Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315"

Transkript

1 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer

2 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble opprettet i november 1999 i Vest- Agder. Stiftelsen ble etablert ut fra behov for et organisasjonsfellesskap og kunnskapsformidling om seksuelle overgrep. FMSO har flyttet sin virksomhet fra Bergen til Kristiansand. Kontoradressen er Hestnestangen 2, 4633 Kristiansand. Medlemsorganisasjoner i FMSO I løpet av 2007 ble det etablert tre nye sentre. FMSO har vært kontinuerlig inne med råd og veiledning i oppstartsfasene. De nye sentrene er BRiS, Buskerud Drammen, SMISO Nordland, Mosjøen og SMISO Gjøvik, Oppland. Ved utgangen av 2007 er 18 sentre mot incest og seksuelle overgrep tilsluttet FMSO. 1. Norasenteret IKS Krise- og incestsenter i Øst Finmark - Finnmark 2. BRiS, Buskerudregionens Incestsenter, Drammen - Buskerud 3. SMISO Troms, Tromsø - Troms 4. Senter mot incest Nord-Trøndelag, Levanger, Nord-Trøndelag 5. SMISO Sør-Trøndelag, Trondheim, Sør-Trøndelag 6. SMISO Møre og Romsdal, Molde, Møre og Romsdal 7. SMI Hordaland, Bergen, Hordaland 8. SMSO Rogaland, Sandnes, Rogaland 9. SMSO Agder, Kristiansand/Arendal, Vest- og Aust Agder 10. Senter mot seksuelle overgrep, Skien, Telemark 11. Incestsenteret i Vestfold, Tønsberg, Vestfold 12. SMI Oslo, Oslo 13 Senter for seksuelt misbrukte menn, SMM, Oslo 14 Incestsenteret i Follo, Ås, Akershus 15 SMI Hamar, Hamar, Hedmark 16 Evas Støttesenter, Elverum, Hedmark 17 SMISO Gjøvik, Oppland 18 SMISO Nordland, Mosjøen, Nordland Årsberetning

3 FMSO har vært i kommunikasjon med ulike instanser for å opprette incestsenter i Sogn og Fjordane. FMSO sitt formål a) Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi b) Utvikle og tilby opplæring til organisasjoner som arbeider mot incest og seksuelle overgrep c) Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis d) Kjøpe, åremålsleie eller feste av eiendom for å kunne tilby kurs, seminarer, leirer og vedferdsopphold for sentrenes målgrupper og ansatte e) Tilrettelegge tjenestene nøytralitet i forhold til ulike livssyn. Verdigrunnlag FMSO og dens medlemsorganisasjoner slutter seg til mottoet: Incest og seksuelle overgrep skal tales i hjel, ikke ties i hjel. Våre organisasjoner bygger på selvhjelpsideologi som blant annet innebærer: Sentrene skal i sitt tilbud gi støtte til helningsprosessen. Incest og seksuelle overgrep er et samfunnsproblem, ikke en sykdom eller diagnose heftet ved den som utsettes for overgrepet. Evnen til å heles etter å ha opplevd seksuelle overgrep ligger i personen selv. I et fellesskap og i et mangfold skal vi arbeide for et samfunn uten seksuelle overgrep. Drift av FMSO organisasjonen i 2007 Personalsituasjonen Bjørg Nilsen var daglig leder i 100% stilling fra og arbeidet som ansatt i redusert stilling - 30% - til Rune Steiro var konstituert daglig leder 100% stilling Fra er Rune Steiro ansatt som daglig leder av FMSO i 100% stilling. Arbeid mot offentlige instanser og relevante samarbeidspartnere Offentlige myndigheter FMSO har i 2007 fortsatt arbeidet for å styrke samarbeidet med offentlige myndigheter. Det har vært avholdt møter med Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. BLD skal gjennomføre en evaluering av incestsentrenes tilbud, organisering og samarbeid med det offentlige hjelpeapparat, samt en evaluering av døgnåpen landsdekkende hjelpetelefon innen utgangen av FMSO er en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet. Årsberetning

4 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS - samarbeid Det er etablert samarbeid mellom NKVTS og FMSO for evaluering av ulike program for sentrenes statistikkføring. Det forventes avklaring i løpet av våren På lederkonferansen i Bergen var et av temaene kunnskapsformidling om hvordan bedre samarbeidet mellom de regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og sentrene. Samarbeid andre organisasjoner Vi har fortsatt samarbeidet med ulike relevante organisasjoner bl.a. Blålys, Krisesenterorganisasjonene, Mental Helse, Malvik Betania, Norsk Selvhjelpsforum og Stine Sofies Stiftelse. Det har også vært kontakt mellom ESZTER Foundation i Ungarn og FMSO for å se på et fremtidig samarbeid. Samarbeid med KRIS på Færøyene KRIS på Færøyene er et rådgivningskontor for seksuelt misbrukte mennesker drevet på frivillig basis. KRIS ønsker å etablere et incestsenter på Færøyene. I den forbindelse har Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland og FMSO bistått med informasjon om hvordan incestsentrene er organisert og finansiert i Norge. Nettstedet Det er arbeidet kontinuerlig med utvikling av nettstedet til FMSO Arbeidet med nettstedet har hatt høy prioritet fra styre. Erfaringskonferanser og høringer Voldtektsutvalget FMSO deltok og gav en uttalelse til voldtektsutvalgets arbeid om bruk av tilrettelagt kontakt og møte mellom offer og gjerningsmann i mai Erfaringskonferanse Selvhjelp Norge FMSO deltok på konferanse i mai 2007 arrangert av Selvhjelp Norge i samarbeid med Sosial- og Helsedirektoratet. Presentasjon av selvhjelpshefte for mennesker utsatt for incest og seksuelle overgrep. Vold i nære relasjoner FMSO var representert på erfaringskonferansen i juni 2007 om vold i nære relasjoner i regi av Justisdepartementet. Årsberetning

5 Samarbeid mellom FMSO og sentrene Konferanser og kurs o Det har i løpet av året vært holdt fire ledersamlinger. Ledersamlingen har vært gjennomført på de ulike sentre; Kirkenes, Oslo, Bergen og Follo. o Landskonferansen ble arrangert i samarbeid mellom FMSO og SMISO Troms. Tema var: Overgripere hvor det blant annet var hentet inn professor Ruud Bullens fra Holland og Vernon Jones fra Danmark. Det var i alt 73 påmeldte til konferansen. o Grunnkurs om incest og seksuelle overgrep ble arrangert i Drammen et samarbeid mellom BRiS Buskerudsregionens incestsenter og FMSO. Målgruppen er nyansatte ved sentrene og ansatte i hjelpeapparatet i den region der kurs holdes. Det var 41 deltakere inkludert eksterne samarbeidspartnere. I 2008 skal kurset arrangeres av Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland og finner sted i Bergen i juni o Videre skal det avholdes et kurs i april 2008 i KOR klientrettet og resultatstyrt praksis. Prosjekt Undervisning forebyggende arbeid I april 2007 ble arrangert en to-dagers samling på Incestsenteret i Vestfold. Bakgrunnen for samlingen var å dele den kunnskap de enkelte sentre har opparbeidet når det gjelder undervisning i skolen, på høyskolenivå og til hjelpeapparatet. Med utgangspunkt i dette initiativ har sentrene etablert samarbeid og hadde en samling i Oslo i januar 2008 med deling av planer og erfaringer. Styrking av tilbudet til gutter og menn Det er nødvendig å styrke sentrenes tilbud til gutter og menn. Statistisk sett er det mange menn som er utsatt for overgrep og få menn som benytter seg av sentrenes tilbud. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom menn som er ansatt på sentrene for å gi et tilfredsstillende tilbud til menn laget av menn. Informasjon til sentrene FMSO har sendt rutinemessig lederinfo til lederne og sentrene. Arbeidsmiljø, ytre miljø og likestilling Arbeidsmiljøet har vært godt og det er ansatt en mann og en kvinne i FMSO. Det har ikke vært registrert ulykker eller skader. Sykemelding i 2007 utgjorde 8%. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. Årsberetning

6 Økonomisk resultat FMSO finansierer sin virksomhet gjennom støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet, Justisdepartementet og tilskudd fra sentrene, samt prosjektmidler. Resultatregnskapet viser et underskudd på kr , som er dekket av tidligere års overskudd. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme stiftelsens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av stiftelsens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Regnskapet er ført av Bjørg Nilsen. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Grunnkapitalens størrelse FMSO vedtok å øke grunnkapitalen til kr i Kapitalforhøyelsen har ikke vært gjennomført. Styret har vedtatt at grunnkapitalen skal være kr og at derfor vedtektenes 7 endres. Den nye ordlyden er: 7 Stiftelsen skal årlig søke om midler fra staten. Grunnkapitalen skal være kr Styrets arbeid og sammensetning Det har vært holdt 5 styremøter i løpet av året. Styret har i 2007 bestått av 5 personer hvorav 4 er kvinner. Styremedlemmene er: Bente Bartz - Johannessen, styreleder (valgt 2006) Reimunn Førsvoll, styremedlem (valgt 2005) Marianne Borgen, styremedlem (valgt 2005) Marianne Lind styremedlem (valgt 2006) Marit Lillegård Valseth styremedlem (valgt 2006) Årsberetning

7

8

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2014 Trondheimsveien 2B 0560 Oslo post@sexogsamfunn.no www.sexogsamfunn.no Telefon: 22 99 39 02 Faks: 22 99 39 01 Organisasjonsnummer: 912 897 656 Kontonummer: 7874 05 60688 INNHOLD

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

Årsmelding 2014. N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet

Årsmelding 2014. N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet Årsmelding 2014 N.K.S. Kløverinstitusjoner N.K.S. Kløverinstitusjoner Pådriver for kvalitet og verdighet Bergen Sanitetsforening (3 institusjoner) 1. N.K.S. Fayehagen 2. NKS Olaviken alderspsykiatriske

Detaljer

Årsberetning for. Reform - ressurssenter for menn. www.reform.no

Årsberetning for. Reform - ressurssenter for menn. www.reform.no Årsberetning for Reform - ressurssenter for menn 2008 www.reform.no 1. Innledning, organisasjon, ressurser Reform ressurssenter for menn er organisert som en politisk uavhengig stiftelse hvis formål er,

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 2014 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer