Bokens oppbygning Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23"

Transkript

1 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18 Studentenes erfaringer som ressurs i utdanningen...19 Kunnskap som dynamisk fenomen...19 Profesjonsutdanningen som kunnskapsutvikler Flere mu li ge rei ser på vei mot må let? Kapittel 2 Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Fagligpedagogiske studier...23 Askepott i samlingsstunden Hvorfor er førskolelærerutdanningen slik den er?...27 Alt er foranderlig...28

2 Nye tan ker nytt syn på barn ny pe da go gikk Barnehagens utvikling...30 Hvor dan og hvor for ble bar ne ha gen i Nor ge som den ble?...32 Bar ne ha ge ne kom mer...32 Barnehagen som hjem?...34 Fem fagområder i den første rammeplanen for barnehagen...35 Barnehagen i samfunnet...36 Inn hold i ut dan nin gen hva har man lagt vekt på?...38 Stu die pla ner og ram me pla ner for før sko le læ rer ut dan nin gen...39 Studier i endring Kapittel 3 Utdanning i dialog med praksisfeltet...43 Sammenheng mellom utdanning og yrke...43 Hvor god er sammenhengen? Sammenheng og helhet i profesjonsutdanningen...45 Sammenheng mellom ar beids for mer i ut dan nin gen og ar beids for mer i yr ket Studiesamling i barnehage...47 Bar ne ha gen som læ rings are na for før sko le læ rer stu den ter Men hva med teo ri en? Utfordringer ved å bruke barnehagen som læringsarena...50 Overføringsverdi til barnehagens praksis...52 Lærernes og utdanningsinstitusjonens læring...53 Kapittel 4 Fag og fagområder i førskolelærerutdanningen...55 Fagene i barnehagen...57 Du ar bei der ald ri bare med ett fag i bar ne ha gen...58 Sammenhengen mellom fag og pedagogikk...59 Praksisnær utdanning Når opp le ves øns ket om mer teo ri og mer kunn skap ster kest?...61 Utdanningens viktigste fag?...63 Helhet i utdanningen Fagene i barnehagen enhet og kompleksitet Fag og ma te ria le...67 Barnehagens årsplaner Kapittel 5 Førskolelærerutdanning en lederutdanning...71 Førskolelærerutdanningens ansvar for å kvalifisere ledere...71 Ut vik le og dele kunn skap om le del se...72 Kunnskapsorientert og relasjonell ledelse...74 Ledelse som arbeidsform i utdanningen...75 Lærere som modeller for ledelse...76 Gruppearbeidets potensial Student i dag førskolelærer i morgen

3 Kvalifisering gjennom ulike arbeidsformer i studiet...77 Å tre fram som fag per so ner gjen nom stu di et og yr ket...78 Kapittel 6 Syn på kunn skap og læ ring...81 Introduksjon til begrepet læring...81 Læring et resultat av erfaringer...83 Refleksjon sentralt i alt læringsarbeid Praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon Deltakelse i fag- og profesjonskulturer Veiledning av nyutdannede...88 Fore les ning = læ ring?...88 Et sosiokulturelt syn på læring Den nære utviklingssone...90 Stil las byg ging...91 Læringspotensial...91 Oppsummering av et sosiokulturelt læringssyn Læ rings be gre pet i bar ne ha gen Kapittel 7 Skri ving en nød ven dig virk som het i ut dan ning og yrke...97 En sentral aktivitet for både studenter og profesjonsutøvere...97 Skri ve for å pro du se re og skri ve for å lære Skri ving som red skap for læ ring Respons på tenketekster fra medstudenter Tilbakemelding fra læreren på skriftlige arbeider Dokumentasjon i barnehagen Skriving i forbindelse med planlegging, dokumentasjon og vurdering Plan leg ging Dokumentasjon Vurdering Be visst bruk av skri ving Barnehagens muntlige tradisjon Skri ving i ut dan ning og yrke hvor er vi i dag? Kapittel 8 Skrivegrupper og respons som redskap for læring Skri ve grup per i før sko le læ rer ut dan nin gen Skrivegrupper som redskap for læring Skrivegrupper et steg på veien mot gode innleveringstekster Egenskaper ved responsen Snakke eller «snakke skrive»? Flere måter å organisere og gjennomføre skrivegrupper på Lesegrupper som del av skrivegrupper Sår bar het ved å gi og mot ta re spons Innhold 7

4 Blir teks ter bed re av re spons? Skrivegrupper i barnehagen En problembasert tilnærming Læringspotensialet ved å delta i skrivegrupper Kapittel 9 Kjøp plassbillett på digitaltoget! IKT sen tralt og selv føl ge lig i ut dan ning og yrke Forutsetninger for vellykket integrering av IKT i studiene Eksempler på IKT integrert i utdanningen IKT endrer vilkårene for læring IKT i barnehagen Digital kompetanse et omfattende og relativt begrep IKT kan motvirke digitale skiller Personalets holdninger til IKT i barnehagen Barnehager trenger digitalt utstyr og digital kompetanse IKT i fremtidens barnehager Kapittel 10 Bruk av digitale bilder i studier og barnehager Hvorfor tar man bilder i barnehagen? Bilder i barnehagens dokumentasjonsarbeid Barns medvirkning i bruk av bilder som dokumentasjon Lovverket Foreldres samtykke Bruk av samtykkeerklæringer Juss og etikk går hånd i hånd Bilder som tas i barnehagen av andre enn personalet Bildetaking må ikke gjø res til noe ne ga tivt Kapittel 11 Dialogseminar Dialogseminaret én av flere mulige arbeidsformer i førskolelærerutdanningen Dialogseminarets fem faser Foredling og videreutvikling av eksisterende kunnskap Praksisfortellinger som utgangspunkt for dialogseminar Hva sier studenter og barnehageassistenter om dialogseminar? Gledelige erfaringer Gjennomføring av dialogseminar i barnehagens avdelingsmøter Kapittel 12 Begrepsseminar Begrepsseminar som arbeidsform i førskolelærerutdanningen Student i dag førskolelærer i morgen

5 Ikke all tid lett å for stå Begrepsseminar og «gående dialog» som metoder Noen dilemma knyttet til begrepsseminar som arbeidsmåte Aspekter knyttet til begrepsforståelse Begrep i tiden Hva slags begrep vil studentene og barnehagepersonalet drøfte? Sen tra le prin sip per for be greps se mi nar Pre mis ser for gjen nom fø ring av be greps se mi nar Kapittel 13 Erfaringer med aksjonsforskning Aksjonsforskning en stra te gi Aksjonsforskning gjen nom et fors ken de fel les skap Betydningen av forankring i barnehagen Forankring i barnehagens ledelse Forankring i barnehagens årsplan og i studiets fagplan Forankring og deltakelse i barnehagens personalgruppe Studentenes ansvar i barnehagens aksjonsforskningsprosjekt Samarbeid mellom utdanning og barnehage Et dilemma knyttet til aksjonsforskningens idé om deltakerforankring Et dilemma knyttet til forsker, lederposisjon og maktperspektiv Et di lem ma knyt tet til for stå el se av ord og be grep Faglig progresjon i studiet og på arbeidsplassen Veien videre Re fe ran ser Lover Stikkord Innhold 9

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Sam men drag «Cul ture is not part of the game, it is the game.»

sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Sam men drag «Cul ture is not part of the game, it is the game.» MAGMA 0812 fagartikler 59 Endringsledelse og sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Bjørn W. Hennestad innehar Orklas gaveprofessorat i Organisasjonskultur og lederskap ved Handelshøyskolen

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011

Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011 Aktuell litteratur Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet «ung dom» i NORART og BIBSYS på års tal le ne 2010 og 2011. Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer