjn av agglmerasjn

10 2.Arbeidsmarkedsvirkninger En redusert generalisert reisekstnad fr arbeidstakeren påvirker hans valg av arbeidssted g arbeidstid 3 effekter i arbeidsmarkedet sm kan resultere i mernytte: Endring i arbeidstilbudet sm følge av endrede pendlerkstnader Relkalisering til mer prduktive arbeidssteder Effekten av tilbudsverskudd i arbeidsmarkedet 10

11 3.Redusert markedsmakt g økt prduksjn Markedsimperfeksjner(str markedsmakt) ppstår ftest på grunn av mnplmakt Mnplmakten har gjerne sitt utspring i lkalisering i reginer med liten knkurranse Reduserte transprtkstnader gir lavere grensekstnader i prduksjnen av varer Prisen reduseres g prdusert kvantum øker Økt prduksjn gir en effektivitetsgevinst utver den sm er beregnet i NKA Mnplmakten reduseres 11

12 4. Økt knkurranse i imperfekte markeder Manglende eller dårlig infrastruktur kan fungere sm en etableringsbarriere fr bedrifter Økt tilgjengelighet kan fjerne etableringsbarrierer g gi økt knkurranse Ny infrastruktur gir lavere transprtkstnader Kan medføre nyetablering i markeder med få aktører Økt knkurranse -> økt effektivitet Viktig i infrastrukturprsjekter sm knytter reginer med dårlig tilgjengelighet tettere til transprtnettverket Tveis-effekt 12

13 Hvilken utfrdringer har vi da? 1. Justeringer i dagens metdikk slik at virkningene blir mer riktig 2. Få med de viktigste virkningene sm i dag ikke fanges pp av dagens metdikk - Mernytte 3. Fr spesielt stre prsjekter a la Ferjefri 39 kan det tenkes at teknisk innvasjn bør tilskrives en verdi 4. Frmidle resultatene på en frståelig måte

14 Hva gjøres?: 1) Justeringer i dagens metdikk 1. Analyseperiden på 25 g levetiden på 40 år er fr krte særlig fr bruer, tunneler g jernbane. Disse bør derfr frlenges fr å ta hensyn til framtidig nytte av prsjekter. 2. Når analyseperiden g levetiden frlenges bør kalkulasjnsrente gså være lavere på lang sikt fr at nytten så langt frem skal få betydning 3. Enhetspriser, fr eksempel tidsverdier bør realprisjusteres. (Tar hensyn til realverdien endres utver i tid). Alle disse tre punktene er freslått i NOU 2012:16 g implementeres nå i Håndbk 140 I tillegg har TØI nylig utviklet en mdell sm vil m krt gjør det mulig å beregne nytte av gdstransprt. Det testes nå på FE39

15 2) Hva gjøres fr å kvantifisere mernytte? 1. Hvrdan mernytte bør kvantifiseres g tas inn blir et hvedtema i revisjn av Håndbk -140 versjn Hvedårsaken er at, selv m man nå anerkjenner at mernytte finnes, finnes det ingen allmenn akseptert metde fr å kvantifisere det. 2. I frbindelse med Ferjefri E39 g Oslfjrdkryssing uttestes det en ny metde ved TØI sm ser lvende ut. Metden kalles: Spatial Cmputable General Equilibrium eller Rmlige beregnbare generelle likevektsmdeller. Resultater vil freligger m ca 1mnd

16 Andre mdeller sm beregner / estimerer prduktivitetsvirkninger av ny infrastruktur 2 ulike nrske studier av prduktivitetsvirkningene av ny Ferjefri E39: Stavanger Bergen: 4-5% av trafikantnytten (Vista Analyse) Hafast: 1.35 mrd. (Nåverdi ver 25 år) ( Cwi) Disse er nøkterne g tilsynelatende realistiske anslag dømt ut fra tilsvarende studier fr England Det finnes t andre metde sm gså har beregnet mernytte (kan innebære dbbelttelinger + frdelingsvirkninger) - 10 mrd. årlig mernytte = 17 x direkte nytte (Nrman) mrd. årlig mernytte investeringen betaler seg første året? (BI) 16

17 Frmidling av resultater Debatt m lønnsmhetsvurderinger m ting er verdsatt eller ikke, m tiltak er lønnsmt eller ikke berør fte på misfrståelser der vi ikke frmidler det sm beregnet på en tilstrekkelig måte. Jeg trr at dette er det største utfrdringen vi har!

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt?

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? RAPPORT Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2013 November 2013 av Jens F. Skogstrøm, Heidi Ulstein, Rasmus B. Holmen, Endre K. Iversen, Kaja Høiseth-Gilje, Magnus

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Effekten av fastpris pa bøker

Effekten av fastpris pa bøker NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Effekten av fastpris pa bøker En teoretisk tilnærming Jørgen Roberg Andersen Veileder: Sissel Jensen Masterutredning i fordypningsområdet Økonomisk Analyse (ECO)

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere. Summary in Norvegian. Sammendrag på norsk

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere. Summary in Norvegian. Sammendrag på norsk Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Norvegian Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere Sammendrag på norsk Godt organiserte yrkesveiledningstilbud er stadig viktigere. Medlemsland

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet?

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-09/09 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2009 Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer