Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand"

Transkript

1 Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

2 FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september Gatejuristen Kristiansand er nå etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften av kontoret det første hele driftsåret. Vårt oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige, dvs. å hjelpe dem til å løse sine problemer av juridisk art, enten det gjelder i forhold til det offentlige eller i forhold til viktige livs områder. Kjernevirksomheten er å gi gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Vi er oppsøkende og benytter frivillige jurister og advokater. Med dette når vi grupper som den tradisjonelle rettshjelpen ikke når, og som ellers ville stått uten juridisk hjelp. Gatejuristen har i 2012 mottatt 94 saker fordelt på 68 klienter. Av disse er 16 kvinner og 52 menn. Det er gjennomført 33 saksmottak på kveldstid hvor frivillige har deltatt. De frivillige har i 2012 lagt ned ca timer frivillig arbeid. Av disse har 66 timer vært i forbindelse med saksmottak. Resterende timer er saksbehandling. Vi ønsker å takke alle som på en eller annen måte har bidratt til at Gatejuristen Kristiansand kan fortsette sitt arbeid. Vi takker for godt samarbeid med de andre gatejuristkontorene og vi er glade for at Justisdepartementet ser at Gatejuristens arbeid er viktig.. Vi er takknemlige for den oppslutningen og det samarbeidet Gatejuristen Kristiansand har fått i det juridiske miljøet i byen, med de enkelte advokater og med Advokatforeningen Vest Agder krets, og i det offentlige hjelpeapparatet. Ikke minst vil vi takke de frivillige for at de bruker av sin tid i Gatejuristen. Den frivillige innsatsen er en viktig ressurs. De frivilliges innstats bidrar til at mennesker i en vanskelig livssituasjon kan motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Jo lenger ned de ressursfattige personene befinner seg på den sosiale rangstigen, desto større er behovene. Rettssituasjonen for denne gruppen kjennetegnes av at de sliter med og nå frem til retten, og mangler kunnskap som kan bidra til å knytte egne problemer til rettslige løsningsstrategier. (professor Knut Papendorf) Kristiansand 5. februar 2013 Liv Jorunn Hovda Leder Gatejuristen Kristiansand 2

3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. Gatejuristen Oslo har et eget starthjelp-prosjekt for å etablere flere gatejurister i landet. Leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand samarbeidet under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand. Dette samarbeidet har fortsatt i 2012 og Gatejuristen Kristiansand har fått god hjelp fra Oslo kontoret, både faglig og administrativt. MÅLSETTING Gatejuristen arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet til rusavhengige. Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjon sine visjoner og verdigrunnlag. Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp av høy kvalitet til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for gruppen, ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Videre vil gatejuristen bruke sine erfaringer til å jobbe rettspolitisk. Vi ønsker å påvirke utformingen og praktiseringen av regelverket. I tillegg håper vi å jobbe aktivt med informasjon til klientene, pårørende og andre som jobber med rusavhengige. Gatejuristen Kristiansand har som målsetting å bygge opp et godt miljø for frivillig arbeid, der man blir en del av et fellesskap med høy faglig kompetanse. På denne måten får klientene våre bistand av høy faglig kvalitet, samtidig som advokaters og juristers samfunnsansvar blir synliggjort var det første året Gatejuristen Kristiansand var i ordinær drift. Målet for 2012 var å få etablert og gjort tiltaket enda bedre kjent hos målgruppen og hjelpeapparatet rundt. På sikt håper Gatejuristen Kristiansand å kunne ansette en person til. Mye av det arbeidet vi gjør må gjøres på dagtid og de fleste av våre frivillige jobber for oss på kveldstid. Det blir derfor mange oppgaver på en ansatt. Videre vil vi med to faste ansatte bli mindre sårbare, og vi vil ha mulighet til å holde åpent i ferier og ved sykdom. 3

4 KAPITTEL 2 ORGANISERING Gatejuristen Kristiansand er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK). Kirkens Bymisjon Kristiansand har et godt rykte, dette har hatt stor betydning for Gatejuristen sitt samarbeid med eksterne aktører. Organisatorisk har Gatejuristen siden oppstart ligget inn under virksomheten Natthjemmet. Høsten 2012 ble det foretatt organisasjonsjusteringer i SKBK. For Gatejuristen ble dette en formell justering uten praktisk betydning. Virksomheten Natthjemmet, som omfattet tiltakene Natthjemmet og Gatejuristen, byttet navn til Gatenært. For Gatejuristen innebærer dette at Gatejuristen nå ligger inn under virksomheten Gatenært, jf. organisasjonskart Som tidligere er Jenny-Ann Høgeli virksomhetsleder for Natthjemmet og Gatejuristen. Gatejuristen samlokaliserer fremdeles med Batteriet, et annet tiltak under SKBK. Vi benytter oss av SKBK sine støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT-tjenester. Dette er en stor fordel. I tillegg har SKBK høsten 2012 ansatt ny samfunnskontakt og frivillig-leder. Disse funksjonene er overordnede funksjoner som skal serve alle tiltakene i SKBK, jf. organisasjonskart. Dette har ført til at Gatejuristen har fått bistand på disse områdene. Liv Jorunn Hovda er ansatt som leder av Gatejuristen Kristiansand i 100% stilling. Leder har ansvaret for den daglige driften og har det faglige ansvaret. DRIFT I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Gatejuristen tilstreber seg høy kvalitet. Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Saksbehandlingssystemet er lagt opp slik at den enkelte frivillige kan koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode som de mottar på sms. Se kapittel 4 for nærmere beskrivelse av driften. FRIVILLIGE Gatejuristen Kristiansand har pr. d.d. 9 jurister og advokater som arbeider frivillig for Gatejuristen. Dette fungerer bra og det er ingen planer om å utvide dette antallet med det første. I løpet av 2012 har 2 frivillige sluttet pga. manglende kapasitet. Disse er erstattet med 4 nye frivillige. I forhold til 2011 er antall frivillige økt fra 7 til 9 i Våren 2012 ble det noen små endringer i det frivillige arbeidet. Endringene er foretatt ut fra ønske fra de frivillige selv. Det har vært viktig for Gatejuristen å høre på de frivilliges ønsker og tilpasse arbeidet slik at de frivillige kan fortsette i Gatejuristen. Dette for å unngå for mye utskiftning av frivillige da det er ressurskrevende med for stor «gjennomtrekk» av frivillige. 4

5 Siden våren 2012 har de frivillige kunne velge mellom følgende arbeid/ innsats i Gatejuristen: 1. Delta på saksmottak + saksbehandling 2. Skrivebordsfrivillig kun saksbehandling 3. Saksmottaksfrivillig - kun delta på saksmottak Pr. d.d. er 3 av de frivillige skrivebordsfrivillige, 1 deltar kun på saksmottak, de øvrige er med på saksmottak og saksbehandler enkeltsaker. I tillegg tilpasses den frivilliges arbeid etter den enkeltes kapasitet Tilbakemeldingen fra de frivillige er at dette fungerer bra. Det er derfor ingen planer om å endre denne praksisen. De frivillige arbeider innefor ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett innehar en bred kompetanse. Flesteparten av de frivillige jobber som advokater til daglig og de øvrige arbeider innen det private næringsliv eller offentlig forvaltning. Vinteren 2012 ble det arrangert en intern fagkveld/ kurs for de frivillige. Dette var en kombinasjon av sosialt samvær og fag. Tidligere Byombud, Kim Gronert, sto for det faglige innholdet. I ettertid ble det søkt Advokatforeningen om godkjenning av kurset, noe som ble gitt I tillegg ble det arrangert julelunsj for de frivillige i november Frivillige i 2012: Jill Akselsen Harald Martens Kjell Rune Holvik Bjørge Tveito Rita Charlotte Lid Åse Johnsen Drabløs Gisle Johnson Silje Årnes Ragnhild Jørgensen De frivillige i Gatejuristen Kristiansand har til sammen arbeidet 230 timer i

6 KAPITTEL 3 SAMARBEID MED GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristen Kristiansand er en del av gatejuristnettverket i Norge. Samarbeidet med de øvrige gatejuristene har vært godt og konstruktivt i Det har vært spesielt nyttig å kunne ringe de øvrige kontorene vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker. I 2012 har Gatejuristen Kristiansand deltatt i 2 nettverksmøter hvor felles problemstillinger og felles utfordringer er blitt drøftet. Dette er nyttige møter både faglig og sosialt da Gatejuristen Kristiansand bare har 1 ansatt. Høsten 2012 ble mye av tiden brukt til å skaffe økonomiske ressurser for å sikre videre drift i I denne prosessen var Gatejuristen Oslo en viktig rådgiver (dette kommenteres nærmere under kapittel 6). PROFILERING Gatejuristen Kristiansand har i sitt første driftsår ikke hatt kapasitet til å fokusere på profilering. Gatejuristen har vært omtalt i media 1 gang hvor leder for Gatejuristen ble intervjuet av gateavisen «Klar». 6

7 KAPITTEL 4 NÆRMERE OM DRIFT Saksmottak Da Gatejuristen åpnet opp for klienter ble det etablerte 2 faste saksmottak per uke: 1. Tirsdager kl. 16:30 18:30 på gatejuristkontoret i Tordenskjoldsgt Onsdager kl på Møteplass, kommunens lavterskeltilbud for rusavhengige. I 2012 fortsatte vi med denne modellen. Utover vinteren 2012 så vi at det var begrenset med klienter som kom innom saksmottaket på tirsdag ettermiddag/ kveld slik at frivillig og leder ble stort sett sittende alene. Når det gjaldt onsdag formiddag var tilfanget av klienter noe bedre, men allikevel begrenset. Det var imidlertid viktig å prøve modellen ut før en evt. endret. Dette da det erfaringsmessig er utfordrende å etablere nye tiltak overfor Gatejuristens målgruppe. Etter påske 2012 fant vi imidlertid ut at det var dårlig utnyttelse av ressurser, og da spesielt den frivillige ressursen. Ordningen med saksmottak ble evaluert, og løsningen ble å etablere oppsøkende saksmottak. Fra mai 2012 ble saksmottakene på tirsdag ettermiddag/ kveld flyttet ut i de ulike rusboligene i kommunen. Videre ble saksmottakene redusert til 2. hver tirsdag. Tidspunktet er det samme. I forhold til saksmottakene på onsdag formiddag er disse blitt fordelt som følger: onsdag i mnd. saksmottak på Møteplass / SOFOT 2. Siste onsdag i mnd saksmottak under Bymisjonens onsdagskafe 3. 1 onsdag i mnd. saksmottak i fengselet (begynte januar 2013) Erfaringene hittil er at Gatejuristen når langt flere med denne løsningen. Både ansatte ved boligene og beboere er svært fornøyde med at vi kommer ut. De frivillige som er med på saksmottak gir uttrykk for at det er spennende og interessant å komme ut i klientenes miljø. I tillegg blir Gatejuristen mer oppsøkende i sitt arbeid. Omleggingen av saksmottakene har vært positive og det er ingen planer om å gjøre nye endringer for Saksbehandling Gatejuristen jobber etter en 2-person strategi. Dette vil si at det er alltid 2 personer tilstede på saksmottak. Dette medfører kvalitetssikring av saksbehandlingen, samt gir en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehagelige situasjoner. Utgangspunkete er at den frivillige som er med på saksmottaket får ansvar for saken videre. Dersom saken haster og det trengs oppfølging på dagtid følger ansatt i Gatejuristen (les: leder for Gatejuristen) saken opp videre. Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Saksbehandlingssystemet er lagt opp slik at den enkelte frivillige kan koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode som de mottar på sms. 7

8 Gatejuristens henvendelser deles i to kategorier, veiledningssaker og representasjonssaker. Veiledningssaker I veiledningssaker gir Gatejuristen muntlig eller skriftlig juridisk råd til klienten. I disse sakene tas det ikke kontakt med motparten. Gatejuristen prøver å gi rådgivning slik at klienten selv kan ta aktivt del i sin egne juridiske problemer. Dette er ikke alltid like effektivt. Klienten har ofte vært i kontakt med motparten før uten at problemet er løst. Mange har dårlige erfaringer med henvendelser til hjelpeapparatet og mange rusavhengige har problemer med å holde avtaler. Dette betyr at selv de enkle juridiske saker ofte vil ta lengre tid enn det ville tatt for andre. Representasjonssaker I representasjonssaker tar Gatejuristen kontakt med klientens motpart. I disse sakene innhenter gatejuristen fullmakt fra klienten. Eksempler på representasjonssaker kan være søknader, klager, inkassosaker osv. SAMARBEID MED HJELPEAPPARATETET OG ANDRE Gatejuristen ser nytten og verdien av et tett og godt samarbeid med hjelpeapparatet rundt gatejuristens målgruppe. Både innenfor det offentlige og det private. I 2012 har vi merket at Gatejuristen har blitt bedre kjent da henvendelsene fra hjelpeapparatet har økt, samt at hjelpeapparatet har henvist klienter videre til oss. Ut fra dette ser vi at det er viktig at hjelpeapparatet rundt målgruppen vet om vårt tilbud. Endringen av måten saksmottakene gjennomføres på har ført til et tettere samarbeid med både det kommunale og det private hjelpeapparatet rundt vår målgruppe. Foruten de aktørene som arbeider direkte inn mot med gatejuristen målgruppe har det vært samarbeid med Pasient- og brukerombudet, Advokatforeningen Vest Agder Krets, Helse- og sosial direktøren i Kristiansand kommune, Fylkesmannen Vest Agder, Kristiansand fengsel, det politiske miljøet i Kristiansand kommune. 8

9 OPPSUMMERING, MÅLSETTINGER OG UTFORDRINGER Gatejuristen Kristiansand sitt første driftsår har vært positivt. Vi ser at Gatejuristen har blitt bedre kjent og antall saker har økt jevnt. Gatejuristen har i 2012 mottatt 94 saker fordelt på 68 klienter. Av disse er 16 kvinner og 52 menn. Det ble en merkbar endring i sakstilfanget på saksmottakene etter at gjennomføringen av saksmottakene ble lagt om. I forhold til de enkelte sakene har en begynt å få resultater. Det gledelige er at en i flere saker ser at Gatejuristen har fått medhold på klientens vegne. Gatejuristen Kristiansand har i løpet av sitt første driftsår fått et godt «fotfeste» i Kristiansand. Gatejuristen er imidlertid enda i en etableringsfase og ser at det er viktig at vi hele tiden er villige til å endre og tilpasse oss målgruppens, og byens behov, jf. endring av saksmottak. Antall frivillige har holdt seg stabilt i hele Dette har medført forutsigbarhet ift. driften. Pr var det 9 frivillige advokater og jurister i Gatejuristen, og frivillig-gruppen fungerer godt. Endringene som ble foretatt ift. det frivillige arbeidet er vellykket, jf. under kap. 2. Det er ingen planer om å gjøre endringer i det frivillige arbeidet i Det er gjennomført 33 saksmottak på kveldstid hvor frivillige har deltatt. De frivillige har i 2012 lagt ned ca timer frivillig arbeid. Gatejuristen ser at det er sårbart og bare ha 1 ansatt. Dette er både ift. saksbehandling og tilgjengelighet. Kontoret må stenge i ferier og det blir stående ubemannet ved sykdom. Sommeren 2012 var kontoret stengt i 5 uker på grunn av ferieavvikling og høsten 2012 var kontoret stengt 3 uker pga. sykdom. Frem til nå har 1 ansatt greid og holde unna sakene. Fortsetter saksmengden å vokse i samme tempo som det har gjort i 2012 vil det bli for stor saksmengde for 1 ansatt å håndtere. En løsning er å øke antall frivillige ift. saksbehandling, men dette vil også medføre mer administrativt arbeid, som igjen vil gå på bekostning av klientkontakt, det administrative arbeidet i Gatejuristen m.m. Vi ser derfor at en forsvarlig drift som sådan forutsetter 2 lønnede medarbeidere, minimum 1,5 stillinger. I 2013 vil Gatejuristen gjennom Bymisjonen få 1 frivillig medarbeider som skal hjelpe med forefallende kontorarbeid. Dette vil forhåpentlig lette arbeidspresset i Gatejuristen. Dette løser imidlertid ikke saksbehandlingsbyrden. På sikt vil det arbeides for å få ansatt 1 jurist i minimum 50% stilling. I 2012 har Gatejuristen Kristiansand kun hatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet. Det ble derfor et underskudd for Gatejuristen i Til tross for stramme økonomiske rammer har Gatejuristen klart å holde en forsvarlig drift. Høsten 2012 ble det meste av tiden brukt til å sikre økonomien for Gatejuristen. Dette så en gikk på bekostning av behandling av enkeltsaker. Nye søknadskriterier og ny søknadsprosess for støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet medførte usikkerhet ift. videre støtte. Gatejuristens største utfordring i 2012 var den økonomiske situasjonen, se mer under økonomi og drift, kap. 6. 9

10 KAPITTEL 5 STATISTIKK Gatejuristen har i 2012 tatt inn 94 saker fordelt på 68 klienter. Tabellene og illustrasjonene nedenfor bygger på opplysninger innhentet av saksbehandler i den aktuelle saken. I noen tilfeller mangler vi opplysninger om klienten. Dette skyldes enten at opplysningene ikke er blitt etterspurt, eller at klienten ikke har ønsket eller vært i stand til å gi opplysningene. I disse tilfellene vil det stå ikke oppgitt. Antall saker fordelt på sakstyper: 53 saker er representasjons-saker, dvs. at Gatejuristen har representert klienten overfor motparten, 25 saker er veiledningssaker, 6 saker er overført advokat og 7 saker er henvist til andre instanser/ hjelpetiltak. Sakene som er overført til advokat er saker hvor klient tilfredsstiller vilkårene for å motta offentlig fri rettshjelp. Andre instanser/ tiltak det er henvist til er Pasient- og brukerombudet, kommunens gjeldsordningskontor, Konfliktrådet, Bymisjonen, Kommunen/ NAV. 10

11 Antall saker fordelt på saksområder: Erstatning/ forsikring utgjorde i 2012 den største saksgruppen med 23 saker. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig vederlagserstatning/ oppreisning. Saker vedrørende gjeld er den nest største gruppen. Vi ser at gjeld ofte henger sammen med andre juridiske problemer klienten har. For eksempel tvangssalg av eiendom, mislighold av husleiebetaling, utkastelse. 11

12 Antall saker fordelt på mottakssted: De fleste sakene Gatejuristen tok inn før sommeren kom inn ved at klient møtte opp på kontoret. Som regel var det avtalt tid i forkant ved at klient hadde ringt Gatejuristen og bedt om et møte. Etter sommeren har antall saker mottatt ved oppsøkende virksomhet økt. Dette skyldes at saksmottakene ble oppsøkende fra våren Totalt sett ser en at det har kommet inn ca. like mange saker ved oppsøkende virksomhet og ved at klient har møtt opp på kontoret. De fleste sakene som har kommet inn ved offentlig og privat værested har kommet inn i forbindelse med oppsøkende saksmottak ute på de ulike rusboligene i Kristiansand. Dette er Natthjemmet, Blå Kors, Ægirsvei, Setesdalsveien, Kvinneboligen KF, samt saksmottak på «Møteplass», kommunens lavterskeltilbud på dagtid. 12

13 Antall saker fordelt på mottaksmåned: Som nevnt ovenfor har Gatejuristen mottatt 94 saker i I gjennomsnitt er dette 7,8 saker pr. mnd. Gatejuristen har hatt en jevn pågang av saker hele året. I store deler av juni og juli var kontoret stengt pga. 5 ukers ferieavvikling. I august/ september var kontoret stengt 3 uker pga. sykdom. I desember deltok leder for Gatejuristen i Kirkens Bymisjons fellesarrangementer samt at juleferien i 2012 var lang. Dette har gitt utslag i at antall innkomne saker disse månedene har vært lavere enn øvrige mnd. 13

14 Klientens kjennskap til Gatejuristen: Vi ser at klientenes kjennskap til Gatejuristen kommer fra flere hold. Det offentlige utgjør den største gruppen, her har klienten blitt henvist videre fra ARA (Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (SSHF), Kristiansand kommune/ NAV. «Annet» utgjør den nest største gruppen. Dette er klienter som har fått kjennskap til Gatejuristen via det private hjelpeapparatet. Her kan nevnes Kirkens Bymisjon, Natthjemmet, Blå Kors, FOS (Filadelfia Omsorgssenter), Shalam, ProLar, Way Back, Varodd. Dette viser at det er viktig å ha et tett samarbeid med både det det offentlige og private. Videre ser vi at vi gjennom oppsøkende saksmottak har nådd ut til mange som kanskje ellers ikke ville ha tatt kontakt med oss. Under kategorien «Brukt gatejuristen før», faller tidligere klienter hos Gatejuristen Kristiansand, eller klienter som har brukt Gatejuristen andre steder i landet. 14

15 Kjønn fordelt på antall klienter: Av 68 klienter er 16 kvinner og 52 menn. Vi ser at det er langt flere menn som har benyttet seg av Gatejuristen enn det er kvinner. En årsak er at de oppsøkende saksmottakene vi har ute på rusboligene i Kristiansand kommune stort sett er boliger for menn. Det er kun Kvinneboligen KF75 som er ren bolig for kvinner. Nødboligene i Ægirsvei huser både kvinner og menn, men størsteparten er allikevel menn. Kvinnene som har tatt kontakt med Gatejuristen er enten blitt henvist via hjelpeapparatet eller de egenhendig har tatt kontakt via telefon og bedt om et møte. Gatejuristen ser det som en utfordring å treffe kvinnene da vi antar at kvinnelige rusavhengige har et like stort behov for juridisk bistand som menn. Alder fordelt på antall klienter: Hovedtyngden av Gatejuristens klienter er mellom år. Dette samsvarer med klientmassen til de øvrige gatejuristene i landet. 15

16 4 av gatejuristens 68 klienter var født i 1990 eller yngre. Vi ser at mennesker i den yngste aldersgruppen er vanskelig å nå gjennom det ordinære oppsøkende arbeidet. Vi regner derfor med at disse tallene bare viser en brøkdel av dem i denne aldersgruppen som trenger juridisk hjelp. I tillegg til kvinnene er en av våre utfordringer å nå ut til denne aldersgruppen. Erfaringsmessig vil det være lettere å hjelpe en klient på «rett kjøl» dersom boligsituasjonen og inntektssituasjonen stabiliseres i ung alder. Inntektsgrunnlag fordelt på antall klienter: Tallene beror på klientens egne opplysninger om inntekt og gjelder bare offisielle/ lovlige inntektskilder. Ytelsen uføretrygd er det hyppigste forekommende inntektsgrunnlaget. Av 68 klienter har 31 oppgitt at uføretrygd er hovedinntektskilden. Videre har en stor andel oppgitt at de mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette må nok ses i sammenheng med den store andelen av klienter «I behandling/ tidligere rusavhengig». Under denne gruppen er det mange av klientene som var/ er under behandling og derfor mottar AAP. 16

17 Klientens bosted: Ved spørsmål om bosted er utgangspunktet den adressen klienten har oppgitt ved førstegangs henvendelse til Gatejuristen. Det er derfor ikke nødvendigvis samsvar mellom bostedsadresse, folkeregistrert adresse og postadresse. Hovedtyngden av henvendelser kommer fra personer bosatt i Kristiansand kommune. Statistikken viser imidlertid at Gatejuristen har mottatt saker fra klienter bosatt både i hele Vest Agder og Aust Agder. Kategorien UFB omfatter klienter som ikke har noen plass å bo/ har ikke egen bostedsadresse. Klienter som er i fengsel eller bor på midlertidige botilbud er ikke registrert som UFB, men har blitt registrert med den adressen de hadde da de tok kontakt med Gatejuristen. En klient kan derfor ha byttet bo-status mellom første og «andre» gang han/ hun har vært i kontakt med Gatejuristen. 17

18 Målgruppe fordelt på antall klienter: Vi ser at antall klienter er ganske likt fordelt innenfor de 2 kategoriene målgruppen er inndelt i. 36 klienter er rusavhengige, dvs. at de er i aktiv rus. 32 klienter er «i behandling/ tidligere rusavhengig». I behandling omfatter både klienter som er i LAR og klienter som er i etterverns-behandling, eller annen oppfølging av rusomsorgen. Bildet er ikke helt entydig da det er en kjent sak at mange som er i LAR behandling også har et sidemisbruk. «Utenfor målgruppen» omfatter henvendelser fra personer som ikke faller inn under de 2 ovenfor nevnte kategoriene. Dette er ren psykiatri, aleneforeldre, innvandrere, pårørende til rusavhengige eller personer som tror at Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til alle. Gatejuristen synes det er viktig at alle får hjelp. Personene i denne gruppen er som regel blitt henvist videre til andre rettshjelpstiltak som JussBuss, Jurk, Advokatvakten, Pasien- og brukerombudet, NAV, eller til advokat. Klientens nasjonalitet: Norsk 92 Annet 2 Tabellen viser at, bortsett fra 1 klient, var alle klientene norske statsborgere. Erfaringer fra andre gatejurister og tilbakemeldinger fra andre rettshjelpstiltak tyder på at det er generelt vanskelig å nå ut til rusavhengige med ikke-vestlig bakgrunn. I noen kulturer er rusavhengighet forbundet med stor skam. Språk-barrierer kan også ha en medvirkende årsak til at antall utenlandske klienter er lavt. 18

19 KAPITTEL 6 ØKONOMI OG DRIFT Budsjettet for 2012 var på kr. 1,1 mill. I 2012 har Gatejuristen Kristiansand kun hatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet. Gatejuristen trodde lenge at Kristiansand kommune ville bidra økonomisk også i Da kommunen sa nei ble det besluttet at Kirkens Bymisjon Kristiansand skulle gå inn og dekke et evt. underskudd. Det ble samtidig gitt tilbakemelding på at Kirkens Bymisjon ikke kunne fortsette å dekke et evt. underskudd i Gatejuristen. Fortsatt drift i 2013 forutsatte at Gatejuristen måtte være fullfinansiert. Usikkerheten rundt det økonomiske har preget driften av Gatejuristen i Både i forhold til fremtidig planlegging og økonomisk spillerom. Til tross for stramme økonomiske rammer har Gatejuristen klart å holde en forsvarlig drift. Høsten 2012 ble det meste av tiden brukt til å sikre økonomien for Gatejuristen. Gatejuristen sammen med Kirkens Bymisjon hadde flere møter med Kristiansand kommune v/ ordføreren og Kristiansand kommune ved helse- og sosialdirektørens kontor og NAV. I denne prosessen fikk Gatejuristen Kristiansand råd og veiledning fra Gatejuristen Oslo, samt at tidligere styremedlem i SKBK, advokat Ståle Myhre bisto i møtene med politikere og kommunen/ NAV. I desember 2012 fikk Gatejuristen den gledelige nyheten at Kristiansand kommune bevilget kr ,- til drift av kontoret. Vi ser at målrettet arbeid til slutt ga resultat, men det ble brukt mye tid og ressurser på å sikre økonomien. Vi ser i ettertid at dette har gått utover den øvrige driften av kontoret og klientene. Fremover vil det bli jobbet for å få en mer stabil og forutsigbar økonomi for Gatejuristen. I 2012 ble det søkt om støtte fra ulike fond og legater, bla. Sparebanken Sør og Eckbos legat. Fra Sparebanken Sør mottok Gatejuristen kr ,- til juridisk bibliotek. Fra Eckbos legat mottok Gatejuristen kr ,- til drift i

20 Budsjett og regnskap for Gatejuristen Kristiansand 2012 Inntekter Budsjett Regnskap (*) Justisdepartementet Kristiansand kommune Gave Sum driftsinntekter Utgifter Budsjett Regnskap(*) Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Kontorutstyr Administrasjonskostnader Kurs og reise Kontorrekvisita Forsikringer telefon og porto Sosiale velferdstiltak frivillige Andre utgifter; revisor, regnskapsfører, markedsføring Sum kostnader Resultat (*) Ikke godkjent revidert regnskap. Regnskapet vil bli godkjent av SKBKs styre og revisor i mars En antar at endringene i regnskapet vil være minimale 20

21 Gatejuristen Kristiansand gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 6. september Denne rapporten beskriver Gatejuristen første hele driftsår, våre viktigste resultater i Rapporten knytter kommentarer til hvilke utfordringer vi står ovenfor i det videre arbeidet og målsettinger for Dessuten innholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap. 21

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer