Høringsutkast - SA Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling"

Transkript

1 Høringsutkast - SA Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar Stiftelse av ansvarlig selskap/delt ansvar Villighetserklæring Kommandittselskap Stiftelse av kommandittselskap Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Tilleggsinnbetaling av selskapskapital Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i penger Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i annet enn penger Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital konvertering av gjeld Nedsetting av selskapskapital Bekreftelse ved nedsetting av selskapskapital til dekning av tap Revisors uttalelse ved nedsetting av selskapskapitalen forholdet til kreditorene Stiftelser Opprettelse av stiftelser Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved opprettelse av stiftelse Uttalelse om åpningsbalanse Kapitalforhøyelser i stiftelser Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved forhøyelse av grunnkapitalen i stiftelser Bekreftelse ved overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse Kapitalnedsetting i stiftelser

2 Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Revisors uttalelse ved kapitalnedsetting forholdet til kreditorene Sammenslåing av stiftelser Revisors beretning til mellombalanser ved sammenslåing Revisors uttalelse til Stiftelsesregisteret ved sammenslåing vedrørende forholdet til kreditorene Deling av stiftelser Revisors beretning til mellombalanser ved deling Uttalelse til Stiftelsesregisteret ved deling vedrørende forholdet til kreditorene Opphevelse av stiftelser Uttalelse om fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Statsforetak Stiftelse av statsforetak Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved stiftelse Kapitalforhøyelse i statsforetak Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved kapitalforhøyelse Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i penger Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i annet enn penger Bekreftelse ved overføring fra statsforetakets egenkapital Kapitalnedsetting i statsforetak Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse Bekreftelse ved nedsetting av innskuddskapital forholdet til kreditorene Borettslag Stiftelse av borettslag Stiftelse av borettslag med penger (kan ikke gjøres med annet enn penger) Uttalelse om åpningsbalanse Oppløsning av borettslag Oppløsning av borettslag fortegnelse over borettslagets eiendeler, rettigheter og forpliktelser Revisors beretning til avviklingsoppgjøret

3 6. Eierseksjoner Opprettelse av eierseksjoner Villighetserklæring Samvirkeforetak Stiftelse av samvirkeforetak Villighetserklæring Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i penger Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i annet enn penger Sammenslåing (fusjon) av samvirkeforetak Uttalelse om utkast til åpningsbalanse Uttalelse om redegjørelse ved fusjon Oppløsning av samvirkeforetak Omdanning av samvirkeforetak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap Europeiske samvirkeforetak

4 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar 1.1. Stiftelse av ansvarlig selskap/delt ansvar Villighetserklæring Villighetserklæring Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ]. 2. Kommandittselskap 2.1. Stiftelse av kommandittselskap Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ KS]. Vi bekrefter samtidig at kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til stiftelsesavtalen er innbetalt kontant, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ KS]. Vi bekrefter samtidig at kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til stiftelsesavtalen er innbetalt ved overtakelse av eiendeler og forpliktelser som kan oppføres i selskapets balanse, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Tilleggsinnbetaling av selskapskapital Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i penger 4

5 Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i penger Vi bekrefter at ytterligere kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til beslutning i selskapsmøtet er innbetalt kontant, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i annet enn penger Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital innskudd i annet enn penger Vi bekrefter at ytterligere kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til beslutning i selskapsmøtet er innbetalt ved overtakelse av eiendeler og forpliktelser som kan oppføres i selskapets balanse, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital konvertering av gjeld Bekreftelse ved tilleggsinnbetaling av selskapskapital konvertering av gjeld Vi bekrefter at ytterligere kr [xxx] av selskapskapitalen i henhold til beslutning i selskapsmøtet er innbetalt ved konvertering av gjeld, og at de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen i selskapets melding til Foretaksregisteret om fordelingen av innskuddsforpliktelse og innbetaling fordelt på den enkelte kommandittist, er riktige Nedsetting av selskapskapital Bekreftelse ved nedsetting av selskapskapital til dekning av tap Bekreftelse ved nedsetting av selskapskapital til dekning av tap Vi bekrefter at den vedtatte nedsettingen av selskapskapitalen i XYZ KS med kr [xxx], fra kr [xxx], til kr [xxx] er anvendt til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Revisors uttalelse ved nedsetting av selskapskapitalen forholdet til kreditorene 5

6 Revisors uttalelse ved nedsetting av selskapskapitalen forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til XYZ KS i forbindelse med nedsettingen av selskapskapitalen med kr [xxx] kunngjort pr.[dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets og komplementarens ansvar Styret og komplementaren er ansvarlig for å påse og uttale seg om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om nedsetting av selskapskapitalen trer i kraft. Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for nedsetting av selskapskapitalen. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot selskapet som er til hinder for at beslutningen om nedsetting av selskapskapitalen trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til selskapets ledelse, styre, komplementar (og advokatforbindelse). Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til selskapets kreditorer er til hinder for at beslutningen om nedsetting av selskapskapitalen trer i kraft. 6

7 3. Stiftelser Generell veiledning Bekreftelser i tilknytning til stiftelser skal stiles til Stiftelsesregisteret. Hvis stiftelsen er næringsdrivende skal erklæringen stiles til Foretaksregisteret. Meldingene til Foretaksregisteret er samordnet slik at informasjonen vil komme til Stiftelsesregisteret samtidig Opprettelse av stiftelser Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [stiftelsens navn]. Vi bekrefter samtidig at innskudd i kontanter som dekker grunnkapitalen pålydende kr [xxx] slik den er fastsatt i vedtektene, selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [stiftelsens navn]. Vi bekrefter samtidig at de eiendeler som fremgår av stiftelsesdokumentet og åpningsbalansen datert [dato] som dekker grunnkapitalen pålydende kr [xxx] slik den er fastsatt i vedtektene, selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet. Verdsettelsen er foretatt pr. datoen for åpningsbalansen Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved opprettelse av stiftelse Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved opprettelse av stiftelse Vi har kontrollert stiftelsesdokumentet for [stiftelsens navn] datert [dato], i forbindelse med opprettelse av stiftelse med annet enn penger. Oppretternes ansvar for stiftelsesdokumentet Stifterne er ansvarlige for å utarbeide stiftelsesdokumentet og for at innholdet tilfredsstiller stiftelseslovens krav og for de vurderinger verdsettelser av innskuddet bygger på. 7

8 Vår oppgave er å uttale oss om verdsettelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler stiftelsen skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn de antas å kunne oppføres med i stiftelsens balanse. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening svarer verdiene av de eiendeler som er overtatt minst til grunnkapitalen slik den er fastsatt i vedtektene Uttalelse om åpningsbalanse Til styret i [stiftelsens navn] Uttalelse om åpningsbalanse Vi har kontrollert åpningsbalansen datert [dato] for [stiftelsens navn] som viser en grunnkapital på kr [xxx]. Styrets ansvar for åpningsbalansen Styret i stiftelsen er ansvarlig for åpningsbalansen, som viser hvilke eiendeler stiftelsen skal overta (og hvilke forpliktelser det skal påta seg) i forbindelse med at stiftelsen opprettes. Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi planlegger og utfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 8

9 Etter vår mening er klassifisering og presentasjon i åpningsbalanse datert [dato] for [stiftelsens navn] i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i note [x] 3.2. Kapitalforhøyelser i stiftelser Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Vi bekrefter at innskudd i kontanter, besluttet av styret i [stiftelsens navn] pr [dato] som dekker forhøyelsen av grunnkapitalen med kr [xxx] fra kr [xxx] til kr [xxx], selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Vi bekrefter at de eiendeler som fremgår av styrebeslutningen i [stiftelsens navn] datert [dato] som dekker forhøyelsen av grunnkapitalen med kr [xxx] fra kr [xxx] til kr [xxx], selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet. Verdsettelsen er foretatt pr. datoen for beslutningen Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved forhøyelse av grunnkapitalen i stiftelser Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved forhøyelse av grunnkapitalen i stiftelser Vi har kontrollert styrets beslutning datert [dato] om å forhøye grunnkapitalen for [stiftelsens navn]. Styrets ansvar for beslutningen Styret er ansvarlige for at beslutningen ikke er i strid med stiftelsens formål, vedtektene eller oppretternes forutsetninger for øvrig og for de vurderinger verdsettelser av innskuddet bygger på. Vår oppgave er å uttale oss om verdsettelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler stiftelsen skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn de antas å kunne 9

10 oppføres med i stiftelsens balanse. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening svarer verdiene av de eiendeler som er overtatt minst til økningen i grunnkapitalen med kr [xxx] fra kr [xxx] til kr [xxx] slik det er besluttet Bekreftelse ved overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse Bekreftelse ved overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse Vi bekrefter at [stiftelsens navn] ved overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse i henhold til styrets vedtak [dato] har en bokført egenkapital som minst tilsvarer den vedtektsbestemte grunnkapitalen på kr [xxx] Kapitalnedsetting i stiftelser Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Vi bekrefter at den vedtatte kapitalnedsettingen i [stiftelsens navn] med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx] er anvendt til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Revisors uttalelse ved kapitalnedsetting forholdet til kreditorene Revisors uttalelse ved kapitalnedsetting forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til [stiftelsens navn] i forbindelse med kapitalnedsetting med kr [xxx] kunngjort pr. [dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets ansvar Styret er ansvarlig for å påse og uttale seg om at forholdet til stiftelsens kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om kapitalnedsetningen trer i kraft. 10

11 Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til stiftelsens kreditorer ikke er til hinder for kapitalnedsettingen. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot stiftelsen som er til hinder for at beslutningen om kapitalnedsetting trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til stiftelsens ledelse, styre (og advokatforbindelse). Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til stiftelsens kreditorer er til hinder for at beslutningen om kapitalnedsetting trer i kraft Sammenslåing av stiftelser Revisors beretning til mellombalanser ved sammenslåing Revisors beretning til mellombalanser ved sammenslåing Til Stiftelsesregisteret Vi har revidert den vedlagte mellombalansen og sammendraget av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger for de sammenslåtte stiftelsene [Stiftelse OT] og [Stiftelse OD] pr. [dato] som viser en egenkapital på kr [xxx]. Styrets og daglig leders ansvar for mellombalansen Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide mellombalanser i samsvar med lov og forskrifter, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelse av mellombalanser som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om mellombalansen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalansen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i mellombalansen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at mellombalansen inneholder 11

12 vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av en mellombalanse. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige [og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige], samt en vurdering av den samlede presentasjonen av mellombalansen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er mellombalansen utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for den finansielle stilling pr. [dato] i overensstemmelse med regnskapsprinsippene beskrevet i note [x]. Grunnlag for regnskapsavleggelse Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note [x] til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for at Stiftelsestilsynet skal kunne vurdere grunnlaget for sammenslåingen. Som et resultat av dette anses ikke mellombalansen å være egnet for andre formål Revisors uttalelse til Stiftelsesregisteret ved sammenslåing vedrørende forholdet til kreditorene Revisors uttalelse til Stiftelsesregisteret ved sammenslåing vedrørende forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til [Stiftelsens navn] i forbindelse med sammenslåing av [Stiftelsens navn] og [Stiftelsens navn] kunngjort pr. [dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets ansvar Styret er ansvarlig for å påse og uttale seg om at forholdet til stiftelsenes kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om sammenslåing trer i kraft. Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om sammenslåing trer i kraft. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot stiftelsen som er til hinder for at beslutningen om sammenslåing trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til stiftelsens ledelse, styre (og advokatforbindelse). 12

13 Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til stiftelsenes kreditorer er til hinder for at beslutningen om sammenslåing trer i kraft Deling av stiftelser Revisors beretning til mellombalanser ved deling Revisors beretning til mellombalanser ved deling Vi har revidert vedlagte mellombalansen og sammendraget av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger for [Stiftelse OD] pr. [dato] som før deling viser en egenkapital på kr [xxx]. Styrets og daglig leders ansvar for mellombalansen Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide mellombalanser i samsvar med lov og forskrifter, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelse av mellombalanser som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om mellombalansen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalanse ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i mellombalansen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at mellombalansen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av en mellombalanse. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige [og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige], samt en vurdering av den samlede presentasjonen av mellombalansen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 13

14 Etter vår mening er mellombalansen utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for den finansielle stilling pr. [dato] i overensstemmelse med regnskapsprinsippene beskrevet i note [x]. Grunnlag for regnskapsavleggelse Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note [X] til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for at Stiftelsestilsynet skal kunne vurdere grunnlaget for sammenslåingen. Som et resultat av dette anses ikke mellombalansen å være egnet for andre formål Uttalelse til Stiftelsesregisteret ved deling vedrørende forholdet til kreditorene Uttalelse til Stiftelsesregisteret ved deling vedrørende forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til [Stiftelsens navn] i forbindelse med deling av [Stiftelsens navn] kunngjort pr. [dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets ansvar Styret er ansvarlig for å påse og uttale seg om at forholdet til stiftelsens kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft. Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft. attestasjonsoppdrag SA3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot stiftelsen som er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til stiftelsens ledelse, styre (og advokatforbindelse). Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til stiftelsenes kreditorer er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft Opphevelse av stiftelser Uttalelse om fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser 14

15 Uttalelse om fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser Vi har revidert den vedlagte fortegnelsen over «[Stiftelsens navn] under avvikling» eiendeler, rettigheter og forpliktelser og balansen med et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger per [dato], utarbeidet med henblikk på avvikling av stiftelsen. Fortegnelsen og balansen er avgitt av stiftelsens avviklingsstyre. Avviklingsstyrets ansvar for fortegnelsen og balansen Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og for balansen i samsvar med stiftelseslovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en fortegnelse og en balanse som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om fortegnelsen og balansen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at fortegnelsen og balansen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og i balansen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at fortegnelsen og balansen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av en fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og en balanse i samsvar med stiftelseslovens krav. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av fortegnelsen og balansen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og balansen per [dato] for «[Stiftelsens navn] under avvikling» i det alt vesentlige utarbeidet og fastsatt i samsvar med stiftelsesloven og regnskapsprinsippene beskrevet i note [x]. Grunnlag for regnskapsavleggelse 15

16 Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note [x] til balansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Balansen er utarbeidet for at Stiftelsestilsynet skal kunne vurdere grunnlaget for avviklingen. Som et resultat av dette anses ikke balansen å være egnet for andre formål Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Vi har revidert det vedlagte avviklingsoppgjøret pr. [dato] for [stiftelsens navn], som viser disponeringen av stiftelsens midler på avviklingstidspunktet. Avviklingsoppgjøret er avgitt av stiftelsens avviklingsstyre. Avviklingsstyrets ansvar for avviklingsoppgjøret Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av avviklingsoppgjøret i samsvar med stiftelseslovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et avviklingsoppgjør som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om avviklingsoppgjøret på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at avviklingsoppgjøret ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i avviklingsoppgjøret. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at avviklingsoppgjøret inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av et avviklingsoppgjør i samsvar med stiftelseslovens krav. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av avviklingsoppgjøret. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er avviklingsoppgjøret for [stiftelsens navn] i det alt vesentlige utarbeidet og fastsatt i samsvar med stiftelsesloven. 16

17 4. Statsforetak 4.1. Stiftelse av statsforetak Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [statsforetakets navn]. Vi bekrefter samtidig at statsforetaket har mottatt innskudd i penger som dekker innskuddskapitalen pålydende kr [xxx] Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt kapitalinnskudd i annet enn penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [statsforetakets navn]. Vi bekrefter samtidig at statsforetaket har mottatt innskudd i annet enn penger som dekker innskuddskapitalen pålydende kr [xxx] Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved stiftelse Til stifterne av [Statsforetakets navn]. Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved stiftelse Vi har kontrollert stiftelsesdokumentet datert [dato] i forbindelse med innskudd fra stifterne med annet enn penger. Stifternes ansvar for stiftelsesdokumentet Stifterne er ansvarlige for å utarbeide stiftelsesdokumentet og for de vurderinger verdsettelsen bygger på. Vår oppgave er å uttale oss om verdsettelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler statsforetaket skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn de antas å kunne oppføres med i foretakets balanse. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av 17

18 innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er de eiendeler statsforetaket skal overta ikke verdsatt med et høyere beløp enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse Kapitalforhøyelse i statsforetak Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved kapitalforhøyelse Til styret i [Statsforetakets navn]. Uttalelse om verdsettelse av eiendeler ved kapitalforhøyelse Vi har kontrollert møteprotokollen datert [dato] i forbindelse med innskudd fra stifterne med annet enn penger. Styrets ansvar for møteprotokollen Styret er ansvarlige for å utarbeide møteprotokollen og de vurderinger verdsettelsen bygger på. Vår oppgave er å uttale oss om verdsettelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler statsforetaket skal overta ikke er verdsatt med et høyere beløp enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er de eiendeler statsforetaket skal overta ikke verdsatt med et høyere beløp enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i penger 18

19 Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i penger Vi bekrefter at selskapet har mottatt innskuddskapital i penger som dekker kapitalforhøyelsen i [Statsforetakets navn] med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx] Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i annet enn penger Bekreftelse av mottatt innskuddskapital i annet enn penger Vi bekrefter at selskapet har mottatt innskuddskapital i penger som dekker kapitalforhøyelsen i [Statsforetakets navn] med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx]. Verdien av de eiendeler som er overtatt er knyttet til datoen på møteprotokollen Bekreftelse ved overføring fra statsforetakets egenkapital Bekreftelse ved overføring fra statsforetakets egenkapital Vi bekrefter at økningen av statens innskudd i [Statsforetakets navn] med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx] er dekket ved overføring fra foretakets egenkapital i samsvar med lov om statsforetak Kapitalnedsetting i statsforetak Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Bekreftelse ved kapitalnedsetting til dekning av tap Vi bekrefter at den vedtatte nedsettingen av statens innskudd i [Statsforetakets navn] med kr [xxx], fra kr [xxx], til kr [xxx] er anvendt til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse Til generalforsamlingen i Statsforetaket Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende innskuddskapital i forbindelse med den vedtatte nedsettingen av statens innskudd i [Statsforetakets navn] pr. [dato]. Styrets ansvar for nedsettingen Styret er ansvarlig for at nedsettingen ikke er større enn det er full dekning for gjenværende innskuddskapital i samsvar med lov om statsforetak 16 annet ledd. 19

20 Vår oppgave er å uttale oss om det etter den vedtatte nedsettingen av statens innskudd er dekning for den gjenværende innskuddskapital. attestasjonsoppdrag SA3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende innskuddskapital etter at det er tatt tilbørlig hensyn til tap som måtte være lidt etter balansedagen. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er det etter den vedtatte nedsettingen av statens innskudd med kr [xxx], fra kr [xxx] til kr [xxx], dekning for den gjenværende innskuddskapital Bekreftelse ved nedsetting av innskuddskapital forholdet til kreditorene Bekreftelse ved nedsetting av innskuddskapital forholdet til kreditorene Vi har kontrollert om det er rettet innsigelser fra kreditorer til [Statsforetakets navn] i forbindelse med kapitalnedsetting med kr [xxx] kunngjort pr. [dato] i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Styrets ansvar Styrets ansvar er å påse og uttale seg om at forholdet til foretakets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft. Vår oppgave er å uttale oss om at forholdet til foretakets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om deling trer i kraft. attestasjonsoppdrag SA3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører vår kontroll for å oppnå moderat sikkerhet for at kreditorene ikke har rettet innsigelser mot foretaket som er til hinder for at beslutningen om nedsetting av innskuddskapital trer i kraft. Vi har rettet forespørsler til foretakets ledelse, styre (og advokatforbindelse). Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 20

21 Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at forholdet til foretakets kreditorer er til hinder for at beslutningen trer i kraft. 21

22 5. Borettslag 5.1. Stiftelse av borettslag Stiftelse av borettslag med penger (kan ikke gjøres med annet enn penger) Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt andelskapital i penger Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [Statsforetakets navn]. Vi bekrefter at selskapet har mottatt andelskapital i penger som dekker summen av samtlige andeler i [borettslagets navn] til pålydende kr [xxx] Uttalelse om åpningsbalanse Til stifterne av [borettslagets navn] Uttalelse om åpningsbalanse Vi har kontrollert åpningsbalansen datert [dato] for [borettslagets navn] som viser en andelskapital på kr [xxx]. Stifternes ansvar for åpningsbalansen Stifterne er ansvarlig for åpningsbalansen, som viser hvilke eiendeler borettslaget skal overta (og hvilke forpliktelser det skal påta seg) i forbindelse med at det stiftes. Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er klassifisering og presentasjon i åpningsbalanse datert [dato] for [borettslagets navn] i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i note [x](vedlegg/note) Oppløsning av borettslag 22

23 Oppløsning av borettslag fortegnelse over borettslagets eiendeler, rettigheter og forpliktelser Uttalelse om fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser Vi har revidert den vedlagte fortegnelsen over «[Borettslagets navn] under avvikling» eiendeler, rettigheter og forpliktelser og balansen med et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger per [dato], utarbeidet med henblikk på avvikling av borettslaget. Fortegnelsen og balansen er avgitt av borettslagets avviklingsstyre. Avviklingsstyrets ansvar for fortegnelsen og balansen Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og for balansen i samsvar med borettslagslovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en fortegnelse og en balanse som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om fortegnelsen og balansen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at fortegnelsen og balansen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og i balansen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at fortegnelsen og balansen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av en fortegnelse over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og en balanse i samsvar med borettslagslovens krav. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av fortegnelsen og balansen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er fortegnelsen over eiendeler, rettigheter og forpliktelser og balansen per [dato] for «[Borettslagets navn] under avvikling» i det alt vesentlige 23

24 utarbeidet og fastsatt i samsvar med borettslagsloven og regnskapsprinsippene beskrevet i note x. Grunnlag for regnskapsavleggelse Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note X til balansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Balansen er utarbeidet for at Foretaksregisteret skal kunne vurdere grunnlaget for avviklingen. Som et resultat av dette anses ikke balansen å være egnet for andre formål Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Revisors beretning til avviklingsoppgjøret Vi har revidert det vedlagte avviklingsoppgjøret pr. [dato] for [borettslagets navn], som viser disponeringen av borettslagets midler på avviklingstidspunktet. Avviklingsoppgjøret er avgitt av borettslagets avviklingsstyre. Avviklingsstyrets ansvar for avviklingsoppgjøret Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av avviklingsoppgjøret i samsvar med borettslagslovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et avviklingsoppgjør som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om avviklingsoppgjøret på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at avviklingsoppgjøret ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i avviklingsoppgjøret. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at avviklingsoppgjøret inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av et avviklingsoppgjør i samsvar med borettslagslovens krav. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av avviklingsoppgjøret. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 24

25 Etter vår mening er avviklingsoppgjøret for [borettslagets navn] i det alt vesentlige utarbeidet og fastsatt i samsvar med borettslagsloven. 6. Eierseksjoner 6.1. Opprettelse av eierseksjoner Villighetserklæring Villighetserklæring Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ]. 7. Samvirkeforetak 7.1. Stiftelse av samvirkeforetak Villighetserklæring Villighetserklæring Undertegnede, [revisor], [revisornummer ], bekrefter at vi påtar oss oppdraget som revisor i [XYZ] Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i penger Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i penger Vi bekrefter at [navn på samvirkeforetaket] har mottatt innskudd i penger som fullt ut dekker andelsinnskuddet på kr [xxx] Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i annet enn penger Bekreftelse av mottatt andelsinnskudd i annet enn penger Vi bekrefter at [navn på samvirkeforetaket] har mottatt innskudd i annet enn penger som fullt ut dekker andelsinnskuddet på kr [xxx] Sammenslåing (fusjon) av samvirkeforetak Uttalelse om utkast til åpningsbalanse Til årsmøtet i [samvirkeforetakets navn] 25

26 Uttalelse om utkast til åpningsbalanse Vi har kontrollert utkast til åpningsbalanse datert [dato] for det sammenslåtte [samvirkeforetakets navn] som viser et andelsinnskudd på kr [xxx]. Styrets ansvar for åpningsbalansen Styret er ansvarlig for åpningsbalansen datert [dato] som viser hvilke eiendeler samvirkeforetaket vil ha etter fusjonen (og hvilke forpliktelser det skal påta seg). Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi planlegger og utfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening er klassifisering og presentasjon i åpningsbalanse datert [dato] for [samvirkeforetakets navn] i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i (vedlegg/note) Uttalelse om redegjørelse ved fusjon Til årsmøtet i [samvirkeforetakets navn] Uttalelse om redegjørelse ved fusjon Vi har kontrollert redegjørelsen datert [dato] i forbindelse med fusjon av [overtakende samvirkeforetak] og [overdragende samvirkeforetak]. Styrets ansvar for redegjørelsen Styret er ansvarlige for å utarbeide redegjørelsen, foreta vurdering av egenkapitalen og at fusjonsvederlaget er fastsatt i samsvar med forutsetningene. Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll. attestasjonsoppdrag SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen. Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder lovpålagte opplysninger, at egenkapitalen i det sammenslåtte samvirkeforetaket er forsvarlig og at 26

27 fusjonsvederlaget er fastsatt i samsvar med forutsetningene. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet og avtaler er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Etter vår mening: inneholder redegjørelsen de opplysninger samvirkeforetaksloven 108 krever, vil det sammenslåtte samvirkeforetaket ha en egenkapital som er forsvarlig, er fusjonsvederlaget fastsatt i samsvar med forutsetningene i samvirkeforetaksloven Oppløsning av samvirkeforetak For revisors uttalelser vises det til kapitlet om avvikling av borettslag punkt 5.2 i denne eksempelsamlingen Omdanning av samvirkeforetak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap For uttalelser om åpningsbalanser ved omdanning vises det til uttalelser om åpningsbalanser i kapittelet om omdanning av aksjeselskaper til allmennaksjeselskaper i SA 3802 vedlegg 1 eks Europeiske samvirkeforetak Erklæringene som gjelder for samvirkeforetak kan benyttes. 27

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS STIFTELSESDOKUMENT for ROMSDAL PARKERING AS Selskapet Romsdal Parkering AS stiftes av Molde kommune, org nr: 944 020 977, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, ved underskrift på dette dokumentet. Følgende er besluttet

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS

stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS Dato for stiftelse:..juli 2011 Petrolia ASA stifter i dag et fieleid datterselskap hvor Petrolia ASA skal v^re 100 % eier. SELSKAPETS VEDTEKTER: 1 Selskapets navn

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser Side 1 av 18 LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser (stiftelsesloven). DATO: LOV-2001-06-15-59 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2005-01-01, 2005-04-29,

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner Bufetat Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner 1 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 RETTSLIG GRUNNLAG... 3 3 PROSESSER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE...

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot

Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot Stiftelsen ) 967 INTERNASJONALT SENTER 1BODØ Postadresse : Bosolcsodrosso : Telefoe og fax : Org.nr. : 9001 Bedia sisesta 37 75 52 24 04 552 532 Ole MVA Elektroolsk adrosoot JBO oranwisootoreno Til Bodø

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~ Økonomisk Årsberetning 2014 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon for

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer