STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS"

Transkript

1 STIFTELSESDOKUMENT for ROMSDAL PARKERING AS Selskapet Romsdal Parkering AS stiftes av Molde kommune, org nr: , Rådhusplassen 1, 6413 Molde, ved underskrift på dette dokumentet. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Selskapets vedtekter Selskapets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet. 2. Styre og revisor Selskapet stiftes med følgende styre og revisor: Stvre!eder K iorc }i i rx na fair. V9v , adr: Mårskrenten 32, 6425 Molde styremedlem Geir Blakstad, fnr: , adr: Hjellmyrnakken 17, 6429 Molde styremedlem Elisabeth Hoem, fnr: , adr: 6450 Hjelset vara for Kjersti Løge : Ann Elida Solheim, fnr: , adr: 6450 Hjelset vara for Geir Blakstad : Eilin Reinaas, fnr , adr: Rådyrvegen 48, 6425 Molde vara for Elisabeth Hoem : Ståle Eidskrem, fnr: , adr: Moldelivegen 8, 6415 Molde Revisor er Inter Revisjon AS, org. nr , Postadresse; Serviceboks 15, 6405 Molde Revisors erklæring om villighet følger som vedlegg Tegning av aksjer og betaling av aksjeinnskudd Molde kommune tegner samtlige 5 aksjer, hver pålydende kr ,00, til sammen kr ,00. Betaling skal skje til selskapet ved stiftelsen.

2 4. Åpningsbalanse Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg 3 til stiftelsesdokumentet og inngår som en del av dette. 6. Bestemmelser om særskilte rettigheter Molde kommune innbetaler aksjekapitalen i form av tingsinnskudd (2 stk. billettautomater) med verdi kr ,00 og kontant innbetaling kr ,00. Om dette er det utarbeidet redegjørelse overensstemmende med aksjeloven 2-6, vedlegg 4. Billettautomatene overtas av Romsdal Parkering AS for kr ,00 som gjøres opp ved at selskapet utsteder 3,6 aksjer. Kontantinnskuddet gir da 1,4 aksjer. Overtakelse skjer ved stiftelsen. Molde, den 9. januar 2009 in rette dføreri Vedlegg: I Vedtekter 2 Revisors erklæring om villighet 3 Åpningsbalanse 4 Redegjørelse etter aksjeloven 2-6

3 :u Romsdal Parkering AS Vedtekter 1 Selskapets foretaksnavn er Romsdal Parkering AS. 2 Selskapets forretningskontor er i Molde kommune. 3 Selskapets formål er å tilby tjenester innenfor utvikling og drift av parkering og virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Overskudd fra selskapets virksomhet skal benyttes innen selskapets formål. 4 Selskapets aksjekapital er på kroner , fordelt på 5 aksjer pålydende kroner Selskapets styre skal ha 3-5 medlemmer. 6 Selskapets generalforsamling er formannskapet. Ordinær generalforsamling gjennomføres hvert år innen utgangen av juni måned. Den kalles inn med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Årsberetning og revidert årsregnskap skal følge innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. 7 På ordinær generalforsamling skal følgende behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet, herunder ta stilling til disponering av årets overskudd eller dekning av underskudd. 2. Velge styreleder for ett år. 3. Velg 2-4 medlemmer til styret for ett år. 4. Vedtektsendringer. 5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle. 8 Forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og sendt til styret innen den 1. mai. Alle dokumenter som foreligges generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor. Kontoradresse Postadresse : Telefon : Telefaks: Or-.nr: Rådhuset Rådhusplassen

4 Medlemmer av Den norske Revisorforening INTER REVISJON AS POSTADRESSE'. SERVICEBOKS MOLDE BESØKSADRESSE: NØISOMHED TELEFON: G TELEFAX: E-MAI!: ro ORG. NR.. NO im,iva Til Foretaksregisteret Villighetserklæring med bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd i annet enn penger Vi erklærer at vi påtar oss oppdraget som revisor i Romsdal Parkering AS. Vi bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd som dekker aksjekapitalen pålydende kr ,- i henhold til stiftelsesdokumentet ved innbetaling av kr ,- i kontanter, samt ved overtakelse av de eiendeler som fremgår av redegjørelsen og åpningsbalansen datert , verdsatt til kr ,-. Verdiene av de eiendeler som er overtatt fremgår av redegjørelsen. Verdsettelsen er foretatt pr. datoen for ånninnchalancon Molde, 3. februar,2009 InterRevis)'on,S, J rle Mellingen tatsautorisert revisor

5 Inter Medlemmer av Den norske Revisorforening rev i INTER REVISJON AS sj on POSTADRESSE : SERTQCEBO<S MO^DE BESOKSADRESSE: N3150iv1HED Til stifterne av Romsdal Parkering AS TELEFON- a TELEEFAX E-F..dAIL. molde inrerrevisjnn.no ORD. NR NO MVA Uttalelse om åpningsbalanse ved stiftelse Vi har kontrollert åpningsbalansen datert for Romsdal Parkering AS som viser en aksjekapital på kr ,-. Stifterne er ansvarlig for åpningsbalansen, som viser hvilke eiendeler selskapet skal overta og hvilke forpliktelser det skal påta seg i forbindelse med stiftelsen. Vår oppgave er å uttale oss om klassifisering og presentasjon i åpningsbalansen på grunnlag av vår kontroll. Vi har utført rår kontroll ng a_igir uuttom Ie!sc ' d tandd for 3 ^. I $aii $'v ar ^'1'ieu Stallu ar u lul attestasjonsoppdrag J.`i 3YiVL "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen"- Standarden krever at vi planlegger og utfører våre kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at klassifisering og presentasjon i åpningsbalanse datert for Romsdal Parkering AS er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Molde, 3. februar 2009 Inter Revisfon'AS l i, l Jarle Me lingen ir Statsautorisert revisor

6 ÅPNINGSBALANSE FOR ROMSDAL PARKERING AS (fastsatt ved selskapets stiftelse. 2008) EIENDELER Anleggsmidler Billettautomater Omløpsmidler Bankinnskudd kr kr Sum eiendeler kr EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital kr Sum egenkapital og gjeld kr Dato: 9. januar 2009

7 Inter revisjon Medlemmer av Den norske Revisorovenina l(l V^/^^l / INTER REVISJON AS POSTADRESSE: SEFVICEEO;KS MOLDE RESOKSADRESSE: NØILOMHED Til stifterne av Romsdal Parkering AS TELEFON: TELEFAX: molde^inteneiisjon. ne CRC. NR._ NO MVA Uttalelse om redegjørelse ved stiftelse Vi har kontrollert redegjørelsen datert i forbindelse med aksjeinnskudd fra stifterne med annet enn penger mot vederlag i aksjer i Romsdal Parkering AS. Stifterne er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelser vederlaget bygger på. Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll. Redegjorelsen m består avostifternos prescnimjvn ^^^ å'i ^^ opp lylysninger i overbllsj'tefllfflel5e med de krav som stilles i aksjeloven 2-6 første ledd nr. 1 til 4 og stifternes erklæring om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget. Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder lovpålagte opplysninger og at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at de beskrivelser av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at redegjørelsen inneholder de opplysningene aksjeloven 2-6 første ledd nr. 1 til 4 krever, at de eiendeler selskapet skal overta ved stiftelsen er verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsipper og har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i Romsdal Parkering AS, pålydende kr ,-. Molde, 3. februar 2009 Inter Revisjon AS a^ fim, Jarle Mellingen Statsautorisert revisor

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS

stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS stiftelsesdokument for Petrolia Rigs11 AS Dato for stiftelse:..juli 2011 Petrolia ASA stifter i dag et fieleid datterselskap hvor Petrolia ASA skal v^re 100 % eier. SELSKAPETS VEDTEKTER: 1 Selskapets navn

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper

Detaljer

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00.

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00. Til aksjonærene i Grieg Seafood ASA Bergen, den 30. januar 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA Postal address:

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap)

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) FISJONSPLAN datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) og Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) INNHOLD Punkt Side 1. FISJONSPARTER...... 3 2. FISJONEN

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte i Kjerringholmen vann-og avløpslag

Innkalling til stiftelsesmøte i Kjerringholmen vann-og avløpslag Til: Hytteeiere på Kjerringholmen Oslo, 13. september 2006 Innkalling til stiftelsesmøte i Kjerringholmen vann-og avløpslag Du/dere har tidligere mottatt informasjon om stiftelsesmøte i Kjerringholmen

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 26. april 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Onsdag 22. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer