Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble"

Transkript

1 Årsrapport for 2012

2 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2

3 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: Faks: E-post: Web:www.gatejuristen.no Foto: Malin Amble 3

4 FORORD Gatejuristen mottok 866 nye saker i Dette er igjen ny rekord og innebærer en liten økning fra året før. Fra 2010 til 2011 hadde vi en økning på nær 30 % i antall henvendelser. Vi antar at økningen de siste årene blant annet skyldes økt tilgjengelighet og styrking av den faste bemanningen. Den frivillige innsatsen i Gatejuristen utgjorde i 2012 hele 3,36 årsverk. Vårt store antall frivillige utgjør en særdeles viktig ressurs for Gatejuristen, og de utgjør hver især en forskjell for våre klienter. Jeg vil likevel tillate meg å takke Reidar Salvesen spesielt. Takket være utrettelig innsats og engasjement helt fra oppstart og til dags dato, har du vært en uvurderlig bidragsyter i den daglige drift, for kvalitetssikring av Gatejuristens systemer og ikke minst i Gatejuristens starthjelparbeid. Vi arbeider kontinuerlig for å nå enda flere som trenger vår bistand på en effektiv måte som ivaretar kvaliteten på våre tjenester. Utvikling av gode systemer og rutiner gjennom prosjekter som blant annet Starthjelp og Satellitten, gjør oss i stand til dette. Gatejuristens profil er å tilby mennesker med rusproblemer gratis juridisk hjelp i saker som de i utgangspunktet ikke kan få hjelp til andre steder. Vår målsetting er å gi fullført rettshjelp av god kvalitet. Vi har lenge sett et behov for å kunne bistå våre klienter i retten, men har da måttet søke om oppnevning som prosessfullmektig i hvert tilfelle. Fra 2011 til 2012 har det vært en økning på 75 prosent i antall prosessoppdrag. Det er derfor svært gledelig at Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, som et toårig prøveprosjekt, har fått en generell tillatelse til å kunne bistå våre klienter i rettssystemet. Selv om Gatejuristen har som målsetting å løse sakene på et lavest mulig konfliktnivå, er disse sakene eksempler på at bistand i rettssystemet kan være helt nødvendig for å sikre juridiske rettigheter. En forutsetning for oppstart av advokatvirksomheten, er at dette finansieres av eksterne midler. Vi vil arbeide videre for dette i Vi ønsker også å takke alle bidragsytere, både private og offentlige, som på ulike måter støtter opp om vårt arbeid. Selv om vi nå er en etablert og snart landsdekkende virksomhet, er økonomien en stadig usikkerhetsfaktor. Vi er meget takknemlig for solid og vedvarende støtte fra 4

5 private givere og legater og håper at våre offentlige bidragsytere i 2013 bidrar til enda større forutsigbarhet og trygghet for vår økonomiske situasjon. En stor takk rettes også til Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering som har ytt midler til det toårige prosjektet, Satellitten, hvor vi ønsker å utvikle ny gatejuristmodell og nødvendig verktøy for en virksomhet drevet av lokale frivillige i en by i nærheten av gatejuristkontoret i Oslo. Vi er også meget takknemlig for Stiftelsen Scheiblers vedvarende støtte til Gatejuristen og tildeling av midler til Gatejuristens stipend. Mastergradsoppgaven til Malin Strømberg Amble dannet grunnlag for Gatejuristens Dokumentasjonsrapport hvor samtlige saker i Gatejuristen fra er gjennomgått. Gjennom rapporten som ble lansert høsten 2012 søker Gatejuristen å gi en beskrivelse av de rettshjelpsområdene der rusavhengige møter utfordringer, og å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktisering av denne. Årsrapporten er utarbeidet av Gatejuristens ansatte. Oslo 14. januar 2013 Ann Kathrin Nordbø, Fungerende leder i Gatejuristen 5

6 TAKK FOR STØTTEN I 2012 Justis- og beredskapsdepartementet Oslo kommune Akershus Fylkeskommune ExtraStiftelsen Steenslandsfondet Eckbos legat Bergesen almennyttige stiftelse Stiftelsen Scheiblers FERD ved Johan H Andresen Torkildsen, Tennøe & Co. Advokatfirma HELP forsikring Advokatfirma SIMONSEN Advokatforeningen Juristforbundet Juristenes utdanningssenter Advisor Lovdata TeleComputing Friele kaffe Puma Norge Kristian Andenæs Jan Fougner Halden fengsel Shell Barns beste Tenvig Gatejuristens frivillige bidragsytere Consilio Kommunikasjon AS Thea Totland Knut Papendorf 6

7 Innholdsfortegnelse FORORD BAKGRUNN OG UTVIKLING MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER RETTSHJELP RESSURSSENTER (STARTHJELP OG NETTVERK) KUNNSKAPSFORMIDLING OM RUS OG RETT DOKUMENTASJON RETTSPOLITIKK SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNIKASJON OG MEDIA BARN OG UNGE FORTSATT MILJØFYRTÅRN DRIFT OG ORGANISERING VIRKSOMHETSPLAN ORGANISERING ORGANISASJONSKART PER FRIVILLIGES OG ANSATTES ARBEIDSINNSATS SYKEFRAVÆR OG IA REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV FRIVILLIGE FAGLIG UTVIKLING/KOMPETANSEHEVING HOS ANSATTE/SOSIALE TILTAK SAKSMOTTAKENE OPPSØKENDE VIRKSOMHET KVALITETSSIKRING OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER ØKONOMISKE UTFORDRINGER RESSURSSENTER (STARTHJELP OG NETTVERK) I

8 5.3 TILTAKSPLASSER FORMIDLING AV VÅRE ERFARINGER OG RETTIGHETSINFORMASJON BEMANNING UTVIDELSE AV RETTSHJELPSTILBUD: ADVOKATVIRKSOMHET OG ØKONOMISK RÅDGIVNING M.M.24 6 KORT OM BUDSJETT OG REGNSKAP VEDLEGG 1: STATISTIKK VEILEDNINGSSAKER REPRESENTASJONSSAKER HENVISNINGS- OG OVERFØRINGSSAKER KORT OM GRUNNLAGET FOR TABELLENE OVERSIKT OVER SAKSTYPER MOTTAKSSTED ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED KJØNNSFORDELING KLIENTENES ALDER ANTALL SAKER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER TRYGDERETT GJELD ARVERETT FAMILIERETT UTLENDINGSRETT STRAFFE-, POLITI-, OG FENGSELSRETT ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRETT BOLIGRETT AVTALER OG FORBRUKERRETT FAST EIENDOM SKATTER OG AVGIFTER ARBEIDSRETT II

9 7.23 HELSERETT ALMINNELIG FORVALTNINGSRETT DIVERSE KLIENTENS NASJONALITET KLIENTENS BOSTED KLIENTENES INNTEKTSGRUNNLAG FORDELT PÅ ANTALL SAKER HVORDAN FIKK KLIENTEN VITE OM GATEJURISTEN? VEDLEGG 2: BUDSJETT OG REGNSKAP VEDLEGG 3: SATELLITTEN III

10 1 BAKGRUNN OG UTVIKLING Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til personer med rusproblemer. Rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige advokater og jurister. Dette er Gatejuristens særpreg og det som skiller oss fra et advokatkontor. Vi ønsker at våre klienter skal bli møtt med respekt, omsorg og rettferdighet. Bakgrunnen for oppstarten av Gatejuristen er at den tradisjonelle rettshjelpen ikke når våre klienter. Det er mange terskler som hindrer at personer med rusproblemer klarer å benytte seg av det ordinære rettshjelpstilbudet. Selv om våre klienter har mange rettigheter, er det få mekanismer som sikrer at de blir oppfylt. Vårt motto er at det ikke hjelper å ha rett, hvis du ikke klarer å hevde din rett. Gatejuristen erfarer at våre klienter har et underskudd av rettsikkerhet. Et viktig mål for Gatejuristen er derfor gjennom oppsøkende arbeid i rusmiljøet å nå folk som ellers ikke ville få den hjelpen de har krav på. Gatejuristen startet opp som et forprosjekt 2. august 2004, og hadde sitt første saksmottak 17. januar I oppstartsfasen var Juss-Buss med som fødselshjelper. Fram til utgangen av 2007 var Gatejuristen et prosjekt eid i fellesskap av Fransiskushjelpen og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. I dag et fast tiltak under Kirkens Bymisjon med seks ansatte og 70 frivillige. Fra oppstart har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger er å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Gatejuristen har tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet i medhold av domstolloven 218 annet ledd nr 3 i.f. Tillatelsen er begrenset til å gjelde rettshjelp utenfor rettergang, jf. domstolloven 218 fjerde ledd. 4

11 Antall saker Antall saker

12 2 MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER Gatejuristen er et fast tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO). Vårt arbeid bygger på deres visjoner og verdigrunnlag, nemlig at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt viktigste verktøy er jussen og vi arbeider for at rettsreglene utformes og praktiseres slik at de bidrar til å sikre gode levekår for folk med rusproblemer. Våre viktigste innsatsområder er følgende: Vi gir oppsøkende, gratis rettshjelp til rusavhengige. Vi skaper et miljø for gatejurister og frivillig arbeid. Vi hjelper andre i gang med liknende tiltak. Vi gir informasjon om rettigheter mm., bl.a. gjennom brosjyrer, nettsider og foredrag. Vi samler dokumentasjon på grunnlag av erfaringene vi gjør i arbeidet vårt. Vi bruker kunnskaper og erfaring fra rettshjelpen og virksomheten ellers til å påvirke hvordan rettsregler utformes og praktiseres (rettspolitikk). Rettshjelpen bidrar til å ivareta klientens grunnleggende behov. Vi ser også at det offentlige skjerper seg når de vet at sakene kan bli fulgt opp av jurister. I løpet av 2012 har i overkant av 70 jurister og advokater, herunder 50 aktive saksbehandlere vært tilknyttet Gatejuristen som frivillige medarbeidere. Slik er vi med på å skape en betydelig arena for frivillig arbeid med høye krav til kompetanse. Vi mener at det har en verdi i seg selv at jurister kommer seg ut av sine vanlige kontorplasser og gir rettshjelp til rusavhengige, fordi de da vil erfare hvordan de dårligst stilte i samfunnet har det. Vi tror at disse juristene, også senere i livet, på grunnlag av erfaringene, vil ønske å bidra til at de dårligst stilte møter respekt, omsorg og rettferdighet. Starthjelpen bidrar til at andre får del i våre erfaringer og letter oppstart andre steder i landet. Modellen vår kan brukes både på den målgruppen vi har eller på andre målgrupper. 6

13 Skal en arbeide for målsettingene respekt, omsorg og rettferdighet synes det også helt klart at rettspolitisk arbeid er nødvendig for å få til nødvendige endringer i rettsreglene og måten de blir praktisert. Hvis det ikke blir samlet, systematisert og presentert dokumentasjon for hvordan rettsreglene virker, og hvis ingen øver press på politikere og byråkrater, vil samfunnet kunne utvikle seg bort fra målsettingene om respekt, omsorg og rettferdighet. Rettighetsinformasjonen gis til flere målgrupper og formålet er å øke kunnskapsnivået. Den som har kunnskaper om sine rettigheter har større muligheter til å få dem oppfylt. Likeledes vil den som bistår personen som innehar rettighetene (f.eks. pårørende, hjelpeapparat) ofte kunne bistå på en bedre måte hvis hun eller han har utfyllende kunnskaper om rettighetene. 7

14 3 VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER 3.1 Rettshjelp I 2012 har Gatejuristen: Bistått 428 klienter med til sammen 866 saker. Gjennomført saksmottak i våre lokaler 4 dager i uken. Gjennomført 43 oppsøkende saksmottak på institusjoner og væresteder. Gått oppsøkende i Oslo sentrum 3-4 ganger i uken. Gatejuristens kjernevirksomhet er å gi juridisk bistand av god kvalitet til personer med rusproblemer. Gatejuristen behandlet i saker, rett over antall saker i Gatejuristen hadde i 2011 en markant økning i saker, og årets tall tilsier at tilfanget av saker har stabilisert seg i forhold til den kapasitet vi har med dagens ressurser. Gatejuristen har hatt fokus på god tilgjengelig for nye klienter. Vi har i snitt hatt saksmottak 5 dager i uka. Vi saksmottak i våre lokaler to timer fire dager i uken, mandag til onsdag på dagtid og torsdag på kveldstid. Kontoret er betjent fra 9.00 til hver dag. Vi har også hatt et stort antall oppsøkende saksmottak på institusjoner og væresteder for folk med rusproblemer. Sammenlignet med 2011 har vi hatt en liten økning i antall saksmottak, med i gjennomsnitt 1 saksmottak mer i kvartalet. Vi forsøker å være tilgjengelig i de fleste bydeler i Oslo, og har også sett behovet for saksmottak utenfor Oslo sentrum. Nye steder Gatejuristen har vært oppsøkende i 2012 er Villa MAR Sagene og Grorud, Saprsborg lavterksel helsestasjon, Bomiljøtjenesten Sagene/Torshov og Varmestua i Sandvika Vår rettshjelp kan deles inn i tre kategorier: veiledning (forklarer klienter regelverk osv), rådgivning (konkret tilbakemelding på hvordan klient burde reagere i sak) og representasjon utad. For mer informasjon om dette se Vedlegg 1 Statistikk. 8

15 3.2 Ressurssenter (starthjelp og nettverk) I 2012 har Gatejuristen vært ressurssenter for nye gatejuristkontor og allerede eksisterende gatejuristkontorer. Vi har: Arrangert 2 nettverksmøter med de øvrige gatejuristkontorene i landet. Bistått nettverket i den ordinære driften, samt lagt til rette for videre utvikling av nettverket. Ytt starthjelp til Gatejuristen Stavanger i forbindelse med oppstart høsten Inngått samarbeidsavtale med Kirkens sosialtjeneste om oppstart på Hamar, hvor tilgang til saksmottakslokaler inngår. Ansatt prosjektleder for Gatejuristen Hamar. Startet Satellittprosjektet. Deltatt på 2 styremøter og 1 årsmøte i Gatejuristen Tromsø. Gatejuristen har fått et tilskudd på kr for driftsåret 2012 fra Justisdepartementet. Tilskuddet skal i det alt vesentlige benyttes til konkret rettshjelpsvirksomhet, det vil si behandling av enkeltsaker, men det forutsettes også at Gatejuristen er et ressurssenter for andre tilsvarende tiltak som er i oppstartsfasen. Gatejuristen fikk i 2012 også overført fra Kirkens sosialtjeneste på Hamar midler fra Justisdepartementet øremerket oppstart av et gatejuristkontor på Hamar. Allerede i 2006 startet Gatejuristen starthjelpsprosjektet, med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, nå ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet var å overføre våre erfaringer til andre og tilrettelegge for etablering av tilsvarende tiltak andre steder. Støtten fra Justisdepartementet har gjort det mulig for oss å fortsette vårt arbeid med å bistå andre gatejuristkontorer som ønsker å starte opp, samt å bistå eksisterende gatejuristkontorer etter behov. I 2011 fikk Gatejuristen støtte fra ExtraStiftelsen til oppstart av prosjektet Satellitten. I 2012 ble prosjektet innvilget støtte også i 2013, se Vedlegg 3 for mer informasjon. 9

16 I tillegg til Gatejuristen i Oslo, består gatejuristnettverket i dag av gatejuristkontorer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger, i tillegg til Hamar som er en del av Gatejuristen i Oslo. Årsmelding med budsjett og regnskap fra disse kontorene er vedlagt i årsrapporten. Se Vedlegg Kunnskapsformidling om rus og rett Gatejuristen ser det som viktig å spre kunnskap om arbeidet vårt både til mennesker i målgruppen, og til andre tiltak innenfor liknende saksområder som dem vi dekker. Gatejuristen har i løpet av 2012 holdt 9 foredrag for ulike grupper og institusjoner. Vi har i tillegg hatt en rekke personer, organisasjoner og samarbeidspartnere på lunsjbesøk, hvor formålet har vært å synliggjøre Gatejuristens virksomhet. Vi har sett det som hensiktsmessig å ha et godt samarbeid med de øvrige rettshjelpstiltakene med sikte på best å kunne utfylle hverandre. Vi har i 2012 utarbeidet en ny intern håndbok om sentrale juridiske problemstillinger i Gatejuristens rettshjelpsarbeid. 3.4 Dokumentasjon All rettshjelp som ytes, det vil si alle klienter og deres saker som Gatejuristen tar i mot, blir dokumentert og danner grunnlag for vår statistikk. Se mer om dette i Vedlegg 1. Gjennom behandlingen av enkeltsaker avdekker vi mangler både ved rettsreglene og måten de blir praktisert på. Denne kunnskapen blir systematisert og brukes som grunnlag for vårt og eventuelt andres rettspolitiske arbeid. Gatejuristen har tidligere utgitt en Dokumentasjonsrapport for perioden Høsten 2012 utgav Gatejuristen en ny Dokumentasjonsrapport, hvor alle saker fra perioden 2008 til 2010 ble gjennomgått. Rapporten er utarbeidet av Malin Strømberg Amble, da jusstudent og frivillig i Gatejuristen, med grunnlag i hennes masteravhandling 10

17 som ble levert våren Amble ble i anledning arbeidet med masteroppgaven i 2011 første mottaker av Gatejuristens stipend, opprettet med støtte fra Stiftelsen Scheibler. Dokumentasjonsrapporten gav flere funn som viste at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier ikke blir ivaretatt eller utnyttet tilstrekkelig for rusavhengige. Rapporten ble offisielt lansert ved arrangement i Gatejuristens lokaler i oktober, og rapporten ledet til flere medieoppslag. Amble ble invitert til å presentere rapporten for helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre og for Høyres arbeids- og sosialfraksjon, ved stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen. 3.5 Rettspolitikk I løpet av 2012 har Gatejuristen avgitt to høringsuttalelser: Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende rapporten «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd». Høringsuttalelsene er utarbeidet i fellesskap i Gatejuristnettverket. Gatejuristen har også levert innspill til bystyrets gruppeleder og sosialbyråden vedrørende situasjonene for rusavhengige i Oslo sentrum med fokus på politiets bøteleggings- og bortvisningspraksis. Dette temaet har blitt fulgt opp i media, se mer under punkt 2.7 Gatejuristen har hatt følgende faglige innlegg i tidskrifter, som Kritisk Juss, Juristkontakt, Dagbladet og Aftenposten: Næringslivets ansvar for menneskerettighetene Økt rettighetsfesting - en forutsetning for realitet i en sosial boligpolitikk for bostedsløse med rusproblemer De uønskede 11

18 Svikter de svakeste Rettshjelp som når ut - Gatejuristens videreutvikling av rettshjelpsmodell Gatejuristen har bistått kriminolog Ida Nafstad ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi i forbindelse avhandling for graden ph.d.: Et anstendig menneske. Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo. 3.6 Samarbeid med andre Gatejuristen har i løpet av 2012 hatt et utstrakt samarbeid med andre aktører innenfor rusfeltet og rettshjelpsfeltet, både innen privat og offentlig sektor. Vi samarbeider også med utdanningsinstitusjoner, blant annet ved praksistilbud og oppgaveskriving gjennom Universitetet i Oslo. 3.7 Kommunikasjon og media I 2012 har Gatejuristen Hatt unike treff på våre hjemmesider. Lagt ut 24 nyhetssaker på våre hjemmesider Sendt ut 51 nyhetsbrev til våre frivillige og gatejuristnettverket. Gatejuristen er blitt omtalt i media 36 ganger i Gatejuristen vært på trykk i både nasjonale, regionale og lokale aviser, både på papirutgaver og i nettaviser. Vi har også vært omtalt på nasjonal og lokal radio. Medieoppslagene inkluderer flere intervjuer med ansatte og frivillige i Gatejuristen, en del innlegg skrevet av ansatte og frivillige, samt diverse andre oppslag. Temaer som har vært gjentagende er Gatejuristens bruk av Satellittprosjektet og oppstart av nye Gatejuristkontorer. Videre har politiets bøteleggings- og bortvisningspraksis i Oslo sentrum og Dokumentasjonsrapporten vært gjennomgående temaer. 12

19 Vi følger de pågående debattene om ruspolitikk og problemer for vår klientgruppe, og kommer med innspill de gangene vi føler at det er behov for en juridisk vinkling på spørsmålene. Medieomtale der Gatejuristen er nevnt, uten selv å ha blitt kontaktet på forhånd, har vi ikke en fullstendig oversikt over. For en liste over alle medieoppslagene viser vi til våre hjemmesider Våre hjemmesider oppdateres jevnlig med aktuelle nyhetssaker fra Gatejuristen. Gatejuristen har også et fokus på bruk av sosiale medier. Vi har tatt i bruk av Facebook og Twitter. Vi har sett verdien av lett å kunne spre nyheter og uttalelser gjennom disse kanalene. I tillegg til disse nevnte kommunikasjonskanalene, har Gatejuristen et særlig fokus på intern kommunikasjon med våre frivillige. Gjennom ukentlige nyhetsbrev sendt per e-post holdes man orientert om Gatejuristens daglige arbeid. I 2012 fikk nyhetsbrevet nytt design. 3.8 Barn og unge Gatejuristen har lenge hatt et ønske om å starte opp et rettshjelpsprosjekt for barn og unge. I 2012 har vi: Sendt søknad til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, men fikk avslag. Deltatt på idédugnad om rettighetsinformasjon til barn i samarbeid med JURK. Hatt møte med barne-, familie- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen. Vært på møte hos Barne-, familie- og likestillingsdepartementets fagavdeling. Samarbeidet med Kreftforeningen og Barnsbeste vedrørende rettighetsinformasjon til barn, deriblant med sikte på et bokprosjekt. Samarbeidet med Cecilia Dinardi i forbindelse med rettighetsopplæring hun har hatt for barn og unge ulike steder i landet. Hatt fokus på hvordan vi komme i kontakt med flere av de yngste i vår målgruppe, gjennom oppsøkende arbeid, rettshjelp og samarbeid med andre aktører i feltet. 13

20 Gatejuristen kan i 2012 vise til nærmest en fordobling av antall klienter født i 1990 eller senere. 3.9 Fortsatt miljøfyrtårn Gatejuristen ble Miljøfyrtårnsertifisert i I 2012 ble det utarbeidet søknad om resertifisering noe Gatejuristen ble innvilget. Arbeidet med resertifisering innebar en rekke tiltak, blant annet revisjon av HMS perm. 14

21 4 DRIFT OG ORGANISERING 4.1 Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplanen bygger på eierorganisasjonens verdier, det vil si at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vår kjernevirksomhet er gratis, oppsøkende rettshjelp til rusavhengige, og vi arbeider for at rettsreglene skal utformes og praktiseres slik at de bidrar til å sikre gode levekår for målgruppen. Virksomhetsplan for 2012 har følgende hovedområder. Rettshjelp. Formidle kunnskaper om rus og rett. Bygge opp kompetanse hos andre på dette området. Samle dokumentasjon om hvordan rettsreglene og praktiseringen av dem virker. Informere om våre funn drive rettspolitikk. Samarbeid med andre. Spredning av virksomheten og bygge et nettverk av gatejurister. Informasjon om rettigheter, kommunikasjon og media. 4.2 Organisering Cathrine Moksness er leder av Gatejuristen. Moksness har siden februar 2012 hatt fødselspermisjon, og Ann Kathrin Nordbø har fungert som leder. Anne Cathrine Mørch er nestleder. 15

22 4.3 Organisasjonskart per Frivilliges og ansattes arbeidsinnsats Det er lagt ned totalt 9 årsverk i Gatejuristen i løpet av De ansattes arbeidstid utgjorde i underkant av 6 årsverk, mens de frivilliges innsats utgjorde 3, 36 årsverk. Timeregistreringssystemene for de frivillige bygger på selvrapportering fra den enkelte. Det reelle antallet timer som er nedlagt, antas etter tidligere erfaring å være noe høyere enn de rapporterte timene tilsier. For å få mer nøyaktig rapportering av antall nedlagte timer har vi avholdt en årlig konkurranse, hvor den frivillighetsgruppen som har rapportert flest timer har blitt belønnet med deltakelse på KROM seminaret. Antallet aktive frivillige har gjennom året holdt seg stabil på i overkant av 50 medarbeidere. De frivillige tilfører engasjement, kompetanse og arbeidskraft, og må regnes som Gatejuristens viktigste ressurs. Dersom man legger den offentlige salærsatsen for fri rettshjelp til grunn, vil det frivillige arbeidet tilsvare i overkant av 5 millioner kroner. Tre jurister har hatt tiltaksplass gjennom NAV. 16

23 To jusstudenter har hatt praksisplass på seks uker gjennom Universitetet i Oslo. Gjennomsnittlig har det vært 70 % kvinner og 30 % menn som har arbeidet som frivillige hos Gatejuristen. Tallet synes å gjenspeile fordelingen av kvinner og menn som avlegger eksamen ved det juridiske fakultet. 4.5 Sykefravær og IA Sykefraværet i Gatejuristen var 28 ½ dag i Det vil si at det totale sykefraværet var 1,73 %. Gatejuristen er en IA-bedrift og det har vært satt i gang tilretteleggingstiltak på system og individnivå i løpet av året. Av hensyn til arbeidsmiljø og førsteinntrykket Gatejuristen ønsker å gi våre klienter, har det i 2012 vært prioritert å oppgradere resepsjon, saksmottakslokale og kjøkken hvor mat til frivillige tilbredes. Vi har også fått nye skillevegger i åpent landskap og hev/senk pulter. Møbler og utstyr til oppussing ble gitt i gave fra henholdsvis ESSO og Tenvig AS. Tiltaksdeltager, og tidligere ansatt i Elixia, har arrangert energygym for de ansatte og frivillige på dagtid ukentlig i perioden hun var her. 4.6 Rekruttering og opplæring av frivillige Inntak av frivillige i Gatejuristen er en del av vårt kvalitetssikringsarbeid og kan sammenlignes med en ordinær ansettelsesprosess. Alle som ønsker å arbeide som frivillig, må fylle ut et kartleggingsskjema, samt levere CV og vitnemål/karakterutskrifter. Deretter blir vedkommende innkalt til et intervju. Intervjuet varer om lag 45 minutter og har til formål å kartlegge hvorvidt vedkommende har de egenskaper og den motivasjon som kreves for å jobbe for Gatejuristen. Etter intervjuet foretas en grundig referansesjekk. Gatejuristen stiller forholdsvis strenge krav til hvem som kan arbeide som frivillig. Det er lagt stor vekt på at hver enkelt medarbeider skal gjennomgå en opplæring for å kunne bli saksbehandler hos oss, samt at den enkelte saksbehandler følges opp av en av de faste medarbeiderne eller gruppeleder. Dette er av avgjørende betydning for at kvaliteten på den rettshjelpen som gis holder høy standard. Før første saksmottak får nye frivillige en innføring i saksbehandlingsrutiner, hvilke kvalitetskrav vi stiller, bruk av datasystemer, timelisteføring, hvordan man driver oppsøkende rettshjelpsarbeid og annet som er nødvendig for å arbeide hos Gatejuristen. 17

24 Det skrives en individuell plan for hver frivillig hvor den enkeltes interesseområder og begge parters behov kartlegges. På de første klientmottakene vil den nye medarbeideren være sammen med en erfaren saksbehandler. Etter hvert som den frivillige opparbeider seg tilstrekkelig erfaring med klientsamtaler og saksbehandling, får vedkommende selvstendig ansvar som saksbehandler. Saksbehandlerne i Gatejuristen som er en del av kveldsgruppene rapporterer fremdriften i hver enkelt sak til gruppeleder. Frivillige på dagtid rapporterer til en bestemt ansatt som har oppfølgingsansvar for den frivillige. Det juridiske arbeidet kvalitetssikres tilslutt av daglig leder eller en av de fast ansatte i Gatejuristen ved gjennomlesning av brev og kontrasignering. 4.7 Faglig utvikling/kompetanseheving hos ansatte/sosiale tiltak Gatejuristen har de senere årene vært så heldig å bli sponset av Juristenes Utdanningssenter med deltakelse på kurs i deres regi. Dette er en kjærkommen gave, da vår finansielle situasjon i liten grad tillater dette. Gatejuristen har deltatt på følgende kurs og arrangementer i 2012: - Juristenes utdanningssenter: Prosedyre og argumentasjonsteknikk - Juristenes utdanningssenter: Avhør i straffesaker - Juristenes utdanningssenter: Forberedelse og presentasjon av personskadeerstatningssak - Juristenes utdanningssenter: Alternative straffereaksjoner - Juristenes utdanningssenter: Etikk for advokater etiske dilemmaer - Juristforbundet: Rettssikkerhetskonferansen - Kirkens Bymisjon: Fagdag - frivillighet - Kirkens Bymisjon: Innføringskurs for nyansatte - Rettspolitisk forening: Sosial vernerett - Advokatforeningen: Advokatenes fagdager - Kreftforeningen: Workshop barn som pårørende - KROM- seminaret 18

25 - Advokatforeningen: Årsmiddag - Retrettens 10 års jubileum. - Utdeling av Scheiblers hederspris til Rita Nilsen. - JURK: Idédugnad om rettighetsinformasjon til barn og unge - FERD: VelFERDskonferansen - Klarspråk: Kom i gang med klarspråk! - Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon: Nasjonalt Ruspolitisk Seminar I tillegg til overnevnte arrangementer har Gatejuristen arrangert seminar for ansatte og frivillige i forbindelse med saksmottak på torsdager. Det har vært arrangert sommer- og juleavslutning for de ansatte og frivillige. I tillegg er samtlige invitert til Telenors julekonsert i kulturkirken Jakob. Gatejuristen stilte med lag i Holmenkollstafetten. Det ble arrangert sosialt samvær i etterkant. 4.8 Saksmottakene I 2012 har Gatejuristen hatt saksmottak på mandager, tirsdager og onsdager fra kl og torsdager fra kl Ved henvendelser utenfor saksmottak har vi påtatt oss hastesaker i den grad det har vært kapasitet til det. Klientmottak skjer på lukkede kontorer og det er to saksbehandlere til stede under klientsamtalen. Formålet med denne ordningen er kvalitetssikring av råd som blir gitt under samtalen, opplæring av nye medarbeidere, sikre kontinuitet i saksbehandlingen og sikkerhetshensyn. Saksmottak på dagtid og henvendelser utenom saksmottak gjennomføres av de ansatte og frivillige på dagtid. Frivillige i kveldsturnus er organisert i grupper med 4-6 saksbehandlere og en gruppeleder på hver gruppe. I 2012 endret vi ordningen fra å ha fem til fire saksbehandlingsgrupper. Dette vil bidra til å sikre kontinuiteten i de frivilliges arbeid. Det er avholdt møte med de frivillige gruppelederne hvert halvår. Det er blitt servert et varmt måltid til de frivillige før arbeidet tar til. En ansatt har vært til stede som fagansvarlig ved saksmottakene. Det har vært lagt opp til at medarbeiderne i løpet av saksmottaket skal ha mulighet til å diskutere problemstillinger i sakene sine med fagansvarlige, frivillighetsleder og andre frivillige medarbeidere. 19

26 4.9 Oppsøkende virksomhet Formålet med den oppsøkende virksomheten er å nå de personer som av en eller annen grunn ikke selv tar kontakt med hjelpeapparatet. Vår erfaring er at oppsøkende virksomhet er av stor betydning for at våre klienter skal få den rettshjelpen de har krav på. Vi har drevet oppsøkende virksomhet i Oslo sentrum tre til fire ganger i uken hvor vi har informert om vårt tilbud til folk i målgruppen. Vi har også gjennomført oppsøkende saksmottak ved: Halden fengsel A-senteret Holmen Fagerborg bo- og omsorgssenter Ila hybelhus Fredensborg bosenter Hovin omsorgssenter Thereses hus Kvinnetiltaket Bryn Villa Mar Sagene Villa Mar Grorud Sprøyterommet Bosatt Retretten Den åpne dør Lassonløkken Dalsbergstien Hus Bygdøy rehabiliteringssenter Marcus Thranes Hus Tyrili Kampen Blindern rehabiliteringssenter Boligskolen Safir 20

27 Lavterskeltilbud helsestasjon - Sarpsborg Natthjemmet Josefines hus Bomiljøtjenesten Sagene/Thorsov Varmestua i Sandvika 4.10 Kvalitetssikring Etter snart åtte års drift, er en rekke rutiner, kvalitetssikringssystemer og prosedyrer godt innarbeidet i Gatejuristen. Vi har fokus på tiltak som kan effektivisere driften og som kan sikre god kvalitet på våre tjenester. Som ledd i denne prosessen har vi i 2012 hatt særlig fokus på utvikling av en elektronisk kunnskapsbank og ISO-sertifisering. Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen til oppstart av Satellittprosjektet, beskrevet i Vedlegg 3, gjorde det mulig å starte opp arbeidet med kunnskapsbanken. Advisor som har støttet gatejuristnettverket siden oppstart med elektronisk saksbehandlingsverktøy, har påtatt seg å utvikle den tekniske løsningen. Kunnskapsbanken vil være et viktig verktøy i Satellittprosjektet og bidra til å sikre kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen. Kunnskapsbanken har vært et viktig delmål i det videre arbeidet med ISO-sertifisering. En av våre frivillige har i 2012 påbegynt arbeidet med en kvalitetshåndbok med tanke på en fremtidig ISO-sertifisering. 21

28 5 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER 5.1 Økonomiske utfordringer Gatejuristen er svært takknemlig for den støtte vi får fra Justis- og beredskapsdepartementet over Statsbudsjettet. Dette er vår hovedfinansieringskilde. Det har imidlertid vært utfordrende ved planlegging av driften at bevilgningen erfaringsmessig tildeles sent annen kvartal og at det er usikkerhet til knyttet størrelsen på bevilgningen. Justis- og beredskapsdepartementet varslet at det for 2013 ville innføres nytt regelverk for tilskuddsordning for spesielle rettshjelpstiltak. Utlysning ble foretatt medio januar Hvordan dette vil påvirke årets bevilgning skaper usikkerhet både ved planlegging av vår drift og i personalgruppen. Gatejuristen har som målsetning å basere vår drift på både offentlig og privat finansiering. Vi opplever at det er blitt vanskeligere å oppnå privat støtte til drift som følge av den finansielle situasjon. På grunn av den økonomiske uforutsigbarhet har vi også i 2012 sett oss nødt til å søke om støtte til nye prosjekter. Prosjektarbeid som Satellitten og Hamar, i tillegg til økt tilbud om tiltaksplasser, medfører økende kapasitetsutfordringer i lokalene vi disponerer i forhold til hvor mange frivillige vi har mulighet til å ta i mot på dagtid og tilgjengelige møterom. 5.2 Ressurssenter (Starthjelp og nettverk) I 2012 har Gatejuristen bistått med etablering av gatejuristvirksomhet i 3 nye byer, i tillegg til å fungere som ressurssenter for de allerede etablerte 5 kontorene. Dette utfordrer vår kapasitet, da vi nå bistår både oppstart av ny virksomhet, i ordinær drift, i faglige utfordringer og i tillegg må videreutvikle kvalitetssikringssystemer for å ivareta disse oppgavene på en forsvarlig måte. Vi ønsker å fortsette vårt fokus på kvalitetsarbeid i 2013 og vil arbeide videre med en ISOsertifisering for øye. Et viktig delmål i denne sammenheng vil være å få på plass en kunnskapsbank og dette arbeidet er kommet i gang i Vi mener en kunnskapskapsbank vil gjøre oss i stand til å gi enda flere rettshjelp av god kvalitet på en effektiv måte. Vi ser imidlertid at dette arbeidet medfører ressursmessige utfordringer både ved etablering og ikke minst vedlikeholdsmessig. Ved oppstart av ny virksomhet har Gatejuristen i 2012 bistått oppstart i Stavanger, i tillegg til at vi nå tester ut modeller for gatejuristvirksomhet under egen organisasjon i Hamar og i 22

29 Tønsberg. Satellittprosjektet i Tønsberg bærer med seg noen utfordringer knyttet opp mot modellen, med tanke på den fysiske avstanden mellom hovedkontor og saksmottak. Det vil derfor arbeides videre med utvikling av modellen, hvor det hele tiden vil foregå en fortløpende evaluering. Gjennom å lykkes med realisering av modellene og tilhørende verktøy, vil man også lykkes med prosjektene som sådan. 5.3 Tiltaksplasser Gatejuristen har siden 2005 hatt mange på praksisplass fra NAV og har gjort oss erfaringer. Det en kjensgjerning at mange jusstudenter fokuserer på eksamen og ikke jobbsøking eller å skaffe seg praksiserfaring på slutten av studiet. Jusstudiet legger heller ikke opp til dette dessverre. Gatejuristen har sett at vi kan tilby saksbehandlingserfaring. Dette tilbys både gjennom frivillighetsarbeid, men også med støtte fra NAV. Vi har erfaring med at dette er et godt tilbud til for eksempel nyutdannede, jurister som har utenfor arbeidslivet en stund i en småbarnsperiode eller som har hatt arbeid som ikke har vært jusrelatert. Gjennom vårt frivillighetsarbeid har vi utviklet systemer som gjør oss i stand til å gi opplæring og oppfølging av den enkelte medarbeider. Dette er en del av vårt kvalitetssikringssystem og bidrar til at våre klienter mottar rettshjelp av god kvalitet samtidig som medarbeiderne opparbeider seg praktisk erfaring. En slik ordning er av stor betydning for Gatejuristens klienter ved at Gatejuristen får økt kapasitet. For Gatejuristen er det imidlertid viktig at når vi tar i mot folk på praksisplass, at disse følges opp på en tilfredsstillende måte. Personer som søker praksisplass vil ha behov for ulik type og grad av oppfølging som er tilpasset deres situasjon. Dette krever ressurser administrativt i Gatejuristen langt utover det som dekkes gjennom tilskuddsordningen gjennom NAV, på vel 1000,00 kr per måned som knapt dekker mer enn utgifter til IKT. Vi har erfart at praktisk arbeidserfaring fra Gatejuristen verdsettes av andre arbeidsgivere og at dette fører til raskere tilbakeføring til arbeidslivet og håper derfor at vi ressursmessig vil være i stand til å kunne fortsette med dette. Gatejuristen imøteser gjerne også flere møtepunkter for kommunikasjon mellom arbeidsgiver, NAV og deltaker, for at ordningen skal kunne fungere bedre. 23

30 5.4 Formidling av våre erfaringer og rettighetsinformasjon. Gatejuristen høster erfaringer gjennom rettshjelpsarbeidet som vi anser viktig å få formidlet til målgruppen, andre i hjelpeapparatet og beslutningstakere. Gatejuristen lanserte i 2012 en Dokumentasjonsrapport som gjennomgikk saker vi har hatt til behandling i perioden Målet er at dokumentasjonsrapporten vil bidra til fokus på folk med rusproblemers rettshjelpsbehov, forbedring av lovgivningen og praktiseringen av den. Vårt håp er at denne rapporten vil bli lest av politiske beslutningstakere, jurister, folk i førstelinjetjenesten og andre som jobber med vår klientgruppe. For å nå denne målsetningen vil Gatejuristen også i 2013 fortsatt arbeide for at våre erfaringer gjennom dokumentasjonsarbeidet blir kjent blant dem vi ønsker å nå. I Dokumentasjonsrapport pekes det på at Gatejuristens målgruppe i liten grad selv forfølger sakene ved bruk av overprøvingsinstansene. Vi ser at det er ressurskrevende å arbeide oppsøkende på ulike måter for å nå de aller mest utsatte i vår målgruppe. Vi erfarer også at de yngste i målgruppen i liten grad tar kontakt med Gatejuristen på egen hånd. Det er naturlig å slutte av dette, at det vil kreve mer målrettet oppsøkende arbeid for å oppnå kontakt med de mest utsatte og yngste i målgruppen. 5.5 Bemanning Gatejuristen har fem faste ansatte, to i vikariat, og to i prosjektstillinger. To av Gatejuristens faste medarbeidere avvikler fødselspermisjon, hvorav en vil gå over i ulønnet permisjon i løpet av En fast ansatt vil gå over i et nytt arbeidsforhold. Dette medfører en større sårbarhet i driften enn ellers. 5.6 Utvidelse av rettshjelpstilbud: Advokatvirksomhet og økonomisk rådgivning m.m. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ga Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo ved Gatejuristen tillatelse til å starte opp advokatvirksomhet i Tillatelsen er gitt som et 2-årig prøveprosjekt. Bakgrunnen for Gatejuristens søknad var at vi så at viderehenvisning til advokater ikke er tilstrekkelig til å avhjelpe det behov Gatejuristens klienter har for bistand i rettstvister. Gatejuristen er av den klare oppfatning at advokatvirksomheten innebærer en styrking av dagens tilbud til våre klienter. Vår målsetting er å gi fullført rettshjelp av høy 24

31 kvalitet på lavest mulig konfliktnivå. Advokatvirksomheten vil fungere som en 2. linjetjeneste, et supplement til den ordinære retthjelpsvirksomheten. For oppstart av virksomheten er Gatejuristen avhengig av ekstern fullfinansiering av prosjektet. Gatejuristen har i 2012 vært i dialog med ulike potensielle samarbeidspartnere og Tilsynsrådet, og det arbeides videre med å få prosjektet opp å gå i Erfaring har vist at økonomiske og juridiske problemer ofte henger nært sammen. Skal vi gi våre klienter best mulig hjelp i en del saker, må det også ryddes opp i vedkommendes økonomi. Hittil har Gatejuristen i mange tilfelle henvist til NAV i forbindelse med gjeldsrådgiving. De har en plikt til å bidra på dette området, men erfaring viser at det i mange tilfeller tar for lang tid å få hjelp. For å få realisert prosjektet, er Gatejuristen avhengig av å ha tilstrekkelig ressurser. Bystyret har ikke bevilget midler til Fri Rettshjelp i Oslo kommune i Drift av Fri Rettshjelp i Oslo kommune er ikke avgjort. Dersom Fri Rettshjelp skulle bli lagt ned, antas dette å ville medføre større pågang hos Gatejuristen. Vår kapasitet er i dag svært presset og vi vil måtte vurdere hvordan vi skal møte en eventuell økt pågang ut fra vår ressurssituasjon. 25

32 6 KORT OM BUDSJETT OG REGNSKAP Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) er regnskapsansvarlig for Gatejuristen og regnskapstallene er hentet herfra. Tallene i budsjettdelen er hentet fra SKBOs godkjente budsjett for Budsjett og regnskap følger som vedlegg 2 til årsrapporten. Også i 2012 var det usikkerhet med hensyn til budsjetteringen. Ved årets inngang hadde vi så og si ingen egenkapital (19 428). Vi søkte Justisdepartementet om kr , med håp om å kunne styrke bemanningen, men fikk tildelt kr Antall ansatte i 2012 har vært tilpasset denne inntekt. Gatejuristen hadde et budsjett på kr i inntekter og kr i driftskostnader i Regnskapet viser en inntektsside på kr og en utgiftsside på kr Regnskapet viser et overskudd på kr Som det fremgår av budsjett/regnskap for 2012, ble Gatejuristen tilført kr fra Kirkens sosialtjeneste for å overta arbeidet med oppstart av Gatejuristen Hamar, se mer om dette under vedlegg 6. Videre ble Gatejuristen tildelt kr fra ExtraStiftelsen til prosjekt Satellitten, se mer om dette under vedlegg 3. Disse inntektene ble tildelt Gatejuristen i løpet av 2012 og er således ikke inntatt i budsjettet. Når det gjelder Gatejuristen Hamar, ble prosjektleder ansatt i slutten av oktober Tildelte midler for 2012 er derfor ikke oppbrukt og kr vil søkes overført til Når det gjelder prosjekt Satellitten, har blant annet budsjetterte midler knyttet til seminar og ulike frivillighetskostnader, ikke blitt benyttet i 2012 og overføres til 2013 som utsatt inntekt. Når midlene fra Hamar og Satellitten trekkes ut, viser regnskapet at Gatejuristen har et overskudd på kr som legges til egenkapitalen. Gatejuristen har mottatt midler fra NAV i form av tilretteleggingstilskudd på for enkelte medarbeidere og for grupper av ansatte. Gatejuristen har dessuten mottatt tilskudd fra NAV for tre personer som har hatt arbeidspraksis hos oss i Gatejuristen har til sammen mottatt tilskudd gjennom NAV på kr , dette tilskuddet inngår naturlig nok ikke i budsjettet for

33 Lønnsutgifter utgjør vår klart største kostnad, i 2012 har vi hatt i underkant av seks lønnete årsverk. Gatejuristen budsjetterte med relativt høye utgifter knyttet til drift av IKTtjenester også i 2012, dette fremgår under posten Fremmede tjenester. Gatejuristen har i 2012 revidert vårt nåværende IKT system, som innebar økte utgifter i form av en engangskostnad til IKT i Dette vil bidra til en mer effektiv løsning som likevel oppfyller kravene til sensitive opplysninger, samtidig vil de løpende utgiftene på sikt bli noe lavere enn pr i dag. Dette kombinert med at vi er sponset fullt ut av Advisor for deres saksbehandlingssystem, medfører et svært velfungerende og prisgunstig IKT system som kan tilbys alle kontorene i gatejuristnettverket. For øvrig fremkommer det av regnskapet at kontorkostnader har blitt betydelig høyere enn hva som er budsjettert, dette skyldes i all hovedsak påløpte kontorkostnader i prosjektene. Det fremkommer dessuten at utgifter til reiser m.m. er vesentlig lavere enn budsjettert, dette da de fleste møter i Gatejuristnettverket i 2012 har funnet sted i Oslo. 27

34 7 Vedlegg 1: STATISTIKK 1 I 2012 mottok Gatejuristen 866 saker, fordelt på 428 klienter. I 2011 tok Gatejuristen imot 541 klienter og 861 saker. Saksantallet innebærer derfor en marginal økning sammenlignet med 2011, mens man i 2011 hadde en økning på 28 prosent i forhold til året før. Det ser derfor ut til at antallet saker derfor har stabilisert seg noe. Tallet på klienter har imidlertid blitt redusert med 21 prosent, noe som gir et gjennomsnitt på to saker per klient. Dette kan tyde på at flere klienter sliter med sammensatte problemer hvor et juridisk problem gjerne kan lede til et nytt. Alle klienthenvendelsene Gatejuristen mottar deles inn i hovedkategoriene veiledningssaker, representasjonssaker og saker som overføres eller henvises til andre, se nærmere om dette under punkt Ingen klienter skal bli avvist. Klienter som faller utenfor vår målgruppe vil bli henvist til andre som kan hjelpe vedkommende. Normalt vil representasjonssakene være mer arbeidskrevende enn veiledningssakene. I noen tilfeller kan imidlertid også veiledningssaker kreve stor arbeidsinnsats fra Gatejuristens side. Grunnen til at tallet på veiledningssaker og representasjonssaker har gått ned sammenlignet med 2011 henger sammen med det relativt store saksantallet som faller inn under kategorien til behandling. Dette er saker som ved slutten av året ikke har blitt arkivert, men hvor sakene fortsatt vil være til behandling i Veiledningssaker Det er registrert 160 veiledningssaker i I veiledningssaker gir Gatejuristen muntlig eller skriftlig rådgivning til klienten. Dette kan skje på bakgrunn av telefonhenvendelser og i ordinære saksmottak. I motsetning til representasjonssakene tas det ikke kontakt med motparten. Veiledningssakene kan være forholdsvis enkle juridisk sett, men det er ikke alltid tilfelle. Gatejuristen etterstreber å gi rådgivning på en slik måte at klienten selv kan ta aktivt del i å løse sine juridiske problemer. Imidlertid er det en del forhold som gjør at hjelp til selvhjelp i mange tilfeller fungerer dårlig for folk med rusproblemer. Ofte har de fra før vært i kontakt med motparten, uten at saken har blitt løst. Mange har også dårlige 1 Tallmateriale til statistikken er innhentet av Siri Andersen Enge. 28

35 erfaringer med henvendelser til det offentlige hjelpeapparatet, som i mange saker er motpart. Et praktisk problem for våre klienter vil også være at de ofte vil ha begrenset tilgang til PC, internett og telefon, samt at dem i tillegg har problemer med å holde avtaler. Dette betyr at selv enkle juridiske saker kan være vanskeligere for klienten å løse, eller tar lengre tid å få avklart for personer i vår målgruppe, enn for andre i befolkningen. I de fleste av våre veiledningssaker utarbeides et notat som klienten får hvor vår rettslige vurdering av problemstillingen fremgår og gjøres rede for. På denne bakgrunn får klienten en mulighet til å ta et velbegrunnet valg om han ønsker å gå videre med saken eller ikke. Vår målgruppe kan være særlig tjent med å ha et notat i tillegg til muntlig veiledning. Klienten gis også på denne måten en mulighet til å få etterprøvd våre faglige råd. 7.2 Representasjonssaker Gatejuristen mottok 202 representasjonssaker i Saker som er registrert som til behandling, er i all hovedsak også representasjonssaker, men ikke nødvendigvis medregnet i dette antallet. I representasjonssaker vil Gatejuristen, på vegne av klienten, være i skriftlig og muntlig kontakt med motparten. Typiske representasjonssaker er søknader og klager rettet mot forvaltningen, men det kan også være private motparter i representasjonssakene. Representasjonssakene er som regel arbeidskrevende, og det kan ta lang tid å nå frem med sakene. 7.3 Henvisnings- og overføringssaker Totalt registrerte vi 49 henvisningssaker i Klienter som er utenfor vår målgruppe eller saker som hører under andre rettshjelpstiltak eller instanser, blir rutinemessig henvist til dem som har spesiell kompetanse på den aktuelle sakstypen. Bakgrunnen for dette er at Gatejuristen ikke ønsker å undergrave det eksisterende systemet for rettshjelp, men i stedet bruke vår tid på å bistå de som ellers ikke ville fått hjelp. Gatejuristen henviser de sakene som går inn under fri rettshjelpsordningen til advokater, enten til Fri Rettshjelp i Oslo kommune eller andre. En del klienthenvendelser kommer fra personer utenfor vår målgruppe. Gatejuristen avviser ikke slike saker, men sørger i stedet for at disse blir henvist videre. Det samme 29

36 gjelder dersom en klient allerede er representert av en advokat og fortsatt ønsker å være representert av denne. Gatejuristen tar da ikke saken til behandling. Gatejuristen samarbeider med studentrettshjelpstiltakene, særlig i Oslo. Studentrettshjelpstiltakene har spesialisert seg på enkelte saksområder. Dersom sakene faglig sett er av en slik karakter at studentene kan ta dem og klienten er utenfor vår målgruppe, vil vi henvise slike saker dit. I andre tilfeller kan saker bli henvist videre fordi klienten, på grunn av sakens karakter, ikke er tjent med å ha Gatejuristen som representant. Dette fordi det kan avsløre et nåværende eller tidligere rusproblem som klienten ikke ønsker skal bli kjent for andre. Gatejuristen gir rettshjelp utenfor domstolene. I den grad klienten har behov for bistand til sakførsel, overføres disse sakene til advokat. Vi har imidlertid ved 12 anledninger i 2012 bistått klienten med sakførsel. Dette har i hovedsak vært narkotikarelaterte bøtesaker hvor klienten ikke har hatt rett til offentlig oppnevnt forsvarer. I tre av sakene har imidlertid to av våre frivillige advokater søkt og fått oppnevning som forsvarer eller bistandsadvokat. I de 9 andre tilfellene har vi søkt domstolen om særskilt tillatelse til å kunne opptre som klientens representant. Se mer om dette under Kort om grunnlaget for tabellene Tabellene og illustrasjonene nedenfor bygger på opplysninger innhentet av saksbehandleren i den aktuelle saken. Det er utarbeidet et klientskjema hvor de aktuelle opplysningene noteres. I en del tilfeller mangler vi en del opplysninger om klientene. Dette skyldes normalt enten at saksbehandleren ikke har innhentet disse opplysningene, eller at klienten ikke har ønsket eller vært i stand til å gi opplysningene vi etterspør. I disse tilfellene vil sakene i tabellene fremgå som ikke oppgitt. Ved telefonhenvendelser blir som regel færre opplysninger registrert, fordi det i en slik sammenheng er vanskeligere og ofte upassende å etterspørre personalia. Det er utarbeidet en liste med sakskoder knyttet til hvilket rettsområde den aktuelle saken gjelder. En sak kan imidlertid berøre ulike fagområder og problemstillinger, og her vil det være den mest sentrale sakskoden som blir registrert. Det ble ved inngangen av 2010 gjort 30

37 en endring av sakskodene. Bakgrunnen for endringen av sakskodene var blant annet å få sakskoder som gir en mer presis registrering av rettsområdet sakene faller innenfor. 7.5 Oversikt over sakstyper Nedenfor følger en oversikt over de sakstypene vi mottok i I 2012 tok vi som nevnt inn totalt 866 saker. Av disse var det 160 veiledningssaker og 202 representasjonssaker. Totalt ble 49 saker henvist til advokat, andre rettshjelpstiltak, ombudsordninger eller det offentlige. I saker hvor klientene henvises til andre, skyldes dette normalt enten at vedkommende tilfredsstiller vilkårene for fri rettshjelp, eller at Gatejuristen ikke ønsker å undergrave de bistandsordninger som allerede er etablert. Dette sikrer samtidig at Gatejuristen kan prioritere å gi rettshjelp til personer som ellers ikke vil oppnå slik bistand. Antall representasjons- og veiledningssaker har hatt en nedgang i 2012 sammenlignet med 2011, mens antallet saker til behandling har økt. Dette kan delvis skyldes at noen saker har blitt mer kompliserte og at man derfor ikke har fått dem ferdigstilt i Det kan også 31

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Foto: Jon Michael Josefsen

Foto: Jon Michael Josefsen Årsrapport for 2011 Foto: Jon Michael Josefsen Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble Foto: Staale Reier Guttormsen Foto: Aina Johnsen Foto: Simon Nitsche Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 Skrevet av Ann Kathrin Nordbø 19.01.15 Målsetninger i prosjektet Cathrine Moksness startet opp Gatejuristen i Oslo i august 2004. Utgangspunktet var oppdagelsen av

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Årsrapport for 2015 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Skippergata 23, 0154 Oslo Tlf: 23103890, faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no, www.gatejuristen.no Bilder

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2015 1 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie. 2015 var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Gatejuristen Et alternativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning Adresse Rådhusgata 9, 0151 Oslo Sentralbord Faks

Gatejuristen Et alternativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning Adresse Rådhusgata 9, 0151 Oslo Sentralbord Faks Gatejuristen Et alternativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning Adresse Rådhusgata 9, 0151 Oslo Sentralbord Faks 22 42 55 97 22 41 05 19 Internett http://www.gatejuristen.no Mail firmapost.gatejuristen@skbo.no

Detaljer

Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp

Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp Kreftforeningen Prosjektnummer 10034001 7.januar 2015 KREFTFORENINGEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord s.3 2. Sammendrag s.4 3. Bakgrunn for prosjektet s.6 4.

Detaljer

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. jusshjelpa I NORD-NORGE Tana kommune Rådhusvn 24 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Dato: 24.10.16 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE har i snart 30 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i Nordland,

Detaljer

VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 1. desember 2010.

VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 1. desember 2010. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.12.2010 Ref. nr.: 10/19873 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Årsrapport for 2016 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Skippergata 23, 0154 Oslo Tlf: 23103890, faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no, www.gatejuristen.no Vi

Detaljer

Praksis på JURK som valgemne

Praksis på JURK som valgemne Praksis på JURK som valgemne Ressurser. Finansiering av emnet: Drift og gjennomføring av praksisen vil finansieres som tidligere via JURK. Fakultetet vil måtte finansiere sensur av rapportene som foreslås

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SLUTTRAPPORT SATELLITTEN 2014( ) (2014/RBM REHABILITERING) SØKERORGANISASJON: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

SLUTTRAPPORT SATELLITTEN 2014( ) (2014/RBM REHABILITERING) SØKERORGANISASJON: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO SLUTTRAPPORT SATELLITTEN 2014(2013-3-24) (2014/RBM 9532- REHABILITERING) SØKERORGANISASJON: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG AV SLUTTRAPPORT 5 Bakgrunn for prosjektet/målsetning...

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Referat fra styremøte 1/2015 Tid: Tirsdag 25. august kl. 16.30 20.00 Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheters lokaler i Akersgata 8 Til stede: Cecilie

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2012 Marit Lomundal Sæther Oslo, 2013 1 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand er siden oppstarten i 2011 etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 11.10.2006 Ref. nr.: 06/8927 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 15/2006 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2014. Hedda Larsen Borgan

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2014. Hedda Larsen Borgan JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2014 Hedda Larsen Borgan Oslo, 2015 1 1. Innledning 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.2009 Ref. nr.: 09/11305 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 55/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN DOKUMENTASJONSRAPPORTEN 2005. Gatejuristen startet med første saksmottak 17. januar FOLK MED RUSPROBLEMER OG DERES RETTSHJELPSBEHOV PÅ HELSE- OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport Gatejuristen Innlandet 2016

Årsrapport Gatejuristen Innlandet 2016 1 F Årsrapport Gatejuristen Innlandet 2016 Frivillige og prosjektleder i Gatejuristen Innlandet samlet høsten 2016 Frivillige i prosjektet på Hønefoss høsten 2016 Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder. Vi skal snakke om; Rettsliggjøring

Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder. Vi skal snakke om; Rettsliggjøring Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder Modul II alle tariffområder Soria Moria 19. 21. mars 2014 Jon Ole Whist Advokatfullmektig/rådgiver Avdeling for Jus og

Detaljer

Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder

Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder Modul II alle tariffområder Soria Moria 19. 21. november 2013 Jon Ole Whist Advokatfullmektig/rådgiver Avdeling for Jus

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 02.12.2013. Tilsynet ble utført av Berit Roll Elgsaas og Mary Jonassen. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015

HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015 HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015 Kjære NNDS medlem I og med at det i 2015 ikke avholdes årsmøte vil styret i NNDS gjerne informere våre medlemmer om aktiviteten i organisasjonen og ikke minst oppfordre

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer

Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer

Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer Sjefadvokat Frode Solberg Avdeling for jus og arbeidsliv Modul 2, Soria Moria, 11. mai 2017 Rettsliggjøring Samfunnet reguleres i økende grad av rettsregler

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

OSLO KOMMUNE Rusmiddeletaten Utfordringer i samarbeidet kommune spesialisthelsetjeneste i behandling av rusmiddelmisbrukere

OSLO KOMMUNE Rusmiddeletaten Utfordringer i samarbeidet kommune spesialisthelsetjeneste i behandling av rusmiddelmisbrukere Oslo Kommune OSLO KOMMUNE Utfordringer i samarbeidet kommune spesialisthelsetjeneste i behandling av rusmiddelmisbrukere Oslo Kommune Disposisjon Rusreformen ansvarsfordeling Samarbeid Storbyen Oslo Utviklingstrekk

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer