DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012"

Transkript

1 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø.

2 Side 2 av 12

3 Innhold Budsjettoversikt MARBORG Drift... 5 Innledning Budsjett drift hovedkontor Tromsø Stillingsutgifter Reise, kost og konferanse - RKK Drift av hovedkontor Driftsutgifter hovedkontor Regnskapsføring og revisjon Sosiale tiltak Drift av bil Informasjonsmateriell og nettside Samlede utgifter til drift av hovedkontor, Tromsø Budsjett drift Kafé X Budsjett drift avd. Bodø Side 3 av 12

4 Side 4 av 12

5 Budsjettoversikt MARBORG Drift Følgende er oversikt over de forskjellige delsøknadene til MARBORG, samt oversikt over totalt søknadsbeløp. Budsjettet inneholder også kort rapportering over bruk av midler og prosjektutvikling i Enkelte prosjekter er holdt utenfor denne rapporteringen siden de ikke berører MARBORGs driftsbudsjett. Dersom ytterligere rapportering er ønskelig, kan dette ettersendes ved behov. Årsrapport for 2011 vil foreligge innen utgangen av første kvartal Eventuell tildeling av midler utbetales til: Kontonr: Budsjett 2012 Budsjett 1. Budsjett, drift hovedkontor Tromsø ,- 2. Budsjett drift Kafé X ,- 3. Budsjett drift Avd. Bodø/Fauske ,- Sum budsjett ,- Annen (stipulert) finansiering, trekkes fra Tromsø kommune ,- Helse Nord ,- Bodø kommune ,- Fylkesmannen i Troms ,- Fylkesmannen i Finnmark ,- (Stipuleringene baserer seg på tidligere års tildelinger) Sum andre inntekter (trekkes fra) ,- Sum søknad ,- Vi ber om at Helsedirektoratet utbetaler forskudd på eventuell tildeling så tidlig som mulig i Dette for å kunne ha mulighet for å drifte organisasjonen i første kvartal. Tromsø Eventuelle henvendelser i forhold til budsjett og søknad rettes til: Daglig leder Vidar Hårvik Tlf: MARBORG Boks Tromsø E-post: Vedlegg: Søknadsskjema Helsedirektoratet Oversikt over organisasjonens andre tilbud Vedlegg søknad om midler Side 5 av 12

6 Innledning Søknaden for 2012 er i stor grad bygget opp slik som tidligere års søknader. Ved eventuelle spørsmål eller mangler ved søknaden ber vi om at daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø kontaktes 1. Budsjett drift hovedkontor Tromsø 1.1 Stillingsutgifter MARBORG har i dag 1,5 stillinger knyttet til drift av organisasjonen. Dette fordeler seg på en full stilling som daglig leder (DL), og en halv stilling som organisasjons sekretær. Det at vi nå har mer enn ett årsverk, har lettet arbeidspresset på daglig leder. Likevel faller det i overkant mange arbeidsoppgaver på denne stillingen, og vi har et ønske om å ansette en prosjektansvarlig i halv stilling, men med arbeidsoppgaver også utover rent prosjektarbeid. Dette ville gitt oss større oversikt over driften, over utfordringer i forbindelse med våre prosjekter og tilbud, men vil også kunne øke omfanget av tilskuddsmidler generelt og skapt bedre struktur på eksisterende arbeidsoppgaver. Bakgrunnen for den nyeste stillingen er, som vi også har nevnt i tidligere søknader, at organisasjonen har vokst mye i forhold til både tilskudd, antall prosjekter og antall brukere vi er i kontakt med. Antall henvendelser om foredrag/undervisning og antall arbeidsoppgaver generelt øker også, og daglig leders (DL) arbeidsdag fylles opp av rene administrasjonsoppgaver. Dersom størstedelen av disse administrasjonsoppgavene ble utført av andre ansatte, vil DL sine kunnskaper og erfaring med brukermedvirkning på rusfeltet bli nyttiggjort i meget større grad enn nå. Samarbeidet med de respektive fylkesmennene i Nord Norge, og tilhørende arbeid ut mot kommunene, vil også kunne styrkes, noe som igjen kunne ført til flere aktive brukerrepresentanter i landsdelen. Organisasjonen har i dag ca. fem aktive brukerrepresentanter i Tromsø, og tre i Bodø slik at det i tillegg til de budsjetterte stillingene kommer frivillig arbeid som vi har stipulert til ca. 2 årsverk. Dette tilsvarer ca. kr som vi tenker det er logisk å regne som egenkapital i forhold til stillingene. I tillegg kommer ansatte i forskjellige prosjekter som organisasjonen driver, og som i tillegg jobber for organisasjonen, da utenfor sin normale arbeidstid. Vi vil gjennom denne søknad søke midler for til sammen 2 - to stillinger noe som utgjør en økning av stillingsutgiftene fra 2011 på kr ,- og som fordeler seg slik: Stillings størrelse Stilling Frivillig arbeid Lønnsutgifter 100 % Daglig leder ,- 50 % Organisasjons sekretær ,- 50 % Prosjekt og utviklingsansv ,- 100 % Frivillig arbeid tilsvarende: Kr , % Frivillig arbeid tilsvarende: Kr , - Budsjett stillinger ,- Side 6 av 12

7 1.2 Reise, kost og konferanse - RKK Som dere vil se av regnskapsoversikten over tiltak og bruk av midler, er denne utgiftsposten en av de største vi har. Det er dyrt å reise til og fra Nord Norge, og ikke minst innad i landsdelen. Vi ønsker å fortsette med å styrke brukermedvirkningen i Nord Norge, blant annet ved å arrangere brukerseminarer rundt om i landsdelen, og ved at vi i størst mulig grad takker ja til invitasjoner fra lokale kommuner, fylkesmenn og andre. Vi vil på denne måten være med på å bringe videre brukernes synspunkter og kompetanse, og gi brukere økt kunnskap. Samtidig er vi med på å høyne ansatte i rusfeltets innsikt og forståelse for brukenes virkelighet. Kontakt med både brukere og fagpersoner i rusfeltet er et av organisasjonens fokusområder, og vi ønsker å jobbe ytterligere med dette i Vi har lenge hatt et tett samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark, og har i flere år blant annet samarbeidet om kursing i bruk av Individuell Plan. Disse kursene har inkludert både brukere og fagansatte, og har vært kjør en rekke steder i Finnmark. I 2011 er det særlig turnusleger og legeforeningen som har nytt godt av våre erfaringer, da gjennom kurs, opplæring og samarbeidsprosjekter. Vårt samarbeid med Fylkesmannen i Troms har i 2011 vært i sterk vekst. Blant annet har vi arrangert konferanser sammen, og vil i 2012 jobbe aktivt med FmTr med etableringen av et Rusforum Troms. Også i Nordland har vi et godt samarbeid med Fylkesmannen, og vi ønsker jo at erfaringer fra samarbeidet med en av fylkesmennene, skal kunne videreformidles og utnyttes i samarbeidet opp mot andre Fylkesmannsområder. Dette arbeidet medfører både økt reisevirksomhet, samt økt arbeid med konferanser, kursing av leger og andre yrkesgrupper som ofte møter rusavhengige. Vi har kontakt med en rekke tidligere rusavhengige, særlig gjennom Kafé X og BrukerBasen. Både frivillige i arbeidstrening, og faste brukere av kafeen samt beboere på BB har fått tilbud om å delta på lokale konferanser/møter, så vel som konferanser på andre steder enn Tromsø og Bodø. Det fremstår for oss som viktig å på denne måten drive opplæring, slik at disse brukerne på sikt kan bli ressurspersoner opp mot sine egne lokale kommuner, eller for andre brukere som er kommet kortere i sin egen rehabilitering. I 2011 har vi hatt «tilskudd til brukerstyrkning og opplæring» som har redusert forbruket noe på utgiftsposten RKK i regnskapet. Dette tilskuddet har vært svært viktig for oss og er blant annet benyttet til å sende nye brukerrepresentanter på kurs og konferanser, samt gjort det mulig å drive intern opplæring. Dette var imidlertid et engangstilskudd, og normalbehovet for denne posten vil være tilbake i I 2010 hadde vi utgifter på ca. kr ,- på denne posten, og det fremstår som logisk at utgiftene vil bli høyere i 2012, særlig siden vi nå har flere brukerrepresentanter enn i Basert på 2010 utgifter har vi derfor økt budsjettet for 2012 til kr Budsjett reise, kost og konferanse Sum Reise/overnatting, kost, konferanseavgifter ,- SUM ,- Side 7 av 12

8 1.3 Drift av hovedkontor Siden søknadsfristen nå er flyttet, er det selvsagt vanskeligere å stipulere hvor det totale utgiftsnivået vil ligge for Styret har i 2011 vært nødt til å gjøre en del budsjettendringer i forhold til fordeling av midler, sett i forhold til den fordelingen som lå i vår søknad for Interne økonomioversikter pr. 3 kvartal ser ut til å indikere at utgiftsnivået på de forskjellige budsjettpostene i budsjettet, vil ende på et utgiftsnivå som er meget nært den fordelingen av midler som ble vedtatt av styret. Samt at vi i år ikke vil ha noe overskudd av de tildelte midlene for Årets søknad består i hovedsak av de samme utgiftspostene som i fjor, og vi vil si noe kort om de enkelte postene i avsnittene nedenfor Driftsutgifter hovedkontor Utgiftene for drift av hovedkontoret er pr. september 2011 på nærmere , dette utenom stillingsutgifter. Der derfor klart at det opprinnelige budsjettet er for lavt for normal drift for et helt år. Budsjettet for drift av hovedkontoret økes med kr Regnskapsføring og revisjon Vi ser at vi i 2010 hadde ca. kr i utgifter til Regnskapsføring. Ved utgangen av september 2011 har vi allerede hatt regnskaps og revisjonsutgifter på nærmere kr Budsjettet for regnskap og revisjon økes fra 2011 med kr , Sosiale tiltak Sosiale tiltak har helt siden etableringen av MARBORG vært en viktig del av organisasjonens tilbud. I 2011 har dette kommet en rekke brukere til gode, og vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi har i 2011 også hatt tilskudd fra NAV DU til de sosiale tiltaksprosjektene Herreklubben Hårek og Kvinnegruppa. Dette tilskuddet på kr ,- har gjort at vi har brukt mindre midler til sosiale tiltak enn tidligere. Likevel ligger utgiftene pr. september på ca. kr Sosiale tiltak er svært viktig i rehabiliteringsprosessen for rusavhengige, og posten må også sees i sammenheng med Kafé X, BrukerBasen og andre av våre tilbud. Vi ønsker derfor å øke budsjettet noe fra 2011, og budsjettet for sosiale tiltak økes med kr , Drift av bil Organisasjonen disponerer en VW Caravelle med plass til ni personer som eies av Tromsø kommune. Kommunen dekker veiavgift og forsikring mens MARBORG dekker alle løpende utgifter til drivstoff, service og reparasjoner. Dette er en del av vårt samarbeid med kommunen og bilen brukes til en rekke oppgaver der det er påkrevd med enten mange sitteplasser, eller stor lastekapasitet. Bilen har vært svært viktig for organisasjonen. Nettverkstilbudet Kafé X bruker bilen til en rekke sosiale tiltak for kafeens brukere. Turer, henting og bringing av brukere, varer, gaver fra lokalmiljøet mm. Prosjektet BrukerBasen har også hatt stor nytte av kjøretøyet i forbindelse med inn og utflytting av beboere, sosiale tiltak og andre tilbud. I tillegg brukes bilen i forbindelse med oppfølging av brukere, gjennomføring av møter og lignende. Dessverre har kjøretøyet blitt hardt brukt, særlig før vi overtok det, og det har derfor vært nødvendig med en rekke reparasjoner i 2011, slik at bilutgiftene pr 30. september ligger på nærmere kr Det er derfor ønskelig med leasing av en ny bil med noenlunde samme person og lastekapasitet. Dette ville spart organisasjon for en rekke utgifter i årene som kommer, og ville gitt både brukere og ansatte en bedre hverdag. Budsjettet for drift av bil er derfor økt i forhold til 2011 med kr ,- Side 8 av 12

9 1.3.5 Informasjonsmateriell og nettside Vi har ved utgangen av september ca. kr i utgifter til denne posten. Særlig det at vi i år har valgt å trykke opp og sende ut vår årsrapport til alle i LAR i Nord Norge, sammen med annet informasjonsmateriell, har dratt opp utgiftene. Det vil også komme ytterligere utgifter i 4. kvartal, og det fremstår derfor som logisk at vi bør budsjettere høyere til neste år, siden vi ønsker å fortsette å sende ut årsrapport til alle i LAR i Nord Norge. Budsjettet for informasjonsmateriell og nettside økes med kr ,- 1.4 Samlede utgifter til drift av hovedkontor, Tromsø Budsjett Hovedkontor Tromsø Sum Stillingsutgifter ,- Reise kost og konferanse ,- Driftsutgifter hovedkontor ,- Regnskapsføring og revisjon ,- Sosiale tiltak ,- Leasing/Drift av bil ,- Informasjonsmateriell og nettside ,- Budsjett drift av hovedkontor Tromsø Kr ,- Side 9 av 12

10 2. Budsjett drift Kafé X Kafé X er, og har i flere år vært Tromsøs viktigste tilbud og samlingspunkt for tidligere rusavhengige som trenger trygghet rundt sin rehabilitering. I tillegg er kafeen med på å dra brukere inn slik at de kommer i kontakt med brukerorganisasjonene, noe som gjør at kaféens brukere kan dra nytte av råd og veiledning fra organisasjonene. Både RIO og MARBORG tjener også på denne situasjonen ved at de kommer i kontakt med potensielle frivillige som på sikt kan delta i brukerorganisasjonenes arbeid, samt at kontakten med brukerne av kafeen er med på å gjøre det enklere for mange å ta kontakt med organisasjonene når de opplever problemer. Kafeen har i året som har gått hatt en rekke mennesker som frivillige i arbeidstrening, og driftes i dag med to hele stillinger. Her dekkes den ene via tilskudd fra Tromsø kommune, og den andre via MARBORGs tilskudd til videreutvikling av arbeidstreningsprosjektet Tilbake til verden. Dette tilskuddet er inne i sitt siste prosjektår, og vi ønsker i 2012 å videreutvikle kafeen som arbeidstreningsarena. Se egen søknad for videreutvikling av Kafé X som arbeidstreningsarena. Ut over dette har kaféen kun de midler som organisasjonene RIO og MARBORG finner det mulig å fordele til selve driften av tilbudet, samt tilfeldige gaver fra private og lokalt næringsliv. Det er klart at å kun skulle stole på slike tilfeldige gaver, sterkt vanskeliggjør driften av kafeen, samt skaper stor usikkerhet både hos brukere og ansatte/frivillige. MARBORG ser seg derfor nødt til å søke midler til Kafé X, også for Tromsø kommune bidrar med gratis lokaler og strøm samt dekning av alle kommunale avgifter. Dette kommer i tillegg til tilskuddet til kafeen som er nevnt tidligere. Organisasjonenes 1 kontorer ligger i samme bygg og har også gratis lokaler, strøm mm fra kommunen. Samlet med stillinger og driftsutgifter hadde Kafé X utgifter over RIO/MARBORG /Tromsø kommune sine budsjetter på ca. 1,4 millioner i MARBORGs del av dette beløpet er lønnsutgifter på ca. kr fra Tilbake til verden prosjektet, samt ca. kr ,- til generell drift, og vi legger dette til grunn for neste års budsjett sammen med sannsynligheten for økte utgifter. Budsjett Kafé X Sum Kr pr mnd X 12 mnd SUM Fullstendig rapport over kafeen utarbeides av RIO i samarbeid med MARBORG og vil foreligge i løpet av første kvartal RIO Nord og MARBORG Side 10 av 12

11 3. Budsjett drift avd. Bodø MARBORGs Avdeling Bodø ble opprettet i 2005, og året etter var første året der denne avdelingen hadde eget tilskudd. Daglig leder C. G. Eliassen har i hele denne perioden jobbet gratis, som frivillig i MARBORG, dette etter eget ønske, og p.g.a. at han er uføretrygdet. C. G. Eliassen ønsket å prøve seg i en 50 % stilling i MARBORG. Fortsatt som daglig leder av Bodø avdelingen. Det fremstod derfor som ønskelig å søke lønnsmidler til denne stillingen for Dessverre viser det seg at Eliassen, grunnet begrensninger i uføretrygdbestemmelsene, ikke kan tjene mer i 2011 enn hva han allerede har gjort. Eliassen vil derimot gå inn i en 25 % stilling fra og med 2012, som daglig leder for MARBORG Avd. Bodø. Organisasjonen har derfor valgt å benytte de tildelte midler for 2011, til å lønne nestleder ved avdelingen. Nestleder har vært delaktig i oppbyggingen av avdelingen, og har gjort dette på frivillig basis siden oppstart i Ordningen med lønn til nestleder videreføres i 2012, slik at hun tjener 1G gjennom arbeid i MARBORG. Daglig leder og nestleder vil altså dele en 50% stilling. Daglig leder i MARBORG, V. Hårvik og daglig leder Avd. Bodø var 12/ i møte med ordføreren i Bodø. Målet var å få Bodø kommune med på et prosjekt ala Kafé X, altså en rusfri møteplass for mennesker som ønsker seg ut av sin rusavhengighet. Kommunen fremstod som meget interessert i dette forslaget, og en prosjektbeskrivelse for tilbudet ble sendt ordfører og leder i Helse og omsorgskomiteen i januar Avtalen med Bodø kommune er at kommunen skal bidra med gratis lokaler og strøm samt dekke alle kommunale avgifter på samme måte som det blir gjort i forhold til Kafé X i Tromsø. Dessverre har det vist seg vanskelig å finne egnede sentrumsnære lokaler. Endringer i kommunens politisk sammensetning etter valget, har gjort at vi har valgt å vente til de respektive politikere er kommet inn i sine funksjoner før vi går videre med saken i år. DL Tromsø vil sammen med DL Avd. Bodø, jobbe opp mot politikerne for å sikre at vi får på plass lokaler før årsskiftet. Vi har også et særskilt tilskudd på kr ,- fra Bodø kommune til dette tilbudet, noe vi regner som en tilstrekkelig ramme ut året, dersom lokaler kommer på plass. I forhold til avdelingens søknad i fjor, har vi for 2012 økte utgifter til RKK, ellers er budsjettet i stor grad det samme som for Budsjett avd. Bodø/Fauske Sum Stillingsutgifter Daglig leder/nestleder , - Forprosjekt Rusfri kafe/møteplass , - Reise, kost og konferanser , - Turer og sosiale tiltak ,- Drift av kontor ,- SUM , - 2 Prosjektbeskrivelsen for tilbudet er vedlagt Side 11 av 12

12 Side 12 av 12

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer