Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen"

Transkript

1 Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II

2 Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret del 3 Forfattere: Kari Hjellum og Mads Hagebø Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus - region vest Bergen Vestre Torggate 11, 84 Bergen. Tlf 9 86 /36 eller mobil Område: Hordaland, Sogn og Fjordane. Hjemmeside: Spisskompetanse: «Kjønn og rus» og «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet.

3 Forord Kompetansesenteret Rus region Vest har samarbeidet med NAV Ytrebygda i prosessen med å utvikle innsatser overfor rusmiddelavhengige. Kontoret har utviklet en prosjektplan overfor målgruppen bestående av ni ulike delprosjekter. Ett av prosjektene har vært utvikling av Ytrebygdamodellen, et arbeid som ble beskrevet i rapporten «Ut av kontoret» og utgitt ved Stiftelsen Bergensklinikkene i. Kompetansesenteret har bistått samarbeidet blant annet med veiledning omkring dokumentasjon, og dette er den andre rapporten som dokumenterer oppfølging av rusmiddelavhengige. I 2 startet NAV Ytrebygda (den gang sosialtjenesten) et systematisk arbeid for å nå frem til en gruppe klienter som over lang tid var definert som en tyngre gruppe med rusproblem. Formålet var å gi målgruppen bedre tjenester, noe som igjen kunne gi dem en bedret livskvalitet. Det ble valgt ut klienter som systematisk ble fulgt opp i prosjektet. Innsatsen ble avgrenset inn mot en gruppe klienter som hadde vært rusmiddelavhengige over lang tid og som var uten fast bolig. Ved utvelgelsen av klientene var det 1 andre klienter som ble definert i «samme» målgruppe, og som ble fulgt opp på vanlig måte av saksbehandlere ved kontoret. I 8 ble det gjennomført en gjennomgang av status både overfor de klientene som deltok i prosjektet og de klientene som ikke ble valgt for prosjektet. Denne rapporten er altså et tilbakeblikk der en sammenligner status overfor klientene (prosjektgruppen) som ble fulgt opp med de klientene (kontrollgruppen) som fikk ordinær oppfølging ved kontoret. Rapporten dokumenterer status ved oppstart i 2, status i 4 og i 6 i forhold til områdene bolig, økonomi og oppfølging i rustiltak (LAR behandling, poliklinisk eller institusjonsbehandling). Evalueringsrapporten er skrevet av prosjektmedarbeiderne og sosialsjef ved NAV Ytrebygda. Rapporten synliggjør systematisk arbeid over tid, og dokumenterer endringer i livssituasjonen for gruppen rusmiddelavhengige. Medarbeidere ved NAV Ytrebygda i Bergen har fokus på å arbeide systematisk over tid med klientgruppen, og på ny vil en gjennom rapporten bidra til å drøfte, forsterke og iverksette utviklingsarbeid som bidrar til positiv endring overfor målgruppen. Rapporten inngår som en del av Kompetansesenterets oppdrag fra Helsedirektoratet, der vi vil bistå med at innsats blir dokumentert, bidra til å utvikle metodikk, utveksle erfaringer og styrke innsatsen overfor klienter med rusproblematikk. Bergen, mai 9 Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Vibeke Johannessen 9 stiftelsen bergensklinikkene OPPFØLGINGSSTUDIE AV YTREBYGDAmodellen Ut av kontoret DEL II 1

4 2

5 Innhold Innledning / 4 Undersøkelsesmetode / Funn fra screening / 6 Boligsituasjon for klienter i prosjektgruppen Situasjon i forhold til rus for klienter i prosjektgruppen Økonomisk situasjon for klienter i prosjektgruppen Refleksjon rundt utvikling for klienter i prosjektgruppen / 7 Boligsituasjon Situasjon i forhold til rus / tiltak Økonomisk situasjon Sammenlikning mellom klienter i prosjektgruppen og 1 klienter i kontrollgruppen / 8 Klienter i egen bolig Refleksjon / vurdering Klienter i rustiltak Refleksjon / vurdering Klienter som mottar annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp Refleksjon / vurdering Økonomi på systemnivå Refleksjon / vurdering Avslutning / 12 9 stiftelsen bergensklinikkene OPPFØLGINGSSTUDIE AV YTREBYGDAmodellen Ut av kontoret DEL II 3

6 Innledning Fra 2 til 4 ble klienter ved Ytrebygda sosialtjeneste prioritert til å få tettere oppfølging av to ruskonsulenter over en to års periode i rusprosjektet Ytrebygdamodellen. Ved utvelgelsen av klienter i august 2 ble det utarbeidet en liste med 3 klienter ved kontoret som ble vurdert å være aktuelle kandidater for prosjektet. klienter ble valgt ut og fikk tett oppfølging av to ruskonsulenter i to år. De 1 andre klientene fikk oppfølging av sosialkuratorer ved sosialkontoret. Prosjektet «Ytrebygdamodellen» ble evaluert, og rapporten «Ut av kontoret» ble utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. I ettertid har vi ofte fått spørsmål om hvordan det har gått med de klientene etter at prosjektet ble avsluttet. Vi har også stilt oss dette spørsmålet, og har ønsket å undersøke dette nærmere. Vi har også vært nysgjerrige på hvordan det har gått med de 1 klientene som ikke ble valgt ut til å delta i rusprosjektet. Fra 6 har sosialtjenesten i Ytrebygda fått midler fra Sosial- og helsedirektoratet til et -årig rusprosjekt som består av 9 forskjellige delprosjekt. Ett av delprosjektene er «Videreføring av Ytrebygdamodellen.» Et annet delprosjekt er «Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen» der hovedmålet er å undersøke hvordan det har gått med de klientene som deltok i rusprosjektet fra 2-4 i forhold til økonomisk situasjon, situasjon i forhold til rus og boligsituasjon, samt undersøke hvordan det har gått med de 1 klientene som ikke ble valgt ut til å delta i rusprosjektet fra 2-4. Hovedfokus i oppfølgingsstudien er de klientene som fikk oppfølging i prosjektet fra 2 4 (heretter kalt prosjektgruppen). Hva er aktuell situasjonen for disse klientene i forhold til bolig, økonomi og rus i 6, to år etter at prosjektet ble avsluttet? De 1 klientene som ikke ble valgt ut til deltakelse i prosjektet omtales her som kontrollgruppe. Kontrollgruppen vil bli sammenliknet med prosjektgruppen i forhold til boligsituasjon, økonomisk situasjon og situasjon i forhold til deltakelse i rustiltak. 4

7 Undersøkelsesmetode Oppfølgingsstudien baserer seg på en screening av aktuell situasjon for klientene på tidspunktene august 2 (prosjektstart), august 4 (prosjektslutt) og august 6 (to år etter prosjektslutt). Screeningen er gjort i forhold til klientenes boligsituasjon, økonomisk situasjon og deltakelse i rustiltak. Vi har også undersøkt økonomi på systemnivå, det vil si utbetaling av økonomisk sosialhjelp fra Bergen kommune til klientene i 2, 4 og 6. Boligsituasjon: Hva er boligsituasjonen til klientene: Å ha egen bolig innebærer å eie eller leie privat bolig eller leie kommunal bolig. UFB innebærer å være uten fast bolig der klientene bor ute, midlertidig hos andre eller på midlertidig botilbud betalt av sosialtjenesten. Økonomisk situasjon: Klientenes hovedinntekt: Mottar klientene økonomisk sosialhjelp eller annen ytelse som trygdeytelse eller arbeidsinntekt? Deltakelse i rustiltak: Er klienten i noe form for rustiltak, for eksempel behandling i spesialisthelsetjenesten (poliklinisk behandling, institusjonsbehandling eller Legemiddelassistert rehabilitering LAR.) Det fremkommer ikke av screeningen hvilken oppfølging som er gitt i tiden mellom screeningstidspunktene, eller om klientene i disse periodene har hatt annen ytelse enn sosialhjelp og/eller har vært i rustiltak. Screeningen er basert på opplysninger fra ansatte i sosialtjenesten, og ikke ut fra samtaler med klientene. 7 av de klientene fra prosjektgruppen var pr. mars-7 overført fra Ytrebygda sosialtjeneste til andre bydeler og sosialkontor i Bergen kommune. En klient er død. 2 av de 1 klientene i kontrollgruppen er overført til andre bydeler. En klient er død. Kort beskrivelse av prosjektgruppen: 13 menn og 7 kvinner. 19 var UFB ved prosjektstart, 16 bodde på midlertidig botilbud. 16 klienter mottok økonomisk sosialhjelp med en total utbetaling på kr. 2,7 millioner i 2. Årlig utbetaling var i gjennomsnitt kr. 13.,- pr. klient i klienter opplyste å være i aktiv rus. Majoriteten av klientene hadde et opiatdominert rusmisbruk. Kort beskrivelse av kontrollgruppen: 7 menn og 3 kvinner. 4 var UFB i 2, mottok økonomisk sosialhjelp og hadde trygdeytelse. Total utbetaling av økonomisk sosialhjelp for klientgruppen var kr. 7.,- i 2. Årlig utbetaling var i gjennomsnitt kr. 8.,- pr. klient. 8 klienter opplyste til sosialtjenesten at de brukte rusmidler. Type rusmiddel: 6 narkotika, 4 alkohol. Sammenlikning mellom prosjektgruppen og kontrollgruppen: Dersom vi ut fra å sammenlikne de to klientgruppene skulle måle effekten av oppfølging etter Ytrebygdamodellen, vurderes det at klientgruppenes situasjon i forhold til bolig, økonomi og bruk av rusmidler måtte ha vært lik i utgangspunktet, og oppfølgingen fra 2 4 måtte vært forskjellig ved at kontrollgruppen ikke fikk oppfølging i 2 år. Kontrollgruppen fikk oppfølging av sosialkurator fra 2 4 som ved å overføre klienter til prosjekt fikk økt kapasitet. Utgangspunktet for de to klientgruppene var: I prosjektgruppen var 9 % UFB, i kontrollgruppen var 4 % UFB. 8 % i prosjektgruppen mottok økonomisk sosialhjelp, i kontrollgruppen mottok % økonomisk sosialhjelp. I prosjektgruppen opplyste 9 % til sosialtjenesten at de brukte rusmidler, i kontrollgruppen 8 %. 9 stiftelsen bergensklinikkene OPPFØLGINGSSTUDIE AV YTREBYGDAmodellen Ut av kontoret DEL II

8 Klientgruppene var ut fra dette forholdsvis like når det gjaldt bruk av rusmidler. I prosjektgruppen var langt flere klienter UFB og flere mottok økonomisk sosialhjelp. Valg av prosjektgruppen i forhold til valg av kontrollgruppen var i hovedsak basert på en vurdering av at de klientene skulle være de mest ressurskrevende for kontoret både i forhold til økonomi, boligløshet og bruk av personell. Funn fra screening Diagram 1: Boligsituasjon for klienter i prosjektgruppen Av totalt klienter var 19 klienter uten fast bolig (UFB) ved prosjektstart i 2, en klient hadde bolig. I 4 hadde UFB 18 klienter egen bolig og to var UFB. I 6 har 1 klienter egen bolig, fire klienter er UFB (to av disse var også UFB i 2 og 4) og en klient er død. UFB To klienter har mistet bolig etter endt prosjektperiode i 4. 8 Diagram 1 2: Situasjon i forhold til rus for klienter i prosjektgruppen Av totalt klienter var 18 klienter i aktiv rus og to i rustiltak i 2. 1 I 4 var 1 klienter i aktiv rus 1 og fem klienter i rustiltak. I 6 er 1 klienter i rustiltak (LAR), ni klienter i aktiv rus og en er død. Diagram 3: Økonomisk situasjon for klienter i prosjektgruppen 1 BOLIG Antall klienter I 2 mottar 16 klienter økonomisk sosialhjelp og fire mottar andre ytelser. I 4 mottar 14 klienter økonomisk sosialhjelp og seks klienter andre ytelser. I 6 mottar 13 klienter økonomisk sosialhjelp 2 og seks 4 klienter andre 6 ytelser, en klient er død. AKTIV RUS 1 BOLIG Antall klienter 1 UFB6 BOLIG 8 4 Antall klienter 1 PROSJEKTGRUPPE ( klienter) I TILTAK PROSJEKTGRUPPE ( klienter) PROSJEKTGRUPPE ( klienter) Antall klienter AKTIV RUS I TILTAK Diagram 1: Boligsituasjon Antall klienter Diagram 2: rus-situasjon UFB AKTIV RUS PROSJEKTGRUPPE ( klienter) 7 BOLIG I TILTAK Antall klienter Antall klienter PROSJEKTGRUPPE ( klienter) ØKONOMISK SOSIALHJELP Diagram 3: økonomisk situasjon PROSJEKTGRUPPE ( klienter) ANDRE YTELSER AKTIV RUS PROSJEKTGRUPPE ( klienter) Antall I TILTAK klienter Antall klienter ØKONOMISK SOSIALHJELP ANDRE YTELSER 1 8 % av KONTROLLGRUPPE klienter (9 klienter) PROSJEKTGRUPPE ( klienter) Antall klienter ØKONOMISK SOSIALHJELP 6 1 ANDRE 6 YTELSER 8 Antall klienter

9 Refleksjon rundt utvikling for klienter i prosjektgruppen Boligsituasjon Fra 2 4 skjedde det en stor endring i boligsituasjon for de klientene i prosjektgruppen. Det vurderes som et bra resultat at 1 av klienter fortsatt har egen bolig i 6, to år etter prosjektet ble avsluttet. Ut fra den problematikken denne klientgruppen hadde i forhold til rus, bolig og helse vurderes det som positivt at så mange fortsatt har egen bolig. Egen bolig ble vurdert som et suksesskriterie i prosjektet fordi egen bolig var en inngangsport for prosjektmedarbeiderne til å få tilgang til, og kontakt med klientene. Egen bolig gjorde det også mulig for klientene å nyttiggjøre seg tiltak som for eksempel LAR. På denne måten vurderes egen bolig å være en viktig og stabiliserende faktor i klientenes liv. Situasjon i forhold til rus / tiltak Fra 2 4 har tre flere klienter kommet i rustiltak. Den største endringen ser ut til å skje etter prosjektslutt, fra 4 6. I 6 er 1 klienter kommet i tiltak. Tiltaket er Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Før prosjektslutt i 4 var flere klienter blitt innsøkt på LAR, men ikke startet opp. Det vurderes at egen bolig har muliggjort det å starte på LAR og at denne prosessen er tidkrevende. Økonomisk situasjon Det er ingen endring i økonomisk situasjon for klientene fra klienter mottar annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp. Det er ukjent om det har vært endring i økonomisk situasjon for klientene mellom screeningtidspunktene. Denne klientgruppen har ofte andre ytelser i perioder, for eksempel rehabiliteringspenger eller yrkesrettet attføring. Det ble etter prosjektslutt vurdert at rett ytelse for flere av klientene ville kunne være uføretrygd. Det er en erfaring i sosialtjenesten at det ofte er svært krevende for denne klientgruppen å gjøre gjeldende sine trygderettigheter. Dette til tross for at mange i klientgruppen har omfattende fysiske og psykiske helseplager, og sammensatt problematikk i forhold til helse og bruk av rusmidler. Resultatet er at mange blir sosialhjelpsmottakere over flere år. Det vurderes å være en utfordring å få til endringer når det gjelder den økonomiske situasjonen til denne klientgruppen. Å sikre denne klientgruppen varige ytelser vurderes å være den største utfordringen. Resultatet av dette blir at klientgruppens økonomiske situasjon blir mer uforutsigbar, de lever på et absolutt økonomisk minstenivå og avhengighetsforholdet til sosialtjenesten opprettholdes. 9 stiftelsen bergensklinikkene OPPFØLGINGSSTUDIE AV YTREBYGDAmodellen Ut av kontoret DEL II 7

10 4 Sammenlikning mellom klienter i prosjektgruppen og 1 klienter i kontrollgruppen klienter i egen bolig PROSJEKTGRUPPE ( klienter) PROSJEKTGRUPPE ( klienter) 2: % i prosjektgruppen og 6% i kontrollgruppen i egen bolig. 4: 9% i prosjektgruppen og 88% i kontrollgruppen i egen bolig. 6: 79% i prosjektgruppen og 77% i kontrollgruppen i egen bolig. Refleksjon / vurdering 1 Det skjer størst endring i prosjektgruppen fra 2 4, men også flere klienter i kontroll- 8 gruppen får egen bolig i samme periode. I 2 var det vesentlig forskjell mellom prosjektgruppen 6 og kontrollgruppen da kun % i prosjektgruppen hadde egen bolig og 6 % i kontrollgruppen 7 6 hadde egen bolig. I 6 er det nesten samsvar mellom de to klientgruppene: I prosjektgruppen 4 har 79 % egen bolig og i kontrollgruppen har 77 % egen bolig PROSJEKTGRUPPE ( klienter) klienter i rustiltak PROSJEKTGRUPPE ( klienter) PROSJEKTGRUPPE ( klienter) : 2 % i prosjektgruppen i rustiltak, % i kontrollgruppen er under LAR. 4: 2 % i prosjektgruppen er i rustiltak og 66 % i kontrollgruppen er under LAR. 6: 2 % i prosjektgruppen er under LAR og % i kontrollgruppen er under LAR. 8 Refleksjon / vurdering 4 Det skjer en stor endring ved at 66 % av klientene i kontrollgruppen er under LAR i 4. I 6 er ca % i begge klientgruppene under LAR. For kontrollgruppen skjer det størst endring fra (prosjektperioden) og for prosjektgruppen skjer det størst endring fra 4 6. PROSJEKTGRUPPE ( klienter) Det vurderes KONTROLLGRUPPE at egen (9 klienter) bolig har innvirkning på om klientene kan nyttiggjøre seg et rustiltak. Flere klienter i kontrollgruppen hadde bolig i 2. Klientene i prosjektgruppen «kommer etter» med bolig i 4 og det skjer en økning for antall klienter i LAR frem til 6. I kontrollgruppen er 2 % færre klienter under LAR i PROSJEKTGRUPPE ( klienter) 6 1 NORSKE KR

11 PROSJEKTGRUPPE ( klienter) Kan det være en sammenheng mellom sosialkuratorenes tid til oppfølging av klientene i kontrollgruppen fra 2 4 ettersom ressurser ble frigjort ved at to ruskonsulenter jobbet med de 4 klientene i prosjektgruppen som tidligere hadde fått oppfølging av sosialkurator? 3 LAR er aktuell rustiltak i begge klientgruppene. Innsøking og oppstart på LAR er en tidkrevende 1 prosess 2 og det er et 4 krav til klienten 6 om egen bolig. Det vurderes at det er en sammenheng mellom den høye prosentdelen som hadde egen bolig i kontrollgruppen i 2 og antallet som er startet på LAR i 4. Den samme utviklingen ser ut til å skje i prosjektgruppen fra 4 6 klienter som mottar annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp PROSJEKTGRUPPE ( klienter) 1 8 2: % i prosjektgruppen og % i kontrollgruppen mottar annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp Refleksjon / vurdering PROSJEKTGRUPPE ( klienter) Det skjer en stor KONTROLLGRUPPE endring (9 ved klienter) at 88 % i kontrollgruppen mottar annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp i 4 mot % i 2. Fra 4 6 reduseres imidlertid dette igjen til 62 %. 1 NORSKE KR Utviklingen i prosjektgruppen er slakkere og det har ikke vært noen endring fra Det vurderes at den store endringen i kontrollgruppen fra 2 4 kan ha sammenheng med saksbehandlernes 9 ressurser til å følge opp klientene i kontrollgruppen i denne perioden. Videre at endringer i forhold til økonomisk situasjon muliggjøres ved at kontrollgruppen i utgangspunktet 6 var mer stabil i forhold til boligsituasjon og dermed også hadde mulighet til å nyttiggjøre seg LAR. 3 4: 3 % i prosjektgruppen og 88 % i kontrollgruppen mottar annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp. 6: 31 % i prosjektgruppen og 62 % i kontrollgruppen mottar annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp. Både for prosjektgruppen og kontrollgruppen ser det ut til å være en utfordring for klientene å gå fra å være sosialhjelpsmottakere til å motta mer varige og stabile ytelser fra folketrygden (NAV) I 6 er det færre klienter i kontrollgruppen som mottar annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp enn i 4. Dette kan bekrefte den erfaringen vi har i sosialtjenesten på at denne klientgruppen ofte «vandrer» mellom å motta økonomisk sosialhjelp og å motta midlertidige ytelser som rehabiliteringspenger eller yrkesrettet attføring. Det er også en erfaring i sosialtjenesten at de klientene som mottar andre ytelser enn økonomisk sosialhjelp har lave utbetalinger, noe som ofte gjør at de trenger supplerende sosialhjelp for å komme opp på et økonomisk minstenivå. Økonomi på systemnivå Opplysninger om utbetalt økonomisk sosialhjelp er hentet fra sosialtjenesten i Bergen kommune. For de klientene som er blitt overført til annet sosialkontor, er opplysningene innhentet fra «nytt» sosialkontor. 9 stiftelsen bergensklinikkene OPPFØLGINGSSTUDIE AV YTREBYGDAmodellen Ut av kontoret DEL II 9

12 Følgende er blitt utbetalt i økonomisk sosialhjelp fra sosialtjenesten i Bergen: utbetalt økonomisk sosialhjelp for klientene i prosjektgruppen PROSJEKTGRUPPE PROSJEKTGRUPPE ( klienter) ( klienter) KONTROLLGRUPPE (9 klienter) % 3 av klienter NORSKE KR PROSJEKTGRUPPE ( klienter) 1 NORSKE KR 2: Kr 2.7.,- 1 4: Kr 1..,- 9 6: Kr 1.3., utbetalt økonomisk sosialhjelp for klientene i kontrollgruppen PROSJEKTGRUPPE ( klienter) NORSKE KR 2: Kr 7.,- 4: Kr.,- 6: Kr 3., Gjennomsnittlig årlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp pr. klient i de to klientgruppene er regnet ut som gjennomsnittstall på hele prosjektgruppen og gjennomsnittstall på hele kontrollgruppen. Dette innebærer at det til noen klienter ikke er utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Summene sier ikke noe om nivået på utbetaling til hver klient. Gjennomsnittlig årlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp pr. klient i prosjektgruppen: 2: Kr. 13.,- 4: Kr. 7.,- 6: Kr. 7.,- Gjennomsnittlig årlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp til klienter i kontrollgruppen: 2: Kr. 8.,- 4: Kr. 6.,- 6: Kr. 4.,- 1

13 Refleksjon / vurdering Klientene i prosjektgruppen var i utgangspunktet mer kostnadskrevende enn klientene i kontrollgruppen. Det ble i 2 utbetalt i gjennomsnitt kr. 13.,- pr. klient i prosjektgruppen og kr. 8.,- til klientene i kontrollgruppen. Den største reduksjon i utbetaling skjer fra 2 4 for prosjektgruppen. Det skjer fortsatt en reduksjon i utbetaling av økonomisk sosialhjelp frem til 6 for denne gruppen. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp reduseres også for kontrollgruppen. Vi har ved kontoret diskutert at det å ha prosjekt gir økt fokus i arbeidet, ikke bare for prosjektmedarbeiderne, men også for hele sosialkuratorstaben. I 6 er fremdeles gjennomsnittlig utbetaling pr. klient pr. år høyere for klienter i prosjektgruppen enn klienter i kontrollgruppen. Det vurderes at prosjektgruppen var en mer ressurskrevende klientgruppe i utgangspunktet og at de etter fire år fortsatt er det. I den grad kostnadene skulle være et mål på å velge den mest ressurskrevende gruppen, vil utviklingen, sammenliknet med kontrollgruppen, bekrefte at vi valgte rette klienter til prosjektgruppen. 9 stiftelsen bergensklinikkene OPPFØLGINGSSTUDIE AV YTREBYGDAmodellen Ut av kontoret DEL II 11

14 Avslutning Det vurderes at prosjektgruppen har fått mer stabilitet i livet i løpet av 4 år ved at hovedtyngden av klientene har stabilisert seg i egen bolig. Det vurderes at dette også har bidratt til å gi flere av klientene en bedre livskvalitet. Videre vurderes det at dette ikke kun var et godt resultat på kort sikt, men at det har holdt seg over tid. I et langsiktig perspektiv ser det ut til at klientene i prosjektgruppen og kontrollgruppen vandrer frem og tilbake som mottakere av økonomisk sosialhjelp, og at de er en lav-inntektsgruppe som lever på et økonomisk minstenivå over flere år. Flere av klientene i prosjektgruppen hadde, ved prosjektstart i 2, en dysfunksjonell relasjon til sosialtjenesten preget av mye støy og konflikter, og hyppig bytte av sosialkuratorer. Det vurderes at det har skjedd en endring ved at relasjonene mellom klient og sosialtjeneste har blitt mer funksjonelle. Til tross for at vi som system vurderer dette som en positiv endring, har ikke klientene blitt uavhengige av sosialtjenesten, men kontakten og relasjonen har endret karakter. Dersom vi i sosialtjenesten skal sette et kritisk søkelys på oss selv som system, bør det stilles spørsmål ved hva som er et godt resultat og hva som regnes som vellykket. Vi ønsker å presisere at dette vurderes ut fra våre definisjoner på hva som er god livskvalitet og hva som gir en person stabilitet i en vanskelig livssituasjon. Samtidig opplever vi i kontakt med klientene at deres målsettinger ofte samsvarer med systemets definisjoner på hva som er god livskvalitet. Etter å ha gjennomført oppfølgingsstudien er vi ikke i tvil, men heller styrket i troen på at det nytter å satse på gruppen hardt belastede rusmiddelavhengige med sammensatt problematikk i forhold til fysisk og psykisk helse, boligløshet og økonomi. Gruppen er en lite prioritert gruppe og vurderes ofte som utilgjengelig for tiltak og med lite potensial for endring. Ut fra våre erfaringer i prosjektet fra 2 4, og funnene i denne oppfølgingsstudien, bestrider vi dette. 12

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Trygghet, tillit, håp og forankring. Saritha Hovland og Anette Wasa Tverlid

Trygghet, tillit, håp og forankring. Saritha Hovland og Anette Wasa Tverlid Trygghet, tillit, håp og forankring Saritha Hovland og Anette Wasa Tverlid Om oss NAV, 30.07.2014 Side 2 Innhold Bakgrunn for prosjektet Formål Målsetting og delmål Metoden Arbeidsprosessen Resultater

Detaljer

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk Kartleggingsverktøy, brukermedvirkning, systematisk tiltaksplanarbeid

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2017/927 Saksbehandler: Trond Larsen Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.03.2017 Formannskapet 23.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2012 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Forord Kompetansesenter rus region vest Bergen har samarbeidet

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier Notat Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Dato desember 2009 STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824 Prosjektets hovedmål Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester Fagnotat Saksnr.: 201302442-41 Emnekode: ESARK-4559 Saksbeh: KAHJ Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Etat for sosiale

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2015. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Til Styringsgruppen BrukerPlan 2014 Kopi til: Fra: Arbeidsgruppen BrukerPlan 2014 Dato: 07. oktober 2014 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness 1. Gjennomgang av pasient populasjon 1998-2009 2. Regionale forskjeller? Hva er spesielt med Vest Agder 3. Erfaringer som er gjort av planlagte utskrivelser i LAR Gjennomgangen Artikkel publisert tidsskriftet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Erfaringer og muligheter for forsknings- og utdanningssamarbeid - med utgangspunkt i erfaringer fra NAV Sagene

Erfaringer og muligheter for forsknings- og utdanningssamarbeid - med utgangspunkt i erfaringer fra NAV Sagene Oslo kommune Bydel Sagene NAV Sosialtjenesten Seminar om utdanning, Oslo Kommune og Helsam Erfaringer og muligheter for forsknings- og utdanningssamarbeid - med utgangspunkt i erfaringer fra NAV Sagene

Detaljer

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Helse og Velferdskontor Heimdal 71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Foto: Geir Hageskal Til barn og unges beste. Ingunn Egtvedt og Line Fischer Østlyng Oversikt Kort presentasjon av

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Prosjekt "tettere individuell oppfølging" (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/

BODØ KOMMUNE. Prosjekt tettere individuell oppfølging (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/ BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60141/08 05/7789 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 10.11.2008 08/16 Ruspolitisk råd 11.11.2008 08/17 Komite for

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN

SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN 16.09.09 MANDAT Utrede habile og stabile tiltak som ivaretar et helhetlig tilbud, og som gir en rett

Detaljer

MOTTATT P l: ", Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF

MOTTATT P l: , Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF Kristiansund kommune MOTTATT P l: ", 2009!* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommun e og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBF:II)SAV'IALE VEDRØRENDE INTE(:RERIN(:STII.TAKET

Detaljer

Regjeringens innsats mot fattigdom

Regjeringens innsats mot fattigdom Regjeringens innsats mot fattigdom 2006 2009 Et inkluderende samfunn Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. Kampen mot

Detaljer

Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015. Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning

Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015. Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Bostedsløshet og rus Nasjonale kartlegginger av bostedsløse fem i alt 6200 bostedsløse i 2012

Detaljer

Bakgrunn. Barnefattigdomsprosjektet/barnefamiliearbeidet. Behov for å frigjøre kommunale boliger til andre personer/grupper

Bakgrunn. Barnefattigdomsprosjektet/barnefamiliearbeidet. Behov for å frigjøre kommunale boliger til andre personer/grupper Bakgrunn Barnefattigdomsprosjektet/barnefamiliearbeidet Behov for å frigjøre kommunale boliger til andre personer/grupper Husbanken ønsker å fokusere på NAV s brukere Med sitt særskilte fokus på barnefamilier

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Trondheim kommune Sluttrapport "Samhandling om færre i midlertidig bolig" Veien til egen bolig 1 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt... 3 2. Felles oppsummering... 3 3. Oppsummering fra de enkelte bydelsprosjektene...

Detaljer

BrukerPlan 2014 Bergen kommune Kartlegging av personer med rus-/rop lidelse

BrukerPlan 2014 Bergen kommune Kartlegging av personer med rus-/rop lidelse BrukerPlan 2014 Bergen kommune Kartlegging av personer med rus-/rop lidelse Nettverkssamling ECAD 27. januar 2015 Maria BrukerPlan Kartlegging på systemnivå Årlig her-og-nå kartlegging av personer over

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen 1 Tiltak med småhus i Trondheim Bakgrunnen for etablering av småhus

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Fylkesmannen i Aust-Agder områdeovervåkning 2012 Fylkesmannen i Aust-Agder har i 2012 undersøkt hvordan NAV Grimstad og NAV Gjerstad arbeider med oppfølging

Detaljer

Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet

Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet Luft under vingene - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet 1. Sammendrag Luft under vingene - et kultur og fritidstilbud for rusmisbrukere på Møteplassen. Bakgrunnen Møteplassen

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte november 2016 tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte november 2016 tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2016/10645 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C)

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Registreringsskjema for kvalifiseringsprogram 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i kvalifiseringsprogram.

Detaljer

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50 Byrådssak 121/14 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere KJMD ESARK-45-201200046-50 Hva saken gjelder: Utredning vedrørende muligheter for økte krav om aktivisering av mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7

Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7 Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7 Dato: 26.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2009/885 Kirsten Rytter, Knut Aagnes 133.3 Saksgang Utvalg Møtedato Helse- og sosialkomiteen 14.03.2013 Bydelsutvalget

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-38 233 A10 DRAMMEN 19.01.2009

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-38 233 A10 DRAMMEN 19.01.2009 Notat Til: Bystyrekomite for helse og omsorg Fra: Rådmannen Kopi: Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-38 233 A10 DRAMMEN 19.01.2009 PROSJEKT 1824 - STATUSRAPPORT Bystyret behandlet i møte 19.mai

Detaljer

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Adressen til virksomheten: Valkendorfsgate 6 5012 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 21. november 2013 Kontaktperson i virksomheten: Gitle

Detaljer

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom?

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Levekårsarbeid i Drammen Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Katrine Christiansen 21.02.2017 Status i Drammen i dag Drammen har pr. okt 2016, 68.300 innbyggere; forventer i overkant av 75.000 innbyggere

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11)

Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11) Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11) Registreringsskjema for sosialhjelp 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver mottaker av økonomisk sosialhjelp i løpet av rapporteringsåret. Med mottaker menes

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 023/14 27.08.2014 Senior- og Brukarrådet 028/14 25.08.2014

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 023/14 27.08.2014 Senior- og Brukarrådet 028/14 25.08.2014 Arkiv: K2 - F06, K3 - &13 Vår ref: 14/1315-2 Journalpostid: 14/17200 Saksbeh.: Else Rege Grannes FORSLAG OM AKTIVITETSVILKÅR FOR SOSIALHJELP - HØRINGSUTTALELSE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Adressen til virksomheten: Postboks 154, Ulset, 5873 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 29. oktober 2013 Kontaktperson i virksomheten: Jorun Eggen Kontaktperson

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Forsøk med NAV-veileder i vidaregåande skule

Forsøk med NAV-veileder i vidaregåande skule Forsøk med NAV-veileder i vidaregåande skule Eit samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet Lill Anette Juvik og Mike Remi Sunnarvik NAV, 19.12.2017 Side 1 https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyhetervestlandsrevyen/dkho99120816/08-12-2016#t=4m24s

Detaljer

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan PROSJEKTPLAN TEMA: FORPROSJEKT Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune Revidering av ruspolitisk handlingsplan Prosjektet i PLP-sammenheng Linje -

Detaljer

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot STATUS RAPPORT Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015 Innholdsfortegnelse Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015... 3 Organisering av prosjektet... 3 Hovedmål:... 4 Delmål:... 4 Brukerstyrt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Sosialtjenesten

Oslo kommune Bydel Bjerke Sosialtjenesten Oslo kommune Bydel Bjerke Sosialtjenesten Eva Skoglund 11.02.2012 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12 2009 Lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Bruk av feedback-verktøy for å hindre drop-out: Behandlernes erfaringer med KOR og noen foreløpige data. Arvid Skutle Bergensklinikkene

Bruk av feedback-verktøy for å hindre drop-out: Behandlernes erfaringer med KOR og noen foreløpige data. Arvid Skutle Bergensklinikkene Bruk av feedback-verktøy for å hindre drop-out: Behandlernes erfaringer med KR og noen foreløpige data Arvid Skutle Bergensklinikkene KR Klient g Resultatstyrt praksis Lokal undersøkelse: Hva mener behandlerne?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Brobygger RoP. Notodden Kommune

Brobygger RoP. Notodden Kommune Notodden Kommune Øystein Småkasin Prosjektleder Brobygger RoP Arne Vestmoen Veileder i prosjektet Stian Biong Forsker på prosjektet Ragnhild Haugerud Deltaker i prosjektet Terje Lia Prosjektleder Samhandlingsteam

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet 1 bil, mobiltlf., kontantkasse Nye lokaler midt i sentrum

Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet 1 bil, mobiltlf., kontantkasse Nye lokaler midt i sentrum Oppsøkende team Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet 1 bil, mobiltlf., kontantkasse Nye lokaler midt i sentrum To rapporter belyser behovet 2001 Vedrørende rende tilbudet til personer med samtidig

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Et samarbeidsprosjekt for å inkludere alle barn og unge til skole og/eller arbeidsliv. 1 Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjektets navn og overordnet mål: Alle barn

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Praktiske problemstillinger ved bruk av tvang

Praktiske problemstillinger ved bruk av tvang Praktiske problemstillinger ved bruk av tvang BERGEN KOMMUNE - ETAT FOR SOSIALE TJENESTER Kari Hjellum og Nina Husum 3. desember 2015 Konferanse - Bruk av tvang mot rusavhengige etter helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

P Plan for implementering høsten 2010

P Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-6 053 &14 NAV Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Interne prosesser Brukere

Detaljer

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING Oslo kommune Byrådet Fellesskriv til bydelene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 7/2004 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 199906340-636 Saksbeh.: Harald Nævdal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer