FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)"

Transkript

1 FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr og registrert forretningsadresse Karenlyst Allè 4, 0278 Oslo, har besluttet å anbefale fisjon av Selskapet. Det overtakende selskap stiftes som ledd i fisjonen og skal hete NBNP 2 AS. 2. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR FISJONEN Av forretningsmessige hensyn mener Selskapet det er fornuftig å skille ut eierskapet til datterselskapene Sollihøgda Eiendom AS, Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB og tilhørende kontanter og gjeld i eget selskap. Sollihøgda Eiendom AS eier utviklingstomt som planlegges videre bearbeidet før videre salgsprosess, mens Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB eier eiendommer og er aksjer holdt for salg. Salgsprosessene av Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB planlegges å fortsette upåvirket av fisjonen. Ved å skille ut disse investeringene legges det til rette for salg av gjenværende portefølje i North Bridge Nordic Property AS til institusjonelle investorer som alternativ til avvikling av Selskapet. Styret, Manager og finansiell rådgiver ser et potensial for betydelige merverdier ved å utvikle gjenværende portefølje videre og/eller at det er verdielementer som vil gå tapt dersom Selskapet avvikles. Det er foreslått at utskillelsen skal gjennomføres ved at Selskapet fisjonerer i henhold til bestemmelsene i aksjeloven kapittel 14, hvorpå Selskapet etter delingen vil bestå av to selvstendige enheter med deling av Selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremkommer av denne Fisjonsplanen. 3. EIENDELER SOM SKAL UTFISJONERES. GJENNOMFØRING AV FISJONEN 3.1 Eiendeler for utfisjonering fisjonsvederlag Fisjonen gjennomføres etter reglene i aksjeloven kapittel 14, og som en likedelingsfisjon jf. aksjeloven 14-11a. Delingen skjer ved at eierskapet til datterselskapene Sollihøgda Eiendom AS, Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB med tilhørende kontanter og gjeld overføres til NBNP 2 AS, og at aksjonærene i Selskapet mottar aksjer i det utfisjonerte selskapet i samme forhold som de har i Selskapet før fisjon. For det tilfelle Selskapet selger aksjer i Sollihøgda Eiendom AS, Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB før ikrafttredelse av fisjonen, skal salgsvederlaget overføres til NBNP 2 AS og således tre i stedet for aksjene på det selskapsrettslige gjennomføringstidspunktet. Etter skatteloven 11-8 skal nominell og innbetalt aksjekapital fordeles i samsvar med fordeling av netto virkelig verdi ved fisjonen. Selskapets aktiva består av aksjer, kontanter og fordringer. Passiva består av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld til konsernselskaper, se vedlagte fisjonsbalanse.

2 2 Det vises i øvrig til utkast til åpningsbalanse for NBNP 2 AS og fisjonsbalansen, som er bygget på mellombalanse av 31. mai Som vederlag for eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overdras i forbindelse med fisjonen vil aksjonærene få oppgjør i aksjer i NBNP 2 AS i samme forhold som de eier aksjer North Bridge Nordic Property AS. Fisjonen medfører at aksjonærene for hver aksje pålydende NOK 50 i Selskapet, vil motta en aksje i NBNP 2 AS hver pålydende NOK 19,54. Ved verdsettelsen av eiendeler og gjeld i fisjonen er det lagt til grunn at virkelig verdi tilsvarer bokført verdi, basert på en konkret vurdering, og at regnskapet er ført i henhold til IFRS. Det er innhentet oppdaterte eksterne verdivurderinger av investeringseiendommene per 31. mai På denne bakgrunn anses fremgangsmåten for å finne bytteforholdet forsvarlig og hensiktsmessig. Ved fisjonen vil 39,08 % av Selskapets netto verdi overføres til NBNP 2 AS. Aksjekapitalen skal settes ned i samme forhold som verdiene overført til NBNP 2 AS. Dette innebærer at aksjekapitalen i North Bridge Nordic Property AS skal nedsettes fra NOK med til NOK ved nedskrivning av pålydende på eksisterende aksjer. Pålydende pr. aksje etter fisjonen vil således være NOK 30, Aksjekapital i Selskapet Som ledd i gjennomføring av fisjonen og fordelingen av aksjekapitalen mellom selskapene, jf ovennevnte fisjonsbrøk og vedlagte fisjonsbalanse, vil aksjekapitalen i Selskapet bli redusert med NOK , fra NOK til NOK , ved at pålydende pr. aksje blir nedsatt fra NOK 50 med NOK 19,54 til NOK 30,46, Selskapets overkursfond blir nedsatt fra NOK med NOK til NOK , og annen innskutt egenkapital blir nedsatt fra NOK med NOK til NOK som ledd i fisjonen av selskapet. Ved fisjonen vil aksjeinnskuddet i NBNP 2 AS som følge av overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilsvare den andel av nominell aksjekapital som nedsettes i Selskapet. Tilsvarende overtas andel av overkursfond som nedsettes i Selskapet. Styret bekrefter også at det etter nedsettelsen av aksjekapital og overkursfond i forbindelse med fisjonen vil være full dekning for Selskapets bundne egenkapital. 3.3 Stiftelse av NBNP 2 AS Som ledd i fisjonen stiftes selskapet NBNP 2 AS. Selskapet stiftes med en aksjekapital tilsvarende NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 19,54, og med en overkurs på NOK , samt annen innskutt egenkapital på NOK , til sammen NOK NBNP 2 AS skal ha forretningskontor i Oslo. Selskapets adresse skal være Karenlyst Allè 4, 0278 Oslo. Styret vil bestå av Kjetil Grønskag (styrets leder) Jon Gausen (styremedlem) John Lian (styremedlem) Jon Gunnar Guste-Pedersen (styremedlem) Mats Olof Clarhäll (styremedlem)

3 3 Jørgen Salomonsen (varamedlem) Daglig leder vil være Jørn Håvard Hynne. Det planlegges gjennomført nytt styrevalg i rimelig tid etter at fisjonen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret. Oppgjør for aksjeinnskuddet i NBNP 2 AS skjer ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres i henhold til Fisjonsplanen. Aksjene utstedes til aksjonærene i Selskapet som vederlag for kapitalnedsettelsen i Selskapet ved fisjonen. Aksjene anses tegnet ved at den ordinære generalforsamlingen i Selskapet godkjenner Fisjonsplanen, jf aksjeloven 14-6 første ledd jf 13-3 tredje ledd. Aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter for aksjonærene ved registrering i Foretaksregisteret. Registrering av selskapet i Foretaksregisteret skjer på tidspunktet for gjennomføring av fisjonen. NBNP 2 AS tiltrer ved fisjonen Selskapets forvaltningsavtale med North Bridge Management AS av 27. juni 2006 med addendum av 18. juni 2012, jf. Forslag til vedtekter for NBNP 2 AS Utkast til stiftelsesdokumenter, åpningsbalanse for NBNP 2 AS, bekreftelse fra revisor, samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2011 følger som vedlegg til Fisjonsplanen. 3.4 Fisjonens betydning for de ansatte Selskapet har ingen ansatte. 4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen er betinget av at følgende forhold er oppfylt på gjennomføringstidspunktet: (i) (ii) (iii) (iv) De nødvendige selskapsrettslige vedtak for fisjonen foreligger. Fisjonsplanen skal godkjennes av generalforsamlingen i Selskapet, og beslutningen krever tilslutning fra minst 85 % av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert. At Selskapets generalforsamling vedtar kapitalnedsettelse umiddelbart etter fisjonens vedtakelse, og at kapitalnedsettelsen gjennomføres selskapsrettslig etter kreditorperiodens utløp. Det skal ikke være forbud, påbud eller noen form for vilkår fra offentlige myndigheter som er til hinder for at fisjonen kan gjennomføres. Fristen for innsigelser fra kreditorene etter aksjeloven 14-7, jf skal være utløpt. Det skal forbli i styrets fullmakt, når og hvis ovennevnte betingelser er oppfylt, og gjennomføre fisjonen, gjennom å melde gjennomføring av denne til Foretaksregisteret. 5. GJENNOMFØRING AV FISJONEN 5.1 Selskapsrettslig gjennomføring

4 4 Styret i Selskapet vil foreslå at generalforsamlingen godkjenner Fisjonsplanen med vedlegg, samt de nødvendige vedtak som det er redegjort for i Fisjonsplanen. Etter at Fisjonsplanen er godkjent av generalforsamlingen i Selskapet, skal beslutningen meldes til Foretaksregisteret. Styret i Selskapet skal, dersom de så beslutter, sende melding til Foretaksregisteret om ikrafttredelse av beslutning om fisjon etter at betingelsene for gjennomføring av fisjonen som beskrevet i pkt 4 er oppfylt. Fisjonen anses gjennomført når fisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Den selskapsrettslige gjennomføringen av fisjonen vil innebære at: a) NBNP 2 AS er stiftet og registrert, i henhold til Fisjonsplanen og vedlagte utkast til stiftelsesdokument. b) Eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Selskapet til NBNP 2 AS i henhold til Fisjonsplanen. c) Aksjekapitalen, overkurs og annen innskutt egenkapital i Selskapet er nedsatt ved nedsettelse av pålydende pr. aksje og vedtektene endret. d) Aksjonærene er tildelt vederlagsaksjer i NBNP 2 AS. e) Alle øvrige virkninger som følger av aksjeloven, jf 14-8 første ledd, jf og andre, tredje og fjerde ledd, annen lovgivning, samt Fisjonsplanen, er inntrådt. 5.2 Regnskapsmessig gjennomføring Fisjonen vil for Selskapet regnskapsmessig bli gjennomført til virkelig verdi og med virkning fra det selskapsrettslige gjennomføringstidspunktet. For NBNP 2 AS vil fisjonen bli gjennomført til regnskapsmessig kontinuitet og med regnskapsmessig virkning pr. 1. januar Skattemessige forhold Fisjonen vil bli gjennomført med skattemessig kontinuitet, i henhold til skatteloven kapittel 11 om skattefri fisjon. Etter skatteloven 11-8 skal aksjekapitalen deles mellom Selskapet og NBNP 2 AS i samme forhold som virkelige verdier er fordelt mellom selskapene. Fisjonen vil gjennomføres med skattemessig virking fra det tidspunkt fisjonen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret. 6. SÆRLIGE FORDELER MV Det vil ikke tilfalle særlige rettigheter eller fordeler til styremedlemmer eller daglig leder i forbindelse med fisjonen. 7. KOSTNADER Kostnader knyttet til fisjonens gjennomføring skal dekkes av Selskapet. 8. FULLMAKT Styret i Selskapet gis fullmakt til å gjennomføre eventuelle mindre tilpasninger og justeringer i denne Fisjonsplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

5 5 9. FORSLAG TIL VEDTAK AV GENERAL-FORSAMLINGEN Styret foreslår at ordinær generalforsamling i Selskapet treffer følgende vedtak: 1. Styrets forslag til fisjonsplan av 18. juni 2012 med vedlegg, godkjennes. 2. Ved fisjonen fordeles Selskapets eiendeler, rettigheter, forpliktelser mellom Selskapet (som overdragende selskap) og det ved fisjonen stiftede selskap NBNP 2 AS (som overtakende selskap) i henhold til Fisjonsplanen, med regnskapsmessig virkning fra det selskapsrettslige gjennomføringstidspunktet for Selskapet, og pr. 1. januar 2012 for NBNP 2 AS. 3. Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK , fra NOK til NOK , ved at pålydende pr. aksje blir nedsatt fra NOK 50 med NOK 19,54 til NOK 30,46, Selskapets overkursfond blir nedsatt fra NOK med NOK til NOK , og annen innskutt egenkapital blir nedsatt fra NOK med NOK til NOK som ledd i fisjonen av selskapet. Utstedelse av vederlagsaksjene til aksjonærene ved stiftelse av NBNP 2 AS skjer ved innskudd av eiendeler, rettigheter, forpliktelser som ved fisjonen overføres fra Selskapet, og slik det fremkommer av fisjonsbalansen. 4. Selskapets vedtekter 5 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 30,46 fullt innbetalt og lydende på navn.

6 6 10. VEDLEGG Som vedlegg til denne fisjonsplan skal følge følgende bilag: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Gjeldende vedtekter for Selskapet Vedtekter for Selskapet etter kapitalnedsettelse Forslag til stiftelsesprotokoll og vedtekter for NBNP 2 AS Utkast til åpningsbalanse for NBNP 2 AS Revisors bekreftelse av åpningsbalansen til NBNP 2 AS Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Selskapet for regnskapsåret Fisjonsbalanse Redegjørelse etter aksjeloven 2-6 i forbindelse med stiftelse av NBNP 2 AS Revisors bekreftelse av redegjørelsen Oslo, 18. juni 2012 Kjetil Grønskag (styrets leder) Jon Gausen (styremedlem) John Lian (styremedlem) Jon Gunnar Guste-Pedersen (styremedlem) Mats Clärhall (styremedlem)

7 Vedlegg 1: Gjeldende vedtekter for Selskapet

8 VEDTEKTER FOR NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (Org nr ) (Sist endret ) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er North Bridge Nordic Property AS. 2 Forretningskontor Selskapets registrerte forretningsadresse er i Oslo kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er å investere, alene eller sammen med andre, i fast eiendom og tomter, enten direkte eller indirekte gjennom eie av aksjer eller andeler i selskap eller annen sammenslutning, samt alt annet som står i forbindelse med dette. Minst 90 % av selskapets investeringer skal gjøres i Norge, Sverige og Danmark. 4 Forvaltningsselskap Selskapet forvaltes av forvaltningsselskapet North Bridge Management AS i henhold til avtale av 27. juni Avtalen løper frem til 31. desember Avtalen er tilgjengelig for selskapets aksjonærer ved henvendelse til selskapet. 5 Aksjekapital og pålydende Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 50. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 6 Omsettelighet Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ikke kommer til anvendelse. 7 Styre Selskapet skal ha et styre bestående av 2 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, North Bridge Management AS, eller dets rettsetterfølger, har rett til å utpeke så mange som mulig av styremedlemmene, hensett til at mer enn halvparten av styremedlemmene skal velges av generalforsamlingen, jfr. aksjeloven 6-3, 3. ledd. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 1/3

9 Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Styret utpeker selv sin leder. Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar, dog slik at minst ett av styremedlemmene utpekt av North Bridge Management AS skal være til stede. Beslutninger av vesentlig betydning for relasjonen mellom North Bridge Management AS og selskapet krever minst 2/3 flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken. 8 Investeringskomite Selskapet skal ha en investeringskomité bestående av 4 medlemmer hvor North Bridge Management AS skal utpeke to medlemmer, Terra Eiendomsinvest AS skal utpeke ett medlem og hvor det siste medlemmet skal utpekes av selskapets øvrige aksjeeiere. Utpekingsretten til Terra Eiendomsinvest AS forutsetter en eierandel på minst 40 % av aksjene i selskapet. Dersom Terra Eiendomsinvest AS sin eierandel blir lavere enn 40 % skal denne retten går over til selskapets aksjeeiere i fellesskap, slik at selskapets aksjeeiere i så fall utpeker to av investeringskomitéens fire medlemmer. Investeringskomitéen skal utarbeide forslag til investeringsstrategi som skal endelig godkjennes av styret. Investeringskomitéen skal innenfor rammen av den vedtatte investeringsstrategien beslutte kjøp og salg av eiendommer og aksjer i eiendomsselskap, samt vedta oppfølgingsinvesteringer hvor formålet er utvikling eller rehabilitering av eiendommer som er kjøpt. Investeringskomitéen er beslutningsdyktig dersom minst 3 medlemmer er til stede. Investeringskomiteens beslutninger fattes med 2/3 flertall blant de som deltar i behandlingen av saken. 9 Firma Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller daglig leder og styrets leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal avvikles den 31. desember Den ordinære generalforsamling skal behandle: 10 Oppløsning 11 Ordinær generalforsamling 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører under ordinær generalforsamling. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 2/3

10 12 Flertallskrav og stemmetak Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst 85 % av så vel avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Ingen aksjonær eller fullmektig kan på generalforsamlingen i selskapet stemme for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital, inklusive fullmakter fra andre aksjonærer. Stemmetaket over gjelder ikke for stemmer som daglig leder, styreleder og/eller North Bridge Management AS avgir etter fullmakt fra aksjonærer i selskapet, dog slik at det for hver slik fullmakt(er) fra én aksjonær ikke kan avgis stemmer for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital. 13 For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende aksjelov. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 3/3

11 Vedlegg 2: Vedtekter for Selskapet etter kapitalnedsettelse

12 VEDTEKTER FOR NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (Org nr ) (Sist endret ) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er North Bridge Nordic Property AS. 2 Forretningskontor Selskapets registrerte forretningsadresse er i Oslo kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er å investere, alene eller sammen med andre, i fast eiendom og tomter, enten direkte eller indirekte gjennom eie av aksjer eller andeler i selskap eller annen sammenslutning, samt alt annet som står i forbindelse med dette. Minst 90 % av selskapets investeringer skal gjøres i Norge, Sverige og Danmark. 4 Forvaltningsselskap Selskapet forvaltes av forvaltningsselskapet North Bridge Management AS i henhold til avtale av 27. juni Avtalen løper frem til 31. desember Avtalen er tilgjengelig for selskapets aksjonærer ved henvendelse til selskapet. 5 Aksjekapital og pålydende Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 30,46. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 6 Omsettelighet Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ikke kommer til anvendelse. 7 Styre Selskapet skal ha et styre bestående av 2 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, North Bridge Management AS, eller dets rettsetterfølger, har rett til å utpeke så mange som mulig av styremedlemmene, hensett til at mer enn halvparten av styremedlemmene skal velges av generalforsamlingen, jfr. aksjeloven 6-3, 3. ledd. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 1/3

13 Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Styret utpeker selv sin leder. Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar, dog slik at minst ett av styremedlemmene utpekt av North Bridge Management AS skal være til stede. Beslutninger av vesentlig betydning for relasjonen mellom North Bridge Management AS og selskapet krever minst 2/3 flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken. 8 Investeringskomite Selskapet skal ha en investeringskomité bestående av 4 medlemmer hvor North Bridge Management AS skal utpeke to medlemmer, Terra Eiendomsinvest AS skal utpeke ett medlem og hvor det siste medlemmet skal utpekes av selskapets øvrige aksjeeiere. Utpekingsretten til Terra Eiendomsinvest AS forutsetter en eierandel på minst 40 % av aksjene i selskapet. Dersom Terra Eiendomsinvest AS sin eierandel blir lavere enn 40 % skal denne retten går over til selskapets aksjeeiere i fellesskap, slik at selskapets aksjeeiere i så fall utpeker to av investeringskomitéens fire medlemmer. Investeringskomitéen skal utarbeide forslag til investeringsstrategi som skal endelig godkjennes av styret. Investeringskomitéen skal innenfor rammen av den vedtatte investeringsstrategien beslutte kjøp og salg av eiendommer og aksjer i eiendomsselskap, samt vedta oppfølgingsinvesteringer hvor formålet er utvikling eller rehabilitering av eiendommer som er kjøpt. Investeringskomitéen er beslutningsdyktig dersom minst 3 medlemmer er til stede. Investeringskomiteens beslutninger fattes med 2/3 flertall blant de som deltar i behandlingen av saken. 9 Firma Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller daglig leder og styrets leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal avvikles den 31. desember Den ordinære generalforsamling skal behandle: 10 Oppløsning 11 Ordinær generalforsamling 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører under ordinær generalforsamling. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 2/3

14 12 Flertallskrav og stemmetak Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst 85 % av så vel avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Ingen aksjonær eller fullmektig kan på generalforsamlingen i selskapet stemme for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital, inklusive fullmakter fra andre aksjonærer. Stemmetaket over gjelder ikke for stemmer som daglig leder, styreleder og/eller North Bridge Management AS avgir etter fullmakt fra aksjonærer i selskapet, dog slik at det for hver slik fullmakt(er) fra én aksjonær ikke kan avgis stemmer for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital. 13 For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende aksjelov. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 3/3

15 Vedlegg 3: Forslag til stiftelsesprotokoll og vedtekter for NBNP 2 AS

16 STIFTELSESDOKUMENT FOR NBNP 2 AS ("Selskapet") 1. STIFTER North Bridge Nordic Property AS, org. nr , og registrert forretningsadresse Karenlyst Allè 4, 0278 Oslo, stifter ved sin underskift på dette stiftelsesdokument Selskapet med de detaljer og på de vilkår som fremgår her. Selskapet stiftes som ledd i fisjon av North Bridge Nordic Property AS, jf. aksjeloven kap. 14 og som en likedelingsfisjon etter aksjeloven 14-11a. 2. VEDTEKTER Selskapets vedtekter skal lyde slik de fremgår av Vedlegg 1 til protokollen. 3. AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital ved stiftelsen er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 19,54, og med en overkurs på NOK , samt annen innskutt egenkapital på NOK TEGNING AV AKSJER Selskapets aksjer skal anses tegnet av North Bridge Nordic Property AS i generalforsamlingen som godkjenner fisjonsplanen, jf. aksjeloven 14-6 (1) og 16-3 (3). 5. AKSJEINNSKUDD Vederlaget for aksjene består av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres ved fisjonen fra North Bridge Nordic Property AS som fastsatt i fisjonsplanen og åpningsbalansen for Selskapet. Åpningsbalansen og fisjonsplanen følger som vedlegg til protokollen. Selskapets aksjekapital korresponderer med den nedsatte aksjekapitalen i North Bridge Nordic Property AS som følge av fisjonen. Oppgjør for aksjene gjøres ved gjennomføring av fisjonen i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven STYRE Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer: Kjetil Grønskag (styrets leder) Jon Gausen (styremedlem) John Lian (styremedlem) Jon Gunnar Guste-Pedersen (styremedlem) Mats Olof Clarhäll (styremedlem) Jørgen Salomonsen (varamedlem) 7. REVISOR Selskapets revisor skal være Ernst & Young AS, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, org.nr

17 2 8. FORRETNINGSADRESSE Selskapets forretningsadresse skal være Karenslyst allé 4, 0278 Oslo. 9. KOSTNADER Stiftelsesutgiftene skal dekkes av North Bridge Nordic Property AS. Oslo, 26. juni 2012 Kjetil Grønskag På vegne av stifter

18 3 VEDLEGG Vedlegg 1: Vedtekter for NBNP 2 AS Per stiftelsen Vedlegg 2: Fisjonsplan for fisjon av North Bridge Nordic Property AS og NBNP 2 AS Vedlegg 3: Utkast til åpningsbalanse for NBNP 2 AS

19 VEDTEKTER FOR NBNP 2 AS (Org nr [ ]) Selskapets foretaksnavn er NBNP 2 AS. 1 Navn 2 Forretningskontor Selskapets registrerte forretningsadresse er i Oslo kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er å investere, alene eller sammen med andre, i fast eiendom og tomter, enten direkte eller indirekte gjennom eie av aksjer eller andeler i selskap eller annen sammenslutning, samt alt annet som står i forbindelse med dette. Minst 90 % av selskapets investeringer skal gjøres i Norge, Sverige og Danmark. 4 Forvaltningsselskap Selskapet forvaltes av forvaltningsselskapet North Bridge Management AS gjennom tiltredelse av forvaltningsavtalen av 27. juni 2006 mellom North Bridge Management AS og North Bridge Nordic Property AS med addendum av 18. juni Avtalen er tilgjengelig for selskapets aksjonærer ved henvendelse til selskapet. 5 Aksjekapital og pålydende Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 19,54. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 6 Omsettelighet Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ikke kommer til anvendelse. 7 Styre Selskapet skal ha et styre bestående av 2 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, North Bridge Management AS, eller dets rettsetterfølger, har rett til å utpeke ett styremedlem. Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Styret utpeker selv sin leder. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 1/3

20 Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar, dog slik at minst ett av styremedlemmene utpekt av North Bridge Management AS skal være til stede. Beslutninger av vesentlig betydning for relasjonen mellom North Bridge Management AS og selskapet krever minst 2/3 flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken. 8 Investeringskomite Selskapet skal ha en investeringskomité bestående av 4 medlemmer hvor North Bridge Management AS skal utpeke to medlemmer, Terra Eiendomsinvest AS skal utpeke ett medlem og hvor det siste medlemmet skal utpekes av selskapets øvrige aksjeeiere. Utpekingsretten til Terra Eiendomsinvest AS forutsetter en eierandel på minst 40 % av aksjene i selskapet. Dersom Terra Eiendomsinvest AS sin eierandel blir lavere enn 40 % skal denne retten går over til selskapets aksjeeiere i fellesskap, slik at selskapets aksjeeiere i så fall utpeker to av investeringskomitéens fire medlemmer. Investeringskomitéen skal utarbeide forslag til investeringsstrategi som skal endelig godkjennes av styret. Investeringskomitéen skal innenfor rammen av den vedtatte investeringsstrategien beslutte kjøp og salg av eiendommer og aksjer i eiendomsselskap, samt vedta oppfølgingsinvesteringer hvor formålet er utvikling eller rehabilitering av eiendommer som er kjøpt. Investeringskomitéen er beslutningsdyktig dersom minst 3 medlemmer er til stede. Investeringskomiteens beslutninger fattes med 2/3 flertall blant de som deltar i behandlingen av saken. 9 Firma Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller daglig leder og styrets leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 10 Ordinær generalforsamling 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører under ordinær generalforsamling. 11 Flertallskrav og stemmetak Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst 85 % av så vel avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Ingen aksjonær eller fullmektig kan på generalforsamlingen i selskapet stemme for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital, inklusive fullmakter fra andre aksjonærer. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 2/3

21 Stemmetaket over gjelder ikke for stemmer som daglig leder, styreleder og/eller North Bridge Management AS avgir etter fullmakt fra aksjonærer i selskapet, dog slik at det for hver slik fullmakt(er) fra én aksjonær ikke kan avgis stemmer for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital. 12 For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende aksjelov. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 3/3

22 Vedlegg 4: Utkast til åpningsbalanse for NBNP 2 AS

23 NBNP 2 AS Åpningsbalanse pr (tall i hele kr.) Eiendeler Finansielle anleggsmidler Aksjer i Datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital / Selskapskapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 0 Sum opptjent egenkapital 0 Sum Egenkapital totalt Sum egenkapital og gjeld Oslo, 18. juni 2012 Kjetil Grønskag styrets leder Jon Gausen John Lian Jon Gunnar Guste Pedersen Mats Clärhall Noter til åpningsbalansen Åpningsbalansen er utarbeidet i overensstemmelse med god norsk regnskapsskikk. Åpningsbalansen er utarbeidet i tråd med prinsippene om historisk kost og basert på regnskapsmessig kontinuitet.

24 Vedlegg 5: Revisors bekreftelse av åpningsbalansen til NBNP 2 AS

25 Til stifterne av NBNP 2 AS Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo Oslo Atrium, P.O.Box 20, NO-0051 Oslo Foretaksregisteret: NO MVA Tlf.: Fax: Medlemmer av Den norske Revisorforening Uttalelse om åpningsbalanse ved stiftelse Vi har kontrollert åpningsbalansen datert 18. juni 2012 for NBNP 2 AS som viser en aksjekapital på kr , overkursfond på kr og annen innskutt egenkapital på kr Stifternes ansvar for åpningsbalansen Stifterne er ansvarlige for åpningsbalansen, som viser hvilke eiendeler selskapet skal overta og hvilke forpliktelser det skal påta seg i forbindelse med stiftelsen. Revisors oppgave og plikter Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen. Standarden krever at vi planlegger og utfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er klassifiseringen og presentasjonen i åpningsbalansen datert 18. juni 2012 for NBNP 2 AS i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i note til åpningsbalansen. Bergen, 18. juni 2012 ERNST & YOUNG AS Eirik Moe statsautorisert revisor A member firm of Ernst & Young Global Limited

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS STIFTELSESDOKUMENT for ROMSDAL PARKERING AS Selskapet Romsdal Parkering AS stiftes av Molde kommune, org nr: 944 020 977, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, ved underskrift på dette dokumentet. Følgende er besluttet

Detaljer

stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS

stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS Dato for stiftelse:..juli 2011 Petrolia ASA stifter i dag et fieleid datterselskap hvor Petrolia ASA skal v^re 100 % eier. SELSKAPETS VEDTEKTER: 1 Selskapets navn

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS Årsberetning og årsregnskap 2015 for Buskerud Trav Holding AS Organisasjonsnr.: 914 017 513 BUSKERUD TRAV HOLDING AS Side 1 ÅRSBERETNING 2015 1. Virksomhetens art og lokalisering FORMÅL Selskapet er et

Detaljer

Uttalelse om redegjørelse for fisjons- og fusjonplanen og aksjeinnskudd i overtakende selskap ABBH I AS (fisjonsfusjon)

Uttalelse om redegjørelse for fisjons- og fusjonplanen og aksjeinnskudd i overtakende selskap ABBH I AS (fisjonsfusjon) Til generalforsamlingen i ABBH I AS Uttalelse om redegjørelse for fisjons- og fusjonplanen og aksjeinnskudd i overtakende selskap ABBH I AS (fisjonsfusjon) Vi har kontrollert redegjørelsen for fisjonsplanen

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 26. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 26. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 26. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. Asker og Bærums Budstikke AS. org nr med oppgjør i aksjer i ABBH I AS org nr

FISJONSPLAN. for fisjon av. Asker og Bærums Budstikke AS. org nr med oppgjør i aksjer i ABBH I AS org nr FISJONSPLAN for fisjon av Asker og Bærums Budstikke AS org nr 910 301 268, med oppgjør i aksjer i ABBH I AS org nr 922 218 935 og etterfølgende trekantfusjon mellom ABBH I AS org nr 922 218 935 og ABBH

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsregnskap 2018 Org.nr. 998 845 467 Innhold Resultat Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for perioden 1. januar til 31. desember Alle beløp i NOK Noter 2018 2017 Driftskostnader: Lønn og

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes:

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes: Til aksjonærene i North Bridge Nordic Property AS Oslo 30. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

Selskapets foretaksnavn er Bjergsted Terrasse 1 AS. Selskapet er et aksjeselskap.

Selskapets foretaksnavn er Bjergsted Terrasse 1 AS. Selskapet er et aksjeselskap. Vedlegg 1: Vedtekter for Bjergsted Terrasse 1 AS 1.1 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Bjergsted Terrasse 1 AS. Selskapet er et aksjeselskap. 1.2 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Phoenix Management AS

Phoenix Management AS Årsregnskap 2017 Phoenix Management AS org. nr. 918 500 847 Utarbeidet av Formuesforvaltning Forretningsførsel AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2017 DRIFTSKOSTNADER Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNAD

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. AUGUST

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. AUGUST Selskapets aksjonærer INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. AUGUST 2019 Generalforsamling i Nord-Salten Kraft AS avholdes på Hamarøy hotell, Innhavet torsdag 29. august kl 0930. Selskapets

Detaljer

Velkommen til Generalforsamling. Hamarøy hotell, 29. august 2019

Velkommen til Generalforsamling. Hamarøy hotell, 29. august 2019 Velkommen til Generalforsamling Hamarøy hotell, 29. august 2019 Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Sak 2 Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter Sak 3 Valg

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS 1 STIFTERNE Stifterne er: Askøy kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Austrheim kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Bergen kommune, [Organisasjonsnummer],

Detaljer

Stiftelsesdokument for Filminvest3 AS

Stiftelsesdokument for Filminvest3 AS Stiftelsesdokument for Filminvest3 AS Den????? besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet Filminvest3 AS, og tegner seg for følgende aksjer NordTrøndelag fylkeskommune 938967091 200 SørTrøndelag

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA (vedtatt i generalforsamling 27. april 2016 )

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA (vedtatt i generalforsamling 27. april 2016 ) Vedlegg 3: VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA (vedtatt i generalforsamling 27. april 2016 ) Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål. 1-1 Selskapets navn er SpareBank 1 SR-Bank ASA. Selskapet

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Sak 01 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Åpning av møtet Aksjeloven 6-35, jf. allmennaksjeloven 5-12, har følgende bestemmelse om åpning av generalforsamlingen: 5-12. Åpning

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS Årsberetning og årsregnskap 2014 for Buskerud Trav Holding AS Organisasjonsnr.: 914 017 513 BUSKERUD TRAV HOLDING AS Side 1 ÅRSBERETNING 2014 1. Virksomhetens art og lokalisering Selskapet er et ideelt

Detaljer

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 8. MAI 2019, KL

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 8. MAI 2019, KL VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 8. MAI 2019, KL. 10.00. Sak 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2018 for Wilson ASA og konsern Årsregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag AS

Kvikne- Rennebu Kraftlag AS Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag AS Pr 28.5.2018. VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG AS 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag AS. 2 Selskapets forretningskontor Selskapets

Detaljer

8 FNO Eksempler knyttet til SA (AS og ASA) (SA gjelder andre foretaksformer og er ikke pensum)

8 FNO Eksempler knyttet til SA (AS og ASA) (SA gjelder andre foretaksformer og er ikke pensum) 8 FNO Eksempler knyttet til SA 3802-1 (AS og ASA) (SA3802-2 gjelder andre foretaksformer og er ikke pensum) RH punkt 2.4 SA 3802-1 Revisors uttalelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen (s 719-746

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 25. november 2010 kl 09.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR VEDERLAGSFRI FUSJON MELLOM. Boligbyggelaget TOBB (overtakende selskap) TOBB Eiendomsforvaltning AS (overdragende selskap)

FUSJONSPLAN FOR VEDERLAGSFRI FUSJON MELLOM. Boligbyggelaget TOBB (overtakende selskap) TOBB Eiendomsforvaltning AS (overdragende selskap) FUSJONSPLAN FOR VEDERLAGSFRI FUSJON MELLOM Boligbyggelaget TOBB (overtakende selskap) OG TOBB Eiendomsforvaltning AS (overdragende selskap) Denne fusjonsplanen er inngått mellom: som overdragende selskap

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

F I S J O N S P L A N

F I S J O N S P L A N F I S J O N S P L A N for fisjon av HJELLEGJERDE ASA Organisasjonsnummer: 912 685 144 som overdragende selskap med overføring til MØBELBYGG AS Organisasjonsnummer: 990 994 242 som overtakende selskap Utarbeidet

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2017 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2017 Adresse: Bottenveien 5, 3241 SANDEFJORD Org.nr: 981 366 069 MVA Virksomhetens art

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 885 862 7 758 269 Annen driftsinntekt 1 621 194 1 676 805 Offentlige tilskudd 6 406 891 8 284 278 Sum driftsinntekter 15

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. april 2018

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. april 2018 Til aksjonærene i Arendals Fossekompani ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. april 2018 Ordinær generalforsamling avholdes Torsdag 26. april 2018 kl. 17.00 på Hotel Bristol Kristian IV's gate

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N Vedlegg nr 1 F U S J O N S P L A N MELLOM Energiselskapet Buskerud AS (som det overtagende selskap) og Drammen Kraftnett Holding AS (som det overdragende selskap) Undertegnet av styrene i Energiselskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap)

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) FISJONSPLAN FOR HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) OG NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) 1. FISJONSPARTER 1.1 Det overdragende selskap: Hafslund ASA Organisasjonsnummer: 912 230 252 Forretningskommune:

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Bilag nr. 2. pwc - '11l pneraltqaamhgen i NorcUc Tl'UøleeAS Uttalelse um "Ilt:kast til Apningsbalanse ved fisjon Vi bar \ontro11ert utkast til1pdidpbalaose datmt 18.03.2013 mr NØl'dic TræteeAS med noter

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 919 426 918 RESULTATREGNSKAP NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer