Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand"

Transkript

1 Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

2 FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september Gatejuristen Kristiansand er nå etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften av kontoret det første hele driftsåret. Vårt oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige, dvs. å hjelpe dem til å løse sine problemer av juridisk art, enten det gjelder i forhold til det offentlige eller i forhold til viktige livs områder. Kjernevirksomheten er å gi gratis rettshjelp til enkeltpersoner. Vi er oppsøkende og benytter frivillige jurister og advokater. Med dette når vi grupper som den tradisjonelle rettshjelpen ikke når, og som ellers ville stått uten juridisk hjelp. Gatejuristen har i 2012 mottatt 94 saker fordelt på 68 klienter. Av disse er 16 kvinner og 52 menn. Det er gjennomført 33 saksmottak på kveldstid hvor frivillige har deltatt. De frivillige har i 2012 lagt ned ca timer frivillig arbeid. Av disse har 66 timer vært i forbindelse med saksmottak. Resterende timer er saksbehandling. Vi ønsker å takke alle som på en eller annen måte har bidratt til at Gatejuristen Kristiansand kan fortsette sitt arbeid. Vi takker for godt samarbeid med de andre gatejuristkontorene og vi er glade for at Justisdepartementet ser at Gatejuristens arbeid er viktig.. Vi er takknemlige for den oppslutningen og det samarbeidet Gatejuristen Kristiansand har fått i det juridiske miljøet i byen, med de enkelte advokater og med Advokatforeningen Vest Agder krets, og i det offentlige hjelpeapparatet. Ikke minst vil vi takke de frivillige for at de bruker av sin tid i Gatejuristen. Den frivillige innsatsen er en viktig ressurs. De frivilliges innstats bidrar til at mennesker i en vanskelig livssituasjon kan motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Jo lenger ned de ressursfattige personene befinner seg på den sosiale rangstigen, desto større er behovene. Rettssituasjonen for denne gruppen kjennetegnes av at de sliter med og nå frem til retten, og mangler kunnskap som kan bidra til å knytte egne problemer til rettslige løsningsstrategier. (professor Knut Papendorf) Kristiansand 5. februar 2013 Liv Jorunn Hovda Leder Gatejuristen Kristiansand 2

3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. Gatejuristen Oslo har et eget starthjelp-prosjekt for å etablere flere gatejurister i landet. Leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand samarbeidet under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand. Dette samarbeidet har fortsatt i 2012 og Gatejuristen Kristiansand har fått god hjelp fra Oslo kontoret, både faglig og administrativt. MÅLSETTING Gatejuristen arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet til rusavhengige. Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjon sine visjoner og verdigrunnlag. Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp av høy kvalitet til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for gruppen, ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Videre vil gatejuristen bruke sine erfaringer til å jobbe rettspolitisk. Vi ønsker å påvirke utformingen og praktiseringen av regelverket. I tillegg håper vi å jobbe aktivt med informasjon til klientene, pårørende og andre som jobber med rusavhengige. Gatejuristen Kristiansand har som målsetting å bygge opp et godt miljø for frivillig arbeid, der man blir en del av et fellesskap med høy faglig kompetanse. På denne måten får klientene våre bistand av høy faglig kvalitet, samtidig som advokaters og juristers samfunnsansvar blir synliggjort var det første året Gatejuristen Kristiansand var i ordinær drift. Målet for 2012 var å få etablert og gjort tiltaket enda bedre kjent hos målgruppen og hjelpeapparatet rundt. På sikt håper Gatejuristen Kristiansand å kunne ansette en person til. Mye av det arbeidet vi gjør må gjøres på dagtid og de fleste av våre frivillige jobber for oss på kveldstid. Det blir derfor mange oppgaver på en ansatt. Videre vil vi med to faste ansatte bli mindre sårbare, og vi vil ha mulighet til å holde åpent i ferier og ved sykdom. 3

4 KAPITTEL 2 ORGANISERING Gatejuristen Kristiansand er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK). Kirkens Bymisjon Kristiansand har et godt rykte, dette har hatt stor betydning for Gatejuristen sitt samarbeid med eksterne aktører. Organisatorisk har Gatejuristen siden oppstart ligget inn under virksomheten Natthjemmet. Høsten 2012 ble det foretatt organisasjonsjusteringer i SKBK. For Gatejuristen ble dette en formell justering uten praktisk betydning. Virksomheten Natthjemmet, som omfattet tiltakene Natthjemmet og Gatejuristen, byttet navn til Gatenært. For Gatejuristen innebærer dette at Gatejuristen nå ligger inn under virksomheten Gatenært, jf. organisasjonskart Som tidligere er Jenny-Ann Høgeli virksomhetsleder for Natthjemmet og Gatejuristen. Gatejuristen samlokaliserer fremdeles med Batteriet, et annet tiltak under SKBK. Vi benytter oss av SKBK sine støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT-tjenester. Dette er en stor fordel. I tillegg har SKBK høsten 2012 ansatt ny samfunnskontakt og frivillig-leder. Disse funksjonene er overordnede funksjoner som skal serve alle tiltakene i SKBK, jf. organisasjonskart. Dette har ført til at Gatejuristen har fått bistand på disse områdene. Liv Jorunn Hovda er ansatt som leder av Gatejuristen Kristiansand i 100% stilling. Leder har ansvaret for den daglige driften og har det faglige ansvaret. DRIFT I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Gatejuristen tilstreber seg høy kvalitet. Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Saksbehandlingssystemet er lagt opp slik at den enkelte frivillige kan koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode som de mottar på sms. Se kapittel 4 for nærmere beskrivelse av driften. FRIVILLIGE Gatejuristen Kristiansand har pr. d.d. 9 jurister og advokater som arbeider frivillig for Gatejuristen. Dette fungerer bra og det er ingen planer om å utvide dette antallet med det første. I løpet av 2012 har 2 frivillige sluttet pga. manglende kapasitet. Disse er erstattet med 4 nye frivillige. I forhold til 2011 er antall frivillige økt fra 7 til 9 i Våren 2012 ble det noen små endringer i det frivillige arbeidet. Endringene er foretatt ut fra ønske fra de frivillige selv. Det har vært viktig for Gatejuristen å høre på de frivilliges ønsker og tilpasse arbeidet slik at de frivillige kan fortsette i Gatejuristen. Dette for å unngå for mye utskiftning av frivillige da det er ressurskrevende med for stor «gjennomtrekk» av frivillige. 4

5 Siden våren 2012 har de frivillige kunne velge mellom følgende arbeid/ innsats i Gatejuristen: 1. Delta på saksmottak + saksbehandling 2. Skrivebordsfrivillig kun saksbehandling 3. Saksmottaksfrivillig - kun delta på saksmottak Pr. d.d. er 3 av de frivillige skrivebordsfrivillige, 1 deltar kun på saksmottak, de øvrige er med på saksmottak og saksbehandler enkeltsaker. I tillegg tilpasses den frivilliges arbeid etter den enkeltes kapasitet Tilbakemeldingen fra de frivillige er at dette fungerer bra. Det er derfor ingen planer om å endre denne praksisen. De frivillige arbeider innefor ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett innehar en bred kompetanse. Flesteparten av de frivillige jobber som advokater til daglig og de øvrige arbeider innen det private næringsliv eller offentlig forvaltning. Vinteren 2012 ble det arrangert en intern fagkveld/ kurs for de frivillige. Dette var en kombinasjon av sosialt samvær og fag. Tidligere Byombud, Kim Gronert, sto for det faglige innholdet. I ettertid ble det søkt Advokatforeningen om godkjenning av kurset, noe som ble gitt I tillegg ble det arrangert julelunsj for de frivillige i november Frivillige i 2012: Jill Akselsen Harald Martens Kjell Rune Holvik Bjørge Tveito Rita Charlotte Lid Åse Johnsen Drabløs Gisle Johnson Silje Årnes Ragnhild Jørgensen De frivillige i Gatejuristen Kristiansand har til sammen arbeidet 230 timer i

6 KAPITTEL 3 SAMARBEID MED GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristen Kristiansand er en del av gatejuristnettverket i Norge. Samarbeidet med de øvrige gatejuristene har vært godt og konstruktivt i Det har vært spesielt nyttig å kunne ringe de øvrige kontorene vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker. I 2012 har Gatejuristen Kristiansand deltatt i 2 nettverksmøter hvor felles problemstillinger og felles utfordringer er blitt drøftet. Dette er nyttige møter både faglig og sosialt da Gatejuristen Kristiansand bare har 1 ansatt. Høsten 2012 ble mye av tiden brukt til å skaffe økonomiske ressurser for å sikre videre drift i I denne prosessen var Gatejuristen Oslo en viktig rådgiver (dette kommenteres nærmere under kapittel 6). PROFILERING Gatejuristen Kristiansand har i sitt første driftsår ikke hatt kapasitet til å fokusere på profilering. Gatejuristen har vært omtalt i media 1 gang hvor leder for Gatejuristen ble intervjuet av gateavisen «Klar». 6

7 KAPITTEL 4 NÆRMERE OM DRIFT Saksmottak Da Gatejuristen åpnet opp for klienter ble det etablerte 2 faste saksmottak per uke: 1. Tirsdager kl. 16:30 18:30 på gatejuristkontoret i Tordenskjoldsgt Onsdager kl på Møteplass, kommunens lavterskeltilbud for rusavhengige. I 2012 fortsatte vi med denne modellen. Utover vinteren 2012 så vi at det var begrenset med klienter som kom innom saksmottaket på tirsdag ettermiddag/ kveld slik at frivillig og leder ble stort sett sittende alene. Når det gjaldt onsdag formiddag var tilfanget av klienter noe bedre, men allikevel begrenset. Det var imidlertid viktig å prøve modellen ut før en evt. endret. Dette da det erfaringsmessig er utfordrende å etablere nye tiltak overfor Gatejuristens målgruppe. Etter påske 2012 fant vi imidlertid ut at det var dårlig utnyttelse av ressurser, og da spesielt den frivillige ressursen. Ordningen med saksmottak ble evaluert, og løsningen ble å etablere oppsøkende saksmottak. Fra mai 2012 ble saksmottakene på tirsdag ettermiddag/ kveld flyttet ut i de ulike rusboligene i kommunen. Videre ble saksmottakene redusert til 2. hver tirsdag. Tidspunktet er det samme. I forhold til saksmottakene på onsdag formiddag er disse blitt fordelt som følger: onsdag i mnd. saksmottak på Møteplass / SOFOT 2. Siste onsdag i mnd saksmottak under Bymisjonens onsdagskafe 3. 1 onsdag i mnd. saksmottak i fengselet (begynte januar 2013) Erfaringene hittil er at Gatejuristen når langt flere med denne løsningen. Både ansatte ved boligene og beboere er svært fornøyde med at vi kommer ut. De frivillige som er med på saksmottak gir uttrykk for at det er spennende og interessant å komme ut i klientenes miljø. I tillegg blir Gatejuristen mer oppsøkende i sitt arbeid. Omleggingen av saksmottakene har vært positive og det er ingen planer om å gjøre nye endringer for Saksbehandling Gatejuristen jobber etter en 2-person strategi. Dette vil si at det er alltid 2 personer tilstede på saksmottak. Dette medfører kvalitetssikring av saksbehandlingen, samt gir en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehagelige situasjoner. Utgangspunkete er at den frivillige som er med på saksmottaket får ansvar for saken videre. Dersom saken haster og det trengs oppfølging på dagtid følger ansatt i Gatejuristen (les: leder for Gatejuristen) saken opp videre. Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Saksbehandlingssystemet er lagt opp slik at den enkelte frivillige kan koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode som de mottar på sms. 7

8 Gatejuristens henvendelser deles i to kategorier, veiledningssaker og representasjonssaker. Veiledningssaker I veiledningssaker gir Gatejuristen muntlig eller skriftlig juridisk råd til klienten. I disse sakene tas det ikke kontakt med motparten. Gatejuristen prøver å gi rådgivning slik at klienten selv kan ta aktivt del i sin egne juridiske problemer. Dette er ikke alltid like effektivt. Klienten har ofte vært i kontakt med motparten før uten at problemet er løst. Mange har dårlige erfaringer med henvendelser til hjelpeapparatet og mange rusavhengige har problemer med å holde avtaler. Dette betyr at selv de enkle juridiske saker ofte vil ta lengre tid enn det ville tatt for andre. Representasjonssaker I representasjonssaker tar Gatejuristen kontakt med klientens motpart. I disse sakene innhenter gatejuristen fullmakt fra klienten. Eksempler på representasjonssaker kan være søknader, klager, inkassosaker osv. SAMARBEID MED HJELPEAPPARATETET OG ANDRE Gatejuristen ser nytten og verdien av et tett og godt samarbeid med hjelpeapparatet rundt gatejuristens målgruppe. Både innenfor det offentlige og det private. I 2012 har vi merket at Gatejuristen har blitt bedre kjent da henvendelsene fra hjelpeapparatet har økt, samt at hjelpeapparatet har henvist klienter videre til oss. Ut fra dette ser vi at det er viktig at hjelpeapparatet rundt målgruppen vet om vårt tilbud. Endringen av måten saksmottakene gjennomføres på har ført til et tettere samarbeid med både det kommunale og det private hjelpeapparatet rundt vår målgruppe. Foruten de aktørene som arbeider direkte inn mot med gatejuristen målgruppe har det vært samarbeid med Pasient- og brukerombudet, Advokatforeningen Vest Agder Krets, Helse- og sosial direktøren i Kristiansand kommune, Fylkesmannen Vest Agder, Kristiansand fengsel, det politiske miljøet i Kristiansand kommune. 8

9 OPPSUMMERING, MÅLSETTINGER OG UTFORDRINGER Gatejuristen Kristiansand sitt første driftsår har vært positivt. Vi ser at Gatejuristen har blitt bedre kjent og antall saker har økt jevnt. Gatejuristen har i 2012 mottatt 94 saker fordelt på 68 klienter. Av disse er 16 kvinner og 52 menn. Det ble en merkbar endring i sakstilfanget på saksmottakene etter at gjennomføringen av saksmottakene ble lagt om. I forhold til de enkelte sakene har en begynt å få resultater. Det gledelige er at en i flere saker ser at Gatejuristen har fått medhold på klientens vegne. Gatejuristen Kristiansand har i løpet av sitt første driftsår fått et godt «fotfeste» i Kristiansand. Gatejuristen er imidlertid enda i en etableringsfase og ser at det er viktig at vi hele tiden er villige til å endre og tilpasse oss målgruppens, og byens behov, jf. endring av saksmottak. Antall frivillige har holdt seg stabilt i hele Dette har medført forutsigbarhet ift. driften. Pr var det 9 frivillige advokater og jurister i Gatejuristen, og frivillig-gruppen fungerer godt. Endringene som ble foretatt ift. det frivillige arbeidet er vellykket, jf. under kap. 2. Det er ingen planer om å gjøre endringer i det frivillige arbeidet i Det er gjennomført 33 saksmottak på kveldstid hvor frivillige har deltatt. De frivillige har i 2012 lagt ned ca timer frivillig arbeid. Gatejuristen ser at det er sårbart og bare ha 1 ansatt. Dette er både ift. saksbehandling og tilgjengelighet. Kontoret må stenge i ferier og det blir stående ubemannet ved sykdom. Sommeren 2012 var kontoret stengt i 5 uker på grunn av ferieavvikling og høsten 2012 var kontoret stengt 3 uker pga. sykdom. Frem til nå har 1 ansatt greid og holde unna sakene. Fortsetter saksmengden å vokse i samme tempo som det har gjort i 2012 vil det bli for stor saksmengde for 1 ansatt å håndtere. En løsning er å øke antall frivillige ift. saksbehandling, men dette vil også medføre mer administrativt arbeid, som igjen vil gå på bekostning av klientkontakt, det administrative arbeidet i Gatejuristen m.m. Vi ser derfor at en forsvarlig drift som sådan forutsetter 2 lønnede medarbeidere, minimum 1,5 stillinger. I 2013 vil Gatejuristen gjennom Bymisjonen få 1 frivillig medarbeider som skal hjelpe med forefallende kontorarbeid. Dette vil forhåpentlig lette arbeidspresset i Gatejuristen. Dette løser imidlertid ikke saksbehandlingsbyrden. På sikt vil det arbeides for å få ansatt 1 jurist i minimum 50% stilling. I 2012 har Gatejuristen Kristiansand kun hatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet. Det ble derfor et underskudd for Gatejuristen i Til tross for stramme økonomiske rammer har Gatejuristen klart å holde en forsvarlig drift. Høsten 2012 ble det meste av tiden brukt til å sikre økonomien for Gatejuristen. Dette så en gikk på bekostning av behandling av enkeltsaker. Nye søknadskriterier og ny søknadsprosess for støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet medførte usikkerhet ift. videre støtte. Gatejuristens største utfordring i 2012 var den økonomiske situasjonen, se mer under økonomi og drift, kap. 6. 9

10 KAPITTEL 5 STATISTIKK Gatejuristen har i 2012 tatt inn 94 saker fordelt på 68 klienter. Tabellene og illustrasjonene nedenfor bygger på opplysninger innhentet av saksbehandler i den aktuelle saken. I noen tilfeller mangler vi opplysninger om klienten. Dette skyldes enten at opplysningene ikke er blitt etterspurt, eller at klienten ikke har ønsket eller vært i stand til å gi opplysningene. I disse tilfellene vil det stå ikke oppgitt. Antall saker fordelt på sakstyper: 53 saker er representasjons-saker, dvs. at Gatejuristen har representert klienten overfor motparten, 25 saker er veiledningssaker, 6 saker er overført advokat og 7 saker er henvist til andre instanser/ hjelpetiltak. Sakene som er overført til advokat er saker hvor klient tilfredsstiller vilkårene for å motta offentlig fri rettshjelp. Andre instanser/ tiltak det er henvist til er Pasient- og brukerombudet, kommunens gjeldsordningskontor, Konfliktrådet, Bymisjonen, Kommunen/ NAV. 10

11 Antall saker fordelt på saksområder: Erstatning/ forsikring utgjorde i 2012 den største saksgruppen med 23 saker. Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig vederlagserstatning/ oppreisning. Saker vedrørende gjeld er den nest største gruppen. Vi ser at gjeld ofte henger sammen med andre juridiske problemer klienten har. For eksempel tvangssalg av eiendom, mislighold av husleiebetaling, utkastelse. 11

12 Antall saker fordelt på mottakssted: De fleste sakene Gatejuristen tok inn før sommeren kom inn ved at klient møtte opp på kontoret. Som regel var det avtalt tid i forkant ved at klient hadde ringt Gatejuristen og bedt om et møte. Etter sommeren har antall saker mottatt ved oppsøkende virksomhet økt. Dette skyldes at saksmottakene ble oppsøkende fra våren Totalt sett ser en at det har kommet inn ca. like mange saker ved oppsøkende virksomhet og ved at klient har møtt opp på kontoret. De fleste sakene som har kommet inn ved offentlig og privat værested har kommet inn i forbindelse med oppsøkende saksmottak ute på de ulike rusboligene i Kristiansand. Dette er Natthjemmet, Blå Kors, Ægirsvei, Setesdalsveien, Kvinneboligen KF, samt saksmottak på «Møteplass», kommunens lavterskeltilbud på dagtid. 12

13 Antall saker fordelt på mottaksmåned: Som nevnt ovenfor har Gatejuristen mottatt 94 saker i I gjennomsnitt er dette 7,8 saker pr. mnd. Gatejuristen har hatt en jevn pågang av saker hele året. I store deler av juni og juli var kontoret stengt pga. 5 ukers ferieavvikling. I august/ september var kontoret stengt 3 uker pga. sykdom. I desember deltok leder for Gatejuristen i Kirkens Bymisjons fellesarrangementer samt at juleferien i 2012 var lang. Dette har gitt utslag i at antall innkomne saker disse månedene har vært lavere enn øvrige mnd. 13

14 Klientens kjennskap til Gatejuristen: Vi ser at klientenes kjennskap til Gatejuristen kommer fra flere hold. Det offentlige utgjør den største gruppen, her har klienten blitt henvist videre fra ARA (Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (SSHF), Kristiansand kommune/ NAV. «Annet» utgjør den nest største gruppen. Dette er klienter som har fått kjennskap til Gatejuristen via det private hjelpeapparatet. Her kan nevnes Kirkens Bymisjon, Natthjemmet, Blå Kors, FOS (Filadelfia Omsorgssenter), Shalam, ProLar, Way Back, Varodd. Dette viser at det er viktig å ha et tett samarbeid med både det det offentlige og private. Videre ser vi at vi gjennom oppsøkende saksmottak har nådd ut til mange som kanskje ellers ikke ville ha tatt kontakt med oss. Under kategorien «Brukt gatejuristen før», faller tidligere klienter hos Gatejuristen Kristiansand, eller klienter som har brukt Gatejuristen andre steder i landet. 14

15 Kjønn fordelt på antall klienter: Av 68 klienter er 16 kvinner og 52 menn. Vi ser at det er langt flere menn som har benyttet seg av Gatejuristen enn det er kvinner. En årsak er at de oppsøkende saksmottakene vi har ute på rusboligene i Kristiansand kommune stort sett er boliger for menn. Det er kun Kvinneboligen KF75 som er ren bolig for kvinner. Nødboligene i Ægirsvei huser både kvinner og menn, men størsteparten er allikevel menn. Kvinnene som har tatt kontakt med Gatejuristen er enten blitt henvist via hjelpeapparatet eller de egenhendig har tatt kontakt via telefon og bedt om et møte. Gatejuristen ser det som en utfordring å treffe kvinnene da vi antar at kvinnelige rusavhengige har et like stort behov for juridisk bistand som menn. Alder fordelt på antall klienter: Hovedtyngden av Gatejuristens klienter er mellom år. Dette samsvarer med klientmassen til de øvrige gatejuristene i landet. 15

16 4 av gatejuristens 68 klienter var født i 1990 eller yngre. Vi ser at mennesker i den yngste aldersgruppen er vanskelig å nå gjennom det ordinære oppsøkende arbeidet. Vi regner derfor med at disse tallene bare viser en brøkdel av dem i denne aldersgruppen som trenger juridisk hjelp. I tillegg til kvinnene er en av våre utfordringer å nå ut til denne aldersgruppen. Erfaringsmessig vil det være lettere å hjelpe en klient på «rett kjøl» dersom boligsituasjonen og inntektssituasjonen stabiliseres i ung alder. Inntektsgrunnlag fordelt på antall klienter: Tallene beror på klientens egne opplysninger om inntekt og gjelder bare offisielle/ lovlige inntektskilder. Ytelsen uføretrygd er det hyppigste forekommende inntektsgrunnlaget. Av 68 klienter har 31 oppgitt at uføretrygd er hovedinntektskilden. Videre har en stor andel oppgitt at de mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette må nok ses i sammenheng med den store andelen av klienter «I behandling/ tidligere rusavhengig». Under denne gruppen er det mange av klientene som var/ er under behandling og derfor mottar AAP. 16

17 Klientens bosted: Ved spørsmål om bosted er utgangspunktet den adressen klienten har oppgitt ved førstegangs henvendelse til Gatejuristen. Det er derfor ikke nødvendigvis samsvar mellom bostedsadresse, folkeregistrert adresse og postadresse. Hovedtyngden av henvendelser kommer fra personer bosatt i Kristiansand kommune. Statistikken viser imidlertid at Gatejuristen har mottatt saker fra klienter bosatt både i hele Vest Agder og Aust Agder. Kategorien UFB omfatter klienter som ikke har noen plass å bo/ har ikke egen bostedsadresse. Klienter som er i fengsel eller bor på midlertidige botilbud er ikke registrert som UFB, men har blitt registrert med den adressen de hadde da de tok kontakt med Gatejuristen. En klient kan derfor ha byttet bo-status mellom første og «andre» gang han/ hun har vært i kontakt med Gatejuristen. 17

18 Målgruppe fordelt på antall klienter: Vi ser at antall klienter er ganske likt fordelt innenfor de 2 kategoriene målgruppen er inndelt i. 36 klienter er rusavhengige, dvs. at de er i aktiv rus. 32 klienter er «i behandling/ tidligere rusavhengig». I behandling omfatter både klienter som er i LAR og klienter som er i etterverns-behandling, eller annen oppfølging av rusomsorgen. Bildet er ikke helt entydig da det er en kjent sak at mange som er i LAR behandling også har et sidemisbruk. «Utenfor målgruppen» omfatter henvendelser fra personer som ikke faller inn under de 2 ovenfor nevnte kategoriene. Dette er ren psykiatri, aleneforeldre, innvandrere, pårørende til rusavhengige eller personer som tror at Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til alle. Gatejuristen synes det er viktig at alle får hjelp. Personene i denne gruppen er som regel blitt henvist videre til andre rettshjelpstiltak som JussBuss, Jurk, Advokatvakten, Pasien- og brukerombudet, NAV, eller til advokat. Klientens nasjonalitet: Norsk 92 Annet 2 Tabellen viser at, bortsett fra 1 klient, var alle klientene norske statsborgere. Erfaringer fra andre gatejurister og tilbakemeldinger fra andre rettshjelpstiltak tyder på at det er generelt vanskelig å nå ut til rusavhengige med ikke-vestlig bakgrunn. I noen kulturer er rusavhengighet forbundet med stor skam. Språk-barrierer kan også ha en medvirkende årsak til at antall utenlandske klienter er lavt. 18

19 KAPITTEL 6 ØKONOMI OG DRIFT Budsjettet for 2012 var på kr. 1,1 mill. I 2012 har Gatejuristen Kristiansand kun hatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet. Gatejuristen trodde lenge at Kristiansand kommune ville bidra økonomisk også i Da kommunen sa nei ble det besluttet at Kirkens Bymisjon Kristiansand skulle gå inn og dekke et evt. underskudd. Det ble samtidig gitt tilbakemelding på at Kirkens Bymisjon ikke kunne fortsette å dekke et evt. underskudd i Gatejuristen. Fortsatt drift i 2013 forutsatte at Gatejuristen måtte være fullfinansiert. Usikkerheten rundt det økonomiske har preget driften av Gatejuristen i Både i forhold til fremtidig planlegging og økonomisk spillerom. Til tross for stramme økonomiske rammer har Gatejuristen klart å holde en forsvarlig drift. Høsten 2012 ble det meste av tiden brukt til å sikre økonomien for Gatejuristen. Gatejuristen sammen med Kirkens Bymisjon hadde flere møter med Kristiansand kommune v/ ordføreren og Kristiansand kommune ved helse- og sosialdirektørens kontor og NAV. I denne prosessen fikk Gatejuristen Kristiansand råd og veiledning fra Gatejuristen Oslo, samt at tidligere styremedlem i SKBK, advokat Ståle Myhre bisto i møtene med politikere og kommunen/ NAV. I desember 2012 fikk Gatejuristen den gledelige nyheten at Kristiansand kommune bevilget kr ,- til drift av kontoret. Vi ser at målrettet arbeid til slutt ga resultat, men det ble brukt mye tid og ressurser på å sikre økonomien. Vi ser i ettertid at dette har gått utover den øvrige driften av kontoret og klientene. Fremover vil det bli jobbet for å få en mer stabil og forutsigbar økonomi for Gatejuristen. I 2012 ble det søkt om støtte fra ulike fond og legater, bla. Sparebanken Sør og Eckbos legat. Fra Sparebanken Sør mottok Gatejuristen kr ,- til juridisk bibliotek. Fra Eckbos legat mottok Gatejuristen kr ,- til drift i

20 Budsjett og regnskap for Gatejuristen Kristiansand 2012 Inntekter Budsjett Regnskap (*) Justisdepartementet Kristiansand kommune Gave Sum driftsinntekter Utgifter Budsjett Regnskap(*) Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Kontorutstyr Administrasjonskostnader Kurs og reise Kontorrekvisita Forsikringer telefon og porto Sosiale velferdstiltak frivillige Andre utgifter; revisor, regnskapsfører, markedsføring Sum kostnader Resultat (*) Ikke godkjent revidert regnskap. Regnskapet vil bli godkjent av SKBKs styre og revisor i mars En antar at endringene i regnskapet vil være minimale 20

21 Gatejuristen Kristiansand gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 6. september Denne rapporten beskriver Gatejuristen første hele driftsår, våre viktigste resultater i Rapporten knytter kommentarer til hvilke utfordringer vi står ovenfor i det videre arbeidet og målsettinger for Dessuten innholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap. 21

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2015 1 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie. 2015 var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2012/3352-36251/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 18.11.2012 Saksframlegg Rødhetteprosjektet Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Rådmannens

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

ETABLERERE. Utviklingskontoret i Midtre Namdal

ETABLERERE. Utviklingskontoret i Midtre Namdal SERVICEERKLÆRING ETABLERERE Utviklingskontoret i Midtre Namdal Til våre brukere Utviklingskontoret i Midtre Namdal er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2012 Marit Lomundal Sæther Oslo, 2013 1 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen Kjære leser Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. For mange kan det

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C)

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Registreringsskjema for kvalifiseringsprogram 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i kvalifiseringsprogram.

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Månedsrapport Juni, juli, august 2014

Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Innhold Bakgrunn... 3 Om NorSIS... 3 Slettmeg.no Sommer 2014... 4 Uønskede oppføringer... 6 Krenkelser... 7 Brukerstøtte... 9 De mest vanlige henvendelsene... 10 Trender

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Ide Ideen kom etter oppstarten av prosjektet Restorative justice i Verdal fengsel. Prosjektet handler om samhandling, konfliktløsning og inkludering knyttet

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer