Høringsutkast - SA Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA"

Transkript

1 Høringsutkast - SA Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper har i mindre grad egne bestemmelser om uttalelser og bekreftelser i forbindelse med ulike former for egenkapitaltransaksjoner. Krav om revisors uttalelser og bekreftelser for andre selskapsformer finnes generelt i lov om registrering av foretak, men det er også gitt slike bestemmelser i annen selskapslovgivning og særlovgivning. For aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper reguleres verdsettelse av tingsinnskudd og tingsuttak i utgangspunktet av aksjeloven og allmennaksjeloven. For andre foretaksformer reguleres verdsettelsen i liten grad av selskapslovgivningen for slike selskaper. Når det ikke er gitt føringer i selskapslovgivningen om verdsettelsen skal regnskapslovens bestemmelser legges til grunn. I det følgende er kommentert kravene til revisors bekreftelser og redegjørelser for andre foretaksformer slik de fremgår av selskapslovgivningen for disse foretaksformene og foretaksregisterloven. Beskrivelsen tar utgangspunkt i foretaksformer som er registreringspliktige i Foretaksregisteret. For foretaksformer og situasjoner som ikke er omhandlet særskilt nedenfor er det ikke krav om egne redegjørelser eller bekreftelser fra revisor. Ved fisjon, uttreden, omdannelse og oppløsning er det for andre foretaksformer ingen krav om bekreftelser fra revisor. Innhold Punkt Tabellarisk oversikt over krav om erklæringer 1 Ansvarlig selskap/delt ansvar/partrederi 2 Kommandittselskap 3-35 Stiftelse og forhøyelse av selskapskapitalen med penger og med annet enn penger 3-20 Kapitalnedsetting til dekning av tap Kapitalnedsetting med andre formål enn dekning av tap forholdet til selskapets kreditorer Stiftelser Opprettelse av stiftelse med kontantinnskudd Opprettelse av stiftelse med annet enn penger Åpningsbalanse ved opprettelse av stiftelse Forhøyelse av grunnkapitalen i stiftelser

2 Overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse Nedsettelse av grunnkapitalen i stiftelser Sammenslåing av stiftelser - mellombalanser Sammenslåing av stiftelser forholdet til kreditorene Deling av stiftelser - mellombalanser og forholdet til kreditorene Deling av stiftelser - forholdet til kreditorene Opphevelse av stiftelser fortegnelse over stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser Opphevelse av stiftelser endelig oppgjør Statsforetak Stiftelse av statsforetak med kontantinnskudd Stiftelse av statsforetak med annet enn penger Kapitalforhøyelse Forhøyelse av innskuddskapitalen uten nyinnbetaling Nedsetting av innskuddskapitalen til dekning av tap Nedsetting av innskuddskapitalen til annet enn dekning av tap Nedsetting av innskuddskapitalen og forholdet til selskapets kreditorer Oppløsning og avvikling, sammenslutning og omdanning 194 Borettslag Stiftelse av borettslag med innskudd bestående av penger Åpningsbalanse ved stiftelse av borettslag Oppløsning av borettslag fortegnelse over borettslagets eiendeler, rettigheter og forpliktelser Oppløsning av borettslag endelig oppgjør Eierseksjonsameier Samvirkeforetak Stiftelse med penger og annet enn penger Utkast til åpningsbalanse ved fusjon av samvirkeforetak som er revisjonspliktige Redegjørelse om fusjonsplan Oppløsning av samvirkeforetak Omdanning av samvirkeforetak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap Europeiske samvirkeforetak Kommuneloven 270 Interkommunale selskaper Filialer av utenlandske foretak 273 Sparebanker 274 Forretningsbanker 275 Finansieringsvirksomhet 276 2

3 1. Tabellarisk oversikt over krav om erklæringer Krav om bekreftelse/redegjørelse m.v. Selskapsform Stiftelse Kap.forh. Kap.neds. Annet Ansvarlig selskap/delt FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, h 7 ansvar Kommandittselskap SL 3 3, 3.ledd 1 FRL 4 4, e 2 FRL 4 4, d 8 SL 3 18, 2.ledd 1 FRL 4 4, e 2 SL 3 20, 3. ledd 3 FRL 4 4, h 7 Selskap m/begrenset FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, h 7 ansvar (BA) Partrederi FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, h 7 Stiftelse ST 12, 1.ledd d 5 ST 12, 2.ledd ST 23 FRL 4 4, e 4 FRL 4 4, d 8 ST 26, 2.ledd 7 FRL 4 4, e 4 ST 17 FRL 4 4, h 7 Sparebank FRL 4 4, d 8 _ 3 FRL 4 4, h 7 Gjensidig FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, h 7 forsikringsselskap Foreninger m.v. som FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, h 7 driver næringsvirksomhet Enkeltmannsforetak FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, h 7 Statsforetak FRL 4 4, d 8(valg) FRL 4 4, e 6(mott innsk) STFL 13,2.ledd 9 FRL 4 4, e 6 STFL 14,2.ledd 9 STFL 15 FRL 4 4, h 7 STFL 16,2.ledd 10 STFL 16,3.ledd Interkommunalt selskap (valg av revisor og kapital) (valg av revisor) FRL 4 4, d 8 Kommunalt/fylkeskom. foretak Europeisk økonomisk foret.gr. Eierseksjonssameie FRL 4 4, d 8 Borettslag Bor 2-5 Bor 2-9 FRL 4 4, d 8 Filialer av utenlandske foretak Europeiske samvirkeforetak Samvirkeforetak Sammenslåing ST 53 2.ledd ST 53 6.ledd Deling ST 54 Opphevelse ST 52 3.ledd ST 52 4.ledd i/a FRL 4 4, h 7 Bol 11-6 avviklingsbal Bol avviklingsoppgjør FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, h 7 SCE-loven 2 SCE-loven 5 FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, e FRL 4 4, d 8 FRL 4 4, e Sammenslåing Svf 97 Svf ledd Oppløsning Svf 127 Omdanning Svf 146 3

4 FRL = Lov om registrering av foretak SL = Selskapsloven ST = Stiftelsesloven Bol = Boligbyggelagsloven Bor = Borettslagsloven STFL = Statsforetaksloven SVF = Samvirkeforetaksloven 1. Bekreftelse fra revisor når selskapet skal overta andre formuesverdier enn penger ved stiftelsen/kapitalforhøyelsen 2. Bekreftelse fra revisor om innbetaling av selskapskapital 3. Bekreftelse fra revisor om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for ikraftsettelse av kapitalnedsettingen 4. Bekreftelse fra revisor om innbetaling av grunnkapital (gjelder næringsdrivende stiftelser) 5. Uttalelse fra revisor når stiftelsen skal overta andre formuesverdier enn penger ved stiftelsen/kapitalforhøyelsen 6. Bekreftelse fra revisor om innbetaling av innskuddskapital 7. Bekreftelse fra revisor når nedsettingsbeløpet skal anvendes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte (gjelder i utgangspunktet alle foretak som er registreringspliktige etter lov om registrering av foretak eller etter særlovgivning, men formelle forhold må kontrolleres mot selskaps- eller særlovgivningen) 8. For alle foretak som er registreringspliktige etter lov om registrering av foretak, og som er revisjonspliktige gjelder at revisor skal avgi bekreftelse om at revisor mottar valget 9. Bekreftelse fra revisor når foretaket skal overta andre formuesverdier enn penger ved stiftelse/kapitalforhøyelse 10. Bekreftelse fra revisor om at det etter kapitalnedsettingen er full dekning for det gjenværende innskuddet 11. Bekreftelse fra revisor om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for ikraftsettelse av fusjonen 4

5 Ansvarlig selskap/delt ansvar/partrederi 2. For ansvarlige selskaper som ikke er kommandittselskap, inneholder selskapsloven ingen krav om uttalelser eller bekreftelser fra revisor. Heller ikke sjøloven kapittel 5 om partrederi inneholder noen slike bestemmelser. Ansvarlige selskaper og partrederier kan velge revisor, men er ikke revisjonspliktige før visse terskelverdier passeres, se revisorloven 1-2. Når det velges revisor i ansvarlige selskaper eller partrederier, avgir revisor villighetserklæring. Kommandittselskap Stiftelse og forhøyelse av selskapskapitalen med penger og med annet enn penger ved kontantinnskudd 3. Når kommandittselskap stiftes med kontantinnskudd, må deltakerne opprette og undertegne en selskapsavtale med det innhold som følger av selskapsloven 2-3 og 3-2. Ved forhøyelse av selskapskapitalen med kontantinnskudd må deltakerne første ledd oppdatere selskapsavtalen, jf. selskapsloven 3-18 første ledd. 4. Ved stiftelse av kommandittselskap eller forhøyelse av selskapskapitalen med kontantinnskudd er saksforholdet mottak av kontantinnskuddet og riktigheten av de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen, om hvor mye av denne som er innbetalt, hvor mye av selskapskapitalen hver enkelt kommandittist har innbetalt, og kommandittistenes innskuddsforpliktelse samlet og enkeltvis. I sin uttalelse om saksforholdet til foretaksregisteret skal revisor bekrefte riktigheten av de opplysninger som er gitt om innbetaling av selskapskapitalen, jf. foretaksregisterloven 4-4 bokstav e og 3-3 nr 6-7. ved innskudd med annet enn penger 5. Ved stiftelse av kommandittselskap med innskudd i annet enn penger må deltakerne opprette og undertegne en selskapsavtale med det innhold som følger av selskapsloven 2-3, 3-2 og 3-3. Ved forhøyelse av selskapskapitalen med annet enn penger må deltakerne oppdatere selskapsavtalen, jf. selskapsloven 3-18 første ledd. 6. Ved stiftelse av kommandittselskap eller forhøyelse av selskapskapitalen med annet enn penger er saksforholdet mottaket av innskuddet og riktigheten av de opplysninger som er gitt om selskapskapitalen, om hvor mye av selskapskapitalen som er innbetalt, hvor mye av selskapskapitalen hver enkelt kommandittist har innbetalt, og kommandittistenes innskuddsforpliktelse samlet og enkeltvis. I sin uttalelse om saksforholdet til foretaksregisteret skal revisor uttale seg om riktigheten av de opplysninger som er gitt om innbetaling av selskapskapitalen, jf. foretaksregisterloven 4-4 bokstav e og 3-3 nr

6 Villighetserklæring 7. Ved opprettelse av kommandittselskap skal revisor avgi erklæring om at revisor mottar valget etter foretaksregisterloven 4 4 bokstav d. Det er hensiktsmessig å kombinere villighetserklæringen med bekreftelse av mottatt innskudd. for vurdering av innskudd med annet enn penger 8. Selskapsavtalen skal inneholde enhver bestemmelse som treffes om at en deltaker skal ha rett eller plikt til å gjøre innskudd med andre formuesverdier enn penger eller på andre særlige vilkår, jf. selskapsloven 3-3 tredje ledd, jf. første ledd bokstav a. 9. Formuesverdier kan ikke skytes inn eller overtas for et høyere beløp enn det verdiene antas å kunne oppføres med i selskapets balanse. Ytelser som ikke kan oppføres som eiendeler i selskapets balanse, kan ikke brukes som innskudd eller overtas av selskapet. Verdiansettelse av formuesverdiene må knyttes til stiftelsestidspunktet. 10. Kapitalforhøyelse kan skje ved konvertering av gjeld. Selskapsloven inneholder ingen særskilte bestemmelser om gjeldskonvertering. Bestemmelsene om innskudd med annet enn penger gjelder derfor også her. 11. I selskapsavtalen eller i et skriftlig tillegg til denne skal det redegjøres for forhold som kan være av betydning for vurderingen av formuesverdier som skal skytes inn eller overtas. 12. Opplysninger må være gitt i melding til Foretaksregisteret om selskapskapitalen, hvor mye av selskapskapitalen som er innbetalt, hvor mye av selskapskapitalen hver enkelt kommandittist har innbetalt, og kommandittistenes innskuddsforpliktelse samlet og enkeltvis, jf. foretaksregisterloven 4-4 bokstav e og 3-3 nr 6 7. Utgifter til stiftelse eller kapitalforhøyelse Frister 13. Selskapsavtalen skal inneholde enhver bestemmelse som treffes om at selskapet skal dekke kostnader med stiftelsen, jf. selskapsloven 3-3 tredje ledd, jf. første ledd bokstav c. 14. Når ikke annet er avtalt, forfaller forpliktelse til å yte innskudd straks. 15. Kommandittselskap anses stiftet når selskapsavtalen er undertegnet, men kan ikke registreres i Foretaksregisteret før minst en femdel av den enkelte deltakers innskuddsforpliktelse er innbetalt til selskapet. Ytterligere minst en femdel skal være innbetalt senest to år etter at selskapet er registrert, jf. selskapsloven 3-5 fjerde ledd. Hver deltaker må ha en avtalt innskuddsforpliktelse på minst kr

7 16. Kapitalforhøyelse i kommandittselskap skal meldes til Foretaksregisteret. Selskapsloven nevner ingen frister for dette. Er minst to femdeler av det beløp selskapskapitalen skal forhøyes med, ikke anmeldt fullt innbetalt innen to år etter at selskapet er registrert, jf. selskapsloven 3-18 annet ledd og 3-5 fjerde ledd annet punktum, vil Foretaksregisteret iverksette de prosedyrer som følger av selskapsloven 3-18 annet ledd. 17. Før revisor avgir sin bekreftelse til Foretaksregisteret om innbetaling i penger, skal revisor kontrollere at kapitalen reelt er stilt til foretakets disposisjon. 18. Før revisor avgir sin bekreftelse til Foretaksregisteret om innbetaling i andre eiendeler enn penger, skal revisor kontrollere at eiendelene kan føres opp i balansen. Videre skal revisor kontrollere at tingsinnskuddet reelt er stilt til foretakets disposisjon. Eksempler på kontrollhandlinger er å se etter at det foreligger en klar og betingelsesløs avtale, at det ikke er påført ytterligere heftelser, at kontroll over eiendeler er overtatt, at eventuelle kreditorer og kontraktsmotparter er informert, at det ved overtagelse av eventuelle aksjer er sendt melding til styret i selskapet om innføring i aksjeeierbøker og at hjemmel til eiendommer, skip mv er riktig registrert mv. Rettsvern ved overføring av eiendomsrett til fast eiendom oppnås ved tinglysning av skjøte. Når skjøte unntaksvis ikke tinglyses, kan det foreligge en tinglyst urådighetserklæring fra overdrager og en sikringsobligasjon, som minst tilsvarer tingsinnskuddets verdi, som er tinglyst. Dette gir ikke samme rettsvern som tinglysning av skjøte. Lovgiver har ikke pålagt revisor å kontrollere eller uttale seg om verdsettelsen. Dersom revisor likevel blir kjent med at verdien er lavere enn det eiendelen oppføres med i balansen, bør revisor vurdere konsekvensen for sin uttalelse. 19. Revisor skal kontrollere innbetalingen fra hver enkelt kommandittist og se etter at det er samsvar mellom selskapsavtalen og innbetalingen. 20. Dersom kapitalforhøyelsen skal skje ved konvertering av gjeld, skal revisor før avgivelse av sin bekreftelse til Foretaksregisteret, kontrollere at gjelden er påløpt og reell samt at den er balanseført på tidspunkt for kapitalforhøyelsen. Revisor skal i tillegg kontrollere at det foreligger en bindende erklæring om konvertering. Kapitalnedsetting til dekning av tap 21. Etter selskapsloven 3 19 første ledd bokstav a er en kapitalnedsetting til dekning av tap i et kommandittselskap kun aktuelt når tapet ikke kan dekkes på annen måte. Selskapet skal ifølge selskapsloven 3-19 tredje 7

8 ledd melde kapitalnedsettingen til Foretaksregisteret. Ifølge foretaksregisterloven 4-4 bokstav h skal revisor i vedlegg til meldingen bekrefte opplysningene om kapitalnedsetting, herunder at nedsettingsbeløpet skal brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte. 22. Saksforholdet er kapitalnedsettingen. 23. I sin uttalelse til Foretaksregisteret skal revisor bekrefte opplysningene som er gitt av selskapet. 24. Grunnlaget for beregningen av om tap kan dekkes på annen måte, er ikke direkte regulert i loven, men det må antas at utgangspunktet vil være balansen for siste regnskapsår. Det antas videre at det skal tas hensyn til positivt resultat og at det kan tas hensyn til negativt resultat i perioden fram til beslutningstidspunktet. 25. Kapitalnedsetting til dekning av tap trer i kraft ved registrering. 26. Revisor skal kontrollere at tapet ikke kan dekkes på annen måte. Kapitalnedsetting med andre formål enn dekning av tap forholdet til selskapets kreditorer 27. Etter selskapsloven 3-19 første ledd bokstav b til d kan en kapitalnedsetting i et kommandittselskap benyttes til tilbakebetaling til deltakerne/eierne, avskrivning på deltakernes/eiernes innskuddsforpliktelse eller avsetning til fond som skal anvendes etter selskapsmøtets beslutning. 28. Styret eller komplementaren skal etter varslingsfristens utløp sende inn erklæring til Foretaksregisteret om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for at beslutningen kan tre i kraft. 29. Saksforholdet er forholdet til selskapets kreditorer ved nedsetting av selskapskapitalen. 30. Ved utløpet av varslingsfristen skal revisor avgi en uttalelse til Foretaksregisteret om at revisor ikke har fått kjennskap til forhold som gir grunn til å anta at forholdet til selskapets kreditorer er til hinder for at beslutningen trer i kraft, jf. selskapsloven 3-20 tredje ledd. Uttalelsen avgis med moderat sikkerhet. 8

9 31. Er selskapet registrert, skal beslutning om nedsetting av selskapskapitalen meldes til Foretaksregisteret innen fire måneder etter at beslutning er fattet, jf. selskapsloven 3-19 tredje ledd. 32. Når kreditorfristen på tre måneder fra kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon er utløpt og forholdet til de kreditorer som i tilfelle har fremsatt innsigelse, er avklart etter selskapsloven 3-20 tredje ledd, trer beslutningen om kapitalnedsettingen i kraft når melding om dette blir registrert i Foretaksregisteret. 33. Utbetaling kan først finne sted når kapitalnedsettingen er trådt i kraft. 34. Før revisor avgir sin uttalelse til Foretaksregisteret, skal revisor rette forespørsel til selskapets ledelse, og eventuelt andre, om det er mottatt innsigelser fra selskapets kreditorer. Revisor tar utgangspunkt i den bekreftelse som styret eller komplementaren avgir. Foruten å få fremlagt styrets/komplementarens bekreftelse, forespør revisor daglig leder og eventuelt advokatforbindelse(r) om mulige innsigelser. Dersom det er mottatt innsigelser, skal revisor vurdere de konsekvenser dette kan få for revisors uttalelse, herunder den regnskapsmessige virkning av krav, sikkerhetsstillelser med videre. 35. Slik beslutning kan ikke gjelde større beløp enn at det etter gjennomføringen av beslutningen er full dekning for to femdeler av den nedsatte selskapskapitalen. Ved beregning av beløpet skal balansen for siste regnskapsår legges til grunn, men det skal tas tilbørlig hensyn til tap som måtte være lidt etter balansedagen. Loven pålegger ikke1 revisor å uttale seg om det er dekning for bunden egenkapital. Selskapets styre må likevel gjennomføre denne vurderingen. Revisor bør, før avleggelse av sin erklæring om forholdet til kreditorene, kontrollere at det er dekning for bunden egenkapital. Dersom revisor er klar over at det ikke er dekning for bundet egenkapital, vil revisor normalt ikke kunne avgi sin erklæring om forholdet til kreditorene. Revisor påpeker da forholdet i nummerert brev. 9

10 Stiftelser Opprettelse av stiftelse med kontantinnskudd Veiledning 36. Når en stiftelse opprettes må den som oppretter stiftelsen datere og underskrive et stiftelsesdokument med det innhold som følger av stiftelsesloven 9. Stiftelsesdokumentet skal angi hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital. Kontanter kan brukes som grunnkapital, jf. stiftelsesloven Saksforholdet når grunnkapitalen er kontanter er mottak av innskudd jf. stiftelsesloven 12 første ledd bokstav c og foretaksregisterloven 4-4 bokstav e. 38. I sin uttalelse om saksforholdet til Stiftelsesregisteret skal revisor bekrefte at hele innskuddet selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet, jf. stiftelsesloven 12 annet ledd bokstav c, jf. stiftelsesloven 11 annet ledd 39. Innen tre måneder etter at stiftelsen er opprettet skal styret melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven 11. Er det ved opprettelsen på det rene at stiftelsen skal drive næringsvirksomhet, skal stiftelsen meldes til Foretaksregisteret samtidig med at stiftelsen meldes for registrering i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven Ved opprettelse av stiftelse med kontantinnskudd må hele grunnkapitalen være stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen før registrering kan skje jf. stiftelsesloven 11 annet ledd. Selvstendighetskravet innebærer at ingen utenforstående, for eksempel oppretteren eller de som er stiftelsens formål, kan eie stiftelsens formue. Formuen må eies av stiftelsen selv. Et karakteristisk trekk ved stiftelsen er dermed at den er en selveiende institusjon. 41. Grunnkapitalen i alminnelige stiftelser må minst være kroner og for næringsdrivende stiftelser minst kroner og bundet, jf. stiftelsesloven 4 og Ved opprettelse av stiftelse skal det avgis erklæring om at revisor aksepterer valget etter foretaksregisterloven 4 4 bokstav d. Det er hensiktsmessig å kombinere villighetserklæringen med bekreftelse av mottatt innskudd. 43. Stiftelsers grunnkapital tilføres ofte ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon. Hvis det ikke oppstilles betingelser i testamentet, gaven eller den ensidige disposisjonen, antas det at stiftelsen har frihet når det gjelder størrelsen på grunnkapital og øvrig tilført egenkapital. 10

11 Grunnkapitalens størrelse skal fastsettes i stiftelsesdokumentet og i vedtektene ved opprettelsen av stiftelsen, jf. stiftelsesloven 9 og Ved opprettelse av stiftelser omfatter revisors uttalelse ikke overkurs (øvrig tilført egenkapital). 45. Stiftelsesutgifter reduserer ikke grunnkapitalen, men resultatføres. 46. Ved opprettelse av stiftelse med kontantinnskudd skal revisor kontrollere at grunnkapitalen er innbetalt til en bankkonto hvor stiftelsen er rettighetshaver, ved å innhente bekreftelse eller annen dokumentasjon fra banken. 47. Revisor skal kontrollere stiftelsesdokumentet for å se etter at det ikke er inngått avtaler som forplikter stiftelsen slik at innbetalingen ikke reelt er stilt til stiftelsens disposisjon. Når grunnkapitalen tilføres ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon, skal testamentet, vilkårene for gaven eller den ensidige disposisjonen vurderes. 48. Revisor skal kontrollere at hele grunnkapitalen selvstendig er stilt til rådighet for stiftelsen. Opprettelse av stiftelse med annet enn penger 49. Når stiftelse opprettes må den som oppretter stiftelsen datere og underskrive et stiftelsesdokument med det innhold som følger av stiftelsesloven 9. Stiftelsesdokumentet skal angi hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital. Kontanter og andre finansobjekter, realobjekter (fast eiendom og løsøre) og immaterielle verdier kan brukes som grunnkapital, jf. stiftelsesloven Saksforholdet når grunnkapitalen består av annet enn penger omfatter i tillegg til mottak av innskuddet, at eiendelene har en verdi som minst svarer til grunnkapitalen slik den er fastsatt i vedtektene, jf. stiftelsesloven 12 første ledd bokstav d og stiftelsesloven 15 annet ledd. 51. I sin uttalelse om saksforholdet til Stiftelsesregisteret skal revisor bekrefte at hele innskuddet selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet, jf. stiftelsesloven 12 annet ledd bokstav c, jf. stiftelsesloven 11 annet ledd 52. Innen tre måneder etter at stiftelsen er opprettet skal styret melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven 11. Er det ved opprettelsen på det rene at stiftelsen skal drive næringsvirksomhet, skal 11

12 Veiledning stiftelsen meldes til Foretaksregisteret samtidig med at stiftelsen meldes for registrering i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven Ved opprettelse av stiftelse med kontantinnskudd eller annet enn penger må hele grunnkapitalen være stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen før registrering kan skje, jf. stiftelsesloven 11 annet ledd. Selvstendighetskravet innebærer at ingen utenforstående, for eksempel oppretteren eller de som er stiftelsens formål, kan eie stiftelsens formue. Formuen må eies av stiftelsen selv. Et karakteristisk trekk ved stiftelsen er dermed at den er en selveiende institusjon. 54. Grunnkapitalen i alminnelige stiftelser må minst være kroner og for næringsdrivende stiftelser minst kroner og bundet, jf. stiftelsesloven 4 og Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven kan ikke brukes som grunnkapital. 56. En plikt til å utføre et arbeid eller en tjeneste for stiftelsen kan ikke i noe tilfelle brukes som grunnkapital. 57. Eiendeler som skal brukes som grunnkapital kan ikke settes til høyere verdi enn den virkelige verdi på dagen for åpningsbalansen. 58. Ved opprettelse av stiftelse skal det avgis erklæring om at revisor aksepterer valget etter foretaksregisterloven 4 4 bokstav d. Det er hensiktsmessig å kombinere villighetserklæringen med bekreftelse av mottatt innskudd. 59. Stiftelsers grunnkapital tilføres ofte ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon. Hvis det ikke oppstilles betingelser i testamentet, gaven eller den ensidige disposisjonen, antas det at stiftelsen har frihet når det gjelder hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital og hvilke eiendeler som skal tilføres som øvrig tilført egenkapital. Grunnkapitalens størrelse skal fastsettes i stiftelsesdokumentet og i vedtektene ved opprettelsen av stiftelsen, jf. stiftelsesloven 9 og Ved opprettelse av stiftelser omfatter revisors uttalelse ikke overkurs (øvrig tilført egenkapital). 61. Stiftelsesutgifter reduserer ikke grunnkapitalen, men resultatføres. 62. Ved opprettelse av stiftelse med innskudd i annet enn penger skal revisor ta stilling til stifternes eller styrets vurdering av innskuddets verdi. 63. Revisor skal kontrollere stiftelsesdokumentet for å se etter at det ikke er inngått avtaler som forplikter stiftelsen slik at 12

13 innbetalingen ikke reelt er stilt til stiftelsens disposisjon. Når grunnkapitalen tilføres ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon, skal testamentet, vilkårene for gaven eller den ensidige disposisjonen vurderes. 64. Revisor skal kontrollere at hele grunnkapitalen eksisterer og selvstendig er stilt til rådighet for stiftelsen. Åpningsbalanse ved opprettelse av stiftelse Veiledning 65. Etter stiftelsesloven 12 annet ledd skal den som oppretter stiftelsen utarbeide en åpningsbalanse for stiftelsen i samsvar med regnskapslovens regler. 66. Saksforholdet er åpningsbalansen. 67. Revisors uttalelse om saksforholdet til den som oppretter stiftelsen retter seg mot om åpningsbalansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, jf. stiftelsesloven 12 annet ledd. 68. Åpningsbalansen skal vise eiendeler, gjeld og egenkapital som stiftelsen i henhold til stiftelsesdokumentet skal tilføres. Åpningsbalansen skal videre vise at egenkapitalen minst svarer til grunnkapitalen. Det er regnskapslovens presentasjons- og klassifikasjonsregler for balanseoppstillinger som skal benyttes. Åpningsbalansen skal også opplyse om hvilket rammeverk for finansiell rapportering som er lagt til grunn. 69. Åpningsbalansen dateres tidligst 4 uker før melding til Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven 12 annet ledd. Melding til Stiftelsesregisteret skal sendes senest 3 måneder etter opprettelsen. 70. Hensikten med åpningsbalansen er å gi brukerne informasjon om eiendeler, gjeld og egenkapital stiftelsen vil ha på tidspunkt for opprettelse. 71. Åpningsbalanse for stiftelsen skal opprettes uavhengig av om grunnkapitalen innbetales i kontanter eller annet enn penger. Kravet er at åpningsbalansen skal utarbeides i forbindelse med registreringen i Stiftelsesregisteret. Loven krever ikke at åpningsbalanse utarbeides i forbindelse med opprettelsen av stiftelsen, jf. Ot.prp.nr. 15 ( ) kap. 15 s Stiftelsesutgifter reduserer ikke grunnkapitalen, men resultatføres. 13

14 73. Revisor skal kontrollere at eiendelene kan føres opp i balansen, at presentasjon og klassifisering av eiendelene er tilfredsstillende, og at balansen er datert og undertegnet. Revisor skal også kontrollere presentasjon og klassifisering av gjeld, latente forpliktelser og heftelser. Revisors kontroller og uttalelse retter seg bare mot presentasjon og klassifisering av eiendeler, gjeld og egenkapital. 74. Revisor kontrollerer og uttaler seg om verdsettelse, eksistens og tilhørighet av tingsinnskudd i forbindelse med uttalelsen om mottak av innskudd. Når oppretteren av en stiftelse er en juridisk person, skal revisor kontrollere at åpningsbalansen er undertegnet av en fysisk person med signaturrett. Forhøyelse av grunnkapitalen i stiftelser 75. Styret kan beslutte å forhøye grunnkapitalen i stiftelser ved å overføre egenkapital til grunnkapital eller legge eiendeler som stiftelsen blir tilført etter opprettelsen av testament, gave eller annen ensidig disposisjon til grunnkapitalen, jf. stiftelsesloven Innen 6 uker etter at beslutningen er truffet skal melding om at stiftelsen har mottatt innskuddene meldes til Stiftelsesregisteret og i tilfelle Foretaksregisteret. 77. Saksforholdet er mottak av innskudd. Når grunnkapitalen består av annet enn penger omfatter saksforholdet i tillegg at eiendelene har en verdi som minst svarer til grunnkapitalen slik den er fastsatt i vedtektene, jf. stiftelsesloven 16 tredje ledd andre punktum. 78. I sin uttalelse om saksforholdet til Stiftelsesregisteret skal revisor bekrefte at hele innskuddet selvstendig er stilt til stiftelsens rådighet, jf. stiftelsesloven 12 første ledd bokstav c og d. Når forhøyelse av grunnkapitalen skal gjøres med annet enn penger skal revisor i tillegg uttale seg til Stiftelsesregisteret og i tilfelle Foretaksregisteret, om at eiendelene har en verdi som minst svarer til grunnkapitalen slik den er fastsatt i vedtektene, jf. stiftelsesloven 12 første ledd bokstav c og d. 79. Ved forhøyelse av grunnkapitalen må økningen i grunnkapitalen være stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen før registrering kan skje, jf. stiftelsesloven 16 tredje ledd, jf. 12 første ledd bokstav c og d. Selvstendighetskravet innebærer at ingen utenforstående, for eksempel oppretteren eller de som er stiftelsens formål, kan eie stiftelsens formue. Formuen må eies av stiftelsen selv. Et karakteristisk trekk ved stiftelsen er dermed at den er en selveiende institusjon. 80. Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven kan ikke brukes som grunnkapital. 14

15 Veiledning 81. En plikt til å utføre et arbeid eller en tjeneste for stiftelsen kan ikke i noe tilfelle brukes som grunnkapital. 82. Eiendeler som skal brukes som grunnkapital kan ikke settes til høyere verdi enn den virkelige verdi på dagen for åpningsbalansen. 83. Ved forhøyelse av grunnkapital i stiftelser omfatter revisors uttalelse ikke overkurs (øvrig tilført egenkapital). 84. Utgifter til kapitalforhøyelsen reduserer ikke tilført grunnkapital, men resultatføres. 85. Ved forhøyelse av grunnkapital i stiftelse med kontantinnskudd skal revisor kontrollere at grunnkapitalen er innbetalt til en bankkonto hvor stiftelsen er rettighetshaver, ved å innhente bekreftelse eller annen dokumentasjon fra banken. 86. Ved forhøyelse av grunnkapital i stiftelse med innskudd i annet enn penger skal revisor ta stilling til stifternes eller styrets vurdering av innskuddets verdi. 87. Revisor skal kontrollere saksdokumentene for å se etter at det ikke er inngått avtaler som forplikter stiftelsen slik at innbetalingen ikke reelt er stilt til stiftelsens disposisjon. Når grunnkapitalen tilføres ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon, skal testamentet, vilkårene for gaven eller den ensidige disposisjonen vurderes. 88. Revisor skal kontrollere at hele grunnkapitalen selvstendig er stilt til rådighet for stiftelsen. Overgang fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse 89. Styret i stiftelsen kan beslutte at stiftelsen skal gå over til å bli en næringsdrivende stiftelse, jf. stiftelsesloven Saksforholdet er størrelsen på grunnkapitalen. 91. I sin erklæring om saksforholdet til Foretaksregisteret skal revisor bekrefte at stiftelsen har en netto bokført egenkapital som minst tilsvarer den vedtektsbestemte grunnkapitalen, jf. stiftelsesloven 23 annet punktum. 15

16 Veiledning 92. Kriteriene for vurdering av om en stiftelse er næringsdrivende fremgår av stiftelsesloven 4: a. stiftelsen har til formål å drive næringsvirksomhet selv, b. stiftelsen driver næringsvirksomhet selv, c. stiftelsen har på grunn av avtale, eller som eier av aksjer eller selskapsandeler, bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen. 93. Næringsdrivende stiftelser skal ha en grunnkapital på minst kroner. Stiftelsens bokførte egenkapital må minst tilsvare grunnkapitalen på tidspunktet for revisors erklæring. 94. Meldeplikten til Foretaksregisteret inntrer uten ugrunnet opphold når stiftelsen oppfyller vilkårene for næringsdrivende stiftelser, jf. stiftelsesloven 23 og 13 tredje punktum. 95. Næringsdrivende stiftelser skal registreres både i Stiftelsesregisteret og i Foretaksregisteret. Hvilke opplysninger som skal registreres i Foretaksregisteret, følger av foretaksregisterloven 3-6 og 3-7. Meldingen til Foretaksregisteret og Stiftelsesregisteret samordnes og sendes på Samordnet registermelding. 96. Det er ikke krav om åpningsbalanse ved overgang fra alminnelig til næringsdrivende stiftelse. 97. Revisor skal kontrollere at kriteriene for næringsdrivende stiftelser som fremgår av stiftelsesloven 4 er oppfylt. Revisor skal også kontrollere om den vedtektsbestemte grunnkapitalen er minst kr og om stiftelsens bokførte egenkapital minst tilsvarer den fastsatte grunnkapitalen. Nedsettelse av grunnkapitalen i stiftelser 98. Etter stiftelsesloven 17 kan styret i stiftelsen beslutte å nedsette grunnkapitalen. Beslutning om å nedsette grunnkapitalen skal meldes til Stiftelsestilsynet, og i tilfelle til Foretaksregisteret, innen seks uker etter at beslutningen ble truffet. 99. Saksforholdet er kapitalnedsettingen I sin uttalelse om saksforholdet til Stiftelsestilsynet og i tilfelle til Foretaksregisteret, skal revisor i henhold til foretaksregisterloven 4-4 bokstav h bekrefte opplysningene som er gitt av stiftelsen om at tapet ikke kan dekkes på annen måte. 16

17 Veiledning 101. Dersom kapitalnedsettingen helt eller delvis skal overføres til annen egenkapital, skal revisor i henhold til stiftelsesloven 17 jf. aksjeloven 12-6 uttale seg om at forholdet til stiftelsens kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft Dersom det følger av vedtektene eller på annen måte er bestemt eller klart forutsatt av oppretteren at den opprinnelige grunnkapitalen ikke skal kunne brukes til utdelinger, kan beslutning nedsetting av grunnkapitalen ikke treffes, jf. stiftelsesloven 17 første ledd Beslutningen skal angi det beløpet grunnkapitalen skal nedsettes med, og fastsette om beløpet skal anvendes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, eller overføring til annen egenkapital, jf. stiftelsesloven 17 annet ledd For næringsdrivende stiftelser kan grunnkapitalen ikke nedsettes til under kr , jf. stiftelsesloven 22. Videre må egenkapitalen alltid være forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, jf. stiftelsesloven Det er ikke krav til forsvarlig egenkapital i alminnelige stiftelser. Grunnkapitalen kan imidlertid ikke nedsettes under minstekravet til grunnkapital uten at det er gitt dispensasjon fra Stiftelsestilsynet Reglene om nedsetting av grunnkapitalen til dekning av tap sikter blant annet til de tilfeller hvor stiftelsen har akkumulert et større underskudd og hvor det kan være ønskelig å endre stiftelsens formål. Avskrive tapet mot grunnkapitalen og endre formålet kan da være et alternativ for å bringe stiftelsen à jour For nedsetting av grunnkapitalen til dekning av tap angir stiftelsesloven ikke hvordan tapet skal beregnes For næringsdrivende stiftelser kan nedsetting av grunnkapitalen bare foretas i den utstrekning stiftelsen har egenkapital som overstiger den vedtektsbestemte grunnkapitalen etter det sist fastsatte årsregnskapet. Stiftelsesloven inneholder ikke bestemmelser om at det ved beregningen av egenkapitalen skal gjøres fradrag for underskudd som er påløpt i tiden mellom balansedagen og den dagen beslutningen om nedsetting foretas. Den reelle egenkapitalen i en næringsdrivende stiftelse kan ikke være lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i stiftelsen. Bestemmelsene må likevel forstås slik at styrets alminnelige plikt til å sørge for at stiftelsen til enhver tid har en forsvarlig egenkapital må tas hensyn til. Det må ikke foretas nedsetting i et slikt omfang at gjennomføringen av formålet settes i fare. Se også stiftelsesloven 22 og

18 109. Reglene om nedsetting av grunnkapitalen for overføring til annen egenkapital retter seg i første rekke mot de tilfeller der stiftelsen mer generelt har fått en grunnkapital som er større enn hensiktsmessig, eller hvor det har inntrådt en spesiell situasjon som tilsier at det er behov for fri kapital for (bedre) å kunne realisere stiftelsens formål Før revisor bekrefter stiftelsens opplysninger om nedsetting av grunnkapitalen skal revisor kontrollere om det følger av vedtektene eller på annen måte er bestemt eller klart forutsatt av oppretteren at den opprinnelige grunnkapitalen ikke skal kunne brukes til utdelinger Ved nedsetting av grunnkapitalen til dekning av tap skal revisor kontrollere at tapet ikke kan dekkes på annen måte. For alminnelige stiftelser er det naturlig at revisor tar utgang utgangspunkt i sist avlagte balanse når tapet skal beregnes og at det tas hensyn til hendelser etter balansedagen For næringsdrivende stiftelser som skal nedsette grunnkapitalen for overføring til annen egenkapital, skal revisor kontrollere at grunnkapitalen oppfyller kravet til minste grunnkapital også etter nedsettingen. Revisor tar utgangspunkt i sist avlagte balanse og tar videre hensyn til hendelser etter balansedagen Dersom kapitalen for alminnelige stiftelser settes under lovens minimum, skal revisor kontrollere at det foreligger tillatelse fra Stiftelsestilsynet til å gjøre dette, jf. stiftelsesloven 14 første ledd annet punktum. Sammenslåing av stiftelser - mellombalanser 114. Etter stiftelsesloven 53 kan et vedtak om omdanning gå ut på at to eller flere stiftelser slås sammen til en ny stiftelse, eller at en eller flere stiftelser overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til en annen stiftelse (sammenslåing). Det er ingen regler om at revisor skal bekrefte en redegjørelse eller en åpningsbalanse slik som for aksjeselskaper. Derimot kan Stiftelsestilsynet kreve at det utarbeides mellombalanser for stiftelsene, som skal være utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap Saksforholdet, når Stiftelsestilsynet krever det, er mellombalansene I sin uttalelse om saksforholdet til Stiftelsestilsynet, når Stiftelsestilsynet krever at det utarbeides mellombalanse for stiftelsene, skal revisor utføre revisjon og uttale seg om at mellombalansen er utarbeidet i overensstemmelse med reglene for årsregnskap, jf. stiftelsesloven 53 annet ledd. Revisjonen skal utføres i 18

19 overensstemmelse med revisjonsstandardene og uttalelse avgis i samsvar med ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål Dersom Stiftelsestilsynet krever at det utarbeides mellombalanser for stiftelsene skal mellombalansene tilfredsstille reglene for årsregnskap. Det kan legges til grunn at mellombalansens formål er å representere beslutningsgrunnlag for Stiftelsestilsynet. Det bør gis tilleggsopplysninger for å gi en forståelse av grunnlaget for innholdet i mellombalansen. Balansedagen er den dato Stiftelsestilsynet bestemmer Dersom Stiftelsestilsynet krever at det utarbeides mellombalanser skal revisor utføre revisjon av mellombalansen i overensstemmelse med revisjonsstandardene og uttalelse avgis i samsvar med ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. Sammenslåing av stiftelser - forholdet til kreditorene 119. Ved utløp av fristen for kreditorvarsel skal styret sende en bevitnelse til Stiftelsestilsynet for hver av stiftelsene om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av sammenslutningen Saksforholdet er forholdet til stiftelsenes kreditorer ved sammenslåing av stiftelser I sin uttalelse om saksforholdet til Stiftelsestilsynet skal revisor ved utløpet av varslingsfristen avgi en uttalelse om at revisor ikke har fått kjennskap til forhold som gir grunn til å anta at forholdet til kreditorene er til hinder for at beslutningen trer i kraft, jf. stiftelsesloven 53 sjette ledd Når kreditorfristen på to måneder fra siste kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon er utløpt og forholdet til kreditorene som i tilfelle har fremsatt innsigelse er avklart etter stiftelsesloven 53, trer beslutningen om sammenslåing av stiftelsene i kraft når melding om dette blir sendt til Stiftelsestilsynet og Stiftelsestilsynet har registrert denne. 19

20 123. Før revisor avgir sin uttalelse til Stiftelsestilsynet, skal revisor rette forespørsel til stiftelsens styre, ledelse og eventuelt andre, om det er mottatt innsigelser fra kreditorene. Revisor tar utgangspunkt i den bekreftelse som styret avgir. Foruten å få fremlagt styrets bekreftelse, forespør revisor daglig leder og eventuelt advokatforbindelse(r) om mulige innsigelser. Dersom det er mottatt innsigelser, skal revisor vurdere de konsekvenser dette kan få for revisors uttalelse, herunder den regnskapsmessige virkning av krav, sikkerhetsstillelser med videre. Deling av stiftelser - mellombalanser og forholdet til kreditorene 124. Etter stiftelsesloven 54 kan et vedtak om omdanning gå ut på at en stiftelse skal deles i to eller flere stiftelser. For gjennomføringen av delingen gjelder stiftelsesloven 53 tilsvarende. Det er ingen regler om at revisor skal bekrefte en redegjørelse eller en åpningsbalanse slik som for aksjeselskaper. Derimot kan Stiftelsestilsynet kreve at det utarbeides mellombalanser for stiftelsene, som skal være utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap Saksforholdet, når Stiftelsestilsynet krever det, er mellombalansene I sin uttalelse om saksforholdet til Stiftelsestilsynet, når Stiftelsestilsynet krever at det utarbeides mellombalanse for stiftelsene, skal revisor utføre revisjon og uttale seg om at mellombalansen er utarbeidet i overensstemmelse med reglene for årsregnskap, jf. stiftelsesloven 53 annet ledd. Revisjonen skal utføres i overensstemmelse med revisjonsstandardene og uttalelse avgis i samsvar med ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål Dersom Stiftelsestilsynet krever at det utarbeides mellombalanser for stiftelsene skal mellombalansene tilfredsstille reglene for årsregnskap. Det kan legges til grunn at mellombalansens formål er å representere beslutningsgrunnlag for Stiftelsestilsynet. Det bør gis tilleggsopplysninger for å gi en forståelse av grunnlaget for innholdet i mellombalansen. Balansedagen er den dato Stiftelsestilsynet bestemmer Dersom Stiftelsestilsynet krever at det utarbeides mellombalanser skal revisor utføre revisjon av mellombalansen i overensstemmelse med revisjonsstandardene og uttalelse avgis i samsvar med ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. 20

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser Side 1 av 18 LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser (stiftelsesloven). DATO: LOV-2001-06-15-59 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2005-01-01, 2005-04-29,

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS STIFTELSESDOKUMENT for ROMSDAL PARKERING AS Selskapet Romsdal Parkering AS stiftes av Molde kommune, org nr: 944 020 977, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, ved underskrift på dette dokumentet. Følgende er besluttet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Hva er selskapskapitalen?

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner Bufetat Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner 1 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 RETTSLIG GRUNNLAG... 3 3 PROSESSER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE...

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth. Stiftelsesloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth. Stiftelsesloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Gudmund Knudsen og Geir Woxholth Stiftelsesloven med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Forord 5 Innhold 7 I Stiftelsesloven 2001 og dens forgjengere 15 1 Innledning 15 2 Lovgivningen for stiftelsesloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011)

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011) Innst. 388 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 97 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom

Intensjonsavtale. mellom Intensjonsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (RHF) og Namsos kommune vedrørende etablering av Norsk Helseregister

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Endring av vedtektene og selskapsform.

Endring av vedtektene og selskapsform. Årsmøtesak 7/2011 Endring av vedtektene og selskapsform. I forbindelse med at selskapsformen BA utgår og erstattes med SA (samvirkeforetak) må vi endre vår selskapsform og de tilhørende vedtekter. På vårt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2009 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat Institutt for Privatrett) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten

Detaljer