Årsmeldinger for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger for 2013"

Transkript

1 Årsmeldinger for

2 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Hamar og et satellittkontor i Tønsberg. Dette heftet inneholder årsmeldingene for 2013 til samtlige gatejuristkontorer. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding for Gatejuristen Oslo Årsmelding for Gatejuristens Satellitt i Tønsberg Årsmelding for Gatejuristen Hamar Årsmelding for Gatejuristen Trondheim Årsmelding for Gatejuristen Kristiansand Årsmelding for Gatejuristen Bergen Årsmelding for Gatejuristen Stavanger Årsmelding for Gatejuristen Tromsø

4 1. Årsmelding for Gatejuristen Oslo Bakgrunn Gatejuristen startet opp som forprosjekt 2. august 2004, og hadde sitt første saksmottak 17. januar Fram til 2007 var Gatejuristen et prosjekt eid i fellesskap av Fransiskushjelpen og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. I dag er Gatejuristen et fast tiltak under Kirkens Bymisjon. Antall saker Gatejuristen Oslo har i 2013 tatt inn 855 saker fra 518 klienter. Av disse utgjorde 217 representasjonssaker og 197 veiledningssaker. 46 saker ble henvist til andre. 395 saker var fortsatt til behandling ved utgangen av året. I tillegg til disse sakene har det blitt tatt inn 107 saker ved Gatejuristen Hamar og 58 saker ved Gatejuristen Tønsberg. Gatejuristen Oslo har bistått Hamarog Tønsbergkontoret i arbeidet med disse sakene, både på saksmottak og under saksbehandlingen. De viktigste saksområdene i 2013 var sosialrett, straffe-, politi- og fengselsrett, erstatning og forsikring samt trygd og pensjon. For mer utførlig statistikk rundt sakstyper, se årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Oslo har i 2013 hatt fem fast ansatte, tre i midlertidig engasjement og tre i praksisplass gjennom NAV. To av de ansatte har vært ansatt i 80 prosent stilling, og én av de midlertidig ansatte har vært ansatt i åtte uker. Til sammen har det vært i overkant av seks lønnede årsverk tilknyttet Gatejuristen Oslo. Cathrine Moksness har vært Gatejuristens leder i 2013, og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Gatejuristen Oslo har i tillegg hatt én student utplassert fra Universitetet i Oslo i en fireukersperiode høsten Frivillighet Gatejuristen Oslo har i 2013 hatt i overkant av 60 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har fortrinnsvis bestått av rettshjelpsarbeid. De frivillige i kveldsturnus er organisert i grupper med 4-6 saksbehandlere og én gruppeleder per gruppe. De frivillige på dagtid arbeider i hovedsak på kontoret én dag i uken. De frivilliges arbeid i 2013 utgjorde 6195 timer eller 3,54 årsverk. 4

5 Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Oslo har åpne saksmottak i egne lokaler 4 ganger i uken. Videre har det i løpet av 2013 blitt gjennomført 42 oppsøkende saksmottak utenfor kontoret. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. I løpet av 2013 har det blitt tatt inn 81 saker på de oppsøkende saksmottakene. Fire ganger per uke har vi også vært ute oppsøkende i Oslo sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: syv kvinner og én mann. Det har også vært én mann engasjert i prosjektlederstilling for Gatejuristen Hamar, og to menn blant dem som har vært i praksisplass. Virksomheten er sertifisert miljøfyrtårn, og ble resertifisert i Neste resertifisering skjer i Økonomi og drift Gatejuristen Oslo har i 2013 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et overskudd på kr ,-. Justisdepartementet er vår klart største bidragsyter med et tilskudd på kr ,-. Oslo kommune har også bidratt med et betydelig tilskudd. Lønnskostnader er vår største kostnad ettersom vi har i overkant av seks lønnede årsverk. Dernest utgjør IKT og kontorkostnader også betydelige utgiftsposter. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 5

6 2. Årsmelding for Gatejuristens Satellitt i Tønsberg Bakgrunn Gatejuristen mottok midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjektet Satellitten for 2012 og Målet med prosjektet er å utvikle en modell som vil innebære god geografisk spredning av rettshjelp. Grupper av frivillige advokater og jurister etableres av Gatejuristen i mindre byer. Disse gruppene skal gi gratis rettshjelp av god juridiskfaglig kvalitet. Modellen vil føre til en frivillighetsdugnad i distriktet, slik får vi mye rettshjelp ut av hver krone. Hovedkontoret sitter med det faglige og administrative ansvaret og vil stå i tett kontakt med distriktsgruppene. For å sikre at rettshjelpen som ytes er av beste kvalitet vil gruppen gjennomgå et eget opplæringsprogram tilpasset Satellitten, samt utstyres med en innholdsrik verktøykasse. Verktøykassen består av en juridisk håndbok utviklet av Gatejuristen, en veileder i rettshjelpsarbeid, informasjonsmateriell, elektronisk saksbehandlingsverktøy og en kunnskapsbank. Kunnskapsbanken er en nettbasert database. Her finnes tilgang til maler for brev, informasjonsmateriell og annet fagstoff som er relatert til sentrale rettsområder. Dette sikrer kvalitet, samt effektivitet. Et av målene bak Kunnskapsbanken er kompetansedeling. Pilotby i Satellittprosjektet er Tønsberg, hvor det er etablert et samarbeid med Kirkens Bymisjon Vestfold og et advokatkontor som utgjør den frivillige gruppen. Pågangen på saksmottakene har vært stor, noe som viser at det er et tydelig behov for denne type rettshjelptiltak. Erfaringene fra prosjektperioden munner ut i en starthjelpsveileder. Målet er å spre Satellitten til de andre gatejuristkontorene. Gatejuristen vil bistå andre steder som ønsker å starte opp satellitter, samt være et kunnskapssenter/kompetansesenter i det videre arbeidet. Her vil Kunnskapsbanken spille en sentral rolle. Prosjektet er innvilget støtte til videreføring av ExtraStiftelsen i Antall saker Satellitten i Tønsberg har i 2013 tatt inn 58 saker, siden oppstart av ukentlige saksmottak i juni. 46 saker er fortsatt til behandling. Av de arkiverte sakene utgjorde 9 veiledningssaker og 3 saker ble overført til advokatkontoret. Sakene som er overført til advokat er saker der klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. Det har kommet inn flest saker innen sosialrett. Det er også mange som ønsker hjelp i saker innen straffe-, politi- og fengselsrett, samt gjeldssaker. For fullstendig statistikk vises det til årsrapporten. 6

7 Medarbeidere Det er ansatt en prosjektmedarbeider i 50% stilling. Overordnet styring av prosjektet skjer gjennom ledelsen i Gatejuristen Oslo. Ved behov trekker prosjektet veksler på de ansatte og frivillige i Gatejuristen Oslo. Ellers får vi faglig og administrativ støtte fra Gatejuristen Oslo gjennom organisasjonens starthjelpsarbeid. Frivillighet Det er inngått en samarbeidsavtale med Advokathuset Tønsberg om frivillig arbeid for Gatejuristens Satellittprosjekt. Frivilliggruppen har bestått av 7 frivillige. En av de frivillige ved kontoret har hatt rolle som koordinator. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid. De frivillige har også hatt administrative oppgaver i form av arkivering o.l. De frivillige har samlet lagt ned 302 timer frivillig arbeid. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Det er avholdt 18 saksmottak i Kirkens Bymisjons lokaler i Tønsberg sentrum i Det er anskaffet Gatejuristsykkel som planlegges brukt i det oppsøkende arbeidet i Tønsberg sentrum i det kommende året. Kirkens Bymisjon har informert om rettshjelpstilbudet og annonsert saksmottaket i deres lokaler i forkant av dette. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Prosjektet har vært ledet av en kvinnelig ansatt i Gatejuristen. De frivillige har vært mannlige advokater og advokatfullmektiger. Gatejuristen i Oslo er sertifisert miljøfyrtårn, og ble resertifisert i år Satellittprosjektet har medført en del reisevirksomhet mellom Oslo og Tønsberg, og et viktig miljøtiltak har derfor vært å bruke offentlig kommunikasjon når det har vært mulig. Økonomi og drift Gatejuristen har mottatt kr fra ExtraStiftelsen til prosjektet Satellitten i Kr er overført fra Prosjektet går med et overskudd på kr som søkes overført til neste år. Overskuddet er et resultat av at det har vært avholdt mindre kostnadskrevende erfaringsseminarer enn budsjettert i prosjektperioden så langt. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 7

8 3. Årsmelding for Gatejuristen Hamar Bakgrunn Gatejuristen hadde sitt første år med drift på Hamar i Prosjektet er organisert under Gatejuristen i Oslo. Antall saker Gatejuristen Hamar har i 2013 tatt inn 108 saker fra 70 klienter. Sakene fordeler seg på om lag 1/3 representasjonssaker og 2/3 veiledningssaker. Boligrett, sosialrett, trygderett samt straffe, politi- og fengselsrett er saksområdene med flest saker. For utførlig statistikk henvises det til årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Hamar hadde i medarbeider i full stilling i årets 8 første måneder og deretter 1 medarbeider i 40% stilling i årets 4 siste måneder. Cathrine Moksness hadde som leder i Gatejuristen Oslo også øverste ansvar for det faglige og administrative ved driften av tiltaket på Hamar. Frivillighet Gatejuristen Hamar har i 2013 ikke hatt egne frivillige. Gjennom 2013 har Gatejuristen Hamar trukket veksler på de frivillige juristene ved Oslo kontoret, som har bistått prosjektleder med rettshjelpsarbeid. Ved utgangen av året var 3 frivillige rekruttert på Hamar og disse skal involveres i rettshjelpsarbeidet gjennom Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Hamar har hatt oppsøkende saksmottak to steder på Hamar en dag i uken. Saksmottakene har funnet sted på Værestedet Arbeideren for aktive rusavhenige og Barm oppfølgingssenter for tidligere rusavhengige. Vi har også hatt oppsøkende virksomhet i Hamar sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. 8

9 HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Økonomi og drift Gatejuristen Hamar har i 2013 hatt kr i inntekter og kr i utgifter. Virksomheten har dermed fått et resultat på kr 271. Justisdepartementet er viktigste bidragsyter. Lønn og sosiale kostnader har vært største utgiftspost. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 9

10 4. Årsmelding for Gatejuristen Trondheim Bakgrunn Gatejuristen Trondheim gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer. Tiltaket ble etablert i 2005 og het den gangen «rett på gata». Fra og med 2010 endret tiltaket navn til Gatejuristen, og har siden da vært en del av gatejuristnettverket. Gatejuristen Trondheim er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Antall saker Gatejuristen Trondheim har i 2013 tatt inn 320 saker fra 134 klienter. Av disse utgjorde 43 representasjonssaker og 212 veiledningssaker. 36 saker ble henvist til andre. Flest saker mottok vi på området straffe-, politi- og fengselsrett med i alt 58 saker. Også sosialrett (45 saker), boligrett (43 saker), helserett (34 saker) og erstatning og forsikring (29 saker) utgjorde en stor del av sakstilfanget. For utførlig statistikk med diagrammer og lignende henvises det til årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Trondheim hadde i ansatte. Den ene av de ansatte har det faglige ansvaret for tiltaket. Budsjett- og personalansvar tilligger seksjonsleder i Kirkens Bymisjon Trondheim. Faglig leder for tiltaket har i 2013 vært Aashild Nyeng Wisth i perioden og Kathrine Blix Olsen i perioden d.d. I tillegg har Kristin Feed vært ansatt i vikariat ved tiltaket i perioden i forbindelse med at Kathrine Blix Olsen var ute i svangerskapspermisjon. Frivillighet Gatejuristen Trondheim har i 2013 hatt 6 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av deltakelse på oppsøkende saksmottak på ettermiddagstid etter oppsatt turnus. I tillegg har de bidratt med saksbehandling av enkeltsaker etter at vi våren 2013 fikk nytt IKT-system som åpnet for muligheten til å saksbehandle via hjemmekontor. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Trondheim har åpne saksmottak i egne lokaler 1 gang i uken. Vi opplever i tillegg at mange klienter kommer innom utenom de ordinære mottakstidene. 10

11 Gatejuristen Trondheim har videre i løpet av 2013 hatt oppsøkende saksmottak 2-3 ganger i uken. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. Det har blitt tatt inn 108 saker på de oppsøkende saksmottakene i Vi har også vært ute oppsøkende i Trondheim sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: 2 kvinner og 0 menn. Økonomi og drift Gatejuristen Trondheim har i 2013 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr ,-. Gatejuristen Trondheim mottok i 2013 offentlig tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet og Trondheim kommune. I tillegg mottok vi tilskudd fra Torstein Erbos gavefond, stiftelsen Salem og Eckbos legater. Fra sistnevnte mottok vi støtten i desember 2012, og bidraget det ble dermed besluttet inntektsført for året For en detaljert oversikt over regnskapet, vises det til årsrapporten. 11

12 5. Årsmelding for Gatejuristen Kristiansand Bakgrunn Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. I 2010 samarbeidet leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand. Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september samme år. Antall saker Gatejuristen Kristiansand har i 2013 tatt inn 103 saker fra 80 klienter. Av disse utgjorde 67 representasjonssaker, og 23 veiledningssaker. 10 saker ble henvist til andre, herunder 5 til advokat. Erstatning/ forsikring utgjorde i 2013 den største saksgruppen, med 32 saker. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig vederlagserstatning/ oppreisning. Saker vedrørende gjeld er den nest største gruppen. For mer utførlig statistikk vises det til Årsrapport 2013, kapittel 5. Medarbeidere Gatejuristen Kristiansand hadde i fast ansatte. Fra medio august ble det ansatt en juss student i en 40% midlertidig stilling. Gatejuristens leder har hatt det faglige og administrative ansvaret for den daglige driften av tiltaket. Organisatorisk ligger Gatejuristen Kristiansand under virksomheten Gatenært, hvor virksomhetsleder har det økonomiske ansvaret, samt personalansvaret. Frivillighet Gatejuristen Kristiansand har i 2013 hatt 8 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid. I 2013 har de frivillige arbeidet 165 timer i Dette er en nedgang siden 2012 hvor timeantallet var 230. Hovedårsaken til dette er at det i 2013 er avholdt saksmottak annenhver tirsdag. I tillegg måtte 2 av de frivillige «legge ned» arbeidet i en periode høsten 2013 pga. stort arbeidspress i sine ordinære jobber. Av timene de frivillige har lagt ned i Gatejuristen er 44 timer i forbindelse med saksmottak, de øvrige 121 timene er timer de frivillige har arbeidet på fritiden. 12

13 Saksmottak og oppsøkende virksomhet I 2013 har alle saksmottak vært «oppsøkende saksmottak» ute på kommunale og private boliger. Det er blitt gjennomført saksmottak fra kl. 16:30 18:30 annenhver tirsdag gjennom hele året, unntatt i ferier. Både ansatte ved boligene og beboere er svært fornøyde med at vi kommer ut. I løpet av 2013 ble 2 av saksmottakene avlyst pga. flytting av de kommunale boligene i Ægirsvei. I 2013 startet Gatejuristen Kristiansand opp med saksmottak i Kristiansand fengsel. Det er gjennomført ett saksmottak i fengselet pr. mnd. gjennom hele året. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Gatejuristen Kristiansand betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: 1 kvinne frem til august, og 2 kvinner ut resten av På slutten av 2013 begynte et revisjons arbeid av HMS rutiner i Kirkens Bymisjon Kristiansand, dette omfatter også Gatejuristen. For Gatejuristen er det spesielt brannrutiner, og rutiner for vold og trusler som gjennomgås og revideres. Dette arbeidet fortsetter inn i I desember 2013 gikk kontoret til anskaffelse av en bærbar personalarm. Denne skal ligge på kontoret og brukes når noen av de ansatte er alene i lokalene. Alarmen er direkte tilknyttet G4S sin alarmsentral og politiet varsles når alarmen utløses. Økonomi og drift Gatejuristen Kristiansand har i 2013 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et overskudd på kr ,-. Inntektene er i hovedsak økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og Eckbos legat. I tillegg har Gatejuristen Kristiansand gjennom egeninnsats skaffe kr ,- for å sikre videreføring av en 40% stilling i De største utgiftspostene har vært utgifter til lønn, administrasjonskostnader og leie av lokaler. Usikkerheten rundt den økonomiske situasjonen har preget driften av Gatejuristen Kristiansand også i Både i forhold til fremtidig planlegging og økonomisk spillerom. For en detaljert oversikt over regnskapet, statistikk og beskrivelse av drift og økonomi, se årsrapport for

14 6. Årsmelding for Gatejuristen Bergen Bakgrunn Gatejuristen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Gatejuristen Bergen ble startet desember Antall saker Gatejuristen Bergen har i 2013 tatt inn 271 saker fra 173 klienter. Av disse utgjorde 92 representasjonsaker og 106 veiledningssaker. Av de sakene vi mottok i 2013 er 45 saker fortsatt til behandling. De aller fleste av de sakene som er til behandling er representasjonsaker, ettersom disse sakene tar lengre tid enn veiledningssaker som vanligvis avsluttes etter kort tid. Av de sakene vi mottok ble 18 saker overført til advokat. Sakene som er overført til advokat er saker der klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. Mange av vår klienter har ikke noe sted å bo og har ofte ikke telefon. Vi klarer likevel å følge opp de fleste sakene da vi får kontakt med klienten gjennom vår oppsøkende virksomhet. Noen saker blir likevel avsluttet på grunn av at klienten ble utilgjengelig, i 2013 ble 10 saker avsluttet på grunn av dette. Gatejuristen Bergen har også en del henvendelser fra personer som ikke er i vår målgruppe. Disse sakene registreres ikke, men henvises til andre rettshjelpstiltak, eventuelt til advokat om det faller innenfor ordningen om fri rettshjelp. Sosialrett utgjorde i likhet med tidligere år den største saksgruppen, med 56 saker. Dette er likevel noe lavere antall saker på sosialrettens område sammenlignet med tidligere år. Erstatning og forsikring, gjeld og straffe, politi og fengselsrett er rettsområder hvor vi også mottok mange henvendelser. Det har på alle disse rettsområdene vært en økning av antall saker sammenlignet med de foregående år. For utførlig statistikk med diagrammer vises det til Gatejuristen Bergen sin årsrapport. Medarbeidere Gatejuristen Bergen hadde i 2013 to fast ansatte som til sammen utgjorde 1,6 årsverk. Ann Christin Sjøtun var ansatt som Gatejuristens leder i 2013 og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Gatejuristen Bergen har i tillegg hatt én student utplassert fra Universitetet i Bergen en dag per uke i fem måneder. Frivillighet Gatejuristen Bergen har i 2013 hatt 16 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca.700 timer i 14

15 2013. De frivillige jobber til daglig på ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred kompetanse. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Jan Fridthjof Bernt er faglig rådgiver i Gatejuristen, de øvrige jobber alle med enkeltsaker. De frivillige er med på saksmottak etter vaktturnus. De fleste av de frivillige er med på saksmottaket torsdag ettermiddag, da dette er mest forenelig med deres ordinære jobber. Gatejuristen Bergen har vært så heldig å ha en jevn strøm av jurister og advokater som ønsker å jobbe frivillig. Vi har hatt en veldig stabil gruppe av frivillige, der de fleste har vært med siden oppstart. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Bergen har åpne saksmottak i egne lokaler på Bymisjonssenteret hver torsdag ettermiddag. Hver tirsdag formiddag har Gatejuristen Bergen oppsøkende saksmottak på Hallvardstuen som er et aktivitetshus for målgruppen. Det er også mange klienter som henvender seg til Gatejuristen utenom saksmottakene ved å møte på kontoret eller ta kontakt per telefon. Et av de viktigste fokusområdene våre i 2013 var å øke den oppsøkende virksomheten. Gatejuristen har i løpet av 2013 gjennomført fjorten oppsøkende saksmottak i tillegg til de faste saksmottakene. Dette er en markant økning sammenlignet med året før hvor vi hadde fire oppsøkende saksmottak. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner hvor målgruppen oppholder seg. Noen av de oppsøkende saksmottakene har også vært utenfor Bergen kommune. Dette er ressurskrevende, men det viser seg at det oppsøkende arbeidet er helt sentralt i forhold til å nå frem til de som trenger hjelpen aller mest. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som veldig godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: 1 kvinne og 1 mann. Økonomi og drift Gatejuristen Bergen har i 2013 hatt kr i inntekter og i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr Gatejuristen Bergen har i 2013 mottatt fra Justisdepartementet, fra GC Rieber Fondene og fra Eckbos Legater. De største utgiftsposten foruten lønnskostnader, er utgifter til husleie og IKT samt administrasjonskostnader. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 15

16 7. Årsmelding for Gatejuristen Stavanger Bakgrunn Gatejuristen Stavanger åpnet for klienter februar 2013 og har vært en del av gatejuristnettverket i Norge siden oppstart. Antall saker Gatejuristen Stavanger har i 2013 tatt inn 106 saker fra 63 klienter. Av disse utgjorde 71 representasjonssaker og 31 veiledningssaker. 4 saker ble henvist til andre. Medarbeidere Gatejuristen Stavanger hadde i ,5 fast ansatte. Trude Sem Langfeldt var ansatt som Gatejuristens leder i 2013 og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Ernst-Magnus Morstøl er jurist og er ansatt i 50 % stilling. Frivillighet Gatejuristen Stavanger har i 2013 hatt 11 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid, oppsøkende virksomhet og rådgivende arbeid knyttet til saker. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Stavanger har hatt to åpne saksmottak i egne lokaler 2 ganger i uken, men de fleste sakene har kommet inn pr telefon eller andre dager enn disse tidspunktene. Gatejuristen har videre i løpet av 2013 gjennomført 15 oppsøkende saksmottak. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. Det har blitt tatt inn 19 saker på de oppsøkende saksmottakene i Vi har også vært ute oppsøkende i Stavanger sentrum, herunder utfor LARis og Asfaltutsalget og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det er et mål å samlokaliseres med de andre gatenære tiltakene i bymisjonen. Dette både sett hen til å bedre HMS kravene for de ansatte i Gatejuristen, 16

17 men også for å være mer tilgjengelig for målgruppen. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært: 1 kvinne og 1 mann. Økonomi og drift Gatejuristen har i 2013 hatt kr i inntekter og i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et overskudd på kr Gatejuristen er hovedsakelig finansiert av offentlig midler fra Justisdepartementet og Stavanger kommune. Videre får vi de resterende inntekter fra det private næringsliv. Overskuddet er midler som er øremerket til stillingen til Ernst Magnus Morstøl. Hans stilling økes fra 50 % til 100 % For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 17

18 18 8. Årsmelding for Gatejuristen Tromsø

19 19

20 20

21 21

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

DAs rapportserie 3/2011. Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning?

DAs rapportserie 3/2011. Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning? Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning? Evalueringsrapport fra Bernt Bahr Sorenskriver/Vitnestøttekoordinator i Domstoladministrasjonen Avgitt august 2011 FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 Sammendrag...

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

PROSJEKT KONTRA UTKASTELSE

PROSJEKT KONTRA UTKASTELSE MOSS KOMMUNE PROSJEKT KONTRA UTKASTELSE SLUTTRAPPORT PR.31.12.08 1 INNHOLD 1 Innhold.. 2 2 Innledning og sammendrag.... 5 3 Om prosjektet... 6 3.1 Prosjektets bakgrunn.. 6 3.2 Prosjektets hovedmål. 6 3.3

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer