Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012"

Transkript

1 Årsmeldinger for gatejuristnettverket

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN TRONDHEIM VEDLEGG 4: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN KRISTIANSAND VEDLEGG 5: ÅRSRAPPORT FRA GATEJURISTEN STAVANGER I

4 1 Vedlegg 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ 1. Virksomhetens art og hvor den drives Hovedmålsetningen er å yte individuell rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for gruppen ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Gatejuristen skal også jobbe rettspolitisk, ha fokus på forskning og undervisning samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. Foreningens virksomhet drives i Tromsø, men vi er et tilbud til alle rusavhengige i landsdelen og har klienter fra Nordland, Troms og Finnmark. 2. Redegjørelse for årsregnskapet og foreningens drift. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens drift. Budsjettet for 2012 ble satt opp på bakgrunn av erfaringene fra driften i Gatejuristen har i 2012 hatt midler fra Fylkeskommunen i tillegg til Tromsø kommune og Justisdepartementet. Vi har også hatt noe midler fra Eckbos legater, KPMG, Christensen og Amundsens legat, NAV og fra Grasrotandelen. Også i 2012 har største delen av Gatejuristens midler gått til dekning av lønnskostnader og husleie. Gatejuristen har ingen større investeringer i Årsmøte/styret Gatejuristen avholdt sitt årsmøte 24. mai 2012 i KPMG`s lokaler. Det var 11 personer til stede på møte. Styret har også i 2012 bestått av styreleder Kristian Andenæs, styremedlemmene Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Varemedlem har vært Roar Bårdlund. Gatejuristen har avholdt 2 styremøter i Medarbeidere Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Juridisk rådgiver Anja Støback Bjørsvik gikk ut i barnepermisjon i mars og Camilla Nyland Woll har vært ansatt i hennes fravær. Iselin Kiil har vært i 2

5 arbeidspraksis gjennom nav fra og med 12. mars og ut året. Hun har jobbet i en 100 % stilling. Gatejuristen hadde utplassert en jusstudent fra Universitetet i Tromsø i 4 uker. 2.3 Frivillige Gatejuristen i Tromsø hadde pr frivillige. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. To av de frivillige jobber med rettspolitikk eller med administrative oppgaver. De øvrige jobber som saksbehandlere. De frivillige stiller på saksmottak etter vaktturnus. I utgangspunkt stiller de frivillige på saksmottak hver torsdag på ettermiddagstid. Bakgrunnen for dette er at de fleste frivillige er i full jobb og ikke har anledning til å møte på saksmottak tirsdag formiddag. De ansatte har i all hovedsak vært på saksinntakene på tirsdags formiddag. Det er tilrettelagt for hjemmekontor for de frivillige slik at de kan velge å jobbe hjemmefra evt fra sitt kontor dersom de ønsker det. 2.4 Saksinntak Det har i perioden vært avholdt 83 oppsøkende saksinntak. Hver tirsdag avholdes saksinntak i Grønnegata 103 mellom klokken og Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafè for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. Det ble tatt inn 68 saker på disse saksmottakene i Øvrige saker ble tatt inn på kontoret. I perioden var Bymisjon sommerstengt. Kafè 103 hadde sommerstengt i 4 uker og det ble i denne tiden ikke avholdt oppsøkende saksinntak. Gatejuristens kontor i Veitasenteret hadde åpent hele sommeren. Det ble tatt inn til sammen 36 saker i juli og august. Det har også vært tatt imot telefonhenvendelser og henvendelser ved oppmøte på kontoret i ordinær åpningstid hele uka året gjennom. 2.5 Samarbeid med andre Gatejuristen har valgt å opprettholde saksinntakene i Kirkens Bymisjons lokaler hver torsdags ettermiddag. Vi har derfor sett det naturlig å videreføre samarbeidet med Kirkens Bymisjon også i Gatejuristen vurderer samarbeidet med Bymisjon som viktig. Mange av våre klienter har et nært forhold til Bymisjon. Det å være til stede på Bymisjon i sammenhenger hvor vår klientgruppe er representert, medfører at vi blir kjent i miljøet og at våre klienter i større grad blir trygg på oss. I og med at alle de andre gatejuristkontorene er 3

6 underlagt sine respektive Bymisjoner, er det dessuten en inngangsport til samarbeid gatejuristene imellom. Gatejuristen har også et nært samarbeidet med miljøarbeidertjenesten i Tromsø kommune. Saksmottakene på tirsdager har i hele 2012 foregått på kafèen i Grønnegata 103 og miljøarbeidertjenesten har stilt et møterom til disposisjon for klientsamtaler. Vi oppholder oss i kafèen sammen med gjestene. Vi er derfor synlige i miljøet og har blitt godt mottatt. Vi har også valgt å samarbeide med sosialmedisinsk senter, ACT teamet, Lar med flere. Dette samarbeidet er viktig da vi erfarer at man kan jobbe mer effektivt. 2.6 Kontorlokaler Gatejuristen har kontorlokaler i Veitasenteret i Tromsø. Vi er samlokalisert med advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth. Lokalene har sentral beliggenhet og er meget godt egnet for vår virksomhet. Gatejuristen får benytte advokatkontorets møtearealer, bibliotek og kjøkken. Advokatfirmaets sekretær leverer og henter post og dette er med på å lette de daglige rutinene. De frivillige kommer innom kontoret og jobber med sine saker. 2.7 Statistikk Gatejuristen har i perioden tatt inn 362 saker fra 199 klienter. Av disse utgjorde 129 representasjonssaker og 81 veiledningssaker. Av alle sakene er 129 fremdeles til behandling. Disse utgjør i stor grad representasjonssaker. 5 saker ble henvist fordi klientene falt utenfor Gatejuristens målgruppe. En sak ble overført til advokat og 17 saker ble avsluttet fordi klienten ikke fulgte opp. 67,8 % av Gatejuristens klienter er menn. Vi har jobbet med mange ulike rettområder i Arverett, familierett, fast eiendom, boligrett, erstatning og forsikringsrett, trygd og pensjon, sosial- og helserett, gjeld, straff- politi og fengselsrett, skatterett, arbeidsrett, utlendingsrett, forvaltningsrett og div andre rettsområder. Saker på helse- og sosialrettens område og straffe- politi og fengselsrett utgjør bortimot 40 % av alle saker som ble tatt inn i Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsoppgjøret for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at grunnlaget for fortsatt drift er til stede med bakgrunn i avtale med Justisdepartementet, Fylkeskommunen og Tromsø kommune om overføring av midler. 4

7 4. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller arbeidsulykker i foreningen i Likestilling Likestillingssituasjonen i foreningen kan beskrives slik: Foreningen har 2 kvinner ansatt. Styret har ut fra en vurdering av foreningens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 6. Ytre Miljø Styret mener at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø i vesentlig grad. Det utføres kildesortering av alt avfall i henhold til kommunale vedtekter. Gatejuristen har gitt ut en årsrapport som beskriver årets virksomhet mer utførlig. For mer utfyllende beskrivelser av driften i Gatejuristen i 2012 henvises det til denne. Tromsø, den 24. januar Styrets leder Daglig leder... Styremedlem Styremedlem Styremedlem 5

8 2 Vedlegg 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN Virksomhetens art Gatejuristen Bergen ble startet desember 2009 og er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vårt arbeid bygger på Bymisjonen sine visjoner og verdigrunnlag om at mennesker skal møtes med respekt, rettferdighet og omsorg. Hovedmålsettingen til Gatejuristen er å yte individuell rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Gatejuristen Bergen jobber også rettspolitisk i forhold til rettsregler som berører vår målgruppe. Videre er det et mål å gi informasjon til klientene, men også pårørende og hjelpeapparatet for å øke kunnskapsnivået om ulike rettigheter. Saksmottak Gatejuristen har i 2012 hatt to faste saksmottak per uke. Hver tirsdag kl er det saksmottak på Hallvardstuen som er et aktivitetshus for målgruppen. Hver torsdag kl er det saksmottak på Bymisjonssenteret hvor Gatejuristen har sitt kontor. Det er også mange klienter som henvender seg til Gatejuristen utenom saksmottakene ved å møte på kontoret eller ta kontakt per telefon. I tillegg til de faste saksmottakene har Gatejuristen hatt oppsøkende saksmottak på ulike botilbud og væresteder for målgruppen. Vi har også vært oppsøkende og delt ut våre flyers i Nygårdsparken og ellers typiske steder der målgruppen oppholder seg. Den oppsøkende virksomheten er viktig for å nå de som ikke selv klarer å oppsøke hjelpen. Vi ønsker å være mer oppsøkende, men dette har begrenset seg en del på grunn av ressurssituasjonen. Organisering og medarbeidere Organisering Gatejuristen Bergen er organisert som et tiltak under Kirkens Bymisjon. Gatejuristen har kontor på Bymisjonssenteret i Kong Oscarsgate 5. 6

9 Medarbeidere Ann Christin Sjøtun er ansatt som leder av Gatejuristen Bergen og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Det har vært to lønnede medarbeidere i 2012 foruten fire av årets måneder da tiltaket var driftet med bare en fast ansatt. Den samlede stillingsprosenten har variert en del gjennom året. Gjennomsnittlig har Gatejuristen Bergen hatt en bemanning på 1,3 årsverk i Frivillige Det har i 2012 vært 15 jurister og advokater som har jobbet frivillig for Gatejuristen Bergen. De frivillige jobber til daglig på ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred kompetanse. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Jan Fridthjof Bernt er faglig rådgiver i Gatejuristen, de øvrige jobber alle med enkeltsaker. De frivillige er med på saksmottak etter vaktturnus. De fleste av de frivillige er med på saksmottaket torsdag ettermiddag, da dette er mest forenelig med deres ordinære jobber. Gatejuristen Bergen har hatt en veldig stabil gruppe av frivillige der de fleste av våre frivillige har vært med siden oppstart. Gatejuristen Bergen har vært så heldig å ha en jevn strøm av jurister og advokater som ønsker å jobbe frivillig. Det har også vært tre studenter tilknyttet vårt arbeid på dagtid. Studentene har vært her en gang per uke over en periode på et halvt år. Både studentene og Gatejuristen har hatt stor nytte av dette samarbeidet. Den frivillige innsatsen betyr veldig mye for Gatejuristen sitt arbeid. De frivillige gir Gatejuristen økt kapasitet og bidrar med et enormt engasjement og kunnskap. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca 630 timer i Statistikk Gatejuristen Bergen har i 2012 tatt i mot 271 saker fra 148 klienter. Gatejuristen har helt siden oppstart hatt stor pågang av henvendelser. Saksmengden per år har vært stabil og vi har årlig tatt inn mellom 259 og 314 saker Av de 271 sakene Gatejuristen tok inn i 2012 var flest saker representasjonssaker, dette fordi veiledning i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig hjelp for våre klienter. Sosialrett utgjorde i 2012 den største saksgruppen med 78 saker. Halvparten av sakene på sosialrettens område var saker knyttet til bosituasjon. I tillegg til sosialrett var mange av 7

10 henvendelser knyttet til gjeld, erstatning og forsikring, boligrett, trygd og pensjon samt straffe, politi og fengselsrett. Fordelingen mellom sakstypene er forholdsvis lik sammenlignet med de foregående år. Av de som har henvendt seg til Gatejuristen for juridisk bistand var ca to tredjedeler menn, mens ca en tredjedel var kvinner. Dette sammenfaller med kjønnsfordelingen i målgruppen. Omtrent halvparten av våre klienter har uførepensjon som sin hovedinntektskilde. Årsaken til at så mange av Gatejuristen sine klienter mottar uførepensjon har sammenheng med at flertallet av klientene er passert 40 år. I de yngste aldersgruppene har vi forholdsvis få klienter. BUDSJETT OG REGNSKAP GATEJURISTEN BERGEN 2012 INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP Justisdepartementet Torkildsen, Tennøe & Co Andre private bidragsytere GC Rieber Fondene Sum inntekter UTGIFTER Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT/Telefon/Porto Kontorutstyr Administrasjonskostnader Kurs, reise, aktivitetskost Kontorrekvisita Forsikringer Andre utgifter Sum utgifter Resultat

11 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Regnskapet i årsrapporten er et foreløpig regnskap for Endelig, revidert regnskap, foreligger ikke i skrivende stund og vil ettersendes der hvor det er aktuelt. Slik det fremgår av regnskapet fikk Gatejuristen Bergen lavere inntekter enn hva det var budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak at man ikke fikk tilsvarende tilsudd fra Justisdepartementet som det var søkt om. GC Rieber Fondene var ikke lagt inn i budsjettet for 2012 og årsaken til dette var at den opprinnelige avtalen var at de skulle bidra til vårt arbeid i tre år, det vil si til og med Ettersom den økonomiske situasjonen til Gatejuristen har vært vanskelig ønsket GC Rieber Fondene å bidra i ytterligere to år slik at det kunne jobbes videre med å sikre Gatejuristens finansiering. Ettersom inntektene ble lavere enn hva det var budsjettert med har det vært nødvendig å redusere kostnadene i forhold til det opprinnelige budsjett. Det er særlig lønnskostnadene som er redusert i forhold til hva det opprinnelig var budsjettert med. Den samlede stillingsprosenten har variert en del gjennom året. Gjennomsnittlig har Gatejuristen Bergen vært drevet med 1,3 årsverk i Utgifter til IKT er også lavere enn hva det opprinnelig er budsjettert med. Årsaken til dette er at vi har et ønske om en bedre hjemmekontorløsning for våre frivillige, men hadde i 2012 ikke økonomi til å foreta noen endring på dette området. 9

12 3 Vedlegg 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN TRONDHEIM 1 Kort historikk Gatejuristen Trondheim het tidligere Rett på gata. Rettshjelptiltaket Rett på gata ble etablert i desember 2004 og fikk bevilling fra tilsynsrådet til oppstart av rettshjelpsvirksomhet i januar Rett på gata ble drevet som prosjekt de tre første årene, og har siden januar 2008 vært et fast tiltak i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Fra og med 3. februar 2010 ble Rett på gata en del av nettverket Gatejuristen, og endret som følge av dette navn til Gatejuristen Trondheim. Gatejuristen er for øvrig etablert i Tromsø, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Oslo. I tillegg er ny avdeling i Gatejuristnettverket under etablering på Hamar. 2 Virksomhetens art Gatejuristen Trondheim er et gratis rettshjelptiltak til personer som har, eller har hatt rusproblemer. Tiltakets målsetning er todelt: Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp til personer i målgruppa. I tillegg skal Gatejuristen sette søkelys på ordninger, systemer og praksis som ikke ivaretar den enkeltes rettigheter. Vi behandler enkeltsaker etter henvendelse fra klientene. Saksbehandlingen spenner fra representasjonssaker til muntlig, eller skriftlig rådgivning. Vi mottar også henvendelser fra personer som faller utenfor målgruppen. I disse tilfellene henvises vedkommende videre til et tiltak hvor han/hun kan få den nødvendige bistand, for eksempel Jushjelpa i Midt-Norge. 3 Medarbeidere og frivillige I 2012 ble det av styret i stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim besluttet at Gatejuristen Trondheim skulle utvides til to årsverk, og fra 1. juni 2012 har Gatejuristen Trondheim vært bemannet med to jurister, hver i 100% stilling. 10

13 Antallet frivillige jurister i Gatejuristen Trondheim ble i løpet av høsten 2012 utvidet fra fire til fem. Vi har i samme periode videreutviklet frivillighetsarbeidet, ved å sørge for at det kommer på plass en hjemmekontorløsning som gjør det mulig for de frivillige å saksbehandle enkeltsaker fra eget kontor. De frivillige er ansatt i juriststillinger hos andre arbeidsgivere og jobber frivillig hos Gatejuristen Trondheim utenfor sin ordinære arbeidstid. 4 Lokaler Gatejuristen Trondheim er samlokalisert med virksomhetene Batteriet og Engleverkstedet i Schultzgate 8, Trondheim sentrum. Gatejuristen har eget kontor og tilgang til møterom. Lokalene ligger ved Vår Frue kirke, som holdes åpen av Kirkens Bymisjon. Vi opplever det som en fordel å være sentralt plassert, da mange av henvendelsene skjer ved at klientene kommer innom Gatejuristens kontor utenfor de oppsatte mottakstider. 5 Oppsøkende arbeid og saksmottak Som en del av vårt oppsøkende arbeid besøker vi oppholdssteder hvor målgruppen erfaringsvis oppholder seg. Slik når vi ut til mange av de som kanskje aller mest trenger Gatejuristens bistand. Dette gjelder for eksempel personer som ikke føler seg komfortable med å legge frem sine juridiske problemer for en advokat ved et advokatkontor. Mange har også dårlige erfaringer med det offentlige hjelpeapparatet, etter å ha blitt henvist fra kontor til kontor, og uten opplevelse av å ha fått adekvat hjelp. Gatejuristen Trondheim har fast saksmottak under servering av mandagssuppa i Bymisjonssenteret hver mandag kl På mandagssuppa serveres ukentlig suppe til om lag mennesker og de fleste av disse befinner seg i Gatejuristens målgruppe. I tillegg til saksmottak ved Bymisjonens mandagssuppe, har vi saksmottak hver torsdag kl ved Gatejuristens kontor i Schultzgate 8. 11

14 Fra og med 6. september 2012 har vi i tillegg hatt faste saksmottak ved Gryta aktivitetssenter annenhver torsdag, kl Gatejuristen disponerer et eget samtalerom ved aktivitetssenteret og opplever et stort tilfang av nye saker her. Den 15. oktober 2012 ble det i samråd med ansatte ved Brygga (et integreringstiltak i regi av Stavne Arbeid og Kompetanse KF) bestemt at Gatejuristen skal ha saksmottak på Brygga annenhver mandag. Fra og med 22. oktober 2012 har således Gatejuristen Trondheim hatt saksmottak på Brygga annenhver mandag kl Nye klienter gir beskjed til ansatte og setter seg opp til en avtale med Gatejuristen. Klientene på Brygga har vært i rehabilitering over lengre tid, og en slik avtalebasert løsning er en god bidragsyter til rehabiliteringen. Utover de faste mottakene har vi også hatt saksmottak ved Hveita dagsenter (Frelsesarmeens lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige over 18 år). Mange av sakene har dessuten utspring i personlig oppmøte ved Gatejuristens kontor, eller at klienter henvender seg på telefon utenfor saksmottakstidene. Vi mener det er viktig å være fleksibel på dette, da det for mange er vanskelig å forholde seg til faste mottakstider. I den grad vi har mulighet tar vi derfor i mot saker når noen ringer, eller kommer innom, eller vi setter opp egne avtaler dersom klienten ønsker dette. 6 Regnskap og budsjett 2012 Regnskapet som følger i denne årsmeldingen er et foreløpig regnskap for 2012, og er basert på foreløpig resultatrapport. Endelig og revidert regnskap foreligger ikke i skrivende stund, men ettersendes til de det måtte gjelde. Som det fremgår av regnskapet, fikk Gatejuristen Trondheim en samlet inntekt på kr ,- lavere enn budsjettert. Dette skyldes at det er kommet inn mindre inntekter fra legater og fond enn budsjettert. Lønnskostnadene er noe høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak pensjonskostnader for ansatt i permisjon og generell lønnsøkning. 12

15 Lokalkostnadene har gått ned på grunn av flytting til andre lokaler i slutten av Det ble budsjettert med en investering på kr ,- for hjemmekontorløsning for frivillige i Gatejuristen Trondheim. Denne kostnaden vil komme i løpet av GATEJURISTEN TRONDHEIM REGNSKAP BUDSJETT AVVIK Inntekter Tilskudd departement Tilskudd Trondheim kommune Innsamlede midler, legater eller lignende Sum inntekter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Inventar og utstyr, inkl. IKT Regnskap, revisjon, adm.kostnader Reise og oppholdsutgifter Kontorkostnader Kostnader frivillige Forsikringer Telefon og porto Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat

16 4 Vedlegg 4: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN KRISTIANSAND BAKGRUNN Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september Gatejuristen Kristiansand er nå etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansand. Vårt oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige, dvs. å hjelpe dem til å løse sine problemer av juridisk art, enten det gjelder i forhold til det offentlige eller i forhold til viktige livs områder. Kjernevirksomheten er å gi gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Vi er oppsøkende og benytter frivillige jurister og advokater. Med dette når vi grupper som den tradisjonelle rettshjelpen ikke når, og som ellers ville stått uten juridisk hjelp er det første året Gatejuristen Kristiansand har vært i ordinær drift. Målet for 2012 var å få etablert og gjort tiltaket enda bedre kjent hos målgruppen og hjelpeapparatet rundt. ORGANISERING Gatejuristen Kristiansand er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK). Organisatorisk har Gatejuristen siden oppstart ligget inn under virksomheten Natthjemmet. Høsten 2012 ble det foretatt organisasjonsjusteringer i SKBK. For Gatejuristen ble dette en formell justering uten praktisk betydning. Virksomheten Natthjemmet, som omfattet tiltakene Natthjemmet og Gatejuristen, byttet navn til Gatenært. Som tidligere er Jenny- Ann Høgeli virksomhetsleder for Natthjemmet og Gatejuristen. Gatejuristen samlokaliserer fremdeles Batteriet, et annet tiltak under SKBK. Vi benytter oss av SKBK sine støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT-tjenester. Dette er en stor fordel. I tillegg har SKBK høsten 2012 ansatt ny samfunnskontakt og 14

17 frivillig-leder. Disse funksjonene er overordnede funksjoner som skal serve alle tiltakene i SKBK. Dette har ført til at Gatejuristen har fått bistand på disse områdene. Gatejuristen Kristiansand er en del av gatejuristnettverket i Norge. Samarbeidet med de øvrige gatejuristene har vært godt og konstruktivt i Det har vært spesielt nyttig å kunne ringe de øvrige kontorene vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker, og en er takknemlig for den velviljen som er utvist og hjelpen en har fått fra de andre kontorene. I 2012 har Gatejuristen Kristiansand deltatt i 2 nettverksmøter. Dette er viktige møter både faglig og sosialt da Gatejuristen Kristiansand bare har 1 ansatt. FRIVILLIGE/ SAKSMOTTAK Gatejuristen Kristiansand har pr. d.d. 9 jurister og advokater som arbeider frivillig for Gatejuristen. Dette fungerer bra og det er ingen planer om å utvide dette antallet med det første. I løpet av 2012 har 2 frivillige sluttet pga. manglende kapasitet. Disse er erstattet med 4 nye frivillige. I forhold til 2011 er antall frivillige økt fra 7 til 9 i Våren 2012 ble det noen små endringer i det frivillige arbeidet. Endringene er foretatt ut fra ønske fra de frivillige selv. Siden våren 2012 har de frivillige kunne velge mellom følgende arbeid/ innsats i Gatejuristen: 1. Delta på saksmottak + saksbehandling 2. Skrivebordsfrivillig kun saksbehandling 3. Saksmottaksfrivillig - kun delta på saksmottak Pr. d.d. er 3 av de frivillige skrivebordsfrivillige, 1 deltar kun på saksmottak, de øvrige er med på saksmottak og saksbehandler enkeltsaker. Tilbakemeldingen fra de frivillige er at dette fungerer bra. Det er derfor ingen planer om å endre denne praksisen. De frivillige i Gatejuristen Kristiansand har arbeidet 230 timer i av disse er i forbindelse med saksmottak. Resterende er saksbehandling. 15

18 Vinteren/ våren 2012 ble det foretatt en evaluering av saksmottaksordningen. Bakgrunnen for dette var at det var begrenset med klienter som kom innom saksmottakene på tirsdag ettermiddag/ kveld. Med 1 ansatt var det også vanskelig å få tid til oppsøkende arbeid. Løsningen ble å etablere oppsøkende saksmottak hvor de frivillige er med. Fra mai 2012 ble saksmottakene på tirsdag ettermiddag/ kveld flyttet ut i de ulike rusboligene i kommunen. Videre ble saksmottakene redusert til 2. hver tirsdag. Erfaringene hittil er at Gatejuristen når langt flere med denne løsningen. Både ansatte ved boligene og beboere er svært fornøyde med at vi kommer ut. De frivillige som er med på saksmottak gir uttrykk for at det er spennende og interessant å komme ut i klientenes miljø. I tillegg er Gatejuristen blitt mer oppsøkende i sitt arbeid. I forhold til saksmottakene på onsdag formiddag er disse blitt fordelt som følger: onsdag i mnd. saksmottak på Møteplass / SOFOT (kommunens lavterskeltilbud) 2. Siste onsdag i mnd saksmottak under Bymisjonens onsdagskafe 3. 1 onsdag i mnd. saksmottak i fengselet (begynte januar 2013) STATISTIKK Gatejuristen Kristiansand sitt første driftsår har vært positivt. Vi ser at Gatejuristen har blitt bedre kjent og antall saker har økt jevnt. Gatejuristen har i 2012 mottatt 94 saker fordelt på 68 klienter. Av disse er 16 kvinner og 52 menn. Det ble en merkbar endring i sakstilfanget på saksmottakene etter at gjennomføringen av saksmottakene ble lagt om. Vi ser at ca. halvparten av sakene i 2012 kom inn via telefon/ klient møtte på kontoret og halvparten kom inn ved oppsøkende saksmottak. I 53 saker har Gatejuristen representert klienten, 25 saker er veiledningssaker, 6 saker er overført til advokat og 7 saker er henvist til andre instanser/ hjelpetiltak. 16

19 Antall saker fordelt på saksområder: 2 Arverett 5 Familierett 1 Fast eiendom 6 Boligrett 23 Erstatning/ forsikring 7 Trygd/ pensjon 3 Sosialrett 14 Gjeld 10 Strafferett 3 Skatt/ avgift 1 Arbeidsrett 3 Helserett 7 Forvaltningsrett 7 Diverse OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER Generelt Gatejuristen Kristiansand sitt første driftsår har vært positivt. Vi ser at Gatejuristen har blitt bedre kjent og antall saker har økt jevnt. Gatejuristen Kristiansand har i løpet av sitt første driftsår fått et godt «fotfeste» i Kristiansand. Gatejuristen er imidlertid enda i en etableringsfase og ser at det er viktig at vi hele tiden er villige til å endre og tilpasse oss målgruppens, og byens behov, jf. endring av saksmottak. Antall frivillige har holdt seg stabilt i hele Dette har medført forutsigbarhet ift. driften. Pr var det 9 frivillige advokater og jurister i Gatejuristen, og frivilliggruppen fungerer godt. Endringene som ble foretatt ift. det frivillige arbeidet er vellykket. Gatejuristen ser at det er sårbart og bare ha 1 ansatt. Dette er både ift. saksbehandling og tilgjengelighet. Kontoret må stenge i ferier og det blir stående ubemannet ved 17

20 sykdom. Sommeren 2012 var kontoret stengt i 5 uker på grunn av ferieavvikling og høsten 2012 var kontoret stengt 3 uker pga. sykdom. Frem til nå har 1 ansatt greid og holde unna sakene. Fortsetter saksmengden å vokse i samme tempo som det har gjort i 2012 vil det bli for stor saksmengde for 1 ansatt å håndtere. Vi ser derfor at en forsvarlig drift som sådan forutsetter 2 lønnede medarbeidere, minimum 1,5 stillinger. Økonomi I 2012 har Gatejuristen Kristiansand kun hatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet. Det ble derfor et underskudd for Gatejuristen i 2012 på ca. kr ,-. Til tross for stramme økonomiske rammer har Gatejuristen klart å holde en forsvarlig drift. Høsten 2012 ble det meste av tiden brukt til å sikre økonomien for Gatejuristen. Dette så en gikk på bekostning av klientene og behandling av enkeltsaker. Høsten 2012 endret Justis- og beredskapsdepartementet kriteriene og rutinene for søknad om økonomisk støtte. Uvissheten omkring denne omleggelsen medførte enda større usikkerhet ift. mulighetene til fortsatt drift av Gatejuristen Kristiansand. For 2013 har Gatejuristen mottatt et tilskudd på kr ,-. Dette sammen med det det søkes om fra justis- og beredskapsdepartementet vil gjøre at driften er sikret et år frem i tid. 18

21 Budsjett og regnskap for Gatejuristen Kristiansand 2012 Inntekter Budsjett Regnskap (*) Justisdepartementet Kristiansand kommune Gave Sum driftsinntekter Utgifter Budsjett Regnskap(*) Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Kontorutstyr Administrasjonskostnader Kurs og reise Kontorrekvisita Forsikringer telefon og porto Sosiale velferdstiltak frivillige Andre utgifter; revisor, regnskapsfører, markedsføring Sum kostnader Resultat (*) Ikke godkjent revidert regnskap. Regnskapet vil bli godkjent av SKBKs styre og revisor i mars En antar at endringene i regnskapet vil være minimale 19

22 5 Vedlegg 5: ÅRSRAPPORT FRA GATEJURISTEN STAVANGER 1. Virksomhetens art Gatejuristen i Stavanger skal gi gratis rettshjelp til rusavhengige. Gatejuristen i Stavanger skal gjennom sin virksomhet forsøke å styrke rettsikkerheten til de rusavhengige og organisere rettshjelpen slik at vi når ut til flest mulig. Det vil vi gjøre gjennom å ha oppsøkende saksmottak, besøke steder som målgruppen befinner seg og synliggjøre tiltaket for hjelpeapparat samt andre offentlige instanser slik at de også kan henvise klienter til Gatejuristen. 2. Forprosjektet I forprosjektsfasen har leder jobbet for å legge til rette for å kunne åpne for klienter. Både praktiske og formelle ting måtte på plass. Det er blitt utarbeidet en plan for saksmottak og for oppsøkende virksomhet samt rekruttert frivillige. Leder har i tillegg gjort seg kjent med ulike tiltak i hjelpeapparatet og steder der de rusavhengige oppholder seg. Formålet har vært å synliggjøre Gatejuristen og bli godt kjent i miljøet. 3. Organisering og medarbeidere 3.1 Organisering Gatejuristen er organisert som et tiltak under Kirkens Bymisjon og har foreløpig lokaler i Kongsgaten 48. Det jobbes med å finne mer egnede lokaler på grunn av plassmangel i Kongsgaten. 3.2 Medarbeidere Trude Sem Langfeldt er ansatt som leder av Gatejuristen og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Fra til er Langfeldt eneste ansatt i Gatejuristen. Gatejuristen skal øke sin bemanning med en 50 % stilling og denne er tilbudt til Ernst- Magnus Mostøl. Han vil starte Frivillige Det er rekruttert 10 frivillige til Gatejuristen. Disse vil jobbe som saksbehandlere og det er satt opp vaktturnus hvor hver av dem møter hver 5 uke på saksmottak torsdag 20

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2015 1 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie. 2015 var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Trondheim Årsrapport for 2016

Trondheim Årsrapport for 2016 Trondheim Årsrapport for 2016 Forord Denne årsrapporten er ment å gi en oversikt over driften i Gatejuristen Trondheim for 2016. Rapporten er til både intern og ekstern bruk og gir en oversikt over vårt

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2016 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand er siden oppstarten i 2011 etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 Skrevet av Ann Kathrin Nordbø 19.01.15 Målsetninger i prosjektet Cathrine Moksness startet opp Gatejuristen i Oslo i august 2004. Utgangspunktet var oppdagelsen av

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

ÅRSMØTE FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR (FOD)

ÅRSMØTE FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR (FOD) ÅRSMØTE FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR (FOD) Mandag 19.juni kl 1800 Menighetssalen, Mortensrud Kirke, Helga Vaneks vei 15, 1291 Oslo DAGSORDEN: - Valg av ordstyrer - Konstituering av årsmøte - Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet

VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet 28.04.2016 KD`s sentrale retningslinjer for frivilligsentraler legges til grunn for virksomheten. 1.0 Formål VISJON: #allesammen #møteplass

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. jusshjelpa I NORD-NORGE Tana kommune Rådhusvn 24 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Dato: 24.10.16 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE har i snart 30 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i Nordland,

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

TOTALSUM INNTEKTER FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 ER KR: 2.030.000,- FORDELT PÅ FØLGENDE POSTER:

TOTALSUM INNTEKTER FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 ER KR: 2.030.000,- FORDELT PÅ FØLGENDE POSTER: Budsjett for 2015 TOTALSUM INNTEKTER FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 ER KR: 2.030.000,- FORDELT PÅ FØLGENDE POSTER: Drift (med spesifiserte finansieringskilder) Kr. 1.073.000,-, Statsstøtte fra KUD

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT GATEJURISTEN STAVANGER 2016

ÅRSRAPPORT GATEJURISTEN STAVANGER 2016 ÅRSRAPPORT GATEJURISTEN STAVANGER 2016 1 FORORD Denne rapporten omhandler Gatejuristen Stavanger sitt fjerde driftsår. 2016 har vært et spennende år for Gatejuristen Stavanger. Vi har tatt imot 209 klienter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp

Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp Prosjektrapport Kreftforeningens Rettshjelp Kreftforeningen Prosjektnummer 10034001 7.januar 2015 KREFTFORENINGEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord s.3 2. Sammendrag s.4 3. Bakgrunn for prosjektet s.6 4.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2012/3352-36251/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 18.11.2012 Saksframlegg Rødhetteprosjektet Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Rådmannens

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT MARBORG 2016

ØKONOMIRAPPORT MARBORG 2016 ØKONOMIRAPPORT 2016 Til våre tilskuddsytere og andre med interesse for organisasjonens økonomi Inneholder rapportering for organisasjonens drift, prosjekter og tiltak, som har hatt finansiering i 2016

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening Rettspolitisk forening INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG FOREDRAG I RETTSPOLITISK FORENING Tid: Torsdag 11. mars kl. 18.00 foredrag kl. 19.00 Sted: Urbygningen, auditorium 5 Årsmøtet begynner kl. 18.00, og kl.

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget Faste forhåndsstemmelokaler og forhåndsstemmeperioden

Stortings- og sametingsvalget Faste forhåndsstemmelokaler og forhåndsstemmeperioden VALG /12 Valgstyret Stortings- og sametingsvalget 2013. Faste forhåndsstemmelokaler og forhåndsstemmeperioden RAZA BYST-0211-201219558-7 Hva saken gjelder: I henhold til valglovens 8-3 (2) b skal forhåndsstemmegivingen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.10.2007 Ref. nr.: 07/5004 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

VEDTAK NR 65/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 65/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.10.2011 Ref. nr.: 11/13775 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 65/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 +

Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 + Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 + 1. Eierskap, organisering Oppsøkende virksomhet er organisert under fagavdeling Rehabilitering og Omsorg (RO). Organisatorisk ligger stillingen under eldresenter

Detaljer

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker.

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker. ÅRSMELDING 2011..ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2011 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud Avgitt 01.10.2014 Omstillingsprosjektet Del-rapport PHR- lavterskel aktivitetstilbud Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009.

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009. FRIVILLIGHETSSE TRALE KIRKE S BYMISJO ÅRSRAPPORT FOR 2008 Innhold: 1. Innledning 2. Overordnet målsetting for frivillighetssentralen 3. Lokalisering 4. Organisering av sentralen 5. Frivillighetssentralens

Detaljer

Viktige datoer 2015: Valg kommune og fylke 14 september Statsbudsjett legges frem 7 oktober. Handlingsplan/ mål 2015

Viktige datoer 2015: Valg kommune og fylke 14 september Statsbudsjett legges frem 7 oktober. Handlingsplan/ mål 2015 2 Formål Uføres Landsorganisasjon (ULO) vil arbeide for uføres rettigheter, der de uføres økonomiske situasjon vektlegges, for å styrke, og bygge retten til et trygt og verdig liv. I store trekk vil det

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer