Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø"

Transkript

1 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

2 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter og det som er ekstra gledelig er at vi også får klienter fra både Nordland og Finnmark. Vi jobber kontinuerlig for å nå enda flere som trenger vår bistand. Vi startet opp Prosjekt Alta i 2015 og håper at vi på sikt kan få etablert en fast Satellitt her slik at vi på den måten blir lettere tilgjengelig for våre klienter. Klientene våre kommer tilbake det er gledelig. Hele 67 % opplyser at de har fått bistand av Gatejuristen tidligere. Dette betyr at klientene er fornøy med den hjelpen de får. Vi har alltid hatt og vil fortsatt ha stor fokus på at rettshjelpen som gis skal være av høy kvalitet og at klientene våre skal bli ivaretatt på beste måte. Dette bidrar de frivillige til i aller høyeste grad. Tusen takk til alle frivillige som med sin innsats gjør det mulig å drive Gatejuristen. Vi ønsker å takke alle som har bidratt til å støtte opp om vårt arbeid, både offentlige og private. En spesiell takk til styret som har takket ja til å sitte en ny periode. Det er trygt å ha kontinuitet og ikke minst god kompetanse rundt seg. Videre vil jeg rette en spesiell takk til Hilde Lind-Olsen som har vært min nærmeste medarbeider i Vi har det aldri kjedelig på jobb. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Tromsø, 29. februar 2016 Nina Walthinsen Daglig leder 2

3 FORORD 2 HISTORISK BAKGRUNN 5 KAPITTEL 1 5 MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER 5 GATEJURISTENS HOVEDMÅLSETTING 4 RETTSHJELP 4 RETTSPOLITIKK 5 FORSKNING/UNDERSVINING 5 INFORMASJON 5 KAPITTEL 2 6 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE 6 ORGANISASJONSFORHOLD 5 ÅRSMØTE 6 MEDARBEIDERE 6 FRIVILLIGE 7 KAPITTEL 3 9 DRIFT 8 SAKSINNTAK 8 SAKSBEHANDLING 8 ALTAPROSJEKT M.M. 9 GATEJURISTNETTVERKET 9 GRASROTANDELEN 9 3

4 KAPITTEL 4 11 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE 11 KAPITTEL 5 11 STATISTIKK 10 MOTTAKSSTED 11 HVORDAN FINNER KLIENTENE GATEJURISTEN 12 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED 13 KJØNNSFORDELING 13 KLIENTENES ALDER 13 KLIENTENES INNTEKSGRUNNLAG FORDELT PÅ SAKER 14 KLIENTENES BOSTED 15 SAKSOMRÅDER 16 GJELD 17 SOSIAL- OG VELFERDSRETT 18 STRAFF- POLITI- OG FENGSELSRETT 18 KAPITTEL 6 19 ØKONOMI 19 BUDSJETT OG REGNSKAP 19 BUDSJETT FOR GATEJURTISTEN TROMSØ RESULTATREGNSKAP 21 BALANSE 22 4

5 HISTORISK BAKGRUNN Gatejuristen Tromsø ble etablert i 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi var det andre gatejuristkontoret i landet og er etablert etter samme modell som gatejuristen i Oslo. Gatejuristen er i dag representert i 10 byer i landet, hvor gatejuristen Tromsø er det nordligste gatejuristkontor. Gatejuristen har siden oppstart tatt imot 764 klienter og behandlet til sammen 2588 saker. Vi er opptatt av å styrke rettsikkerheten til våre klienter. Rettssikkerhet er en grunnleggende verdi i et rettssamfunn rettsikkerhet handler ikke bare om å beskytte borgerne mot overgrep men også om å sikre borgerne de rettigheter som han/hun har krav på etter loven. Det kan for eksempel være rett til bolig, rett til helsehjelp, rett til ulike økonomiske ytelser osv. KAPITTEL 1 MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER Gatejuristens hovedmålsetting Gatejuristen jobber for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp til rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for gruppen ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Gatejuristen skal også jobbe rettspolitisk, ha fokus på forskning og undervisning samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. Rettshjelp Gatejuristen yter individuell juridisk bistand til rusavhengige og tidligere rusavhengige/rusavhengige under rehabilitering. Vi er et tilbud til alle rusavhengige i Nord- Norge. Rettshjelp er grunnpilaren i virksomheten. Det er viktig at rettshjelpen holder høy kvalitet og Gatejuristen har dette i fokus hele tiden. Dette innebærer at rettshjelpen både skal fylle alminnelige kvalitetskrav til rettshjelp samt krav som er spesielt tilpasset vår målgruppe. Det å yte rettshjelp til rusavhengige kan by på andre utfordringer enn å gi rettshjelp til befolkningen for øvrig. Dette skyldes flere forhold: klientene har ofte ikke fast bolig, mange er uten telefon og kan kun nås ved oppsøkende virksomhet. Mange av Gatejuristens klienter har problemer med å forholde seg til avtaler og det tar ofte lengre tid med sakene på grunn av disse forholdene. Det er også mange av Gatejuristens klienter som i tillegg til stoffavhengighet, lider av psykiatriske og somatiske sykdommer. Dette gjør livene vanskelig og nødvendiggjør andre tilnærmingsmåter til de juridiske problemene de står ovenfor. 5

6 Rettspolitikk En av Gatejuristens målsetninger er å jobbe rettspolitisk. Dette har vi også gjort i Vi har i samarbeid med gatejuristnettverket avgitt høringsuttalelser. Vi bruker media aktivt og vi har forelest i ulike sammenhenger. Vi har hatt møte med politikere og vi har vært representert i ulike utvalg. På bakgrunn av de erfaringer som Gatejuristen får i sitt arbeid med klientene, ønsker vi å endre regelverket og praktiseringen av det i de tilfeller hvor vi ser at det ikke fungerer i forhold til vår klientgruppe. Dette gjøres gjennom høringsuttalelser, debattinnlegg, artikler, politisk lobbyarbeid, brosjyrer og gjennom media. Rettspolitikk er viktig i denne sammenhengen, da man når flere enn ved individuell rettshjelp. Gatejuristen har en viktig rettspolitisk rolle. Vi er en uavhengig virksomhet som ikke trenger å ha lojalitet til systemet, men som kan påpeke feil og mangler ved ulike systemer uten at dette medfører brudd på lojalitetsplikten. Det er lettere for Gatejuristen å sette søkelyset på uriktig eller uheldig praktisering av regelverket enn for personer som jobber innad i systemene. Forskning/undervisning Gatejuristen Tromsø er i ferd med å bygge opp et kompetansemiljø innen rettsområder som særlig angår rusavhengige. Vi ønsker å skape interesse for disse rettsområdene blant jurister, skape et miljø for «omsorgsjurister» og heve statusen for disse fagene innen jussen. Gatejuristen vil samle og systematisere informasjon om hvordan rettssamfunnet fungerer i forhold til rusavhengige. De fagområdene som Gatejuristen jobber mest innenfor er ikke viet mye oppmerksomhet i det juridiske forskningsmiljøet. Derfor ønsker vi å bidra til at det blir satt større fokus på disse fagområdene i juristmiljøet. Informasjon Gatejuristen har som målsetting å jobbe med informasjon til klienter og pårørende samt andre som jobber med rusavhengige og med problemstillinger som vedrører rusavhengige. Vi holder en del foredrag hvor vi informerer om gatejuristen og hvem vi er og vi har lagt ut flyers på ulike steder hvor de rusavhengige oppholder seg. Gatejuristen hadde også stand på Arbeidslivsdagene som ble hold i regi av ELSA på Universitetet i Tromsø. Her kommer vi i kontakt med jusstudenter og vi får på den måten rekruttert en del frivillige. KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE Organisasjonsforhold Gatejuristen er organisert som en ideell forening med Årsmøte som øverste myndighet. Gatejuristens styre er øverste myndighet mellom årsmøtene. I 2015 har styret bestått av Kristian 6

7 Andenæs, Cathrine Moksness, Jørn Bjørnhaug og Erik Eldjarn. Det har vært avholdt 2 styremøter i Årsmøte Gatejuristen avholdt sitt årsmøte i lokalene til Kirkens sosialtjeneste den 21. mai Det var 16 personer til stede på møte. Fra styret stilte Kristian Andenæs (leder), Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Erik Eldjarn ble valgt inn som nytt varamedlem. Det sittende styre ble valgt for to nye år. Medarbeidere Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Øvrige ansatte har vært Hilde Lind-Olsen, Elise Mørch Lande og Benedicte Dahl- Hoaas. Gatejuristen har i 2015 hatt mange jurister i arbeidspraksis. Ann-Margreth Solbakken har vært i arbeidspraksis i en 20 % stilling i hele Marte Ronesen har vært i arbeidspraksis frem til i midten av juni. Aina Lind hadde arbeidspraksis fra 2. mars til 31. mai. Linda Finnstø hadde arbeidspraksis i perioden 8. juni til 11. september. Ida Sandvik har vært i arbeidspraksis fra 31. august og ut året. Vi har i hele 2015 hatt tre jusstudenter som har jobbet fast en dag hver uke. Gatejuristen hadde praksisstudent fra Norges Arktiske universitet i perioden Vi har god erfaring med studenter og mener det er viktig å kunne tilby praksisplass slik at studentene får mulighet til å se hvordan jussen fungerer i praksis. 7

8 Frivillige Gatejuristen har mange flinke og ivrige frivillige som gjør en formidabel jobb. I 2015 har vi hatt venteliste. Det er mange som ønsker å være frivillig i gatejuristen men vi har ikke hatt kapasitet til å ta inn flere. Gatejuristen i Tromsø hadde pr frivillige. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. De frivillige jobber primært som saksbehandlere. De stiller på saksmottak etter en vaktturnus. I utgangspunktet stiller de frivillige på saksmottak hver torsdag på ettermiddagstid. Bakgrunnen for dette er at de fleste frivillige er i full jobb og ikke har anledning til å møte på saksmottak tirsdag formiddag. De ansatte har i all hovedsak tatt saksinntakene på tirsdags formiddag på Kafè 103. De frivillige er en viktig ressurs hos Gatejuristen. De gir økt kapasitet, økt energi og bedre kvalitet. Det å jobbe som frivillig hos Gatejuristen gir et innblikk i en del av samfunnet som mange ikke kjenner til. Noen av Gatejuristens frivillige er i, eller havner i viktige posisjoner i samfunnet. Den erfaringen som de frivillige har opparbeidet seg hos Gatejuristen er viktig både for den frivillige selv, men også for den måten de vil møte sine medmennesker og eventuelle klienter på i andre sammenhenger. De frivillige har i 2015 bestått av følgende personer: 1. Jørn Bjørnhaug 2. Roar Bårdlund 3. Christin Bassøe Jørstad 4. Ragni Løkholm Ramberg 5. Stian Ørbeck Sørheim 6. Marte Ronesen 7. Erik Ringberg 8. Erik Eldjarn 9. Johan Angell 10. Camilla N. Woll 11. Barbro Paulsen 12. Torbjørn Sandbu 13. Elise Mørch Eide 14. Anja Støback Bjørsvik 15. Svetlana Johansen 16. Christina Jensen 17. Marte Skjærvold 18. Ann-Margreth Solbakken 19. Wilde Tobiassen 20. Kristin Bjungstad 21. Kristine Helgesen De frivillige har jobbet til sammen i 973 timer i

9 KAPITTEL 3 DRIFT Saksinntak Gatejuristen valgte å opprettholde saksmottakene på Kafe 103 og på Bymisjon til tross for at vi har hatt en nedgang i saker som kommer inn her. Det er viktig å være der våre klienter er. Dette handler om å skape tillit i miljøet. Når klientene er vant å se oss og vet hvem vi er, er det lettere å ta kontakt. Det har i 2015 vært avholdt 81 oppsøkende saksinntak, hvorav 36 har vært på Bymisjon hver torsdag og 45 har vært på Kafe 103 i Grønnegata. Kafe 103 er en kommunalt drevet kafè for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. 64 % av sakene er tatt inn ved oppmøte på Gatejuristens kontor i Veitasenteret i ordinær åpningstid som er fra 08:00 15:45. Vi har også tatt imot henvendelser pr. telefon, brev og mail. I sommerperioden juni til august var Bymisjon stengt og det ble derfor ikke avholdt oppsøkende saksmottak på torsdager. Kafè 103 hadde sommerstengt i tre uker og det var heller ikke oppsøkende saksmottak i disse ukene. Saksbehandling Saksbehandling utgjør Gatejuristens kjernevirksomhet. Saksbehandlingen ytes som individuell rådgivning og representasjon i enkeltsaker. Gatejuristen jobber etter en to-person strategi. Dette innebærer at det alltid er to stykker på saksmottak. Denne måten å jobbe på kvalitetsikrer saksbehandlingen og gir en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehagelige situasjoner. I utgangspunktet er det en av saksbehandlerne som er til stede på saksmottaket som får ansvar for saken videre. På grunn av stor pågang på kontoret, har det imidlertid i perioder vært behov for å overføre saker til de frivillige. Vi har forsøkt å kanalisere klientene til torsdagsmottakene på Bymisjon, men av hensyn til klienter som er i rehabilitering har det i perioder vært nødvendig å ta inn sakene på kontoret for å unngå at klientene må oppsøke et rusmiljø som de jobber for å komme seg bort fra. Vi opplever også ofte at klientene følges av ansatte i førstelinjetjenesten og at vi derfor må ta inn saken på dagtid, mens følgepersonen har arbeidstid. Gatejuristens saksbehandlingssystem gjør det mulig for de frivillige å jobbe hjemmefra. Systemet ivaretar også de strenge kravene til datasikkerhet og gjør det enklere for de frivillige å kombinere jobben som frivillig med ordinær jobb. 9

10 Altaprosjektet m.m. Gatejuristen startet i 2015 et forprosjekt hvor målet var å utrede muligheten for å starte et rettshjelpstilbud til rusavhengige i Alta. Vi mottok kr ,- fra Gjensidigestiftelsen til dette arbeidet. Prosjektet skal ferdigstilles i slutten av mai Etter en noe treg start er vi nå godt i gang med prosjektet. Vi ser gode muligheter for å starte opp en satellitt i Alta og håper at vi skal få tilstrekkelige midler til å videreføre dette prosjektet. I og med at det ikke er et eget gatejuristkontor i Finnmark fylke er gatejuristen Tromsø det nærmeste rettshjelpstilbudet til rusavhengige i Alta og omegn. Alta prosjektet har vært utfordrende på flere måter. De lange avstandene gjør at fly har vært nødvendig som reisemåte for å komme seg mellom Tromsø og Alta. Dette er både dyrt og vanskelig å få planlagt innenfor en arbeidsdag da det er få flyavganger i løpet av ett døgn. Vi er nå i ferd med å inngå en avtale med et lokalt advokatkontor Gatejuristen har i lengre tid jobbet målrettet mot unge rusavhengige. Vi mottok midler fra Tromsø kommune i 2015 for å blant annet å utarbeide en informasjonsfolder som skal deles ut til unge mennesker i risikosonen. Disse skal deles ut på videregående skoler og på andre arenaer hvor unge mennesker oppholder seg. I forbindelse med dette prosjektet ønsker vi å informere unge om Gatejuristen og vår virksomhet. Vi har erfaring med at unge rusavhengige har høyere terskel for å ta kontakt når problemer melder seg. Dersom Gatejuristen kommer inn på et tidlig stadium kan vi i større grad forebygge alvorlige problemer. Gatejuristnettverket Det er nå etablert Gatejuristkontorer i store deler av landet. I tillegg til hovedkontorer i 7 byer har Gatejuristen i Oslo et satellitt prosjekt i Tønsberg og Sandefjord. Gatejuristen på Hamar driver også et studentprosjekt på Lillehammer hvor store deler av driften utføres av jusstudenter. Gatejuristenettverket er en fin arena for de ulike gatejuristkontorer å utveksle erfaringer og diskutere både egne og felles utfordringer på de enkelte kontorene. Nettverket består i dag av gatejuristene i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Hamar og Stavanger. Gatejuristnettverket har hatt to møter i Vi hadde nettverksmøte i Oslo i januar i forbindelse med at gatejuristen i Oslo feier sitt 10 års jubileum. og i Stavanger i september. De ulike gatejuristkontorene har i stor grad felles mål og arbeidsmetoder og vi har stor nytte av å utveksle erfaringer. Grasrotandelen Gatejuristen er registrert i Frivillighetsregisteret som er en del av Brønnøysundregistrene og mottar derfor midler fra Norsk Tippings grasrotandel. Grasrotandelen gir spillere av Norsk Tipping mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Fem prosent av spillerinnsatsen går til grasrotmottaker. Gatejuristen mottok kr ,- i 2015 fra Norsk Tipping. 10

11 KAPITTEL 4 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE I 2015 har Gatejuristen hatt mange jurister i arbeidspraksis i tillegg til at vi har hatt studenter tilgjengelig på dagtid. Dette har medført at behovet for å ansette en jurist i midlertidig stilling, ikke har vært like aktuelt som tidligere år. Det at vi ikke har hatt behov for å ansette noen, har medført at vi hadde mindre utgifter til lønnskostnader og på den måten klarte vi å dekke opp tidligere års underskudd. Det er gledelig at vi nå har klart å få balanse igjen i økonomien uten at dette har gått ut over våre klienter. Statistikken for 2015 viser at i overkant av 67 % av Gatejuristens saker oppgir klientene på spørsmål om hvor de har fått kjennskap til Gatejuristen, at de har brukt Gatejuristen tidligere. Dette indikerer at klientene er fornøyd med den hjelpen de har fått, all den tid de kommer tilbake og ber om hjelp. Gatejuristen tok inn tilnærmet samme antall saker i 2015 som Vi hadde imidlertid 38 flere klienter i Mange av disse kom fra andre byer og steder enn Tromsø. Dette viser at vi er i ferd med å lykkes med synliggjøringen av Gatejuristen og det tilbud vi gir. Vi har ikke hatt oppsøkende saksmottak i andre byer i Dette håper vi at vi skal få til i fremtiden. Med prosjekt Alta er vi godt i gang her og vi ønsker også å få til enkelte saksmottak i de største byene i Nordland. Dette krever imidlertid mye ressurser, både med hensyn til økonomi og. I og med at vi fortsetter å ha nedgang i antall saker som tas inn på oppsøkende saksmottak, vil vi måtte vurdere alternative mottaksplasser i KAPITTEL 5 STATISTIKK I 2015 tok Gatejuristen inn 453 saker fra totalt 239 klienter. Dette er tilnærmet likt 2014 (452 saker). Av sakene som ble tatt inn i 2015 er 96 fremdeles til behandling (aktive), Av 2152 saker tatt inn tidligere år, er 54 saker fortsatt aktive; 1 fra 2009, 1 fra 2010, 5 fra 2011, 5 fra 2012, 12 fra og 30 fra Figuren under viser hvordan Gatejuristen behandlet sakene som ble tatt inn i 2015.Som det fremgår består hoveddelen av arbeidet av representasjon (skriving av brev og klager, telefonering og en del møtevirksomhet på vegne av klientene) og veiledning (muntlig og skriftlig direkte til klienten). 11

12 Gatejuristen i Tromsø sendte i 2015 ut 1914 brev, i snitt 159,5 pr. måned. 4,2 pr sak. Dette er en nedgang på 630 brev fra Vi har hatt fokus på å ikke sende unødvendige brev, og dersom ikke klienter ønsker det spesielt, sender vi ikke kopi av utgående brev til dem. MOTTAKSSTED De fleste sakene som Gatejuristen tok inn i 2015 ble som tidligere år, tatt inn på Gatejuristens kontor ved personlig oppmøte av klienten, og som regel uten at klienten på forhånd hadde avtalt møte med saksbehandlerne. Gatejuristen Tromsø har valgt å ha saksmottak på kontoret i hele åpningstiden vår, da vi opplever at vår klientgruppe kan ha vanskelig for å forholde seg til tidspunkt og avtaler. Tilgjengelighet er også en viktig faktor i tillitsforholdet vi har til våre klienter. De vet at vi er der når de trenger oss. På tross av travle dager på kontoret, tilstreber vi å fortsette med denne «åpen-dør» modellen. Vi får med jevne mellomrom bekreftet at dette fungerer best, blant annet når vi på grunn av dårlig kapasitet må be klienter om å komme tilbake på et oppgitt tidspunkt der vi ofte blir sittende og vente uten at noen dukker opp. Hele 293 av 453 saker ble i 2015 tatt inn ved kontoret. En ganske stor andel ble tatt inn via telefon (96 saker) og under oppsøkende virksomhet ved saksmottak på Cafe 103 (offentlig værested). I 2015 hadde vi igjen nedgang i antall saker som blir tatt inn på saksmottak hos Kirkens Bymisjon der vi har vakt hver torsdag ettermiddag. 12

13 Hvordan finner klientene Gatejuristen? Hovedandelen av saker Gatejuristen tok inn i 2015 kom fra klienter som har benyttet oss før. 306 av 453 saker, i overkant av 67 %, var i denne kategorien. Dette indikerer at klientene setter pris på det tilbudet Gatejuristen gir. Vi vet også at tilfredse klienter anbefaler andre å ta kontakt for å få hjelp, og i 49 av sakene fra 2015 oppga klientene at de hadde hørt om oss fra venner. Omtrent like mange saker (47) ble tatt inn etter at klienten ble henvist fra det offentlige. 13

14 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED Gatejuristen i Tromsø mottok 453 saker i Det er i snitt nesten 38 saker pr. måned, det samme som i Som tidligere år ser man at antall saker varierer ganske mye. De høyeste månedene, april og juni, har nesten dobbelt så mange saker som den laveste, august. I 2014 var juni den laveste måneden med 27 saker hvilket er med på å understreke de uforutsigbare variasjonene hos Gatejuristen. Det er vanskelig å se en trend for når sakene kommer inn og dermed vanskelig å planlegge ut fra arbeidsbelastning. Vi må være tilstede når klientene trenger oss. KJØNNSFORDELING Det er ikke stor endring i kjønnsfordelingen blant Gatejuristens klienter. Vi har en markert overvekt av mannlige klienter. I 2015 tok vi imot saker fra 157 mannlige klienter og 77 kvinnelige. Fem henvendelse var anonyme. Som tidligere år er det altså mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som benytter Gatejuristens tjenester. Ettersom denne prosentfordelingen har vært rimelig stabil over flere år, er det sannsynlig at andelen mannlige rusmisbrukere er tilsvarende prosentmessig høyere enn kvinnelige. KLIENTENES ALDER Når det gjelder klientenes fødselsår vil dette naturlig forskyves ettersom årene går. Dette ses blant annet i den yngste klientgruppen, født i 1990 eller senere. I 2012 hadde Gatejuristen 7 saker for denne gruppen, i 2013 tok vi inn 17 mens i 2014 hadde vi 23 saker fra i denne aldersgruppen. I 2015 er tallet

15 Gatejuristen har i 2015 hatt flest saker fra klienter som er født på 1960-tallet men også mange født på og 1980-tallet. I 20 saker er ikke fødselsår oppgitt. KLIENTENENES INNTEKTSGRUNNLAG FORDELT PÅ ANTALL SAKER Det følger naturlig av Gatejuristens klientgruppe at et fåtall har ordinær arbeidsinntekt. En stor andel av klientene mottar ytelser fra NAV, hovedsakelig arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Av de 453 sakene Gatejuristen tok inn i 2015 var 292, 64 %, i disse to kategoriene 15

16 KLIENTENES BOSTED Som det fremgår av diagrammet nedenfor, er størsteparten av klientene vi mottar saker fra, bosatt i Troms fylke. Dette samsvarer med at vi tar inn flest saker etter mottak ved vårt kontor. Det er trolig lettere for klienter som bor i byen og kjenner navn og ansikt på Gatejuristens saksbehandlere å ta kontakt enn for potensielle klienter som får et telefonnummer på et offentlig kontor. I 55 saker, i overkant av 19 prosent av totalantallet, var klientene uten fast bosted. Ettersom de fleste klientene våre, holder til i Tromsø, gjenspeiler dette tallet den stadig økende boligproblematikken Tromsø kommune sliter med. I tillegg til disse hadde vi 21 saker fra Nordland og 15 fra Finnmark. Det er derimot grunn til å tro at klientgrunnlaget i Nordland og Finnmark er større enn det vi foreløpig ser, ettersom vi er eneste Gatejuristkontor nord for Trondheim. 16

17 Når det gjelder nasjonalitet er Gatejuristens klienter stort sett norske. I 2015 har vi hatt 14 klienter som har et annet opprinnelsesland. 6 av disse kommer fra det afrikanske kontinentet. Antall klienter Antall saker Afrika 5 6 Polen 3 4 Afghanistan 2 3 Romania 1 1 Finland 1 1 Palestina 1 1 Thailand 1 1 SAKSOMRÅDER Gatejuristen har i 2015 behandlet saker innenfor blant annet arverett, familierett, avtaler/forbrukerrett, fast eiendom, boligrett, erstatning og forsikringsrett, trygd og pensjon, sosial- og helserett, gjeld, straffe-, politi- og fengselsrett, skatter og avgifter, arbeidsrett, utlendingsrett og annen forvaltningsrett. Trettito saker er registrert under diverse, de har altså ikke vært mulig å plassere i ett av de forhåndsdefinerte saksområdene. 17

18 Sammen med Straffe-, politi- og fengselsrett er Sosial- og velferdsrett samt Gjeld de kanskje viktigste områdene vi bistår klientene med. Vi velger derfor å synliggjøre hvilke typer saker klientene kommer til Gatejuristen med innenfor disse områdene. Gjeld, totalt 55 saker 18

19 Sosial- og velferdsrett, totalt 66 saker Straffe-politi og fengselsrett, totalt 82 saker 19

20 KAPITTEL 6 ØKONOMI Budsjett og regnskap Budsjettet for 2015 ble satt opp på bakgrunn av erfaringene fra driften tidligere år. Budsjettet var nøkternt på alle punkter. Lønnsutgifter og utgifter til leie av lokaler var den største utgiftsposten. Utgiftene ellers er marginale. Gatejuristen mottok midler fra Fylkeskommunen og Tromsø kommune i tillegg til midler fra Justis-og Beredskapsdepartementet. Vi har også hatt noe midler fra Bergesen Allmennyttige stiftelse, NAV, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Norsk Tipping i form av Grasrotandelen og litt fra privatpersoner. Det fremgår av regnskapet for 2015 at Gatejuristen hadde et overskudd på ,-. Det reelle overskuddet er imidlertid lavere da ,- av dette er midler fra Gjensidigestiftelsen som skal brukes til Alta prosjektet. Dette prosjektet avsluttes ikke før i slutten av mai Videre har vi tilstrebet oss på å få dekket opp underskuddene fra 2013 og dette har vi klart. Gatejuristen har spart lønnsmidler i 2015 da vi har hatt fire jurister i arbeidspraksis. Vi har ikke hatt utgifter til lønn for disse, tvert imot så har vi mottatt noe midler fra NAV for å ha de i praksis. I og med at vi har hatt så mange jurister i arbeidspraksis valgte vi å ikke ansette noen for å dekke opp underskuddene fra tidligere år. Vi søkte om momskompensasjon etter forenklet modell i motsetning til i 2014 da vi søkte etter dokumentasjonsmodellen. Vi fikk et betydelig høyere beløp i Vi mottok også et høyere beløp fra NAV i form av refusjoner for NAV tiltak enn det det var budsjettert med. Reise og oppholdsutgifter er høyere enn året før, da prosjekt Alta er medtatt i disse utgiftene. Her utgjør reise- og oppholdsutgifter alene kr ,-. 20

21 BUDSJETT FOR GATEJURISTEN TROMSØ 2015 Inntekter Offentlige inntekter Justisdepartementet Tromsø kommune Tromsø kommune (prosjekt) Troms Fylkeskommune NAV Moms Private bidragsytere Gaver/tilskudd fra private bidragsytere Gjensidigestiftelsen (prosjekt) Bergesens legat Radiosystemer Nord Grasrotandelen Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Lønn, regnskapskjøring, revisjon Reise og oppholdsutgifter, kurs og møter Styre og bedriftsforsamlingsmøter Kontorrekvisita Kontingenter Inventar og utstyr Forsikringer Telefon og porto Andre utgifter Sum kostnader Driftsresultat 0 1 Prosjekt Alta inkludert (42.000) 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 2. oktober Det er kontorer i Oslo, Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Hamar og Lillehammer. Denne rapporten beskriver våre målsettinger og våre viktigste resultater i Rapporten tar for seg driften av Gatejuristen i 2015 og knytter kommentarer til hvilke utfordringer Gatejuristen står ovenfor i det videre arbeidet. Dessuten inneholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap. 26

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2012 Marit Lomundal Sæther Oslo, 2013 1 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov

Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov En undersøkelse av Gatejuristens rettshjelpsarbeid 2011-2013 Kandidatnummer: 200 Leveringsfrist: 15.01.2016 Antall ord: 39998 Innholdsfortegnelse 1! INNLEDNING... 1! 1.1!

Detaljer

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 Skrevet av Ann Kathrin Nordbø 19.01.15 Målsetninger i prosjektet Cathrine Moksness startet opp Gatejuristen i Oslo i august 2004. Utgangspunktet var oppdagelsen av

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2014. Hedda Larsen Borgan

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2014. Hedda Larsen Borgan JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2014 Hedda Larsen Borgan Oslo, 2015 1 1. Innledning 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Noen trenger sosialhjelp i tillegg

Noen trenger sosialhjelp i tillegg Mottakere av foreløpig uførestønad: Noen trenger sosialhjelp i tillegg Foreløpig uførestønad er en behovsprøvd ytelse som nyttes av én av fem nye uførepensjonister. Nesten én av ti som mottar denne stønaden

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Årsrapport for Juss-Buss 2015

Årsrapport for Juss-Buss 2015 JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Stensilserie nr. 135 Årsrapport for Juss-Buss 2015 Hanne Hareide Skårberg Oslo, 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Vedlegg 1. Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Administrasjonen har i saken anbefalt å holde Skagenkaien stengt for trafikk i 3-ukers perioden mellom Stavanger Major og Gladmat. Varetransport tillates

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. jusshjelpa I NORD-NORGE Tana kommune Rådhusvn 24 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Dato: 24.10.16 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE har i snart 30 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i Nordland,

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3%

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3% Demografi Antall innbyggere i Nordland er på samme nivå som på 60-tallet, samtidig som innbyggertallet i landet for øvrig har økt. Dermed reduseres Nordlands andel av Norge. Dette får betydning for kommuneøkonomi,

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014!

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! 1.0 Innledning Retningslinjene for søknad om refusjon av merverdiavgift for 2014er nå på plass, og det er ikke gjort endringer i disse i forhold til fjorårets

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

FFOs Rettighetssenter

FFOs Rettighetssenter FFOs Rettighetssenter Hva viser 2013? Heidi Sørlie-Rogne Anne Therese Sortebekk Rettighetssenteret FFOs ledermøte 2. april 2014 1 Rettighetssenteret Rettshjelp Telefontjeneste E-posttjeneste Generell rettsinformasjon

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Omtrent 3 ansatte svarte gjennom den årlige spørreundersøkelsen i NAV i 215 at de har blitt utsatt for en trussel. Andelen ansatte som opplever trusler har

Detaljer

Foreldrerollen og vergerollen

Foreldrerollen og vergerollen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Foreldrerollen og vergerollen - To sider av samme sak? Tom Skauge Pårørende SOR-konferansen 24-25 april Foreldrerollen

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand er siden oppstarten i 2011 etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften

Detaljer

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger.

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger. Dato: 12. august 2010 BBB /10 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-tall for 2009 pr. 15.06.2010 for N: Bolig AUOI BBB-1602-200800610-24 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND Gruppebasert hasjavvenningskurs Individuelt hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringskurs i fengsel Undervisning/veiledning Årlig seminar

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Disponering av innlegget: Hvorfor Akutt-team? Spesialisthelsetjenesten i Universitets sykehuset

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Tidligere NAV-brukere hva gjør de nå?

Tidligere NAV-brukere hva gjør de nå? Tidligere NAV-brukere hva gjør de nå? Av Anne-Cathrine Grambo og Sigrid Myklebø Sammendrag Ved hjelp av registerstatistikk følger NAV brukernes tilpasning på arbeidsmarkedet. Statistikkene forteller oss

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes NFT 2/2003 uttalelser av Elisabeth Berthelsen De siste årene har antallet nemndsuttalelser, som ikke aksepteres

Detaljer

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Til: KS Fra: Proba Dato: 20. oktober 2015 Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Innledning På oppdrag fra KS, gjennomfører Proba en beregning av kommunenes

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 6, ÅR 2012 Onsdag, Tilstede: Forfall: Tom Erik Skaarnes Tonheim (stedfortredende leder), Anne Markegård Øya, Nils Inge Haus, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Hege Norset Blichfeldt,

Detaljer

Støtteordninger. lokal økonomistyring

Støtteordninger. lokal økonomistyring Støtteordninger og lokal økonomistyring En håndbok for tillitsvalgte og kontaktpersoner Revidert utgave mars 2012 2 Forord Landsforeningen uventet barnedød er en frivillig organisasjon. Flere viktige oppgaver

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer