RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon"

Transkript

1 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

2 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO

3 Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet Arbeidsmiljø og likestilling Ytre miljø side 5 Takk til side 6 Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen Ansatte / frivillige Ressursen side 7 Avdelinger / representanter side 8 Medlemmer Aktiviteter side 9 Prosjekter side 10 RIO Ung Idrett MOT Rus Til slutt side 11 Underskrifter side 12 Vedlegg: Årsregnskap for hele RIO inkl. prosjekter Revisjonsberetning Resultatregnskap RIO konferanse Resultatregnskap Cannabisprosjektet Resultatregnskap prosjekt Kafé X Resultatregnskap Husbankprosjektet Resultatregnskap prosjekt Likemannsarbeid Resultatregnskap prosjekt Return Resultatregnskap Nettverkskafe Halden Kontaktinformasjon Baksiden 3

4 Forord RIO fylte 11 år i Vi har i 2007 hatt fokus både på den enkeltes utvikling og organisasjonens utvikling, to sider av samme sak. Alle som jobber aktivt i RIO er tidligere rusmisbrukere som i dag er rusfrie. Vi har en fortid preget av forskjellige rusmidler, en fortid vi har kommet oss ut av på forskjellige måter. RIO er først og fremst en interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt problemer med rusmidler. RIO vil representere alle rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere uansett livssituasjon. RIO ønsker samhandling med alle som har felles målsetting, og vi tar alltid utgangspunkt i rusmisbrukernes interesser, ressurser og rettigheter. RIO startet sitt arbeid lenge før brukermedvirkning var kommet ordentlig på kartet. De siste årene har utviklingen i organisasjonen vært enorm. Alle i RIO har mye kunnskap med seg inn i organisasjonen. RIO jobber aktivt for å sette egen kunnskap inn i et bredere perspektiv, noe vi også ønsker at de offentlige og private tjenestene i rusfeltet skal bli flinkere til. Vi utvikler oss sammen. Alene er vi hjelpeløse. Vi håper på et godt samarbeid også i

5 Virksomhetens art og lokalisering Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) dreier seg om brukermedvirkning i praksis. RIO har sitt hovedkontor sentralt i Oslo, men også en rekke avdelinger rundt om i hele Norge. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Organisasjonen er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker organisasjonen ut over hva som er vanlig for en organisasjon i denne bransjen. Det er ikke foretatt spesielle strategiske endringer i 2007 med tanke på satsningsområder. Det er heller ikke foretatt vesentlige strukturelle endringer i Driftsinntektene i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon økte fra ca kr. 4 mill i 2006 til ca kr. 5,7 mill i Årsresultatet økte med ca kr 0,328 mill fra ca kr -0,175 mill i 2006 til kr 0,153 mill i Organisasjonen har i samsvar med økningen i inntektene også hatt en kraftig økning i lønnskostnadene. Selskapet har ikke hatt kostnader til forskning og utvikling i Arbeidsmiljø og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært 35 dager, som utgjør omtrent 0,5% av total arbeidstid i året. Fraværet er tilnærmet uendret fra foregående år. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av selskapets 8 ansatte er 3 kvinner. Selskapets styre består av 2 menn og 3 kvinner. Ytre miljø Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 5

6 Takk til: Alle som i 2007 har fått et bedre liv med mindre rus Alle som ennå sliter Våre frivillige og ansatte Alle instanser, privatpersoner og bedrifter som har bidratt til vårt arbeid Alle aktører vi har samarbeidet med Alle aktører som vi dessverre ikke fikk tid til å samarbeide med De svært få aktører som ikke har villet samarbeide med oss Alle som har vært enige med oss Alle som har vært uenige med oss Media, som noen ganger til og med formidler det vi egentlig sier De politikerne som på en ærlig måte har prøvd å forstå hva vi prøver å formidle Og sist, men ikke minst, våre offentlige økonomiske støttespillere som har gjort det mulig for oss å videreutvikle organisasjonen: Alta kommune Alvdal kommune Bardu kommune Bodø kommune Drammen kommune Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Troms Halden kommune Hamar kommune Hasvik kommune Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør Helse Vest Helse Øst Husbanken Kåfjord kommune Marker kommune Målselv kommune Nordkapp kommune Nordre Land kommune Oppegård kommune Porsanger kommune Ringsaker kommune Rusmiddeletaten Sarpsborg kommune Sortland kommune Sosial- og helsedirektoratet Sparebanken Hedmark Stjørdal kommune Storfjord kommune Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern Sørreisa kommune Tana kommune Tromsø kommune Universitetssykehuset i Nord-Norge Våler kommune Østnorsk kompetansesenter Østre Toten kommune 6

7 Årsmøtet og landsstyret RIO gjennomførte sitt årsmøte i Oslo den 13. april i Årsmøtet valgte følgende styre: Leder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Moan (Gjenvalgt for 2 år) Eric Johanssen (Gjenvalgt for 2 år) Bente Bjerke-Skar (Gjenvalgt for 2 år) Line Eikenes (Gjenvalgt for 1 år) Eilen Jensen (Gjenvalgt for 1 år) Roger Amundsen (Gjenvalgt for 1 år) Roger Vinje (Valgt for 1 år) Det ble holdt 3 styremøter i Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget for RIO består av representanter fra både administrasjon og styre, og har hatt hyppige møter gjennom hele året. Administrasjonen Administrasjonen i RIO er delt mellom avdelingene i Oslo, Gjøvik og Tromsø. Den fungerer på en utradisjonell måte i og med at de fleste hele tiden jobber ute i felten, holder foredrag, sitter i styrings- og arbeidsgrupper, referansegrupper, og sitter i en mengde brukerråd i tillegg til å lede og være medarbeidere i egne og andres prosjekter. Ansatte / frivillige RIO hadde i ansatte, pluss 3 ansatte i våre prosjekter. I tillegg kommer rundt 10 personer i forskjellige tiltak gjennom NAV. Alt annet arbeid gjøres av frivillige. De fleste jobber andre steder til daglig, går på skole eller er trygdet på en eller annen måte. Ressursen RIO har en egen avis som kommer ut 3 til 4 ganger i året; Ressursen. Alle utgivelsene finnes på 7

8 Avdelinger / representanter RIO har mange større og mindre avdelinger. Det er representanter spredt over hele landet. RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO 8

9 Medlemmer RIO avstår fra å registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange vil ikke stå på noen liste. Mange aktive rusmisbrukere er uenig med oss i enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber for å ivareta rettighetene til disse også, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for deres rettigheter. RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og departementsnivå. Disse er heller ikke medlemmer, men bruker RIO daglig. Aktiviteter RIO får svært mange henvendelser fra brukere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellige systemene. RIO møter årlig flere tusen brukere gjennom egne nettverkskafeer, Idrett MOT Rus, besøk på ulike behandlingsinstitusjoner og annen kontakt. RIO har i 2007 vært engasjert på et stort antall arenaer over hele landet, i styringsgrupper og utvalg på alle nivåer, i flere rusforum og ruspolitiske råd, vi både underviser på høgskoler og er sensor for noen rusutdanninger. Fra tid til annen følger vi opp enkeltbrukere og vi sitter i flere ansvarsgrupper i forbindelse med Individuell Plan. RIO arrangerer og deltar på et stort antall konferanser. Bilder fra vårt eget 10-årsjubileum i

10 Prosjekter RIO driver i utgangspunktet ikke egne prosjekter, men vi har av og til så gode ideer og så stort engasjement at vi ikke klarer å la være. Samtidig har vi stor nytte av de erfaringene slikt arbeid gir oss. Det var i prosjekter organisert under RIO: Boligsosialt brukerfokus i tett samarbeid med Husbanken. Egne rapporter er offentliggjort. Kontaktperson: Line Eikenes / Cannabisprosjektet med behandling, oppfølging og rådgivning. Egen rapport er offentliggjort. Kontaktperson: Hilde Nicolaisen / Kafé X, nettverkskafe i Tromsø. Egen rapport er offentliggjort. Kontaktperson: Asbjørn Larsen / Likemannsarbeid i Hamar, som er ett nytt prosjekt i Kontaktperson: Morten A. Brodahl / Nettverkskafe i Halden. Prosjektet er fremdeles i startfasen. Return som tar sikte på å hjelpe innsatte i fengsel over i arbeidsmarkedet etter løslatelse. Prosjektet er fremdeles i startfasen. Fra Kafé X i Tromsø - til hjelp og støtte hver dag året rundt. Boligsosialt brukerfokus bringer brukerkompetanse inn i boligsosialt arbeid i Norge. Bildet er fra vår konferanse i Drammen, november Cannabisprosjektet tilbyr behandling for Cannabismisbruk, personlig oppfølging og rådgivning. 10

11 RIO Ung RIO Ung er en del av RIO med spesiell fokus på ungdom. Er fremdeles under utvikling. Idrett Mot Rus IMR er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert for 9. gang i september Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak, i et samarbeid mellom RIO, Civitan, lokal idrett, ulike institusjoner og andre. Idrett MOT Rus arrangeres over hele landet i samarbeid med Civitan, Norsk idrett og mange andre. Til slutt Vi vil gjennom våre aktive medarbeidere fortsette å påvirke politisk og faglig. Vi har et sterkt fokus på å øke kompetansen til den enkelt i RIO gjennom det arbeidet som blir gjort. Rusfeltet er i stadig endring. Det er viktig for RIO å være en sterk påvirker til en endring som er det beste både for fagfeltet og den enkelte rusavhengige. Vi er ambisiøse og jobber mye, til glede for oss selv og andre. Vi mener vi er flinke til å prioritere de oppgavene som i praksis får mest betydning for de det gjelder, de som sliter mest, slik at flest mulig kan få et bedre liv. 11

12 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Kontaktinformasjon Daglig leder: Jon Storaas Telefon: Mobil: E-post: Postboks 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo Nestleder: Kjell Skar Mobil: E-post: Postboks Gjøvik Styreleder: Ragnar Moan Mobil: E-post: Postboks Tromsø Informasjonsmedarbeider: Eric Johanssen Telefon: Mobil: E-post: Postboks 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo Økonomiansvarlig: Randi Solheim Mobil: E-post: Postboks 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo Flere kontakter / avdelinger på: Jon Storaas i RIO fisker sei på Hella utenfor Tromsø sommeren 2007

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer