INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT"

Transkript

1 Arbins gate Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord Telefaks Internett INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette skrivet finner du informasjon om foreldreansvar, fast bosted, samvær og hvordan saksgangen i en barnefordelingssak fungerer. Du kan også finne mer informasjon om disse temaene på Barne- og likestillingsdepartementets hjemmesider på Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 (barneloven) regulerer forholdet mellom barn og foreldre. Dette inkluderer regler om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast (daglig omsorg) og samværsrett. Nedenfor følger generell informasjon om dette og bestemmelsene i barneloven. Foreldreansvaret Alle avgjørelser foreldre tar om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Dette fremgår av barneloven 48. Barnet har krav på omsorg og omtanke fra de eller den som har foreldreansvaret, se 30 første ledd. Med omsorg menes å gi barnet husly, varme, klær, oppdragelse og så videre. Å gi omsorg og omtanke dreier seg altså om å tilfredsstille barnets fysiske og psykiske behov. Foreldreansvaret innebærer en rett og plikt til å ta avgjørelser på barnets vegne i personlige forhold, se 30 andre ledd. Under foreldreansvaret hører vergemål, avgjørelser om medisinsk behandling og samtykke til medisinske inngrep, valg av type skole, samtykke til adopsjon, navnevalg, samtykke til inngåelse av ekteskap, innmelding i trossamfunn, utstedelse av pass og flytting utenlands. Bestemmelsen inneholder altså to hovedelementer; en omsorgsplikt og en bestemmelsesplikt og rett. Barneloven 34 og 35 fastsetter at foreldre som er gift eller bor sammen når barnet blir født, har foreldreansvaret sammen for barnet. Når foreldrene hverken er gift eller har bodd sammen ved fødsel, har mor foreldreansvaret alene, med mindre foreldrene etter avtale melder fra om noe annet til folkeregisteret, se barneloven 35 tredje ledd. Dersom foreldrene ikke blir enige, må far gå rettens vei. Selv om foreldrene senere velger å gå fra hverandre, vil de fortsatt ha felles foreldreansvar. Dersom man er usikker på om man har foreldreansvaret, kan man kontakte folkeregistret. Dersom foreldrene er enige om å endre foreldreansvaret, må man kontakte folkeregisteret for å endre dette. Hvis man er uenige, for eksempel hvis den ene forelderen ønsker at den andre ikke lenger skal ha foreldreansvaret, kan han eller hun gå rettens vei. Det beror på en konkret vurdering av hva som er det beste for barnet, om én eller begge foreldre skal ha foreldreansvaret. Det skal imidlertid mye til for å fjerne foreldreansvaret. Fast bosted Etter barneloven 36 kan foreldrene ved avtale avgjøre hvor barnet skal bo fast. Mange bruker uttrykket daglig omsorg om hvor barnet bor fast. Utgangspunktet er at foreldrene må bli enige. Det kan avtales at barnet skal bo fast hos én av dem, eller at barnet skal bo fast hos begge, altså delt bosted.

2 Dersom foreldrene ikke blir enige, må spørsmålet avgjøres i retten. Les mer om saksgangen i domstolen i avsnittet Saksgang. Bostedsmyndighet Den forelderen som barnet bor fast med, har det som kalles bostedsmyndighet, se barneloven 37. Man kan imidlertid avtale en annen løsning. Bostedsmyndigheten innebærer en rett og plikt til å ta avgjørelser av vesentlige sider av omsuta for barnet. Man kan avtale at enten en av foreldrene skal ha bostedsmyndighet, eller at begge skal ha det. Forelderen med bostedsmyndigheten kan ta større avgjørelser som gjelder i det daglige, som om barnet skal gå i barnehage og hvor i landet barnet skal bo. Hvis delt bostedsmyndighet er avtalt, må foreldrene være enige om avgjørelser som angår vesentlige sider av omsorgen.man kan imidlertid avtale en annen løsning, som at én av foreldrene tar noen avgjørelser, og at den andre tar andre avgjørelser. Slike avtaler kan også gjøres selv om barnet kun bor hos én av foreldrene. At én av foreldrene har fast bosted, og den andre 50% samvær, er ikke det samme som delt bosted. Dersom én av foreldrene har fast bosted, vil denne normalt ha bostedsmyndigheten, mens ved delt bosted vil myndigheten til å ta avgjørelser som angår barnet i større grad være delt mellom foreldrene. Rettens vurdering Retten kan ikke avgi dom på delt bostedsmyndighet, men kan kun bestemme at én av foreldrene skal ha bostedsmyndigheten. Bakgrunnen for dette er at ordningen med delt bosted ikke kan gjennomføres i praksis hvis ikke foreldrene selv kan bli enige. Retten kan ikke treffe en avgjørelse om delt bosted eller delt omsorg, men må avgjøre at én av foreldrene skal ha den daglige omsorg. På den andre siden kan retten bestemme at én av foreldrene skal ha 50% samvær. Da vil barnet bo fast hos den andre forelderen. Rettens avgjørelse gjøres på bakgrunn av hva som anses for å være til barnets beste, se 48. Da avgjørelsen foretas på grunnlag av en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, er det vanskelig å si hva retten vil vektlegge. Selv om noen momenter har blitt vektlagt i én sak, betyr ikke dette at de får like stor betydning i en annen. Likevel har følgende momenter ofte blitt tillagt vekt. Risikoen ved miljøskifte Rettspraksis tyder på at det antas at flytting i utgangspunktet er skadelig for barnet. Det ser ut til at domstolene vektlegger den stabilitet det medfører å slippe å flytte fra et sted der barnet har bodd en lengre periode. Dette innebærer ikke at den som blir boende der barnet bor alltid får den daglige omsorgen. Det er kun et moment i helhetsvurderingen. Momentet har vist seg å være særlig aktuelt for små barn, som kan være ekstra sårbare for bytting av miljø. Størst mulig samlet foreldrekontakt Det legges også vekt på at barnet skal få størst mulig samlet kontakt med begge foreldrene. Dersom én av partene har vist en så fiendtlig holdning til den andre parten at det er grunn til å regne med at vedkommende vil sabotere samværet, kan dette tale for å tilkjenne den andre den daglige omsorgen. Det skal legges betydelig vekt hvor tett knyttet barnet er til foreldrene, og hvor mye faktisk omsorg for barnet foreldrene har hatt. Barnets ønsker Det fremgår av barneloven 31 første ledd at barnet skal høres, før det blir tatt avgjørelser som angår barnets personlige forhold som for eksempel hvor barnet skal bo fast. Når barnet blir syv år Side 2 av 5

3 gammelt, har det en rett til å bli hørt, men også yngre barn kan ytre sin mening dersom de ønsker det. Når barnet blir tolv år gammelt skal barnets mening tillegges stor vekt. Jo eldre barnet er, desto større vekt tillegges barnets mening. Omstendighetene og måten ønsket har kommet frem på kan ha betydning, i tillegg til hvor modent barnet er. Andre momenter I rettspraksis er det gitt uttrykk for en motvilje mot å dele søskenflokker. En skilsmisse kan være vanskelig for barna, og det kan bli enda vanskeligere dersom de skilles fra sine søsken. På den andre siden kan det tenkes tilfeller der det er best å dele søskenflokken. Her, som ellers i barnefordelingssaker, må det foretas en konkret vurdering. Foreldrenes personlige egenskaper er et annet moment som kan ha betydning. Barnets kjønn blir sjelden vektlagt. Det fremgår av barneloven 48 at avgjørelser i barnefordelingssaker først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet. Dette åpner for at det også kan tas andre hensyn, som for eksempel praktiske hensyn. Følgende momenter anses som ikke av betydning: Arbeid utenfor hjemmet Foreldrenes skyld i bruddet Religiøst syn Usentralt strøk Utenlandsk tilknytning Samværsrett Barneloven 42 gir barnet rett til samvær med begge foreldrene, også når disse bor fra hverandre. Foreldrene har sammen ansvar for at barnets samværsrett blir oppfylt. Det fremgår av barneloven 43 første ledd at foreldrene har rett til samvær med barnet, hvis ikke annet er avtalt eller slått fast, for eksempel ved dom. Det følger ikke direkte hvor mye samvær samværsforelderen skal ha. Loven oppfordrer til at samværsretten avtales nærmere. En samværsavtale er en avtale om hvor mye samvær barnet skal ha med samværsforelderen, og når samværet skal finne sted. Det er ingen formkrav til samværsavtaler. En samværsavtale kan gjøres rettskraftig dersom begge foreldrene er enige om det. Det innebærer at dersom avtalen ikke blir fulgt kan dette sanksjoneres med bøter. For å gjøre en avtale rettskraftig, kan man ta kontakt med fylkesmannen. Når foreldrene inngår en samværsavtale, skal de legge vekt på følgende momenter, se barneloven 43: Hensynet til mest mulig samlet foreldrekontakt Hvor gammelt barnet er. For helt små barn, opp til 3-4 år, kan selv kortere opphold borte fra den som har daglig omsorg oppleves som lang tid. Trygghet og tilknytning til samværsforelderen må vurderes individuelt. Barnets tilknytning til nærmiljøet Reiseavstanden mellom foreldrene Side 3 av 5

4 Dersom foreldrene ikke blir enige om samværets omfang, kan retten fastslå dette. I likhet med andre avgjørelser vil retten ta utgangspunkt i hva som er til barnets beste og gjøre en konkret helhetsvurdering i det enkelte tilfelle. Retten skal legge vekt på hensynene over. I tillegg viser rettspraksis at andre relevante momenter er: Barnets egen mening. Hvilken vekt dette momentet tillegges er avhengig av barnets alder, se moment under Daglig omsorg. Foreldrenes arbeidstid. Samværsforelderens karaktertrekk. Dette inkluderer blant annet alkoholproblemer. Retten har mulighet til å nekte den ene forelderen samvær, men det skal svært mye til. Dette beror på en konkret vurdering der barnets beste legges til grunn. Saksgang Barneloven er lagt opp slik at foreldrene først må ha forsøkt å komme til enighet på egen hånd før en av dem kan gå til sak. Det er derfor et vilkår at mekling må ha vært forsøkt før rettssak kan anlegges, dette følger av barneloven 51. Mekling Mekling foregår ved det lokale familievernkontoret. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, hvor barnet bor fast og om samvær, se 52. Foreldrene skal møte personlig til mekling, men kan også i særlige tilfelle få tillatelse av mekler til å stille med en fullmektig. Utgangspunktet er at foreldrene skal møte samtidig til mekling, men dersom det er hensiktsmessig, kan mekler avgjøre at de skal møte hver for seg, se 53. Det følger av 54 at det skal skrives ut meklingsattest når partene har møtt til en times mekling hos en mekler. Dersom foreldrene ikke blir enige, skal de bli oppfordret til å mekle i inntil tre timer. Dersom mekleren mener at det kan føre til at partene kommer til en avtale, kan partene få tilbud om inntil tre ytterligere timer. Hvis en av foreldrene ikke møter opp til mekling, har den forelderen som møter opp fortsatt rett til en meklingsattest. Når gyldig meklingsattest foreligger, kan hver av foreldrene reise sak for retten, se 56. En meklingsattest er gyldig i seks måneder, se barneloven 54. Det vil si at hvis meklingsattesten er eldre enn dette, må partene møte til ny mekling før sak kan reises for retten. Det følger videre av 57 at saken skal reises for barnets verneting, altså domstolen der barnet bor. Saksgangen i retten I barnefordelingssaker legger man stor vekt på å komme til en ordning begge parter kan være fornøyde med ved hjelp av forhandlinger. Det fremgår av 61 nr. 1 at retten skal innkalle partene til ett eller flere forberedende møter, der man klargjør hva partene er uenige om, og gjør et forsøk på å komme til en løsning. Retten kan utnevne en sakkyndig som bistår under disse forberedende møtene. Dersom man ikke kommer frem til noen løsning ved hjelp av forberedende møte, vil saken gå til hovedforhandling og retten vil avsi dom. Fri rettshjelp Lov om fri rettshjelp av 13. juni 1980 nr. 35 gir muligheten til å få dekket store deler av utgiftene til advokat, forutsatt at man har en inntekt og formue under lovens grenser. I loven skiller man mellom fritt rettsråd og fri saksførsel. Fritt rettsråd betyr at man kan få dekket advokatutgifter i Side 4 av 5

5 sammenheng med rådgivning fra advokat, oftest før saken går til retten. Fri saksførsel innebærer at staten dekker utgifter til advokat i sammenheng med at saken går til retten. I barnefordelingssaker er det mulig å få dekket store deler av utgifter til både rettsråd og saksførsel. Avhengig av sakstype kan man få dekket mellom tre og tolv timer rettsråd. For saksførsel kan man få dekket nødvendig advokathjelp, mot en egenandel på 25% av de fakturerte timene. Her vil en dommer normalt vurdere hvor mange timer bistand som er rimelig. I dag er inntektsgrensen kr i brutto inntekt og/eller formue på maksimalt kr for enslige, og kr i brutto inntekt og/eller formue på maksimalt kr for ektefeller/samboere. Dersom tvisten står mellom ektefeller/samboere, vil inntektsgrensen for enslige legges til grunn. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan du få hos en advokat eller på Du kan også kontakte Fylkesmannen der du bor, eller lese mer på Bor du i Oslo, kan du ringe Kontoret for fri rettshjelp på telefonnummer Side 5 av 5

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer