Innhold. Innhold 3. Forord Innledning Stiftelse... 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17"

Transkript

1 Innhold Forord Innledning Stiftelse A Selskapsrettslige bestemmelser Stifterne Minstekrav til aksjekapital Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg Stiftelsesdokument Tingsinnskudd og andre særlige tegningsvilkår Åpningsbalanse Aksjetegningen og stiftelsestidspunktet Aksjeinnskudd Registrering av selskapet i Foretaksregisteret B Regnskapsmessig behandling Åpningsbalanse Innskudd i penger Motregning Tingsinnskudd Tidspunkt for verdsettelse Verdsettelsen virkelig verdi eller videreføring av tidligere balanseførte verdier(kontinuitet) Stiftelsesutgifter C Skatterettslige forhold C Skatterettslige forhold...25 D Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Uttalelse om åpningsbalanse Uttalelse om redegjørelse (aksjeselskaper) Innhold 3

2 Aksjeinnskudd med penger Aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger Aksjeinnskudd ved motregning Uavhengig sakkyndig redegjørelse (allmennaksjeselskaper) Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd Oppgjør av aksjeinnskudd med penger Oppgjør av aksjeinnskudd med annet enn penger Oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning Forhøyelse av aksjekapitalen A Selskapsrettslige bestemmelser Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer Hvem kapitalforhøyelsen kan rettes mot Styrets forslag Generalforsamlingens beslutning Tingsinnskudd og andre særlige tegningsvilkår Fortrinnsrett Aksjetegning Aksjeinnskudd Egen konto Melding og registrering Virkningstidspunkt og rettigheter Kapitalforhøyelse etter styrefullmakt Styrets forslag til fullmakt Generalforsamlingens beslutning Melding og registrering av fullmakten Styrets beslutning om kapitalforhøyelse Tegning og gjennomføring Kapitalforhøyelse ved fondsemisjon Styrets forslag Generalforsamlingens beslutning Melding, registrering og tildeling B Regnskapsmessig behandling Forhøyelse ved nytegning Innskudd i penger Motregning (konvertering av gjeld) Tingsinnskudd Forhøyelse ved fondsemisjon Utgifter knyttet til kapitalforhøyelser Innhold

3 C Skatterettslige forhold C Skatterettslige forhold...25 D Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Uttalelse om redegjørelse (aksjeselskaper) Aksjeinnskudd med penger Aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger Aksjeinnskudd ved motregning (gjeldskonvertering) Uavhengig sakkyndig redegjørelse (allmennaksjeselskaper) Bekreftelse mottak aksjeinnskudd Oppgjør av aksjeinnskudd med penger Oppgjør av aksjeinnskudd med annet enn penger Oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning Bekreftelse fondsemisjon Uttalelse om mellombalanse som grunnlag for fondsemisjon Fusjon A Selskapsrettslige bestemmelser Oversikt over dokumenter og uttalelser Fusjonstyper aksjeselskaper Fusjon mellom konsernselskaper Fusjon over landegrensene Beslutning om fusjon Fusjonsplan Utkast til åpningsbalanse Rapport om fusjonen Redegjørelse for fusjonsplanen Vederlag/bytteforhold Tilleggsvederlag Selskapsform Inntreden av virkninger og kreditorfrist Konsernfusjon (trekantfusjon) Egne aksjer Noen praktiske forhold Dokumenter mv Informasjon til ansatte Dokumentavgift/omregistreringsavgift Regnskapsår Felles forvaltning Melding til børsen Innhold 5

4 6 Innhold B Regnskapsmessig behandling Metode for regnskapsføring Regnskapsføring av fusjon som transaksjon (oppkjøpsmetoden) Identifikasjon av overtakende part Identifikasjon av oppkjøpstidspunkt Måling av anskaffelseskost Tilordning av anskaffelseskost Fordringens verdi ved konsernfusjon til virkelig verdi Foreløpig fastsettelse av verdier ved førstegangsinnregning Regnskapsføring av fusjon etter kontinuitetsmetoden Selskapskontinuitet Konsernkontinuitet Fordringens verdi ved konsernfusjon til kontinuitet Spesielle problemstillinger Konsernfusjon med aksjer i morselskap som fusjonsvederlag Konsernfusjon med aksjer i søsterselskap som fusjonsvederlag Fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap Fusjon mellom morselskap og deleid datterselskap Fusjon mellom to heleide datterselskaper Fusjon med selskap som overtakende selskap har eierandel i før fusjonen uten å ha kontroll Omvendt oppkjøp Fusjon der overdragende selskap har aksjer i overtakende selskap Fusjon der mor går inn i datter Emisjonsutgifter og andre fusjonsutgifter Betinget vederlag i fusjoner til virkelig verdi Tilleggsvederlag Noteopplysninger Sammenligningstall og proformainformasjon Ved bruk av oppkjøpsmetoden Ved bruk av kontinuitetsmetoden Særskilte regler for små foretak Definisjon av små foretak Regnskapsmessig sammenslåingstidspunkt Fusjon mellom morselskap og datterselskap som begge er små foretak

5 C Skatterettslige forhold Skattepliktig eller skattefri fusjon Vederlag/bytteforhold Utstedelse av vederlagsaksjer Økning av pålydende Egne aksjer som vederlag Forenklet fusjon fusjon uten vederlag Omvendt mor-datterfusjon Konsernfusjon (trekantfusjon) Tilleggsvederlag Grenseoverskridende fusjon Selskapsform Inntreden av virkninger Gjennomskjæring Konsekvenser av brudd lovlighetskravet Skatterettslige forhold... D Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Uttalelse om utkast til åpningsbalanse Uttalelse om redegjørelse (aksjeselskaper) Uttalelse om redegjørelse i overdragende selskap Uttalelse om redegjørelse i overtakende selskap Uttalelse om redegjørelse ved konsernfusjon (trekantfusjon) Uavhengig sakkyndig redegjørelse (allmennaksjeselskaper) Uttalelse om mellombalanser (allmennaksjeselskaper) Nedsettelse av aksjekapitalen A Selskapsrettslige bestemmelser To metoder Hva beslutningen kan gå ut på Tap som ikke kan dekkes på annen måte Utdeling til aksjeeierne Avsetning til fond Sletting av egne aksjer Aksjer registrert i verdipapirregister Styrets forslag Generalforsamlingen Melding til Foretaksregisteret Ikrafttredelse uten kreditorvarsel Ikrafttredelse etter kreditorvarsel Innhold 7

6 B Regnskapsmessig behandling Hvilke fond skal belastes? Regnskapsføring ved dekning av tap Regnskapsføring ved utdeling av penger Regnskapsføring ved utdeling av ting Regnskapsføring av avsetning til fond som kan brukes etter generalforsamlingens beslutning C Skatterettslige forhold Virkninger for selskapet Virkninger for aksjeeierne Nedskrivning av aksjenes pålydende Nedskrivning ved innløsning av aksjer Særlig om innbetalt kapital Inngangsverdi på aksjene ved kapitalnedsettelser Formue Skatterettslige forhold... D Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Dekning for bunden egenkapital Forholdet til selskapets kreditorer Dekning av tap Uttalelse om mellombalanse som grunnlag for kapitalnedsettelse Fisjon A Selskapsrettslige bestemmelser Oversikt over dokumenter og uttalelser Fisjonstyper Beslutning om fisjon Fisjonsplan, rapport og redegjørelse Tilleggsvederlag Dekning for aksjekapital og øvrig bundet egenkapital Selskapsform Inntreden av virkninger/kreditorfrist Konsernfisjon (trekantfisjon) Noen praktiske forhold B Regnskapsmessig behandling Fisjonstyper Regnskapsføring av fisjon Delingstidspunkt Innhold

7 6.14 Regnskapsføring av fisjon som transaksjon Måling av egenkapitaluttak til virkelig verdi Tingsinnskudd og kapitalforhøyelse Regnskapsføring av fisjonsfusjon som er transaksjon Regnskapsføring av fisjon som kontinuitet Noteopplysninger Sammenligningstall og proformainformasjon Fisjoner etter balansedagen/planlagte transaksjoner Særskilte regler for små foretak C Skatterettslige forhold Skattepliktig eller skattefri fisjon Vederlag/bytteforhold Tilleggsvederlag Ligning i fisjonsåret Særlig om vertikal fisjon Gjennomskjæring Fisjonsfordring Grenseoverskridende fisjon Konsekvenser av brudd Skatterettslige forhold... D Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Uttalelse om utkast til åpningsbalanse Uttalelse om redegjørelse for fisjonsplanen i overdragende selskap (aksjeselskaper) Uttalelse om redegjørelse for fisjonsplanen i overtakende selskap (aksjeselskaper) Sakkyndig redegjørelse (allmennaksjeselskaper) Uttalelse om mellombalanser (allmennaksjeselskaper) Dekning for bunden kapital (aksjeselskap og allmennaksjeselskap) Egne aksjer A Selskapsrettslige bestemmelser Nærmere om selskapsrettslige regler Rett til utbytte Stemmerett på generalforsamlingen B Regnskapsmessig behandling Generelt om regnskapsføring av kjøp av egne aksjer Hva er regnskapsmessig beholdning av egne aksjer? Innhold 9

8 7.6 Aksjerettslige erverv versus regnskapsmessig anskaffelse Aksjerettslig erverv når pant stilles i form av aksjer i selskapet Aksjer som selskapet kjøper Andres erverv for selskapets regning Datterselskaps erverv av aksjer i mor Terminkontrakter, opsjoner, futures og andre avtaler Vederlag lavere enn aksjenes pålydende Regnskapsmessig behandling av salg av egne aksjer Hovedregel én transaksjon Tilordning av anskaffelseskost Ulik salgs- og kjøpspris Regnskapsmessig behandling ved senere sletting/amortisasjon Noteopplysninger C Skatterettslige forhold Kjøp av egne aksjer Skattemessig formuesverdsettelse Skattemessige konsekvenser av innløsning Utdeling av egne aksjer til eksisterende aksjeeiere Realisasjon av egne aksjer Skatterettslige forhold... D Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Uttalelse om mellombalanser ved kjøp av egne aksjer Utbytte og konsernbidrag A Selskapsrettslige bestemmelser Hva er utbytte? Hva kan deles ut som utbytte utbytterammen Objektiv begrensning teknisk ramme Subjektiv begrensing selskapets egenkapital og likviditet Beslutning om utbytte Ekstraordinært utbytte Hvem har rett på utbytte? Hva er konsernbidrag? Konsernbidrag fra morselskap til datterselskap Ulovlige utdelinger Innhold

9 B Regnskapsmessig behandling Kostmetoden og utbytte/konsernbidrag Ordinært utbytte Tilleggsutbytte Ekstraordinært utbytte Generelt om konsernbidrag Konsernbidrag fra morselskap til datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap til morselskap Konsernbidrag mellom to søsterselskap Egenkapital- og bruttometoden og utbytte/konsernbidrag Opplysninger i årsregnskapet om utbytte og konsernbidrag C Skatterettslige forhold Skatterettslige virkninger av å motta utbytte Aksjonærmodellen Fritaksmetoden Utenlandske aksjeeiere kildeskatt Virkninger av utbytte for det utdelende selskap uttaksbeskatning Konsernbidrag Skattemessige virkninger av konsernbidrag Tidfesting Formuesmessig virkning Skatterettslige forhold... D Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Uttalelse om mellombalanser for ekstraordinært utbytte Avvikling A Selskapsrettslige bestemmelser Beslutning om oppløsning Avviklingsstyre og øvrige selskapsorganer Melding til Foretaksregisteret Kreditorvarsel Selskapets stilling under avviklingen Avviklingsbalanse Dekning av selskapets forpliktelser Omgjøring av selskapets eiendeler til penger Utdeling til aksjeeierne Endelig oppløsning Etterutlodning Innhold 11

10 9.12 Ansvar for udekkede forpliktelser Omgjøring av beslutning om oppløsning Tingretten overtar avvikling Oppløsning etter kjennelse fra tingretten Oppløsning ved dom B Regnskapsmessig behandling C Skatterettslige forhold Selvangivelse og forhåndsligning Selskapets forhold Aksjeeiernes forhold Innhold

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012.

Forord. Boken er skrevet med utgangspunkt i gjeldende lover og standarder per oktober 2012. Forord Forord For å kunne gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves det god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom disse. Boken omhandler

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap)

FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap) FUSJONSPLAN for fusjon mellom Wilh. Wilhelmsen ASA (som overdragende selskap) og Oppstartsfase I ASA (som overtagende selskap) med fusjonsvederlag i form av aksjer i Oppstartsfase I Holding ASA INNHOLD

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Diskusjonsnotat Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern

Diskusjonsnotat Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern Diskusjonsnotat Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern (November 2000) 1 PROBLEMSTILLING...2 2 GJELDENDE PRAKSIS...3 2.1 OVERSIKT OVER GJELDENDE PRAKSIS

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen LITT OM SCHJØDT Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer