Formannskapet sak 8/09 Bystyret sak 3/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09"

Transkript

1 Formannskapet sak 8/09 Bystyret sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Bystyret BYSTYRETS VEDTAK SAK 155/08 SANDNES ULF - NEDRYKK FRA 1. DIVISJONSSPILL OG KONSEKVENSER FOR TIDLIGERE VEDTAK OM EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD. FORNYET BEHANDLING 1. SAKEN GJELDER Bystyret behandlet i sak 155/08 den , spørsmålet om hvilke konsekvenser Sandnes Ulf sitt nedrykk fra 1. divisjonsspill får for tidligere bystyrevedtak om å yte klubben et ekstraordinært tilskudd pålydende kr 1,0 mill. Punkt 1 i vedtaket som ble fattet lyder: 1. Under forutsetning av at Sandnes Ulf fremlegger forpliktene tilsagn fra sponsorer om at disse til sammen vil dekke 3,5 mill. kr av Sandnes Ulf sin underbalanse på egenkapitalen, er Sandnes kommune innstilt på å gi Sandnes Ulf et rente- og avdragsfritt lån over 5 år på 1 mill. for å styrke egenkapitalen. Det forutsettes videre at det innleveres revidert regnskap for 2008 før beløp utbetales. Av vedtakets punkt 1 fremgår at før beløpet utbetales skal 2 vilkår være oppfylt: a) Sandnes Ulf skal fremlegge forpliktende tilsagn som viser at sponsorer dekker kr. 3,5 mill. b) Revidert regnskap for 2008 skal være innlevert. Kommuneadvokaten har gjort Ordfører oppmerksom på at vedtaket om å gi et rente- og avdragsfritt lån til styrking av egenkapitalen i klubben, er i strid med Kommuneloven 50 nr.6. Kommuneloven tillater kommunen å forestå et videreutlån på vilkår av at (1) mottaker ikke driver næringsvirksomhet og (2) at midlene nyttes til investering. Bystyrets vedtak om å gi rente- og avdragsfritt lån til styrking av klubbens egenkapital er i motstrid til lovens vilkår nr. 2. Utfra denne situasjonen kan ikke rådmannen effektuere bystyrets vedtak. Videre vil en utbetaling nå være i strid med vedtaket gjort av bystyret, da revidert regnskap må påregnes å foreligge ført ca mars Ordfører har lagt frem disse forholdene for gruppelederne i bystyret og bedt om råd med hensyn til videre behandling. Rådmannen fremmer på denne bakgrunn sin innstilling i sak om fornyet behandling av spørsmålet om ekstraordinært tilskudd til Sandnes Ulf. 2. OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BYSTYRETS VEDTATTE VILKÅR 2.1 Resultater av arbeid som klubben har gjort Det har vært kjent for bystyret gjennom de disse behandlinger at Sandnes Ulf har en meget anstrengt økonomisk situasjon. I møte mellom Ordfører, rådmann og klubbens styreleder og økonomiansvarlige den ble klubbens faktiske økonomiske situasjon belyst og de konkret mulighetene for å oppfylle vilkåret i bystyrets vedtak om dokumenterte sponsorbidrag ble drøftet. Ved regnskapsavleggelsen pr er klubbens akkumulerte underskudd på kr. 0,8 mill. Styreleder bekreftet overfor Ordfører at det arbeides intensivt med å kunne redusere alle mulige utgiftsposter for resten av året, herunder også at lønn ikke er Side 1 av 4

2 utbetalt. Hensyntatt effekten av igangsatte tiltak og kjente utgifter og inntekter ut året, anslås klubbens regnskapsmessig resultat for 2008 i komme ut med et underskudd i størrelsesorden kr. 2,4 mill. Dette svekker ytterligere klubbens negative egenkapital, som antas å bli på om lag minus kr. 4 mill. Ordfører ba med grunnlag i bystyrets vedtak om at klubben fremla skriftlig tilsagn om tilskudd fra sponsorer. Videre ble gitt signal om at vilkåret knyttet til krav om revidert regnskap for 2008 før utbetaling kan finne sted, vil bli vurdere på nytt. Sandnes Ulf avholdt den møte med aktuelle sponsorer om tilskudd. Resultatet er at det foreligger forpliktende tilsagn om sponsormidler på til sammen kr 4,0 mill. Deler av tilsagnsmidlene knytter seg til innfrielse av kundefordringen som står på Stang Inn AS. Klubben har opplyst til rådmannen i e-post av at to av sponsorene har innbetalt hver kr 0,5 mill i forskudd til klubben i desember. 2.2 Kriterier for å yte et mulig ekstraordinært tilskudd Innenfor Kommunelovens bestemmelser fikk rådmannen i oppgave å vurdere hvordan kriterier kan knyttes til et eventuelt ekstraordinært tilskudd. Innspillene som Ordfører hadde fått inn i dialogen med gruppelederne ga signaler om at et kommunalt tilskudd må være knyttet opp mot kriterier som stilles til klubben og at det er bidrag til at idrettslaget kan fortsette, som skal vektlegges. Rådmannen har utfra dette kommet frem til to mulige måter som et vilkårbasert tilskudd kan ytes på: Alternativ I Kommunen yter forskudd på ordinært driftstilskudd til klubben og Ulf-huset på til sammen kr og i tillegg gis et ekstraordinært engangstilskudd på kr Sandnes kommune ga i 2008 ordinært driftstilskudd til Sandnes Ulf på kr ihht. tilskuddspotten og reglene for slik fordeling til idrettsklubbene i kommunen. Den totale potten til fordeling av driftstilskudd er vel kr Stiftelsen Ulf-huset ble tildelt ordinære driftsmidler på kr ved fordelingen av potten til private/leide idrettsbygg/anlegg til idrettsformål jfr. sak 47/08 i utvalg for tekniske saker. Totalt utgjør dette kr på årsbasis. En forskottering av tilsvarende tilskudd i økonomiplanperioden utgjør kr Løsningen innebærer at klubben og Stiftelsen Ulf-huset får utbetalt på forskudd det ordinære driftstilskuddet for 4-års perioden. Dette foretas etter de fastsatte kriteriene i tildelingsreglene. Forskuddsutbetalingen vil ha en likviditetsmessig effekt for klubben, men det kan ikke knyttes ytterligere kriterier til tilskuddet utover det som følger av gjeldende reglement. Forutsatt at bystyret fastholder sitt vedtak om å yte til sammen kr 1,0 mill. vil den resterende delen på kr. 0,500 mill. måtte gis som et ekstraordinært engangstilskudd. Alternativ II Klubben ytes et ekstraordinært engangstilskudd på kr. 1 mill. Basert på samme forutsetning fra rådmannens side om at det er bystyrets ønske å kunne yte et tilskudd på kr.1,0 mill. kan bystyret vedta å gi slikt tilskudd og sette betingelser til disponeringen. Det stilles som vilkår til klubben at midlene benyttes til å dekke lønn og sosial utgifter for klubbens administrativt ansatte slik at arbeidsgiveransvaret for disse kan utøves på en nøktern og ryddig måte. Det betyr at et vilkår er at tilskuddet først benyttes til å utbetale avtalefestet lønn og sosiale utgifter til disse ansatte i klubben. Side 2 av 4

3 Dernest kan det settes som vilkår at resterende del av tilskuddet brukes til å gjøre opp for offentlige avgifter og faste driftsutgifter knyttet administrasjonskostnadene ved klubbdriften (strøm, telefon, renhold, forsikringer) slik at disse ikke er beheftet med ubetalte regninger. Hensikten med disse to vilkårene er da å sikre at den helt ordinære basisdriften i klubben kan ivaretas og grunnlaget for videre ordinær klubbdrift er tilstede. For å kunne følge opp at intensjonene i de to vilkårene blir ivaretatt kan bystyret be om at revidert regnskap 2008 med detaljoversikt og balanse oversendes kommunen til orientering innen utgangen av april Dette kan da sammenholdes med den fremlagte regnskapsstatus som fremgår av denne sakens vedlegg nr RÅDMANNENS VURDERING Den juridiske siden av denne saken vil være brakt i samsvar med Kommunelovens bestemmelser 50 ved å velge et av de to fremsatte løsningsalternativene. Det er bystyret selv som innehar beslutningskompetansen og kan således selv treffe avgjørelsen om dette. I henhold til vilkåret bystyret satt i Bsak 155/08 om fremleggelse av forpliktende tilsagn om sponsormidler på til sammen kr. 3,5 mill. foreligger det (vedlegg nr. 1) en underskrevet oversikt over de tilsagn klubben har fått. Til sammen utgjør dette sponsormidler på kr 4,0 mill. Rådmannen oppfatter det slik at dette vilkåret således kan ansees som oppfylt. Bystyrets andre vilkår er knyttet til krav om fremleggelse av revidert regnskap 2008, før utbetalingen kan finne sted. Sandnes Ulf har fremlagt regnskapet pr og gitt opplysninger om hovedpostene (utgifter og inntekter) for de 2 gjenstående kalendermånedene og derav sitt anslag om årsresultatet Bystyret kan beslutte at vilkåret frafalles med grunnlag i det fremlagte regnskapet. Velger bystyret å opprettholde sitt opprinnelige krav om at revidert regnskap 2008 skal foreligge før utbetaling innebærer det at rådmannen skal avvente utbetalingen til dette er oppfylt og overføring kan påregnes å skje ca. mars RÅDMANNENS ANBEFALING Ufra en total vurdering av den forutgående behandlingen som denne saken har hatt forstår rådmannen bystyret slik at det er ønskelig at det skal sette vilkår til tilskuddet. Videre oppfatter rådmannen bystyret slik at tilskuddet er å oppfatte som et engangstilskudd som ytes ekstraordinært. Med denne forståelsen til grunn, er rådmannens oppfatning av intensjonene blir best ivaretatt ved valg av alternativ II Ekstraordinært engangstilskudd på kr 1,0 mill. med to vilkår knyttet til bruken og krav om avleggelse av revidert regnskap 2008 i etterkant. Slik rådmannen vurderer det, er det denne løsningen som gir bystyret størst grad av påvirkning mht hvordan tilskuddet skal disponeres og at dette er grunnet i sikring av den ordinære klubbdriften i fremtiden, uavhengig av hvilke divisjon klubben måtte være i. Saken fremmes for formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt VEDTAK: 1. Sandnes kommune yter et ekstraordinært engangstilskudd til Sandnes Ulf pålydende kr 1,0 mill. 2. Sandnes kommune stiller følgende to vilkår til klubben om disponeringen av tilskuddsbeløpet : 2a) Tilskuddet skal først benyttes til å dekke lønn og sosial utgifter for klubbens Side 3 av 4

4 administrativt ansatte slik at arbeidsgiveransvaret for disse kan utøves på en ryddig måte ihht avtalefestet lønn og sosiale utgifter til disse. 2b) Resterende del av tilskuddet benyttes til å gjøre opp for offentlige avgifter og faste driftsutgifter knyttet til administrasjonskostnadene ved klubbdriften (strøm, telefon, renhold, forsikringer) slik at disse ikke er beheftet med ubetalte regninger. Hensikten er å sikre at den helt ordinære basisdriften i klubben kan ivaretas og grunnlaget for videre ordinær klubbdrift er tilstede. 3. Bystyret ber om revidert regnskap 2008 med detaljoversikt og balanse, oversendes snarest mulig i RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Hans Kjetil Aas Kommunaldirektør Vedlegg nr.1 : Vedlegg nr.2 : Sandnes Ulf, oversikt over inngåtte avtaler om sponsorbidrag, av Sandnes Ulf, regnskapsrapport pr og anslag om årsresultat 2008 Side 4 av 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200500220 : E: U03 : Sidsel Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP

Detaljer

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Kryssref. Saksbeh. : 200803844 : E: 145 M80 : 200802197 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.06.2008 75/08 BRANNVESENET

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603977 : E: 020 : J.T. Lundeby, S.Haugen, P.Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2009 Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer