Årsmeldinger for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger for 2014"

Transkript

1 Årsmeldinger for 2014

2 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Hamar og satellittkontor i Tønsberg, Lillehammer og Gjøvik. Dette heftet inneholder årsmeldingene for 2014 til samtlige gatejuristkontorer, der satellittkontoret i Tønsberg er innlemmet i årsmeldingen til Oslo, og Lillehammer og Gjøvik under Innlandet. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding for Gatejuristen Oslo Årsmelding for Gatejuristen Tromsø Årsmelding for Gatejuristen Bergen Årsmelding for Gatejuristen Trondheim Årsmelding for Gatejuristen Kristiansand Årsmelding for Gatejuristen Stavanger Årsmelding for Gatejuristen Innlandet

4 1. Årsmelding for Gatejuristen Oslo Bakgrunn Gatejuristen startet opp som forprosjekt 2. august 2004, og hadde sitt første saksmottak 17. januar Fram til 2007 var Gatejuristen et prosjekt eid i fellesskap av Fransiskushjelpen og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. I dag er Gatejuristen et fast tiltak under Kirkens Bymisjon. Antall saker Gatejuristen Oslo har i 2014 tatt inn 969 saker fra 563 klienter. Av disse utgjorde 331 representasjonssaker og 245 veiledningssaker. 50 saker ble henvist til andre. 281 saker var fortsatt til behandling ved utgangen av året. I tillegg til disse sakene har det blitt tatt inn 69 saker ved Gatejuristen Tønsberg. Gatejuristen Oslo har også bistått Gatejuristen i Innlandet både på saksmottak og under saksbehandling. Det ble tatt inn 174 saker totalt i Hamar, Lillehammer og Gjøvik. De viktigste saksområdene i 2014 var sosialrett, straffe-, politi- og fengselsrett, gjeld, erstatning og forsikring, samt trygd og pensjon. For mer utførlig statistikk rundt sakstyper, se årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Oslo har i 2014 hatt seks fast ansatte, en i midlertidig engasjement og to i praksisplass gjennom NAV. Til sammen har det vært i overkant av seks lønnede årsverk tilknyttet Gatejuristen Oslo. Det midlertidige engasjementet har dekket fødselspermisjonen til en av de fast ansatte, leder Cathrine Moksness. Fungerende leder har i 2014 derfor vært Anne Cathrine Mørch, som har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Gatejuristen Oslo har i tillegg hatt to studenter utplassert fra Universitetet i Oslo i seksukersperioder våren og høsten Frivillighet Gatejuristen Oslo har i 2014 hatt i overkant av 70 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har fortrinnsvis bestått av rettshjelpsarbeid. De frivillige i kveldsturnus er organisert i grupper med 4-6 saksbehandlere og én gruppeleder per gruppe. De frivillige på dagtid arbeider i hovedsak én dag i uken. De frivilliges arbeid i 2014 utgjorde 6864 timer, som tilsvarer 3,7 årsverk. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Oslo har åpne saksmottak i egne lokaler 4 ganger i uken. Videre har det i løpet av 2014 blitt gjennomført 43 oppsøkende saksmottak utenfor kontoret. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. I løpet av 2014 har det blitt tatt inn 97 saker på de oppsøkende saksmottakene. Tre-fire ganger per uke har vi også vært ute oppsøkende i Oslo sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. Gjennom Satellittprosjektet er det gjennomført ukentlige saksmottak hos Kirkens Bymisjon i Tønsberg, totalt 42 saksmottak. 4

5 HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2014 vært seks kvinner og én mann. Det har også vært én mann engasjert i prosjektlederstilling for Gatejuristen Hamar, og én mann blant dem som har vært i praksisplass. Virksomheten er sertifisert miljøfyrtårn, og ble resertifisert i Neste resertifisering skjer i Økonomi og drift Gatejuristen Oslo har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr ,-. Justisdepartementet er vår klart største bidragsyter med et tilskudd på kr ,-. Oslo kommune har også bidratt med et betydelig tilskudd. Lønnskostnader er vår største kostnad ettersom vi har i overkant av seks lønnede årsverk. Dernest utgjør IKT og kontorkostnader også betydelige utgiftsposter. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 5

6 2. Årsmelding for Gatejuristen Tromsø Bakgrunn Gatejuristen i Tromsø startet opp sitt forprosjekt 1. april Vi hadde første saksmottak 2. oktober Gatejuristen er organisert som en forening med eget styre. Foreningens virksomhet drives i Tromsø, men vi er et tilbud til alle rusavhengige i landsdelen og har klienter fra både Nordland, Troms og Finnmark. Årsmøtet er Gatejuristens høyeste myndighet. Gatejuristen avholdt sitt årsmøte 21. mai 2014 hos Kirkens Bymisjon. Styret har i 2014 bestått av styreleder Kristian Andenæs, og styremedlemmene Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Gatejuristen har avholdt 2 styremøter i Antall saker Gatejuristen har i 2014 tatt inn 452 saker fra 201 klienter. Av disse utgjorde 355 representasjonsaker og 83 veiledningssaker. Av alle saker som ble tatt inn i 2014 er 169 fortsatt til behandling. 6 saker ble henvist eller var utenfor målgruppen. 6 klienter fulgte ikke opp sakene sine og disse ble derfor arkivert. Gatejuristen har i 2014 tatt inn saker på mange ulike rettsområder. En stor andel av sakene er sosialrett, politi- og fengselsrett og trygd og pensjon. Medarbeidere Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Hilde Lind-Olsen ble fast ansatt fra 1. mai I tillegg har Benedicte Dahl Hoaas vært ansatt i et engasjement fra februar Vi har hatt en person på tiltak i 50 prosent stilling fra august og ut året. Frivillighet Gatejuristen i Tromsø hadde pr frivillige i Tromsø og to frivillige i Harstad. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. Hovedoppgaven til de frivillige er først og fremst individuell rettshjelp til klienter. Frivillighetstimene utgjorde i timer. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Det har i 2014 vært avholdt 82 oppsøkende saksinntak. Hver tirsdag er det saksinntak i Grønnegata 103 mellom klokken og Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafé for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. 62 prosent av sakene er tatt inn ved oppmøte på Gatejuristens kontor i Veitasenteret. Vi har også tatt imot henvendelser pr. telefon og brev. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller arbeidsulykker i foreningen i Likestillingssituasjonen i foreningen kan beskrives slik: Foreningen har 3 kvinnelige ansatte. 6

7 Styret har ut fra en vurdering av foreningens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø i vesentlig grad. Økonomi og drift Gatejuristen har hatt inntekter på til sammen kr ,- og utgifter på kr ,- i Dette innebærer at vi har hatt et underskudd på kr ,-. Også i 2014 har størstedelen av Gatejuristens midler gått til dekning av lønnskostnader og husleie. Årsaken til Gatejuristens underskudd skylder større lønnskostnader og betydelig større utgifter til IKT. I 2014 mottok Gatejuristen i Tromsø midler fra Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Justisdepartementet. Vi har også hatt noe midler fra Bergesen Almennyttige stiftelse, NAV, Grasrotandelen og noen privatpersoner. Prosjekt Harstad Gatejuristen startet prosjekt Harstad på tampen av Det har i perioden januar august 2014 vært avholdt til sammen 7 saksmottak. Videre planlagte saksmottak ble avlyst da Gatejuristen ikke hadde økonomi til å videreføre prosjektet og Harstad kommune og Sparebankstiftelsen Harstad avslo Gatejuristens søknad om dekning av kostnader. Gatejuristen har gitt ut en årsrapport som beskriver årets virksomhet mer utførlig. For mer utfyllende beskrivelser av driften i Gatejuristen i 2014 henvises det til denne. 7

8 3. Årsmelding for Gatejuristen Bergen Bakgrunn Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Gatejuristen Bergen ble startet desember Gatejuristen Bergen gir gratis oppsøkende rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige personer. Gatejuristen Bergen er opptatt av at våre klienter skal motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Rettshjelp til rusavhengige byr på en rekke utfordringer. Dette skyldes for det første at mange klienter kan være vanskelig å få tak i da mange ikke har fast bolig og heller ikke telefon. Klientene har også problemer med å forholde seg til avtaler, noe som gjør at sakene ofte tar lengre tid enn de ellers ville gjort. Oppsøkende virksomhet er i mange tilfeller en forutsetning for å holde fremdrift i saken. Mange av Gatejuristen Bergen sine klienter har i tillegg til rusavhengigheten, psykiske og somatiske sykdommer, noe som fører til at det blir mer utfordrende å jobbe med den juridiske problemstillingen. Gatejuristen Bergen jobber også rettspolitisk i forbindelse med rettsregler som berører vår målgruppe. Vi ser til daglig hvordan regelverket virker i praksis og i de tilfellene det ikke fungerer er det viktig at vi setter søkelyset på dette. Antall saker Gatejuristen Bergen har i 2014 tatt inn 276 saker fra 167 klienter. Antall saker er sammenfallende med tidligere år (271 i 2013), men sakene har i 2014 vært fordelt på noen færre klienter. Dette skyldes nok at vi i 2014 har vært litt mindre oppsøkende enn tidligere år og på den måten kommet i kontakt med litt færre nye klienter. I 2014 var 71 prosent av henvendelsene fra menn og 29 prosent fra kvinner. Av de sakene vi mottok var 32 prosent veiledningssaker, 33 prosent representasjonssaker og 26 prosent av sakene er fortsatt under behandling. De aller fleste av sakene som er under behandling, er representasjonssaker. Av de sakene vi mottok ble 6 prosent overført til advokat da dette er saker hvor klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. Mange av våre klienter har ikke noe sted å bo og har ofte ikke telefon. Vi klarer likevel å følge opp de fleste sakene da vi får kontakt med klienten gjennom vår oppsøkende virksomhet. Noen saker blir likevel avsluttet på grunn av at klienten ble utilgjengelig, i 2014 ble 4 prosent av sakene avsluttet på grunn av dette. Medarbeidere Gatejuristen Bergen har i 2014 hatt tre ansatte. Tiltaket har vært driftet med totalt 1,6 årsverk, fordelt på ulike stillingsbrøker gjennom året. Bemanningsmessig har Gatejuristen Bergen hatt et spesielt år i Året begynte med to ansatte i hver sin 80 prosent stilling. Fra midten av mars fungerte Ann Christin Sjøtun som avdelingsleder i avdeling Inkludering og omsorg og i 40 prosent stilling som gatejurist mens Jon Henrik Kismul i denne forbindelse gikk opp til 100 prosent stilling ut året. Ann Christin var tilbake i 80 prosent stilling som gatejurist fra juli frem til 1. desember da hun gikk ut i permisjon. Fra 17. november begynte Ingelin Gammersvik i et 60 prosent vikariat hos Gatejuristen Bergen, mens Jon Henrik Kismul ble konstituert som tiltaksleder i Gatejuristen Bergen da Ann Christin Sjøtun gikk ut i permisjon. 8

9 Frivillighet Det var per jurister og advokater som jobber frivillig for Gatejuristen Bergen. De frivillige jobber til daglig på ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred kompetanse. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Jan Fridthjof Bernt er faglig rådgiver i Gatejuristen Bergen, de øvrige jobber alle med enkeltsaker. De frivillige er med på saksmottak etter vaktturnus. De fleste av de frivillige er med på saksmottaket torsdag ettermiddag, da dette er mest forenlig med deres ordinære jobber. Gatejuristen Bergen har vært så heldig å ha en jevn strøm av jurister og advokater som ønsker å jobbe frivillig. Vi har hatt en veldig stabil gruppe av frivillige, der de fleste har vært med siden oppstart. Vi har i 2014 hatt tre jurister som har bidratt på dagtid både på oppsøkende saksmottak, ordinære saksmottak og med saker på Gatejuristkontoret. Den frivillige innsatsen betyr veldig mye for Gatejuristen Bergen sitt arbeid. De frivillige gir Gatejuristen Bergen økt kapasitet og bidrar med et enormt engasjement og kunnskap. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca. 700 timer i Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Bergen har i 2014 hatt saksmottak hver tirsdag kl på Hallvardstuen og hver torsdag kl på Bymisjonssenteret. Et av de viktigste fokusområdene våre i 2014 var å stabilisere den oppsøkende virksomheten på et like høyt nivå som året før. I året som gikk hadde Gatejuristen Bergen i tillegg til de faste saksmottakene, tolv oppsøkende saksmottak. Dette er en liten nedgang sammenlignet med året før hvor vi hadde 14 oppsøkende saksmottak. Noen av de oppsøkende saksmottakene har også vært utenfor Bergen kommune. Dette er ressurskrevende, men det viser seg at det oppsøkende arbeidet er helt sentralt i forhold til å nå frem til de som trenger hjelpen aller mest. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2014 vært 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. Økonomi og drift Gatejuristen Bergen har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr ,-. Gatejuristen har foruten bidraget fra Justisdepartementet på kr ,-, mottatt kr ,- fra Bergesen Almennyttige Stiftelse, kr ,- fra advokatkontoret Wikborg og Rein gjennom samarbeidet Raus bedrift, Rebekka Ege Hegermanns Jullelegat med kr ,-, kr kroner fra KPMG, kr ,- fra K.A. Løvik og kr 3 000,- fra Bergen Handel & Invest AS. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 9

10 4. Årsmelding for Gatejuristen Trondheim Bakgrunn Gatejuristen Trondheim gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer. Tiltaket ble etablert i 2005 og het den gangen «Rett på gata». Fra og med 2010 endret tiltaket navn til Gatejuristen, og har siden da vært en del av gatejuristnettverket. Gatejuristen Trondheim er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Antall saker Gatejuristen Trondheim har i 2014 tatt inn 227 saker fra 109 klienter. Av disse utgjorde 21 representasjonssaker og 165 veiledningssaker. 11 saker ble henvist til andre. Straffe-, politi- og fengselsrett utgjorde det største saksområdet i 2014, med i alt 38 saker. Dette utgjorde det største saksområdet også i 2012 og Videre utgjorde sosialrett (28 saker) familierett (22 saker), helserett (22 saker), gjeld (21 saker) og gjeld (21saker) en stor del av sakene. Statistikken viser for øvrig at det er stor spredning for så vidt gjelder sakstyper. For utførlig statistikk med diagrammer og lignende henvises det til årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Trondheim hadde i 2014 to fast ansatte, og stillingsprosenten har ligget på 1,5 syv måneder av året. Dette skyldes avvikling av permisjon i forbindelse med at en av de ansatte har vært ansatt i annen stilling, samt sykemelding. Kathrine Blix Olsen var ansatt som Gatejuristens leder i 2014 og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Frivillighet Gatejuristen Trondheim har i 2014 hatt 6 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av deltakelse på oppsøkende saksmottak på ettermiddagstid etter oppsatt turnus. I tillegg har de bidratt med saksbehandling av enkeltsaker. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Trondheim har åpne saksmottak i egne lokaler en dag i uken. Vi erfarer imidlertid at mange kommer innom oss utenom de ordinære mottakstidene, og vi er fleksible på dette. Gatejuristen Trondheim har videre i løpet av 2014 gjennomført 2-3 oppsøkende saksmottak i uken. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i Trondheim. Det har blitt tatt inn 80 saker på de oppsøkende saksmottakene i Vi har også vært ute oppsøkende i Trondheim sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. 10

11 HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært to kvinner og en mann, hvor den mannlige ansatte har vært ansatt i vikariat for den ene kvinnelige ansatte deler av året. Virksomheten eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim som er sertifisert miljøfyrtårn. Økonomi og drift Gatejuristen Trondheim har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr ,-. Gatejuristen Trondheim har foruten tilskuddet på kr ,- fra Justis- og beredskapsdepartementet, mottatt støtte fra Trondheim kommune på kr ,- og kr ,- (totalt kr ,-) fra henholdsvis Torstein Erbos gavefond og stiftelsen Salem. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 11

12 5. Årsmelding for Gatejuristen Kristiansand Bakgrunn Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. I 2010 samarbeidet leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand. Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september samme år. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansandsregionen. Gatejuristen Kristiansand er en del av Gatejuristnettverket. Antall saker Gatejuristen Kristiansand har i 2014 tatt inn 168 saker fra 115 klienter. Dette er en betydelig økning fra 2013 hvor det ble tatt inn 103 saker fordelt på 80 klienter. Av disse utgjorde 110 representasjonssaker, dvs. at Gatejuristen Kristiansand har representert klient overfor motpart, og 58 veiledningssaker. Erstatning/ forsikring utgjorde i 2014 den største saksgruppen, med 43 saker. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig rettferdsvederlag eller voldsoffererstatning. En annen stor gruppe med saker Gatejuristen Kristiansand bistod klientene med i 2014 er saker som omhandler NAV-systemet, dette være seg både saker om trygd/pensjon og sosiale saker. For mer utførlig statistikk vises det til Årsrapport 2014, kapittel 5. Medarbeidere Gatejuristen Kristiansand har én fast ansatt. I tillegg er det ansatt en jusstudent i en 40 % midlertidig stilling. Gatejuristens leder har det faglige og administrative ansvaret for den daglige driften av tiltaket. Organisatorisk ligger Gatejuristen Kristiansand under virksomheten Gatenært, hvor virksomhetsleder har det formelle økonomiske ansvaret, samt personalansvaret. Frivillighet Gatejuristen Kristiansand har i 2014 hatt 13 frivillige. Etter gode erfaringer med studenter ved flere av de andre Gatejuristkontorene, ble det høsten 2014 åpnet opp for at også jusstudenter ved Universitetet i Agder kan være frivillige hos Gatejuristen Kristiansand. Dette ble svært godt mottatt blant studentene og resulterte i mange søknader. Gatejuristen Kristiansand har per i dag åtte frivillige jusstudenter som bidrar både på saksmottak, oppsøkende virksomhet med saksbehandling og forfallent kontorarbeid. I tillegg til disse har kontoret fem frivillige jurister og advokater som bidrar med råd og veiledning til leder, samt saksbehandling. 12

13 Saksmottak og oppsøkende virksomhet Høsten 2014 har Gatejuristen Kristiansand intensivert det oppsøkende arbeidet. Flere frivillige studenter som har kapasitet til å arbeide på dagtid, har ført til mer oppsøkende virksomhet. Gatejuristen Kristiansand har på bakgrunn av dette etablert faste saksmottak en gang i måneden i alle kommunens bemannede rusboliger, nødboliger, Kristiansand fengsel, Borgestadklinikken avdeling Loland mv. I tillegg tas det inn saker på kontoret ved behov. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Gatejuristen Kristiansand betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i I 2014 ble HMS rutiner i Kirkens Bymisjon Kristiansand gjennomgått og endret, dette omfatter også Gatejuristen. For Gatejuristen er det spesielt brannrutiner, og rutiner for vold og trusler som ble gjennomgått og revidert. I forbindelse med gjennomgangen av sikkerhetsrutinene ble det anskaffet en bærbar personalarm til kontoret. Dette da Gatejuristens leder er mye alene på kontoret. Alarmen er direkte tilknyttet G4S sin alarmsentral og politiet varsles når alarmen utløses. Økonomi og drift Gatejuristen Kristiansand har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Inntektene er i hovedsak økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og overføring på ubrukte midler på kr ,- fra Eckbos legat fra budsjettet for De største utgiftspostene har vært utgifter til lønn, administrasjonskostnader og leie av lokaler. Usikkerheten rundt den økonomiske situasjonen har preget driften av Gatejuristen Kristiansand også i Både med tanke på fremtidig planlegging og økonomisk spillerom. I juni 2014 kom det beskjed om at tilskuddet fra Justisdepartementet ble kuttet med kr ,- for inneværende år. Dette skapte stor usikkerhet og frustrasjon. Driften ble sikret gjennom omfattende sparetiltak og ved at Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand sitt styre gikk inn og garanterte for et eventuelt underskudd. Kuttet fra Justisdepartementet ble heldigvis reversert ved at det i november ble gitt en tilleggsbevilgning på kr ,-. Ettersom at midlene kom så sent på året, og etter at underskuddet allerede var garantert for av styret, så vil midlene bli overført som inntekt til For en detaljert oversikt over regnskapet, statistikk og beskrivelse av drift og økonomi, se årsrapport for

14 6. Årsmelding for Gatejuristen Stavanger Bakgrunn Gatejuristen Stavanger åpnet for klienter februar 2013 og har vært en del av gatejuristnettverket i Norge siden oppstart. Antall saker Gatejuristen Stavanger har i 2014 tatt inn 181 saker fra 110 klienter, sammenlignet med 101 saker i Av disse utgjorde 91 representasjonssaker og 59 veiledningssaker. 4 saker var utenfor målgruppen og ble henvist til andre rettshjelptiltak, 12 ble overført til fri rettshjelp. Medarbeidere Gatejuristen Stavanger hadde i 2014 to fast ansatte. Trude Sem Langfeldt var ansatt som Gatejuristens leder i 2014 og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Ernst-Magnus Morstøl er jurist og er ansatt i 100 % stilling. Frivillighet Gatejuristen Stavanger har i 2014 hatt 13 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid, oppsøkende virksomhet og rådgivende arbeid knyttet til saker. Vi hadde med oss en jusstudent i 6 måneder, samt en arbeidssøkende jurist. Disse bidro på saksmottak, saksbehandling og med administrativt arbeid. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Stavanger har hatt to åpne saksmottak i egne lokaler to ganger i uken, men de fleste sakene har kommet inn pr telefon eller andre dager enn disse tidspunktene. Gatejuristen har videre i løpet av 2014 gjennomført 70 oppsøkende saksmottak. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. Det har blitt tatt inn 65 saker på de oppsøkende mottakene. Vi har også vært ute oppsøkende i Stavanger sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har likevel blitt besluttet at gatejuristen samlokaliseres med et advokatfirma i Dette for å høyne den faglige kvaliteten samt være mer tilgjengelige i området hvor de rusavhengige oppholder seg. Det vil også forsterke HMS-kravene for de ansatte i Gatejuristen. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2014 vært én kvinne og én mann. 14

15 Økonomi og drift Gatejuristen har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Gatejuristen er finansiert av offentlige midler fra Justisdepartementet og Stavanger kommune og private midler fra sponsorlauget til Kirkens Bymisjon og advokater i Stavanger. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 15

16 7. Årsmelding for Gatejuristen Innlandet Bakgrunn Gatejuristen hadde sitt første år med drift på Hamar i Driften har fortsatt i 2014 og er i løpet av året utvidet til også å omfatte Lillehammer og Gjøvik. Prosjektet er organisert under Gatejuristen i Oslo. Antall saker Gatejuristen Innlandet har i 2014 tatt inn 174 saker fra 90 klienter. De fleste sakene gjelder rettsforhold knyttet til bolig, sosiale ytelser, trygdeytelser, gjeld og erstatning/forsikring. For utførlig statistikk henvises det til årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Innlandet hadde i 2014 en medarbeider i full stilling gjennom hele året. Tamar Thorud er ansatt som jurist og prosjektleder. Anne Cathrine Mørch hadde som fungerende leder i Gatejuristen Oslo også øverste ansvar for det faglige og administrative ved driften av tiltaket i Innlandet. Frivillighet Gatejuristen Innlandet har i 2014 hatt elleve egne frivillige. De frivillige har bistått den ansatte juristen med rettshjelpsarbeid. De frivillige har lagt ned 1427 timer i tilknytning til rettshjelpen i Innlandet. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Hamar har hatt oppsøkende saksmottak to steder på Hamar en dag i uken. Saksmottakene har funnet sted på Værestedet Arbeideren for aktive rusavhengige og Barm oppfølgingssenter for tidligere rusavhengige. På Lillehammer har Gatejuristen fra høsten 2014 gjennomført faste ukentlige saksmottak på Lillehammer hos Frelsesarmeen. På Gjøvik har Gatejuristen også fra høsten 2014 gjennomført faste ukentlige saksmottak der i samarbeid med Blå Kors. Vi har hatt oppsøkende virksomhet i sentrum av de tre byene og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i

17 Økonomi og drift Virksomheten har hatt inntekter på kr ,- og utgifter på kr ,-. Dette gir et resultat på minus kr. 558,-. Lønn og sosiale kostnader har vært største utgiftspost. Justisdepartementet har vært viktigste bidragsyter. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 17

18 18

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2015 1 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie. 2015 var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa

Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa Forord Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa i Nord-Norge! Sammen har om lag 300 medarbeidere hjulpet befolkningen i Nord-Norge med juridiske problemer,

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 4 2.5 Eksterne henvendelser... 5 2.6

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2011/3324-30739/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 30.09.2012 Saksframlegg Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Årsrapport for 2015 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Skippergata 23, 0154 Oslo Tlf: 23103890, faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no, www.gatejuristen.no Bilder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Årsrapport 2002. Denne årsrapporten oppsummerer sentrale sider av vårt arbeid i år 2002. Ytterligere informasjon finnes på www.smed.

Årsrapport 2002. Denne årsrapporten oppsummerer sentrale sider av vårt arbeid i år 2002. Ytterligere informasjon finnes på www.smed. Årsrapport 2002 2001 2000 1999 1998 Denne årsrapporten oppsummerer sentrale sider av vårt arbeid i år 2002. Ytterligere informasjon finnes på www.smed.no Rettshjelpsarbeid: Fortsatt stort tilfang av saker

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov

Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov En undersøkelse av Gatejuristens rettshjelpsarbeid 2011-2013 Kandidatnummer: 200 Leveringsfrist: 15.01.2016 Antall ord: 39998 Innholdsfortegnelse 1! INNLEDNING... 1! 1.1!

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier Notat Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Dato desember 2009 STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824 Prosjektets hovedmål Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN DOKUMENTASJONSRAPPORTEN 2005. Gatejuristen startet med første saksmottak 17. januar FOLK MED RUSPROBLEMER OG DERES RETTSHJELPSBEHOV PÅ HELSE- OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen,

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer