BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980"

Transkript

1 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN UTVIDET SØKNADSFRIST

2 Forord Sekretariatet for Erstatningsutvalget avsluttet formelt sitt arbeid 21. oktober Sluttrapport fra Erstatningsutvalget og Sekretariatet ble levert den 30. desember Sluttrapporten ble tatt opp til politisk behandling våren 2006 og den 22. mai 2006, sak nr , fattet Bergen bystyre vedtak om å utvide erstatningsordningens søknadsfrist til Bakgrunnen for vedtaket var å gi søkere som ikke hadde kjent til den kommunale erstatningsordningen og ikke sendt søknad innenfor tidligere søknadsfrist , anledning til å søke Bergen kommune om erstatning. Medlemmene i Erstatningsutvalget sa seg villige til å forlenge sin funksjonsperiode etter de samme retningslinjene som tidligere vedtatt av bystyret. For å behandle søknader som kommunen mottok innen ny søknadsfrist 1. september 2007 ble det etablert en egen enhet i Byrådsavdeling for helse og omsorg. Tidligere leder av sekretariatet ble bedt om å lede arbeidet. Enheten ble gitt de samme fullmakter som under forrige periode jfr. bystyrets sak Arbeidet i har vært organisert på samme måte som tidligere. Rammene og organiseringen av arbeidet er utførlig beskrevet i den opprinnelige sluttrapporten og det henvises til denne redegjørelsen. Tillegg til Sluttrapport fra 2005 (Bk-sak ), er ment å være et supplement til Sluttrapport fra Erstatningsutvalget og Sekretariatet for Bergen kommunes erstatningsordning for beboere i barnevernsinstitusjoner i Bergen i perioden , datert 30. desember 2005 (Bk-sak ). Tilleggsrapporten gir en kort supplerende beskrivelse av arbeidet i perioden med utvidet søknadsfrist ( ) og har med sentrale tall og resultater for perioden. Det totale resultatet for hele perioden ( ) i forhold til antall søkere og utbetalt erstatningsbeløp fremkommer mot slutten av rapporten. Bergen bystyre har i sak besluttet å etablere en ny erstatningsordning som omfatter barn som kommunens barneverntjeneste har plassert i institusjon, det være seg kommunal, fylkeskommunal eller statlig, eller i fosterhjem i perioden Ordningen skal organisatorisk legges til Byrådsleders avdeling og det skal etableres en ny sekretariatsfunksjon. Bergen, 19. juni 2007 Bjørn Lillebergen Inger-Margrethe Presterud Ågot Himle leder Birgitte Gullestad 2

3 Søkergruppen (punkt 1.3 i Sluttrapport) Det er i perioden registrert 64 henvendelser, hvorav 14 henvendelser omhandler anmodninger om omgjøring av tidligere vedtak i Erstatningsutvalget (12 fra og 2 fra ). Det er derfor i perioden registrert 52 nye søknader om erstatning. 8 søkere falt utenfor ordningen enten fordi de ikke hadde hatt opphold på institusjon som var omfattet av ordningen eller fordi oppholdet falt utenfor den fastsatte tidsperiode ( ). Samtlige søkere i denne gruppen fikk informasjon om at søknad om erstatning kunne rettes til Stortingets billighetserstatningsordning. Erstatningsutvalget har etter dette realitetsbehandlet 44 nye søknader og 14 anmodninger om omgjøring av tidligere fattet vedtak. Erstatningsutvalget (punkt 2.2 i Sluttrapport) Erstatningsutvalget har hatt samme sammensetning som da det ble opprettet i Utvalget har avholdt 6 møter i perioden Første møte ble avholdt 30. august 2006 og siste møte den 25. april Møtene har vært avholdt på dagtid med unntak av ett ettermiddagsmøte i Utvalget har behandlet mellom 6 og 13 søknader på hvert møte. Sekretariatet - organisert som egen enhet (punkt 3 i Sluttrapport) Det tidligere Sekretariatet for Erstatningsutvalget opphørte , og ansatte var fra dette tidspunktet gått over i nye stillinger. For å sikre kontinuitet og enhetlig behandling av søkerne, ble arbeidet med nye søknader organisert som en egen enhet med tre ansatte fra det tidligere sekretariatet. Leder og sekretær ble ansatt i stillingsbrøk tilpasset nye arbeidsforhold, mens en saksbehandler ble ansatt på full tid fra oktober Enheten fikk kontor i Rådhuset, Byrådsavdeling for helse og omsorg, og har benyttet kontorfasiliteter, telefonnummer, brevpapir m.m. til denne avdelingen i perioden Informasjon om utvidet søknadsfrist ble annonsert i et utvalg norske aviser sommeren I tillegg har lokale aviser hatt flere presseoppslag om erstatningsordningen i denne perioden. Det ble sendt ut nytt søknadsskjema og informasjonsbrev av 20. juni 2006 til alle som hadde henvendt seg til kommunen pr. telefon eller brev og bedt om å bli kontaktet med informasjon om ny søknadsfrist. Tilsvarende informasjon ble sendt til advokater som representerte søkere. Søkere som tidligere hadde mottatt avvisningsvedtak på grunn av oversittet søknadsfrist fikk tilsendt samme brev. Videre fikk alle som var registrert som nye søkere pr. 1. september 2006 tilsendt informasjonsbrev av 28. september Det var videre tilgjengelig informasjon om erstatningsordningen og utvidet søkerfrist på kommunens internettside. 3

4 Med bakgrunn i at en ikke fullt ut kunne tilby de samme tjenester som ble utført av det tidligere sekretariatet, ble tilgjengelighet på telefon vektlagt. Enheten har fulgt de samme arkiv- og kontorrutiner som det tidligere sekretariatet hadde, knyttet til registrering og arkivering av søknader og dokumenter. Det har vært flere tilleggsoppgaver for sekretariatsfunksjonen i perioden Enheten har besvart 76 henvendelser fra Justissekretariatene/ Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUF dir). Tidligere søkere har gitt BUFdir fullmakt til å innhente kopier av søknad og saksdokumenter fra Bergen kommune i forbindelse med deres søknad om Billighetserstatning fra statskassen. Enheten har videre gitt bistand til flere kommuner som har opprettet / ønsket å opprette egne erstatningsordninger, med informasjon og materiell. Bistand er gitt i form av foredrag, deltagelse på møter, telefonkontakt og e-post. Saksbehandling (punkt 5 i Sluttrapport) De 64 henvendelsene en har mottatt i perioden er saksbehandlet på samme måte som tidligere. Det er gitt informasjon om ordningen og en har veiledet søkere pr. telefon. Det er med bakgrunn i samtykke fra søker, innhentet dokumentasjon fra Bergen byarkiv, Hordaland Fylkeskommune, Fylkesarkivet, sosialtjeneste, helsetjenesten, trygdemyndigheter, Statsarkivet og Frelsesarmeen. Avvisningsvedtak Det er fattet 8 administrative vedtak om avvisning av søknader som klart falt utenfor kommunens erstatningsordning. 2 søkere falt utenfor erstatningsordningens tidsperiode, 4 søkere hadde ikke hatt opphold i institusjon som falt innenfor ordningen og 2 av søkerne hadde en kombinasjon av begge de nevnte kategoriene. Ingen av de administrative vedtakene er påklaget til Erstatningsutvalget. Støtte til advokatutgifter Som tidligere ble det etter søknad mulig å få innvilget støtte til inntil 7 timers bistand fra advokat. Ved vurderingen av nye søknader om støtte til advokatutgifter ble det tatt spesielt hensyn til at en ikke kunne tilby de samme muligheter for hjelp med søknad som ble gitt av det tidligere sekretariatet. En mottok 9 søknader om støtte til advokatutgifter. Alle søknadene ble innvilget. Totalt var 13 av søkerne representert av advokat i hele eller deler av søknadsprosessen. Av disse var det 4 kvinner og 9 menn. Erstatningsutmåling (punkt 6 i Sluttrapport) Nye søknader og anmodning av omgjøring av vedtak ble lagt frem for Erstatningsutvalget. Som nevnt tidligere realitetsbehandlet Erstatningsutvalget 44 nye 4

5 søknader. I tillegg ble det behandlet 12 anmodninger om omgjøring av vedtak fra den første søknadsperioden ( ) og 2 anmodninger om omgjøring fra Som tabellen nedenfor viser ble 34 av søkerne tilkjent erstatning. 11 av søkerne ble ikke innvilget erstatning. Av totalt 14 anmodninger om omgjøring av vedtak, fattet Erstatningsutvalget vedtak om omgjøring i 3 saker. 11 anmodninger om omgjøring av vedtak ble ikke tatt til følge. Søknader/ henvendelser Kvinne Mann Antall Tilkjent erstatning Ikke innvilget erstatning Vedtak ikke omgjort Avvisningsvedtak Henvendelser totalt Erstatningsbeløp fordelt på kjønn og lengde på institusjonsopphold Erstatningsutvalget fattet vedtak om utbetaling av totalt kr ,- i perioden Tabellen nedenfor viser antall saker behandlet av Erstatningsutvalget og den totale erstatningssummen for perioden fordelt på ulike kategorier. 34 søkere ble tilkjent erstatning i ulik størrelsesorden. 28 søkere fikk inntil kr ,- i erstatning, 4 søkere fikk inntil ,- en søker fikk kr ,- og en søker ble tilkjent den høyeste erstatningssummen på kr ,-. 11 søkere som falt inn under ordningen ble ikke tilkjent erstatning. Av totalt 14 anmodninger om omgjøring av vedtak fikk 3 søkere innvilget erstatning. Vedtak i Erstatningsutvalget Kvinne Mann Antall Ikke innvilget erstatning Vedtak ikke omgjort Sum Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom erstatningsbeløpene og lengden på institusjonsoppholdene i de 34 sakene der erstatning ble tilkjent. Til sammen 7 personer hadde opphold som varte i underkant av ett år. Her var variasjonen stor, fra noen uker til oppunder 1 år. Den største gruppen på 17 personer hadde opphold på en eller flere barnevernsinstitusjoner som varte mellom ett og tre år. 5 søkere hadde opphold på mer enn tre år og 4 av søkerne hadde mellom fem og ti års opphold på institusjoner som var omfattet av ordningen. 1 av søkerne som ble tilkjent erstatning, hadde bodd mer enn 10 år på barnevernsinstitusjoner innenfor den gitte tidsperioden

6 Kategori Under 1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Over 10 år Totalt Totalt resultat i perioden Antall personer tilkjent erstatning Totalt i periodene og har Erstatningsutvalget og sekretariatet behandlet 465 søknader. Av disse er det fattet administrative avvisningsvedtak i totalt 101 saker. I tillegg har Erstatningsutvalget behandlet 14 klager på avvisningsvedtak ( ) og 10 anmodninger om omgjøring av vedtak i og 14 anmodninger om omgjøring av vedtak i Som det fremkommer av tabellen nedenfor er til sammen 303 personer tilkjent erstatning i årene etter opphold på en eller flere av de 11 barnevernsinstitusjonene som har vært omfattet av erstatningsordningen. Periode Kvinne Mann Antall Totalt Totalt resultat i perioden Utbetalt erstatning Erstatningsutvalget fattet et positivt vedtak om erstatning overfor 269 søkere i perioden og det ble utbetalt kr ,- til sammen. 34 søkere har er blitt tilkjent erstatning i perioden på til sammen kr ,-. Totalt har Bergen kommune utbetalt kr ,- i erstatning til søkere som har hatt opphold på de barnevernsinstitusjoner i Bergen som var omfattet av erstatningsordningen. Periode Utbetalt , ,- Totalt ,- I tillegg kommer utbetalinger knyttet til forlik mellom kommunen og tidligere barnehjemsbarn, som ble inngått før erstatningsordningen ble etablert i Klageadgang (punkt 7 i Sluttrapporten) Bystyrets vedtak om at Erstatningsutvalgets avgjørelser ikke kunne påklages bygget på at erstatningsordningen var en billighetserstatningsordning. Ved kongelig resolusjon ble det den 25. juni 2004 fastsatt en forskrift som medførte at det ikke ble gitt klageadgang på vedtak fattet av Erstatningsutvalget. Forskriften opphørte 31. desember Ved utvidet søknadsfrist ble det derfor sendt brev til 6

7 Justisdepartementet og bedt om at unntaket fra klageadgangen ble forlenget frem til 31. desember Den 9. februar 2007 ble det ved kongelig resolusjon fastsatt en forskrift med følgende tekst: 1. Unntak fra klageretten Vedtak i erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning for personer som har hatt opphold på barnehjemsinstitusjoner i kommunen i perioden 1. juli 1954 til 1. januar 1980, opprettet ved bystyrevedtak 22. september 2003 og forlenget ved bystyrevedtak 22. mai 2006, kan ikke påklages. 2. Ikrafttredelse og opphør m.m. Forskriften trer i kraft straks. Forskriften får også virkning for vedtak truffet av erstatningsutvalget før ikrafttredelsen. Forskriften opphører 31. desember Selv om Erstatningsutvalgets avgjørelser har vært unntatt fra klageadgang, har søkere som har mottatt administrative avvisningsvedtak fra sekretariatet, hatt anledning til å påklage vedtaket til Erstatningsutvalget. 0 søkere påklaget sekretariatets avvisningsvedtak i perioden Som tidligere nevnt har 14 søkere anmodet Erstatningsutvalget om omgjøring av tidligere fattet vedtak. I 3 av disse sakene er det fremlagt nye opplysninger som har medført at Erstatningsutvalget i samsvar med forvaltningslovens 35 har omgjort tidligere fattet vedtak til gunst for søker. Avslutning (punkt 11 i Sluttrapport) I likhet med det som fremkom etter perioden er også tilbakemeldingene etter den nye søknadsrunden i hovedsak positive både i forhold til hvordan søknadsprosessen har vært gjennomført og ikke minst at det ble gitt ny søknadsfrist for dem som av ulike grunner ikke hadde fått fremmet søknad innen den opprinnelige søknadsfristen En søker uttrykte dette pr. postkort på følgende måte: Tusen, tusen takk! Jeg ble glad og dypt grepet over forståelsen for mine opplevelser av barnehjemstiden. Jeg vil takke dere alle som har lagt ned arbeid i å undersøke hvordan vi barnehjemsbarn har hatt det. 7

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

1 Innledning 3. 2 Vertskommunesamarbeid 4. 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4. 4 Fylkesmannens bidrag 5. 5 Oppreisningsutvalget.. 5.

1 Innledning 3. 2 Vertskommunesamarbeid 4. 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4. 4 Fylkesmannens bidrag 5. 5 Oppreisningsutvalget.. 5. 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Vertskommunesamarbeid 4 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4 4 Fylkesmannens bidrag 5 5 Oppreisningsutvalget.. 5 6 Sekretariat 6 7 Vilkårene for oppreisning 6 Plassering

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER I NORDLAND

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER I NORDLAND SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/4526 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/1572 I Saksbehandler: Randi Gundersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 045/11 I FORMANNSKAP I Dato: 30.05.2011

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Tabellen viser antall mottatte saker og antall ferdigbehandlede saker i 2014.

Tabellen viser antall mottatte saker og antall ferdigbehandlede saker i 2014. Vedlegg 5 til årsrapport 2014 Rettferdsvederlag og ekteskapssaker I dette vedlegget følger en nærmere redegjørelse for tall og resultater knyttet til direktoratets løpende oppgaver og oppdrag på ekteskapsfeltet,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Brukerbetaling for opphold i institusjoner

Brukerbetaling for opphold i institusjoner Brukerbetaling for opphold i institusjoner 5/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport er Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Brukerbetaling for opphold

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor Evaluering 2012 Forord Vi takker Kulturdepartementet for tildelingen av oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Vår rapport

Detaljer

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid utgjorde rundt 6-7 måneder i 2004.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid utgjorde rundt 6-7 måneder i 2004. 1 Pasientskadenemnda (PSN) hadde den 1. januar 2004 319 løpende saker under behandling. I løpet av 2004 har PSN mottatt 724 nye saker, herunder 660 klagesaker og 64 begjæringer om gjenopptak. I løpet av

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 26. august 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 2013/60545-2 Arkivkode: 620 Dato: 14.02.2014 Årsmelding og regnskap

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer