D: Hann. Yrkesrelatert kontaktdermatitt og tannhelsepersonell. k:t~d : Kvinne r. Asbjørn Jokstad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D: Hann. Yrkesrelatert kontaktdermatitt og tannhelsepersonell. k:t~d : Kvinne r. Asbjørn Jokstad:"

Transkript

1 Asbjørn Jokstad: Yrkesreatert kontaktdermatitt og tannhesepersone Et spørreskjema om er verv.reaterte hesepa. ger be scndt t 800 NTF and.smetedejtagere i 187. Tobundreogfcmtini ansatte i prhat og offentig tannhes e tjeneste besvarte skjemaet. I.pet av det sis U året hadde 8 detagere hatt hudreak:. sjoner på bendene eer i ansiktet 1 kortere eer engre r. Av disse syntes 51 at hudreaksjoncdc var pagsomme. og 15 hadde opp.. kt ege. De vanugste årsak ene i bu<rcaksjoncnc var hyppig vuk med såpe, eer bruk av hansker. Det var en ak sammenbeng meuom enkete dentamateriaer eer arbeid.soperujodcr. og hud-reaksjonenes typografi og karaktersuk..k. Syttni proscnt av ae detagerne brukte hanaker rutnemcsag... ed a paacntbebanduog. I en tann kinikk bur det brukt en rekke kje m iske stotter som inngår I u Uke fyingsmateriaer. desin feksjonsmid er. egerin ger. scmen erog d entaehjepem a craier. Nye produ k ter og arbeids prosesser tas ortc I bruk uten at brukerne kjenner ti samm en setningen eer de bioogisk e ef fekter av produkcl Person e I ann ege prakss kommer ana geg I kontakt m ed ca 300 uukc fra Odontoogisk InstuH ror ana tom. Un\'crscct t Oso kjemiske forbindeser I øpet av et å r. En rekke av disse e r pmmærtoksske stoiter som kan fremkae ImtaUv kontakder mauu. Dette er en Infammatorisk hudforandrng som ene og a ene er okaisert ti kontaktområdet med det Irritere nde agens I. Reaksjonen bir oppretthodt eer kan oppstå f eks etter hyppig vask av hendene. som utsetter huden for mekanis,k sitasje og u u.øn1ng. Iegg U primærtoksiske stoffer er det fdent1f.sert kjem Iske forbindeser i tannknikken som kan fremkae aergisk kon taktdermatitt hos disponerte personer. Aergiske reaksjoner kan oppstå på hee kroppens overfate. men oppt rer primært på kontaktområdet eer på Ud IIgere kontaktområder. Kombi nasjoner av rritauv og aergisk 1<onwdermattt opptrer reia tvt hyppig. men man vet Ikke sikkert om irrtauv kontaktder m atitt forer U a det etere kan oppstå aergisk kontaktdermatitt. Man kan på den annen side tenke seg at aergen er ee r haptener. dvs avmoekyære substanser. ettere kan trenge gjen nom en hudbarra:re som er svekket på forhånd. Thnnhcsepersone kan derfor betraktes som en risikogruppe både med hensyn u yrkesdcm aut. og med hensyn ti scnsibusering for aergi ). KontaktdermaUtt på hånd- og håndeddene er ofte beskrevet som e ervervsreatert probem bant tannhesepersone. Det kin iske bidet og okaisasjonen U cn hudreaksjon kan g en pe. kepnn om agens og etoog. For eksempe fremkate prokain og formocreso hos enkete oyne faende esjoner hhv angs vens tre pekennger og høyre angnn ger 3.4), De er Ikke rapportert noen oversikt o\'er typiske pred eksjonsområder for hudreaksjo ner fremkat av moderne dentaprodukter. For å undersøke omfanget av yrkesreaterte pager bant tannhesepersone. med spesie vekt på kontaktdennat t. be det X ID 0 3D I I ~ I I i Ingen Hudre.k.joner!:-:-:-:-:-=-=- -' 1 17 I korter e r :::::::::::j4b I engre pariodarwps Nærme:st krantak!iij 1S Fg J _ AntaU annhesepersone som har oppeud hudjorandrn {er pd hendene eter ansiktet de stste året N,. 5). utført en spørreundersøkese bant NTFs a ndsmøtede tagere t 187. Svarene be anaysert med tanke på å studere sammenhenger meom dermauttenes morfoogi og uuke typer arbeidsoppgaver og demae eer andre rna teriaer. Metode Detagerne ved Den norske tann egeforenings årsmøe I i'ondheim 1187 be bedt om å fye ut et sporreskjema om forekomst. avorighetsgrad og utseende av yrkesreaterte pager. spesiet hudforandrnger på hendene. Skjemaet innehodt spørsmå om a der. yrkeserfaring. kjønn, arbeidssituasjon og rutiner ved kinikken. Hudforandrngene be betegn~t etter acrnativer fra en Uste av karnkterstkker. og dessuten skissert på en tegning av hendene og ansiktet. Detag erne be bedt om å see reaksjo, nene sammenheng med arbeidsoppgaver eer materiaer i kinikkendersom muig. Oppgt te årsaker U ~aksjoner be regi strert som antat årsak uansett graden av sikkerhe t som fremkom I svarene. Noen ganger be fere muige årsaker angitt. I så tifee be ae registrert. Spørreskjemaene be tnnsamet Iøpet av andsmøel Resutat Detagerne Av 800 utsendte sporreskjemaer be 5 ret ume ri33~). Seksti syv prosent av detagerne var menn. Offentige og p rvatprak tiserende tann eger og kjeveoropeder utgjorde '% av detager ne. mens restgruppen besto ay tannpeiere og tannegeasssten ter. Aderen varierte fra 0 ti 65 år. med en gjennomsnittsader på 44 år. Yrkeserfaringen var gjennomsni B år. Den ukent ge arbeidstid vanerte fra 6 ti 65 1men'uke med et gjennomsnitt på 36 timer, Samtige detagere medvirket t pastentbehanding. Forekomst Av 5 detagere som fyte ut skjemaet. hadde % Iøpet av det foregående år hatt hudre aksjoner på Ongre/hendene som de mente hadde samm enheng med arbeidsmijøet Fig 11. Seks detagere hadde også hat hud re aksjoner i ansiktet. Dessuten hadde detagere hatt reaksjoner bare der. sik at det totae an Tabe. Anta personer som har vært paget av tkke dermatoogskc pager. rangert eter hyppighet og oppysninger fra 3 nors~ tanneger Smerter - sku der. nakke 8 Stadig. snu e. te nese. sår h as 5 Hodepine. m igrene 5 Irrttab1tet. trøtthet 5 Smerterseneskjet:1ebetennese I håndeddundcrarm 3 Dårig hukommese 3 Nedsatt hørse Hevese I fingrene Brystsmerter ta detagere med y rkesrea terte h udreaksjoner be 8. Det var ngen som hadde merket hudreak sjoner på andre deer av kroppen. netten detagere hadde I t i Icgg andre typer yrkesreaterte ALDER: > SOAr Ar Ar 0-36 Ar k:t~d : Kvinne r D: Hann : H6ndakaam Fig. Anta tannhesepersone med hudreaksjoner pd 'endene. jordet eter ader og kjønn N,.,45) I'"..,,.,., '." "t. C"! "' "," 0"... <', ~ :. '.7

2 1 r Tabe1.Anta pcrsonersom har vært pagct3v hudforandrngerpå hendene eer I ansiktet og reaksjonenes varighet. etteroppysnngcr fra 80 norske tannhesearbeidere Kort Ikke pag-somt 4 Svært ite 1 Noe pagsomt 17 Meget pagsomt 6 Sykemeding 47 Ikke svart 60% pager. og 1 hadde uteukkende butt utsatt or denne type pager Thbe 1). Forekomsten av hudreaksj0- ner var størst hos de yngre kvin nege detagerne F1g ). Det var Ingen sammenheng meom den ukentige arbeidstid og omfan engre r Kronisk 6 8% 3 I 3 30% % % 1% % 0% get eer varigheten av hudreak sjonene. Varighet. pagsomhet. karakteristikk. behanding og agens De~ berørte detagerne oppevde hudforandringene uikt avheng T.be13~ Anta personer som har sekt egebehanding ordt de har hau hudforandrtnger på hendene eer I an5iktet. og reaksjonenes vanghet. etter oppysninger ru 80 norske tann hesearbeidere Ingen behanding Kremsave/hanske Opp"'kege for diagnose ' Opp"'k1ege for behanding Ikke svart Kort Lengre 1 15 I 0% Kronisk % 8 10% 55 71% 3 6% 1 14% Ig av varigheten av reaksjonene {'ThbeI1. og behanding besøkt I varierende grad 1åbeI3). Kvin ncr syntes I størte grad enn menn at deres hudreaksjoner var meget pagsomme. De søkte også egebehand1ng oftere enn menn. De t var små forskjeer meom de uike aderskategoriene mht vartgheten av hudreak sjonene. HudforandrIngene be beteg net gradvis fra otørrheto ti beten neise. med derti hørende pager ThbeI41. FassIng. skjehud og utsett varte bare korte r og be uteukkende rapportert av menn. Disse detagerne hadde Ikke oppsøkt ege. med unntak av ~n som var paget av Oassng. Hudforandringene be derimot forsøkt bedret med saver og kre mer. Thrrhet. rodhet. småbem mer og fissurenng varte både t korte og ange r. mens de tre detagerne med betennese rapporterte at denne varte I en gre r. Samtige detagere med disse hl\dreaksjonene had de enten oppsøkt ege for be handing. euer de hadde benyt et kremer og tattt bruk hansker. Ae som hadde hatt hudreaksjoner t ansiktet. eer områder med Ossurerng. spesiet de med stør re partier på håndbaken. hadde oppsøkt ege. Lokat.HJon De neste hudreaksjoner var oka ILsert U nngrenes overside og håndbaken: dernest kom Ongre nes InnSide. håndnate og hånd edd I nevnte rekkeføge. De uike karaktensljkkcr fantes på ae områder på hendene. de rnppor terte betennesene var imidertid avgrenset ti håndbaken. De tnænne kroniske hudre aksjoner var okaisert U hånd bak. ansikt. overside og Innside av fingrene. håndfate og nege. rot I denne rekkeføge. ReaksJO" nene ansiktet var okaisert ti pannen eer rundt øynene. munnen eer nesen. Fg 3-6 viser hudrcaksjonenes topografi på hendene som føge av kontakt med forskjeige matcrtajer. Fastsatte eer mi,tenkte dentamaterjacr som årsak Atti prosentav detagerne m ente at hudreaksjo nene kunne be grenses eer unngås dersom år. 'saken var kjent. Ett euer Oere materiaer eer arbeidsprosedyrer kinikken som rorårsaket hudrorandrng. ene. var bitt IdenUfsert I en de tifeer. men de feste hadde ikke annet enn mistanke om. eer kjente Ikke ti ~rsaken. En for skje meom kjønnene og me Fg 3. Topografi etter bruk au arex hansker N.. JO). Typfsk er 0- kae partier pd hdndbaken. Kraftigere reaksjoner inkuderer stør. re utstreknlnger pd hdndbaken. rundt mansjeuene. og pd Inns. den aujngrene. Deojtesc nevnte betegnesene var tørrhet. rødhet ogjssurerlng. Tabe 4. Karakteristikk av hudreaksjonen rangen eter pagsomhet av hudforandringene. etteroppys. nnger fra 80 norske tannhesearbeidere Inge pager Svært Noe Meget Syke pager Ite pagsom pagsom medtng SkJeUhud 1% Utsett 3% Tørrhe 7 5 ' 14 18% F1asstng % Rødhet % Smo\bemmer 3 5 6~ Fssurenng ~ Betennese 3 3 4~ Ikke svart 8% ~ 45% 17~ 1% ~oo ~ 51

3 Fg 4. Topografi etter mye hdndoosk eer eter såpe N... 14J. Ty pisker okaeparter pdu1ndbaken. Deojes nevnte betegnesene var tørrhet. utsteu. rødhet ogjssurerfng. om adersgruppene kunne tegs treres. Av kvinnene hadde 61 % kjennskap U hviket materiae som var skyd I pagene. mot 34 % av de mannige detagerne. Reaksjonerettervask. såpe. sprit og atexhansker var Ike vanige for både kvinner og menn. Reaksjoner på formadehyd. eugeno og parfymer var mest vanig Fg 5. Topograj euer desinfeksjon med Sprit og korhexfdnspru N - 3). njplsk er størreeermndre parher pdoversden avjngrene. ojtekombnert med Innsiden aujngrene ogieer partier f hdndjaten. De oftest nevnte betegnesene var tørrhet ogjtssurerng. bant kvinnene. Av detagerne meom 0-36 år hadde 61% kjennskap U årsaken ti pagene. mot 8% av detagerne over 50 år. Reaksjoner eter vask. såpe og aexhansker var vanige 1 den yngre gruppen.! motsetning U den edste gruppen hvor Ingen hadde deesom kjent årsak. Materiaer som er fastsatte eer mistenkte årsaker U hudreaksjonene. er sammenhodt med hudreaksjonenes karaktertsukk 11åbe 5. Reaksjonene eer de uike matertaer vanerte både med hensyn U varighet Thbe 61 og pagsom het Thbe 71. Bruk av hansker Hansker be brukt ruunem:t!p ved pasientbehanding a 1 1%. av detagerne. Gjen. sng brukstid var 4. u mcra::ag. De var ikke sammenhcngrncom bruken av hansker og omranget av. eer varighet av hud reaksjonene. HypersenaU... Uet Fjorten prosent av detagerne svarte at de reagerte på uike substanser I hverdagen. mot 3CXt av dem som hadde erfart hudforandringer. Noen hadde anfort reaksjoner mot såper. kremer og hudpreparaer. men det fremgikk Ikke av svarene om dette var hypcrreakuvttet eer Intoeranse. eer hviken aergi type det dreide seg om. Andre substanser. som varomtat. var jord ba:.r. katter. netter. nikke. poen. potetskre. rå fisk. paster og dessuten oje. Detagerne som oppga a de reagerte på uike substanser I hverdagen. brukte hansker I større grad enn de a n dre detagerne IThbeB). Diskusjon En genere svakhet med denne type spørreundersøkeser er at de bur seektive. fordi Ikke ae potensiee detagere anser at u t bytte av undersøkesen har noen verdi for dem sev. For å redusere denne effekten Inngikk spørsmåene som en separat de i en annen undersøkese om yrkesre atert kvkksavcksponertng. bhundreogfemufre av de 5 detagerne detok kvkksøvunder- 50kesen. og detok bare I denne. Det er usikkert hviken av undersøkesene som primært har motivert ti medvirkning. og derfor I hviken grad forekom sten av kontaktdennattterbant detagerne er representativ fo r tannhesepersone I Norge. Resutatene samsvarer ikevetemmeig bra med tidigere utenandske undersøkeser 15-7). Forekomsten av de Ikke dermatoogbke yrkesreaterte pa Fg 6. Topograjt etter metymetakryat eer monorner og kompo St). guaradehyd euercdex). kor og eugeno N _ 10). TypLsker store parter t hdndfaten. og ofte ogscistore paruer pd. hcindbajcen. HudreaksJoneransUaet kan ogsdjorekomme. Deofest neuntebetegnesene var wrrhet. rodte.fssurerfng og betennese. ger gjenspeier de vanige yrkesmedisinske probemer Innen odontoogi. men med en høyere forekomst av uike stn:ssympto mer og uftveisprobemer SIIThbe ). Disse pagene e r Ikke Inkudert I Registeret ror odontoogiske yrkessykdommer I Sverige ). Det er derfor usikkert I hvor Stor grad disse pagene kan være reatert ti arbeidsmijøet. I tidigere rapporter fra Meom-Europa er det oppgitt at 0-30CXt av tannhesepersoneet har håndeksem 5-1). En frek. venspå 31 % I denne undersøke- Tabc115_ Fastsatt.) eer mistenkt ) materiae som rremkaer hudreaksjoner. og karaktersukk av hud reaksjoner på hendene. etter oppysninger fra 17 norske tannhesearbeidere.. Enkete detagere har oppgitt mer enn ett materiae ror hver karakteristikk. eer mer enn en karakteristikk for hvert mater1ae - Und HaMk.c/ MW" etui' Rt, nt "VUYUi Copac~ 1...I<I Y"MIII LaIU ~onomm akschyd "~Ik " -m.:.tcr "per "- Akry Cida """ ~nbud Uucu T.n1Ict na.. n, ~... ~ M_... ~en r_u, 1/01_411 Mbtanke, IN_MI O O, " - Spm. Eu&r:nøf Kor A!I_t fk... /IoI1t.~1 Pa,"," Pad,..nc ofic'a,.,,,,,, o, O... ""'.,, ", O O O O O, 1 1, 5 53

4 Tabe 6. Materiaer som fremkaer hudreaksjoner. rangert eter reaksjonenes varighet. etter oppysninger fra 80 norske tannhesearbeidere Ukjent Hanske Såpe! mye vask Hanske/Cdex Rensespray Parfyme/.5Ipe Cdex MMA Sprit Kor Nikke SåpeJMMN aginat PapLr EugenoU parfyme Kort Lengre Kronisk ' '1. sen er derfor noe høy. men er av ere enn ror sykehuspersone I Norge OJ. Frekvensen gjenspeerde daguge arbeidsoppgavene. som Inkuderer kjemiske og mekaniske traumer. med muig kontaktdennaut som resutat Frekvensen er betrakteug høye re enn I bdoknngen generet I). Kontaktdcrmat kan etjooglsk dees Inn I gruppene rtttau ve. aergiske. fototokslske. og fotoajergske kontaktdennautter. eer kontakturukaria. De hstoogiske forandrtnger er Ikke gruppespesokke og kan variere I ' ' '1. Intensitet 1. ). Siden mekanismene for kontaktdermatitt først har butt karagt de siste 5 år 1). er denne InndeUng Ikke butt brukt I Udgere undersøkeser av tannhesepersone 5-7). Det er Ikke muig på grunnag av et spørreskjema å fastså I hvukcn euoogsk gruppe detagernes hudreaksjoner tuhørte. Ut I fra hudreaksjonenes karak. temukk. topogra! og varighet kunne Imidertid detagerne dees Inn t to grupper_ I den største gruppen er hud reaksjonene reia Uvt mide og kortvarige. på håndbaken euer på oversiden av nngrene. Dette er sannsynigvis kjemskrnekanjsk rtlauv kon taktdermatitt etter ate.'c. mye vask. såpe. sprit eer utisrekke- Iig håndtørk. Den andre gruppen Inkuderer ItUiegg type IV aer gsk kontaktdermatitt med mer a ngvarige og pagsomme reaksjoner. Reaksjonen omfattet som rege store partier. ofte på mer ennen håndfat,e. og med nssure ring og betennese. De m est sannsynuge aergener er formadehyd. krom-kobot-nikke. metymetakryat og uike kor rorbindeser. Sev om metymetakryat of test be angitt som muig årsak ti hudreaksjoner på hendene. var det bare 3 detagere som med sikkerhet hadde fått karagt at de var aergiske mot metymetakr)'at Thbe15). Dette samsva rer med tidigere studier. hvor de er vist at metymetakryat sjedent er årsak u reaksjoner hos tanneger. i motsetning U krom-kobot nkke og okaane- 51<:.1 13). Jrrtativ kontattdermatitt Etioogsk skjes det meom akutt toksisk og kumuativ trrtauv kontakterdennautt. men euoogen er fortsatt Ite kjent fordi sykdommen Ikke kan pro- voseres frem med epcutantesting eer bu teset med andre objektive metoder_ Diagnosen IrrtaUv kontakdennautt er føgeig en ekskusjonsdagnosc basert på anamnese, kinisk bude og negative appeprøver. Det er uskkert om enkete er mer disponert for rr1tatv dermatitt enn andre. Bjomberg 14) Tabe 7. Matertaer som fremkaer hudreaksjoner. rangert e tte r pagsomhet. etter oppysninger rra 80 norske tannhesearbedere_ Produkter som har vært årsak ti hudreaksjoner og egebehanding er markert m ed Pagsom het Ukjent 3 Hnnske Såpe/mye vask HanskeJCdex Kor MMA Sprit Nikke Rensespray Parfyme/.5Ipe Såpe!MMAIagnat Papir EugenoUparfyme Cidex : 6 Ikke svart: Ingen page 8% hevdet a det I utgangspunktet Ikke Onnes storre Individuee forskjeer. men at oka eksem reduserer hudbarria:ren sik at Irrttamenter forenger hudreak sjonene. Produkter I hjemmet som fremkaer hudreaksjoner p.å bendene kan være skyd I angvarige yrkesreaterte kontaktdermatitter. Man bør derfor bruke hansker under a rbeid med ty piske Irrttamenter som jord. ojeprodukter. 10semder. 11m. sterk såpe. osv. Burckhardt 15) mente derimot at hudens mostandskraft mot eksem varierer I befokningen. 'Thoren be under Svært Noe Meget Syke Lite pagsom pagsom meding ' '1. 45'1. 17'1. 1% 34 44'1. Tabe 8. Detagere med kontaktdennauu som oppga at de reagerte på uike substanser I hverdagen. og bruk av hansker fmer/dag. etter oppysninger fra 74 norske tannhesearbcdere Anta t rad Prosent "rad Ikke Prosent koonne hansker Hansker I NEI 4'1. 76% 61 'I. Reaksjon 85'1. 57'1. hverdagen 7 JA 7'1. 3'1. 3'1. 15'1. 43% '1. 7'1. II 54 55

5 . slotet av tester gjon på frtvge. som yder på at 14 % av befok ningen har ømtåig hud. mu gens Cord stratum comeum er ynn 16). Det er ukart om det også skue foreigge kjønns og adersbetingede variasjoner. Acrgsk kontattdcrmattt Den aergiske: kontakdermautt er en type IV mmunreaksjon. dvs en forsinket ceemedert hy persensuvitet. Som Corandre ty per aergier må personen først sensbuberes. for den aergiske reaksjonen utvikes. ). Uike substanser kan på grunnag av dyreforsøk rangeres eter evnen U å framkae aergi. dvs etter et sensuvtetspotensae. Eksemper på dentajmatenaer 30m har hhv et svakt. moderat og sterkt scnsuvtetspotensae er feno. proca1n og epoksyresner. Det varenstørre ande kvinner I gruppen av" detagere med sannsynig aergisk kontaktdermatt Dette kan ha sammen heng med et hoyere forbruk av kosmeukk. og hyppigere bruk av produkter hjemmet som Inne hoder substanser med høye sen suvtetspotensajer 17). Substanser som one også Inngå.r dentamatcriaer er komponen ter I negeakk sufonamdfor madehyd. eosn. nuorescen). hårprodukterkorotymo. eno Corbindeser. resorcno). uuke Cargestoffer parapcenyeneda. mine PPD). og I kremerog parfymer perubasam). Også en de huspanter og bomster. som f eks primua. krysantemum og geranium. Innehoder substan ser som kan forårsake aergtsk kontaktdennatt. Dersom det eter diagnostiske hudprøver bur påvist en reaksjon på et den tamateriae, må det dercor vur deres om man også kommer I kontakt med noen av dels aer gene komponenter utenfor kinikken. Aergisk kontaktdermatt av stedkommer ofte trntativ kontaktdennatitt 1-3), og eksem hos uike kategorier hesepersone er som rege en banding av begge typer dermautt 18). Den fakuske årsak U kontaktderma titt er derfor vanskeig å utrede 1, noe som har konsekvenser for den videre behanding og forebyggende titak. YrkessykdoDDcr Innenfor enkete yrker har man regst.ren typiske ervervsreater te sykdommer som f eks meia Iergi hos bakere, kromaergi hos murere, ungefibrose hos gruve arbeidere osv. I mange yrker er det Imidertid vanskeig å doku mentere a faktorer I arbeidsm Joet er den egentige årsaken ti en sykdom. fordi arbed30ppgavene og mijøet varierer konti nuerg. På den annen side må en år sakssammenheng meuom uførhet og arbedsmjoct atid kun ne dokumenteres Cør en sykdom kan bu betraktet 30m en yrkessykdom 0). Dette har også gy dghet for yrke.shudsykdommer. Ansatte t tannhesetjenesten bor derfor være oppmerksom på uønskede reaksjoner på dentae produkter og arbeidsoppgaver. og deta I karteggingen av både dermatoogske og Ikke-derma toogske: pager bant tannhesepersone. Konkusjon Det var noe overraskende at så mange som 56% av dem som hadde kontaktdennatitt. Ikke kunne oppgi årsaken ti dette. Ut I fra ngurcne og beskrivesen I denne artikkeen kan det være muig å &ene hviket produkt e er arbeidsoppgave som framkaer kortvartg eer angvarig kontaktdennautt. Forsøk å unngå produktet I en tid. og observer eventueeendr1nger. Husk Imd ertd at et aternativt produkt 0 te Innehoder de samme kjem Iske komponenter. Dersom man onsker å få karagt årsaken U en kontaktdennatttt med sikker het. må en dennatoogsk.a1ergoogsk utredning bi utført av kompetent ekspertise. Engsh mary Contact dermatitis and denta persone A questtonnan: reated to occupauona heath probems was maed to 800 partepants at the annua meetng oc the Norwegt an Denta Association In persons competed the que stonnåre. 'ourtng'the ast year 8 respondenls had expeneneed dermatoses on her hands or ra ee for varabe perods. or ihs group. 51 were dsfurbed by the dermatosesand 15 bad attended a doctor. The mos prevaent rcasans for the dermatoses were frequent hand washngand defergents. and the use ofrubber goves. Seventy nne pcrceot of a respondenls routtney used goves whe trcatng pauents. A weak reatonshp wa.s observed between ceran denta matertas o r workjng proeedures. and the opography and charaeteri stie of the dermatosc$. Rf:feransf:r I. Hen.steo ~tterse n A. Lybc:rg T. DermaUtogstomaUtL NorThnn egdoren Tid 184:4:: Hensten Pettersen A. Dentac:: materiaer og )'rke$ergt. Nor Thnnegeroren nd 184:4: Koeher PE. Oas Berufsekzem der Zahnåttz.e. Resutat einer umrra ge be den Schwezerschen Zahnårttn Thesis). Zrch: UnversUAt ZIr1cb Chirter WV. Schaek CA. Ware RI". A study of novocan Iproeai nei seostvty arnond navy den ta omcers. J Dent Res 14:8: DJerass E. Bc:rowa R. Kontakt Aerge In der stomatooge as DICOR" berursprobcm. Berufsdermatosen 166:14: forek C. nnger eezemas In <kn tsts. Etok>gy dagnosts- Lhera py. Rcsuts ora study In 13 mae and remae denuss o the Westphia Lppe area. ZWR 118:81: Ca H. Proressona aergc der matoses o the denisl H3u13rzt 183:34:36. 8.MaeDonad C. OecupattonaJ ha zards In denustry. Can Assoc: J 184:1:11..Anderbcrg U. Hur of ta drabbas tandd.rdspersona av sjukdomar beroende på rtsko1mnen I arbc:s' mjøn Stockhom: RIksstAm man O.Kavt C. AngeI E. Moseng D. Hosptat empoyees and skn probems. ContaC Dc:nn 181:17: 1:56-8. I. Kavt C. førde OH. Hand denna osa In noms. ContaC Oerm 184:1} Andersen KE, Benezra C. Bur f'ovo's D. Camara.~ J. Dooms Coosscns A. Ducomb, G t't a. Contact dermathis. A re\'h:w. Contaet Ocrm 187:16:5So franz C. Thefrequency oraergy to denta materias. J Dent Assoc: South Mr 18:31; Bjornberg A. Skn reacons to primary Imants In pauc!nts wth hand cczema.. GOtcborg: sacsons Burckhardt W. PracUsche und heoreusebe Bedcutung der AkaneutrasaUons- und Aka IIresstenzproben. Arch KUn Exp Denn 164:1:60).3. 16, Frosch P. HauUrrtaton unde-mp Rndche HauL BerUn: Groe.sc Cron n E. CInca patte ms of hand ecz:cma In,,"'Omen. Contact ~nn 185:13: ammLntausta K. Oocurence of contact aergy and band ecze mas In hospita v.'f:,,'ork. Con tact Derm 18:8:84. 1, Wuf5. Oas Berufsekzemedes Za hnar.r.tes und seine Probema Uk. Hannover: MedZJnxhen Hochsc:hue 175. O.Rksuygdeverke:L Vekdnn, for eger. Foketrygdens yteser Ved. uro'"het herunder yrkesskader og yrkessykdommer. Oso Adresse: Odontoogisk tnstftutc Joranatomt, POB 105, Bindern Oso 3. Kuzer: Metafrie aternativ for kroner- broer- innegg og aminater. 1kje $osba 8.: ~enta15to p TAHNTEKNISKE L ABORATORIER.... s Postb Bergen 56 57

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom Gradert aktivitetstipasning hos ungdom med kronisk utmattesessyndrom nyttig eer unyttig? AV BERIT WIDERØE NJØLSTAD, UNNI SVEEN OG VEGARD BRUUN WYLLER Sammendrag Hensikt Hensikten med prosjektet var å undersøke

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Fritt opplagret søyle. w = 0 w, xx = 0

Fritt opplagret søyle. w = 0 w, xx = 0 Fritt oppgret søye w w, w M i w, M y w w w, Knekking v fritt oppgret søye Differentiigning Genere øsning w, α +( ) w α w() A sin( )+ B α cos( ) Grensebetingeser w() w() B A sinα Løsning Euer knekkst sinα

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen omhandler hudplager i fiskeindustrien. I den forbindelse snakker vi om: - hudens funksjon - hvordan

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011

IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011 I IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011 INNHOLD: INTRODUKSJON 02 KONSEPT 03 EKSISTERENDE BY INTERIØR 04 IDÉKATALOG 05-10 DEN LEVENDE OG LEKNE BENKEN 06 DET LEVENDE OG LEKNE SYKKELSTATIVET

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Vi ønsker tidlig og bred media dekning for å nå ut til befolkningen. Det er viktig for deltakelse at betydning av undersøkelsen kommer godt frem.

Vi ønsker tidlig og bred media dekning for å nå ut til befolkningen. Det er viktig for deltakelse at betydning av undersøkelsen kommer godt frem. Foreøpig kortversjon European Heath Examination Survey (EHES) i Norge Nasjona heseundersøkese Norge (HES) Nasjona heseundersøkese Norge (HES) er de av et europeisk samarbeid hvor hensikten er å få oversikt

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991 IT VIII-91 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST PERSONELL INSTRUMENTPERSONELL FORMÅL F/F "G.O. Sars" Tromsø 5. januar 1991 Hammerfest 3. februar 1991 V. Anthonypiai, J. Hamre, R. Korneiussen (ti 17/1),

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 23. - 25. juni, kokken 11.00-20.00 ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Revidert mars 2011 NAAF Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet NIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapeige akutet Eksamen i: FYS 13 - Svingninger og bøger Eksamensdag: 4. mars 6 Tid or eksamen: K. 9-1 Godkjente hjepemider: Øgrim og Lian (eer Ange og Lian):

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer