ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014"

Transkript

1 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66

2 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt tiltak... 2 Arbeid og utdanning... 2 Brukerstillinger... 2 Praksisplass-samfunnstjeneste... 2 Aktivitetstilbud... 3 Samarbeidspartnere... 3 Gjester- Frivillige... 3 RIO ansatte ved Kafé X i MARBORG ansatte ved Kafé X i Oppsummering... 3 Takk... 4 Regnskapsprinsipper RIO... 5 Resultatregnskap RIO Kafé X... 5 Resultatregnskap MARBORG Kafé X

3 et steg på veien 2 Årsrapport Kafé X 2014 Innledning «Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer representerer noen av de største utfordringene med å bli (re)habilitert. Kafé X har vist seg som et meget effektivt tiltak for å bedre dette, samt for å sikre tidligere rusavhengige et best mulig utgangspunkt i sin rehabilitering. Her har frivillige tidligere rusavhengige i arbeidstrening vært et viktig bidrag» Kafé X er en rusfri møteplass for nettverksbygging i trygge og sosiale omgivelser som er 100 % brukerbygd og brukerstyrt. Tiltaket er blitt en viktig del av den totale rehabiliteringen som blir tilbudt rusavhengige i Tromsø. Kafeen er blitt et viktig supplement til de ordinære kommunale tjenestene. Kafé X hadde 10 års jubileum i 2014, et jubileum som ikke ble markert. Kafe X har gjennom de siste årene merket seg konsekvensene av en styrt dreiningen fra døgn til poliklinisk behandling for rusavhengige. Man ønsker kortere tid i døgn, og mer poliklinisk behandling. Kafé X mener å se at resultatet er at pasientene i alt for stor grad etter endt døgnbehandling har kommet så kort i sin tilfriskning at de ikke fult ut får nyttiggjort seg av hverken av de tilbud som kommunen og de frivillige har, dette i den grad som Kafé X mener er ønskelig. Sted Vestregata 66 i Tromsø. Målgruppe Tidligere rusavhengige og mennesker med psykiske problemer. Alle som er eller har vært i rustiltak, institusjoner, LAR eller ruspoliklinikker, løslatte etter fengsel, samt de som er kommet ut av en aktiv ruskariere uten å benytte seg av hjelp fra kommune eller spesialisthelsetjenesten. Effektivt tiltak Kafé X har vist seg som et effektivt tiltak for å hjelpe mennesker tilbake til en rusfri tilværelse. Den er og et springbrett for tidligere rusavhengige på veien tilbake til et rusfritt liv. Arbeid og utdanning Med hjelp fra Kafé X har mange begynt på utdanning eller kommet i ordinært arbeid. Brukerstillinger Kafé X har med midler fra MARBORG hatt en brukerstilling som nestleder ved kafeen i Målet med stillingen har vært å gi den enkelte arbeidstrening, fylle hull i cv samt gjøre det enklere å komme tilbake til ordinært arbeid. Sideeffekten har vært et bedre tilbud til brukerne av kafeen, samt en styrking av innhold og bredde. Praksisplass-samfunnstjeneste Kafé X blir benyttet som praksisplass for personer som er under utdannelse innenfor helsefeltet, samt at flere i løpet av 2014 har fått avtjent samfunnstjeneste og fotlenkesoning.

4 et steg på veien 3 Aktivitetstilbud Kafé X er utgangspunktet for nettverksbygging i trygge sosiale omgivelser. I tillegg ønsker kafeen å gi våre frivillige og gjester muligheten til å prøve ut, og finne sine fritidsinteresser mm. Dette gjør vi blant annet ved å være behjelpelig med fri eller rabaterte billetter til kino, teater, konserter, kulturaktiviteter, fotballbilletter til Alfheim stadion, TUIL Arena samt arrangement ved Tromsø Alpinsenter og mye mer. Kafé X har også over en rekke år vært en samarbeidspartner med Bukta Tromsø Open Air Festival, og Tromsø internasjonale filmfestival. Et samarbeid som har vært fruktbart for alle parter Samarbeidspartnere RIO står bak Kafé X, og driver det i samarbeid med MARBORG som i 2014 har bidratt med ett årsverk til kafeen. Tromsø kommune står for lokaler samt fast tilskudd. Gjester- Frivillige i 2014 hadde Kafé X 2292 gjester som var innom. Mellom 12 og 14 frivillige har bidratt til drift av tilbudet med ca timer. Fire av disse avtjente samfunnsstraff eller fotlenkesoning. RIO ansatte ved Kafé X i 2014 Asbjørn Larsen, leder Hilde Nicolaisen Til sammen 1,0 årsverk fra RIO MARBORG ansatte ved Kafé X i 2014 Tone Tobiassen Nestleder Oppsummering Kafé X er for mange av våre gjester og frivillige linken tilbake til et liv der rusen ikke styrer livet deres lenger, et samme kan man si om kafeens ansatte. Kafeens målsetning om å være del av integreringen tilbake til «normalsamfunnet» for våre gjester og frivillige, er det som sammen med brukerstyringen har vært kafeens suksesskriterier. Kafé X er har med stort hell blitt brukt som referanse i forbindelse med jobbsøknader, kafeen har og blitt brukt av studenter under utdanning i tillegg til at den har vært døren tilbake til et rusfritt liv for mange. Kafé X har vært og er en rekruteringsarena for RIO og MARBORG når det kommer til det å finne brukermedvirkere som kan jobbe opp mot spesialist og kommunehelsetjenesten, noe som har stor betydning for hvordan fremtidens tjenester til gruppen skal bli. Erfaringer fra våre 10 år med kafé X sier oss at det for å sikre forsvarlig drift 5-6 dager pr uke bør være minimum av to ansatte ved Kafé X. Dette vil si at når nåværende tilskudd til nestlederstillingen, via «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» utgår, blir det absolutt nødvendig med en dobling av det nåværende tilskuddet fra Tromsø kommune

5 et steg på veien 4 for å opprettholde daglige åpningstider, samt for å kunne nyttiggjøre seg potensialet som ligger i Kafé X konseptet. Takk Kafé X ønsker med dette å takke alle som i en eller annen setning er med å støtte Kafé X. Vi snakker om mannen i gaten, lag, foreninger, klubber, losjer, det kommunale og det private næringslivet, uten deres store støtte ville ikke Tromsø hatt noen Kafé X i dag Asbjørn Larsen Jon Storaas Leder Kafé X Daglig leder RIO

6 5 et steg på veien Regnskapsprinsipper RIO Prosjektregnskapet er avlagt etter regnskapsloven og GRS for små foretak så langt reglene er anvendelige. Prosjektregnskapet består av resultatregnskap for regnskapsåret 2014 og er utarbeidet for å gi informasjon om resultatet i prosjektet. Kostnader forekommer på grunnlag av inngående fakturaer. Regnskapet er inkludert i RIOs årsregnskap. Revisor godkjent regnskap for RIO kafe X er med som vedlegg Resultatregnskap RIO Kafé X Driftsinntekter og driftskostnader Tilskudd fra Tromsø kommune Gaver Andre inntekter Sum drifter inntekter Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

7 6 et steg på veien Resultatregnskap MARBORG Kafé X 2014 Inntekter/ tilskudd Sum Helsedirektoratet Tromsø Kommune Andre tilskudd Gaver Summ inntekter Utgifter Driftskostnader Oppussing/ renovering Sum utgifter Resultat Revisorgodkjent regnskap ettersendes så snart dette foreligger, over påske

8

9

10 Revisorkompaniet Tromsø AS Revisjon, rådgivning og regnskapsbistand Til tilskuddsyterne i Storgata 25 Postboks 1037, 9260 Tromsø Telefon Telefax E~post: ietnp Foretaksregisteret MVA Medlem av Den norske Revisorforening Autorisert re~nskapsførerselskap MARBORG TROMSØ Tromsø, 30. mars 2015 Revisjonsberetning 2014 Vi har revidert prosjektregnskapet for MARBORG TROMSØ med bokførte tilskudd og andre inntekter i 2014 med kr , samt kostnader på kr og finansinntekter kr , som gir et årsoverskudd på kr Inkludert i inntektene er kr som er overført fra Prosjektregnskapet består av en oppstilling over kostnader. Prosjektregnskapet er datert 3 0. mars Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering som fremkommer i tilsagnsbrevene, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om prosjektregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og God Revisjonsskikk i Norge, herunder International Standard on Audi ting (ISA805). Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i prosjektregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at prosjektregnskapet inneholder vesentlig feilinfonnasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et prosjektregnskap som gir en dekkende fremstilling, med det fonnål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av prosjektregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening gir prosjektregnskapet i det alt vesentlige et uttrykk/or prosjektets kostnader.

11 Revisorkompaniet Tromsø AS side 2 Grunnlag for prosjektregnskapsavleggelse Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Marborg Tromsø's og arbeids- og velferdsetaten (Nav). Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Marborg og arbeids- og velferdsetaten (Nav).

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 Ordinært årsmøte i, avholdes tirsdag 12. juni 2012, kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS Vår saksbehandler: Vår dato: 15.03.2012 Vår referanse: Side: l av 2 Til Sandnes bystyre REVISORS BERETNING FOR SANDNES PARKERING KF FOR 2011 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

2 APR.2[114 OSLO KOMMUNE. ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral. Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo

2 APR.2[114 OSLO KOMMUNE. ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral. Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo OSLO KOMMUNE 2 APR.2[114 ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo Styrets medlemmer Leder: Knut Saraby, Norsk Folkehjelp (kollektivt medlem) Nestleder: Heidi

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer