Årsmeldinger for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger for 2014"

Transkript

1 Årsmeldinger for 2014

2 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Hamar og satellittkontor i Tønsberg, Lillehammer og Gjøvik. Dette heftet inneholder årsmeldingene for 2014 til samtlige gatejuristkontorer, der satellittkontoret i Tønsberg er innlemmet i årsmeldingen til Oslo, og Lillehammer og Gjøvik under Innlandet. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding for Gatejuristen Oslo Årsmelding for Gatejuristen Tromsø Årsmelding for Gatejuristen Bergen Årsmelding for Gatejuristen Trondheim Årsmelding for Gatejuristen Kristiansand Årsmelding for Gatejuristen Stavanger Årsmelding for Gatejuristen Innlandet

4 1. Årsmelding for Gatejuristen Oslo Bakgrunn Gatejuristen startet opp som forprosjekt 2. august 2004, og hadde sitt første saksmottak 17. januar Fram til 2007 var Gatejuristen et prosjekt eid i fellesskap av Fransiskushjelpen og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. I dag er Gatejuristen et fast tiltak under Kirkens Bymisjon. Antall saker Gatejuristen Oslo har i 2014 tatt inn 969 saker fra 563 klienter. Av disse utgjorde 331 representasjonssaker og 245 veiledningssaker. 50 saker ble henvist til andre. 281 saker var fortsatt til behandling ved utgangen av året. I tillegg til disse sakene har det blitt tatt inn 69 saker ved Gatejuristen Tønsberg. Gatejuristen Oslo har også bistått Gatejuristen i Innlandet både på saksmottak og under saksbehandling. Det ble tatt inn 174 saker totalt i Hamar, Lillehammer og Gjøvik. De viktigste saksområdene i 2014 var sosialrett, straffe-, politi- og fengselsrett, gjeld, erstatning og forsikring, samt trygd og pensjon. For mer utførlig statistikk rundt sakstyper, se årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Oslo har i 2014 hatt seks fast ansatte, en i midlertidig engasjement og to i praksisplass gjennom NAV. Til sammen har det vært i overkant av seks lønnede årsverk tilknyttet Gatejuristen Oslo. Det midlertidige engasjementet har dekket fødselspermisjonen til en av de fast ansatte, leder Cathrine Moksness. Fungerende leder har i 2014 derfor vært Anne Cathrine Mørch, som har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Gatejuristen Oslo har i tillegg hatt to studenter utplassert fra Universitetet i Oslo i seksukersperioder våren og høsten Frivillighet Gatejuristen Oslo har i 2014 hatt i overkant av 70 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har fortrinnsvis bestått av rettshjelpsarbeid. De frivillige i kveldsturnus er organisert i grupper med 4-6 saksbehandlere og én gruppeleder per gruppe. De frivillige på dagtid arbeider i hovedsak én dag i uken. De frivilliges arbeid i 2014 utgjorde 6864 timer, som tilsvarer 3,7 årsverk. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Oslo har åpne saksmottak i egne lokaler 4 ganger i uken. Videre har det i løpet av 2014 blitt gjennomført 43 oppsøkende saksmottak utenfor kontoret. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. I løpet av 2014 har det blitt tatt inn 97 saker på de oppsøkende saksmottakene. Tre-fire ganger per uke har vi også vært ute oppsøkende i Oslo sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. Gjennom Satellittprosjektet er det gjennomført ukentlige saksmottak hos Kirkens Bymisjon i Tønsberg, totalt 42 saksmottak. 4

5 HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2014 vært seks kvinner og én mann. Det har også vært én mann engasjert i prosjektlederstilling for Gatejuristen Hamar, og én mann blant dem som har vært i praksisplass. Virksomheten er sertifisert miljøfyrtårn, og ble resertifisert i Neste resertifisering skjer i Økonomi og drift Gatejuristen Oslo har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr ,-. Justisdepartementet er vår klart største bidragsyter med et tilskudd på kr ,-. Oslo kommune har også bidratt med et betydelig tilskudd. Lønnskostnader er vår største kostnad ettersom vi har i overkant av seks lønnede årsverk. Dernest utgjør IKT og kontorkostnader også betydelige utgiftsposter. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 5

6 2. Årsmelding for Gatejuristen Tromsø Bakgrunn Gatejuristen i Tromsø startet opp sitt forprosjekt 1. april Vi hadde første saksmottak 2. oktober Gatejuristen er organisert som en forening med eget styre. Foreningens virksomhet drives i Tromsø, men vi er et tilbud til alle rusavhengige i landsdelen og har klienter fra både Nordland, Troms og Finnmark. Årsmøtet er Gatejuristens høyeste myndighet. Gatejuristen avholdt sitt årsmøte 21. mai 2014 hos Kirkens Bymisjon. Styret har i 2014 bestått av styreleder Kristian Andenæs, og styremedlemmene Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Gatejuristen har avholdt 2 styremøter i Antall saker Gatejuristen har i 2014 tatt inn 452 saker fra 201 klienter. Av disse utgjorde 355 representasjonsaker og 83 veiledningssaker. Av alle saker som ble tatt inn i 2014 er 169 fortsatt til behandling. 6 saker ble henvist eller var utenfor målgruppen. 6 klienter fulgte ikke opp sakene sine og disse ble derfor arkivert. Gatejuristen har i 2014 tatt inn saker på mange ulike rettsområder. En stor andel av sakene er sosialrett, politi- og fengselsrett og trygd og pensjon. Medarbeidere Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Hilde Lind-Olsen ble fast ansatt fra 1. mai I tillegg har Benedicte Dahl Hoaas vært ansatt i et engasjement fra februar Vi har hatt en person på tiltak i 50 prosent stilling fra august og ut året. Frivillighet Gatejuristen i Tromsø hadde pr frivillige i Tromsø og to frivillige i Harstad. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. Hovedoppgaven til de frivillige er først og fremst individuell rettshjelp til klienter. Frivillighetstimene utgjorde i timer. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Det har i 2014 vært avholdt 82 oppsøkende saksinntak. Hver tirsdag er det saksinntak i Grønnegata 103 mellom klokken og Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafé for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. 62 prosent av sakene er tatt inn ved oppmøte på Gatejuristens kontor i Veitasenteret. Vi har også tatt imot henvendelser pr. telefon og brev. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller arbeidsulykker i foreningen i Likestillingssituasjonen i foreningen kan beskrives slik: Foreningen har 3 kvinnelige ansatte. 6

7 Styret har ut fra en vurdering av foreningens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø i vesentlig grad. Økonomi og drift Gatejuristen har hatt inntekter på til sammen kr ,- og utgifter på kr ,- i Dette innebærer at vi har hatt et underskudd på kr ,-. Også i 2014 har størstedelen av Gatejuristens midler gått til dekning av lønnskostnader og husleie. Årsaken til Gatejuristens underskudd skylder større lønnskostnader og betydelig større utgifter til IKT. I 2014 mottok Gatejuristen i Tromsø midler fra Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Justisdepartementet. Vi har også hatt noe midler fra Bergesen Almennyttige stiftelse, NAV, Grasrotandelen og noen privatpersoner. Prosjekt Harstad Gatejuristen startet prosjekt Harstad på tampen av Det har i perioden januar august 2014 vært avholdt til sammen 7 saksmottak. Videre planlagte saksmottak ble avlyst da Gatejuristen ikke hadde økonomi til å videreføre prosjektet og Harstad kommune og Sparebankstiftelsen Harstad avslo Gatejuristens søknad om dekning av kostnader. Gatejuristen har gitt ut en årsrapport som beskriver årets virksomhet mer utførlig. For mer utfyllende beskrivelser av driften i Gatejuristen i 2014 henvises det til denne. 7

8 3. Årsmelding for Gatejuristen Bergen Bakgrunn Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Gatejuristen Bergen ble startet desember Gatejuristen Bergen gir gratis oppsøkende rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige personer. Gatejuristen Bergen er opptatt av at våre klienter skal motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Rettshjelp til rusavhengige byr på en rekke utfordringer. Dette skyldes for det første at mange klienter kan være vanskelig å få tak i da mange ikke har fast bolig og heller ikke telefon. Klientene har også problemer med å forholde seg til avtaler, noe som gjør at sakene ofte tar lengre tid enn de ellers ville gjort. Oppsøkende virksomhet er i mange tilfeller en forutsetning for å holde fremdrift i saken. Mange av Gatejuristen Bergen sine klienter har i tillegg til rusavhengigheten, psykiske og somatiske sykdommer, noe som fører til at det blir mer utfordrende å jobbe med den juridiske problemstillingen. Gatejuristen Bergen jobber også rettspolitisk i forbindelse med rettsregler som berører vår målgruppe. Vi ser til daglig hvordan regelverket virker i praksis og i de tilfellene det ikke fungerer er det viktig at vi setter søkelyset på dette. Antall saker Gatejuristen Bergen har i 2014 tatt inn 276 saker fra 167 klienter. Antall saker er sammenfallende med tidligere år (271 i 2013), men sakene har i 2014 vært fordelt på noen færre klienter. Dette skyldes nok at vi i 2014 har vært litt mindre oppsøkende enn tidligere år og på den måten kommet i kontakt med litt færre nye klienter. I 2014 var 71 prosent av henvendelsene fra menn og 29 prosent fra kvinner. Av de sakene vi mottok var 32 prosent veiledningssaker, 33 prosent representasjonssaker og 26 prosent av sakene er fortsatt under behandling. De aller fleste av sakene som er under behandling, er representasjonssaker. Av de sakene vi mottok ble 6 prosent overført til advokat da dette er saker hvor klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. Mange av våre klienter har ikke noe sted å bo og har ofte ikke telefon. Vi klarer likevel å følge opp de fleste sakene da vi får kontakt med klienten gjennom vår oppsøkende virksomhet. Noen saker blir likevel avsluttet på grunn av at klienten ble utilgjengelig, i 2014 ble 4 prosent av sakene avsluttet på grunn av dette. Medarbeidere Gatejuristen Bergen har i 2014 hatt tre ansatte. Tiltaket har vært driftet med totalt 1,6 årsverk, fordelt på ulike stillingsbrøker gjennom året. Bemanningsmessig har Gatejuristen Bergen hatt et spesielt år i Året begynte med to ansatte i hver sin 80 prosent stilling. Fra midten av mars fungerte Ann Christin Sjøtun som avdelingsleder i avdeling Inkludering og omsorg og i 40 prosent stilling som gatejurist mens Jon Henrik Kismul i denne forbindelse gikk opp til 100 prosent stilling ut året. Ann Christin var tilbake i 80 prosent stilling som gatejurist fra juli frem til 1. desember da hun gikk ut i permisjon. Fra 17. november begynte Ingelin Gammersvik i et 60 prosent vikariat hos Gatejuristen Bergen, mens Jon Henrik Kismul ble konstituert som tiltaksleder i Gatejuristen Bergen da Ann Christin Sjøtun gikk ut i permisjon. 8

9 Frivillighet Det var per jurister og advokater som jobber frivillig for Gatejuristen Bergen. De frivillige jobber til daglig på ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred kompetanse. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Jan Fridthjof Bernt er faglig rådgiver i Gatejuristen Bergen, de øvrige jobber alle med enkeltsaker. De frivillige er med på saksmottak etter vaktturnus. De fleste av de frivillige er med på saksmottaket torsdag ettermiddag, da dette er mest forenlig med deres ordinære jobber. Gatejuristen Bergen har vært så heldig å ha en jevn strøm av jurister og advokater som ønsker å jobbe frivillig. Vi har hatt en veldig stabil gruppe av frivillige, der de fleste har vært med siden oppstart. Vi har i 2014 hatt tre jurister som har bidratt på dagtid både på oppsøkende saksmottak, ordinære saksmottak og med saker på Gatejuristkontoret. Den frivillige innsatsen betyr veldig mye for Gatejuristen Bergen sitt arbeid. De frivillige gir Gatejuristen Bergen økt kapasitet og bidrar med et enormt engasjement og kunnskap. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca. 700 timer i Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Bergen har i 2014 hatt saksmottak hver tirsdag kl på Hallvardstuen og hver torsdag kl på Bymisjonssenteret. Et av de viktigste fokusområdene våre i 2014 var å stabilisere den oppsøkende virksomheten på et like høyt nivå som året før. I året som gikk hadde Gatejuristen Bergen i tillegg til de faste saksmottakene, tolv oppsøkende saksmottak. Dette er en liten nedgang sammenlignet med året før hvor vi hadde 14 oppsøkende saksmottak. Noen av de oppsøkende saksmottakene har også vært utenfor Bergen kommune. Dette er ressurskrevende, men det viser seg at det oppsøkende arbeidet er helt sentralt i forhold til å nå frem til de som trenger hjelpen aller mest. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2014 vært 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. Økonomi og drift Gatejuristen Bergen har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr ,-. Gatejuristen har foruten bidraget fra Justisdepartementet på kr ,-, mottatt kr ,- fra Bergesen Almennyttige Stiftelse, kr ,- fra advokatkontoret Wikborg og Rein gjennom samarbeidet Raus bedrift, Rebekka Ege Hegermanns Jullelegat med kr ,-, kr kroner fra KPMG, kr ,- fra K.A. Løvik og kr 3 000,- fra Bergen Handel & Invest AS. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 9

10 4. Årsmelding for Gatejuristen Trondheim Bakgrunn Gatejuristen Trondheim gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer. Tiltaket ble etablert i 2005 og het den gangen «Rett på gata». Fra og med 2010 endret tiltaket navn til Gatejuristen, og har siden da vært en del av gatejuristnettverket. Gatejuristen Trondheim er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Antall saker Gatejuristen Trondheim har i 2014 tatt inn 227 saker fra 109 klienter. Av disse utgjorde 21 representasjonssaker og 165 veiledningssaker. 11 saker ble henvist til andre. Straffe-, politi- og fengselsrett utgjorde det største saksområdet i 2014, med i alt 38 saker. Dette utgjorde det største saksområdet også i 2012 og Videre utgjorde sosialrett (28 saker) familierett (22 saker), helserett (22 saker), gjeld (21 saker) og gjeld (21saker) en stor del av sakene. Statistikken viser for øvrig at det er stor spredning for så vidt gjelder sakstyper. For utførlig statistikk med diagrammer og lignende henvises det til årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Trondheim hadde i 2014 to fast ansatte, og stillingsprosenten har ligget på 1,5 syv måneder av året. Dette skyldes avvikling av permisjon i forbindelse med at en av de ansatte har vært ansatt i annen stilling, samt sykemelding. Kathrine Blix Olsen var ansatt som Gatejuristens leder i 2014 og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Frivillighet Gatejuristen Trondheim har i 2014 hatt 6 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av deltakelse på oppsøkende saksmottak på ettermiddagstid etter oppsatt turnus. I tillegg har de bidratt med saksbehandling av enkeltsaker. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Trondheim har åpne saksmottak i egne lokaler en dag i uken. Vi erfarer imidlertid at mange kommer innom oss utenom de ordinære mottakstidene, og vi er fleksible på dette. Gatejuristen Trondheim har videre i løpet av 2014 gjennomført 2-3 oppsøkende saksmottak i uken. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i Trondheim. Det har blitt tatt inn 80 saker på de oppsøkende saksmottakene i Vi har også vært ute oppsøkende i Trondheim sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. 10

11 HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2013 vært to kvinner og en mann, hvor den mannlige ansatte har vært ansatt i vikariat for den ene kvinnelige ansatte deler av året. Virksomheten eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim som er sertifisert miljøfyrtårn. Økonomi og drift Gatejuristen Trondheim har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Virksomheten har derfor gått med et underskudd på kr ,-. Gatejuristen Trondheim har foruten tilskuddet på kr ,- fra Justis- og beredskapsdepartementet, mottatt støtte fra Trondheim kommune på kr ,- og kr ,- (totalt kr ,-) fra henholdsvis Torstein Erbos gavefond og stiftelsen Salem. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 11

12 5. Årsmelding for Gatejuristen Kristiansand Bakgrunn Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. I 2010 samarbeidet leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand. Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september samme år. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansandsregionen. Gatejuristen Kristiansand er en del av Gatejuristnettverket. Antall saker Gatejuristen Kristiansand har i 2014 tatt inn 168 saker fra 115 klienter. Dette er en betydelig økning fra 2013 hvor det ble tatt inn 103 saker fordelt på 80 klienter. Av disse utgjorde 110 representasjonssaker, dvs. at Gatejuristen Kristiansand har representert klient overfor motpart, og 58 veiledningssaker. Erstatning/ forsikring utgjorde i 2014 den største saksgruppen, med 43 saker. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig rettferdsvederlag eller voldsoffererstatning. En annen stor gruppe med saker Gatejuristen Kristiansand bistod klientene med i 2014 er saker som omhandler NAV-systemet, dette være seg både saker om trygd/pensjon og sosiale saker. For mer utførlig statistikk vises det til Årsrapport 2014, kapittel 5. Medarbeidere Gatejuristen Kristiansand har én fast ansatt. I tillegg er det ansatt en jusstudent i en 40 % midlertidig stilling. Gatejuristens leder har det faglige og administrative ansvaret for den daglige driften av tiltaket. Organisatorisk ligger Gatejuristen Kristiansand under virksomheten Gatenært, hvor virksomhetsleder har det formelle økonomiske ansvaret, samt personalansvaret. Frivillighet Gatejuristen Kristiansand har i 2014 hatt 13 frivillige. Etter gode erfaringer med studenter ved flere av de andre Gatejuristkontorene, ble det høsten 2014 åpnet opp for at også jusstudenter ved Universitetet i Agder kan være frivillige hos Gatejuristen Kristiansand. Dette ble svært godt mottatt blant studentene og resulterte i mange søknader. Gatejuristen Kristiansand har per i dag åtte frivillige jusstudenter som bidrar både på saksmottak, oppsøkende virksomhet med saksbehandling og forfallent kontorarbeid. I tillegg til disse har kontoret fem frivillige jurister og advokater som bidrar med råd og veiledning til leder, samt saksbehandling. 12

13 Saksmottak og oppsøkende virksomhet Høsten 2014 har Gatejuristen Kristiansand intensivert det oppsøkende arbeidet. Flere frivillige studenter som har kapasitet til å arbeide på dagtid, har ført til mer oppsøkende virksomhet. Gatejuristen Kristiansand har på bakgrunn av dette etablert faste saksmottak en gang i måneden i alle kommunens bemannede rusboliger, nødboliger, Kristiansand fengsel, Borgestadklinikken avdeling Loland mv. I tillegg tas det inn saker på kontoret ved behov. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Gatejuristen Kristiansand betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i I 2014 ble HMS rutiner i Kirkens Bymisjon Kristiansand gjennomgått og endret, dette omfatter også Gatejuristen. For Gatejuristen er det spesielt brannrutiner, og rutiner for vold og trusler som ble gjennomgått og revidert. I forbindelse med gjennomgangen av sikkerhetsrutinene ble det anskaffet en bærbar personalarm til kontoret. Dette da Gatejuristens leder er mye alene på kontoret. Alarmen er direkte tilknyttet G4S sin alarmsentral og politiet varsles når alarmen utløses. Økonomi og drift Gatejuristen Kristiansand har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Inntektene er i hovedsak økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og overføring på ubrukte midler på kr ,- fra Eckbos legat fra budsjettet for De største utgiftspostene har vært utgifter til lønn, administrasjonskostnader og leie av lokaler. Usikkerheten rundt den økonomiske situasjonen har preget driften av Gatejuristen Kristiansand også i Både med tanke på fremtidig planlegging og økonomisk spillerom. I juni 2014 kom det beskjed om at tilskuddet fra Justisdepartementet ble kuttet med kr ,- for inneværende år. Dette skapte stor usikkerhet og frustrasjon. Driften ble sikret gjennom omfattende sparetiltak og ved at Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand sitt styre gikk inn og garanterte for et eventuelt underskudd. Kuttet fra Justisdepartementet ble heldigvis reversert ved at det i november ble gitt en tilleggsbevilgning på kr ,-. Ettersom at midlene kom så sent på året, og etter at underskuddet allerede var garantert for av styret, så vil midlene bli overført som inntekt til For en detaljert oversikt over regnskapet, statistikk og beskrivelse av drift og økonomi, se årsrapport for

14 6. Årsmelding for Gatejuristen Stavanger Bakgrunn Gatejuristen Stavanger åpnet for klienter februar 2013 og har vært en del av gatejuristnettverket i Norge siden oppstart. Antall saker Gatejuristen Stavanger har i 2014 tatt inn 181 saker fra 110 klienter, sammenlignet med 101 saker i Av disse utgjorde 91 representasjonssaker og 59 veiledningssaker. 4 saker var utenfor målgruppen og ble henvist til andre rettshjelptiltak, 12 ble overført til fri rettshjelp. Medarbeidere Gatejuristen Stavanger hadde i 2014 to fast ansatte. Trude Sem Langfeldt var ansatt som Gatejuristens leder i 2014 og har hatt det øverste faglige og administrative ansvaret for driften av tiltaket. Ernst-Magnus Morstøl er jurist og er ansatt i 100 % stilling. Frivillighet Gatejuristen Stavanger har i 2014 hatt 13 frivillige. De frivilliges hovedoppgave har i hovedsak bestått av rettshjelpsarbeid, oppsøkende virksomhet og rådgivende arbeid knyttet til saker. Vi hadde med oss en jusstudent i 6 måneder, samt en arbeidssøkende jurist. Disse bidro på saksmottak, saksbehandling og med administrativt arbeid. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Stavanger har hatt to åpne saksmottak i egne lokaler to ganger i uken, men de fleste sakene har kommet inn pr telefon eller andre dager enn disse tidspunktene. Gatejuristen har videre i løpet av 2014 gjennomført 70 oppsøkende saksmottak. Saksmottakene har blitt gjennomført ved ulike botilbud, væresteder og institusjoner i regionen. Det har blitt tatt inn 65 saker på de oppsøkende mottakene. Vi har også vært ute oppsøkende i Stavanger sentrum og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har likevel blitt besluttet at gatejuristen samlokaliseres med et advokatfirma i Dette for å høyne den faglige kvaliteten samt være mer tilgjengelige i området hvor de rusavhengige oppholder seg. Det vil også forsterke HMS-kravene for de ansatte i Gatejuristen. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i Kjønnsfordelingen blant de ansatte har i 2014 vært én kvinne og én mann. 14

15 Økonomi og drift Gatejuristen har i 2014 hatt kr ,- i inntekter og kr ,- i utgifter. Gatejuristen er finansiert av offentlige midler fra Justisdepartementet og Stavanger kommune og private midler fra sponsorlauget til Kirkens Bymisjon og advokater i Stavanger. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 15

16 7. Årsmelding for Gatejuristen Innlandet Bakgrunn Gatejuristen hadde sitt første år med drift på Hamar i Driften har fortsatt i 2014 og er i løpet av året utvidet til også å omfatte Lillehammer og Gjøvik. Prosjektet er organisert under Gatejuristen i Oslo. Antall saker Gatejuristen Innlandet har i 2014 tatt inn 174 saker fra 90 klienter. De fleste sakene gjelder rettsforhold knyttet til bolig, sosiale ytelser, trygdeytelser, gjeld og erstatning/forsikring. For utførlig statistikk henvises det til årsrapporten. Medarbeidere Gatejuristen Innlandet hadde i 2014 en medarbeider i full stilling gjennom hele året. Tamar Thorud er ansatt som jurist og prosjektleder. Anne Cathrine Mørch hadde som fungerende leder i Gatejuristen Oslo også øverste ansvar for det faglige og administrative ved driften av tiltaket i Innlandet. Frivillighet Gatejuristen Innlandet har i 2014 hatt elleve egne frivillige. De frivillige har bistått den ansatte juristen med rettshjelpsarbeid. De frivillige har lagt ned 1427 timer i tilknytning til rettshjelpen i Innlandet. Saksmottak og oppsøkende virksomhet Gatejuristen Hamar har hatt oppsøkende saksmottak to steder på Hamar en dag i uken. Saksmottakene har funnet sted på Værestedet Arbeideren for aktive rusavhengige og Barm oppfølgingssenter for tidligere rusavhengige. På Lillehammer har Gatejuristen fra høsten 2014 gjennomført faste ukentlige saksmottak på Lillehammer hos Frelsesarmeen. På Gjøvik har Gatejuristen også fra høsten 2014 gjennomført faste ukentlige saksmottak der i samarbeid med Blå Kors. Vi har hatt oppsøkende virksomhet i sentrum av de tre byene og delt ut løpesedler til personer i målgruppen. HMS og arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i

17 Økonomi og drift Virksomheten har hatt inntekter på kr ,- og utgifter på kr ,-. Dette gir et resultat på minus kr. 558,-. Lønn og sosiale kostnader har vært største utgiftspost. Justisdepartementet har vært viktigste bidragsyter. For en detaljert oversikt over regnskapet, se årsrapporten. 17

18 18

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B.

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. 1 Rapport 2006 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring/trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet av ekstern

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT 2014

AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT 2014 RAPPORT TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TILSKUDDSORDNING «HUMANITÆRE TILTAK I 2014 RETTET MOT EØS-BORGERE SOM KOMMER TIL NORGE FOR Å TIGGE». AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT

Detaljer

Ansikt til ansikt med fattigdommen

Ansikt til ansikt med fattigdommen Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak

Detaljer

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2012 1 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer