Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012"

Transkript

1 Årsmeldinger for gatejuristnettverket

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN TRONDHEIM VEDLEGG 4: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN KRISTIANSAND VEDLEGG 5: ÅRSRAPPORT FRA GATEJURISTEN STAVANGER I

4 1 Vedlegg 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ 1. Virksomhetens art og hvor den drives Hovedmålsetningen er å yte individuell rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for gruppen ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Gatejuristen skal også jobbe rettspolitisk, ha fokus på forskning og undervisning samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. Foreningens virksomhet drives i Tromsø, men vi er et tilbud til alle rusavhengige i landsdelen og har klienter fra Nordland, Troms og Finnmark. 2. Redegjørelse for årsregnskapet og foreningens drift. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens drift. Budsjettet for 2012 ble satt opp på bakgrunn av erfaringene fra driften i Gatejuristen har i 2012 hatt midler fra Fylkeskommunen i tillegg til Tromsø kommune og Justisdepartementet. Vi har også hatt noe midler fra Eckbos legater, KPMG, Christensen og Amundsens legat, NAV og fra Grasrotandelen. Også i 2012 har største delen av Gatejuristens midler gått til dekning av lønnskostnader og husleie. Gatejuristen har ingen større investeringer i Årsmøte/styret Gatejuristen avholdt sitt årsmøte 24. mai 2012 i KPMG`s lokaler. Det var 11 personer til stede på møte. Styret har også i 2012 bestått av styreleder Kristian Andenæs, styremedlemmene Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Varemedlem har vært Roar Bårdlund. Gatejuristen har avholdt 2 styremøter i Medarbeidere Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Juridisk rådgiver Anja Støback Bjørsvik gikk ut i barnepermisjon i mars og Camilla Nyland Woll har vært ansatt i hennes fravær. Iselin Kiil har vært i 2

5 arbeidspraksis gjennom nav fra og med 12. mars og ut året. Hun har jobbet i en 100 % stilling. Gatejuristen hadde utplassert en jusstudent fra Universitetet i Tromsø i 4 uker. 2.3 Frivillige Gatejuristen i Tromsø hadde pr frivillige. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. To av de frivillige jobber med rettspolitikk eller med administrative oppgaver. De øvrige jobber som saksbehandlere. De frivillige stiller på saksmottak etter vaktturnus. I utgangspunkt stiller de frivillige på saksmottak hver torsdag på ettermiddagstid. Bakgrunnen for dette er at de fleste frivillige er i full jobb og ikke har anledning til å møte på saksmottak tirsdag formiddag. De ansatte har i all hovedsak vært på saksinntakene på tirsdags formiddag. Det er tilrettelagt for hjemmekontor for de frivillige slik at de kan velge å jobbe hjemmefra evt fra sitt kontor dersom de ønsker det. 2.4 Saksinntak Det har i perioden vært avholdt 83 oppsøkende saksinntak. Hver tirsdag avholdes saksinntak i Grønnegata 103 mellom klokken og Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafè for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. Det ble tatt inn 68 saker på disse saksmottakene i Øvrige saker ble tatt inn på kontoret. I perioden var Bymisjon sommerstengt. Kafè 103 hadde sommerstengt i 4 uker og det ble i denne tiden ikke avholdt oppsøkende saksinntak. Gatejuristens kontor i Veitasenteret hadde åpent hele sommeren. Det ble tatt inn til sammen 36 saker i juli og august. Det har også vært tatt imot telefonhenvendelser og henvendelser ved oppmøte på kontoret i ordinær åpningstid hele uka året gjennom. 2.5 Samarbeid med andre Gatejuristen har valgt å opprettholde saksinntakene i Kirkens Bymisjons lokaler hver torsdags ettermiddag. Vi har derfor sett det naturlig å videreføre samarbeidet med Kirkens Bymisjon også i Gatejuristen vurderer samarbeidet med Bymisjon som viktig. Mange av våre klienter har et nært forhold til Bymisjon. Det å være til stede på Bymisjon i sammenhenger hvor vår klientgruppe er representert, medfører at vi blir kjent i miljøet og at våre klienter i større grad blir trygg på oss. I og med at alle de andre gatejuristkontorene er 3

6 underlagt sine respektive Bymisjoner, er det dessuten en inngangsport til samarbeid gatejuristene imellom. Gatejuristen har også et nært samarbeidet med miljøarbeidertjenesten i Tromsø kommune. Saksmottakene på tirsdager har i hele 2012 foregått på kafèen i Grønnegata 103 og miljøarbeidertjenesten har stilt et møterom til disposisjon for klientsamtaler. Vi oppholder oss i kafèen sammen med gjestene. Vi er derfor synlige i miljøet og har blitt godt mottatt. Vi har også valgt å samarbeide med sosialmedisinsk senter, ACT teamet, Lar med flere. Dette samarbeidet er viktig da vi erfarer at man kan jobbe mer effektivt. 2.6 Kontorlokaler Gatejuristen har kontorlokaler i Veitasenteret i Tromsø. Vi er samlokalisert med advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth. Lokalene har sentral beliggenhet og er meget godt egnet for vår virksomhet. Gatejuristen får benytte advokatkontorets møtearealer, bibliotek og kjøkken. Advokatfirmaets sekretær leverer og henter post og dette er med på å lette de daglige rutinene. De frivillige kommer innom kontoret og jobber med sine saker. 2.7 Statistikk Gatejuristen har i perioden tatt inn 362 saker fra 199 klienter. Av disse utgjorde 129 representasjonssaker og 81 veiledningssaker. Av alle sakene er 129 fremdeles til behandling. Disse utgjør i stor grad representasjonssaker. 5 saker ble henvist fordi klientene falt utenfor Gatejuristens målgruppe. En sak ble overført til advokat og 17 saker ble avsluttet fordi klienten ikke fulgte opp. 67,8 % av Gatejuristens klienter er menn. Vi har jobbet med mange ulike rettområder i Arverett, familierett, fast eiendom, boligrett, erstatning og forsikringsrett, trygd og pensjon, sosial- og helserett, gjeld, straff- politi og fengselsrett, skatterett, arbeidsrett, utlendingsrett, forvaltningsrett og div andre rettsområder. Saker på helse- og sosialrettens område og straffe- politi og fengselsrett utgjør bortimot 40 % av alle saker som ble tatt inn i Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsoppgjøret for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at grunnlaget for fortsatt drift er til stede med bakgrunn i avtale med Justisdepartementet, Fylkeskommunen og Tromsø kommune om overføring av midler. 4

7 4. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Det har ikke vært skader eller arbeidsulykker i foreningen i Likestilling Likestillingssituasjonen i foreningen kan beskrives slik: Foreningen har 2 kvinner ansatt. Styret har ut fra en vurdering av foreningens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 6. Ytre Miljø Styret mener at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø i vesentlig grad. Det utføres kildesortering av alt avfall i henhold til kommunale vedtekter. Gatejuristen har gitt ut en årsrapport som beskriver årets virksomhet mer utførlig. For mer utfyllende beskrivelser av driften i Gatejuristen i 2012 henvises det til denne. Tromsø, den 24. januar Styrets leder Daglig leder... Styremedlem Styremedlem Styremedlem 5

