- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013"

Transkript

1 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

2 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard

3 Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: Faks: E-post: Web: Foto: Malin Amble - 3 -

4 FORORD Gatejuristens prosjekt, Satellitten, er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, med Extra- midler for perioden Målet med prosjektet er å utvikle en modell som vil innebære god geografisk spredning av rettshjelp. Grupper av frivillige advokater og jurister etableres av Gatejuristen i mindre byer. Hovedkontoret sitter med det faglige og administrative ansvaret og vil stå i tett kontakt med distriktsgruppene. Disse gruppene skal gi gratis rettshjelp av god juridiskfaglig kvalitet. Vi når ut til folk som ellers ikke ville fått hjelp, samtidig som vi styrker deres livskvalitet, verdighet og mulighet for rehabilitering. I mobiliseringen av frivillighet ligger også en modell som vil gi mye rettshjelp for hver krone. Pilotby i Satellittprosjektet er Tønsberg, hvor det er etablert et samarbeid med Kirkens Bymisjon Vestfold og Advokathuset Tønsberg som utgjør den frivillige gruppen. I juni 2013 begynte Gatejuristen systematisk å registrere henvendelser i Tønsberg som saker tilhørende Gatejuristens Satellittprosjekt. Pågangen på de ukentlige saksmottakene har vært stor, noe som viser at det er et tydelig behov for denne type rettshjelptiltak. En stor takk til Kirkens Bymisjon Vestfold som har bistått med lokaler samt etablering av kontakt med rusmiljøet og hjelpeapparatet. Vi vil også takke for den uvurderlige innsatsen fra de frivillige hos Advokathuset Tønsberg. Dere er vår viktigste ressurs! Målet er å spre Satellitten til de andre gatejuristkontorene. Gatejuristen vil bistå andre steder som ønsker å starte opp satellitter, samt være et kunnskapssenter/kompetansesenter i det videre arbeidet. Prosjektet er innvilget støtte til videreføring av ExtraStiftelsen i Gatejuristen ønsker å takke for støtten og ser frem til å videreføre prosjektet slik at vi kan nå enda flere som har behov for juridisk hjelp av god kvalitet. Oslo, 5. februar 2014 Ann Kathrin Nordbø Prosjektleder - 4 -

5 TAKK FOR STØTTEN I 2013 ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Kirkens Bymisjon Vestfold Advokathuset Tønsberg - 5 -

6 Innhold BAKGRUNN OG UTVIKLING... 6 MÅL I VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER I Rettshjelp... 8 Frivillighet... 9 Kommunikasjon, media og profilering... 9 Verktøy... 9 Spredning DRIFT OG ORGANISERING Organisering Sykefravær Saksmottakene VEIEN VIDERE Rettshjelp i Tønsberg fortsetter KORT OM BUDSJETT OG REGNSKAP Vedlegg 1: STATISTIKK Vedlegg 2: BUDSJETT OG REGNSKAP FOR

7 BAKGRUNN OG UTVIKLING Gatejuristen gir gratis oppsøkende rettshjelp til personer som har eller har hatt et rusproblem. Rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige advokater og jurister. Dette er Gatejuristens særpreg og det som skiller oss fra et advokatkontor. Vi arbeider ut fra verdigrunnlaget til Kirkens Bymisjon våre klienter skal erfare respekt, omsorg og rettferdighet. Den tradisjonelle rettshjelpen når ikke ut til Gatejuristens klienter. Erfaringen viser at personer i vår målgruppe ofte har rettigheter de ikke får oppfylt. Det er snakk om rettigheter av stor velferdsmessig betydning. Vi arbeider ut fra en tanke om at det ikke hjelper å ha rett hvis en ikke får rett. Gatejuristen har derfor som mål å nå ut til dem som ikke selv er i stand til å hevde sin rett. Gatejuristen ønsker å nå ut til flest mulig i målgruppen med effektiv rettshjelp av god kvalitet. I løpet av de ti siste årene har Gatejuristen spredd seg fra Oslo og ut i landet og har nå virksomhet i 8 norske byer. Vi bistår stadig flere med å hevde sin rett. Gatejuristen mottok midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjektet Satellitten for perioden Målet med prosjektet er å utvikle en modell som vil innebære god geografisk spredning av rettshjelp. Grupper av frivillige advokater og jurister etableres av Gatejuristen i mindre byer. Disse gruppene skal gi gratis rettshjelp av god juridiskfaglig kvalitet. Modellen vil føre til en frivillighetsdugnad i distriktet, slik får vi mye rettshjelp ut av hver krone. Hovedkontoret sitter med det faglige og administrative ansvaret og vil stå i tett kontakt med distriktsgruppene. For å sikre at rettshjelpen som ytes er av beste kvalitet vil gruppen gjennomgå et eget opplæringsprogram tilpasset Satellitten, samt utstyres med en innholdsrik verktøykasse. Verktøykassen består av en juridisk håndbok utviklet av Gatejuristen, en veileder i rettshjelpsarbeid, informasjonsmateriell, elektronisk saksbehandlingsverktøy og en kunnskapsbank. Kunnskapsbanken er en nettbasert database. Her finnes tilgang til maler for brev, informasjonsmateriell og annet fagstoff som er relatert til sentrale rettsområder. Dette sikrer kvalitet, samt effektivitet. Et av målene bak Kunnskapsbanken er kompetansedeling. 7

8 Høsten 2012 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon Vestfold og Gatejuristen om at Kirkens Bymisjon skulle bidra som en tilrettelegger for oppstart i Tønsberg. Gatejuristen har tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet i medhold av domstolloven 218 annet ledd nr 3 i.f. Tillatelsen er begrenset til å gjelde rettshjelp utenfor rettergang, jf. domstolloven 218 fjerde ledd. Satellitten i Tønsberg arbeider under Gatejuristens tillatelse. MÅL I 2013 Den overordnede målsettingen for Gatejuristens virksomhet er å yte gratis oppsøkende rettshjelp av god kvalitet, på en effektiv måte, til folk som har eller har hatt et rusproblem. Gatejuristens erfaring er at vi må være der hvor våre klienter er. Vi ønsket derfor å starte opp et satellittprosjekt utenfor Oslo, hvor en lokal gruppe av frivillige kan nå en gruppe klienter vi ellers ikke ville ha nådd. Våre viktigste mål i Satellitten i 2013: Videreføre rettshjelpsvirksomhet gjennom Satellittprosjektet. Oppsummere erfaringer fra rettshjelpen, evaluere og videreutvikle modellen for å gjøre den mer målrettet, effektiv og med god kvalitet. Erfaringene skal samles i en startveileder. Videreutvikle samarbeid og kontaktnett bl.a. med sikte på å stimulere andre til oppstart andre steder. VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER I 2013 Rettshjelp I 2013 har Gatejuristen gjennom Satellittprosjektet i Tønsberg Behandlet 58 saker Bistått 31 klienter 8

9 Gjennomført saksmottak hos Kirkens Bymisjon én dag i uken siden juni måned totalt 19 saksmottak. Alle klienter og saker mottatt gjennom Satellitten i Tønsberg er blitt registrert. Dette danner grunnlag for dokumentasjon og statistikk. Se mer om dette i Vedlegg 1. Frivillighet Gjennom Satellitten i Tønsberg er det: Nedlagt 302 timer frivillig arbeid Tilknyttet 7 frivillige advokater og advokatfullmektiger I tillegg har det blitt nedlagt betydelig frivillig innsats fra en erfaren frivillig ved Oslo- kontoret som rådgiver i prosjektet. Kommunikasjon, media og profilering I løpet av året har Satellitten: Blitt omtalt i media 22 ganger Blitt omtalt på Gatejuristens nettsider 5 ganger Satellitten og støtten fra ExtraStiftelsen har vært omtalt i regionale aviser, blogginnlegg, NRK TV og radio. Det er laget en reklamefilm som ble vist på TV2s reklamefrie dager i julen. Verktøy En viktig del av prosjektet er utvikling av en verktøykasse: Gatejuristen har utviklet en elektronisk kunnskapsbank. Kunnskapsbanken består av en database med dokumenter som har en kvalifisert grad av gjenbruksverdi. Typiske dokumenter vil være standard avtaler, f.eks. oppdragsavtaler, men også utredninger av juridiske problemstillinger, søknader, klager på vedtak osv. 9

10 Det er også utviklet en egen håndbok for de frivillige, denne gir en kort introduksjon til de rettsområdene en gatejurist oftest er i berøring med. En folder beregnet på målgruppen med rettighetsorientert opplysning skal deles ut av de frivillige i Satellitten. Egne plakater og informasjonsbrosjyrer er også utarbeidet for å synliggjøre prosjektet lokalt. Erfaringer oppsummeres og samles i en startveileder som kan brukes av andre gatejuristkontorer som ønsker å starte Satellitter. Dette er verktøy som skal sikre kvalitet og effektivitet, samt det skal styrke gatejuristidentiteten i den frivillige gruppen. IKT: Det er også opprettet egen Advisor-løsning for Tønsberg. Gatejuristen har laget opplæringsprogram knyttet til dette og det arbeides fortløpende med de tekniske løsningene og utfordringer knyttet til dette. Spredning Prosjektet har hatt som målsetning å stimulere til oppstart i andre mindre tettsteder og byer i Norge. I 2013 har man arbeidet for oppstart av Satellittmodell i Lillehammer og i Harstad, i tillegg til i Østfold. 10

11 DRIFT OG ORGANISERING Organisering Det er ansatt en prosjektmedarbeider i 50% stilling. Overordnet styring av prosjektet skjer gjennom ledelsen i Gatejuristen Oslo. Ved behov trekker prosjektet veksler på de ansatte og frivillige i Gatejuristen Oslo. Ellers får vi faglig og administrativ støtte fra Gatejuristen Oslo gjennom organisasjonens starthjelpsarbeid. Sykefravær Det har kun vært ubetydelig sykefravær. Saksmottakene Ukentlige saksmottak med lokale frivillige startet i Tønsberg i juni 2013 etter at samarbeidet med Advokathuset Tønsberg ble inngått. Klientmottak skjer på lukkede kontorer og det er to saksbehandlere til stede under klientsamtalen. Kirkens Bymisjon stiller egnede lokaler til disposisjon. Saksmottakene holdes i forbindelse med åpen kafé for folk i målgruppen. En av de frivillige advokatene i Tønsberg har rolle som koordinator og er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sakmottakene. VEIEN VIDERE. Rettshjelp i Tønsberg fortsetter I 2014 vil Gatejuristen fortsette sin virksomhet med oppsøkende saksmottak i Tønsberg. Sakstilfanget viser at det er et stort udekket rettshjelpsbehov hos folk med rusproblemer i Tønsberg. Erfaringene fra prosjektet samles i en startveileder til bruk for andre gatejuristkontorer som ønsker å starte opp satellitter i tilknytning til egne kontorer Spredning Satellitten i Tønsberg er en advokatmodell hvor de frivillige er advokater. For å utnytte frivillighetsmarkedet maksimalt ønsker vi også å utvikle en juristmodell. Dette vil innebære annen type opplæringsprogram og annen type oppfølging fra hovedkontoret. Utviklingen av en juristmodell vil åpne opp muligheten for oppstart av flere satellitter. I 2014 vil Gatejuristen 11

12 arbeide for å starte satellitter i tråd med advokat- og juristmodellen i Vestfold, Østfold, Hedmark og Troms. KORT OM BUDSJETT OG REGNSKAP Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) er regnskapsansvarlig for Gatejuristens prosjekt Satellitten og regnskapstallene er hentet herfra. Tallene i budsjettdelen er hentet fra søknad til ExtraStiftelsen for Gatejuristen har mottatt kr fra ExtraStiftelsen til prosjektet Satellitten i Kr er overført fra Prosjektet går med et overskudd på kr som søkes overført til neste år. Overskuddet er et resultat av at det har vært avholdt mindre kostnadskrevende erfaringsseminarer enn budsjettert i prosjektperioden så langt. 12

13 Vedlegg 1: STATISTIKK 1. Antall saker Gatejuristens Satellittprosjekt i Tønsberg tok i 2013 imot 58 nye saker, fordelt på 31 klienter. Dette gir et snitt på i overkant av 1,8 saker per klient. Ukentlige saksmottak startet i juni måned. Statistikken nedenfor bygger på opplysninger innhentet fra sakene som er tatt inn i Tønsberg. Alle klienthenvendelser Satellittprosjektet mottar deles inn i hovedkategoriene veiledningssaker, representasjonssaker og saker som overføres eller henvises til andre. Ingen klienter skal bli avvist. Klienter som faller utenfor vår målgruppe vil bli henvist til andre som kan hjelpe vedkommende. Normalt vil representasjonssakene være mer arbeidskrevende enn veiledningssakene. I noen tilfeller kan imidlertid også veiledningssaker kreve stor arbeidsinnsats. 7.1 Veiledningssaker Det ble registrert en stor andel veiledningssaker av allerede arkiverte saker i Disse sakene utgjorde75 %. I veiledningssaker gir Gatejuristen muntlig eller skriftlig rådgivning til klienten. I motsetning til ved representasjonssaker tas det ikke kontakt med motparten. Gatejuristen forsøker å rådgi klienten slik at vedkommende selv kan spille en aktiv rolle i å løse sine juridiske problemer. Dette er imidlertid ikke alltid mulig for klientene. Ofte har de begrenset tilgang til PC, internett og telefon. Ofte har de også problemer med å holde avtaler. Dette innebærer at selv enkle juridiske saker kan være vanskelige for klientene å løse. 7.2 Representasjonssaker Det er ikke registrert noen representasjonssaker blant de arkiverte sakene i Det er grunn til å anta at flere av sakene som fortsatt står registrert som til behandling, senere vil bli arkivert som representasjonssaker. I representasjonssaker er Gatejuristen, på vegne av klienten, i skriftlig og muntlig kontakt med motparten. Typiske representasjonssaker er søknader og klager rettet mot forvaltningen, men det kan også være private motparter i representasjonssakene. Representasjonssakene er som regel arbeidskrevende, og det kan ta lang tid å nå frem. På grunn av at Satellitten i Tønsberg først fikk eget saksbehandlingssystem i juni, vil flere av representasjonssakene fortsatt være til behandling ved årsskiftet. 13

14 7.3 Henvisnings- og overføringssaker Saksgruppen utgjorde 25 % av de arkiverte sakene. Klienter som er utenfor vår målgruppe eller saker som hører under andre rettshjelpstiltak eller instanser, blir rutinemessig henvist til dem som har spesiell kompetanse på den aktuelle sakstypen. Bakgrunnen for dette er at Gatejuristen ikke ønsker å undergrave det eksisterende systemet for rettshjelp, men i stedet bruke vår tid på å bistå dem som ellers ikke ville fått hjelp. Sakene som er overført til advokat er saker der klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. *Saker som fortsatt var til behandling i 2014 er tatt ut av denne statistikken. 7.4 Kort om grunnlaget for tabellen Statistikken fremstilt nedenunder viser flere trekk ved sakene som kom inn i 2013 i Tønsberg. Tallene bygger på opplysninger innhentet av saksbehandleren i den aktuelle saken. Det er utarbeidet et klientskjema hvor de aktuelle opplysningene noteres. I en del tilfeller mangler vi en del opplysninger om klientene. Dette skyldes normalt enten at saksbehandleren ikke har innhentet disse opplysningene, eller at klienten ikke har ønsket eller vært i stand til å gi opplysningene vi etterspør. 1. Oversikt over sakstyper TYPE SAKER Saker til behandling Veiledning Overført advokat 14

15 46 saker er fortsatt til behandling når rapporten skrives. Av 12 arkiverte saker, er 9 veiledningssaker og 3 overført advokat. Sakene som er overført til advokat er saker der klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. 2. Mottakssted MOTTAKSSTED Telefon Gatejuristen Tønsberg De fleste sakene i 2013, 99 % er registrert tatt imot ved oppsøkende saksmottak i Tønsberg. Det oppsøkende arbeidet har funnet sted i Kirkens Bymisjons lokaler. Klienter som har ønsket en samtale med Gatejuristen på disse stede har blitt tatt med inn på et lukket kontor. Dette har sikret ivaretagelse av klientenes personvern. 15

16 3. Antall saker fordelt på mottaksmåned MÅNED Juni Juli August September Oktober November Desember 0 4. Kjønnsfordeling KJØNN Kvinner 34 % Menn 66 % 16

17 5. Aldersfordeling på antall saker ALDER > < 0 6. Antall saker fordelt på saksområder SAKSOMRÅDER

18 7. Nasjonalitet Vest-Europa 5 % NASJONALITET Afrika 2 % Norge 93 % 8. Klientenes bosted BOSTED Vestfold 100 % 18

19 9. Klientenes inntektsgrunnlag fordelt på antall saker INNTEKTSGRUNNLAG Hvordan fikk klienten vite om Gatejuristen? HVORDAN FIKK KLIENTEN VITE OM GATEJURISTEN Oppsøkende virksomhet 5 Alltid visst om/har brukt før 1 1 Annen privat Annen markedsføring 4 Ikke oppgitt 19

20 Vedlegg 2: BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 2013 Inntekter Budsjett Regnskap ExtraStiftelsen Overføring fra Overføres Annen inntekt -0 Sum inntekter Utgifter Lønn IKT (5 brukere) Kontorutgifter Reiseutgifter og seminar Frivillighetskostnader Totalt

21 Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 17. januar 2005, og har bistått oppstart av nye gatejuristkontorer. Det er kontorer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Hamar. Vi tester også ut en ny frivillighetsmodell i Tønsberg, kalt Satellitten, finansiert av ExtraStiftelsen. Denne rapporten beskriver Gatejuristens prosjekt Satellittens målsettinger og viktigste resultater i Dessuten inneholder rapporten en oversikt over mottatte saker, samt budsjett og regnskap. 21

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Innledning.. 2 2. OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER 2.1. Forsvarlige og hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer.. 3 2.2. Nedbygging av restanser og søknader etter terrorangrepene

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT

MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT Nav Intro Oslo 2009-2010 2010 Mødre som mestrer? Et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2010 Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer