Høringsutkast - SA Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling"

Transkript

1 Høringsutkast - SA Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar Stiftelse av ansvarlig selskap/delt ansvar Villighetserklæring Kommandittselskap Stiftelse av kommandittselskap Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Tilleggsinnbetaling av selskapskapital Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i penger Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i annet enn penger Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital konvertering av gjeld Nedsetting av selskapskapital Bekreftelse ved nedsetting av selskapskapital til dekning av tap Revisors uttalelse ved nedsetting av selskapskapitalen forholdet til kreditorene Stiftelser Opprettelse av stiftelser Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved opprettelse av stiftelse Uttalelse om åpningsbalanse Kapitalforhøyelser i stiftelser Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved forhøyelse av grunnkapitalen i stiftelser Bekreftelse ved overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse Kapitalnedsetting i stiftelser

2 Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Revisors uttalelse ved kapitalnedsetting forholdet til kreditorene Sammenslåing av stiftelser Revisors beretning til mellombalanser ved sammenslåing Revisors uttalelse til Stiftelsesregisteret ved sammenslåing vedrørende forholdet til kreditorene Deling av stiftelser Revisors beretning til mellombalanser ved deling Uttalelse til Stiftelsesregisteret ved deling vedrørende forholdet til kreditorene Opphevelse av stiftelser Uttalelse om fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Statsforetak Stiftelse av statsforetak Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved stiftelse Kapitalforhøyelse i statsforetak Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved kapitalforhøyelse Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i penger Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i annet enn penger Bekreftelse ved overføring fra statsforetakets egenkapital Kapitalnedsetting i statsforetak Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse Bekreftelse ved nedsetting av innskuddskapital forholdet til kreditorene Borettslag Stiftelse av borettslag Stiftelse av borettslag med penger (kan ikke gjøres med annet enn penger) Uttalelse om åpningsbalanse Oppløsning av borettslag Oppløsning av borettslag fortegnelse over borettslagets eiendeler, rettigheter og forpliktelser Revisors beretning til avviklingsoppgjøret

3 6. Eierseksjoner Opprettelse av eierseksjoner Villighetserklæring Samvirkeforetak Stiftelse av samvirkeforetak Villighetserklæring Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i penger Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i annet enn penger Sammenslåing (fusjon) av samvirkeforetak Uttalelse om utkast til åpningsbalanse Uttalelse om redegjørelse ved fusjon Oppløsning av samvirkeforetak Omdanning av samvirkeforetak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap Europeiske samvirkeforetak

4 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar 1.1. Stiftelse av ansvarlig selskap/delt ansvar Villighetserklæring Villighetserklæring Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ]. 2. Kommandittselskap 2.1. Stiftelse av kommandittselskap Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ KS]. Vi bekrefter samtidig at kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til stiftelsesavtalen er innbetalt kontant, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ KS]. Vi bekrefter samtidig at kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til stiftelsesavtalen er innbetalt ved overtakelse av eiendeler og forpliktelser som kan oppføres i selskapets balanse, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Tilleggsinnbetaling av selskapskapital Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i penger 4

5 Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i penger Vi bekrefter at ytterligere kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til beslutning i selskapsmøtet er innbetalt kontant, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i annet enn penger Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i annet enn penger Vi bekrefter at ytterligere kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til beslutning i selskapsmøtet er innbetalt ved overtakelse av eiendeler og forpliktelser som kan oppføres i selskapets balanse, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital konvertering av gjeld Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital konvertering av gjeld Vi bekrefter at ytterligere kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til beslutning i selskapsmøtet er innbetalt ved konvertering av gjeld, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Nedsetting av selskapskapital Bekreftelse ved nedsetting av selskapskapital til dekning av tap Bekreftelse ved nedsetting av selskapskapital til dekning av tap Vi bekrefter at den vedtatte nedsettingen av selskapskapitalen i XYZ KS med kr [xxx], fra kr [xxx], til kr [xxx] er anvendt til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Revisors uttalelse ved nedsetting av selskapskapitalen forholdet til kreditorene 5

6 Revisors uttalelse ved nedsetting av selskapskapitalen forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til XYZ KS i forbindelse med nedsettingen av selskapskapitalen med kr [xxx] kunngjort pr.[dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets og komplementarens ansvar Styret og komplementaren er ansvarlig for å påse og uttale seg om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om nedsetting av selskapskapitalen trer i kraft. Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for nedsetting av selskapskapitalen. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot selskapet som er til hinder for at beslutningen om nedsetting av selskapskapitalen trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til selskapets ledelse, styre, komplementar (og advokatforbindelse). Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til selskapets kreditorer er til hinder for at beslutningen om nedsetting av selskapskapitalen trer i kraft. 6

7 3. Stiftelser Generell veiledning Bekreftelser i tilknytning til stiftelser skal stiles til Stiftelsesregisteret. Hvis stiftelsen er næringsdrivende skal erklæringen stiles til Foretaksregisteret. Meldingene til Foretaksregisteret er samordnet slik at informasjonen vil komme til Stiftelsesregisteret samtidig Opprettelse av stiftelser Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [stiftelsens navn]. Vi bekrefter samtidig at innskudd i kontanter som dekker grunnkapitalen pålydende kr [xxx] slik den er fastsatt i vedtektene, selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [stiftelsens navn]. Vi bekrefter samtidig at de eiendeler som fremgår av stiftelsesdokumentet og åpningsbalansen datert [dato] som dekker grunnkapitalen pålydende kr [xxx] slik den er fastsatt i vedtektene, selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet. Verdsettelsen er foretatt pr. datoen for åpningsbalansen Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved opprettelse av stiftelse Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved opprettelse av stiftelse Vi har kontrollert stiftelsesdokumentet for [stiftelsens navn] datert [dato], i forbindelse med opprettelse av stiftelse med annet enn penger. Oppretternes ansvar for stiftelsesdokumentet Stifterne er ansvarlige for å utarbeide stiftelsesdokumentet og for at innholdet tilfredsstiller stiftelseslovens krav og for de vurderinger verdsettelser av innskuddet bygger på. 7

8 Vår oppgave er å uttale oss om verdsettelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler stiftelsen skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn de antas å kunne oppføres med i stiftelsens balanse. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening svarer verdiene av de eiendeler som er overtatt minst til grunnkapitalen slik den er fastsatt i vedtektene Uttalelse om åpningsbalanse Til styret i [stiftelsens navn] Uttalelse om åpningsbalanse Vi har kontrollert åpningsbalansen datert [dato] for [stiftelsens navn] som viser en grunnkapital på kr [xxx]. Styrets ansvar for åpningsbalansen Styret i stiftelsen er ansvarlig for åpningsbalansen, som viser hvilke eiendeler stiftelsen skal overta (og hvilke forpliktelser det skal påta seg) i forbindelse med at stiftelsen opprettes. Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi planlegger og utfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 8

9 Etter vår mening er klassifisering og presentasjon i åpningsbalanse datert [dato] for [stiftelsens navn] i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i note [x] 3.2. Kapitalforhøyelser i stiftelser Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Vi bekrefter at innskudd i kontanter, besluttet av styret i [stiftelsens navn] pr [dato] som dekker forhøyelsen av grunnkapitalen med kr [xxx] fra kr [xxx] til kr [xxx], selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Vi bekrefter at de eiendeler som fremgår av styrebeslutningen i [stiftelsens navn] datert [dato] som dekker forhøyelsen av grunnkapitalen med kr [xxx] fra kr [xxx] til kr [xxx], selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet. Verdsettelsen er foretatt pr. datoen for beslutningen Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved forhøyelse av grunnkapitalen i stiftelser Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved forhøyelse av grunnkapitalen i stiftelser Vi har kontrollert styrets beslutning datert [dato] om å forhøye grunnkapitalen for [stiftelsens navn]. Styrets ansvar for beslutningen Styret er ansvarlige for at beslutningen ikke er i strid med stiftelsens formål, vedtektene eller oppretternes forutsetninger for øvrig og for de vurderinger verdsettelser av innskuddet bygger på. Vår oppgave er å uttale oss om verdsettelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler stiftelsen skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn de antas å kunne 9

10 oppføres med i stiftelsens balanse. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening svarer verdiene av de eiendeler som er overtatt minst til økningen i grunnkapitalen med kr [xxx] fra kr [xxx] til kr [xxx] slik det er besluttet Bekreftelse ved overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse Bekreftelse ved overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse Vi bekrefter at [stiftelsens navn] ved overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse i henhold til styrets vedtak [dato] har en bokført egenkapital som minst tilsvarer den vedtektsbestemte grunnkapitalen på kr [xxx] Kapitalnedsetting i stiftelser Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Vi bekrefter at den vedtatte kapitalnedsettingen i [stiftelsens navn] med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx] er anvendt til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Revisors uttalelse ved kapitalnedsetting forholdet til kreditorene Revisors uttalelse ved kapitalnedsetting forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til [stiftelsens navn] i forbindelse med kapitalnedsetting med kr [xxx] kunngjort pr. [dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets ansvar Styret er ansvarlig for å påse og uttale seg om at forholdet til stiftelsens kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om kapitalnedsetningen trer i kraft. 10

11 Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til stiftelsens kreditorer ikke er til hinder for kapitalnedsettingen. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot stiftelsen som er til hinder for at beslutningen om kapitalnedsetting trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til stiftelsens ledelse, styre (og advokatforbindelse). Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til stiftelsens kreditorer er til hinder for at beslutningen om kapitalnedsetting trer i kraft Sammenslåing av stiftelser Revisors beretning til mellombalanser ved sammenslåing Revisors beretning til mellombalanser ved sammenslåing Til Stiftelsesregisteret Vi har revidert den vedlagte mellombalansen og sammendraget av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger for de sammenslåtte stiftelsene [Stiftelse OT] og [Stiftelse OD] pr. [dato] som viser en egenkapital på kr [xxx]. Styrets og daglig leders ansvar for mellombalansen Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide mellombalanser i samsvar med lov og forskrifter, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelse av mellombalanser som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om mellombalansen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalansen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i mellombalansen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at mellombalansen inneholder 11

12 vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av en mellombalanse. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige [og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige], samt en vurdering av den samlede presentasjonen av mellombalansen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er mellombalansen utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for den finansielle stilling pr. [dato] i overensstemmelse med regnskapsprinsippene beskrevet i note [x]. Grunnlag for regnskapsavleggelse Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note [x] til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for at Stiftelsestilsynet skal kunne vurdere grunnlaget for sammenslåingen. Som et resultat av dette anses ikke mellombalansen å være egnet for andre formål Revisors uttalelse til Stiftelsesregisteret ved sammenslåing vedrørende forholdet til kreditorene Revisors uttalelse til Stiftelsesregisteret ved sammenslåing vedrørende forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til [Stiftelsens navn] i forbindelse med sammenslåing av [Stiftelsens navn] og [Stiftelsens navn] kunngjort pr. [dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets ansvar Styret er ansvarlig for å påse og uttale seg om at forholdet til stiftelsenes kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om sammenslåing trer i kraft. Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om sammenslåing trer i kraft. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot stiftelsen som er til hinder for at beslutningen om sammenslåing trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til stiftelsens ledelse, styre (og advokatforbindelse). 12

13 Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til stiftelsenes kreditorer er til hinder for at beslutningen om sammenslåing trer i kraft Deling av stiftelser Revisors beretning til mellombalanser ved deling Revisors beretning til mellombalanser ved deling Vi har revidert vedlagte mellombalansen og sammendraget av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger for [Stiftelse OD] pr. [dato] som før deling viser en egenkapital på kr [xxx]. Styrets og daglig leders ansvar for mellombalansen Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide mellombalanser i samsvar med lov og forskrifter, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelse av mellombalanser som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om mellombalansen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalanse ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i mellombalansen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at mellombalansen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av en mellombalanse. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige [og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige], samt en vurdering av den samlede presentasjonen av mellombalansen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 13

14 Etter vår mening er mellombalansen utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for den finansielle stilling pr. [dato] i overensstemmelse med regnskapsprinsippene beskrevet i note [x]. Grunnlag for regnskapsavleggelse Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note [X] til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for at Stiftelsestilsynet skal kunne vurdere grunnlaget for sammenslåingen. Som et resultat av dette anses ikke mellombalansen å være egnet for andre formål Uttalelse til Stiftelsesregisteret ved deling vedrørende forholdet til kreditorene Uttalelse til Stiftelsesregisteret ved deling vedrørende forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til [Stiftelsens navn] i forbindelse med deling av [Stiftelsens navn] kunngjort pr. [dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets ansvar Styret er ansvarlig for å påse og uttale seg om at forholdet til stiftelsens kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft. Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft. attestasjonsoppdrag SA3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot stiftelsen som er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til stiftelsens ledelse, styre (og advokatforbindelse). Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til stiftelsenes kreditorer er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft Opphevelse av stiftelser Uttalelse om fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser 14

15 Uttalelse om fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser Vi har revidert den vedlagte fortegnelsen over «[Stiftelsens navn] under avvikling» eiendeler, rettigheter og forpliktelser og balansen med et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger per [dato], utarbeidet med henblikk på avvikling av stiftelsen. Fortegnelsen og balansen er avgitt av stiftelsens avviklingsstyre. Avviklingsstyrets ansvar for fortegnelsen og balansen Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og for balansen i samsvar med stiftelseslovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en fortegnelse og en balanse som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om fortegnelsen og balansen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at fortegnelsen og balansen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og i balansen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at fortegnelsen og balansen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av en fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og en balanse i samsvar med stiftelseslovens krav. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av fortegnelsen og balansen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og balansen per [dato] for «[Stiftelsens navn] under avvikling» i det alt vesentlige utarbeidet og fastsatt i samsvar med stiftelsesloven og regnskapsprinsippene beskrevet i note [x]. Grunnlag for regnskapsavleggelse 15

16 Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note [x] til balansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Balansen er utarbeidet for at Stiftelsestilsynet skal kunne vurdere grunnlaget for avviklingen. Som et resultat av dette anses ikke balansen å være egnet for andre formål Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Vi har revidert det vedlagte avviklingsoppgjøret pr. [dato] for [stiftelsens navn], som viser disponeringen av stiftelsens midler på avviklingstidspunktet. Avviklingsoppgjøret er avgitt av stiftelsens avviklingsstyre. Avviklingsstyrets ansvar for avviklingsoppgjøret Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av avviklingsoppgjøret i samsvar med stiftelseslovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et avviklingsoppgjør som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om avviklingsoppgjøret på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at avviklingsoppgjøret ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i avviklingsoppgjøret. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at avviklingsoppgjøret inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av et avviklingsoppgjør i samsvar med stiftelseslovens krav. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av avviklingsoppgjøret. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er avviklingsoppgjøret for [stiftelsens navn] i det alt vesentlige utarbeidet og fastsatt i samsvar med stiftelsesloven. 16

17 4. Statsforetak 4.1. Stiftelse av statsforetak Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [statsforetakets navn]. Vi bekrefter samtidig at statsforetaket har mottatt innskudd i penger som dekker innskuddskapitalen pålydende kr [xxx] Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [statsforetakets navn]. Vi bekrefter samtidig at statsforetaket har mottatt innskudd i annet enn penger som dekker innskuddskapitalen pålydende kr [xxx] Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved stiftelse Til stifterne av [Statsforetakets navn]. Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved stiftelse Vi har kontrollert stiftelsesdokumentet datert [dato] i forbindelse med innskudd fra stifterne med annet enn penger. Stifternes ansvar for stiftelsesdokumentet Stifterne er ansvarlige for å utarbeide stiftelsesdokumentet og for de vurderinger verdsettelsen bygger på. Vår oppgave er å uttale oss om verdsettelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler statsforetaket skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn de antas å kunne oppføres med i foretakets balanse. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av 17

18 innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er de eiendeler statsforetaket skal overta ikke verdsatt med et høyere beløp enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse Kapitalforhøyelse i statsforetak Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved kapitalforhøyelse Til styret i [Statsforetakets navn]. Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved kapitalforhøyelse Vi har kontrollert møteprotokollen datert [dato] i forbindelse med innskudd fra stifterne med annet enn penger. Styrets ansvar for møteprotokollen Styret er ansvarlige for å utarbeide møteprotokollen og de vurderinger verdsettelsen bygger på. Vår oppgave er å uttale oss om verdsettelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler statsforetaket skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er de eiendeler statsforetaket skal overta ikke verdsatt med et høyere beløp enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i penger 18

19 Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i penger Vi bekrefter at selskapet har mottatt innskuddskapital i penger som dekker kapitalforhøyelsen i [Statsforetakets navn] med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx] Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i annet enn penger Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i annet enn penger Vi bekrefter at selskapet har mottatt innskuddskapital i penger som dekker kapitalforhøyelsen i [Statsforetakets navn] med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx]. Verdien av de eiendeler som er overtatt er knyttet til datoen på møteprotokollen Bekreftelse ved overføring fra statsforetakets egenkapital Bekreftelse ved overføring fra statsforetakets egenkapital Vi bekrefter at økningen av statens innskudd i [Statsforetakets navn] med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx] er dekket ved overføring fra foretakets egenkapital i samsvar med lov om statsforetak Kapitalnedsetting i statsforetak Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Vi bekrefter at den vedtatte nedsettingen av statens innskudd i [Statsforetakets navn] med kr [xxx], fra kr [xxx], til kr [xxx] er anvendt til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse Til generalforsamlingen i Statsforetaket Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende innskuddskapital i forbindelse med den vedtatte nedsettingen av statens innskudd i [Statsforetakets navn] pr. [dato]. Styrets ansvar for nedsettingen Styret er ansvarlig for at nedsettingen ikke er større enn det er full dekning for gjenværende innskuddskapital i samsvar med lov om statsforetak 16 annet ledd. 19

20 Vår oppgave er å uttale oss om det etter den vedtatte nedsettingen av statens innskudd er dekning for den gjenværende innskuddskapital. attestasjonsoppdrag SA3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende innskuddskapital etter at det er tatt tilbørlig hensyn til tap som måtte være lidt etter balansedagen. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er det etter den vedtatte nedsettingen av statens innskudd med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx], dekning for den gjenværende innskuddskapital Bekreftelse ved nedsetting av innskuddskapital forholdet til kreditorene Bekreftelse ved nedsetting av innskuddskapital forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til [Statsforetakets navn] i forbindelse med kapitalnedsetting med kr [xxx] kunngjort pr. [dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets ansvar Styrets ansvar er å påse og uttale seg om at forholdet til foretakets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft. Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til foretakets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft. attestasjonsoppdrag SA3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot foretaket som er til hinder for at beslutningen om nedsetting av innskuddskapital trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til foretakets ledelse, styre (og advokatforbindelse). Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 20

21 Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til foretakets kreditorer er til hinder for at beslutningen trer i kraft. 21

22 5. Borettslag 5.1. Stiftelse av borettslag Stiftelse av borettslag med penger (kan ikke gjøres med annet enn penger) Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt andelskapital i penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [Statsforetakets navn]. Vi bekrefter at selskapet har mottatt andelskapital i penger som dekker summen av samtlige andeler i [borettslagets navn] til pålydende kr [xxx] Uttalelse om åpningsbalanse Til stifterne av [borettslagets navn] Uttalelse om åpningsbalanse Vi har kontrollert åpningsbalansen datert [dato] for [borettslagets navn] som viser en andelskapital på kr [xxx]. Stifternes ansvar for åpningsbalansen Stifterne er ansvarlig for åpningsbalansen, som viser hvilke eiendeler borettslaget skal overta (og hvilke forpliktelser det skal påta seg) i forbindelse med at det stiftes. Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er klassifisering og presentasjon i åpningsbalanse datert [dato] for [borettslagets navn] i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i note [x](vedlegg/note) Oppløsning av borettslag 22

23 Oppløsning av borettslag fortegnelse over borettslagets eiendeler, rettigheter og forpliktelser Uttalelse om fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser Vi har revidert den vedlagte fortegnelsen over «[Borettslagets navn] under avvikling» eiendeler, rettigheter og forpliktelser og balansen med et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger per [dato], utarbeidet med henblikk på avvikling av borettslaget. Fortegnelsen og balansen er avgitt av borettslagets avviklingsstyre. Avviklingsstyrets ansvar for fortegnelsen og balansen Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og for balansen i samsvar med borettslagslovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en fortegnelse og en balanse som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om fortegnelsen og balansen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at fortegnelsen og balansen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og i balansen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at fortegnelsen og balansen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av en fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og en balanse i samsvar med borettslagslovens krav. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av fortegnelsen og balansen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og balansen per [dato] for «[Borettslagets navn] under avvikling» i det alt vesentlige 23

24 utarbeidet og fastsatt i samsvar med borettslagsloven og regnskapsprinsippene beskrevet i note x. Grunnlag for regnskapsavleggelse Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note X til balansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Balansen er utarbeidet for at Foretaksregisteret skal kunne vurdere grunnlaget for avviklingen. Som et resultat av dette anses ikke balansen å være egnet for andre formål Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Vi har revidert det vedlagte avviklingsoppgjøret pr. [dato] for [borettslagets navn], som viser disponeringen av borettslagets midler på avviklingstidspunktet. Avviklingsoppgjøret er avgitt av borettslagets avviklingsstyre. Avviklingsstyrets ansvar for avviklingsoppgjøret Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av avviklingsoppgjøret i samsvar med borettslagslovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et avviklingsoppgjør som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om avviklingsoppgjøret på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at avviklingsoppgjøret ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i avviklingsoppgjøret. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at avviklingsoppgjøret inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av et avviklingsoppgjør i samsvar med borettslagslovens krav. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av avviklingsoppgjøret. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 24

25 Etter vår mening er avviklingsoppgjøret for [borettslagets navn] i det alt vesentlige utarbeidet og fastsatt i samsvar med borettslagsloven. 6. Eierseksjoner 6.1. Opprettelse av eierseksjoner Villighetserklæring Villighetserklæring Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ]. 7. Samvirkeforetak 7.1. Stiftelse av samvirkeforetak Villighetserklæring Villighetserklæring Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ] Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i penger Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i penger Vi bekrefter at [navn på samvirkeforetaket] har mottatt innskudd i penger som fullt ut dekker andelsinnskuddet på kr [xxx] Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i annet enn penger Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i annet enn penger Vi bekrefter at [navn på samvirkeforetaket] har mottatt innskudd i annet enn penger som fullt ut dekker andelsinnskuddet på kr [xxx] Sammenslåing (fusjon) av samvirkeforetak Uttalelse om utkast til åpningsbalanse Til årsmøtet i [samvirkeforetakets navn] 25

26 Uttalelse om utkast til åpningsbalanse Vi har kontrollert utkast til åpningsbalanse datert [dato] for det sammenslåtte [samvirkeforetakets navn] som viser et andelsinnskudd på kr [xxx]. Styrets ansvar for åpningsbalansen Styret er ansvarlig for åpningsbalansen datert [dato] som viser hvilke eiendeler samvirkeforetaket vil ha etter fusjonen (og hvilke forpliktelser det skal påta seg). Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi planlegger og utfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er klassifisering og presentasjon i åpningsbalanse datert [dato] for [samvirkeforetakets navn] i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i (vedlegg/note) Uttalelse om redegjørelse ved fusjon Til årsmøtet i [samvirkeforetakets navn] Uttalelse om redegjørelse ved fusjon Vi har kontrollert redegjørelsen datert [dato] i forbindelse med fusjon av [overtakende samvirkeforetak] og [overdragende samvirkeforetak]. Styrets ansvar for redegjørelsen Styret er ansvarlige for å utarbeide redegjørelsen, foreta vurdering av egenkapitalen og at fusjonsvederlaget er fastsatt i samsvar med forutsetningene. Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder lovpålagte opplysninger, at egenkapitalen i det sammenslåtte samvirkeforetaket er forsvarlig og at 26

27 fusjonsvederlaget er fastsatt i samsvar med forutsetningene. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet og avtaler er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening: inneholder redegjørelsen de opplysninger samvirkeforetaksloven 108 krever, vil det sammenslåtte samvirkeforetaket ha en egenkapital som er forsvarlig, er fusjonsvederlaget fastsatt i samsvar med forutsetningene i samvirkeforetaksloven Oppløsning av samvirkeforetak For revisors uttalelser vises det til kapitlet om avvikling av borettslag punkt 5.2 i denne eksempelsamlingen Omdanning av samvirkeforetak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap For uttalelser om åpningsbalanser ved omdanning vises det til uttalelser om åpningsbalanser i kapittelet om omdanning av aksjeselskaper til allmennaksjeselskaper i SA 3802 vedlegg 1 eks Europeiske samvirkeforetak Erklæringene som gjelder for samvirkeforetak kan benyttes. 27

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS STIFTELSESDOKUMENT for ROMSDAL PARKERING AS Selskapet Romsdal Parkering AS stiftes av Molde kommune, org nr: 944 020 977, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, ved underskrift på dette dokumentet. Følgende er besluttet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO R i ksrevi sjonen MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO Vår saksbehandler Hanne Nordrehaug 21540898 Vår datovår referanse 29.05.20152014/01243-6 Deres datoderes referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks

Detaljer

Riksrevisjonen «gi

Riksrevisjonen «gi Vår saksbehandler ' \ ~ Bård Undhjem 21540927 "- j > Vår dato Vår referanse v. ` 24.05.2016 2015/01014-13 Riksrevisjonen «gi 6.20-6 n' _ 1, Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2)

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 R7 Vår saksbehandler Lill Jensen 22241400 Vår dato Vår referanse 31.05.2013 2012/02149-4 Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Postboks 4 St.Olavs

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift 24. november 2016 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten er

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Riksrevisjonen o6

Riksrevisjonen o6 5015 BERGEN Strømgaten 1 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Riksrevisjonen 18 6-2o6 Postboks 8130 Dep Pilestredet 42 +47 22 24 10 00 +47 22 24 10 01 postmottak@riksrevisjonen.no

Detaljer

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015 Vår saksbehandler Inger Skare Hotvedt 22241342 Vår dato Vår referanse 19.05.2016 2016/00743-1 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen 86 ")0 " Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks 8160 DEP 0033

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr.

Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Eksempel på stiftelsesdokument for (foretaksnavn.) SA Det presiseres at dette dokumentet er av generell art og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet. Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak:

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS

stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS Dato for stiftelse:..juli 2011 Petrolia ASA stifter i dag et fieleid datterselskap hvor Petrolia ASA skal v^re 100 % eier. SELSKAPETS VEDTEKTER: 1 Selskapets navn

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Unic Revisjon AS Medlem av Den norske Revisorforening Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6 Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Telefon: +47 22 44 22 99 post@unicrevisjon.no www.unicrevisjon.no Foretaksregisteret:

Detaljer

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland Representantskapssak 01/16 FB-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg Årsmelding 2015 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen

Detaljer

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser Side 1 av 18 LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser (stiftelsesloven). DATO: LOV-2001-06-15-59 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2005-01-01, 2005-04-29,

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter konto nr. revidert 2016 regnskap 2016 0 diverse 19 351,85 100 koordinering og samordning kr 700 000,00 kr 776 523,23 101 bevilgninger kr 110 000,00 kr 76

Detaljer

Med vennlig hilsen IOGT i Norge. Hanne Cecilie Widnes generalsekretæ r. mob

Med vennlig hilsen IOGT i Norge. Hanne Cecilie Widnes generalsekretæ r. mob From: Cecilie Widnes Sent: 1. juni 201618:40 To: Postmottak (Ekstern post til arkivet) Cc: Kristine Skaar Aune Subject: Revisjonsattester fra IOGT i Norge Attachments: SKM_754e16060109420.pdf

Detaljer

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth. Stiftelsesloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth. Stiftelsesloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Gudmund Knudsen og Geir Woxholth Stiftelsesloven med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Forord 5 Innhold 7 I Stiftelsesloven 2001 og dens forgjengere 15 1 Innledning 15 2 Lovgivningen for stiftelsesloven

Detaljer

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( )

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( ) Besl. O. nr. 10 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 12 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) År 2006 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Deloitte Doloitt6 AS Lel.voll6n 23 Poslboks 269 Kjodekk N-3702 Skiql No lay Tlt: +47 35 91 36 l0 Faks: +47 35 91 36 36 wwwdeloitto. no Til generalforsamlingen i Tata Steel Norway Byggsystemer AS REVISORS

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven

Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven foreningen Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 15.4.2011 Vår ref.: EK/HKS Deres ref: 201100306 Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven Vi viser til Justisdepartementets høring ved

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( )

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( ) Lovvedtak 69 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L (2012 2013), jf. Prop. 122 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjeloven

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA Vedtatt 25.04.2012 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og foretakets navn er Kommuneansattes Personellservice SA som forkortes

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger Januar 2013 Eksempelsamling for revisjonsberetninger 2012 2 EKSEMPELSAMLING Eksempelsamling for revisjonsberetninger er utgitt av Den norske Revisorforening i juli 2012. Den norske Revisorforening og forfatterne,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer