Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand"

Transkript

1 Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

2 FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september Gatejuristen Kristiansand er nå etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften av kontoret i I 2013 mottok vi 103 saker fordelt på 80 personer. Av disse er det 21 kvinner og 59 menn. Dette er en liten økning fra året før. Det er gjennomført 22 saksmottak på kveldstid hvor frivillige har deltatt. De frivillige har i 2013 lagt ned 165 timer frivillig arbeid. Av disse har 44 vært i forbindelse med saksmottak og 121 vært saksbehandling de frivillige har utført på sin fritid. Vårt oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige og vi gir gratis rettshjelp, noe de i utgangspunktet ikke vil ha tilgang til andre steder. Vår målsetting er å gi fullført rettshjelp av god kvalitet på lavest mulig konfliktnivå. De fleste saker løses derfor utenfor rettssystemet, men i 2013 har Gatejuristen fått sin første sak inn for Kristiansand tingrett. I disse sakene må det søkes særskilt om at Gatejuristen kan opptre som prosessfullmektig, og det er gledelig at Kristiansand tingrett har gitt Gatejuristen tillatelse til å kunne representere en av våre klienter. Det er videre svært gledelig at vi i august 2013 fikk mulighet til å styrke kontoret med en midlertidig 40% stilling. Dette har økt kapasiteten ved kontoret. Vi ønsker å takke alle som på en eller annen måte har bidratt til at Gatejuristen Kristiansand kan fortsette sitt arbeid. Ikke minst vil vi takke de frivillige for at de bruker av sin tid i Gatejuristen. Den frivillige innsatsen er en viktig ressurs. De frivilliges innsats bidrar til at mennesker i en vanskelig livssituasjon kan motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Vi vil også takke for økonomisk støtte, dette har gitt oss mulighet til å fortsette driften i Vi er takknemlige for den oppslutningen og det samarbeidet Gatejuristen Kristiansand har fått i det juridiske miljøet i byen, med de enkelte advokater og med Advokatforeningen Vest Agder Krets, og i det offentlige og private hjelpeapparatet rundt vår målgruppe. Som leder av Gatejuristen Kristiansand vil jeg avslutningsvis takke for meg, i mai 2014 går jeg over i ny jobb og overlater «stafettpinnen» til andre. Det har vært 3 innholdsrike, lærerike og spennende år. Det har vært en meningsfull hverdag med gode samtaler, og møter med flotte mennesker. Tusen takk til våre klienter! «Ingen er bare det du ser!» Kristiansand 30. januar Liv Jorunn Hovda Leder Gatejuristen Kristiansand 2

3 Takk for økonomisk støtte i 2013 Justisdepartementet Kristiansand kommune Eckbos Legat Advokatfirma Wigemyr & Co Advokatfellesskapet Advokatfirma Tofte & Co Takk for godt samarbeid i 2013 Justisdepartementet Kirkens Bymisjon Kristiansand Gatejuristnettverket Kristiansand kommune v/ Sofot, Feltsykepleien, NAV sosial, EBT Sørlandets sykehus, ARA Kristiansand fengsel Solholmen overgangsbolig Personalet ved de kommunale boligene Blå Kors Pasient- og brukerombudet Forbrukerrådet Konfliktrådet Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Advokatforeningen Vest Agder Krets Way-Back 3

4 KAPITTEL 1 BAKGRUNN Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. Leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand samarbeidet under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand. Leder for Gatejuristen Kristiansand begynte 1. mars Våren og forsommeren ble brukt til å få på plass de nødvendige tillatelsene, samt organisere det praktiske rundt etablering av kontoret. Første sak ble tatt inn i september MÅLSETTING Gatejuristen arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet til rusavhengige. Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjon sine visjoner og verdigrunnlag. Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp av høy kvalitet til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for gruppen. Rettshjelpen bidrar til å ivareta klientenes grunnleggende behov. Vi ser at det offentlige ofte skjerper seg når de vet at sakene kan bli fulgt opp av en jurist. Videre vil Gatejuristen bruke sine erfaringer til å jobbe rettspolitisk. Vi ønsker å påvirke utformingen og praktiseringen av regelverket. I tillegg håper vi å jobbe aktivt med informasjon til klientene, pårørende og andre som jobber med rusavhengige. Gatejuristen Kristiansand har som målsetting å bygge opp et godt miljø for frivillig arbeid, der man blir en del av et fellesskap med høy faglig kompetanse. På denne måten får klientene våre bistand av høy faglig kvalitet, samtidig som advokaters og juristers samfunnsansvar blir synliggjort. På sikt håper Gatejuristen Kristiansand å kunne ansette en person til i fast stilling. Vi er nå på god vei ved at vi har fått en midlertidig 40% stilling. Mye av det arbeidet vi gjør må gjøres på dagtid og de fleste av våre frivillige jobber for oss på kveldstid. Det blir derfor mange oppgaver på en ansatt. Videre vil vi med to faste ansatte jurister bli mindre sårbare, og vi vil ha mulighet til å holde åpent i ferier og ved sykdom. 4

5 KAPITTEL 2 ORGANISERING Gatejuristen Kristiansand er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK). Kirkens Bymisjon Kristiansand er godt etablert i Kristiansand, og har vært en viktig «døråpner» i etableringen av Gatejuristen. Organisatorisk har Gatejuristen siden oppstart ligget inn under virksomheten Natthjemmet. Høsten 2012 ble det foretatt organisasjonsjusteringer i SKBK. For Gatejuristen ble dette en formell justering uten praktisk betydning. Virksomheten Natthjemmet, som omfattet tiltakene Natthjemmet og Gatejuristen, byttet navn til Gatenært. Som tidligere er Jenny-Ann Høgeli virksomhetsleder for Natthjemmet og Gatejuristen. Gatejuristen samlokaliserer fremdeles med Batteriet, et annet tiltak under SKBK. Vi benytter oss av SKBK sine støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT-tjenester. Dette er en stor fordel. Liv Jorunn Hovda er ansatt som leder av Gatejuristen Kristiansand i 100% stilling. Leder har ansvaret for den daglige driften og har det faglige ansvaret. Medio august 2013 ble det ansatt en student i en midlertidig 40% stilling. DRIFT I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Gatejuristen tilstreber seg høy kvalitet. Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Saksbehandlingssystemet er lagt opp slik at den enkelte frivillige kan koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode som de mottar på sms. Se kapittel 4 for nærmere beskrivelse av driften. HMS På slutten av 2013 begynte et revisjons arbeid av HMS rutiner i SKBK, dette omfatter også Gatejuristen. For Gatejuristen er det spesielt brannrutiner, og rutiner for vold og trusler som gjennomgås og revideres. Dette arbeidet fortsetter inn i I desember 2013 gikk kontoret til anskaffelse av en bærbar personalarm. Denne skal ligge på kontoret og brukes når noen av de ansatte er alene i lokalene. Alarmen er direkte tilknyttet G4S sin alarmsentral og politiet varsles når alarmen utløses. 5

6 ANSATTE Gatejuristen har siden oppstart hatt en jurist i 100% stilling. Liv Jorunn Hovda har vært ansatt som leder siden 1. mars Medio august 2013 ble det ansatt en student i en midlertidig 40% stilling. Kontoret har siden august vært besatt av 2 personer mandag og tirsdag. Dette har medført større kapasitet ift. saksbehandling, og i tillegg har Gatejuristen fått et lite juridisk fagmiljø. Leder har det faglige ansvaret ift. 40% stilling, og SKBK ved virksomhetsleder i Gatenært har personalansvaret. Stillingen videreføres i FRIVILLIGE I 2013 har de frivillige arbeidet 165 timer i Dette er en nedgang siden 2012 hvor timeantallet var 230. Hovedårsaken til dette er at det i 2013 er avholdt saksmottak annenhver tirsdag, se under saksmottak, kap.4.. I tillegg måtte 2 av de frivillige «legge ned» arbeidet i en periode høsten 2013 pga. stort arbeidspress i sine ordinære jobber. Av timene de frivillige har lagt ned i Gatejuristen er 44 timer i forbindelse med saksmottak, de øvrige 121 timene er timer de frivillige har jobbet på fritiden. Gatejuristen Kristiansand har pr. d.d. 8 jurister og advokater som arbeider frivillig for Gatejuristen. Frivilliggruppen har vært uendret i Dette fungerer bra og det er ingen planer om å utvide dette antallet med det første. I desember 2013 sluttet en av våre frivillige som har vært med siden oppstart. Hun er erstattet av en ny frivillig som begynte 1. januar Våren 2012 ble det noen små endringer i det frivillige arbeidet. De endringene som da ble foretatt har fungert bra og det frivillige arbeidet har derfor vært uendret i Siden våren 2012 har de frivillige kunne velge mellom følgende arbeid/ innsats i Gatejuristen: 1. Delta på saksmottak + saksbehandling 2. Skrivebordsfrivillig kun saksbehandling 3. Saksmottaksfrivillig - kun delta på saksmottak I 2013 har 3 av de frivillige vært skrivebord-frivillige, 1 har deltatt kun på saksmottak, de øvrige har vært med på saksmottak og saksbehandlet enkeltsaker. I tillegg tilpasses den frivilliges arbeid etter den enkeltes kapasitet De frivillige arbeider innefor ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett innehar en bred kompetanse. Flesteparten av de frivillige jobber som advokater til daglig og de øvrige arbeider innen det private næringsliv eller offentlig forvaltning. I desember 2013 ble det arrangert julelunsj for de frivillige. 6

7 Frivillige advokater/ jurister i 2013: Jill Akselsen Harald Martens Kjell Rune Holvik Bjørge Tveito Rita Charlotte Lid Åse Johnsen Drabløs Gisle Johnson Silje Årnes Ragnhild Jørgensen I desember 2013 sluttet Jill Akselsen. Ny frivillig fra 1. januar 2014, Åshild Schmidt I tillegg til frivillige jurister og advokater hadde Gatejuristen i januar og februar 2013; 1 frivillig medarbeider som hjalp til med forefallende kontorarbeid. Den frivillige var ved kontoret 2 halve dager i uken, 4 timer pr. gang. Dette var en ikke-jurist. Det lettet arbeidspresset på leder å slippe å utføre forefallende arbeid. I april 2013 fikk den frivillige tilbud om fast jobb og sluttet derfor som frivillig i Gatejuristen. Den frivillige la ned 32 timer med frivillig arbeid på dagtid. KAPITTEL 3 SAMARBEID MED GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristen Kristiansand er en del av gatejuristnettverket i Norge. Samarbeidet med de øvrige gatejuristene har vært godt og konstruktivt i Det har vært spesielt nyttig å kunne ringe de øvrige kontorene vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker. I 2013 har Gatejuristen Kristiansand deltatt i 2 nettverksmøter hvor felles problemstillinger og felles utfordringer er blitt drøftet. Dette er nyttige møter både faglig og sosialt, da Gatejuristen Kristiansand bare har 1 ansatt. PROFILERING Gatejuristen Kristiansand har i 2013 ikke hatt kapasitet til å fokusere på profilering. Vi har vært omtalt i media 1 gang hvor leder for Gatejuristen ble intervjuet under «Dagens navn» i Fædrelandsvennen. 7

8 KAPITTEL 4 NÆRMERE OM DRIFT Saksmottak og oppsøkende virksomhet Fra mai 2012 ble det foretatt en omorganisering av saksmottakene hvor de frivillige deltar. Saksmottakene ble da «oppsøkende saksmottak» ute på kommunale og private boliger i Kristiansand. I tillegg ble saksmottakene redusert til annenhver tirsdag. Dette har fungert godt og har vært mer effektivt for de frivillige. Både ansatte ved boligene og beboere er svært fornøyde med at vi kommer ut. I 2013 ble 2 av saksmottakene avlyst pga. av flytting av de kommunale boligene i Ægirsvei. I 2013 startet gatejuristen opp med saksmottak i Kristiansand fengsel. Disse saksmottakene er en del av fengselets Servicetorg. En tjeneste hvor fengselet inviterer inn ulike instanser som kan hjelpe de innsatte. Gatejuristen har i hele 2013 hatt ett saksmottak i fengselet pr. mnd. Gatejuristen har tatt inn saker hver gang. Vi fortsatte i 2013 med saksmottak første onsdag i mnd. på «Møteplass»/ SOFOT, Kristiansand kommune sitt lavterskeltilbud. Da SOFOT er under omorganisering ble tilbudet på «Møteplass» redusert høsten 2013, og siden november har det vært stengt. Gatejuristen har derfor ikke hatt saksmottak hos kommunen siden oktober Det er imidlertid planer om å ta dette opp igjen når kommunen har fått på plass sine tilbud. Det var en målsetting for 2013 å øke det oppsøkende arbeidet. Dette har vi ikke greid i så stor grad som vi ønsket. Årsaken er manglende kapasitet. Økt sakstilgang medfører økt saksbehandling og ledere har derfor vært «bundet» til kontoret. Saksbehandling Gatejuristen har i utgangspunktet en 2-person strategi. For Gatejuristen Kristiansand har dette ikke vært mulig og gjennomføre da det har vært kun 1 ansatt ved kontoret. Under de oppsøkende saksmottakene har vi imidlertid alltid vært 2, daglig leder og 1 frivillig. Utgangspunkete er at den frivillige som er med på saksmottaket får ansvar for den/ de saken(e) som kommer inn. Dersom saken haster og det trengs oppfølging på dagtid følger ansatt i Gatejuristen saken opp videre. Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Dette er lagt opp slik at den enkelte frivillige kan koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode som mottas på sms. Gatejuristens henvendelser deles i to kategorier, veiledningssaker og representasjonssaker. Saksbehandlingstiden hos Gatejuristen er dessverre til tider svært lang. Dette skyldes flere forhold. Det vises spesielt til at det kreves mer arbeid å gi full rettshjelp til en gatejurist klient, enn til en «vanlig» advokat klient. Forhold som gjør rettshjelpen mer komplisert er at klientene ofte er uten bosted eller telefon og er dermed vanskelige å nå, klientene flytter på seg, klientene følger ikke opp avtaler, ofte må det ordnes opp i andre forhold før saken kan behandles osv. Alle disse forholdene kompliserer saksbehandlingen og medfører at den tar tid. Ut fra dette er det også vanskelig å måle Gatejuristen sin innsats i kroner og øre pr. sak. 8

9 SAMARBEID MED HJELPEAPPARATETET OG ANDRE Gatejuristen ser nytten og verdien av et tett og godt samarbeid med hjelpeapparatet rundt gatejuristens målgruppe. Både innenfor det offentlige og det private. I 2013 har vi merket at Gatejuristen er blitt godt kjent da henvendelsene fra hjelpeapparatet har økt. Foruten de aktørene som arbeider direkte inn mot gatejuristens målgruppe har det vært samarbeid med Pasient- og brukerombudet, Advokatforeningen Vest Agder Krets, Fylkesmannen i Vest Agder, Kristiansand fengsel, Konfliktrådet, Forbrukerrådet og Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre. 9

10 OPPSUMMERING, MÅLSETTINGER OG UTFORDRINGER Vi ser at Gatejuristen har blitt enda bedre kjent og at vi er blitt en etablert «institusjon» i Kristiansand. Gatejuristen har i 2013 mottatt 103 saker fordelt på 80 klienter. Av disse er 21 kvinner og 59 menn. Saksmengden har hatt en liten økning fra 2012 hvor det kom inn 94 saker. En forutsetning for å få inn flere sake er at vi får mulighet til å drive mer oppsøkende arbeid. Med 1 ansatt har det vært vanskelig å øke den delen av virksomheten. Erfaring fra andre Gatejurister er at når antallet ansatte øker, så øker også saksmengden. Antall frivillige advokater og jurister har holdt seg stabilt i hele Dette har medført forutsigbarhet ift. driften. Pr var det 8 frivillige advokater og jurister i Gatejuristen. Det er gjennomført 22 saksmottak på kveldstid hvor frivillige har deltatt. De frivillige har i 2013 lagt ned ca. 165 timer frivillig arbeid. I tillegg har Gatejuristen hatt en frivillig medarbeider ift. forefallende arbeid i januar og februar Hun arbeidet 32 timer. Saksmottakene med frivillige fungerer godt og både klienter og samarbeidspartnere er fornøyde med løsningen. Vi ser at den oppsøkende virksomheten medfører kontakt med klienter vi aldri hadde kommet i kontakt med dersom vi kun hadde vært stasjonære. Vi har fremdeles som målsetting å bli mer oppsøkende i vårt arbeid. Dette forutsetter imidlertid at kontoret får flere ansatte Gatejuristen ser at det er sårbart og bare ha 1 fast ansatt. Dette er både ift. saksbehandling, og tilgjengelighet. Fra medio august 2013 ble det ansatt en juss student i en midlertidig 40% stilling. Dette har avhjulpet ift. saksbehandling, men sårbarheten ved kontoret er den samme da en student ikke kan drifte kontoret alene. Kontoret må stenge i ferier og det blir stående ubemannet ved sykdom. I 2013 har kontoret vært stengt ca. 6 uker i forbindelse med ferieavvikling eller jobbreising. Vi ser derfor at en forsvarlig drift som sådan forutsetter 2 fast ansatte jurister i minimum 1,5 stillinger. Gatejuristen vil fortsette med og jobbe for å sikre økonomien slik at det kan bli minimum 1,5 faste jurist stillinger ved kontoret. Vi ser imidlertid at det er en utfordring å få til en tilstrekkelig grunnfinansiering. Det ble i 2013 rettet flere henvendelser mot advokatbransjen som medførte noe økonomisk støtte, men dette er ikke noe Gatejuristen kan regne med for kommende år. I 2013 har Gatejuristen Kristiansand mottatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og Eckbos legat. Gatejuristens største utfordring er den økonomiske situasjonen, se mer under økonomi, kap

11 KAPITTEL 5 STATISTIKK Gatejuristen har i 2013 tatt inn 103 saker fordelt på 80 klienter. Tabellene og illustrasjonene nedenfor bygger på opplysninger innhentet av saksbehandler i den aktuelle saken. I noen tilfeller mangler vi opplysninger om klienten. Dette skyldes enten at opplysningene ikke er blitt etterspurt, eller at klienten ikke har ønsket eller vært i stand til å gi opplysningene. I disse tilfellene vil det stå ikke oppgitt. Antall saker fordelt på sakstyper: 67 saker er representasjons-saker, dvs. at Gatejuristen har representert klienten overfor motparten, 23 saker er veiledningssaker, 5 saker er overført advokat og 5 saker er henvist til andre instanser/ hjelpetiltak. Sakene som er overført til advokat er saker hvor klient tilfredsstiller vilkårene for å motta offentlig fri rettshjelp. Andre instanser/ tiltak det er henvist til er Pasient- og brukerombudet, kommunens gjeldsordningskontor, Konfliktrådet, Bymisjonen, Kommunen/ NAV, og Forbrukerrådet. 11

12 Antall saker fordelt på saksområder: Erstatning/ forsikring utgjorde i 2013 den største saksgruppen med 32 saker. Det samme som i Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig vederlagserstatning/ oppreisning. Saker vedrørende gjeld er den nest største gruppen. Vi ser at gjeld ofte henger sammen med andre juridiske problemer klienten har. For eksempel tvangssalg av eiendom, mislighold av husleiebetaling, utkastelse. 12

13 Antall saker fordelt på mottakssted: De fleste sakene Gatejuristen tok inn i 2013 kom inn ved at klient møtte opp på kontoret. Som regel var det avtalt tid i forkant ved at klient hadde ringt Gatejuristen og bedt om et møte. Sakene som har kommet inn ved offentlig og privat værested har kommet inn i forbindelse med oppsøkende saksmottak ute på de ulike rusboligene i Kristiansand. Dette er Natthjemmet, Blå Kors, Ægirsvei, Setesdalsveien, Kvinneboligen KF. I tillegg er det saker som kom inn under saksmottak i Kristiansand fengsel. 13

14 Antall saker fordelt på mottaksmåned: Som nevnt ovenfor har Gatejuristen mottatt 103 saker i I gjennomsnitt er dette 9,8 saker pr. mnd. i de månedene Gatejuristen har hatt åpent. Til sammenligning lå gjennomsnittet for 2012 på 7,8. Gatejuristen har hatt en jevn pågang av saker hele året. Halve juli og halve august var kontoret stengt pga. ferieavvikling.. I desember deltok leder for Gatejuristen i Kirkens Bymisjons felles- arrangementer samt at juleferien i 2013 var lang. Dette har gitt utslag i at antall innkomne saker disse månedene har vært lavere enn øvrige mnd. Videre ble 2 av de oppsøkende saksmottakene avlyst i november og desember pga. flytting av de kommunale boligene i Ægirsvei. I tillegg ble det ikke gjennomført saksmottak på «Møteplass» i november og desember, jf. ovenfor under kapittel 4/ Saksmottak. 14

15 Kjennskap til Gatejuristen: Vi ser at klientenes kjennskap til Gatejuristen kommer fra flere hold. Det offentlige, oppsøkende virksomhet og annet utgjør de største gruppene. Fra det offentlige har klienten blitt henvist videre fra ARA (Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (SSHF), Kristiansand kommune/ NAV. «Annet» utgjør den største gruppen. Dette er saker hvor klientene har fått kjennskap til Gatejuristen via det private hjelpeapparatet. Her kan nevnes Kirkens Bymisjon, Natthjemmet, Blå Kors, FOS (Filadelfia Omsorgssenter), Shalam, ProLar, Way Back, Varodd. Dette viser at det er viktig å ha et tett samarbeid med både det det offentlige og private. Videre ser vi at vi gjennom oppsøkende saksmottak har nådd ut til mange som kanskje ellers ikke ville ha tatt kontakt med oss. Under kategorien «Brukt gatejuristen før», faller tidligere klienter hos Gatejuristen Kristiansand, eller klienter som har brukt Gatejuristen andre steder i landet. 15

16 Kjønn: Av 80 klienter er 21 kvinner og 59 menn. Vi ser at det er langt flere menn som har benyttet seg av Gatejuristen enn det er kvinner. En årsak er at de oppsøkende saksmottakene vi har ute på rusboligene i Kristiansand kommune stort sett er boliger for menn. Det er kun Kvinneboligen KF75 som er ren bolig for kvinner. Nødboligene i Ægirsvei huser både kvinner og menn, men de fleste er menn. Kvinnene som har tatt kontakt med Gatejuristen er enten blitt henvist via hjelpeapparatet eller de egenhendig har tatt kontakt via telefon og bedt om et møte. Gatejuristen ser det som en utfordring å treffe kvinnene da vi antar at kvinnelige rusavhengige har et like stort behov for juridisk bistand som menn. Sammenlignet med 2012 har det vært 12 flere personer inn til samtale hos Gatejuristen i Dette viser at vi i 2013 har nådd ut til flere. 16

17 Alder: Statistikken viser at hovedtyngden av sakene har klienter mellom år. I 2013 har vi ikke hatt saker hvor klientene er født før Vi ser at mennesker i den yngste aldersgruppen er vanskelig å nå gjennom det ordinære oppsøkende arbeidet. Vi regner derfor med at disse tallene bare viser en brøkdel av dem i denne aldersgruppen som trenger juridisk hjelp. I tillegg til kvinnene er en av våre utfordringer å nå ut til denne aldersgruppen. Erfaringsmessig vil det være lettere å hjelpe en klient på «rett kjøl» dersom boligsituasjonen og inntektssituasjonen stabiliseres i ung alder. 17

18 Inntektsgrunnlag: Tallene beror på klientens egne opplysninger om inntekt og gjelder bare offisielle/ lovlige inntektskilder. Ytelsen uføretrygd er det hyppigste forekommende inntektsgrunnlaget. Av 103 saker har klientene opplyst i 36 saker at uføretrygd er hovedinntektskilden. Videre har en stor andel oppgitt at de mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette må nok ses i sammenheng med den store andelen av klienter «I behandling/ tidligere rusavhengig», sammenholdt med alder. 18

19 Bosted: Statistikken sier noe om klientenes bosted i den enkelte sak. Der samme klient har flere saker er bosted telt flere ganger. Statistikken gir allikevel et bilde av bosituasjonen til Gatejuristen sine klienter. Hovedtyngden av henvendelser kommer fra personer bosatt i Kristiansand kommune. Statistikken viser imidlertid at Gatejuristen har mottatt saker fra klienter bosatt i Vest Agder og Aust Agder. Kategorien UFB omfatter klienter som ikke har noen plass å bo eller ikke/ har egen bostedsadresse. Klienter som er i fengsel og ikke har et bosted etter endt soning, og klienter som bor på midlertidige botilbud er registrert som UFB. I de fleste tilfellene hvor klientene har opplyst at de har fast bosted, leier de enten privat bolig eller de leier kommunal bolig. 19

20 Målgruppe: Av de 103 sakene Gatejuristen har fått inn i 2013 er det i 36 saker er registrert at klient er rusavhengig. I tillegg er det registrert at klientene i 17 saker er i LAR behandling. Annen behandling omfatter behandling utenfor LAR, og klienter som er i etterverns-behandling, eller annen oppfølging av rusomsorgen. Bildet er ikke helt entydig da det er en kjent sak at mange som er i LAR behandling også har et sidemisbruk. I 2013 er det ikke blitt registrert henvendelser fra personer som faller utenfor Gatejuristen sin målgruppe. Denne gruppen har ikke vært stor, men noen henvendelser har vi fått. Dette er ren psykiatri, aleneforeldre, innvandrere, pårørende til rusavhengige eller personer som tror at Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til alle. Gatejuristen synes det er viktig at alle får hjelp. Personene i denne gruppen er som regel blitt henvist videre til andre rettshjelpstiltak som JussBuss, Jurk, Advokatvakten, Pasient- og brukerombudet, NAV, eller til advokat. 20

21 Statsborgerskap: Tabellen viser at klientene i de fleste sakene er norsk statsborger. I 2013 har vi imidlertid hatt en økning av saker hvor klienten har et annet statsborgerskap enn norsk. Erfaringer fra andre gatejurister og tilbakemeldinger fra andre rettshjelpstiltak tyder på at det er generelt vanskelig å nå ut til rusavhengige med ikke-vestlig bakgrunn. I noen kulturer er rusavhengighet forbundet med stor skam. Språk-barrierer kan også ha en medvirkende årsak til at antall utenlandske klienter er lavt. 21

22 KAPITTEL 6 ØKONOMI I 2013 har Gatejuristen Kristiansand mottatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og Eckbos legat. Det har hele tiden vært en målsetting å utvide med flere ansatte. På bakgrunn av at vi ikke visste om vi ville ha økonomi til å videreføre en evt. ny stilling måtte vi avvente inntil vi fikk en mer stabil og forutsigbar økonomiske situasjon. I juni 2013 arrangerte Gatejuristen et etikk kurs for byens advokater. I tillegg til dette arrangerte Gatejuristen Kristiansand en «Julestafett» i desember. Gatejuristen sin egeninnsats, sammenholdt med det vi hadde mottatt fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og Eckbos legat gjorde det mulig å opprette en midlertidig 40% stilling etter sommeren som kunne videreføres i For 2014 søkte Gatejuristen Kristiansand om kr ,- fra Eckbos legat. Dette ble ikke innvilget. På bakgrunn av at 40% stillingen ikke ble opprettet før etter sommeren 2013 sitter Gatejuristen igjen med et overskudd ift. deler av Eckbos legat. Dette vil vi søke om å få overført til I tillegg overføres inntektene fra Etikk kurset og «Julestafetten» for å sikre 40% stillingen i hele Gatejuristen ser at det er sårbart og bare ha 1 fast ansatt. Dette er både ift. saksbehandling, og tilgjengelighet. Ansettelsen av en juss student i 40% har avhjulpet godt ift. saksbehandling, men sårbarheten ved kontoret er den samme da en student ikke kan drifte kontoret alene. Vi ser derfor at en forsvarlig drift som sådan forutsetter 2 fast ansatte jurister i minimum 1,5 stillinger. Det er derfor viktig for Gatejuristen å fortsette med og jobbe for å sikre økonomien slik at det kan bli minimum 1,5 faste jurist stillinger ved kontoret. Vi ser imidlertid at det er en utfordring å få til en tilstrekkelig grunnfinansiering. Det ble, som nevnt, rettet flere henvendelser mot advokatbransjen som medførte noe økonomisk støtte, men dette er ikke noe Gatejuristen kan regne med for kommende år. Kristiansand kommune ga i 2012 tilsagn på kr ,- for 2013 og Sammenholdt med støtten fra Justisdepartementet sikrer dette en grunnfinansiering av 1 fast stilling. Det er imidlertid usikkert om Kristiansand kommune vil gi støtte for Usikkerheten rundt det økonomiske preget også driften av Gatejuristen i Både i forhold til fremtidig planlegging og økonomisk spillerom. 22

23 Budsjett og regnskap for gatejuristen 2013 Inntekter Budsjett Regnskap (*) Justisdepartementet Kristiansand kommune Gave - Eckbos legater** Andre øremerkede gaver*** Etikk kurs**** Julestafett***** Sum driftsinntekter Utgifter Budsjett Regnskap (*) Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Kontorutstyr Administrasjonskostander Kurs og reise Faglitteratur (øremerked tilskudd) Forsikringer Telefon og porto Sosiale velferdstiltak Andre utgifter: revisor, regnskapsfører, markedsføring Sum kostnader Resultat (*) Ikke godkjent revidert regnskap. Regnskapet vil bli godkjent av SKBKs styre og revisor i mars En antar at endringene i regnskapet vil være minimale Merknader: ** Det vil bli søkt om overføring til 2014 på det vi ikke fikk brukt i 2013 *** Gave fra Sparebanken Sør til juridisk bibliotek, gaven mottatt i desember 2012 og brukt i 2013 **** Egne innsamlede midler som øremerkes drift og midlertidig stilling i 2013/ 2014 ***** Egne innsamlede midler som øremerkes midlertidig stilling i

24 Gatejuristen Kristiansand gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 6. september Denne rapporten beskriver Gatejuristen Kristiansand sine viktigste resultater i Rapporten knytter kommentarer til hvilke utfordringer vi står ovenfor i det videre arbeidet og målsettinger for Dessuten innholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap. 24

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer