Fysisk distribusjon. Kapitelene 4 og 5 i Logistikk for konkurransekraft av Persson og Virum Arnold kap.13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk distribusjon. Kapitelene 4 og 5 i Logistikk for konkurransekraft av Persson og Virum Arnold kap.13"

Transkript

1 Kapitelene 4 og 5 i Logistikk for konkurransekraft av Persson og Virum Arnold kap.13 1

2 Logistikk i funksjoner Konstruksjon og utvikling Produksjon Innkjøp og markedsføring 2

3 Strategisk MA / LOGISTIKK Gjøre de riktige tingene Taktisk MATERIALSTYRING Gjøre tingene riktig Operativt 3

4 Internperspektivet eller "Distribusjonens plass i bedriften" Markedsføring Produksjon Distribusjon Økonomi Personal 4

5 DISTRIBUSJON SPREDNING FORDELING VARER PRODUKSJONSSTEDET FORBRUKER OG ALLE TILTAK OG AKTIVITETER DETTE INNEBÆRER 5

6 FD og Markedsfunksjonen Kotlers fysiske distribusjon Markedsfunksjonen Skaffe etterspørsel Kundeservice Produktutvikling Salg Avertering Salgsstøtte Pris Finansiell støtte mm Tilfredsstille etterspørselen Lagerhold Lagerdrift Transport Transportenheter Emballering Kommunikasjon mm 6

7 FD og økonomifunksjonen Kostnadsavveiniger 1. Mellom samme type kostnadselementer Frakt Kr Bil Bane Leielager Eget lager Distanse Lagringstid 2. Mellom funksjoner Kr Sum 7 Lager Transport Ordremengde

8 FD og økonomifunksjonen Kr Avveining ved systemendring Differens Langtransport Nærtransport Info/kommunik. Info. behandl. Lagerhold og lagerdrift Tapt salg Færre lagere Flere lager 8

9 Personal og distribusjon Personalfunksjonen og distribusjonen * Tradisjonelt er distribusjonsarbeide lavstatus * Utdanningsnivået er gjennomgående lavt * Var ofte benyttet som omplasseringssted for ansatte som ikke fungerte ellers i bedriften * Stort behov for ansatte med mer utdannelse * Stort behov for å gjøre oppgavene mer utfordrende * Stort behov for opplæring og arbeidstrening 9 FD og personalfunksjonen

10 2 Balanseringsproblemet 1. Hvordan balansere lagerinvesteringen mot kundeservicen? 2. Hvordan balansere lagerinvesteringen mot kostnadene ved endring av produksjonskapasiteten? 3. Hvordan balansere lagerinvesteringen mot omstillingseller bestillingskostnadene? 4. Hvordan balansere lagerinvesteringen mot transportkostnadene? 5. Hvordan balansere lagerinvesteringen mot en endring i markedsstrategien? 6. Hvordan balansere lagerinvesteringen mot en endring av distribusjonskanalen? 10

11 Logistikkfunksjonene og arbeidsfordelingen et eksempel: Salgsavdeling utarbeider prognoser til innkjøper Innkjøper bestemmer ordrestr. og rekvirerer ordre Lagersjef: mottar varer registrerer mottak kontrollerer setter på plass Ordremottak tar i mot ordre Transport/lagersjef formidler klargjøring og plukk av ordre Sjåfør laster bilen og transporterer varene 11

12 Mulige feilkilder og svinn i et logistikksystem: ordremottak Ordremottak: telefonisk muntlig, dataoverført, skriftlig ordre Feil leveranse kan skyldes mange ting: - misforståelse mellom ordremottaker og kunde - kunden "teller" feil - lageret har pakket feil antall/type eks. Narvesen - "Svinn" fra pall på rampe - svinn under transport - behandling av retur 12

13 Mulige feilkilder og svinn i et logistikksystem: lageret Lagermottak: Mange varer kommer samtidig, varene blir stående lenge i varemottak, det blir plukket av pallen før den er registrert og kontrollert Man får ikke tid til å kontrollere Det er ikke plass til pallen på den faste plassen, den blir satt et "midlertidig" sted Ingen sperre for korrigeringer på IT-systemenene Salgsfolk "låner" fra lageret til demonstrasjon Kunden kommer og henter varene selv 13

14 DISTRIBUSJONSPLANLEGGING LAGERFØRINGS- POLICY LAGER- LOKALISERING TRANSPORT- LØSNING Hvilken omløpshastighet skal oppnås? Hvor mange og hvor store lagre skal vi ha, og hvor skal de ligge? Hvilke kunder skal betjenes av hvilke lagre? Hvilke produkter lagres hvor? Hvor stort sikkerhetslager skal vi ha for hvert produkt? Hvilken metode for beholdningskontroll er best? Hvilke fabrikker skal forsyne de enkelte lagre? Hvilke produkter kan leveres direkte fra fabrikk og hvilke skal gå gjennom lagersystemet? Hvilke biler skal betjene hvilke kunder? I hvilken rekkefølge skal kundene betjenes? Skal vi ha egen eller leiet transport? 14

15 TRANSPORTPLANLEGGINGSBEGREPER RESSURSER AKTIVITET RESULTAT Prestasjon * Lastebiler * Personell * Styringssystem * Inngående transport * Intern transport * Utgående transport * Ant. tonn * Kostnad * Kr/tonn * Kapasitet utnyuttelse * Effektivitet 15 Dimensjonering av transportkapasitet Transportløsning Metode Hvordan måle prestasjon

16 DISTRIBUSJONSKANAL "en organisatorisk enhet sammensatt av aktører som har distribusjon og/eller markedsføring som felles formål Kapitalvarer på indistrivaremarkedet Produktorientering Kapitalvarer på konsumentvaremarkedet Konsumvarer Markedsorientering FABRIKK/PRODUSENT SENTRALLAGER REGIONSLAGER 16 KUNDER

17 Produktet og markedet har betydning Kapitalvarer på Kapitalvarer på Konsumvarer industrivaremarkedet konsumentvaremarkedet Produktorientering Markedsorientering Fabrikk Ingen/få mellomledd Ingen/få lagerpunkter Flere aktører Få lagerpunkter Mange aktører Flere lagerpunkter Få kunder 17 Mange kunder

18 Det operative distribusjonssystemet Fysisk lagring Mottak Lagring Plukking Pakking Kontroll av: inngang beholdning utgang Transport Lastoppbygging Lasting/lossing Fremføring Mellomledd kunder Leveranseovervåkning Lagerstyringssystemet Beholdning Restordrer/noteringer Etterfyllingsfunksjon Artikkelinformasjon Ordrefunksjonen Kundeinformasjon/salg Ordremottak Ordrebehandling Fakturering Restordrefunksjon Transportdokumentasjon Debitorfunksjonen Kreditkontroll Betalingsregisrering Inkasso

19 Det er mange strømmer i kanalene Produkter Eierskap Produkter Eierskap Produkter Eierskap Produsent Betaling Ordrer Finansiering Betaling Betaling Grossist Detaljist Kunde Ordrer Ordrer Finansiering Finansiering Promosjon Promosjon Promosjon Kilde: Stern, El-Ansary 19

20 Leverandører Produksjon Ordrer Betaling Kunder o o o o o o o o o o o o

21 Leverandører Produksjon Ordrer Betaling Kunder o o o o o o o o o o o o 21

22 Eksterne forutsetninger: 1. Markedet, produktene, kundestrukturen, samhandelsregler mm. 2. Konkurransesituasjonen 3. Leverandørsituasjonen 4. Samarbeidsformer, type distribusjonskanal 5. Lover, offentlige bestemmelser og krav 6. Tilbud av tredjeparttjenester

23 Interne forutsetninger: 1. Mål for leveringsservice 2. Funksjonsinnhold og organisatorisk plassering 3. Ressurstilgang/rentabilitetskrav 4. Ordre- og lagerstyringssystem 5. Systemer for kvalitetssikring og kostnadskontroll 6. Transportmuligheter 7. Lagersystem og beholdningspolitikk 8. Samarbeidsformer, holdning til kjøp av tjenester

24 Endring av distribusjonssystem Tidligere system besto av et 20-talls distriktslager som fikk ukentlig forsyning fra flere leverandører og fra et sentrallager. Distriktslagrene forsynte tilsammen 135 butikker og verksteder I dagens system går distribusjonen utenom distriktslagrene og de fleste steder forsynes daglig fra sentrallageret. Resultat: Kapitalbinding, mill. kr Lagerrente, mill. kr/år Lønninger og sos. kostn., mill. kr/år Transport, mill. kr/år Sum,mill. kr/år Før 116,0 28,7 27,3 1,2 57,2 Nå 24,0 6,0 7,2 4,8 18,0 24

25 Det finnes ingen distribusjonsløsning som generelt sett er "den beste" 25

26 HVA ER TRANSPORTBEHOVET? TRANSPORTERTE MENGDER - PR. UKE, DAG, ETC. - SENDINGSSTØRRELSE - FREKVENS - GEOGRAFISK FORDELING KRAV TIL LEVERINGSSERVICE - TIDSPUNKT - HÅNDTERING PÅ LEVERINGSSTED - KUNDEBEHANDLING KRAV TIL VAREKUNNSKAP - SPESIELT UTSTYR - FORSIKTIGHETSREGLER 26

27 ANALYSE FOR VALG AV ALTERNATIV KARTLEGG TRANSPORTBEHOVET * Sendings-størrelser * Frekvens * Tidsvariasjoner 2. DEFINERE KRAV TIL LEVERINGS-SERVICE * Leveringstidspunkt * Kundebehandling * Vareplassering etc. 3. BEREGN KOSTNADER FOR DAGENS SITUASJON * Totalt * Pr.km. * Pr.tonn, volum etc.

28 4. DEFINERE KRAV TIL OPPFØLGING OG KONTROLL * Kvalitetskrav * Ansvarsfordeling * Administrative rutiner 5. BEREGN ALTERNATIVKOSTNADEN VED EN IDEELL LØSNING BASERT PÅ FAKTISKE KOSTNADER * Lag lastebilkalkyler * Stipuler tidsforbruk: - hos kunde - kjørehastighet - laste- / lossetider etc. 28

29 6. INNHENT TILBUD FRA AKTUELLE AKTØRER I TRANSPORTMARKEDET * Kostnader * Service * Kvalitetsoppfølging - garantier 7. VURDER OG SAMMENLIGN PRIS OG SERVICE FOR ALLE ALTERNATIVER 29

30 OPPFØLGING AV EFFEKTIVITETS/ - NØKKELTALL Kostnadsforklarende faktorer: * rutestruktur, mengde, distanse - kostnad pr.km. - kostnad pr. tonnkm. - kostnad pr.kg/volum etc. Driftskostnader pr.bil: - Ta utgangspunkt i transportkalkylen/regnskapet Kapasitetsutnyttelse: Utnyttet kapasitet/tilgjengelig kapasitet Sammenlign med andre! 30

31 BRANSJESAMMENLIKNING Hva er "tilfredsstillende" * Kostnadsnivå? * Effektivitet? ETABLER NØKKELTALLSOPPFØLGING FOR DISTRIBUSJONSAKTIVITETENE DEFINER HVILKE KRITERIER SOM ER RELEVANTE FOR BESKRIVELSE AV TRANSPORTENE: * Kostnadselementer * Rutestruktur * Bilparksammensetning NB: SAMMENLIKNINGSGRUNNLAGET MÅ VÆRE LIKT. 31

32 TRANSPORTFUNKSJONENS Transportansvaret er Ingen har oversikt over totale Ingen kjenner bedriftens faktiske totale transportkostnader Det forekommer ingen formell registrereing og rapportering av: *transportkostnader *effektivitetstall * Liten eller ingen samordning av aktiviteter

33 Transportbegrepet Transportmarkedets størrelse Norske godstransportmarkedet 49 milliarder (1995) Derav egentransport 27 milliarder (55%) Derav leietransport 22 milliarder (45%) Leietransporten har hatt en økning på ca.3% siden 1990 og egentransporten en reduksjon på 2%. Snittet i Europa er leietransportandelen på ca. 74% (A.T. Kearney 1993:38) Andel leietransport på veg 18,8 milliarder flytende bulk 0,9 milliarder tørrbulk 2,4 milliarder tømmer/trelast 1,4 milliarder partilast, stykkgods & pakkegods 14,1 milliarder 33

34 Forholdet egentransport kontra leietransport Antall lastebiler i Norge: ca stk * Andel leiebiler stk. Andel biler i egentransport stk. Transportarbeidet Leiebilenes andel 75% Egenbilenes andel 25% Leiebilbedriftene Markedet består av bedrifter derav 1 bil 66% 2-5 biler 30% 6-10 biler 3% over 10 biler 1% * biler med totalvekt over 3500kg. * Biler med totalvekt over 3500 kg. 34

35 Lønnsomheten i transportnæringen ( aksjeselskap) Egenkapitalandel 8% 31 % med negativ egenkapital Resultatgraden 4,67 % (Dvs. 4,67 øre av hver salgskrone til å dekke renter og overskudd) Kapasitetsutnyttelse totalt for biler over 1 tonn 59.5% og tomkjøringsprosenten 39,4% Kapasitetsutnyttelse for leiebiler over 1 tonn 62,5% og tomkjøringsprosenten 30,9% Prisene har gått ned de senere årene 35

36 Tilbydere av transport og logistikkløsninger Speditører Organiserer transportoppdrag på vegne av andre, ofte uten selv å utføre transporten. Vegtransportørene Mange små utøvere som transporterer alle typer gods, etter oppdrag fra alle deler av næringslivet og offentlig virksomhet. Sjøtransport Innenlandstransporten består av vel 400 aktive skip. Ca. 90% i leietransport og 5% i egentransport. Transportavstander over 400 km. Jernbanen Hovedsakelig offentlige monopoler, men skal etter vedtak for EØS-området kunne åpnes for noe konkurranse. Egentransport Vare-eier eier selv bilene og står ansvarlig for transporten. 36

37 Eie/leie? Leiesituasjonen er ikke entydig definert Kjøp i en akutt situasjon forpliktene partnerskap 37

38 Påstander om egentransport Våre sjåfører har stor kunnskap om våre produkter og føler større ansvar Bedre service - vi må kunne stille opp på kort varsel og må derfor ha egen bil Vi får verdifull reklame på egen bil Personalorganisasjonen motsetter seg overgang til eksterne transportører Det er tradisjon i vår bedrift å ha transport i egen regi Det er lønnsomt å ha egen bil 38

39 KRITERIER FOR VALG: Varierende transportbehov mhp. tid og mengde påvirker utnyttelsesgraden Skal leiebil bli en billigere løsning må vi kun betale for faktisk kjøring Leitransportørene er da overlatt til prioblemet med å utnytte bilens kapasitet utover vårt behov Kriteriene blir dermed: Kostnader Utnyttelsesgrad alternativ kapitalbruk service styring og kontroll planlegging reklameverdi leverandørenes kompetanse 39

40 Kostnader/utnyttelsesgrad Hvilke kostnader er relevandte å sammenligne? Eksempel: Distansekostnad: 1,94*80= % Tidskostnad: 81,48*8= % Sum 807 kroner Alternativt: 4 timer 8 timer Distansekostnad Tidskostnad Sum Besparelse: 40% 20% Leietransport: Skal vi kun betale for effektiv tid? Hva med utnyttelsen resten av dagen? 40

41 VEITRANSPORT Aktuelle problemstillinger 1. Den høye egentransportandelen - kostnader egentransport kontra leitransport - motivene for å velge egentransport kontra leietransport - innsparingspotensialet ved overgang til mer leietransport 2. Overkapasiteten og den til dels dårlige lønnsomheten - hvor stor er overkapasiteten? - hvor finnes overkapasiteten? - hvordan er konkurransesituasjonen? - aktuelle løsninger på kapasitets- og lønnsomhetsproblemene 41

42 Ruteplanlegging Problemer og løsningsmetoder 42

43 UTGANGSPUNKTET FOR ALL RUTEPLANLEGGING ER FØLGENDE: Vi har et antall kunder som skal betjenes Kundene er spredt over et geografisk område Vi disponerer et antall biler Målsettingen er å betjene disse kundene slik at: * Kravene til leverings-service, f.eks. leveringstidspunkt tilfredstilles * Kostnadene blir lavest mulig 43

44 Målet er å bygge opp ruter som: Om rutene: utnytter kjøretøyets laste-evne utnytter arbeidsdagens timer minimerer kjøredistanse dvs. det beste veivalget tilfredstiller kravet til leveringsservice Begynn alltid med den kunden som ligger lengst unna og jobb deg innover mot depoet. Beregn tider og sjekk kapasiteter PROSEDYREN GJENTAS 44

45 For å løse vårt konkrete ruteplanleggingsproblem må det tas hensyn til følgende restriksjoner: Bilene har en begrenset fysisk kapasitet som ikke kan overskrides Rutens totaltid må ikke overstige lovlig arbeidstid Leveransene må skje innenfor kundenes tidligste og senest mulig mottakstidspunkt Godset som skal leveres krever spesiell håndtering og behandling og egnet utstyr må derfor fremskaffes Vegnettet beskaffenhet må tas hensyn til, f.eks. akseltrykk Returvarer skal håndteres Det må tas hensyn til etterspørselsvariasjoner 45

46 Det må etableres tidsnormer for de ulike aktiviteter START, Opplasting klargjøring av bil, papir-rutiner KJØRING FRA DEPOT TIL FØRSTE KUNDE, Avstand og gjennomsnittshastighet bestemmes for å beregne kjøretid KUNDEOPPHOLD, Klargjøring for lossing, lossing av varer,papirarbeid,etc. KJØRING MELLOM KUNDER, Avstand og gjennomsnittelig hastighet bestemmes for å beregne kjøretid KJØRING MELLOM SISTE KUNDE OG DEPOT, Avstand og gjennomsnittelig hastighet bestemmes for å beregne kjøretid SLUTT, Lossing av tomgods/retur, papirarbeid, rengjøring etc. 46

47 Oppg.red.met. Fire kunder (A, B, C, D) får levert varer fra lager (L). Det skal kjøres to ruter pr. gang. Det forutsettes at tidsfaktor, lastekapasitet o.l er tilstrekkelig. A 5 C B 6 L D 5 47

48 HVA GJØR ET RUTEPLANLEGGINGS- PROGRAM? LAGER ET RUTEFORSLAG MED FØLGENDE MÅL FOR ØYE: ALLE BILENE FULL-LASTET NÅR DE FORLATER DEPOET BILENE I DRIFT HELE DAGEN TOTAL KJØREDISTANSE SÅ LITEN SOM MULIG MED UTGANGSPUNKT I BEDRIFTENS BILPARK SVARER PROGRAMMET PÅ TO SPØRSMÅL: - HVILKE KUNDER SKAL GÅ PÅ HVILKEN BIL? - I HVILKEN REKKEFØLGE SKAL KUNDENE BETJENES? 48

49 HVORFOR IT I TRANSPORT- PLANLEGGINGEN? Kompleks vareflyt (Mange produkter / kunder etc.) Mange variabler å ta hensyn til Mange alternative løsninger VANSKELIG Å OVERBLIKKE TOTALBILDET! 49

Fysisk distribusjon. Kapitelene 4 og 5 i Logistikk for konkurransekraft av Persson og Virum Arnold kap.13 MA / LOGISTIKK MATERIALSTYRING

Fysisk distribusjon. Kapitelene 4 og 5 i Logistikk for konkurransekraft av Persson og Virum Arnold kap.13 MA / LOGISTIKK MATERIALSTYRING Kapitelene 4 g 5 i Lgistikk fr knkurransekraft av Perssn g Virum Arnld kap.13 1 Lgistikk i funksjner Knstruksjn g utvikling Prduksjn Innkjøp g markedsføring 2 Strategisk MA / LOGISTIKK Gjøre de riktige

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

Utvikling av logistikk for matspesialiteter

Utvikling av logistikk for matspesialiteter LogiMat Nettverkssamling, 6. november 2013 Utvikling av logistikk for matspesialiteter Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT og Fysisk logistikk Maria Kollberg Thomassen, Ph.d., forsker Erik Gran,

Detaljer

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

AUGUST 2015. NTP Godsanalyse. DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift

AUGUST 2015. NTP Godsanalyse. DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift AUGUST 2015 NTP Godsanalyse DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift Delrapport 2: Offentlige godsterminaler Struktur, eierskap, finansiering og drift Forord Denne

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

Logistikkorganisering i endring

Logistikkorganisering i endring Sammendrag: Logistikkorganisering i endring Casestudier fra norske bedrifter TØI rapport 1193/2012 Forfattere: Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi og Thorkel Askildsen Oslo 2012 125 sider I en undersøkelse

Detaljer

Nordisk Logistikkbarometer 2014

Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 1 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE

Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE. Våre logistikkløsninger gjør det enkelt, og du sparer tid og penger. Vi er den perfekte samarbeidspartner for deg som trenger en komplett Transport

Detaljer

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3 Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics 2008 Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 4 Sch brosjyre org 2 03-01-08

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Demonstrator 1 (d1) L 7.1. Demonstrere bruk av miljøvennlige kjøretøy i samarbeid med Bring Express. 2013-05-31 Versjon 1.0.

Demonstrator 1 (d1) L 7.1. Demonstrere bruk av miljøvennlige kjøretøy i samarbeid med Bring Express. 2013-05-31 Versjon 1.0. L 7.1 Demonstrator 1 (d1) Demonstrere bruk av miljøvennlige kjøretøy i samarbeid med Bring Express 2013-05-31 Versjon Oslo kommune Prosjektet er støttet av: SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks

Detaljer

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS Formålet med kurset Gi regnskapsbruker bedre styrings- og beslutningsgrunnlag, ved

Detaljer

NTNU RAPPORT. Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures på det europeiske marked. Einar Erlang Sandaa

NTNU RAPPORT. Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures på det europeiske marked. Einar Erlang Sandaa NTNU INSTITUTT FOR PRODUKSJONS- OG KVALITETSTEKNIKK NORGES TEKNISKNATUR- VITENSKAPELIGE UNIVERSITET TITTEL RAPPORT Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures

Detaljer

Konkurranseutsetting av forvaltningen av Husbanklån

Konkurranseutsetting av forvaltningen av Husbanklån Kommunal- og regionaldepartementet Konkurranseutsetting av forvaltningen av Husbanklån Sluttrapport Kommunal- og regionaldepartementet Konkurranseutsetting av forvaltningen av Husbanklån Sluttrapport

Detaljer

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn - Åpen Rapport Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Astrid Bjørgen

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer