FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)"

Transkript

1 FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr og registrert forretningsadresse Karenlyst Allè 4, 0278 Oslo, har besluttet å anbefale fisjon av Selskapet. Det overtakende selskap stiftes som ledd i fisjonen og skal hete NBNP 2 AS. 2. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR FISJONEN Av forretningsmessige hensyn mener Selskapet det er fornuftig å skille ut eierskapet til datterselskapene Sollihøgda Eiendom AS, Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB og tilhørende kontanter og gjeld i eget selskap. Sollihøgda Eiendom AS eier utviklingstomt som planlegges videre bearbeidet før videre salgsprosess, mens Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB eier eiendommer og er aksjer holdt for salg. Salgsprosessene av Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB planlegges å fortsette upåvirket av fisjonen. Ved å skille ut disse investeringene legges det til rette for salg av gjenværende portefølje i North Bridge Nordic Property AS til institusjonelle investorer som alternativ til avvikling av Selskapet. Styret, Manager og finansiell rådgiver ser et potensial for betydelige merverdier ved å utvikle gjenværende portefølje videre og/eller at det er verdielementer som vil gå tapt dersom Selskapet avvikles. Det er foreslått at utskillelsen skal gjennomføres ved at Selskapet fisjonerer i henhold til bestemmelsene i aksjeloven kapittel 14, hvorpå Selskapet etter delingen vil bestå av to selvstendige enheter med deling av Selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremkommer av denne Fisjonsplanen. 3. EIENDELER SOM SKAL UTFISJONERES. GJENNOMFØRING AV FISJONEN 3.1 Eiendeler for utfisjonering fisjonsvederlag Fisjonen gjennomføres etter reglene i aksjeloven kapittel 14, og som en likedelingsfisjon jf. aksjeloven 14-11a. Delingen skjer ved at eierskapet til datterselskapene Sollihøgda Eiendom AS, Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB med tilhørende kontanter og gjeld overføres til NBNP 2 AS, og at aksjonærene i Selskapet mottar aksjer i det utfisjonerte selskapet i samme forhold som de har i Selskapet før fisjon. For det tilfelle Selskapet selger aksjer i Sollihøgda Eiendom AS, Klostergata Holding AS og Mejselgatan Holding AB før ikrafttredelse av fisjonen, skal salgsvederlaget overføres til NBNP 2 AS og således tre i stedet for aksjene på det selskapsrettslige gjennomføringstidspunktet. Etter skatteloven 11-8 skal nominell og innbetalt aksjekapital fordeles i samsvar med fordeling av netto virkelig verdi ved fisjonen. Selskapets aktiva består av aksjer, kontanter og fordringer. Passiva består av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld til konsernselskaper, se vedlagte fisjonsbalanse.

2 2 Det vises i øvrig til utkast til åpningsbalanse for NBNP 2 AS og fisjonsbalansen, som er bygget på mellombalanse av 31. mai Som vederlag for eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overdras i forbindelse med fisjonen vil aksjonærene få oppgjør i aksjer i NBNP 2 AS i samme forhold som de eier aksjer North Bridge Nordic Property AS. Fisjonen medfører at aksjonærene for hver aksje pålydende NOK 50 i Selskapet, vil motta en aksje i NBNP 2 AS hver pålydende NOK 19,54. Ved verdsettelsen av eiendeler og gjeld i fisjonen er det lagt til grunn at virkelig verdi tilsvarer bokført verdi, basert på en konkret vurdering, og at regnskapet er ført i henhold til IFRS. Det er innhentet oppdaterte eksterne verdivurderinger av investeringseiendommene per 31. mai På denne bakgrunn anses fremgangsmåten for å finne bytteforholdet forsvarlig og hensiktsmessig. Ved fisjonen vil 39,08 % av Selskapets netto verdi overføres til NBNP 2 AS. Aksjekapitalen skal settes ned i samme forhold som verdiene overført til NBNP 2 AS. Dette innebærer at aksjekapitalen i North Bridge Nordic Property AS skal nedsettes fra NOK med til NOK ved nedskrivning av pålydende på eksisterende aksjer. Pålydende pr. aksje etter fisjonen vil således være NOK 30, Aksjekapital i Selskapet Som ledd i gjennomføring av fisjonen og fordelingen av aksjekapitalen mellom selskapene, jf ovennevnte fisjonsbrøk og vedlagte fisjonsbalanse, vil aksjekapitalen i Selskapet bli redusert med NOK , fra NOK til NOK , ved at pålydende pr. aksje blir nedsatt fra NOK 50 med NOK 19,54 til NOK 30,46, Selskapets overkursfond blir nedsatt fra NOK med NOK til NOK , og annen innskutt egenkapital blir nedsatt fra NOK med NOK til NOK som ledd i fisjonen av selskapet. Ved fisjonen vil aksjeinnskuddet i NBNP 2 AS som følge av overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilsvare den andel av nominell aksjekapital som nedsettes i Selskapet. Tilsvarende overtas andel av overkursfond som nedsettes i Selskapet. Styret bekrefter også at det etter nedsettelsen av aksjekapital og overkursfond i forbindelse med fisjonen vil være full dekning for Selskapets bundne egenkapital. 3.3 Stiftelse av NBNP 2 AS Som ledd i fisjonen stiftes selskapet NBNP 2 AS. Selskapet stiftes med en aksjekapital tilsvarende NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 19,54, og med en overkurs på NOK , samt annen innskutt egenkapital på NOK , til sammen NOK NBNP 2 AS skal ha forretningskontor i Oslo. Selskapets adresse skal være Karenlyst Allè 4, 0278 Oslo. Styret vil bestå av Kjetil Grønskag (styrets leder) Jon Gausen (styremedlem) John Lian (styremedlem) Jon Gunnar Guste-Pedersen (styremedlem) Mats Olof Clarhäll (styremedlem)

3 3 Jørgen Salomonsen (varamedlem) Daglig leder vil være Jørn Håvard Hynne. Det planlegges gjennomført nytt styrevalg i rimelig tid etter at fisjonen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret. Oppgjør for aksjeinnskuddet i NBNP 2 AS skjer ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres i henhold til Fisjonsplanen. Aksjene utstedes til aksjonærene i Selskapet som vederlag for kapitalnedsettelsen i Selskapet ved fisjonen. Aksjene anses tegnet ved at den ordinære generalforsamlingen i Selskapet godkjenner Fisjonsplanen, jf aksjeloven 14-6 første ledd jf 13-3 tredje ledd. Aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter for aksjonærene ved registrering i Foretaksregisteret. Registrering av selskapet i Foretaksregisteret skjer på tidspunktet for gjennomføring av fisjonen. NBNP 2 AS tiltrer ved fisjonen Selskapets forvaltningsavtale med North Bridge Management AS av 27. juni 2006 med addendum av 18. juni 2012, jf. Forslag til vedtekter for NBNP 2 AS Utkast til stiftelsesdokumenter, åpningsbalanse for NBNP 2 AS, bekreftelse fra revisor, samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2011 følger som vedlegg til Fisjonsplanen. 3.4 Fisjonens betydning for de ansatte Selskapet har ingen ansatte. 4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen er betinget av at følgende forhold er oppfylt på gjennomføringstidspunktet: (i) (ii) (iii) (iv) De nødvendige selskapsrettslige vedtak for fisjonen foreligger. Fisjonsplanen skal godkjennes av generalforsamlingen i Selskapet, og beslutningen krever tilslutning fra minst 85 % av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert. At Selskapets generalforsamling vedtar kapitalnedsettelse umiddelbart etter fisjonens vedtakelse, og at kapitalnedsettelsen gjennomføres selskapsrettslig etter kreditorperiodens utløp. Det skal ikke være forbud, påbud eller noen form for vilkår fra offentlige myndigheter som er til hinder for at fisjonen kan gjennomføres. Fristen for innsigelser fra kreditorene etter aksjeloven 14-7, jf skal være utløpt. Det skal forbli i styrets fullmakt, når og hvis ovennevnte betingelser er oppfylt, og gjennomføre fisjonen, gjennom å melde gjennomføring av denne til Foretaksregisteret. 5. GJENNOMFØRING AV FISJONEN 5.1 Selskapsrettslig gjennomføring

4 4 Styret i Selskapet vil foreslå at generalforsamlingen godkjenner Fisjonsplanen med vedlegg, samt de nødvendige vedtak som det er redegjort for i Fisjonsplanen. Etter at Fisjonsplanen er godkjent av generalforsamlingen i Selskapet, skal beslutningen meldes til Foretaksregisteret. Styret i Selskapet skal, dersom de så beslutter, sende melding til Foretaksregisteret om ikrafttredelse av beslutning om fisjon etter at betingelsene for gjennomføring av fisjonen som beskrevet i pkt 4 er oppfylt. Fisjonen anses gjennomført når fisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Den selskapsrettslige gjennomføringen av fisjonen vil innebære at: a) NBNP 2 AS er stiftet og registrert, i henhold til Fisjonsplanen og vedlagte utkast til stiftelsesdokument. b) Eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Selskapet til NBNP 2 AS i henhold til Fisjonsplanen. c) Aksjekapitalen, overkurs og annen innskutt egenkapital i Selskapet er nedsatt ved nedsettelse av pålydende pr. aksje og vedtektene endret. d) Aksjonærene er tildelt vederlagsaksjer i NBNP 2 AS. e) Alle øvrige virkninger som følger av aksjeloven, jf 14-8 første ledd, jf og andre, tredje og fjerde ledd, annen lovgivning, samt Fisjonsplanen, er inntrådt. 5.2 Regnskapsmessig gjennomføring Fisjonen vil for Selskapet regnskapsmessig bli gjennomført til virkelig verdi og med virkning fra det selskapsrettslige gjennomføringstidspunktet. For NBNP 2 AS vil fisjonen bli gjennomført til regnskapsmessig kontinuitet og med regnskapsmessig virkning pr. 1. januar Skattemessige forhold Fisjonen vil bli gjennomført med skattemessig kontinuitet, i henhold til skatteloven kapittel 11 om skattefri fisjon. Etter skatteloven 11-8 skal aksjekapitalen deles mellom Selskapet og NBNP 2 AS i samme forhold som virkelige verdier er fordelt mellom selskapene. Fisjonen vil gjennomføres med skattemessig virking fra det tidspunkt fisjonen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret. 6. SÆRLIGE FORDELER MV Det vil ikke tilfalle særlige rettigheter eller fordeler til styremedlemmer eller daglig leder i forbindelse med fisjonen. 7. KOSTNADER Kostnader knyttet til fisjonens gjennomføring skal dekkes av Selskapet. 8. FULLMAKT Styret i Selskapet gis fullmakt til å gjennomføre eventuelle mindre tilpasninger og justeringer i denne Fisjonsplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

5 5 9. FORSLAG TIL VEDTAK AV GENERAL-FORSAMLINGEN Styret foreslår at ordinær generalforsamling i Selskapet treffer følgende vedtak: 1. Styrets forslag til fisjonsplan av 18. juni 2012 med vedlegg, godkjennes. 2. Ved fisjonen fordeles Selskapets eiendeler, rettigheter, forpliktelser mellom Selskapet (som overdragende selskap) og det ved fisjonen stiftede selskap NBNP 2 AS (som overtakende selskap) i henhold til Fisjonsplanen, med regnskapsmessig virkning fra det selskapsrettslige gjennomføringstidspunktet for Selskapet, og pr. 1. januar 2012 for NBNP 2 AS. 3. Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK , fra NOK til NOK , ved at pålydende pr. aksje blir nedsatt fra NOK 50 med NOK 19,54 til NOK 30,46, Selskapets overkursfond blir nedsatt fra NOK med NOK til NOK , og annen innskutt egenkapital blir nedsatt fra NOK med NOK til NOK som ledd i fisjonen av selskapet. Utstedelse av vederlagsaksjene til aksjonærene ved stiftelse av NBNP 2 AS skjer ved innskudd av eiendeler, rettigheter, forpliktelser som ved fisjonen overføres fra Selskapet, og slik det fremkommer av fisjonsbalansen. 4. Selskapets vedtekter 5 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 30,46 fullt innbetalt og lydende på navn.

6 6 10. VEDLEGG Som vedlegg til denne fisjonsplan skal følge følgende bilag: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Gjeldende vedtekter for Selskapet Vedtekter for Selskapet etter kapitalnedsettelse Forslag til stiftelsesprotokoll og vedtekter for NBNP 2 AS Utkast til åpningsbalanse for NBNP 2 AS Revisors bekreftelse av åpningsbalansen til NBNP 2 AS Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Selskapet for regnskapsåret Fisjonsbalanse Redegjørelse etter aksjeloven 2-6 i forbindelse med stiftelse av NBNP 2 AS Revisors bekreftelse av redegjørelsen Oslo, 18. juni 2012 Kjetil Grønskag (styrets leder) Jon Gausen (styremedlem) John Lian (styremedlem) Jon Gunnar Guste-Pedersen (styremedlem) Mats Clärhall (styremedlem)

7 Vedlegg 1: Gjeldende vedtekter for Selskapet

8 VEDTEKTER FOR NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (Org nr ) (Sist endret ) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er North Bridge Nordic Property AS. 2 Forretningskontor Selskapets registrerte forretningsadresse er i Oslo kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er å investere, alene eller sammen med andre, i fast eiendom og tomter, enten direkte eller indirekte gjennom eie av aksjer eller andeler i selskap eller annen sammenslutning, samt alt annet som står i forbindelse med dette. Minst 90 % av selskapets investeringer skal gjøres i Norge, Sverige og Danmark. 4 Forvaltningsselskap Selskapet forvaltes av forvaltningsselskapet North Bridge Management AS i henhold til avtale av 27. juni Avtalen løper frem til 31. desember Avtalen er tilgjengelig for selskapets aksjonærer ved henvendelse til selskapet. 5 Aksjekapital og pålydende Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 50. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 6 Omsettelighet Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ikke kommer til anvendelse. 7 Styre Selskapet skal ha et styre bestående av 2 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, North Bridge Management AS, eller dets rettsetterfølger, har rett til å utpeke så mange som mulig av styremedlemmene, hensett til at mer enn halvparten av styremedlemmene skal velges av generalforsamlingen, jfr. aksjeloven 6-3, 3. ledd. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 1/3

9 Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Styret utpeker selv sin leder. Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar, dog slik at minst ett av styremedlemmene utpekt av North Bridge Management AS skal være til stede. Beslutninger av vesentlig betydning for relasjonen mellom North Bridge Management AS og selskapet krever minst 2/3 flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken. 8 Investeringskomite Selskapet skal ha en investeringskomité bestående av 4 medlemmer hvor North Bridge Management AS skal utpeke to medlemmer, Terra Eiendomsinvest AS skal utpeke ett medlem og hvor det siste medlemmet skal utpekes av selskapets øvrige aksjeeiere. Utpekingsretten til Terra Eiendomsinvest AS forutsetter en eierandel på minst 40 % av aksjene i selskapet. Dersom Terra Eiendomsinvest AS sin eierandel blir lavere enn 40 % skal denne retten går over til selskapets aksjeeiere i fellesskap, slik at selskapets aksjeeiere i så fall utpeker to av investeringskomitéens fire medlemmer. Investeringskomitéen skal utarbeide forslag til investeringsstrategi som skal endelig godkjennes av styret. Investeringskomitéen skal innenfor rammen av den vedtatte investeringsstrategien beslutte kjøp og salg av eiendommer og aksjer i eiendomsselskap, samt vedta oppfølgingsinvesteringer hvor formålet er utvikling eller rehabilitering av eiendommer som er kjøpt. Investeringskomitéen er beslutningsdyktig dersom minst 3 medlemmer er til stede. Investeringskomiteens beslutninger fattes med 2/3 flertall blant de som deltar i behandlingen av saken. 9 Firma Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller daglig leder og styrets leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal avvikles den 31. desember Den ordinære generalforsamling skal behandle: 10 Oppløsning 11 Ordinær generalforsamling 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører under ordinær generalforsamling. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 2/3

10 12 Flertallskrav og stemmetak Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst 85 % av så vel avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Ingen aksjonær eller fullmektig kan på generalforsamlingen i selskapet stemme for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital, inklusive fullmakter fra andre aksjonærer. Stemmetaket over gjelder ikke for stemmer som daglig leder, styreleder og/eller North Bridge Management AS avgir etter fullmakt fra aksjonærer i selskapet, dog slik at det for hver slik fullmakt(er) fra én aksjonær ikke kan avgis stemmer for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital. 13 For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende aksjelov. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 3/3

11 Vedlegg 2: Vedtekter for Selskapet etter kapitalnedsettelse

12 VEDTEKTER FOR NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (Org nr ) (Sist endret ) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er North Bridge Nordic Property AS. 2 Forretningskontor Selskapets registrerte forretningsadresse er i Oslo kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er å investere, alene eller sammen med andre, i fast eiendom og tomter, enten direkte eller indirekte gjennom eie av aksjer eller andeler i selskap eller annen sammenslutning, samt alt annet som står i forbindelse med dette. Minst 90 % av selskapets investeringer skal gjøres i Norge, Sverige og Danmark. 4 Forvaltningsselskap Selskapet forvaltes av forvaltningsselskapet North Bridge Management AS i henhold til avtale av 27. juni Avtalen løper frem til 31. desember Avtalen er tilgjengelig for selskapets aksjonærer ved henvendelse til selskapet. 5 Aksjekapital og pålydende Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 30,46. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 6 Omsettelighet Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ikke kommer til anvendelse. 7 Styre Selskapet skal ha et styre bestående av 2 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, North Bridge Management AS, eller dets rettsetterfølger, har rett til å utpeke så mange som mulig av styremedlemmene, hensett til at mer enn halvparten av styremedlemmene skal velges av generalforsamlingen, jfr. aksjeloven 6-3, 3. ledd. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 1/3

13 Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Styret utpeker selv sin leder. Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar, dog slik at minst ett av styremedlemmene utpekt av North Bridge Management AS skal være til stede. Beslutninger av vesentlig betydning for relasjonen mellom North Bridge Management AS og selskapet krever minst 2/3 flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken. 8 Investeringskomite Selskapet skal ha en investeringskomité bestående av 4 medlemmer hvor North Bridge Management AS skal utpeke to medlemmer, Terra Eiendomsinvest AS skal utpeke ett medlem og hvor det siste medlemmet skal utpekes av selskapets øvrige aksjeeiere. Utpekingsretten til Terra Eiendomsinvest AS forutsetter en eierandel på minst 40 % av aksjene i selskapet. Dersom Terra Eiendomsinvest AS sin eierandel blir lavere enn 40 % skal denne retten går over til selskapets aksjeeiere i fellesskap, slik at selskapets aksjeeiere i så fall utpeker to av investeringskomitéens fire medlemmer. Investeringskomitéen skal utarbeide forslag til investeringsstrategi som skal endelig godkjennes av styret. Investeringskomitéen skal innenfor rammen av den vedtatte investeringsstrategien beslutte kjøp og salg av eiendommer og aksjer i eiendomsselskap, samt vedta oppfølgingsinvesteringer hvor formålet er utvikling eller rehabilitering av eiendommer som er kjøpt. Investeringskomitéen er beslutningsdyktig dersom minst 3 medlemmer er til stede. Investeringskomiteens beslutninger fattes med 2/3 flertall blant de som deltar i behandlingen av saken. 9 Firma Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller daglig leder og styrets leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal avvikles den 31. desember Den ordinære generalforsamling skal behandle: 10 Oppløsning 11 Ordinær generalforsamling 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører under ordinær generalforsamling. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 2/3

14 12 Flertallskrav og stemmetak Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst 85 % av så vel avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Ingen aksjonær eller fullmektig kan på generalforsamlingen i selskapet stemme for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital, inklusive fullmakter fra andre aksjonærer. Stemmetaket over gjelder ikke for stemmer som daglig leder, styreleder og/eller North Bridge Management AS avgir etter fullmakt fra aksjonærer i selskapet, dog slik at det for hver slik fullmakt(er) fra én aksjonær ikke kan avgis stemmer for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital. 13 For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende aksjelov. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 3/3

15 Vedlegg 3: Forslag til stiftelsesprotokoll og vedtekter for NBNP 2 AS

16 STIFTELSESDOKUMENT FOR NBNP 2 AS ("Selskapet") 1. STIFTER North Bridge Nordic Property AS, org. nr , og registrert forretningsadresse Karenlyst Allè 4, 0278 Oslo, stifter ved sin underskift på dette stiftelsesdokument Selskapet med de detaljer og på de vilkår som fremgår her. Selskapet stiftes som ledd i fisjon av North Bridge Nordic Property AS, jf. aksjeloven kap. 14 og som en likedelingsfisjon etter aksjeloven 14-11a. 2. VEDTEKTER Selskapets vedtekter skal lyde slik de fremgår av Vedlegg 1 til protokollen. 3. AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital ved stiftelsen er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 19,54, og med en overkurs på NOK , samt annen innskutt egenkapital på NOK TEGNING AV AKSJER Selskapets aksjer skal anses tegnet av North Bridge Nordic Property AS i generalforsamlingen som godkjenner fisjonsplanen, jf. aksjeloven 14-6 (1) og 16-3 (3). 5. AKSJEINNSKUDD Vederlaget for aksjene består av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres ved fisjonen fra North Bridge Nordic Property AS som fastsatt i fisjonsplanen og åpningsbalansen for Selskapet. Åpningsbalansen og fisjonsplanen følger som vedlegg til protokollen. Selskapets aksjekapital korresponderer med den nedsatte aksjekapitalen i North Bridge Nordic Property AS som følge av fisjonen. Oppgjør for aksjene gjøres ved gjennomføring av fisjonen i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven STYRE Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer: Kjetil Grønskag (styrets leder) Jon Gausen (styremedlem) John Lian (styremedlem) Jon Gunnar Guste-Pedersen (styremedlem) Mats Olof Clarhäll (styremedlem) Jørgen Salomonsen (varamedlem) 7. REVISOR Selskapets revisor skal være Ernst & Young AS, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, org.nr

17 2 8. FORRETNINGSADRESSE Selskapets forretningsadresse skal være Karenslyst allé 4, 0278 Oslo. 9. KOSTNADER Stiftelsesutgiftene skal dekkes av North Bridge Nordic Property AS. Oslo, 26. juni 2012 Kjetil Grønskag På vegne av stifter

18 3 VEDLEGG Vedlegg 1: Vedtekter for NBNP 2 AS Per stiftelsen Vedlegg 2: Fisjonsplan for fisjon av North Bridge Nordic Property AS og NBNP 2 AS Vedlegg 3: Utkast til åpningsbalanse for NBNP 2 AS

19 VEDTEKTER FOR NBNP 2 AS (Org nr [ ]) Selskapets foretaksnavn er NBNP 2 AS. 1 Navn 2 Forretningskontor Selskapets registrerte forretningsadresse er i Oslo kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er å investere, alene eller sammen med andre, i fast eiendom og tomter, enten direkte eller indirekte gjennom eie av aksjer eller andeler i selskap eller annen sammenslutning, samt alt annet som står i forbindelse med dette. Minst 90 % av selskapets investeringer skal gjøres i Norge, Sverige og Danmark. 4 Forvaltningsselskap Selskapet forvaltes av forvaltningsselskapet North Bridge Management AS gjennom tiltredelse av forvaltningsavtalen av 27. juni 2006 mellom North Bridge Management AS og North Bridge Nordic Property AS med addendum av 18. juni Avtalen er tilgjengelig for selskapets aksjonærer ved henvendelse til selskapet. 5 Aksjekapital og pålydende Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK 19,54. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 6 Omsettelighet Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ikke kommer til anvendelse. 7 Styre Selskapet skal ha et styre bestående av 2 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, North Bridge Management AS, eller dets rettsetterfølger, har rett til å utpeke ett styremedlem. Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Styret utpeker selv sin leder. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 1/3

20 Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar, dog slik at minst ett av styremedlemmene utpekt av North Bridge Management AS skal være til stede. Beslutninger av vesentlig betydning for relasjonen mellom North Bridge Management AS og selskapet krever minst 2/3 flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken. 8 Investeringskomite Selskapet skal ha en investeringskomité bestående av 4 medlemmer hvor North Bridge Management AS skal utpeke to medlemmer, Terra Eiendomsinvest AS skal utpeke ett medlem og hvor det siste medlemmet skal utpekes av selskapets øvrige aksjeeiere. Utpekingsretten til Terra Eiendomsinvest AS forutsetter en eierandel på minst 40 % av aksjene i selskapet. Dersom Terra Eiendomsinvest AS sin eierandel blir lavere enn 40 % skal denne retten går over til selskapets aksjeeiere i fellesskap, slik at selskapets aksjeeiere i så fall utpeker to av investeringskomitéens fire medlemmer. Investeringskomitéen skal utarbeide forslag til investeringsstrategi som skal endelig godkjennes av styret. Investeringskomitéen skal innenfor rammen av den vedtatte investeringsstrategien beslutte kjøp og salg av eiendommer og aksjer i eiendomsselskap, samt vedta oppfølgingsinvesteringer hvor formålet er utvikling eller rehabilitering av eiendommer som er kjøpt. Investeringskomitéen er beslutningsdyktig dersom minst 3 medlemmer er til stede. Investeringskomiteens beslutninger fattes med 2/3 flertall blant de som deltar i behandlingen av saken. 9 Firma Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller daglig leder og styrets leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 10 Ordinær generalforsamling 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører under ordinær generalforsamling. 11 Flertallskrav og stemmetak Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst 85 % av så vel avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Ingen aksjonær eller fullmektig kan på generalforsamlingen i selskapet stemme for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital, inklusive fullmakter fra andre aksjonærer. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 2/3

21 Stemmetaket over gjelder ikke for stemmer som daglig leder, styreleder og/eller North Bridge Management AS avgir etter fullmakt fra aksjonærer i selskapet, dog slik at det for hver slik fullmakt(er) fra én aksjonær ikke kan avgis stemmer for mer enn 20 % av selskapets aksjekapital. 12 For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende aksjelov. Vedtekter North Bridge Nordic Property AS 3/3

22 Vedlegg 4: Utkast til åpningsbalanse for NBNP 2 AS

23 NBNP 2 AS Åpningsbalanse pr (tall i hele kr.) Eiendeler Finansielle anleggsmidler Aksjer i Datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital / Selskapskapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 0 Sum opptjent egenkapital 0 Sum Egenkapital totalt Sum egenkapital og gjeld Oslo, 18. juni 2012 Kjetil Grønskag styrets leder Jon Gausen John Lian Jon Gunnar Guste Pedersen Mats Clärhall Noter til åpningsbalansen Åpningsbalansen er utarbeidet i overensstemmelse med god norsk regnskapsskikk. Åpningsbalansen er utarbeidet i tråd med prinsippene om historisk kost og basert på regnskapsmessig kontinuitet.

24 Vedlegg 5: Revisors bekreftelse av åpningsbalansen til NBNP 2 AS

25 Til stifterne av NBNP 2 AS Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo Oslo Atrium, P.O.Box 20, NO-0051 Oslo Foretaksregisteret: NO MVA Tlf.: Fax: Medlemmer av Den norske Revisorforening Uttalelse om åpningsbalanse ved stiftelse Vi har kontrollert åpningsbalansen datert 18. juni 2012 for NBNP 2 AS som viser en aksjekapital på kr , overkursfond på kr og annen innskutt egenkapital på kr Stifternes ansvar for åpningsbalansen Stifterne er ansvarlige for åpningsbalansen, som viser hvilke eiendeler selskapet skal overta og hvilke forpliktelser det skal påta seg i forbindelse med stiftelsen. Revisors oppgave og plikter Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen. Standarden krever at vi planlegger og utfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er klassifiseringen og presentasjonen i åpningsbalansen datert 18. juni 2012 for NBNP 2 AS i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i note til åpningsbalansen. Bergen, 18. juni 2012 ERNST & YOUNG AS Eirik Moe statsautorisert revisor A member firm of Ernst & Young Global Limited

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap)

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) FISJONSPLAN datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) og Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) INNHOLD Punkt Side 1. FISJONSPARTER...... 3 2. FISJONEN

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap)

FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap) FUSJONSPLAN for fusjon mellom Wilh. Wilhelmsen ASA (som overdragende selskap) og Oppstartsfase I ASA (som overtagende selskap) med fusjonsvederlag i form av aksjer i Oppstartsfase I Holding ASA INNHOLD

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver Fusjonsprospekt for foreslått fusjon av Mefjorden ASA som overdragende selskap til som overtagende selskap Finansiell rådgiver 1. juni 2004 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med den

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA TIL AKSJONÆRENE I Acta Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA torsdag den 12. desember

Detaljer