Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: Faks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:"

Transkript

1 Årsrapport for 2014

2 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: Faks: E-post: Web:

3

4 FORORD Gatejuristen har nå eksistert i 10 år. I løpet av disse årene har vi bistått mellom 3000 og 4000 nåværende eller tidligere rusavhengige i juridiske spørsmål. Gatejuristen har i disse årene vært gjennom en rivende utvikling, og er nå etablert 10 ulike steder i landet. Bare i 2013 ble det tatt inn mer enn 2500 saker på landsbasis; dette sier mye om behovet for juridisk bistand til klientgruppen. Når Gatejuristen nå går inn i et jubileumsår, er det med en erkjennelse av vi ikke lenger er i oppstartsfasen. Gatejuristen er en godt etablert virksomhet i det juridiske miljøet, og vår kompetanse på rus og rett benyttes i stadig større grad av klienter og samarbeidspartnere. Dette er både inspirerende og forpliktende. Det er svært gledelig at vår største bidragsyter, Justisdepartementet, reverserte sitt kutt til Gatejuristen i 2014, og nå har økt tildelingen for Dette ser vi både som en inspirasjon og en anerkjennelse av det arbeidet som utføres. Samtidig skaper det stor bekymring og frustrasjon at Oslo kommune kutter Gatejuristen med kroner ved inngangen til vårt jubileumsår. Sett i forhold til vårt totale budsjett og fjorårets tildeling, er dette et dramatisk kutt. Slik det så treffende ble formulert i debattinnlegg nylig: «Det skal godt gjøres å få mer rettshjelp for pengene enn det man får gjennom å stimulere de frivillige som vil gjøre en innsats for byens vanskeligst stilte». I lys av dette synes kuttet enda vanskeligere å forstå. Gatejuristen får mye og god rettshjelp ut av hver krone vi blir tildelt - ikke minst takket være en formidabel innsats fra alle våre frivillige jurister og advokater. I 2014 ble det nedlagt frivillighetstimer tilsvarende nærmere fire årsverk. Omregnet i satsen for fri rettshjelp tilsvarer dette en verdi på i overkant av 6,6 millioner kroner. Stat og kommune er grunnpilarene i vår virksomhet. Vi har fortsatt mye ugjort, og trenger en stabil og forutsigelig økonomi for å ivareta våre mange oppgaver. Vi trenger sårt en styrking av økonomien, ikke det motsatte. Gatejuristen har i 2014, i samarbeid med rettshjelptiltakene Juss Buss og Jurk, jobbet for en samlokalisering. Dette vil utvilsomt bidra til å styrke rettshjelptilbudet til utsatte grupper, og for hver av rettshjelptiltakene dessuten innebære viktige stordriftsfordeler. Vårt håp er at samlokaliseringen kan bli en realitet i løpet av Extrastiftelsen har og har hatt en uvurderlig betydning for Gatejuristen og den rivende utvikling som har funnet sted i løpet av disse ti årene. Extrastiftelsen har siden oppstart og frem til i dag bidratt med mer enn fire millioner kroner til prosjektarbeid i Gatejuristen. Støtten fra Extrastiftelsen har vært avgjørende for å kunne spre Gatejuristen til ulike steder i landet. Nylig ble Gatejuristen også tildelt midler til et forprosjekt overfor barn og unge med alvorlige problemer etter Gatejuristens modell. Gatejuristen er svært takknemlig for Extrastiftelsens solide og vedvarende støtte, og vi gleder oss til å kunne ta fatt på et meget spennende og utfordrende prosjekt. Vi vil også få takke Bergesenstiftelsen og Eckbos legat for solid og stabil støtte fra oppstart og frem til i dag. Dette har hatt stor betydning for vår drift. Vi ønsker også å takke advokatfirmaet Wikborg og Rein, samt HELP forsikring for deres bidrag til Gatejuristen i jubileumsåret. Vi håper dette kan inspirere også andre advokatfirmaer til å støtte oss! 1

5 I 2014 ble Gatejuristen tildelt Advokatforeningen Oslo krets æresbevisning. I statuttene heter det at "æresbevisningen utdeler til den som gjennom sitt virke innen det juridiske fagområdet har gjort en særskilt innsats for å øke advokatenes generelle anseelse i samfunnet, eller har bedret rammene for advokaters yrkesutøvelse og styrket advokatenes faglige og etiske prestasjoner og standard,... eller på annen måte gjort en særskilt innsats for kretsen medlemmer". Gatejuristen er av avisen Natt&Dags lesere kåret til Årets stemme i I begrunnelsen for nominasjonen heter det blant annet: «I budsjettforslaget for 2015 kuttet byrådet i Oslo støtten med en fjerdedel for å spare kommunen kroner. Gatejuristen er nominert til Årets Stemme for et bidrag til rettsikkerheten vi mener det er verdt mye mer å opprettholde og for å gi en stemme til mennesker som ikke blir hørt på egenhånd». Vi er utrolig stolte og ydmyke over å bli tildelt Advokatforeningens æresbevisning, samt å bli kåret til Årets stemme. Jeg ønsker å takke de ansatte, våre mange frivillige og våre gode samarbeidspartnere, som alle har bidratt til at Gatejuristen er kommet dit vi er i dag! Årsrapporten er utarbeidet av Gatejuristens ansatte. Oslo, 10. mars 2015 Anne Cathrine Mørch, fungerende leder i Gatejuristen 2

6 TAKK FOR STØTTEN I 2014 Justisdepartementet Oslo kommune Akershus Fylkeskommune ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Steenslandsfondet Eckbos legat Bergesenstiftelsen Stiftelsen Scheibler FERD ved Johan H. Andresen HELP forsikring Advokatforeningen Advokatfirma Wikborg & Rein Juristforbundet Juristenes utdanningssenter Fast Eiendomspartner AS Advisor Lovdata TeleComputing Friele kaffe Kristian Andenæs Halden fengsel Uniped Anne Karin Sæther 3

7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER RETTSHJELP RESSURSSENTER (STARTHJELP OG NETTVERK) KUNNSKAPSFORMIDLING OM RUS OG RETT DOKUMENTASJON RETTSPOLITIKK KOMMUNIKASJON OG MEDIA SAMARBEID MED ANDRE BARN OG UNGE SATELLITTPROSJEKTET FORTSATT MILJØFYRTÅRN DRIFT OG ORGANISERING VIRKSOMHETSPLAN ORGANISERING ORGANISASJONSKART PER FRIVILLIGES OG ANSATTES ARBEIDSINNSATS SYKEFRAVÆR OG IA REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV FRIVILLIGE FAGLIG UTVIKLING / KOMPETANSEHEVING HOS ANSATTE / SOSIALE TILTAK SAKSMOTTAKENE OPPSØKENDE VIRKSOMHET KVALITETSSIKRING OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER KORT OM BUDSJETT OG REGNSKAP STATISTIKK SAKSTYPER KORT OM GRUNNLAGET FOR TABELLENE OVERSIKT OVER SAKSTYPER MOTTAKSSTED ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED KJØNNSFORDELING KLIENTENES ALDER ANTALL SAKER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER VEDLEGG 1: BUDSJETT OG REGNSKAP

8 1. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER Gatejuristen er et fast tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO). Vårt arbeid bygger på deres visjoner og verdigrunnlag, nemlig at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt viktigste verktøy er jussen, og vi arbeider for at rettsreglene utformes og praktiseres slik at de bidrar til å sikre gode levekår for folk med rusproblemer. Våre viktigste innsatsområder er følgende: Vi gir oppsøkende, gratis rettshjelp til rusavhengige. Vi skaper et miljø for frivillig arbeid. Vi yter starthjelp til liknende tiltak. Vi gir informasjon om rettigheter gjennom brosjyrer, nettsider og foredrag. Vi samler og utarbeider dokumentasjon på grunnlag av erfaringene vi gjør i arbeidet vårt. Vi bruker kunnskap og erfaring fra rettshjelpen og virksomheten ellers til å påvirke hvordan rettsregler utformes og praktiseres (rettspolitikk). Rettshjelpen bidrar til å ivareta klientens grunnleggende behov. Vi ser også at det offentliges arbeid skjerpes når de vet at sakene kan bli fulgt opp av jurister. I løpet av 2014 har om lag 70 jurister og advokater vært tilknyttet Gatejuristen som frivillige medarbeidere. Slik er vi med på å skape en betydelig arena for frivillig arbeid med høye krav til kompetanse. Vi mener at det har en verdi i seg selv at jurister som til daglig jobber mot andre klientgrupper også gir rettshjelp til rusavhengige, fordi de da vil erfare hvordan noen av de dårligst stilte i samfunnet har det. Vi tror at disse juristene også senere i livet, på grunnlag av erfaringene, vil ønske å bidra til at klientgruppen møtes med respekt, omsorg og rettferdighet. Starthjelpen bidrar til at andre får del i våre erfaringer og letter oppstart andre steder i landet. Modellen vår kan brukes på ulike målgrupper. Skal en arbeide for målsettingene respekt, omsorg og rettferdighet synes det også klart at rettspolitisk arbeid er påkrevet for å få til nødvendige endringer i rettsreglene og måten de blir praktisert. Hvis det ikke blir samlet, systematisert og utarbeidet dokumentasjon for hvordan rettsreglene virker, og hvis ingen øver press på politikere og byråkrater, vil samfunnet kunne utvikle seg bort fra målsettingene om respekt, omsorg og rettferdighet. Rettighetsinformasjonen gis til flere målgrupper og formålet er å øke kunnskapsnivået. Den som har kunnskap om sine rettigheter, har gjerne også større muligheter til å få dem oppfylt. Tilsvarende vil kunnskap hos pårørende, hjelpeapparat og samfunnet for øvrig kunne lette og bedre arbeidet for målgruppen. 5

9 2. VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER 2.1 RETTSHJELP I 2014 har Gatejuristen Oslo: Gitt 597 klienter rettshjelp: Oslo 563 klienter Tønsberg 34 klienter Mottatt 1038 saker: Oslo 969 saker Tønsberg 69 saker Vi har også hatt et stort antall oppsøkende saksmottak på institusjoner og væresteder for folk med rusproblemer. Sammenlignet med 2013 er antall oppsøkende saksmottak stabilt. Se mer om dette i kapittel 3.9. Tønsberg er en del av prosjektet Satellitten, og ettersom Gatejuristen Oslo har bistått ved gjennomføringen av enkelte saksmottak blir også sakene fra Tønsberg nevnt i oversikten. 2.2 RESSURSSENTER (STARTHJELP OG NETTVERK) Gatejuristen Oslo skal være et ressurssenter for nye gatejuristkontor og allerede eksisterende kontorer. Vi har: Arrangert 2 nettverksmøter med de øvrige gatejuristkontorene i landet. Bistått nettverket i den ordinære driften, samt lagt til rette for videre utvikling av nettverket. Ytt starthjelp til Gatejuristen Hamar i forbindelse med oppstart av virksomheter på Lillehammer og Gjøvik. Samarbeidet med Advokathuset Tønsberg om drift og utvikling av Satellitt-modellen. Samarbeidet med studentrettshjelpstiltakene og Rett og Slett i Trondheim om en rettshjelpsundersøkelse blant romfolk, som vil gi verdifull erfaring til senere rettshjelpsundersøkelser. Rapport fra undersøkelsen utarbeides i Gatejuristen har fått et tilskudd på kr kroner for driftsåret 2014 fra Justisdepartementet. Tilskuddet skal i det alt vesentlige benyttes til konkret rettshjelpsvirksomhet, det vil si behandling av enkeltsaker, men det forutsettes også at Gatejuristen er et ressurssenter for andre tilsvarende tiltak som er i oppstartsfasen. 6

10 Allerede i 2006 startet Gatejuristen starthjelpsprosjektet med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, nå ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet var å overføre våre erfaringer til andre og tilrettelegge for etablering av tilsvarende tiltak andre steder. Støtten fra Justisdepartementet har gjort det mulig for oss å fortsette vårt arbeid med å bistå andre gatejuristkontorer som ønsker å starte opp, samt å bistå eksisterende gatejuristkontorer etter behov. I 2011 fikk Gatejuristen støtte fra ExtraStiftelsen til oppstart av prosjektet Satellitten. I 2013 ble prosjektet innvilget støtte for 2014, for en videreutvikling av modellen. Les mer om Satellitten i punkt 2.9, samt i egen årsrapport. I tillegg til Gatejuristen Oslo, består gatejuristnettverket i dag av gatejuristkontorer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Hamar og Stavanger. Årsmeldinger fra disse kontorene finnes i Årsmeldinger for gatejuristnettverket KUNNSKAPSFORMIDLING OM RUS OG RETT Gatejuristen ser det som viktig å spre kunnskap om arbeidet vårt til mennesker i målgruppen, samt tiltak knyttet til vår målgruppen og de saksområdene som vi dekker. Gatejuristen har i løpet av 2014 holdt 7 foredrag i forbindelse med oppsøkende saksmottak. Gatejuristen har også: Holdt foredrag for Ekeberg Rotary om Gatejuristens arbeid og erfaringer. Holdt foredrag hos NAV Lillehammer om Gatejuristens arbeid og erfaringer i Innlandet. Sammen med våre frivillige advokater i Tønsberg holdt foredrag for Rus- og psykiatri-tjenesten i Tønsberg kommune om Gatejuristens arbeid. Holdt foredrag i Sandefjord for saksbehandlere i NAV, bestillerenheten i kommunen, bolig- og ambulerende tjeneste, sosialmedisinsk senter og tiltaket «Arbeid først» om Gatejuristens arbeid og erfaringer. Medvirket som konferansier ved Jurisforbundets rettssikkerhetskonferanse. Deltatt i debatt om midlertidig bolig for personer med og uten lovlig opphold i regi av Juss-Buss. Vi har i tillegg hatt en rekke personer, organisasjoner og samarbeidspartnere på lunsjbesøk, hvor formålet har vært å synliggjøre Gatejuristens virksomhet. Vi legger vekt på å ha et godt samarbeid med de øvrige rettshjelptiltakene med sikte på å utfylle hverandre best mulig. Gatejuristen har i løpet av 2014 også hatt et prosjekt om myndiggjøring, som har handlet om å gjøre våre klienter bedre i stand til å foreta egne valg. Prosjektet har hatt som formål å øke klientenes kunnskap om rettigheter til pasient- og brukermedvirkning. I tillegg til foredrag blant våre frivillige og under oppsøkende saksmottak, har det blitt trykket opp to ulike rettighetsbrosjyrer som har blitt delt ut til klienter og samarbeidspartnere. 7

11 2.4 DOKUMENTASJON All rettshjelp som ytes, det vil si alle klienter og saker som Gatejuristen tar imot, blir dokumentert og danner grunnlag for vår statistikk. Se mer om dette i kapittel 6 Statistikk. Gjennom behandlingen av enkeltsaker avdekker vi mangler både ved rettsreglene og måten de blir praktisert på. Denne kunnskapen blir systematisert og brukes som grunnlag for vårt og eventuelt andres rettspolitiske arbeid. 2.5 RETTSPOLITIKK I løpet av 2014 har Gatejuristen avgitt følgende høringsuttalelser: Innspill til høringsmøte om oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet. Gatejuristen har også levert innspill til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos ledelse i en høringsuttalelse om aktivitetsplikt for mottakere av sosialstønad. 2.6 KOMMUNIKASJON OG MEDIA I 2014 har Gatejuristen: Sendt ut 50 nyhetsbrev til våre frivillige. Blitt omtalt i media ca. 40 ganger. Saker relatert til Gatejuristen har vært på trykk i både nasjonale, regionale og lokale aviser, både i papirutgaver og nettaviser. Vi har også vært omtalt på nasjonal og lokal radio. Medieoppslagene inkluderer innlegg av og intervjuer med ansatte og frivillige i Gatejuristen, samt omtale av ulike prosjekter og oppstart av nye gatejuristkontorer. Gatejuristen har hatt følgende faglige innlegg i Kritisk Juss, Advokatbladet og på HELP forsikrings blogg: Å ta ansvar for en tapt barndom Dra heim! Bli med i frivillighetsmiljøet Retten til et hjem En av de ansatte har også vært fast skribent for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos egen blogg, Det ble skrevet fire innlegg på bloggen i løpet av Vi følger de pågående debattene av betydning for vår klientgruppe, og kommer med innspill de gangene det er behov for en juridisk vinkling på spørsmålene. 8

12 Medieoppslag hvor Gatejuristen er nevnt, uten selv å ha blitt kontaktet, har vi ikke en fullstendig oversikt over. For en liste over alle medieoppslagene viser vi til våre hjemmesider Våre hjemmesider oppdateres jevnlig med aktuelle nyhetssaker fra Gatejuristen. Gatejuristen har fokus på bruk av sosiale medier, og er aktive brukere av Facebook og Twitter. Vi ser verdien av lett å kunne spre nyheter og uttalelser, og erfarer at dette er effektive kanaler i så måte. Vår Facebook-side har opplevd en markant økning i antall følgere gjennom Ved inngangen til 2014 hadde siden vår 923 følgere, mens den ved utgangen av 2014 hadde 1234 følgere. Vi ser også at det er et stort engasjement rundt nyhetssakene våre på Facebook. 2.7 SAMARBEID MED ANDRE Gatejuristen har i 2014 hatt et utstrakt samarbeid med andre aktører innenfor rus- og rettshjelpsfeltet, både i privat og offentlig sektor. Vi samarbeider også med utdanningsinstitusjoner, ved bl.a. praksistilbud og oppgaveskriving tilknyttet Universitetet i Oslo. 2.8 BARN OG UNGE Gatejuristen ønsker å videreutvikle gatejuristmodellen slik at den også kan fange opp barn og unge med alvorlige velferdsmessige problemer, i alle tilfeller hvor jussen er et egnet verktøy til å bidra til å løse eller redusere problemene. Gatejuristen fikk i 2014 tildelt kroner av ExtraStiftelsen til oppstart av forprosjektet «Barnas Jurist» i Forprosjektet skal utvikle metoder for gratis, oppsøkende rettshjelp for barn og unge. Metodene skal prøves ut i praksis, og danne grunnlaget for en rapport. Rapporten skal beskrive: Metodene og erfaringene med dem. Øvrige erfaringer. Funn knyttet til enkeltsaker, herunder en kartlegging av de juridiske og velferdsmessige problemene og mulige årsaker til dem, samt forslag til løsninger. Forprosjektet er grunnpilaren i Gatejuristens visjon: Et landsdekkende tilbud om rettshjelp til barn og unge. 2.9 SATELLITTPROSJEKTET Gatejuristen mottok midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjektet Satellitten for 2012 og 2013, og prosjektet ble innvilget midler til videreutvikling av prosjektet. Målet med prosjektet er å utvikle en modell som vil sikre god geografisk spredning av rettshjelp. Dette ønsker vi å oppnå ved å etablere grupper av frivillige advokater og jurister i mindre byer. 9

13 Gruppene skal gi gratis rettshjelp av god juridiskfaglig kvalitet. Modellen vil føre til en frivillighetsdugnad i distriktet, og slik får vi mye rettshjelp ut av hver krone. Hovedkontoret sitter med det faglige og administrative ansvaret, og samarbeider tett med distriktsgruppene. Erfaringene fra prosjektperioden munner ut i en starthjelpsveileder, hvor målsetningen er å inspirere til oppstart av Satellitter andre steder i landet I 2014 har Gatejuristen i Satellittprosjektet blant annet: - Fortsatt driften i Tønsberg i samarbeid med Advokathuset Tønsberg og Kirkens Bymisjon Vestfold. - Opprettet Satellitter i Lillehammer og på Gjøvik. Frivillige er rekruttert gjennom Jussforeningen, studentenes forening på Høyskolen i Lillehammer. Det er inngått samarbeid med Frelsesarmeen på Lillehammer og Blå Kors på Gjøvik. Lokalt bidrar advokatfirmaet Thallaug som mentorer for studentene. Det gjør også førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen på Lillehammer, Harald Thoresen. - Behandlet 147 saker. - Inngått samarbeid med Sosialmedisinsk senter og Advokathuset Tønsberg om utvidelse til Sandefjord. - Opprettet dialog med samarbeidsparter og frivillige i Halden med tanke på utvidelse til Østfold. - Hatt erfaringsutvekslingsseminar for gatejuristnettverket Se egen årsrapport for ytterligere informasjon FORTSATT MILJØFYRTÅRN Gatejuristen ble Miljøfyrtårnsertifisert i Vi er nå Miljøsertifisert frem til

14 3. DRIFT OG ORGANISERING 3.1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Virksomhetsplanen bygger på eierorganisasjonens verdier, det vil si at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vår kjernevirksomhet er gratis, oppsøkende rettshjelp til rusavhengige, og vi arbeider for at rettsreglene skal utformes og praktiseres slik at de bidrar til å sikre gode levekår for målgruppen. Virksomhetsplanen for 2014 har følgende hovedområder: Yte rettshjelp. Formidle kunnskaper om rus og rett. Bygge opp kompetanse hos andre på dette området. Samle dokumentasjon om hvordan rettsreglene og praktiseringen av dem virker. Informere om våre funn drive rettspolitikk. Samarbeid med tiltak knyttet til rus og rett. Spredning av virksomheten og bygge et nettverk av gatejurister. Informasjon om rettigheter, kommunikasjon og media. 3.2 ORGANISERING Cathrine Moksness er leder av Gatejuristen. Moksness har siden februar 2014 hatt fødselspermisjon, og Anne Cathrine Mørch har fungert som leder. 3.3 ORGANISASJONSKART PER Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Avdelingsdirektør for avdeling helse og sosial Leder for Gatejuristen Nestleder for Gatejuristen Fast ansatte: 3 Midlertidig engasjement: 1 Prosjekt: 1 Frivillige: 70 11

15 3.4 FRIVILLIGES OG ANSATTES ARBEIDSINNSATS Det er lagt ned nærmere 10 årsverk i Gatejuristen i løpet av De ansattes arbeidstid utgjorde om lag seks årsverk, mens de frivilliges innsats utgjorde 3,7 årsverk. Leder for Gatejuristen Innlandet har arbeidet ett årsverk og er i diagrammet ovenfor angitt som medarbeider i prosjekt. Timeregistreringssystemene for de frivillige bygger på selvrapportering fra den enkelte. Det reelle antallet timer som er nedlagt, antas etter tidligere erfaring å være noe høyere enn de rapporterte timene tilsier. For å få mer nøyaktig rapportering av antall nedlagte timer har vi avholdt en årlig konkurranse, hvor den frivillighetsgruppen som har rapportert flest timer har blitt belønnet med deltakelse på KROM-seminaret. Antallet frivillige har gjennom året holdt seg stabilt på i overkant av 70 medarbeidere. De frivillige tilfører engasjement, kompetanse og arbeidskraft, og regnes som Gatejuristens viktigste ressurs. Dersom man legger den offentlige salærsatsen for fri rettshjelp til grunn, vil det frivillige arbeidet tilsvare i overkant av 6,6 millioner kroner. I 2014 har to jurister har hatt tiltaksplass gjennom NAV. To jusstudenter har hatt praksisplass gjennom Universitetet i Oslo, begge med en varighet på seks uker. Gjennomsnittlig har det vært 60 prosent kvinner og 40 prosent menn som har arbeidet som frivillige hos Gatejuristen. Tallet synes å gjenspeile fordelingen av kvinner og menn som avlegger eksamen ved det juridiske fakultet. 3.5 SYKEFRAVÆR OG IA Sykefraværet i Gatejuristen var 70 dager i Det vil si at det totale sykefraværet var 3,67 prosent. Gatejuristen er en IA-bedrift, og i løpet av året har det blitt iverksatt tilretteleggingstiltak på system- og individnivå. 3.6 REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV FRIVILLIGE Inntak av frivillige i Gatejuristen er en del av vårt kvalitetssikringsarbeid, og kan sammenlignes med en ordinær ansettelsesprosess. Alle som ønsker å arbeide som frivillig må fylle ut et kartleggingsskjema, samt levere CV og vitnemål/karakterutskrifter. Deretter blir vedkommende innkalt til et intervju. Intervjuet varer om lag 45 minutter, og har til formål å kartlegge hvorvidt vedkommende har de egenskaper og den motivasjon som kreves for å jobbe i Gatejuristen. Etter intervjuet foretas en grundig referansesjekk. Gatejuristen stiller forholdsvis strenge krav til hvem som kan arbeide som frivillig. Den enkelte medarbeider må gjennomgå en grundig opplæring for å kunne bli saksbehandler hos oss. Saksbehandlerne følges opp av en av de faste medarbeiderne eller gruppeleder. Dette er av avgjørende betydning for at kvaliteten på den rettshjelpen som gis holder høy standard. 12

16 Før første saksmottak får nye frivillige en innføring i saksbehandlingsrutiner, hvilke kvalitetskrav vi stiller, bruk av datasystemer, timelisteføring, hvordan man driver oppsøkende rettshjelpsarbeid og annet som er nødvendig for å arbeide hos Gatejuristen. Under de første klientmottakene vil den nye medarbeideren være sammen med en erfaren saksbehandler. Etter hvert som den frivillige opparbeider seg tilstrekkelig erfaring med klientsamtaler og saksbehandling, får vedkommende selvstendig ansvar som saksbehandler. Saksbehandlere som tilhører kveldsgruppene rapporterer fremdriften i hver enkelt sak til gruppeleder. Frivillige på dagtid rapporterer til en bestemt ansatt som har oppfølgingsansvar for den frivillige. Det juridiske arbeidet kvalitetssikres til slutt ved gjennomlesning av brev og kontrasignering av daglig leder eller en av de faste ansatte. 3.7 FAGLIG UTVIKLING / KOMPETANSEHEVING HOS ANSATTE / SOSIALE TILTAK Gatejuristen har de senere årene vært så heldig å bli sponset av Juristenes Utdanningssenter med deltakelse på kurs i deres regi. Dette er en kjærkommen gave, da vår finansielle situasjon i liten grad tillater dette. Gatejuristen har deltatt på følgende kurs og arrangementer i 2014: - Juristenes utdanningssenter: Tvangsfullbyrdelse - Juristenes utdanningssenter: Trygderett - Juristenes utdanningssenter: Advokatkurset høsten Juristenes utdanningssenter: Individuell og kollektiv arbeidsrett - Juristenes utdanningssenter: Helserett - Juristenes utdanningssenter: Barnerett - Nettverk etter soning; 10-årsmarkering - Redd Barna: Barnerettighetsseminar - Uteseksjonens fagdag: Unge voksne i åpne rusmiljø - Juristforbundet: Rettssikkerhetskonferansen - Kirkens Bymisjon: Innføringskurs for nyansatte - KROM: Kromkonferansen I tillegg til overnevnte arrangementer, har Gatejuristen arrangert kurs om myndiggjøring for frivillige og ansatte i forbindelse med saksmottak på kveldstid. Av sosiale tiltak kan nevnes gådager for de ansatte, samt sommer- og juleavslutning for ansatte og frivillige. Gatejuristen stilte også med lag i Holmenkollstafetten, hvor det ble arrangert sosialt samvær i etterkant. 13

17 3.8 SAKSMOTTAKENE I 2014 har Gatejuristen hatt saksmottak på mandager, tirsdager og onsdager fra kl og torsdager fra kl Ved henvendelser utenfor saksmottak har vi påtatt oss hastesaker i den grad det har vært kapasitet til det. Klientmottak skjer på lukkede kontorer og det er to saksbehandlere til stede under klientsamtalen. Formålet med denne ordningen er kvalitetssikring av råd som blir gitt under samtalen, opplæring av nye medarbeidere, sikre kontinuitet i saksbehandlingen og ivaretakelse av hensynet til sikkerhet. Saksmottak på dagtid avholdes av ansatte og de frivillige i dagturnus, normalt jusstudenter. Frivillige i kveldsturnus er organisert i grupper med 4-6 saksbehandlere og en gruppeleder på hver gruppe. Det ble avholdt møte med de frivillige gruppelederne hvert halvår. I forkant av saksmottakene på kveldstid, er de frivillige blitt servert et varmt måltid. En ansatt har vært til stede som fagansvarlig ved disse saksmottakene. Det har vært lagt opp til at medarbeiderne i løpet av saksmottaket skal ha mulighet til å diskutere problemstillinger i sakene sine med fagansvarlig, gruppeleder og andre frivillige medarbeidere. 3.9 OPPSØKENDE VIRKSOMHET Formålet med den oppsøkende virksomheten er å nå personer som av en eller annen grunn ikke selv tar kontakt med hjelpeapparatet. Vår erfaring er at oppsøkende virksomhet er av stor betydning for at våre klienter skal få den rettshjelpen de har krav på. Vi har drevet oppsøkende virksomhet i Oslo sentrum 3-4 ganger i uken, hvor vi har informert om vårt tilbud til folk i målgruppen. Vi har også gjennomført oppsøkende saksmottak ved: Halden fengsel A-senteret Holmen Nyttig butikk Villa Mar Gamle Oslo Fredensborg bosenter Varmestua i Sandvika Fagerborg bo- og omsorgssenter Bygdøy rehabiliteringssenter Liakollen rehabiliteringssenter Bjørnerud rehabiliteringssenter Blindernveien rehabiliteringssenter Blå Kors kontaktsenter Gatehospitalet Bosatt 14

18 Prindsen mottakssenter Tyrili Kampen Dalsbergstien hus Villa Mar Grorud Natthjemmet Retretten Exit Marcus Thranes hus Thereses hus Bomiljøtjenesten Sagene / Torshov Kirkens Bymisjon, Sarpsborg Prindsen Aktivitetshus 3.10 KVALITETSSIKRING Etter snart ti års drift er en rekke rutiner, kvalitetssikringssystemer og prosedyrer godt innarbeidet i Gatejuristen. Vi har likevel et stort fokus på tiltak som kan effektivisere driften og som kan sikre god kvalitet på våre tjenester. Som ledd i denne prosessen har vi i 2014 hatt særlig fokus på videre utarbeidelse av en kvalitetshåndbok og ISO-sertifisering, samt videreutvikling av den elektroniske kunnskapsbanken. 15

19 4. OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER Gatejuristens viktigste oppgave er å yte rettshjelp av god kvalitet til vår målgruppe. I tillegg tar vi mål av oss å være et ressurssenter på rus og rett, og dessuten yte bistand til de som ønsker å starte opp liknende virksomhet andre steder. Gatejuristen er i kontinuerlig utvikling, og dette bidrar til å gjøre arbeidet i Gatejuristen utfordrende, inspirerende og variert. Nedenfor har vi oppsummert våre viktigste utfordringer i tiden fremover. Vi har sett en økning i antall saker for Tallet ligger nå på omkring 1000 saker per år, og vi ønsker å opprettholde dette nivået også i Vi ønsker å være der våre klienter er. Dette innebærer at vi må opprettholde vår oppsøkende virksomhet i minst like stort omfang som tidligere. I 2015 ønsker vi fortsatt å ha et særlig fokus på oppsøkende virksomhet i utkantstrøkene av Oslo, samt tilgrensende kommuner og fylker. Dette fordi vi erkjenner at vi ikke når våre klienter i tilstrekkelig grad, selv om vårt kontor har sentral beliggenhet. Vi ønsker dessuten å spre vår virksomhet ytterligere. I 2015 vil vår nye modell, Satellitten, derfor videreføres i Tønsberg og på Lillehammer, og dessuten forsøkes ut i Sandefjord og Halden. Vi ønsker å ha et særlig fokus på de yngste i vår målgruppe, det vil si de som er i aldersgruppen mellom 18 og 25 år. Det krever en ekstraordinær innsats å nå frem til denne gruppen, noe som igjen krever ekstra ressurser. Økt innsats på dette området vil kunne ha en viktig forebyggende effekt. Vi ser at dersom mange av våre klienter hadde fått hjelp tidligere, kunne det vært mulig å snu en negativ utvikling. Eksempel på saker hvor Gatejuristen kan bistå, er krav om videre oppfølging fra barnevernet etter fylte 18 år. Et annet eksempel er hjelp til å reetablere seg i hjemkommunen i stedet for å oppholde seg i storbyen, med alle de utfordringer dette innebærer. Gatejuristen har lenge jobbet for finansiering av prosjektet «Barnas Jurist». Mot slutten av 2014 fikk vi den gledelige beskjeden fra ExtraStiftelsen om at vi er tildelt midler til å starte opp et forprosjekt, hvor man skal kartlegge behovet for et rettshjelpstiltak rettet mot barn og unge. Gatejuristen ønsker i 2015 å komme i gang med dette forprosjektet. Vi ønsker å opprettholde dagens nivå av frivillige jurister og advokater i Gatejuristen, både på dag og kveldstid. Gatejuristen har i dag stor pågang fra jurister og studenter som ønsker å arbeide som frivillig hos oss. For at vi skal kunne øke antallet frivillige er det imidlertid en forutsetning at også nye lokaler kommer på plass. Vi ønsker i 2015 å fortsette arbeidet med å finne nye og mer egnede lokaler. Det vil jobbes videre mot en mulig samlokalisering med Juss-Buss og JURK. Vi tror at en slik samlokalisering vil styrke tilbudet til klientene, og samtidig bedre samarbeidet mellom rettshjelpstiltakene. 16

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. ÅRSRAPPORT 2014 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2011 DAGLIG LEDER HAR ORDET Fungerer rettsreglene og praktiseringen av disse i samfunnet like bra for kvinner som for menn? JURK har siden 1974 holdt fast ved et kvinneperspektiv i vårt arbeid,

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer