Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: Faks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:"

Transkript

1 Årsrapport for 2014

2 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: Faks: E-post: Web:

3

4 FORORD Gatejuristen har nå eksistert i 10 år. I løpet av disse årene har vi bistått mellom 3000 og 4000 nåværende eller tidligere rusavhengige i juridiske spørsmål. Gatejuristen har i disse årene vært gjennom en rivende utvikling, og er nå etablert 10 ulike steder i landet. Bare i 2013 ble det tatt inn mer enn 2500 saker på landsbasis; dette sier mye om behovet for juridisk bistand til klientgruppen. Når Gatejuristen nå går inn i et jubileumsår, er det med en erkjennelse av vi ikke lenger er i oppstartsfasen. Gatejuristen er en godt etablert virksomhet i det juridiske miljøet, og vår kompetanse på rus og rett benyttes i stadig større grad av klienter og samarbeidspartnere. Dette er både inspirerende og forpliktende. Det er svært gledelig at vår største bidragsyter, Justisdepartementet, reverserte sitt kutt til Gatejuristen i 2014, og nå har økt tildelingen for Dette ser vi både som en inspirasjon og en anerkjennelse av det arbeidet som utføres. Samtidig skaper det stor bekymring og frustrasjon at Oslo kommune kutter Gatejuristen med kroner ved inngangen til vårt jubileumsår. Sett i forhold til vårt totale budsjett og fjorårets tildeling, er dette et dramatisk kutt. Slik det så treffende ble formulert i debattinnlegg nylig: «Det skal godt gjøres å få mer rettshjelp for pengene enn det man får gjennom å stimulere de frivillige som vil gjøre en innsats for byens vanskeligst stilte». I lys av dette synes kuttet enda vanskeligere å forstå. Gatejuristen får mye og god rettshjelp ut av hver krone vi blir tildelt - ikke minst takket være en formidabel innsats fra alle våre frivillige jurister og advokater. I 2014 ble det nedlagt frivillighetstimer tilsvarende nærmere fire årsverk. Omregnet i satsen for fri rettshjelp tilsvarer dette en verdi på i overkant av 6,6 millioner kroner. Stat og kommune er grunnpilarene i vår virksomhet. Vi har fortsatt mye ugjort, og trenger en stabil og forutsigelig økonomi for å ivareta våre mange oppgaver. Vi trenger sårt en styrking av økonomien, ikke det motsatte. Gatejuristen har i 2014, i samarbeid med rettshjelptiltakene Juss Buss og Jurk, jobbet for en samlokalisering. Dette vil utvilsomt bidra til å styrke rettshjelptilbudet til utsatte grupper, og for hver av rettshjelptiltakene dessuten innebære viktige stordriftsfordeler. Vårt håp er at samlokaliseringen kan bli en realitet i løpet av Extrastiftelsen har og har hatt en uvurderlig betydning for Gatejuristen og den rivende utvikling som har funnet sted i løpet av disse ti årene. Extrastiftelsen har siden oppstart og frem til i dag bidratt med mer enn fire millioner kroner til prosjektarbeid i Gatejuristen. Støtten fra Extrastiftelsen har vært avgjørende for å kunne spre Gatejuristen til ulike steder i landet. Nylig ble Gatejuristen også tildelt midler til et forprosjekt overfor barn og unge med alvorlige problemer etter Gatejuristens modell. Gatejuristen er svært takknemlig for Extrastiftelsens solide og vedvarende støtte, og vi gleder oss til å kunne ta fatt på et meget spennende og utfordrende prosjekt. Vi vil også få takke Bergesenstiftelsen og Eckbos legat for solid og stabil støtte fra oppstart og frem til i dag. Dette har hatt stor betydning for vår drift. Vi ønsker også å takke advokatfirmaet Wikborg og Rein, samt HELP forsikring for deres bidrag til Gatejuristen i jubileumsåret. Vi håper dette kan inspirere også andre advokatfirmaer til å støtte oss! 1

5 I 2014 ble Gatejuristen tildelt Advokatforeningen Oslo krets æresbevisning. I statuttene heter det at "æresbevisningen utdeler til den som gjennom sitt virke innen det juridiske fagområdet har gjort en særskilt innsats for å øke advokatenes generelle anseelse i samfunnet, eller har bedret rammene for advokaters yrkesutøvelse og styrket advokatenes faglige og etiske prestasjoner og standard,... eller på annen måte gjort en særskilt innsats for kretsen medlemmer". Gatejuristen er av avisen Natt&Dags lesere kåret til Årets stemme i I begrunnelsen for nominasjonen heter det blant annet: «I budsjettforslaget for 2015 kuttet byrådet i Oslo støtten med en fjerdedel for å spare kommunen kroner. Gatejuristen er nominert til Årets Stemme for et bidrag til rettsikkerheten vi mener det er verdt mye mer å opprettholde og for å gi en stemme til mennesker som ikke blir hørt på egenhånd». Vi er utrolig stolte og ydmyke over å bli tildelt Advokatforeningens æresbevisning, samt å bli kåret til Årets stemme. Jeg ønsker å takke de ansatte, våre mange frivillige og våre gode samarbeidspartnere, som alle har bidratt til at Gatejuristen er kommet dit vi er i dag! Årsrapporten er utarbeidet av Gatejuristens ansatte. Oslo, 10. mars 2015 Anne Cathrine Mørch, fungerende leder i Gatejuristen 2

6 TAKK FOR STØTTEN I 2014 Justisdepartementet Oslo kommune Akershus Fylkeskommune ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Steenslandsfondet Eckbos legat Bergesenstiftelsen Stiftelsen Scheibler FERD ved Johan H. Andresen HELP forsikring Advokatforeningen Advokatfirma Wikborg & Rein Juristforbundet Juristenes utdanningssenter Fast Eiendomspartner AS Advisor Lovdata TeleComputing Friele kaffe Kristian Andenæs Halden fengsel Uniped Anne Karin Sæther 3

7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER RETTSHJELP RESSURSSENTER (STARTHJELP OG NETTVERK) KUNNSKAPSFORMIDLING OM RUS OG RETT DOKUMENTASJON RETTSPOLITIKK KOMMUNIKASJON OG MEDIA SAMARBEID MED ANDRE BARN OG UNGE SATELLITTPROSJEKTET FORTSATT MILJØFYRTÅRN DRIFT OG ORGANISERING VIRKSOMHETSPLAN ORGANISERING ORGANISASJONSKART PER FRIVILLIGES OG ANSATTES ARBEIDSINNSATS SYKEFRAVÆR OG IA REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV FRIVILLIGE FAGLIG UTVIKLING / KOMPETANSEHEVING HOS ANSATTE / SOSIALE TILTAK SAKSMOTTAKENE OPPSØKENDE VIRKSOMHET KVALITETSSIKRING OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER KORT OM BUDSJETT OG REGNSKAP STATISTIKK SAKSTYPER KORT OM GRUNNLAGET FOR TABELLENE OVERSIKT OVER SAKSTYPER MOTTAKSSTED ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED KJØNNSFORDELING KLIENTENES ALDER ANTALL SAKER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER VEDLEGG 1: BUDSJETT OG REGNSKAP

8 1. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER Gatejuristen er et fast tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO). Vårt arbeid bygger på deres visjoner og verdigrunnlag, nemlig at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt viktigste verktøy er jussen, og vi arbeider for at rettsreglene utformes og praktiseres slik at de bidrar til å sikre gode levekår for folk med rusproblemer. Våre viktigste innsatsområder er følgende: Vi gir oppsøkende, gratis rettshjelp til rusavhengige. Vi skaper et miljø for frivillig arbeid. Vi yter starthjelp til liknende tiltak. Vi gir informasjon om rettigheter gjennom brosjyrer, nettsider og foredrag. Vi samler og utarbeider dokumentasjon på grunnlag av erfaringene vi gjør i arbeidet vårt. Vi bruker kunnskap og erfaring fra rettshjelpen og virksomheten ellers til å påvirke hvordan rettsregler utformes og praktiseres (rettspolitikk). Rettshjelpen bidrar til å ivareta klientens grunnleggende behov. Vi ser også at det offentliges arbeid skjerpes når de vet at sakene kan bli fulgt opp av jurister. I løpet av 2014 har om lag 70 jurister og advokater vært tilknyttet Gatejuristen som frivillige medarbeidere. Slik er vi med på å skape en betydelig arena for frivillig arbeid med høye krav til kompetanse. Vi mener at det har en verdi i seg selv at jurister som til daglig jobber mot andre klientgrupper også gir rettshjelp til rusavhengige, fordi de da vil erfare hvordan noen av de dårligst stilte i samfunnet har det. Vi tror at disse juristene også senere i livet, på grunnlag av erfaringene, vil ønske å bidra til at klientgruppen møtes med respekt, omsorg og rettferdighet. Starthjelpen bidrar til at andre får del i våre erfaringer og letter oppstart andre steder i landet. Modellen vår kan brukes på ulike målgrupper. Skal en arbeide for målsettingene respekt, omsorg og rettferdighet synes det også klart at rettspolitisk arbeid er påkrevet for å få til nødvendige endringer i rettsreglene og måten de blir praktisert. Hvis det ikke blir samlet, systematisert og utarbeidet dokumentasjon for hvordan rettsreglene virker, og hvis ingen øver press på politikere og byråkrater, vil samfunnet kunne utvikle seg bort fra målsettingene om respekt, omsorg og rettferdighet. Rettighetsinformasjonen gis til flere målgrupper og formålet er å øke kunnskapsnivået. Den som har kunnskap om sine rettigheter, har gjerne også større muligheter til å få dem oppfylt. Tilsvarende vil kunnskap hos pårørende, hjelpeapparat og samfunnet for øvrig kunne lette og bedre arbeidet for målgruppen. 5

9 2. VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER 2.1 RETTSHJELP I 2014 har Gatejuristen Oslo: Gitt 597 klienter rettshjelp: Oslo 563 klienter Tønsberg 34 klienter Mottatt 1038 saker: Oslo 969 saker Tønsberg 69 saker Vi har også hatt et stort antall oppsøkende saksmottak på institusjoner og væresteder for folk med rusproblemer. Sammenlignet med 2013 er antall oppsøkende saksmottak stabilt. Se mer om dette i kapittel 3.9. Tønsberg er en del av prosjektet Satellitten, og ettersom Gatejuristen Oslo har bistått ved gjennomføringen av enkelte saksmottak blir også sakene fra Tønsberg nevnt i oversikten. 2.2 RESSURSSENTER (STARTHJELP OG NETTVERK) Gatejuristen Oslo skal være et ressurssenter for nye gatejuristkontor og allerede eksisterende kontorer. Vi har: Arrangert 2 nettverksmøter med de øvrige gatejuristkontorene i landet. Bistått nettverket i den ordinære driften, samt lagt til rette for videre utvikling av nettverket. Ytt starthjelp til Gatejuristen Hamar i forbindelse med oppstart av virksomheter på Lillehammer og Gjøvik. Samarbeidet med Advokathuset Tønsberg om drift og utvikling av Satellitt-modellen. Samarbeidet med studentrettshjelpstiltakene og Rett og Slett i Trondheim om en rettshjelpsundersøkelse blant romfolk, som vil gi verdifull erfaring til senere rettshjelpsundersøkelser. Rapport fra undersøkelsen utarbeides i Gatejuristen har fått et tilskudd på kr kroner for driftsåret 2014 fra Justisdepartementet. Tilskuddet skal i det alt vesentlige benyttes til konkret rettshjelpsvirksomhet, det vil si behandling av enkeltsaker, men det forutsettes også at Gatejuristen er et ressurssenter for andre tilsvarende tiltak som er i oppstartsfasen. 6

10 Allerede i 2006 startet Gatejuristen starthjelpsprosjektet med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, nå ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet var å overføre våre erfaringer til andre og tilrettelegge for etablering av tilsvarende tiltak andre steder. Støtten fra Justisdepartementet har gjort det mulig for oss å fortsette vårt arbeid med å bistå andre gatejuristkontorer som ønsker å starte opp, samt å bistå eksisterende gatejuristkontorer etter behov. I 2011 fikk Gatejuristen støtte fra ExtraStiftelsen til oppstart av prosjektet Satellitten. I 2013 ble prosjektet innvilget støtte for 2014, for en videreutvikling av modellen. Les mer om Satellitten i punkt 2.9, samt i egen årsrapport. I tillegg til Gatejuristen Oslo, består gatejuristnettverket i dag av gatejuristkontorer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Hamar og Stavanger. Årsmeldinger fra disse kontorene finnes i Årsmeldinger for gatejuristnettverket KUNNSKAPSFORMIDLING OM RUS OG RETT Gatejuristen ser det som viktig å spre kunnskap om arbeidet vårt til mennesker i målgruppen, samt tiltak knyttet til vår målgruppen og de saksområdene som vi dekker. Gatejuristen har i løpet av 2014 holdt 7 foredrag i forbindelse med oppsøkende saksmottak. Gatejuristen har også: Holdt foredrag for Ekeberg Rotary om Gatejuristens arbeid og erfaringer. Holdt foredrag hos NAV Lillehammer om Gatejuristens arbeid og erfaringer i Innlandet. Sammen med våre frivillige advokater i Tønsberg holdt foredrag for Rus- og psykiatri-tjenesten i Tønsberg kommune om Gatejuristens arbeid. Holdt foredrag i Sandefjord for saksbehandlere i NAV, bestillerenheten i kommunen, bolig- og ambulerende tjeneste, sosialmedisinsk senter og tiltaket «Arbeid først» om Gatejuristens arbeid og erfaringer. Medvirket som konferansier ved Jurisforbundets rettssikkerhetskonferanse. Deltatt i debatt om midlertidig bolig for personer med og uten lovlig opphold i regi av Juss-Buss. Vi har i tillegg hatt en rekke personer, organisasjoner og samarbeidspartnere på lunsjbesøk, hvor formålet har vært å synliggjøre Gatejuristens virksomhet. Vi legger vekt på å ha et godt samarbeid med de øvrige rettshjelptiltakene med sikte på å utfylle hverandre best mulig. Gatejuristen har i løpet av 2014 også hatt et prosjekt om myndiggjøring, som har handlet om å gjøre våre klienter bedre i stand til å foreta egne valg. Prosjektet har hatt som formål å øke klientenes kunnskap om rettigheter til pasient- og brukermedvirkning. I tillegg til foredrag blant våre frivillige og under oppsøkende saksmottak, har det blitt trykket opp to ulike rettighetsbrosjyrer som har blitt delt ut til klienter og samarbeidspartnere. 7

11 2.4 DOKUMENTASJON All rettshjelp som ytes, det vil si alle klienter og saker som Gatejuristen tar imot, blir dokumentert og danner grunnlag for vår statistikk. Se mer om dette i kapittel 6 Statistikk. Gjennom behandlingen av enkeltsaker avdekker vi mangler både ved rettsreglene og måten de blir praktisert på. Denne kunnskapen blir systematisert og brukes som grunnlag for vårt og eventuelt andres rettspolitiske arbeid. 2.5 RETTSPOLITIKK I løpet av 2014 har Gatejuristen avgitt følgende høringsuttalelser: Innspill til høringsmøte om oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet. Gatejuristen har også levert innspill til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos ledelse i en høringsuttalelse om aktivitetsplikt for mottakere av sosialstønad. 2.6 KOMMUNIKASJON OG MEDIA I 2014 har Gatejuristen: Sendt ut 50 nyhetsbrev til våre frivillige. Blitt omtalt i media ca. 40 ganger. Saker relatert til Gatejuristen har vært på trykk i både nasjonale, regionale og lokale aviser, både i papirutgaver og nettaviser. Vi har også vært omtalt på nasjonal og lokal radio. Medieoppslagene inkluderer innlegg av og intervjuer med ansatte og frivillige i Gatejuristen, samt omtale av ulike prosjekter og oppstart av nye gatejuristkontorer. Gatejuristen har hatt følgende faglige innlegg i Kritisk Juss, Advokatbladet og på HELP forsikrings blogg: Å ta ansvar for en tapt barndom Dra heim! Bli med i frivillighetsmiljøet Retten til et hjem En av de ansatte har også vært fast skribent for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos egen blogg, Det ble skrevet fire innlegg på bloggen i løpet av Vi følger de pågående debattene av betydning for vår klientgruppe, og kommer med innspill de gangene det er behov for en juridisk vinkling på spørsmålene. 8

12 Medieoppslag hvor Gatejuristen er nevnt, uten selv å ha blitt kontaktet, har vi ikke en fullstendig oversikt over. For en liste over alle medieoppslagene viser vi til våre hjemmesider Våre hjemmesider oppdateres jevnlig med aktuelle nyhetssaker fra Gatejuristen. Gatejuristen har fokus på bruk av sosiale medier, og er aktive brukere av Facebook og Twitter. Vi ser verdien av lett å kunne spre nyheter og uttalelser, og erfarer at dette er effektive kanaler i så måte. Vår Facebook-side har opplevd en markant økning i antall følgere gjennom Ved inngangen til 2014 hadde siden vår 923 følgere, mens den ved utgangen av 2014 hadde 1234 følgere. Vi ser også at det er et stort engasjement rundt nyhetssakene våre på Facebook. 2.7 SAMARBEID MED ANDRE Gatejuristen har i 2014 hatt et utstrakt samarbeid med andre aktører innenfor rus- og rettshjelpsfeltet, både i privat og offentlig sektor. Vi samarbeider også med utdanningsinstitusjoner, ved bl.a. praksistilbud og oppgaveskriving tilknyttet Universitetet i Oslo. 2.8 BARN OG UNGE Gatejuristen ønsker å videreutvikle gatejuristmodellen slik at den også kan fange opp barn og unge med alvorlige velferdsmessige problemer, i alle tilfeller hvor jussen er et egnet verktøy til å bidra til å løse eller redusere problemene. Gatejuristen fikk i 2014 tildelt kroner av ExtraStiftelsen til oppstart av forprosjektet «Barnas Jurist» i Forprosjektet skal utvikle metoder for gratis, oppsøkende rettshjelp for barn og unge. Metodene skal prøves ut i praksis, og danne grunnlaget for en rapport. Rapporten skal beskrive: Metodene og erfaringene med dem. Øvrige erfaringer. Funn knyttet til enkeltsaker, herunder en kartlegging av de juridiske og velferdsmessige problemene og mulige årsaker til dem, samt forslag til løsninger. Forprosjektet er grunnpilaren i Gatejuristens visjon: Et landsdekkende tilbud om rettshjelp til barn og unge. 2.9 SATELLITTPROSJEKTET Gatejuristen mottok midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjektet Satellitten for 2012 og 2013, og prosjektet ble innvilget midler til videreutvikling av prosjektet. Målet med prosjektet er å utvikle en modell som vil sikre god geografisk spredning av rettshjelp. Dette ønsker vi å oppnå ved å etablere grupper av frivillige advokater og jurister i mindre byer. 9

13 Gruppene skal gi gratis rettshjelp av god juridiskfaglig kvalitet. Modellen vil føre til en frivillighetsdugnad i distriktet, og slik får vi mye rettshjelp ut av hver krone. Hovedkontoret sitter med det faglige og administrative ansvaret, og samarbeider tett med distriktsgruppene. Erfaringene fra prosjektperioden munner ut i en starthjelpsveileder, hvor målsetningen er å inspirere til oppstart av Satellitter andre steder i landet I 2014 har Gatejuristen i Satellittprosjektet blant annet: - Fortsatt driften i Tønsberg i samarbeid med Advokathuset Tønsberg og Kirkens Bymisjon Vestfold. - Opprettet Satellitter i Lillehammer og på Gjøvik. Frivillige er rekruttert gjennom Jussforeningen, studentenes forening på Høyskolen i Lillehammer. Det er inngått samarbeid med Frelsesarmeen på Lillehammer og Blå Kors på Gjøvik. Lokalt bidrar advokatfirmaet Thallaug som mentorer for studentene. Det gjør også førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen på Lillehammer, Harald Thoresen. - Behandlet 147 saker. - Inngått samarbeid med Sosialmedisinsk senter og Advokathuset Tønsberg om utvidelse til Sandefjord. - Opprettet dialog med samarbeidsparter og frivillige i Halden med tanke på utvidelse til Østfold. - Hatt erfaringsutvekslingsseminar for gatejuristnettverket Se egen årsrapport for ytterligere informasjon FORTSATT MILJØFYRTÅRN Gatejuristen ble Miljøfyrtårnsertifisert i Vi er nå Miljøsertifisert frem til

14 3. DRIFT OG ORGANISERING 3.1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Virksomhetsplanen bygger på eierorganisasjonens verdier, det vil si at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vår kjernevirksomhet er gratis, oppsøkende rettshjelp til rusavhengige, og vi arbeider for at rettsreglene skal utformes og praktiseres slik at de bidrar til å sikre gode levekår for målgruppen. Virksomhetsplanen for 2014 har følgende hovedområder: Yte rettshjelp. Formidle kunnskaper om rus og rett. Bygge opp kompetanse hos andre på dette området. Samle dokumentasjon om hvordan rettsreglene og praktiseringen av dem virker. Informere om våre funn drive rettspolitikk. Samarbeid med tiltak knyttet til rus og rett. Spredning av virksomheten og bygge et nettverk av gatejurister. Informasjon om rettigheter, kommunikasjon og media. 3.2 ORGANISERING Cathrine Moksness er leder av Gatejuristen. Moksness har siden februar 2014 hatt fødselspermisjon, og Anne Cathrine Mørch har fungert som leder. 3.3 ORGANISASJONSKART PER Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Avdelingsdirektør for avdeling helse og sosial Leder for Gatejuristen Nestleder for Gatejuristen Fast ansatte: 3 Midlertidig engasjement: 1 Prosjekt: 1 Frivillige: 70 11

15 3.4 FRIVILLIGES OG ANSATTES ARBEIDSINNSATS Det er lagt ned nærmere 10 årsverk i Gatejuristen i løpet av De ansattes arbeidstid utgjorde om lag seks årsverk, mens de frivilliges innsats utgjorde 3,7 årsverk. Leder for Gatejuristen Innlandet har arbeidet ett årsverk og er i diagrammet ovenfor angitt som medarbeider i prosjekt. Timeregistreringssystemene for de frivillige bygger på selvrapportering fra den enkelte. Det reelle antallet timer som er nedlagt, antas etter tidligere erfaring å være noe høyere enn de rapporterte timene tilsier. For å få mer nøyaktig rapportering av antall nedlagte timer har vi avholdt en årlig konkurranse, hvor den frivillighetsgruppen som har rapportert flest timer har blitt belønnet med deltakelse på KROM-seminaret. Antallet frivillige har gjennom året holdt seg stabilt på i overkant av 70 medarbeidere. De frivillige tilfører engasjement, kompetanse og arbeidskraft, og regnes som Gatejuristens viktigste ressurs. Dersom man legger den offentlige salærsatsen for fri rettshjelp til grunn, vil det frivillige arbeidet tilsvare i overkant av 6,6 millioner kroner. I 2014 har to jurister har hatt tiltaksplass gjennom NAV. To jusstudenter har hatt praksisplass gjennom Universitetet i Oslo, begge med en varighet på seks uker. Gjennomsnittlig har det vært 60 prosent kvinner og 40 prosent menn som har arbeidet som frivillige hos Gatejuristen. Tallet synes å gjenspeile fordelingen av kvinner og menn som avlegger eksamen ved det juridiske fakultet. 3.5 SYKEFRAVÆR OG IA Sykefraværet i Gatejuristen var 70 dager i Det vil si at det totale sykefraværet var 3,67 prosent. Gatejuristen er en IA-bedrift, og i løpet av året har det blitt iverksatt tilretteleggingstiltak på system- og individnivå. 3.6 REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV FRIVILLIGE Inntak av frivillige i Gatejuristen er en del av vårt kvalitetssikringsarbeid, og kan sammenlignes med en ordinær ansettelsesprosess. Alle som ønsker å arbeide som frivillig må fylle ut et kartleggingsskjema, samt levere CV og vitnemål/karakterutskrifter. Deretter blir vedkommende innkalt til et intervju. Intervjuet varer om lag 45 minutter, og har til formål å kartlegge hvorvidt vedkommende har de egenskaper og den motivasjon som kreves for å jobbe i Gatejuristen. Etter intervjuet foretas en grundig referansesjekk. Gatejuristen stiller forholdsvis strenge krav til hvem som kan arbeide som frivillig. Den enkelte medarbeider må gjennomgå en grundig opplæring for å kunne bli saksbehandler hos oss. Saksbehandlerne følges opp av en av de faste medarbeiderne eller gruppeleder. Dette er av avgjørende betydning for at kvaliteten på den rettshjelpen som gis holder høy standard. 12

16 Før første saksmottak får nye frivillige en innføring i saksbehandlingsrutiner, hvilke kvalitetskrav vi stiller, bruk av datasystemer, timelisteføring, hvordan man driver oppsøkende rettshjelpsarbeid og annet som er nødvendig for å arbeide hos Gatejuristen. Under de første klientmottakene vil den nye medarbeideren være sammen med en erfaren saksbehandler. Etter hvert som den frivillige opparbeider seg tilstrekkelig erfaring med klientsamtaler og saksbehandling, får vedkommende selvstendig ansvar som saksbehandler. Saksbehandlere som tilhører kveldsgruppene rapporterer fremdriften i hver enkelt sak til gruppeleder. Frivillige på dagtid rapporterer til en bestemt ansatt som har oppfølgingsansvar for den frivillige. Det juridiske arbeidet kvalitetssikres til slutt ved gjennomlesning av brev og kontrasignering av daglig leder eller en av de faste ansatte. 3.7 FAGLIG UTVIKLING / KOMPETANSEHEVING HOS ANSATTE / SOSIALE TILTAK Gatejuristen har de senere årene vært så heldig å bli sponset av Juristenes Utdanningssenter med deltakelse på kurs i deres regi. Dette er en kjærkommen gave, da vår finansielle situasjon i liten grad tillater dette. Gatejuristen har deltatt på følgende kurs og arrangementer i 2014: - Juristenes utdanningssenter: Tvangsfullbyrdelse - Juristenes utdanningssenter: Trygderett - Juristenes utdanningssenter: Advokatkurset høsten Juristenes utdanningssenter: Individuell og kollektiv arbeidsrett - Juristenes utdanningssenter: Helserett - Juristenes utdanningssenter: Barnerett - Nettverk etter soning; 10-årsmarkering - Redd Barna: Barnerettighetsseminar - Uteseksjonens fagdag: Unge voksne i åpne rusmiljø - Juristforbundet: Rettssikkerhetskonferansen - Kirkens Bymisjon: Innføringskurs for nyansatte - KROM: Kromkonferansen I tillegg til overnevnte arrangementer, har Gatejuristen arrangert kurs om myndiggjøring for frivillige og ansatte i forbindelse med saksmottak på kveldstid. Av sosiale tiltak kan nevnes gådager for de ansatte, samt sommer- og juleavslutning for ansatte og frivillige. Gatejuristen stilte også med lag i Holmenkollstafetten, hvor det ble arrangert sosialt samvær i etterkant. 13

17 3.8 SAKSMOTTAKENE I 2014 har Gatejuristen hatt saksmottak på mandager, tirsdager og onsdager fra kl og torsdager fra kl Ved henvendelser utenfor saksmottak har vi påtatt oss hastesaker i den grad det har vært kapasitet til det. Klientmottak skjer på lukkede kontorer og det er to saksbehandlere til stede under klientsamtalen. Formålet med denne ordningen er kvalitetssikring av råd som blir gitt under samtalen, opplæring av nye medarbeidere, sikre kontinuitet i saksbehandlingen og ivaretakelse av hensynet til sikkerhet. Saksmottak på dagtid avholdes av ansatte og de frivillige i dagturnus, normalt jusstudenter. Frivillige i kveldsturnus er organisert i grupper med 4-6 saksbehandlere og en gruppeleder på hver gruppe. Det ble avholdt møte med de frivillige gruppelederne hvert halvår. I forkant av saksmottakene på kveldstid, er de frivillige blitt servert et varmt måltid. En ansatt har vært til stede som fagansvarlig ved disse saksmottakene. Det har vært lagt opp til at medarbeiderne i løpet av saksmottaket skal ha mulighet til å diskutere problemstillinger i sakene sine med fagansvarlig, gruppeleder og andre frivillige medarbeidere. 3.9 OPPSØKENDE VIRKSOMHET Formålet med den oppsøkende virksomheten er å nå personer som av en eller annen grunn ikke selv tar kontakt med hjelpeapparatet. Vår erfaring er at oppsøkende virksomhet er av stor betydning for at våre klienter skal få den rettshjelpen de har krav på. Vi har drevet oppsøkende virksomhet i Oslo sentrum 3-4 ganger i uken, hvor vi har informert om vårt tilbud til folk i målgruppen. Vi har også gjennomført oppsøkende saksmottak ved: Halden fengsel A-senteret Holmen Nyttig butikk Villa Mar Gamle Oslo Fredensborg bosenter Varmestua i Sandvika Fagerborg bo- og omsorgssenter Bygdøy rehabiliteringssenter Liakollen rehabiliteringssenter Bjørnerud rehabiliteringssenter Blindernveien rehabiliteringssenter Blå Kors kontaktsenter Gatehospitalet Bosatt 14

18 Prindsen mottakssenter Tyrili Kampen Dalsbergstien hus Villa Mar Grorud Natthjemmet Retretten Exit Marcus Thranes hus Thereses hus Bomiljøtjenesten Sagene / Torshov Kirkens Bymisjon, Sarpsborg Prindsen Aktivitetshus 3.10 KVALITETSSIKRING Etter snart ti års drift er en rekke rutiner, kvalitetssikringssystemer og prosedyrer godt innarbeidet i Gatejuristen. Vi har likevel et stort fokus på tiltak som kan effektivisere driften og som kan sikre god kvalitet på våre tjenester. Som ledd i denne prosessen har vi i 2014 hatt særlig fokus på videre utarbeidelse av en kvalitetshåndbok og ISO-sertifisering, samt videreutvikling av den elektroniske kunnskapsbanken. 15

19 4. OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER Gatejuristens viktigste oppgave er å yte rettshjelp av god kvalitet til vår målgruppe. I tillegg tar vi mål av oss å være et ressurssenter på rus og rett, og dessuten yte bistand til de som ønsker å starte opp liknende virksomhet andre steder. Gatejuristen er i kontinuerlig utvikling, og dette bidrar til å gjøre arbeidet i Gatejuristen utfordrende, inspirerende og variert. Nedenfor har vi oppsummert våre viktigste utfordringer i tiden fremover. Vi har sett en økning i antall saker for Tallet ligger nå på omkring 1000 saker per år, og vi ønsker å opprettholde dette nivået også i Vi ønsker å være der våre klienter er. Dette innebærer at vi må opprettholde vår oppsøkende virksomhet i minst like stort omfang som tidligere. I 2015 ønsker vi fortsatt å ha et særlig fokus på oppsøkende virksomhet i utkantstrøkene av Oslo, samt tilgrensende kommuner og fylker. Dette fordi vi erkjenner at vi ikke når våre klienter i tilstrekkelig grad, selv om vårt kontor har sentral beliggenhet. Vi ønsker dessuten å spre vår virksomhet ytterligere. I 2015 vil vår nye modell, Satellitten, derfor videreføres i Tønsberg og på Lillehammer, og dessuten forsøkes ut i Sandefjord og Halden. Vi ønsker å ha et særlig fokus på de yngste i vår målgruppe, det vil si de som er i aldersgruppen mellom 18 og 25 år. Det krever en ekstraordinær innsats å nå frem til denne gruppen, noe som igjen krever ekstra ressurser. Økt innsats på dette området vil kunne ha en viktig forebyggende effekt. Vi ser at dersom mange av våre klienter hadde fått hjelp tidligere, kunne det vært mulig å snu en negativ utvikling. Eksempel på saker hvor Gatejuristen kan bistå, er krav om videre oppfølging fra barnevernet etter fylte 18 år. Et annet eksempel er hjelp til å reetablere seg i hjemkommunen i stedet for å oppholde seg i storbyen, med alle de utfordringer dette innebærer. Gatejuristen har lenge jobbet for finansiering av prosjektet «Barnas Jurist». Mot slutten av 2014 fikk vi den gledelige beskjeden fra ExtraStiftelsen om at vi er tildelt midler til å starte opp et forprosjekt, hvor man skal kartlegge behovet for et rettshjelpstiltak rettet mot barn og unge. Gatejuristen ønsker i 2015 å komme i gang med dette forprosjektet. Vi ønsker å opprettholde dagens nivå av frivillige jurister og advokater i Gatejuristen, både på dag og kveldstid. Gatejuristen har i dag stor pågang fra jurister og studenter som ønsker å arbeide som frivillig hos oss. For at vi skal kunne øke antallet frivillige er det imidlertid en forutsetning at også nye lokaler kommer på plass. Vi ønsker i 2015 å fortsette arbeidet med å finne nye og mer egnede lokaler. Det vil jobbes videre mot en mulig samlokalisering med Juss-Buss og JURK. Vi tror at en slik samlokalisering vil styrke tilbudet til klientene, og samtidig bedre samarbeidet mellom rettshjelpstiltakene. 16

20 Vi ønsker å fortsette vårt gode samarbeid med Universitetet i Oslo, og også i 2015 tilby jusstudenter praksisplass hos oss. Vi ønsker å videreføre og drifte vår nettbaserte kunnskapsdatabase. Vi ønsker å bearbeide og videreutvikle vårt kvalitetsstyringssystem. Målet er å bygge opp systemet slik at det kan sertifiseres etter ISO 9001:2008 standarden. Vi ønsker å utvide vårt rettshjelpstilbud slik at vi også har muligheten til å bistå våre klienter i rettssystemet. For å kunne iverksette dette, er vi imidlertid avhengig av ekstern fullfinansiering av prosjektet. Vi vil i 2015 arbeide videre for å etablere dette tilbudet til våre klienter. Gatejuristen bruker mye tid og ressurser på å forsøke å skaffe midler både fra private og offentlige bidragsytere. Selv de minste bidrag kommer meget godt med i en stram økonomi. Dersom Gatejuristen skal kunne gjennomføre våre målsettinger som angitt ovenfor, er vi avhengig av å kunne styrke bemanningen. Vi håper våre «trygge» givere fortsetter å støtte oss, samt at advokatkontorene både i Oslo og andre steder ser en mulighet til å gi et økonomisk bidrag til Gatejuristen, og derved styrke rettsikkerheten til vår målgruppe. 17

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Årsrapport for 2015 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Skippergata 23, 0154 Oslo Tlf: 23103890, faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no, www.gatejuristen.no Bilder

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Foto: Jon Michael Josefsen

Foto: Jon Michael Josefsen Årsrapport for 2011 Foto: Jon Michael Josefsen Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble Foto: Staale Reier Guttormsen Foto: Aina Johnsen Foto: Simon Nitsche Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2015 1 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie. 2015 var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov

Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov En undersøkelse av Gatejuristens rettshjelpsarbeid 2011-2013 Kandidatnummer: 200 Leveringsfrist: 15.01.2016 Antall ord: 39998 Innholdsfortegnelse 1! INNLEDNING... 1! 1.1!

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2012 Marit Lomundal Sæther Oslo, 2013 1 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

OSLO KOMMUNE Rusmiddeletaten Utfordringer i samarbeidet kommune spesialisthelsetjeneste i behandling av rusmiddelmisbrukere

OSLO KOMMUNE Rusmiddeletaten Utfordringer i samarbeidet kommune spesialisthelsetjeneste i behandling av rusmiddelmisbrukere Oslo Kommune OSLO KOMMUNE Utfordringer i samarbeidet kommune spesialisthelsetjeneste i behandling av rusmiddelmisbrukere Oslo Kommune Disposisjon Rusreformen ansvarsfordeling Samarbeid Storbyen Oslo Utviklingstrekk

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN DOKUMENTASJONSRAPPORTEN 2005. Gatejuristen startet med første saksmottak 17. januar FOLK MED RUSPROBLEMER OG DERES RETTSHJELPSBEHOV PÅ HELSE- OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Jeg baserer min juridiske veiledning på de dokumenter og opplysninger som jeg får fra deg, eventuelt den dokumentasjon som jeg selv innhenter.

Jeg baserer min juridiske veiledning på de dokumenter og opplysninger som jeg får fra deg, eventuelt den dokumentasjon som jeg selv innhenter. Habilitet I enkelte saker kan det oppstå problemer med habilitet mellom advokater. Jeg ber deg derfor gi beskjed straks dersom du er kjent med forhold som kan medføre at jeg ikke kan representere deg.

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2014. Hedda Larsen Borgan

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2014. Hedda Larsen Borgan JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2014 Hedda Larsen Borgan Oslo, 2015 1 1. Innledning 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren?

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren? HVORDAN KARTLEGGE når man ikke finner brukeren? FAGARTIKKEL Av: Katrin Øien, KoRus - Midt Da Ungdata-undersøkelsen viste at 5 prosent av guttene svarte bekreftende på spørsmål om utføring av seksuelle

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Sammendrag 11/722 20.12.2013

Sammendrag 11/722 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 11/722 20.12.2013 Sammendrag En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente mener reglene om godskriving av overgangsreglene i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen for omsorgsopptjening

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING Oslo kommune Byrådet Fellesskriv til bydelene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 7/2004 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 199906340-636 Saksbeh.: Harald Nævdal

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sosial- og familieavdelingen. Rapport Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sosial- og familieavdelingen. Rapport Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Rapport 2012 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3)

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) 1. INNLEDNING Det er kommunens advokat som reiser en tvangssak overfor fylkesnemnda på vegne av NAV/ rus psykisk helsetjeneste. Denne malen er ment som en huskeliste

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

til rettighetsformasjon for vanskeligstilte grupper

til rettighetsformasjon for vanskeligstilte grupper Det juridiske fakultet Retten til rettighetsformasjon for vanskeligstilte grupper Ann Margreth Solbakken Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 5 1.1 TEMA OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

RAPPORT FOR PERIODEN 1.2.2013-30.6.2013. Marianne Høva Rustberggard. Studentombud ved Universitetet i Oslo

RAPPORT FOR PERIODEN 1.2.2013-30.6.2013. Marianne Høva Rustberggard. Studentombud ved Universitetet i Oslo RAPPORT FOR PERIODEN 1.2.2013-30.6.2013 Marianne Høva Rustberggard Studentombud ved Universitetet i Oslo INNLEDNING Studentombudet er det første studentombudet i Norge og ved UiO, og har vært i virksomhet

Detaljer