8 2 Vedlegg 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN Virksomhetens art Gatejuristen Bergen ble startet desember 2009 og er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vårt arbeid bygger på Bymisjonen sine visjoner og verdigrunnlag om at mennesker skal møtes med respekt, rettferdighet og omsorg. Hovedmålsettingen til Gatejuristen er å yte individuell rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Gatejuristen Bergen jobber også rettspolitisk i forhold til rettsregler som berører vår målgruppe. Videre er det et mål å gi informasjon til klientene, men også pårørende og hjelpeapparatet for å øke kunnskapsnivået om ulike rettigheter. Saksmottak Gatejuristen har i 2012 hatt to faste saksmottak per uke. Hver tirsdag kl er det saksmottak på Hallvardstuen som er et aktivitetshus for målgruppen. Hver torsdag kl er det saksmottak på Bymisjonssenteret hvor Gatejuristen har sitt kontor. Det er også mange klienter som henvender seg til Gatejuristen utenom saksmottakene ved å møte på kontoret eller ta kontakt per telefon. I tillegg til de faste saksmottakene har Gatejuristen hatt oppsøkende saksmottak på ulike botilbud og væresteder for målgruppen. Vi har også vært oppsøkende og delt ut våre flyers i Nygårdsparken og ellers typiske steder der målgruppen oppholder seg. Den oppsøkende virksomheten er viktig for å nå de som ikke selv klarer å oppsøke hjelpen. Vi ønsker å være mer oppsøkende, men dette har begrenset seg en del på grunn av ressurssituasjonen. Organisering og medarbeidere Organisering Gatejuristen Bergen er organisert som et tiltak under Kirkens Bymisjon. Gatejuristen har kontor på Bymisjonssenteret i Kong Oscarsgate 5. 6

9 Medarbeidere Ann Christin Sjøtun er ansatt som leder av Gatejuristen Bergen og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Det har vært to lønnede medarbeidere i 2012 foruten fire av årets måneder da tiltaket var driftet med bare en fast ansatt. Den samlede stillingsprosenten har variert en del gjennom året. Gjennomsnittlig har Gatejuristen Bergen hatt en bemanning på 1,3 årsverk i Frivillige Det har i 2012 vært 15 jurister og advokater som har jobbet frivillig for Gatejuristen Bergen. De frivillige jobber til daglig på ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred kompetanse. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Jan Fridthjof Bernt er faglig rådgiver i Gatejuristen, de øvrige jobber alle med enkeltsaker. De frivillige er med på saksmottak etter vaktturnus. De fleste av de frivillige er med på saksmottaket torsdag ettermiddag, da dette er mest forenelig med deres ordinære jobber. Gatejuristen Bergen har hatt en veldig stabil gruppe av frivillige der de fleste av våre frivillige har vært med siden oppstart. Gatejuristen Bergen har vært så heldig å ha en jevn strøm av jurister og advokater som ønsker å jobbe frivillig. Det har også vært tre studenter tilknyttet vårt arbeid på dagtid. Studentene har vært her en gang per uke over en periode på et halvt år. Både studentene og Gatejuristen har hatt stor nytte av dette samarbeidet. Den frivillige innsatsen betyr veldig mye for Gatejuristen sitt arbeid. De frivillige gir Gatejuristen økt kapasitet og bidrar med et enormt engasjement og kunnskap. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca 630 timer i Statistikk Gatejuristen Bergen har i 2012 tatt i mot 271 saker fra 148 klienter. Gatejuristen har helt siden oppstart hatt stor pågang av henvendelser. Saksmengden per år har vært stabil og vi har årlig tatt inn mellom 259 og 314 saker Av de 271 sakene Gatejuristen tok inn i 2012 var flest saker representasjonssaker, dette fordi veiledning i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig hjelp for våre klienter. Sosialrett utgjorde i 2012 den største saksgruppen med 78 saker. Halvparten av sakene på sosialrettens område var saker knyttet til bosituasjon. I tillegg til sosialrett var mange av 7

10 henvendelser knyttet til gjeld, erstatning og forsikring, boligrett, trygd og pensjon samt straffe, politi og fengselsrett. Fordelingen mellom sakstypene er forholdsvis lik sammenlignet med de foregående år. Av de som har henvendt seg til Gatejuristen for juridisk bistand var ca to tredjedeler menn, mens ca en tredjedel var kvinner. Dette sammenfaller med kjønnsfordelingen i målgruppen. Omtrent halvparten av våre klienter har uførepensjon som sin hovedinntektskilde. Årsaken til at så mange av Gatejuristen sine klienter mottar uførepensjon har sammenheng med at flertallet av klientene er passert 40 år. I de yngste aldersgruppene har vi forholdsvis få klienter. BUDSJETT OG REGNSKAP GATEJURISTEN BERGEN 2012 INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP Justisdepartementet Torkildsen, Tennøe & Co Andre private bidragsytere GC Rieber Fondene Sum inntekter UTGIFTER Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT/Telefon/Porto Kontorutstyr Administrasjonskostnader Kurs, reise, aktivitetskost Kontorrekvisita Forsikringer Andre utgifter Sum utgifter Resultat

11 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Regnskapet i årsrapporten er et foreløpig regnskap for Endelig, revidert regnskap, foreligger ikke i skrivende stund og vil ettersendes der hvor det er aktuelt. Slik det fremgår av regnskapet fikk Gatejuristen Bergen lavere inntekter enn hva det var budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak at man ikke fikk tilsvarende tilsudd fra Justisdepartementet som det var søkt om. GC Rieber Fondene var ikke lagt inn i budsjettet for 2012 og årsaken til dette var at den opprinnelige avtalen var at de skulle bidra til vårt arbeid i tre år, det vil si til og med Ettersom den økonomiske situasjonen til Gatejuristen har vært vanskelig ønsket GC Rieber Fondene å bidra i ytterligere to år slik at det kunne jobbes videre med å sikre Gatejuristens finansiering. Ettersom inntektene ble lavere enn hva det var budsjettert med har det vært nødvendig å redusere kostnadene i forhold til det opprinnelige budsjett. Det er særlig lønnskostnadene som er redusert i forhold til hva det opprinnelig var budsjettert med. Den samlede stillingsprosenten har variert en del gjennom året. Gjennomsnittlig har Gatejuristen Bergen vært drevet med 1,3 årsverk i Utgifter til IKT er også lavere enn hva det opprinnelig er budsjettert med. Årsaken til dette er at vi har et ønske om en bedre hjemmekontorløsning for våre frivillige, men hadde i 2012 ikke økonomi til å foreta noen endring på dette området. 9

12 3 Vedlegg 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN TRONDHEIM 1 Kort historikk Gatejuristen Trondheim het tidligere Rett på gata. Rettshjelptiltaket Rett på gata ble etablert i desember 2004 og fikk bevilling fra tilsynsrådet til oppstart av rettshjelpsvirksomhet i januar Rett på gata ble drevet som prosjekt de tre første årene, og har siden januar 2008 vært et fast tiltak i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Fra og med 3. februar 2010 ble Rett på gata en del av nettverket Gatejuristen, og endret som følge av dette navn til Gatejuristen Trondheim. Gatejuristen er for øvrig etablert i Tromsø, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Oslo. I tillegg er ny avdeling i Gatejuristnettverket under etablering på Hamar. 2 Virksomhetens art Gatejuristen Trondheim er et gratis rettshjelptiltak til personer som har, eller har hatt rusproblemer. Tiltakets målsetning er todelt: Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp til personer i målgruppa. I tillegg skal Gatejuristen sette søkelys på ordninger, systemer og praksis som ikke ivaretar den enkeltes rettigheter. Vi behandler enkeltsaker etter henvendelse fra klientene. Saksbehandlingen spenner fra representasjonssaker til muntlig, eller skriftlig rådgivning. Vi mottar også henvendelser fra personer som faller utenfor målgruppen. I disse tilfellene henvises vedkommende videre til et tiltak hvor han/hun kan få den nødvendige bistand, for eksempel Jushjelpa i Midt-Norge. 3 Medarbeidere og frivillige I 2012 ble det av styret i stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim besluttet at Gatejuristen Trondheim skulle utvides til to årsverk, og fra 1. juni 2012 har Gatejuristen Trondheim vært bemannet med to jurister, hver i 100% stilling. 10

13 Antallet frivillige jurister i Gatejuristen Trondheim ble i løpet av høsten 2012 utvidet fra fire til fem. Vi har i samme periode videreutviklet frivillighetsarbeidet, ved å sørge for at det kommer på plass en hjemmekontorløsning som gjør det mulig for de frivillige å saksbehandle enkeltsaker fra eget kontor. De frivillige er ansatt i juriststillinger hos andre arbeidsgivere og jobber frivillig hos Gatejuristen Trondheim utenfor sin ordinære arbeidstid. 4 Lokaler Gatejuristen Trondheim er samlokalisert med virksomhetene Batteriet og Engleverkstedet i Schultzgate 8, Trondheim sentrum. Gatejuristen har eget kontor og tilgang til møterom. Lokalene ligger ved Vår Frue kirke, som holdes åpen av Kirkens Bymisjon. Vi opplever det som en fordel å være sentralt plassert, da mange av henvendelsene skjer ved at klientene kommer innom Gatejuristens kontor utenfor de oppsatte mottakstider. 5 Oppsøkende arbeid og saksmottak Som en del av vårt oppsøkende arbeid besøker vi oppholdssteder hvor målgruppen erfaringsvis oppholder seg. Slik når vi ut til mange av de som kanskje aller mest trenger Gatejuristens bistand. Dette gjelder for eksempel personer som ikke føler seg komfortable med å legge frem sine juridiske problemer for en advokat ved et advokatkontor. Mange har også dårlige erfaringer med det offentlige hjelpeapparatet, etter å ha blitt henvist fra kontor til kontor, og uten opplevelse av å ha fått adekvat hjelp. Gatejuristen Trondheim har fast saksmottak under servering av mandagssuppa i Bymisjonssenteret hver mandag kl På mandagssuppa serveres ukentlig suppe til om lag mennesker og de fleste av disse befinner seg i Gatejuristens målgruppe. I tillegg til saksmottak ved Bymisjonens mandagssuppe, har vi saksmottak hver torsdag kl ved Gatejuristens kontor i Schultzgate 8. 11

14 Fra og med 6. september 2012 har vi i tillegg hatt faste saksmottak ved Gryta aktivitetssenter annenhver torsdag, kl Gatejuristen disponerer et eget samtalerom ved aktivitetssenteret og opplever et stort tilfang av nye saker her. Den 15. oktober 2012 ble det i samråd med ansatte ved Brygga (et integreringstiltak i regi av Stavne Arbeid og Kompetanse KF) bestemt at Gatejuristen skal ha saksmottak på Brygga annenhver mandag. Fra og med 22. oktober 2012 har således Gatejuristen Trondheim hatt saksmottak på Brygga annenhver mandag kl Nye klienter gir beskjed til ansatte og setter seg opp til en avtale med Gatejuristen. Klientene på Brygga har vært i rehabilitering over lengre tid, og en slik avtalebasert løsning er en god bidragsyter til rehabiliteringen. Utover de faste mottakene har vi også hatt saksmottak ved Hveita dagsenter (Frelsesarmeens lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige over 18 år). Mange av sakene har dessuten utspring i personlig oppmøte ved Gatejuristens kontor, eller at klienter henvender seg på telefon utenfor saksmottakstidene. Vi mener det er viktig å være fleksibel på dette, da det for mange er vanskelig å forholde seg til faste mottakstider. I den grad vi har mulighet tar vi derfor i mot saker når noen ringer, eller kommer innom, eller vi setter opp egne avtaler dersom klienten ønsker dette. 6 Regnskap og budsjett 2012 Regnskapet som følger i denne årsmeldingen er et foreløpig regnskap for 2012, og er basert på foreløpig resultatrapport. Endelig og revidert regnskap foreligger ikke i skrivende stund, men ettersendes til de det måtte gjelde. Som det fremgår av regnskapet, fikk Gatejuristen Trondheim en samlet inntekt på kr ,- lavere enn budsjettert. Dette skyldes at det er kommet inn mindre inntekter fra legater og fond enn budsjettert. Lønnskostnadene er noe høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak pensjonskostnader for ansatt i permisjon og generell lønnsøkning. 12

15 Lokalkostnadene har gått ned på grunn av flytting til andre lokaler i slutten av Det ble budsjettert med en investering på kr ,- for hjemmekontorløsning for frivillige i Gatejuristen Trondheim. Denne kostnaden vil komme i løpet av GATEJURISTEN TRONDHEIM REGNSKAP BUDSJETT AVVIK Inntekter Tilskudd departement Tilskudd Trondheim kommune Innsamlede midler, legater eller lignende Sum inntekter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Inventar og utstyr, inkl. IKT Regnskap, revisjon, adm.kostnader Reise og oppholdsutgifter Kontorkostnader Kostnader frivillige Forsikringer Telefon og porto Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat

16 4 Vedlegg 4: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN KRISTIANSAND BAKGRUNN Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september Gatejuristen Kristiansand er nå etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansand. Vårt oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige, dvs. å hjelpe dem til å løse sine problemer av juridisk art, enten det gjelder i forhold til det offentlige eller i forhold til viktige livs områder. Kjernevirksomheten er å gi gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Vi er oppsøkende og benytter frivillige jurister og advokater. Med dette når vi grupper som den tradisjonelle rettshjelpen ikke når, og som ellers ville stått uten juridisk hjelp er det første året Gatejuristen Kristiansand har vært i ordinær drift. Målet for 2012 var å få etablert og gjort tiltaket enda bedre kjent hos målgruppen og hjelpeapparatet rundt. ORGANISERING Gatejuristen Kristiansand er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK). Organisatorisk har Gatejuristen siden oppstart ligget inn under virksomheten Natthjemmet. Høsten 2012 ble det foretatt organisasjonsjusteringer i SKBK. For Gatejuristen ble dette en formell justering uten praktisk betydning. Virksomheten Natthjemmet, som omfattet tiltakene Natthjemmet og Gatejuristen, byttet navn til Gatenært. Som tidligere er Jenny- Ann Høgeli virksomhetsleder for Natthjemmet og Gatejuristen. Gatejuristen samlokaliserer fremdeles Batteriet, et annet tiltak under SKBK. Vi benytter oss av SKBK sine støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT-tjenester. Dette er en stor fordel. I tillegg har SKBK høsten 2012 ansatt ny samfunnskontakt og 14

17 frivillig-leder. Disse funksjonene er overordnede funksjoner som skal serve alle tiltakene i SKBK. Dette har ført til at Gatejuristen har fått bistand på disse områdene. Gatejuristen Kristiansand er en del av gatejuristnettverket i Norge. Samarbeidet med de øvrige gatejuristene har vært godt og konstruktivt i Det har vært spesielt nyttig å kunne ringe de øvrige kontorene vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker, og en er takknemlig for den velviljen som er utvist og hjelpen en har fått fra de andre kontorene. I 2012 har Gatejuristen Kristiansand deltatt i 2 nettverksmøter. Dette er viktige møter både faglig og sosialt da Gatejuristen Kristiansand bare har 1 ansatt. FRIVILLIGE/ SAKSMOTTAK Gatejuristen Kristiansand har pr. d.d. 9 jurister og advokater som arbeider frivillig for Gatejuristen. Dette fungerer bra og det er ingen planer om å utvide dette antallet med det første. I løpet av 2012 har 2 frivillige sluttet pga. manglende kapasitet. Disse er erstattet med 4 nye frivillige. I forhold til 2011 er antall frivillige økt fra 7 til 9 i Våren 2012 ble det noen små endringer i det frivillige arbeidet. Endringene er foretatt ut fra ønske fra de frivillige selv. Siden våren 2012 har de frivillige kunne velge mellom følgende arbeid/ innsats i Gatejuristen: 1. Delta på saksmottak + saksbehandling 2. Skrivebordsfrivillig kun saksbehandling 3. Saksmottaksfrivillig - kun delta på saksmottak Pr. d.d. er 3 av de frivillige skrivebordsfrivillige, 1 deltar kun på saksmottak, de øvrige er med på saksmottak og saksbehandler enkeltsaker. Tilbakemeldingen fra de frivillige er at dette fungerer bra. Det er derfor ingen planer om å endre denne praksisen. De frivillige i Gatejuristen Kristiansand har arbeidet 230 timer i av disse er i forbindelse med saksmottak. Resterende er saksbehandling. 15

18 Vinteren/ våren 2012 ble det foretatt en evaluering av saksmottaksordningen. Bakgrunnen for dette var at det var begrenset med klienter som kom innom saksmottakene på tirsdag ettermiddag/ kveld. Med 1 ansatt var det også vanskelig å få tid til oppsøkende arbeid. Løsningen ble å etablere oppsøkende saksmottak hvor de frivillige er med. Fra mai 2012 ble saksmottakene på tirsdag ettermiddag/ kveld flyttet ut i de ulike rusboligene i kommunen. Videre ble saksmottakene redusert til 2. hver tirsdag. Erfaringene hittil er at Gatejuristen når langt flere med denne løsningen. Både ansatte ved boligene og beboere er svært fornøyde med at vi kommer ut. De frivillige som er med på saksmottak gir uttrykk for at det er spennende og interessant å komme ut i klientenes miljø. I tillegg er Gatejuristen blitt mer oppsøkende i sitt arbeid. I forhold til saksmottakene på onsdag formiddag er disse blitt fordelt som følger: onsdag i mnd. saksmottak på Møteplass / SOFOT (kommunens lavterskeltilbud) 2. Siste onsdag i mnd saksmottak under Bymisjonens onsdagskafe 3. 1 onsdag i mnd. saksmottak i fengselet (begynte januar 2013) STATISTIKK Gatejuristen Kristiansand sitt første driftsår har vært positivt. Vi ser at Gatejuristen har blitt bedre kjent og antall saker har økt jevnt. Gatejuristen har i 2012 mottatt 94 saker fordelt på 68 klienter. Av disse er 16 kvinner og 52 menn. Det ble en merkbar endring i sakstilfanget på saksmottakene etter at gjennomføringen av saksmottakene ble lagt om. Vi ser at ca. halvparten av sakene i 2012 kom inn via telefon/ klient møtte på kontoret og halvparten kom inn ved oppsøkende saksmottak. I 53 saker har Gatejuristen representert klienten, 25 saker er veiledningssaker, 6 saker er overført til advokat og 7 saker er henvist til andre instanser/ hjelpetiltak. 16

19 Antall saker fordelt på saksområder: 2 Arverett 5 Familierett 1 Fast eiendom 6 Boligrett 23 Erstatning/ forsikring 7 Trygd/ pensjon 3 Sosialrett 14 Gjeld 10 Strafferett 3 Skatt/ avgift 1 Arbeidsrett 3 Helserett 7 Forvaltningsrett 7 Diverse OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER Generelt Gatejuristen Kristiansand sitt første driftsår har vært positivt. Vi ser at Gatejuristen har blitt bedre kjent og antall saker har økt jevnt. Gatejuristen Kristiansand har i løpet av sitt første driftsår fått et godt «fotfeste» i Kristiansand. Gatejuristen er imidlertid enda i en etableringsfase og ser at det er viktig at vi hele tiden er villige til å endre og tilpasse oss målgruppens, og byens behov, jf. endring av saksmottak. Antall frivillige har holdt seg stabilt i hele Dette har medført forutsigbarhet ift. driften. Pr var det 9 frivillige advokater og jurister i Gatejuristen, og frivilliggruppen fungerer godt. Endringene som ble foretatt ift. det frivillige arbeidet er vellykket. Gatejuristen ser at det er sårbart og bare ha 1 ansatt. Dette er både ift. saksbehandling og tilgjengelighet. Kontoret må stenge i ferier og det blir stående ubemannet ved 17

20 sykdom. Sommeren 2012 var kontoret stengt i 5 uker på grunn av ferieavvikling og høsten 2012 var kontoret stengt 3 uker pga. sykdom. Frem til nå har 1 ansatt greid og holde unna sakene. Fortsetter saksmengden å vokse i samme tempo som det har gjort i 2012 vil det bli for stor saksmengde for 1 ansatt å håndtere. Vi ser derfor at en forsvarlig drift som sådan forutsetter 2 lønnede medarbeidere, minimum 1,5 stillinger. Økonomi I 2012 har Gatejuristen Kristiansand kun hatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet. Det ble derfor et underskudd for Gatejuristen i 2012 på ca. kr ,-. Til tross for stramme økonomiske rammer har Gatejuristen klart å holde en forsvarlig drift. Høsten 2012 ble det meste av tiden brukt til å sikre økonomien for Gatejuristen. Dette så en gikk på bekostning av klientene og behandling av enkeltsaker. Høsten 2012 endret Justis- og beredskapsdepartementet kriteriene og rutinene for søknad om økonomisk støtte. Uvissheten omkring denne omleggelsen medførte enda større usikkerhet ift. mulighetene til fortsatt drift av Gatejuristen Kristiansand. For 2013 har Gatejuristen mottatt et tilskudd på kr ,-. Dette sammen med det det søkes om fra justis- og beredskapsdepartementet vil gjøre at driften er sikret et år frem i tid. 18

21 Budsjett og regnskap for Gatejuristen Kristiansand 2012 Inntekter Budsjett Regnskap (*) Justisdepartementet Kristiansand kommune Gave Sum driftsinntekter Utgifter Budsjett Regnskap(*) Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Kontorutstyr Administrasjonskostnader Kurs og reise Kontorrekvisita Forsikringer telefon og porto Sosiale velferdstiltak frivillige Andre utgifter; revisor, regnskapsfører, markedsføring Sum kostnader Resultat (*) Ikke godkjent revidert regnskap. Regnskapet vil bli godkjent av SKBKs styre og revisor i mars En antar at endringene i regnskapet vil være minimale 19

22 5 Vedlegg 5: ÅRSRAPPORT FRA GATEJURISTEN STAVANGER 1. Virksomhetens art Gatejuristen i Stavanger skal gi gratis rettshjelp til rusavhengige. Gatejuristen i Stavanger skal gjennom sin virksomhet forsøke å styrke rettsikkerheten til de rusavhengige og organisere rettshjelpen slik at vi når ut til flest mulig. Det vil vi gjøre gjennom å ha oppsøkende saksmottak, besøke steder som målgruppen befinner seg og synliggjøre tiltaket for hjelpeapparat samt andre offentlige instanser slik at de også kan henvise klienter til Gatejuristen. 2. Forprosjektet I forprosjektsfasen har leder jobbet for å legge til rette for å kunne åpne for klienter. Både praktiske og formelle ting måtte på plass. Det er blitt utarbeidet en plan for saksmottak og for oppsøkende virksomhet samt rekruttert frivillige. Leder har i tillegg gjort seg kjent med ulike tiltak i hjelpeapparatet og steder der de rusavhengige oppholder seg. Formålet har vært å synliggjøre Gatejuristen og bli godt kjent i miljøet. 3. Organisering og medarbeidere 3.1 Organisering Gatejuristen er organisert som et tiltak under Kirkens Bymisjon og har foreløpig lokaler i Kongsgaten 48. Det jobbes med å finne mer egnede lokaler på grunn av plassmangel i Kongsgaten. 3.2 Medarbeidere Trude Sem Langfeldt er ansatt som leder av Gatejuristen og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Fra til er Langfeldt eneste ansatt i Gatejuristen. Gatejuristen skal øke sin bemanning med en 50 % stilling og denne er tilbudt til Ernst- Magnus Mostøl. Han vil starte Frivillige Det er rekruttert 10 frivillige til Gatejuristen. Disse vil jobbe som saksbehandlere og det er satt opp vaktturnus hvor hver av dem møter hver 5 uke på saksmottak torsdag 20

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer