Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

2 Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s Personale s Aktivitet s Kompetanseutvikling s Informasjon, undervisning og veiledning s Oppgaver i 2012 s. 7 Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen - Bergen Legevakt 2

3 ÅRSRAPPORT LIVSKRISEHJELPEN 2011 Helse og omsorgsdepartementet innvilget i april 2004 midler til opprettelse av Livskrisehjelpen på følgende søknad: Søknaden omfatter etablering av et psykososialt støttesenter ved kriser og traumer hvor alle kan ringe inn bekymringsmeldinger om alvorlig psykisk sykdom hos personer som ikke selv søker hjelp. Senteret er tenkt plassert ved Bergen legevakt og være åpent fra morgen til kveld syv dager i uken. Senteret vil være et viktig supplement til allerede etablerte kriseteam som arbeider i bydelene og som er tilgjengelige på dagtid, fem dager i uka. Fra 2010 dekkes utgiftene av øremerkete midler fra Helsedirektoratet. Livskrisehjelpen er et lavterskeltilbud for personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune. 1. Funksjonsbeskrivelse Livskrisehjelpen åpnet 25. november 2005 som en avdeling ved Bergen Legevakt. Avdelingen gir et samtaletilbud til enkeltpersoner i akutte psykososiale kriser, som for eksempel pårørende etter selvmord og brå død, ved samlivsbrudd, lettere psykiske lidelser eller med sammensatte problemstillinger. Målet er å hjelpe de som henvender seg til økt mestring, med hjelp til selvhjelp. Livskrisehjelpen tar også imot bekymringsmeldinger om alvorlig psykisk syke mennesker som ikke selv oppsøker hjelp. Avdelingen kan hjelpe med informasjon om og eventuell formidle kontakt med andre eksterne hjelpeinstanser. Livskrisehjelpen tilbyr i utgangspunkt opp til tre samtaler, med mindre man trenger annen hjelp eller behandling fra hjelpeapparatet. Det kan også tilbys opp til 3 samtaler i ventetiden på annen viderebehandling. I mars 2007 ble Voldtektsmottaket integrert med Livskrisehjelpen. Et årsverk fra koordinatorstillingen ved Voldtektsmottaket ble tilført Livskrisehjelpen og avdelingssykepleier ved Livskrisehjelpen overtok koordinatorfunksjonen for Voldtektsmottaket. Livskrisehjelpen overtok den psykososiale oppfølgingen av voldtektspasienter. Livskrisehjelpen deltar i noen grad i mottakssamtaler av pasienter fra Voldtektsmottaket på kveld og helg og gir psykososial oppfølging til pasienter bosatt i Bergen. Personalet sørger for Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen - Bergen Legevakt 3

4 å skaffe nødvendig oppfølging til pasienter som hører til andre kommuner. En ansatt deltar i gruppesamtaletilbud til Voldtektsutsatte i samarbeid med Senter for Krisepsykologi. Livskrisehjelpen ivaretar administrative oppgaver knyttet til Voldtektsmottaket som bl.a. utlevering av journaler og bevismateriell til politiet i anmeldte saker. I 2007 vedtok Bystyret å opprette et tilbud for eldre som er utsatt for overgrep: Vern for eldre. Tilbudet ble lokalisert på Bergen Legevakt og integrert med Livskrisehjelpen. Tiltaket ble lagt ned ved vedtak i Bystyret 12. desember 2010 hvor budsjettet for Bergen kommune for 2011 ble behandlet. Livskrisehjelpen har direkte telefonnummer Åpningstid hverdager kl Helg og helligdager kl Utenom åpningstiden ivaretas pasienter på Allmennlegevakten eller henvises til Livskrisehjelpen neste dag, når det er hensiktsmessig. 2. Personale Livskrisehjelpen er bemannet med sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie/ psykisk helsearbeid. Det er seks ansatte på Livskrisehjelpen. På grunn av nedlegging av Vern for eldre ble bemanningen redusert med en ansatt i begynnelsen av Aktivitet. Alle pasienthenvendelser blir dokumentert i Legevaktens elektroniske pasientjournalsystem skjult for andre enn Livskrisehjelpens personale. Det føres også loggbok for å sikre overlapping mellom hver vakt og kvalitetssikre registreringen. Det fylles ut statistikkskjema for hver pasientkontakt, hvor det bla. registreres om kontakten er på telefon eller ved fremmøte. Det registreres også hva som er kontaktårsak. I noen få tilfeller tar pasienter kontakt og ønsker å være anonyme. Det gis da korte, generelle råd og veiledning uten at samtalen journalføres. Oppfølgingsoppgaver uten direkte kontakt med pasienten dokumenteres også i journalen men er ikke med i tallene her. Avdelingen har totalt hatt 2609 konsultasjoner i 2011 (2424 i 2010). Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen - Bergen Legevakt 4

5 Tabell 1: Nye pasienter, type henvendelser Antall nye Livskrisehjelpen Voldtektsmottaket pasienter Telefon Oppmøte Totalt Tabell 2: Konsultasjoner Antall Livskrisehjelpen Voldtektsmottaket konsultasjoner Telefon Oppmøte Totalt * * Det har vært 1 konsultasjon hvor det ikke er registrert om det er telefon eller oppmøte Livskrisehjelpen Det er fylt ut skjema for 1100 nye pasienter med livskrise som henvendelsesårsak fordelt på 553 konsultasjoner ved personlig fremmøte og 479 telefonkonsultasjoner. Tabell 3: Henvendelsesårsaker på Livskrisehjelpen utenom voldtekt Livskriser Mulig Livskrise Annet Ikke Totalt psykisk lidelse og psykisk lidelse besvart Nye pasienter Oppfølgings konsultasjoner I statistikkskjemaene blir det krysset av for hvilken type livskrise som er grunnlag for henvendelsen. Noen pasienter blir registrert med flere typer livskriser (f.eks samlivsbrudd og vold i nære relasjoner, eller samlivsvansker og annen krise som kan være økonomiske problemer). I tillegg rapporteres livskriser alene som henvendelsesårsak(er) og livskrise i Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen - Bergen Legevakt 5

6 kombinasjon med mulig psykisk lidelse. Dette forklarer hvorfor det samlede antall oppgitte livskriser er større enn antall nye pasienter med livskrise som henvendelsesårsak Tabell 4: Fordeling av livskriser som henvendelsesårsak hos nye pasienter Type livskrise Nye pasienter Prosent Samlivsvansker Samlivsbrudd Samspillsproblem i familien Vold i nær relasjon Vold/trusler andre Bekymring for andre Pårørende til voldtektsutsatte Selvmord i nettverk Annen brå død Ulykke Annen krise Totalt antall oppgitte livskriser pasienter er henvist til lege pga selvmordsproblematikk (112 i 2010). 316 konsultasjoner har omhandlet bekymring for andre (273 i 2010). I 2010 ble det implementert nye prosedyrer for oppfølging av etterlatte etter selvmord som gjelder for Livskrisehjelpen og kriseteamene i Bergen kommune: Pasienter og samarbeidspartnere ringer til Livskrisehjelpen ved behov for hjelp fra kriseteam etter selvmord eller annen brå død. Livskrisehjelpen vurderer om det skal gis akutthjelp på Livskrisehjelpen eller saken skal overføres direkte til kriseteamet i aktuell bydel. Etter eventuell akutt samtale på Livskrisehjelpen overføres saken til kriseteamet neste yrkesdag. Kriseteamene tilbyr de etterlatte oppfølging inntil ett år etter selvmordet. Kriseteamene får også kontakt med pårørende via andre kanaler. Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen - Bergen Legevakt 6

7 Antall henvendelser til Livskrisehjelpen om selvmord i nær relasjon er 24 (22 i 2010). Henvendelser om annen brå død er økt i 2011 til 70 saker mot 41 saker i Det er overført 38 saker fra Livskrisehjelpen til kriseteamene i 2011.mot 16 saker i ansatte fra Livskrisehjelpen har vært medlem av Bergen kommunes sentrale kriseteam som ble etablert i forbindelse med Utøya. Livskrisehjelpens telefonnummer ble inngangsporten til dette kriseteamet i tiden etter hendelsen. Oppfølging Voldtektsmottaket: Det har vært 513 konsultasjoner knyttet til voldtekt på Livskrisehjelpen i 2011 (467 i 2010). 4. Kompetanseutvikling Livskrisehjelpen har i 2011 fortsatt kompetanseheving innen psykososiale kriser og overgrepsproblematikk gjennom felles undervisning, kurs og utdanning Ukentlige kompetansehevingsmøter a 2,5 timer har vært brukt til personalmøter, intern undervisning, veiledning og møter med/orientering fra eksterne samarbeidsinstanser. Nettverksgruppe: Avdelingssykepleier har deltatt på 2 nettverksmøter ved Fylkeslegen i Hordaland om Vold i nære relasjoner. 5. Informasjon, undervisning og veiledning Allerede fra planleggings- og oppstartsfasen har det vært en prioritert oppgave å gjøre Livskrisehjelpen kjent for samarbeidspartnere og brukere, samt å bli kjent med andre aktører sitt tilbud. Dette arbeidet har fortsatt i Livskrisehjelpens ansatte har vært på informasjons/ undervisningsoppdrag i løpet av året hos blant annet samarbeidspartnere i Bergen kommune, i spesialisthelsetjenesten, på kompetansesentrene og på høyskoler. Det har vært annonsert i Kommunetorget, Bergenseren og Fiin Gammel. Det har vært 6 ukers reklame på kino for Livskrisehjelpen og Voldtektsmottaket. Det er sendt brev til samarbeidspartnere med brosjyrer. 6. Oppgaver i 2012 Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen - Bergen Legevakt 7

8 Gi et kvalitativt godt tilbud til byens befolkning og tilreisende 7 dager i uken. Fortsette arbeidet med å gjøre kommunens krisetilbud og Livskrisehjelpens rolle sammen med kriseteamene kjent for samarbeidspartnere og brukere. Fortsette kompetanseutvikling innen psykososiale kriser og overgrep Birthe Rasmussen Avdelingssykepleier ved Livskrisehjelpen Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen - Bergen Legevakt 8

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS

UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS UTKAST PÅ ÅRSMELDING 2013 Krise- og incestsenteret i Follo IKS INNHOLDSFORTEGNELSE Side: 4-1.1. Organisering av Krise- og incestsenteret i Follo Side: 4-1.2. Lokaliteter Side: 4-1.3. Arbeidsmetode Side:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning 1 Forord 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen For utbetaling av tilskudd 1. termin 2007 stilles det vilkår overfor kommunene fra Helse- og Omsorgsdepartementet i St.prp. nr.1 (2005 2006) om en oppdatert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Forord... 1. Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer...

Forord... 1. Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer... Rapportering fra incestsentrene 2010 Innhold Forord... 1 Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer... 5 1 Innledning...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 Vedlegg 3 Temaplan for psykisk helse 2007-2008 Forslag til TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE 2008-2009 Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 INNHOLD INNLEDNING...3 OPPTRAPPINGSPLAN OG OPPTRAPPINGSMIDLER (1999-2008)...3

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid

Plan for psykisk helsearbeid HEMNE KOMMUNE Plan for psykisk helsearbeid Vedtatt av Hemne Kommunestyre 25.06.02 Rullert Hemne Kommunestyre 20.02.07 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 1

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2011

ROSA ÅRSRAPPORT 2011 ROSA ÅRSRAPPORT 2011 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 INFORMASJON

Detaljer