Årsmeldinger for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger for 2013"

Transkript

1 Årsmeldinger for

2 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Hamar og et satellittkontor i Tønsberg. Dette heftet inneholder årsmeldingene for 2013 til samtlige gatejuristkontorer. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding for Gatejuristen Oslo Årsmelding for Gatejuristens Satellitt i Tønsberg Årsmelding for Gatejuristen Hamar Årsmelding for Gatejuristen Trondheim Årsmelding for Gatejuristen Kristiansand Årsmelding for Gatejuristen Bergen Årsmelding for Gatejuristen Stavanger Årsmelding for Gatejuristen Tromsø

4 1. Årsmelding for Gatejuristen Oslo Bakgrunn Gatejuristen startet opp som forprosjekt 2. august 2004, og hadde sitt første saksmottak 17. januar Fram til 2007 var Gatejuristen et prosjekt eid i fellesskap av Fransiskushjelpen og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. I dag er Gatejuristen et fast tiltak under Kirkens Bymisjon. Antall saker Gatejuristen Oslo har i 2013 tatt inn 855 saker fra 518 klienter. Av disse utgjorde 217 representasjonssaker og 197 veiledningssaker. 46 saker ble henvist til andre. 395 saker var fortsatt til behandling ved utgangen av året. I tillegg til disse sakene har det blitt tatt inn 107 saker ved Gatejuristen Hamar og 58 saker ved Gatejuristen Tønsberg. Gatejuristen Oslo har bistått Hamarog Tønsbergkontoret i arbeidet med disse sakene, både på saksmottak og under saksbehandlingen. De viktigste saksområdene i 2013 var sosialrett, straffe-, politi- og fengselsrett, erstatning og forsikring samt trygd og pensjon. For mer utførlig statistikk rundt sakstyper, se årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Oslo har i 2013 hatt fem fast ansatte, tre i midlertidig engasjement og tre i praksisplass gjennom NAV. To av de ansatte har vært ansatt i 80 prosent stilling, og én av de midlertidig ansatte har vært ansatt i åtte uker. Til sammen har det vært i overkant av seks lønnede årsverk tilknyttet Gatejuristen Oslo. Cathrine Moksness har vært Gatejuristens leder i 2013, og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Gatejuristen Oslo har i tillegg hatt én student utplassert fra Universitetet i Oslo i en fireukersperiode høsten Frivillighet Gatejuristen Oslo har i 2013 hatt i overkant av 60 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har fortrinnsvis bestått av rettshjelpsarbeid. De frivillige i kveldsturnus er organisert i grupper med 4-6 saksbehandlere og én gruppeleder per gruppe. De frivillige på dagtid arbeider i hovedsak på kontoret én dag i uken. De frivilliges arbeid i 2013 utgjorde 6195 timer eller 3,54 årsverk. 4

5 Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Oslo har åpne saksmottak i egne lokaler 4 ganger i uken. Videre har det i løpet av 2013 blitt gjennomført 42 oppsøkende saksmottak utenfor kontoret. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. I løpet av 2013 har det blitt tatt inn 81 saker på de oppsøkende saksmottakene. Fire ganger per uke har vi også vært ute oppsøkende i Oslo sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: syv kvinner og én mann. Det har også vært én mann engasjert i prosjektlederstilling for Gatejuristen Hamar, og to menn blant dem som har vært i praksisplass. Virksomheten er sertifisert miljøfyrtårn, og ble resertifisert i Neste resertifisering skjer i Økonomi og drift Gatejuristen Oslo har i 2013 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et overskudd på kr ,-. Justisdepartementet er vår klart største bidragsyter med et tilskudd på kr ,-. Oslo kommune har også bidratt med et betydelig tilskudd. Lønnskostnader er vår største kostnad ettersom vi har i overkant av seks lønnede årsverk. Dernest utgjør IKT og kontorkostnader også betydelige utgiftsposter. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 5

6 2. Årsmelding for Gatejuristens Satellitt i Tønsberg Bakgrunn Gatejuristen mottok midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjektet Satellitten for 2012 og Målet med prosjektet er å utvikle en modell som vil innebære god geografisk spredning av rettshjelp. Grupper av frivillige advokater og jurister etableres av Gatejuristen i mindre byer. Disse gruppene skal gi gratis rettshjelp av god juridiskfaglig kvalitet. Modellen vil føre til en frivillighetsdugnad i distriktet, slik får vi mye rettshjelp ut av hver krone. Hovedkontoret sitter med det faglige og administrative ansvaret og vil stå i tett kontakt med distriktsgruppene. For å sikre at rettshjelpen som ytes er av beste kvalitet vil gruppen gjennomgå et eget opplæringsprogram tilpasset Satellitten, samt utstyres med en innholdsrik verktøykasse. Verktøykassen består av en juridisk håndbok utviklet av Gatejuristen, en veileder i rettshjelpsarbeid, informasjonsmateriell, elektronisk saksbehandlingsverktøy og en kunnskapsbank. Kunnskapsbanken er en nettbasert database. Her finnes tilgang til maler for brev, informasjonsmateriell og annet fagstoff som er relatert til sentrale rettsområder. Dette sikrer kvalitet, samt effektivitet. Et av målene bak Kunnskapsbanken er kompetansedeling. Pilotby i Satellittprosjektet er Tønsberg, hvor det er etablert et samarbeid med Kirkens Bymisjon Vestfold og et advokatkontor som utgjør den frivillige gruppen. Pågangen på saksmottakene har vært stor, noe som viser at det er et tydelig behov for denne type rettshjelptiltak. Erfaringene fra prosjektperioden munner ut i en starthjelpsveileder. Målet er å spre Satellitten til de andre gatejuristkontorene. Gatejuristen vil bistå andre steder som ønsker å starte opp satellitter, samt være et kunnskapssenter/kompetansesenter i det videre arbeidet. Her vil Kunnskapsbanken spille en sentral rolle. Prosjektet er innvilget støtte til videreføring av ExtraStiftelsen i Antall saker Satellitten i Tønsberg har i 2013 tatt inn 58 saker, siden oppstart av ukentlige saksmottak i juni. 46 saker er fortsatt til behandling. Av de arkiverte sakene utgjorde 9 veiledningssaker og 3 saker ble overført til advokatkontoret. Sakene som er overført til advokat er saker der klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. Det har kommet inn flest saker innen sosialrett. Det er også mange som ønsker hjelp i saker innen straffe-, politi- og fengselsrett, samt gjeldssaker. For fullstendig statistikk vises det til årsrapporten. 6

7 Medarbeidere Det er ansatt en prosjektmedarbeider i 50% stilling. Overordnet styring av prosjektet skjer gjennom ledelsen i Gatejuristen Oslo. Ved behov trekker prosjektet veksler på de ansatte og frivillige i Gatejuristen Oslo. Ellers får vi faglig og administrativ støtte fra Gatejuristen Oslo gjennom organisasjonens starthjelpsarbeid. Frivillighet Det er inngått en samarbeidsavtale med Advokathuset Tønsberg om frivillig arbeid for Gatejuristens Satellittprosjekt. Frivilliggruppen har bestått av 7 frivillige. En av de frivillige ved kontoret har hatt rolle som koordinator. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid. De frivillige har også hatt administrative oppgaver i form av arkivering o.l. De frivillige har samlet lagt ned 302 timer frivillig arbeid. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Det er avholdt 18 saksmottak i Kirkens Bymisjons lokaler i Tønsberg sentrum i Det er anskaffet Gatejuristsykkel som planlegges brukt i det oppsøkende arbeidet i Tønsberg sentrum i det kommende året. Kirkens Bymisjon har informert om rettshjelpstilbudet og annonsert saksmottaket i deres lokaler i forkant av dette. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Prosjektet har vært ledet av en kvinnelig ansatt i Gatejuristen. De frivillige har vært mannlige advokater og advokatfullmektiger. Gatejuristen i Oslo er sertifisert miljøfyrtårn, og ble resertifisert i år Satellittprosjektet har medført en del reisevirksomhet mellom Oslo og Tønsberg, og et viktig miljøtiltak har derfor vært å bruke offentlig kommunikasjon når det har vært mulig. Økonomi og drift Gatejuristen har mottatt kr fra ExtraStiftelsen til prosjektet Satellitten i Kr er overført fra Prosjektet går med et overskudd på kr som søkes overført til neste år. Overskuddet er et resultat av at det har vært avholdt mindre kostnadskrevende erfaringsseminarer enn budsjettert i prosjektperioden så langt. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 7

8 3. Årsmelding for Gatejuristen Hamar Bakgrunn Gatejuristen hadde sitt første år med drift på Hamar i Prosjektet er organisert under Gatejuristen i Oslo. Antall saker Gatejuristen Hamar har i 2013 tatt inn 108 saker fra 70 klienter. Sakene fordeler seg på om lag 1/3 representasjonssaker og 2/3 veiledningssaker. Boligrett, sosialrett, trygderett samt straffe, politi- og fengselsrett er saksområdene med flest saker. For utførlig statistikk henvises det til årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Hamar hadde i medarbeider i full stilling i årets 8 første måneder og deretter 1 medarbeider i 40% stilling i årets 4 siste måneder. Cathrine Moksness hadde som leder i Gatejuristen Oslo også øverste ansvar for det faglige og administrative ved driften av tiltaket på Hamar. Frivillighet Gatejuristen Hamar har i 2013 ikke hatt egne frivillige. Gjennom 2013 har Gatejuristen Hamar trukket veksler på de frivillige juristene ved Oslo kontoret, som har bistått prosjektleder med rettshjelpsarbeid. Ved utgangen av året var 3 frivillige rekruttert på Hamar og disse skal involveres i rettshjelpsarbeidet gjennom Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Hamar har hatt oppsøkende saksmottak to steder på Hamar en dag i uken. Saksmottakene har funnet sted på Værestedet Arbeideren for aktive rusavhenige og Barm oppfølgingssenter for tidligere rusavhengige. Vi har også hatt oppsøkende virksomhet i Hamar sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. 8

9 HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Økonomi og drift Gatejuristen Hamar har i 2013 hatt kr i inntekter og kr i utgifter. Virksomheten har dermed fått et resultat på kr 271. Justisdepartementet er viktigste bidragsyter. Lønn og sosiale kostnader har vært største utgiftspost. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 9

10 4. Årsmelding for Gatejuristen Trondheim Bakgrunn Gatejuristen Trondheim gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer. Tiltaket ble etablert i 2005 og het den gangen «rett på gata». Fra og med 2010 endret tiltaket navn til Gatejuristen, og har siden da vært en del av gatejuristnettverket. Gatejuristen Trondheim er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Antall saker Gatejuristen Trondheim har i 2013 tatt inn 320 saker fra 134 klienter. Av disse utgjorde 43 representasjonssaker og 212 veiledningssaker. 36 saker ble henvist til andre. Flest saker mottok vi på området straffe-, politi- og fengselsrett med i alt 58 saker. Også sosialrett (45 saker), boligrett (43 saker), helserett (34 saker) og erstatning og forsikring (29 saker) utgjorde en stor del av sakstilfanget. For utførlig statistikk med diagrammer og lignende henvises det til årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Trondheim hadde i ansatte. Den ene av de ansatte har det faglige ansvaret for tiltaket. Budsjett- og personalansvar tilligger seksjonsleder i Kirkens Bymisjon Trondheim. Faglig leder for tiltaket har i 2013 vært Aashild Nyeng Wisth i perioden og Kathrine Blix Olsen i perioden d.d. I tillegg har Kristin Feed vært ansatt i vikariat ved tiltaket i perioden i forbindelse med at Kathrine Blix Olsen var ute i svangerskapspermisjon. Frivillighet Gatejuristen Trondheim har i 2013 hatt 6 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av deltakelse på oppsøkende saksmottak på ettermiddagstid etter oppsatt turnus. I tillegg har de bidratt med saksbehandling av enkeltsaker etter at vi våren 2013 fikk nytt IKT-system som åpnet for muligheten til å saksbehandle via hjemmekontor. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Trondheim har åpne saksmottak i egne lokaler 1 gang i uken. Vi opplever i tillegg at mange klienter kommer innom utenom de ordinære mottakstidene. 10

11 Gatejuristen Trondheim har videre i løpet av 2013 hatt oppsøkende saksmottak 2-3 ganger i uken. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. Det har blitt tatt inn 108 saker på de oppsøkende saksmottakene i Vi har også vært ute oppsøkende i Trondheim sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: 2 kvinner og 0 menn. Økonomi og drift Gatejuristen Trondheim har i 2013 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr ,-. Gatejuristen Trondheim mottok i 2013 offentlig tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet og Trondheim kommune. I tillegg mottok vi tilskudd fra Torstein Erbos gavefond, stiftelsen Salem og Eckbos legater. Fra sistnevnte mottok vi støtten i desember 2012, og bidraget det ble dermed besluttet inntektsført for året For en detaljert oversikt over regnskapet, vises det til årsrapporten. 11

12 5. Årsmelding for Gatejuristen Kristiansand Bakgrunn Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. I 2010 samarbeidet leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand. Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september samme år. Antall saker Gatejuristen Kristiansand har i 2013 tatt inn 103 saker fra 80 klienter. Av disse utgjorde 67 representasjonssaker, og 23 veiledningssaker. 10 saker ble henvist til andre, herunder 5 til advokat. Erstatning/ forsikring utgjorde i 2013 den største saksgruppen, med 32 saker. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig vederlagserstatning/ oppreisning. Saker vedrørende gjeld er den nest største gruppen. For mer utførlig statistikk vises det til Årsrapport 2013, kapittel 5. Medarbeidere Gatejuristen Kristiansand hadde i fast ansatte. Fra medio august ble det ansatt en juss student i en 40% midlertidig stilling. Gatejuristens leder har hatt det faglige og administrative ansvaret for den daglige driften av tiltaket. Organisatorisk ligger Gatejuristen Kristiansand under virksomheten Gatenært, hvor virksomhetsleder har det økonomiske ansvaret, samt personalansvaret. Frivillighet Gatejuristen Kristiansand har i 2013 hatt 8 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid. I 2013 har de frivillige arbeidet 165 timer i Dette er en nedgang siden 2012 hvor timeantallet var 230. Hovedårsaken til dette er at det i 2013 er avholdt saksmottak annenhver tirsdag. I tillegg måtte 2 av de frivillige «legge ned» arbeidet i en periode høsten 2013 pga. stort arbeidspress i sine ordinære jobber. Av timene de frivillige har lagt ned i Gatejuristen er 44 timer i forbindelse med saksmottak, de øvrige 121 timene er timer de frivillige har arbeidet på fritiden. 12

13 Saksmottak og oppsøkende virksomhet I 2013 har alle saksmottak vært «oppsøkende saksmottak» ute på kommunale og private boliger. Det er blitt gjennomført saksmottak fra kl. 16:30 18:30 annenhver tirsdag gjennom hele året, unntatt i ferier. Både ansatte ved boligene og beboere er svært fornøyde med at vi kommer ut. I løpet av 2013 ble 2 av saksmottakene avlyst pga. flytting av de kommunale boligene i Ægirsvei. I 2013 startet Gatejuristen Kristiansand opp med saksmottak i Kristiansand fengsel. Det er gjennomført ett saksmottak i fengselet pr. mnd. gjennom hele året. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Gatejuristen Kristiansand betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: 1 kvinne frem til august, og 2 kvinner ut resten av På slutten av 2013 begynte et revisjons arbeid av HMS rutiner i Kirkens Bymisjon Kristiansand, dette omfatter også Gatejuristen. For Gatejuristen er det spesielt brannrutiner, og rutiner for vold og trusler som gjennomgås og revideres. Dette arbeidet fortsetter inn i I desember 2013 gikk kontoret til anskaffelse av en bærbar personalarm. Denne skal ligge på kontoret og brukes når noen av de ansatte er alene i lokalene. Alarmen er direkte tilknyttet G4S sin alarmsentral og politiet varsles når alarmen utløses. Økonomi og drift Gatejuristen Kristiansand har i 2013 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et overskudd på kr ,-. Inntektene er i hovedsak økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og Eckbos legat. I tillegg har Gatejuristen Kristiansand gjennom egeninnsats skaffe kr ,- for å sikre videreføring av en 40% stilling i De største utgiftspostene har vært utgifter til lønn, administrasjonskostnader og leie av lokaler. Usikkerheten rundt den økonomiske situasjonen har preget driften av Gatejuristen Kristiansand også i Både i forhold til fremtidig planlegging og økonomisk spillerom. For en detaljert oversikt over regnskapet, statistikk og beskrivelse av drift og økonomi, se årsrapport for

14 6. Årsmelding for Gatejuristen Bergen Bakgrunn Gatejuristen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Gatejuristen Bergen ble startet desember Antall saker Gatejuristen Bergen har i 2013 tatt inn 271 saker fra 173 klienter. Av disse utgjorde 92 representasjonsaker og 106 veiledningssaker. Av de sakene vi mottok i 2013 er 45 saker fortsatt til behandling. De aller fleste av de sakene som er til behandling er representasjonsaker, ettersom disse sakene tar lengre tid enn veiledningssaker som vanligvis avsluttes etter kort tid. Av de sakene vi mottok ble 18 saker overført til advokat. Sakene som er overført til advokat er saker der klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. Mange av vår klienter har ikke noe sted å bo og har ofte ikke telefon. Vi klarer likevel å følge opp de fleste sakene da vi får kontakt med klienten gjennom vår oppsøkende virksomhet. Noen saker blir likevel avsluttet på grunn av at klienten ble utilgjengelig, i 2013 ble 10 saker avsluttet på grunn av dette. Gatejuristen Bergen har også en del henvendelser fra personer som ikke er i vår målgruppe. Disse sakene registreres ikke, men henvises til andre rettshjelpstiltak, eventuelt til advokat om det faller innenfor ordningen om fri rettshjelp. Sosialrett utgjorde i likhet med tidligere år den største saksgruppen, med 56 saker. Dette er likevel noe lavere antall saker på sosialrettens område sammenlignet med tidligere år. Erstatning og forsikring, gjeld og straffe, politi og fengselsrett er rettsområder hvor vi også mottok mange henvendelser. Det har på alle disse rettsområdene vært en økning av antall saker sammenlignet med de foregående år. For utførlig statistikk med diagrammer vises det til Gatejuristen Bergen sin årsrapport. Medarbeidere Gatejuristen Bergen hadde i 2013 to fast ansatte som til sammen utgjorde 1,6 årsverk. Ann Christin Sjøtun var ansatt som Gatejuristens leder i 2013 og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Gatejuristen Bergen har i tillegg hatt én student utplassert fra Universitetet i Bergen en dag per uke i fem måneder. Frivillighet Gatejuristen Bergen har i 2013 hatt 16 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca.700 timer i 14

15 2013. De frivillige jobber til daglig på ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred kompetanse. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Jan Fridthjof Bernt er faglig rådgiver i Gatejuristen, de øvrige jobber alle med enkeltsaker. De frivillige er med på saksmottak etter vaktturnus. De fleste av de frivillige er med på saksmottaket torsdag ettermiddag, da dette er mest forenelig med deres ordinære jobber. Gatejuristen Bergen har vært så heldig å ha en jevn strøm av jurister og advokater som ønsker å jobbe frivillig. Vi har hatt en veldig stabil gruppe av frivillige, der de fleste har vært med siden oppstart. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Bergen har åpne saksmottak i egne lokaler på Bymisjonssenteret hver torsdag ettermiddag. Hver tirsdag formiddag har Gatejuristen Bergen oppsøkende saksmottak på Hallvardstuen som er et aktivitetshus for målgruppen. Det er også mange klienter som henvender seg til Gatejuristen utenom saksmottakene ved å møte på kontoret eller ta kontakt per telefon. Et av de viktigste fokusområdene våre i 2013 var å øke den oppsøkende virksomheten. Gatejuristen har i løpet av 2013 gjennomført fjorten oppsøkende saksmottak i tillegg til de faste saksmottakene. Dette er en markant økning sammenlignet med året før hvor vi hadde fire oppsøkende saksmottak. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner hvor målgruppen oppholder seg. Noen av de oppsøkende saksmottakene har også vært utenfor Bergen kommune. Dette er ressurskrevende, men det viser seg at det oppsøkende arbeidet er helt sentralt i forhold til å nå frem til de som trenger hjelpen aller mest. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som veldig godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: 1 kvinne og 1 mann. Økonomi og drift Gatejuristen Bergen har i 2013 hatt kr i inntekter og i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr Gatejuristen Bergen har i 2013 mottatt fra Justisdepartementet, fra GC Rieber Fondene og fra Eckbos Legater. De største utgiftsposten foruten lønnskostnader, er utgifter til husleie og IKT samt administrasjonskostnader. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 15

16 7. Årsmelding for Gatejuristen Stavanger Bakgrunn Gatejuristen Stavanger åpnet for klienter februar 2013 og har vært en del av gatejuristnettverket i Norge siden oppstart. Antall saker Gatejuristen Stavanger har i 2013 tatt inn 106 saker fra 63 klienter. Av disse utgjorde 71 representasjonssaker og 31 veiledningssaker. 4 saker ble henvist til andre. Medarbeidere Gatejuristen Stavanger hadde i ,5 fast ansatte. Trude Sem Langfeldt var ansatt som Gatejuristens leder i 2013 og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Ernst-Magnus Morstøl er jurist og er ansatt i 50 % stilling. Frivillighet Gatejuristen Stavanger har i 2013 hatt 11 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid, oppsøkende virksomhet og rådgivende arbeid knyttet til saker. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Stavanger har hatt to åpne saksmottak i egne lokaler 2 ganger i uken, men de fleste sakene har kommet inn pr telefon eller andre dager enn disse tidspunktene. Gatejuristen har videre i løpet av 2013 gjennomført 15 oppsøkende saksmottak. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. Det har blitt tatt inn 19 saker på de oppsøkende saksmottakene i Vi har også vært ute oppsøkende i Stavanger sentrum, herunder utfor LARis og Asfaltutsalget og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det er et mål å samlokaliseres med de andre gatenære tiltakene i bymisjonen. Dette både sett hen til å bedre HMS kravene for de ansatte i Gatejuristen, 16

17 men også for å være mer tilgjengelig for målgruppen. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: 1 kvinne og 1 mann. Økonomi og drift Gatejuristen har i 2013 hatt kr i inntekter og i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et overskudd på kr Gatejuristen er hovedsakelig finansiert av offentlig midler fra Justisdepartementet og Stavanger kommune. Videre får vi de resterende inntekter fra det private næringsliv. Overskuddet er midler som er øremerket til stillingen til Ernst Magnus Morstøl. Hans stilling økes fra 50 % til 100 % For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 17

18 18 8. Årsmelding for Gatejuristen Tromsø

19 19

20 20

21 21

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 Skrevet av Ann Kathrin Nordbø 19.01.15 Målsetninger i prosjektet Cathrine Moksness startet opp Gatejuristen i Oslo i august 2004. Utgangspunktet var oppdagelsen av

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2015 1 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie. 2015 var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

SLUTTRAPPORT SATELLITTEN 2014( ) (2014/RBM REHABILITERING) SØKERORGANISASJON: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

SLUTTRAPPORT SATELLITTEN 2014( ) (2014/RBM REHABILITERING) SØKERORGANISASJON: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO SLUTTRAPPORT SATELLITTEN 2014(2013-3-24) (2014/RBM 9532- REHABILITERING) SØKERORGANISASJON: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG AV SLUTTRAPPORT 5 Bakgrunn for prosjektet/målsetning...

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand er siden oppstarten i 2011 etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften

Detaljer

Trondheim Årsrapport for 2016

Trondheim Årsrapport for 2016 Trondheim Årsrapport for 2016 Forord Denne årsrapporten er ment å gi en oversikt over driften i Gatejuristen Trondheim for 2016. Rapporten er til både intern og ekstern bruk og gir en oversikt over vårt

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp

Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp Kreftforeningen Prosjektnummer 10034001 7.januar 2015 KREFTFORENINGEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord s.3 2. Sammendrag s.4 3. Bakgrunn for prosjektet s.6 4.

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

Årsrapport Gatejuristen Innlandet 2016

Årsrapport Gatejuristen Innlandet 2016 1 F Årsrapport Gatejuristen Innlandet 2016 Frivillige og prosjektleder i Gatejuristen Innlandet samlet høsten 2016 Frivillige i prosjektet på Hønefoss høsten 2016 Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Årsrapport for 2016 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Skippergata 23, 0154 Oslo Tlf: 23103890, faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no, www.gatejuristen.no Vi

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

Foto: Jon Michael Josefsen

Foto: Jon Michael Josefsen Årsrapport for 2011 Foto: Jon Michael Josefsen Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble Foto: Staale Reier Guttormsen Foto: Aina Johnsen Foto: Simon Nitsche Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 57/14 14/1911 Tildeling av

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0296 Prosjektnavn: UT Ungdom Trener Søkerorganisasjon: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 1. desember 2010.

VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 1. desember 2010. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.12.2010 Ref. nr.: 10/19873 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Årsrapport for 2015 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Skippergata 23, 0154 Oslo Tlf: 23103890, faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no, www.gatejuristen.no Bilder

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

VEDTAK NR 65/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 65/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.10.2011 Ref. nr.: 11/13775 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 65/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

ÅRSRAPPORT GATEJURISTEN STAVANGER 2016

ÅRSRAPPORT GATEJURISTEN STAVANGER 2016 ÅRSRAPPORT GATEJURISTEN STAVANGER 2016 1 FORORD Denne rapporten omhandler Gatejuristen Stavanger sitt fjerde driftsår. 2016 har vært et spennende år for Gatejuristen Stavanger. Vi har tatt imot 209 klienter

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

VEDTAK NR 60/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 11. desember 2014.

VEDTAK NR 60/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 11. desember 2014. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.12.2014 Ref. nr.: 14/80298 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 60/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Gatejuristen Et alternativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning Adresse Rådhusgata 9, 0151 Oslo Sentralbord Faks

Gatejuristen Et alternativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning Adresse Rådhusgata 9, 0151 Oslo Sentralbord Faks Gatejuristen Et alternativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning Adresse Rådhusgata 9, 0151 Oslo Sentralbord Faks 22 42 55 97 22 41 05 19 Internett http://www.gatejuristen.no Mail firmapost.gatejuristen@skbo.no

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2015

Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2015 Saknr. 14/9876-9 Saksbehandlere: Randi Sletnes Bjørlo Christina Johannessen Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger følgende

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter.

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Beskrivelse av formålet med institusjonen. Formålet med Hald Internasjonale Senter er å utdanne mennesker for holdningsdannende

Detaljer

Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2016

Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2016 Saknr. 15/9892-11 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger følgende tilskudd for 2016

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Trondheim kommune Sluttrapport "Samhandling om færre i midlertidig bolig" Veien til egen bolig 1 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt... 3 2. Felles oppsummering... 3 3. Oppsummering fra de enkelte bydelsprosjektene...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 4 2.5 Eksterne henvendelser... 5 2.6

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN DOKUMENTASJONSRAPPORTEN 2005. Gatejuristen startet med første saksmottak 17. januar FOLK MED RUSPROBLEMER OG DERES RETTSHJELPSBEHOV PÅ HELSE- OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen,

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Prosjekt 8-84-3212 Aktivitetsvenn for hjemmeboende med demens i Stavanger Finansiert av Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Bakgrunn Prosjekt Aktivitetsvenn

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013.

VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2013 Ref. nr.: 13/25967 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2015. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. jusshjelpa I NORD-NORGE Tana kommune Rådhusvn 24 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Dato: 24.10.16 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE har i snart 30 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i Nordland,

Detaljer

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer