Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats."

Transkript

1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid vi har gjort. Nok en gang må jeg takke de frivillige for en strålende innsats. Uten de frivilliges innsats hadde Gatejuristen ikke vært i stand til å yte den bistanden vi har gitt i Jeg vil også takke våre økonomiske bidragsytere. Uten dere hadde ikke Gatejuristen i Tromsø vært mulig. Takk til Justis- og beredskapsdepartementet, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Eckbos legater, KPMG, Christensen og Amundsens legat og ikke minst alle advokatene i Tromsø som bidro med midler da vi trengte det som mest. Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. Rapporten tar for seg driften av Gatejuristen i 2012 og knytter kommentarer til hvilke utfordringer Gatejuristen står ovenfor i det videre arbeidet. Dessuten innholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap. Tromsø, den 12. januar 2013 Nina Walthinsen 2

2 INNHOLD FORORD... 2 BAKGRUNN.5 KAPITTEL 1. MÅLSETTINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER...5 GATEJURISTENS HOVEDMÅLSETTINGER 5 RETTSHJELP... 5 RETTSPOLITIKK... 6 FORSKNING/UNDERVISNING.6 INFORMASJON... 6 KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE 7 ORGANISASJONSFORHOLD... 7 ÅRSMØTE/STYRET..7 MEDARBEIDERE..7 FRIVILLIGE...7 GRASROTANDELEN...8 STUDENT...8 KAPITTEL 3 DRIFT....9 SAKSINNTAK... 9 SAKSBEHANDLING... 9 SAMARBEID MED ANDRE.9 KONTORLOKALER 10 GATEJURISTNETTVERKET..10 STATISTIKK 11 TYPE SAKER...11 MOTTAKSSTED..12 3

3 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED.13 KJØNNSFORDELING.14 KLIENTENES ALDER.15 KLIENTENS INNTEKTSGRUNNLAG FORDELT PÅ ANTALL SAKER..16 KLIENTENES BOSTED...17 KLIENTENES NASJONALITET..18 SAKSOMRÅDER...19 SOSIAL OG HELSERETT.20 GJELD.21 TRYGD OG PENSJON..22 STRAFF, POLITI OG FENGSELSRETT...23 BOLIGRETT 24 KAPITTEL 4 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE KAPITTEL 5 ØKONOMI.26 BUDSJETT..27 REGNSKAP 28 4

4 BAKGRUNN Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud for mennesker med rusproblemer. Kontoret drives i stor grad som et ordinært advokatkontor, men er likevel ulik i den forstand at vi driver oppsøkende virksomhet. I tillegg drives virksomheten ved hjelp av frivillige advokater og jurister. Gatejuristen er opptatt av å styrke rettsikkerheten til de rusavhengige. Rettssikkerhet er en grunnleggende verdi i et rettssamfunn rettsikkerhet handler ikke bare om å beskytte borgerne mot overgrep men også om å sikre borgerne de rettigheter som han/hun har krav på etter loven. Det kan for eksempel være rett til bolig, rett til helsehjelp, rett til ulike økonomiske ytelser osv. Gatejuristen i Tromsø ble etablert i april Vi hadde første saksmottak 2. oktober Gatejuristen er i dag etablert i 8 norske byer. KAPITTEL 1. MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER GATEJURISTENS HOVEDMÅLSETTINGER Gatejuristen jobber for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Hovedmålsetningen er å yte individuell rettshjelp til rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for gruppen ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Gatejuristen skal også jobbe rettspolitisk, ha fokus på forskning og undervisning samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. RETTSHJELP Gatejuristen yter individuell juridisk bistand til rusavhengige og tidligere rusavhengige/rusavhengige under rehabilitering. Vi er et tilbud til alle rusavhengige i Nord- Norge. Rettshjelp er grunnpilaren i virksomheten. Det er viktig at rettshjelpen holder høy kvalitet og Gatejuristen har dette i fokus hele tiden. Dette innebærer at rettshjelpen både skal fylle alminnelige kvalitetskrav til rettshjelp samt krav som er spesielt tilpasset vår målgruppe. Det å yte rettshjelp til rusavhengige kan by på andre utfordringer enn å gi rettshjelp til befolkningen for øvrig. Dette skyldes flere forhold: klientene har ofte ikke fast bolig, mange er 5

5 uten telefon og kan kun nås ved oppsøkende virksomhet. Mange av Gatejuristens klienter har problemer med å forholde seg til avtaler og det tar ofte lengre tid med sakene på grunn av disse forholdene. Det er også mange av Gatejuristens klienter som i tillegg til stoffavhengighet, lider av psykiatriske og somatiske sykdommer. Dette gjør livene vanskelig og nødvendiggjør andre tilnærmingsmåter til de juridiske problemene de står ovenfor. RETTSPOLITIKK En av Gatejuristens målsetninger er å jobbe rettspolitisk. Dette har vi også gjort i Vi har i samarbeid med gatejuristnettverket avgitt flere høringsuttalelser. Vi bruker media aktivt og vi har forelest i ulike sammenhenger om de rusavhengiges rettslige stilling i samfunnet, men spesielt i Tromsø. På bakgrunn av de erfaringer som Gatejuristen får i sitt arbeid med klientene, ønsker vi å endre regelverket og praktiseringen av det i de tilfeller hvor vi ser at det ikke fungerer i forhold til vår klientgruppe. Dette gjøres gjennom høringsuttalelser, debattinnlegg, artikler, debatter, politisk lobbyarbeid, brosjyrer og gjennom media. Rettspolitikk er viktig i denne sammenhengen, da man når flere enn ved individuell rettshjelp. Gatejuristen har en viktig rettspolitisk rolle. Vi er en uavhengig virksomhet som ikke trenger å ha lojalitet til systemet, men som kan påpeke feil og mangler ved ulike systemer uten at dette medfører brudd på lojalitetsplikten. Det er lettere for Gatejuristen å sette søkelyset på uriktig eller uheldig praktisering av regelverket enn for personer som jobber innad i systemene. FORSKNING/UNDERVISNING Gatejuristen Tromsø er i ferd med å bygge opp et kompetansemiljø innen rettsområder som særlig angår rusavhengige. Vi ønsker å skape interesse for disse rettsområdene blant jurister, skape et miljø for omsorgsjurister og heve statusen for disse fagene innen jussen. Gatejuristen vil samle og systematisere informasjon om hvordan rettssamfunnet fungerer i forhold til rusavhengige. De fagområdene som Gatejuristen jobber mest innenfor er ikke viet mye oppmerksomhet i det juridiske forskningsmiljøet. Derfor ønsker vi å bidra til at det blir satt større fokus på disse fagområdene i juristmiljøet. INFORMASJON Gatejuristen har som målsetting å jobbe med informasjon til klienter og pårørende samt andre som jobber med rusavhengige og med problemstillinger som vedrører rusavhengige. Vi har også i 2012 holdt en del foredrag. Vi har lagt ut flyers på ulike steder hvor de rusavhengige oppholder seg, og vi har informert via media. Gatejuristen hadde også stand på Arbeidslivsdagene som ble hold i regi av ELSA på Universitetet i Tromsø. 6

6 KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE ORGANISASJONSFORHOLD Gatejuristen er organisert som en ideell forening med eget styre. I 2012 har styret bestått av Kristian Andenæs, Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Det har vært avholdt 2 styremøter i ÅRSMØTE Gatejuristen avholdt sitt fjerde årsmøte i lokalene til KPMG. Det var 11 personer til stede på møte. Fra styret stilte Kristian Andenæs (leder), Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. MEDARBEIDERE Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Anja Støback Bjørsvik er også fast ansatt i Gatejuristen. Hun gikk i barnepermisjon i mars og Camilla Nyland Woll har vært ansatt i Bjørsviks fravær. Lise Navjord Leknes var ansatt hos Gatejuristen til 24. februar. Iselin Kiil var i arbeidspraksis hos Gatejuristen i 100 % stilling fra midten av mars og ut året. FRIVILLIGE Gatejuristen i Tromsø hadde pr femten frivillige. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. Foruten to av de frivillige jobber alle som saksbehandlere. De øvrige har hatt administrative og rettspolitiske oppgaver. To av de frivillige er i permisjon. De frivillige stiller på saksmottak etter vaktturnus. I utgangspunkt stiller de frivillige på saksmottak hver torsdag på ettermiddagstid. Bakgrunnen for dette er at de fleste frivillige er i full jobb og ikke har anledning til å møte på saksmottak tirsdag formiddag. De ansatte har i all hovedsak vært på saksinntakene på tirsdags formiddag på kafè 103. De frivillige er en viktig ressurs hos Gatejuristen. De gir økt kapasitet, økt energi og bedre kvalitet. Det å jobbe som frivillig hos Gatejuristen gir et innblikk i en del av samfunnet som mange ikke kjenner til før de starter som frivillig i Gatejuristen. Noen av Gatejuristens frivillige er i, eller havner i viktige posisjoner i samfunnet. Den erfaringen som de frivillige har opparbeidet seg hos Gatejuristen er viktig både for den frivillige selv, men også for den måten de vil møte sine medmennesker og eventuelle klienter på i andre sammenhenger. 7

7 De frivillige har i 2012 bestått av følgende personer: 1. Jørn Bjørnhaug 2. Roar Bårdlund 3. Christin Bassøe Jørstad 4. Hilde Walstrøm Skåren 5. Ragni Løkholm Ramberg 6. Jon Petter Rui Johansen (permisjon) 7. Arne Albrigtsen 8. Vibeke Lindstrøm 9. Stian Ørbeck Sørheim 10. Marte Ronesen 11. Christin Pedersen 12. Erik Ringberg 13. Erik Eldjarn 14. Ronny Jørgensen 15. Martin Richardsen GRASROTANDELEN Gatejuristen er registrert i Frivillighetsregisteret som er en del av Brønnøysundregistrene og mottar derfor midler fra grasrotandelen. Grasrotandelen gir spillere av Norsk Tipping mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Fem prosent av spillerinnsatsen går til grasrotmottaker. Gatejuristen har mottatt i overkant av kr ,- fra grasrotandelen i STUDENT Gatejuristen har hatt praksisstudent fra Universitetet i Tromsø i 4 uker. Dette fungerte veldig bra og Hilde-Lind Olsen har nå inngått frivillighetskontrakt med Gatejuristen. 8

8 KAPITTEL 3 DRIFT SAKSINNTAK Det har i perioden vært avholdt 83 oppsøkende saksinntak. Dette et 10 flere enn i Gatejuristen har valgt å opprettholde saksinntaket i Grønnegata 103 på tirsdager mellom klokken og også i Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafé for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak som tidligere hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. I sommerperioden 28. juni til 23. august var Bymisjon stengt og det ble derfor ikke avholdt saksmottak på torsdager. Kafè 103 hadde sommerstengt i 4 uker og det var derfor ikke saksmottak på Kafè 103 heller. Gatejuristen Tromsø tar også inn saker på kontoret i Veitasenteret innenfor ordinær arbeidstid, det vil si mellom kl 0800 og 1600 hver dag. Vi har hatt stor pågang av nye saker ved siden av de oppsøkende saksmottakene. Vi har også tatt imot saker på telefon i ordinær åpningstid. SAKSBEHANDLING Gatejuristen jobber etter en to-person strategi. Dette innebærer at det alltid er to stykker på saksmottak. Denne strategien kvalitetssikrer saksbehandlingen og det gir en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehaglige situasjoner. I utgangspunktet er det en av saksbehandlerne som er til stede på saksmottaket som får ansvar for saken videre. På grunn av stor pågang på kontoret, har det imidlertid i perioder vært behov for å overføre saker til de frivillige. Vi har forsøkt å kanalisere klientene til torsdagsmottakene på Bymisjon, men av hensyn til klienter som er i rehabilitering har det i perioder vært nødvendig å ta inn sakene på kontoret for å unngå at klientene må oppsøke et rusmiljø som de jobber for å komme seg bort fra. Vi opplever også ofte at klientene følges av ansatte i førstelinjetjenesten og at vi derfor må ta inn saken på dagtid, mens følgepersonen har arbeidstid. Gatejuristens saksbehandlingssystem gjør det mulig for de frivillige å jobbe hjemmefra. Systemet ivaretar også de strenge kravene til datasikkerhet og gjør det enklere for de frivillige å kombinere jobben som frivillig med ordinær jobb. SAMARBEID MED ANDRE Gatejuristen hadde også i 2012 et nært samarbeid med Kirkens Bymisjon i Tromsø. Kirkens Bymisjon stilte sine lokaler til disposisjon for Gatejuristens saksmottak på torsdager. Vi vurderer samarbeidet med Bymisjon som viktig. Mange av våre klienter har et nært forhold til Bymisjon. Det å være til stede på Bymisjon i sammenhenger hvor vår klientgruppe er representert, medfører at vi blir kjent i miljøet og at vår klientgruppe i større grad blir trygg på oss. I og med at alle de 9

9 øvrige gatejuristkontorene er underlagt sine respektive Bymisjoner, er det dessuten en inngangsport til samarbeid gatejuristene imellom. Gatejuristen har også et nært samarbeid med miljøarbeidertjenesten i Tromsø kommune. Saksmottakene på tirsdager har i hele 2012 foregått på Kafè 103 hvor miljøarbeidertjenesten har sine kontorer. Miljøarbeidertjenesten har stilt et møterom til disposisjon for klientsamtaler. Vi oppholder oss i kafeen sammen med gjestene og vi er derfor synlige i miljøet og har blitt godt mottatt. Vi har også hatt samarbeid med ulike andre avdelinger i Tromsø kommune som jobber med samme klientgruppe som oss. Dette samarbeidet er viktig da man kan jobbe mer effektivt. Vi opplever at begge parter har godt utbytte av et slikt samarbeid. KONTORLOKALER Gatejuristen er samlokalisert med advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth i Veitasenterert i Tromsø sentrum. Vi har egen inngang som benyttes av våre klienter. Lokalene har sentral beliggenhet og er meget godt egnet for vår virksomhet. Gatejuristen får benytte advokatkontorets møtearealer, bibliotek og kjøkken. Advokatfirmaets sekretær leverer og henter Gatejuristens post. Det er viktig å være nært klientgruppen. Mange klienter oppsøker Gatejuristen idet problemene oppstår, de venter ikke til neste saksinntak. Mange klienter henvender seg derfor til Gatejuristens kontor i ordinær arbeidstid. GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristene er nå etablert i store deler av landet. Sist ut er Gatejuristen på Hamar og i Stavanger. Gatejuristenettverket har jobbet godt sammen i Nettverket består i dag av gatejuristene i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Hamar og Stavanger. I tillegg har Gatejuristen i Oslo et satelittprosjekt som innebærer utvikling av en ny gatejuristmodell, hvor målsetningen er mer tilgjengelighet for Gatejuristens klienter. Dette prosjektet er i første omgang etablert i Tønsberg, men tanken er at dette kan videreføres til andre byer dersom man får god erfaring med prosjektet. Gatejuristnettverket har hatt to møter i De ulike gatejuristkontorene har i stor grad felles mål og arbeidsmetoder og vi har stor nytte av å utveksle erfaringer. 10

10 STATISTIKK Gatejuristen har i perioden tatt inn 362 saker fra 199 klienter. I 2011 tok Gatejuristen inn 361 saker. Av sakene som ble tatt inn i 2012 er 129 saker fremdeles aktive og til behandling. Av de som ble arkivert i løpet av året er 129 representasjonssaker og 81 er veiledningssaker. 5 saker ble henvist fordi klienten falt utenfor målgruppen eller ikke hadde et juridisk problem. En sak ble overført til advokat og 17 saker ble avsluttet grunnet manglende oppfølgning fra klienten selv. Representasjonssaker er saker hvor Gatejuristen representerer klienten utad, for eksempel ved å sende brev, ringe eller delta på møter på vegne av klienten. I veiledningssaker gir Gatejuristen rettsråd til klienten, uten å representere klienten utad. 11

11 MOTTAKSSTED De fleste sakene som Gatejuristen tok inn i 2012 ble tatt inn på Gatejuristens kontor ved personlig oppmøte av klienten, og som regel uten at klienten på forhånd hadde avtalt møte med saksbehandlerne. Av de 362 sakene som kom inn i løpet av 2012 ble 231 av sakene tatt inn på kontoret ved personlig oppmøte. 57 saker ble tatt inn pr. telefon. 6 saker ble tatt inn pr. e-post eller brev. 68 saker ble tatt inn gjennom oppsøkende virksomhet, herunder 38 saker på Kafe 103 og 30 saker på Bymisjon. 12

12 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED Gatejuristen i Tromsø mottok 362 saker i Dette er lik 2011 et snitt på 30 saker hver måned. Pågangen har variert gjennom året og man ser en vesentlig større sakspågang i november med 46 saker. Det er et noe høyere antall i mai og juni måned med 38 saker for hver av disse månedene. Ellers er det et jevnt inntak av saker i januar, februar, mars og april. August, september og desember er noe lavere enn ellers i året, og juli viser seg og være den roligste måneden med bare 12 inntatte saker. Det er vanskelig å si noe om hvorfor antall saker fordeler seg slik de gjør. Det er ingen indikatorer på forhånd som tilsier at det skal være slik. Dette føyer seg inn i det faktum at det å jobbe med rusavhengige er uforutsigbart også her. 13

13 KJØNNSFORDELING Tallene fra 2012 viser at hovedvekten av Gatejuristens klienter er menn. Slik er statistikken også for 2010 og Av Gatejuristens 199 aktive klienter i 2012 var 135 menn og 58 kvinner. Dette tilsvarer 67,8 % menn og 29,1 % kvinner. I tillegg ble det registrert 6 anonyme klienter. De klienter som er registrert anonyme er gjerne pårørende som kontakter Gatejuristen eller klienter i veiledningssaker. Disse er hovedsakelig tatt inn pr. telefon, hvorpå Gatejuristen har henvist klienten eller besvart rettsspørsmål for så å arkivert saken. 14

14 KLIENTENES ALDER Størstedelen av Gatejuristens klienter er mellom 30 og 50 år. Vi ser noe økning i klientgruppen født 1990 og senere. Gatejuristen hadde også i 2012 som mål og nå ut til yngre rusavhengige. Dette vil også være et uttalt mål i 2013 som vi vil jobbe aktivt mot. Gatejuristens yngste klient i 2012 er født i

15 KLIENTENENES INNTEKTSGRUNNLAG FORDELT PÅ ANTALL SAKER Et fåtall av Gatejuristens klienter har ordinær arbeidsinntekt, bare 8,5 %. Størsteparten av klientene mottar ytelser fra NAV. Hele 35 % av de 199 klientene Gatejuristen hadde i 2012 mottok arbeidsavklaringspenger. Under kategorien annet er ytelser som sykepenger, dagpenger, barnetrygd eller at klienten er uten inntekt/ytelse. 16

16 KLIENTENES BOSTED Størsteparten av Gatejuristens klienter har folkeregistrert adresse i Troms fylke. En stor andel av våre klienter er uten fast bosted, hele 33, 6 %. Mange av disse er fra andre byer/fylker, men har flyttet til Tromsø uten å ha noen bolig. Flere av disse har vært uten bolig over flere år. Dette gjenspeiles også i at en stor del av Gatejuristens saker også i 2012 omhandler boligspørsmål. 17

17 KLIENTENES NASJONALITET 97,4 av Gatejuristens klienter i 2012 er fra Norge. Kun fem klienter har annen nasjonalitet enn norsk. 18

18 Arv Familie Avtaler/forbruker Fast eiendom Boligrett Erstatning og forsikring Trygd og pensjon Sosial- og helserett Gjeld Straffe-,politi- og fengselsrett Skatter/avgifter Arbeidsrett Utlendingsrett Forvaltningsrett Diverse SAKSOMRÅDER Gatejuristen har i 2012 behandlet saker innenfor følgende rettsområder: arverett, familierett, avtaler/forbrukerrett, fast eiendom, boligrett, erstatning og forsikringsrett, trygd og pensjon, sosial- og helserett, gjeld, straffe-, politi- og fengselsrett, skatter og avgifter, arbeidsrett, utlendingsrett, annen forvaltningsrett, psykiatri og ni saker som er registrert under diverse. Sosial- og helserettssaker utgjør størsteparten av sakene i 2012, herunder 23,4 %. Tett etterfulgt av saker innenfor straffe-, politi- og fengselsrett, hvor vi ser en betydelig økning fra 38 saker i 2011 til 57 saker i Antall saker fordelt på saksområder

19 Stønad til livsopphold/andre pengeytelser Hjelp i hjemmet Refusjonskrav Rett til varig bolig Rett til midlertidig bolig Bostøtte og andre øk. Ytelser individuell plan Annet SOSIAL- OG HELSERETT Sosial- og helserett utgjorde et stort antall av Gatejuristens saker også i 2012, hele 23,4 %. Størstedelen av sakene omhandlet stønad til livsopphold eller andre pengeytelser. Saker innenfor kategorien retten til bolig er også mange, herunder midlertidig bolig med 16 saker og varig bolig med 14 saker

20 GJELD Andelen saker innenfor rettsområdet gjeld var relativt høy også i 2012 Det er registrert 50 saker på gjeld, hvor forhandling med kreditor utgjør størstedelen av disse sakene. Det er registrert 28 saker på dette i Med lang ventetid på gjeldsrådgivning i Tromsø kommune har vi sett oss nødt til å bistå klienter også i disse sakene, selv om dette i utgangspunktet er en oppgave for gjeldsrådgiverne i NAV. Ofte har ikke klienten fullstendig oversikt over kreditorene eller hva utestående krav beløper seg til. Her ser Gatejuristen at man stadig oftere er med i hele prosessen Serie 1 21

21 TRYGD OG PENSJON 33 av de 362 sakene Gatejuristen tok inn i 2012 var innenfor saksområdene trygd- og pensjon. Noe som utgjør 9,1 % og er en reduksjon på 3,1 % fra Saker som omhandler arbeidsavklaringspenger utgjør 30,3 % av sakene i denne gruppen, noe som ikke er unaturlig da størsteparten av Gatejuristens klienter mottar arbeidsavklaringspenger eller har gjort det, men er gått over på uførepensjon. Antall saker trygd og pensjon

22 Vei, trafikk, førerkort, promille Beslag/inndragning Politisake, uoppgjorte forelegg Varetekt, prosessuelle spm Ransakelser, kontroller, urinprøver Forsvarer ifbm straffesak Bistand til fornærmede Soning i institusjon ( 12) Spm om anke Spm om innkalling til soning Annet STRAFF-, POLITI- OG FENGSELSRETT Saker innenfor straffe-, politi- og fengselsrett utgjorde 15,1 % av det totale saksantallet i 2012, med 57 registrerte saker. Dette er en betydelig økning fra året før, fra 38 saker til 57 saker. Altså en økning på 4,6 % på ett år. 15 saker er innenfor område vei, trafikk, førerkort, promille Antall saker straffe-, politi- og fengselsrett Aksetittel 23

23 BOLIGRETT I 2012 hadde Gatejuristen 30 registrerte saker under saksområdet boligrett. Dette er 8,2 % av det totale saksantallet. Sakene omhandler primært oppsigelse og utkastelse. Andelen saker under annet er også noe høy. Dette er hovedsakelig husleietvister. 24

24 KAPITTEL 4 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE Gatejuristen har i store deler av 2012 hatt en ekstra juriststilling i form av arbeidspraksis via NAV. Dette har hatt stor betydning for driften av kontoret, blant annet fordi vi kunne holde kontoret åpent når vi har vært på oppsøkende saksmottak. Vi har valgt og ikke øke antall frivillige i 2012 og vi vil opprettholde antall frivillige også i Det å jobbe med frivillige krever gode rutiner og tett oppfølging for å hindre at saker blir liggende. De frivillige er ikke en ensartet gruppe og i noen tilfeller vil saker ikke bli like godt ivaretatt. Dette er utfordringer som vi jobber med hele tiden. Gatejuristen tok inn tilnærmet samme antall saker i 2012 som året før. Det skiller bare med en sak. Vi hadde en betydelig økning av antall saker i Det er imidlertid urealistisk at økningen skal fortsette. Gatejuristen har i hele 2012 hatt 3 tilnærmet fulle stillinger. Størstedelen av sakene kommer inn på dagtid og mye av saksbehandlingen og klientmøtene foregår på dagtid. Dersom Gatejuristen skal opprettholde saksmengden og eventuelt kunne øke denne, må nye ressurser tilføres på dagtid. Det er ikke rom i økonomien for å opprettholde 3 stillinger i 2013 og det er ikke realistisk at vi får tilført ressurser fra NAV slik vi har hatt i En forutsetning for at nivået på antall saker i 2013 skal opprettholde eventuelt økes, vil være økte bevilgninger fra Justisdepartementet. Gatejuristen i Tromsø har betydelig støtte fra både Tromsø kommune og Fylkeskommunen. Støtten fra lokalt hold representerte godt over halvparten av totale midler i Gatejuristen i Tromsø har hatt større pågang fra klienter fra Nordland og Finnmark fylke og fra andre byer i Troms i Dette byr på utfordringer både for klientene, men også for saksbehandlerne. Det er ikke alltid like lett å nå klientene på telefon. For å få fremdrift i sakene kan det by på problemer dersom klientene ikke er tilgjengelig på telefon. Når man ikke har oppsøkende saksmottak heller, vil saker ofte stå i stampe. Vi har et sterkt ønske om å tilby rettshjelp til våre klienter også utenfor Tromsø, og vi jobber målrettet mot i første omgang å få til et oppsøkende saksmottak i Harstad. Avstander og knappe ressurser gjør dette utfordrende. Med en kjøretid på 4 timer alternativt en hurtigbåttur på 3 timer, vil det gå en hel dag på et slikt saksmottak. Dersom det skal være to til stede på mottak innebærer dette at kontoret må holdes stengt de dagene det er oppsøkende saksmottak utenfor Tromsø. Gatejuristen i Tromsø er et rettshjelpstilbud til alle rusavhengige i Nord-Norge. Vi har klienter fra mange nord norske kommuner. Vi mener derfor at vi bør være lettere tilgjengelig også for gruppen som bor utenfor Tromsø by. Gatejuristen opplever at usikkerheten knyttet til søknadsprosess i justisdepartementet er en stor utfordring. Vi har i tidligere år fått tilbakemelding fra Justisdepartementet i mai måned. Nesten halve året er gått og det er vanskelig å planlegge drift når man ikke vet om man har tilstrekkelige midler og hvor mye midler man har å disponere over. 25

25 KAPITTEL 5 ØKONOMI BUDSJETT OG REGNSKAP Budsjettet for 2012 ble satt opp på bakgrunn av erfaringene fra driften i Gatejuristen har i 2012 hatt midler fra Fylkeskommunen i tillegg til Tromsø kommune og Justisdepartementet. Vi har også hatt noe midler fra Eckbos legater, KPMG, ulike advokater i Tromsø, Christensen og Amundsens legat, NAV og fra Grasrotandelen. Gatejuristen fikk reduserte overføringer fra Tromsø kommune i 2012 sammenlignet med året før. Dette medførte at vi måtte skaffe differansen mellom det vi hadde budsjettet med og det vi faktisk mottok. Ragni Ramberg som er frivillig i Gatejuristen mobiliserte en innsamling på Årsmøte til advokatforeningens Troms krets og tok inn i underkant av ,- kroner. På grunn av mindre lønnsutgifter kom vi likevel i mål. Også i 2012 har størstedelen av Gatejuristens midler gått til dekning av lønnskostnader og husleie. Gatejuristen hadde ingen større investeringer i

26 BUDSJETT FOR GATEJURISTEN TROMSØ 2013 Inntekter Offentlige inntekter Justisdepartementet Tromsø kommune Tromsø Fylkeskommune Private bidragsytere Gaver/tilskudd fra private bidragsytere Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Lønn og regnskapskjøring Kurs, reise og oppholdsutgifter Kontorrekvisita Inventar og utstyr Kontingenter Forsikringer Telefon og porto Styre og bedriftsforsamlingsmøter Andre utgifter Sum kostnader kr , kr , kr ,- 4 3 årsverk 27

27 28

28 29

29 30

30 31

31 32

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Årsrapport 2010 DAGLIG LEDER HAR ORDET JURK har hatt store ambisjoner for året som har gått, og i arbeidet med årsrapporten ser jeg at

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2011 DAGLIG LEDER HAR ORDET Fungerer rettsreglene og praktiseringen av disse i samfunnet like bra for kvinner som for menn? JURK har siden 1974 holdt fast ved et kvinneperspektiv i vårt arbeid,

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. ÅRSRAPPORT 2014 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer