Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009"

Transkript

1 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne and re og sis te de len av vårt psy ko lo gis ke par ti ba ro me ter er det lav terskel tilbud og ar beids liv som er valg sa ke ne. Tekst: Nina Strand og Arne Olav L. Ha ge berg Foto: Arne Olav L. Ha ge berg VALGSAK: LAV TERS KEL TIL BU DET Las se Stol ten berg Pro sjekt le der for psy kisk hel se - ar beid i Lø ren skog kom mu ne Hva vil dere gjø re for at folk skal få psy ko lo gisk be hand ling der de le ver? Det er en mis opp fat ning at kom mu nen har an svar for det ge ne rel le og spe sia listhel se tje nes ten det spe sielle, el ler at kommu nen gir om sorg og spe sia list hel se tje nesten gir be hand ling. Alle men nes ker bor i kom mu nen, og alle er kom mu nens an svar, sier Las se Stol ten berg. Bare når en sær lig spe siell situa sjon el ler til stand opp står, kan det en kort peri ode være nød ven dig med spe sia list hel se tje nester. Også inn byg ge re som har så kal te alvor li ge psy kis ke li del ser, er del av be folknin gen. De skal kun ne få bi stand fra kommu nen, un der stre ker Stol ten berg. Som en sent ral ak tør i ut byg gin gen av det mye om tal te lav ters kel til bu det i Lø renskog er han opp tatt av uklar he ten rundt hva som er kom mu nens og hva som er spesia list hel se tje nes tens an svar. Kom mu nen må selv be sit te kom petan se i det den har an sva ret for. Vi må kun 766 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

2 Magasinet Reportasje ne dia gnos ti se re og be hand le i kom mu nen. I dag mang ler kom mu ne ne kom pe tan se til å for stå pla ger, noe som kan føre til at feil til tak blir satt i verk. Man ge li der unø dig mye og unø dig len ge for di det kom mu nenæ re ap pa ra tet for ofte hen vi ser til spe sialis ter. Kom mu nen må også kun ne fore byg ge psy kisk uhel se hos en kelt per so ner. Psy kolo gisk kom pe tan se mang ler nes ten helt i kom mu ne nes tje nes te til bud. Noen få kommu ner har fore byg gen de psy ko lo gis ke tjenes ter for barn, nes ten in gen kom mu ner har det for voks ne. Stol ten berg me ner det er vik tig å ret te opp merk som he ten mot fore byg ging, forebyg gen de be hand ling og re ha bi li te ring. Sent rale mål for kom mu nen er å bi dra til å re du se re so siale hel se for skjel ler, ar bei de for so si al in klu de ring og bed re le ve kå re ne for de som har det van ske lig over tid. Av de kom mu na le ut gif te ne til hel se er over 80 pro sent knyt tet til fi nan sie ring av pleie- og om sorgs tje nes ter. Kun i un derkant av 3 pro sent av de sam le de hel se ut gifte ne bru kes i dag til fore byg gen de ar beid. In ter na sjo na le er fa rin ger ty der på at vel lykket fore byg gings ar beid og en sterk pri mærhel se tje nes te bi drar til at vi får mer hel se per kro ne. In ves te ring i fore byg gen de og re ha bi li te ren de hel se tje nes te ne er nød vendig. Her lig ger det et stort po ten si al for bed re hel se i be folk nin gen og bed re øko nomi i kom mu ne ne. sø ken de be hand lings team som skal dri ve opp sø ken de virk som het mot mål grup pen, en ten de er hjem me, på jobb el ler i sko le. Team ene skal ha en opp sø ken de og på gåen de ar beids form, god be man ning og gi økt kon takt med pa si en ten (dag lig el ler ukentlig). Siv Jen sen, Frem skritts par ti et Frem skritts par ti et øns ker å end re da gens av ta le ord nin ger for psy ko lo ger, slik at man får ut nyt tet ka pa si te ten på en god og adekvat måte. Ved å inn fø re fri etab le rings- og re fu sjons rett for god kjen te psy ko lo ger vil man få re du sert ven te ti de ne be ty de lig. Vi me ner det te er svært vik tig, spe sielt med tan ke på at tid lig be hand ling og in ter vensjon er nød ven dig for den ne pa si ent gruppen. I til legg til det te vil Frem skritts par ti et styr ke den psy kis ke kom pe tan sen i skolehelse tje nes ten, på sy ke hjem me ne og i øv rig pri mær hel se tje nes te. Erna Sol berg, Høy re kom pe tan sen og mu lig he ten for fag lig utvik ling i kom mu nen, blant an net gjen nom fær re og stør re kom mu ner. Høy re har fo reslått en kompetansepott for ut dan ningsgrup pe ne i of fent lig sek tor, som vil styr ke re krut te ring av fag folk i kom mu nen. Dag finn Høy brå ten, Kris te lig Fol ke par ti En av de stør ste svak he te ne med norsk hel se tje nes te er at pa si en ter i en del til fel ler blir kas te bal ler mel lom spe sia list hel se tjenes ten og kom mu ne hel se tje nes ten. Det er helt nød ven dig med en opp ryd ning i den ne sam hand lin gen, slik at pa sien te ne mø ter en søm løs hel se tje nes te og at mid le ne er sik ret uan sett om de be hand les av før s te- el ler and re lin je tje nes ten. En ge ne rell styr king av kom mu ne øko no mi en er også en vik tig forut set ning for at til bu det på hjem ste det skal bli godt nok. Tor stein Dah le, Rødt PARTILEDERNE SVARER Hel ga Pe der sen, Ar bei der par ti et Den nye hel se re for men, samhandlingsreformen, hand ler om at folk skal få den behand lin gen de tren ger, der de bor. Det betyr til gang til bed re, tid li ge re helse tje nes ter, nær me re sitt eget hjem. Det te gjel der også psy ko lo gisk be hand ling. Et ek sem pel på det te er ACT-team (Assertive Community Treat ment Team, red. anm.), et til bud for men nes ker med al vorlig psy kisk li del se. Det te er tverr fag lig opp Til tross for ut byg ging av DPS og kommu na le til bud gjen nom opp trap pings planen for psy kisk hel se er det fort satt for stort press på spe sia list hel se tje nes ten i man gel av gode, lo ka le til bud. Høy re vil først og fremst styr ke helse tjenes ten i kom mu ne ne og i det de sen tra li ser te til bu det der pa siente ne bor. I for bin del se med den vars le de samhandlingsreformen har Høy re stilt krav om at res surs veks ten i helse tjenes ten må vris mot kom mu ne ne, her un der psy kisk helse vern. I til legg må det ut vik les fle re lavterskel tilbud i kom mu nen og de sen tra li serte til bud i spe sia list hel se tje nes ten, for eksem pel am bu le ren de team. Vi må styr ke Rødt me ner det vik tig ste gre pet for å løse kri sen i det psy kis ke hel se til bu det er at vi ser det lo ka le hjel pe ap pa ra tet i kom mu ne ne, dis trikts psy kiat ris ke sent re (DPS) og sy kehus til bu det i sam men heng. Rødt vil fore slå øremerka mid ler fra sta ten til kom mu ne ne til byg ging av til ret te lag te bo li ger, styr king av kom pe tan sen i kom mu ne nes før s te lin jetje nes te og ut byg ging av fle re og ster ke re dis trikts psy kiat ris ke sent re. Grun net stor man gel på kom pe ten te men nes ke li ge ressur ser i kom mu ne ne må ut dan nings ka pa site ten for psy kis ke hel se ar bei de re økes. Det trengs et pro gram for opp føl ging og opp grade ring av det psy kis ke hel se ar bei det i kommu ne ne, og fort satt fi nan sie ring gjen nom øre mer ke de mid ler, slik at det psy kis ke helse til bu det ikke ram mes som føl ge av stram kom mu ne øko no mi. tidsskrift for norsk psykologforening

3 Reportasje Magasinet Liv Sig ne Na var se te, Sen ter par ti et Sen ter par ti et er oppteken av auka kunnskap og auka merksemd frå alle i bar ne hage, sko le og primærhelsetenesta for å oppda ge psy kis ke hel se pro blem tidleg, og al ler helst forebyggje på ein slik måte at det råkar fær re. For meg er det eit mål å unn gå at born blir taparar i skulen. Framleis må vi ha ein sterkare vekst i løyvingane til rus og psy kia tri enn til so matikk. Den varsla omfordelinga av løyvingsveksten frå sent ralt til lo kalt nivå er po si tiv. Sam arbeids avta le ne som no skal inn gås mel lom kommunar og sjukehus, vil bli vikti ge for å få meir psykologkompetanse nærare der folk bur. Vi vil ha ein årleg de batt i kvart kommu ne sty re om til tak for å be tre hel se tilstan den. Det vil bi dra til auka merksemd kring alle med psy kis ke helseplagar. Kris tin Hal vor sen, So sia lis tisk Venst re par ti En av de sto re ut ford rin ge ne etter Opptrap pings pla nen er be ho vet for økt ut bygging og vi de re ut vik ling av lav terskel tilbud i kom mu ne ne, her un der økt til gjen ge lig het på psy ko log hjelp. Jeg er helt enig med Lasse Stol ten berg når han sier at det er vik tig å ret te fo kus mot fore byg ging, fore byg gen de be hand ling og re ha bi li te ring. I Samhandlingsreformen som ny lig ble lagt fram, er økt sat sing på fore byg ging truk ket fram som et vik tig til tak. Tje nes te ne bør ytes nær pa si en ten, og til pas ses den en kel tes livssitua sjon. SV vil ha fle re hel se ar bei de re med kom pe tan se på psy kisk hel se i kommu ne ne. SV me ner at skole helse tje nes ten og hel se sta sjo ne ne for både ung dom og voks ne må byg ges ut. Psy kisk syk dom oppstår for man ge alle rede i barn dom men. Gjen nom skole helse tje nes ten og hel se sta sjon for ung dom kan det te fan ges opp på et tid lig tids punkt. Lars Spon heim, Venst re En bed re kom mu ne hel se tje nes te som gir gode til bud om psy ko lo gisk be hand ling der folk le ver, er Venst res mål. I dag har vi ikke det. Venst re vil ha en vel ferds re form som gir et bed re om sorgs til bud og mer kva li tet på hel se tje nes te ne, og det for ut set ter stør re og mer ro bus te kom mu ner og fle re fagfolk. Man ge li der unø dig mye og unø dig len ge for di det kom mu ne næ re ap pa ra tet for ofte hen vi ser til spe sia lis ter Las se Stol ten berg VALGSAK: AR BEIDS LIV An dre as Jo ner Sjef psy ko log NAV Ar beids råd giv ning Øst fold Hva vil ditt par ti gjø re for å hind re at per so ner med psy kis ke li del ser stø tes ut fra ar beids li vet, og øke an de len som kom mer til ba ke til jobb? An tall per so ner som ikke tar del i det ordi næ re ar beids mar ke det på grunn av psykis ke pla ger og li del ser, øker. I dag vet vi at syk mel ding er en ve sent lig re krut te rings kanal til mer per ma nen te pas si ve yt el ser. Uten bi stand og vei led ning vil man ge for bli uten for ar beids li vet, så det er en stor utford ring for sam fun net å hjel pe dis se til bake til ar beids li vet. NAV rår over gode virke mid ler for å hjel pe yr kes hem me de, og i dag har vi en stor bred de i syk mel dingsprak sis, som gra dert, ak tiv og av ven ten de syk mel ding. God opp føl ging i syk mel dingspe rio den er ofte av gjø ren de. Har man en so si al fobi el ler en de presjon, er det ikke gitt at syk mel ding er det bes te, på pe ker NAV-psy ko lo gen. Det er ingen tvil om at med bed re hjelp og til ret teleg ging kun ne man ge som i dag er syk meldt på grunn av psy kis ke pla ger, vært i jobb. Et godt sam ar beid mel lom fast le ge, te ra peut og NAV kan være god hjelp på vei en, mener han. I da gens ar beids mar ked er det stør re krav til om stil ling enn på len ge. Per so ner med psy kis ke pla ger har ofte stør re om stillings vans ker enn and re ar beids ta ke re, og blir der med mer sår ba re enn and re i økono mis ke ned gangs ti der. Med dår lig øko nomi blir ar beids li vet mind re in klu de ren de. Der for er det nå sær lig vik tig med fo kus på den ne grup pen ar beids ta ke re. Hvil ke kon se kven ser bør det te ha for par ti enes po li tikk? Dia lo gen mel lom pa sient, hel se per sonell og NAV må styr kes. Så tren ger vi øremer king av mid ler til gode til tak in nen for NAV. Det gir sik ker het for pro sjek ter som sik ter mot per so ner med psy kis ke li del ser, po eng te rer Jo ner. 768 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

4 Magasinet Reportasje PARTILEDERNE SVARER Hel ga Pe der sen, Ar bei der par ti et Siv Jen sen, Frem skritts par ti et Erna Sol berg, Høy re Alle skal få hjelp til å prø ve seg i ar beid uav hen gig av hvil ke år saker som gjør at de har pro ble mer. Gjen nom ny, og enk lere, mid ler ti dig inn tekts sik ring er det mu lig å bru ke alle ty per be hand lings- og ar beidstre nings til tak med inn tekts sik ring. Det gir bed re hjelp til å kom me til ba ke i jobb. I til legg har det ny lig blitt etab lert en ord ning, der alle som øns ker el ler tren ger bi stand for å kom me i ar beid, har rett til en vur de ring av ar beids ev ne og en ak ti vi tetsplan (2010). Har noen vært len ge uten for ar beids mar ke det, kan kva li fi se rings program met gi til bud om til tak og god inntekts sik ring. Vi har også end ret reg lene for opp føl ging av sy ke meld te ar beids ta ke re, slik at att fø rings- og re ha bi li te rings til tak kan kom me ras ke re i gang. Frem skritts par ti et me ner opp trap pingspla nen for psy kia tri bør vi de re fø res med øre mer ke de mid ler. Det er be kla ge lig at fler tal let i Stor tinget valg te å fjer ne de øremer ke de mid le ne fra 1. ja nu ar Et av om rå de ne som fort satt har mye ugjort, er knyt tet til per so ner med psy kis ke li del ser som stø tes ut av ar beids li vet. Det te har selv sagt en sam funns øko no misk side, men ikke minst en per son lig side for dem det gjel der. Ved å ret te øre mer ke de mid ler inn mot den ne pro ble ma tik ken vil man på sikt få sam funns øko no mis k po si ti ve ge vins ter, ved at fle re blir væ ren de i jobb el ler kommer til ba ke til jobb. I til legg vil det ska pe ver dig het og livs kva li tet for den en kelte. Mål set tin ge ne i IA-av ta len er ikke in nen rek ke vid de når det gjel der sy ke fra vær, og Høy re vil der for stil le krav til en ny IA-avta le. Der som av ta len skal vi de re fø res, bør den kon sen tre res om sy ke fra vær. Høy re vil ha ras ke re in ter ven sjon, mind re dia gno sefo kus, frisk mel dings da to inn i sykmeldingspraksisen, sykmeldingsrett til psy ko lo ger, begrensning av fast le gens sykmeldingsrett til seks må ne der (der etter må syk mel ding fore tas av spe sia list), og styr ket sam spill mel lom NAV, ar beids gi ver og ar beids ta ger. Helse er noe an net enn fra vær av sykdom og svak he ter! Høy re vil sat se på til tak som bi drar til livs mest ring. Vi vil styr ke arbeids lin jen, ar beids gi ve re må sti mu le res til å an set te men nes ker selv om de ikke kan til freds stil le et krav om 100 pro sent ef fekti vi tet i alle sam men hen ger. tidsskrift for norsk psykologforening

5 Reportasje Magasinet Dag finn Høy brå ten, Kris te lig Fol ke par ti Liv Sig ne Na var se te, Sen ter par ti et Kris tin Hal vor sen, So sia lis tisk Venst re par ti Et vel funge ren de NAV er nøk ke len. Her trengs det god sam hand ling mel lom behand len de lege/psy ko log, ar beids plass, NAV-kon tor og pa sient. Til strek ke lig ressurs til gang sam men med sy ste ma tisk arbeid for å sko le re med ar bei der ne til å ha fo kus på en kelt men nes ket er nød ven dig. For men nes ker som i en peri ode er ute av ar beids li vet, er ord nin gen vi fikk være med på å inn fø re, med bruk av mid ler ti dig ufø re trygd som lønns til skudd for å kom me til ba ke til ar beids li vet, et vik tig vir ke middel. Tor stein Dah le, Rødt Ar beids mar keds po li tik ken må ha som utgangs punkt at alle vil el ler ved til freds stillen de til ret te leg ging og opp føl ging vil kunne øns ke å del ta i ar beids li vet, og at den en kelte ikke i ut gangs punk tet vil fore trekke en til væ rel se som mer el ler mind re passiv stø nads mot ta ker. Den rå den de po li tikken, ar beids lin ja, har mot satt ut gangspunkt. Det trengs der for et opp gjør med ar beids lin ja, og en po li tikk for et men neske lig ar beids liv. Rødt me ner det vik tig ste til ta ket mot bru ta li se ring og ut stø ting er inn fø ring av 6-ti mers ar beids dag. I til legg må res sur se ne set tes inn tid lig for å mot vir ke ut stø ting. Rødt kre ver der for en ven te lis te ga ran ti på fire uker for voks ne, og på to uker for barn og ung dom for å få psy kiat risk hjelp, som inne bæ rer til bud om til rette lagt hjelp av kom mu ne ne el ler av barne- og ung domspsy kia tris ke po li kli nik ker. En slik ga ran ti må føl ges opp med til strek ke li ge res sur ser, slik at det te blir en re ell ret tig het. Eg tenkjer ak ku rat som NAV-psy ko log Jo ner både når det gjeld situa sjo nen og utfordringane, og når det gjeld gode til tak for at fleire kan kome raskt at ten de til ar beidsli vet. Når det gjel der løysningane, må eg endå ein gong få løf te fram forebyggjing i brei for stand. Å gje ungane ein trygg start er avgjerande. Å opp da ge tidleg og å gje rett hjelp tidleg til born og familiar som treng det, må vi bli flinkare på. Dei som ar bei der innanfor skulen, skulehelsetenesta og primærhelsetenesta, må få be tre kunn skap for å hjel pe folk med psy kis ke pla ger. Vi må òg få meir kunn skap om kom bina sjo nen av psy kis ke lidingar, rus pro blem og and re hel se pro blem. Det må bli fleire og be tre tilbod lo kalt for å gje tidleg hjelp og inn sats. Eg har stor tru på styrkinga av kommunane sitt an svar og av primærhelsetenesta som Samhandlingsreforma legg opp til. Eg mei ner det vil gje gode re sul tat for den ne grup pa. Så er eg samd i at NAV har gode vir kemid del. NAV må bli styrka slik at dei grei er oppåvene sine på ein god måte. Arbeidsgjevarar som tek inn vanskelegstilte, må belønnast for det te. Med bed re hjelp og til ret teleg ging kun ne man ge som i dag er syk meldt på grunn av psy kis ke pla ger, vært i jobb An dre as Jo ner Å for hind re ut stø ting og sik re at fle re kommer til ba ke til jobb, er en stor og sam men satt opp ga ve, og det er man ge til tak som må sat ses på. Blant an net må NAVs kom pe tan se styrkes, Los-pro sjek tet ut vi des, og sam arbei det med hel se ve se net må bed res. Jeg tror det er vik tig å få inn ført en tilbakeføringsgaranti (indi vid til pas se de til tak) for per so ner som har vært i re ha bi li te ring in nen for psy kisk hel se for å for hind re at man ge for blir uten for ar beids livet. Og som Jo ner på pe ker, er det vik tig med til ret te leg ging for å for hind re sy ke mel din ger. Det er man ge gode ek si ste ren de prosjek ter som må styr kes og ut vi des. Va rig tilrette lagt ar beid må styr kes i VTA-be drif tene og i or di nært ar beids liv. VTA-be drif te ne (va rig til rette lagt ar beid, red.anm.) må få bed re stat li ge ram me vil kår. Bru ker medvirk ning skal være et bæ ren de prin sipp, og SV vil øke støt ten til blant an net Bru kerstyr te Hus og KREM (Krea tivt og mang foldig ar beids liv, red.anm.). Lars Spon heim, Venst re Venst re me ner at NAV-re for men må virke som plan lagt. I dag fun ge rer sær lig den de len av NAV som om hand ler til bud og tilret te leg ging til de med sam men sat te be hov, for dår lig. Venst re me ner også at det er behov for å gjø re noe med hold nin gen mot ar beids ta ke re som ikke er helt strøm lin jefor me te. Det er et pro blem at alt for man ge ar beids gi ve re (ikke minst i det offent lige!) ikke tar sjan sen på å job be med til ret te legging for ar beids ta ge re med psy kis ke li delser el ler and re pro ble mer. Det te er for dommer vi må be kjem pe, og som vi alle har et an svar for. Ram me ne for hva som an ses for å være «nor malt», blir sta dig tran ge re, og det te ram mer men nes ker med be hov for til ret te leg ging. 770 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Selv utvik ling un der stu di et en profesjonsetisk plikt

Selv utvik ling un der stu di et en profesjonsetisk plikt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! Hva me ner de po li tis ke par tiene om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter? Sent rale fag per so ner spør. Sva re

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Europsy grunn til gle de?

Europsy grunn til gle de? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Når kjøtt vekt blir død vekt

Når kjøtt vekt blir død vekt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Mentaliseringsagent el ler turka me rat? Om rol le for stå el se på psy kisk hel se-fel tet

Mentaliseringsagent el ler turka me rat? Om rol le for stå el se på psy kisk hel se-fel tet De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

av armlengdeprovisjon

av armlengdeprovisjon godt gjø rel se ikke er en drifts kost nad, men over skudds dis po ne ring? Får det te da igjen inn virk ning på spørs må let om man kan være del ta ker uten ei er an del? Ut fra lo vens ord lyd leg ger

Detaljer

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me Vi ten skap og psy ko lo gi Fag ar tik kel Tor kil Ber ge Dis trikts psy kiat risk sen ter Vin de ren, Dia kon hjem met sy ke hus Lars Deh li Pri vat prak sis, Oslo Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut

Detaljer

Skatt og av gift i delingsøkonomien

Skatt og av gift i delingsøkonomien SKATT Skatt og av gift i delingsøkonomien I den ne ar tik ke len ser vi nærme re på noen av de skat te- og avgiftsmessige temaene i Delingsøkonomiutvalgets rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer