Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

2

3 FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og verdigrunnlag. Mange av våre klienter har mange og sammensatte problemer; noen av disse kan løses juridisk. Gatejuristen Bergen tok i 2012 i mot 271 saker fra 148 klienter. Gatejuristen har helt siden oppstart i desember 2009 hatt stor pågang av klienter. Saksmengden per år har vært stabil, og vi har årlig tatt inn mellom 259 og 314 saker. Vi opplever at klienter som har vært hos oss før kommer tilbake, samtidig som vi også stadig får nye klienter. Av de sakene vi mottok i 2012 opplyste klientene i ca. halvparten av sakene at de hadde fått hjelp fra Gatejuristen tidligere. Gatejuristen opplever at det er et stort udekket rettshjelpsbehov hos rusavhengige i Bergen, og vi ser viktigheten av det oppsøkende arbeidet for å nå ut til de aller svakeste. Det oppsøkende arbeidet i 2012 har begrenset seg noe på grunn av personalsituasjonen, da tiltaket i fem måneder var driftet med bare én fast ansatt. Dersom vi hadde hatt ressurser til å være mer oppsøkende ville antall saker vært enda høyere. Gatejuristen Bergen har i året som har gått opplevd å utgjøre en forskjell for en av samfunnets mest sårbare grupper. Mange av våre klienter trenger juridisk hjelp knyttet til grunnleggende behov som økonomi og bolig. Mange av våre klienter ville ikke fått rettshjelp hvis ikke det var for Gatejuristens tilbud. Gatejuristens frivillige betyr veldig mye for vårt arbeid. Det hadde ikke vært mulig å bistå så mange hvis ikke det hadde vært for den fantastiske innsatsen våre frivillige gjør. En stor takk til dere alle for at dere bidrar med tid og kunnskap for å hjelpe våre klienter. En stor takk også til våre økonomiske bidragsytere som gjør det mulig å drive Gatejuristen. Takk til Justisdepartementet som er vår hovedbidragsyter. Takk også til GC Rieber Fondene, advokatfirmaet tt&co, Eckbos legater og SEG stiftelsen for viktig økonomisk støtte. Årsrapporten gir en oversikt over driften av Gatejuristen Bergen i Den vil også inneholde en statistisk gjennomgang av mottatte saker, samt redegjørelse for budsjett og regnskap. Bergen, 21. januar 2013 Ann Christin Sjøtun

4 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER... 3 RETTSHJELP... 3 RETTSPOLITIKK... 3 KAPITTEL 2. ORGANISERING OG MEDARBEIDERE... 4 ORGANISERING... 4 MEDARBEIDERE... 4 FRIVILLIGE... 4 KAPITTEL 3. DRIFT... 6 SAKSMOTTAK... 6 SAKSBEHANDLING... 6 SAMARBEID MED HJELPEAPPARATET... 7 GATEJURISTNETTVERKET... 7 KAPITTEL 4. OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER... 8 KAPITTEL 5. STATISTIKK... 9 SAKSTYPER... 9 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSSTED ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED KJØNNSFORDELING NASJONALITET ALDER ANTALL SAKER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER INNTEKTSGRUNNLAG KJENNSKAP TIL GATEJURISTEN KAPITTEL 6. ØKONOMI OG DRIFT KOMMENTARER TIL REGNSKAPET

5 KAPITTEL 1. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER Gatejuristen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vårt arbeid bygger på bymisjonen sine visjoner og verdigrunnlag om at mennesker skal møtes med respekt, rettferdighet og omsorg. Hovedmålsettingen til Gatejuristen er å yte individuell rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Gatejuristen vil også jobbe rettspolitisk i forhold til rettsregler som berører vår målgruppe. Videre er det et mål for Gatejuristen å gi informasjon til klientene, men også pårørende og hjelpeapparatet for å øke kunnskapsnivået om ulike rettigheter. RETTSHJELP Gatejuristen gir gratis rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige personer. Gatejuristen er opptatt av at våre klienter skal motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Rettshjelp til rusavhengige byr på en rekke utfordringer. Dette skyldes for det første at mange klienter kan være vanskelig å få tak i da mange ikke har fast bolig og heller ikke telefon. Klientene har også problemer med å forholde seg til avtaler, noe som gjør at sakene ofte tar lengre tid enn de ellers ville gjort. Oppsøkende virksomhet er i mange tilfeller en forutsetning for å holde fremdrift i saken. Mange av Gatejuristens klienter har i tillegg til rusavhengigheten psykiske og somatiske sykdommer, noe som ofte fører til at det blir mer utfordrende å jobbe med den juridiske problemstillingen. RETTSPOLITIKK Gatejuristen ser viktigheten av at vi bruker våre erfaringer til å påvirke regelverket og praktiseringen av dette. Vi ser til daglig hvordan regelverket virker i praksis, og i de tilfellene det ikke fungerer er det viktig at vi setter søkelyset på dette. Gatejuristene fra de ulike byene samarbeider om å utarbeide høringsuttalelser i saker som har betydning for vår målgruppe. INFORMASJON Gatejuristen er opptatt av å gi informasjon om rettigheter til klientene, men også til pårørende og personer i hjelpeapparatet. Jo mer kunnskap man har om sine rettigheter, jo større er muligheten til å få de oppfylt. Gatejuristen har siden oppstart og frem til sommeren 2012 hatt en fast spalte i Megafon. I forbindelse med endringer av bladet har det vært en liten pause høsten 2012, men samarbeidet vil bli gjenopptatt fra januar Gjennom spalten i Megafon får vi gitt viktig informasjon om temaer vi jobber med til daglig. Gatejuristen hadde også i 2012 stand på Arbeidslivsdagene på Universitetet i Bergen hvor vi fikk informert om vårt arbeid og muligheten til å arbeide frivillig i Gatejuristen. 3

6 KAPITTEL 2. ORGANISERING OG MEDARBEIDERE ORGANISERING Gatejuristen Bergen er organisert som et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og har kontor på Bymisjonssenteret i Kong Oscars gate 5. Gatejuristen opplever mange fordeler ved å være organisert som en del av bymisjonen. Bymisjonen har et godt omdømme og fotfeste i byen. Videre er det en fordel for Gatejuristen å kunne benytte seg av bymisjonens støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT-tjenester. MEDARBEIDERE Ann Christin Sjøtun er ansatt som leder av Gatejuristen Bergen og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Det har siden september 2010 vært en medarbeider til ved siden av leder. De første månedene i 2012 ble tiltaket driftet med totalt 1,3 årsverk. I april 2012 sluttet vedkommende som var ansatt i den reduserte stillingen, og tiltaket ble i fire måneder drevet med bare én medarbeider. Jon Henrik Kismul ble ansatt sommeren 2012, og siden da har tiltaket vært drevet med 1,6 årsverk. Gjennomsnittlig bemanning har i 2012 vært 1,3 årsverk. FRIVILLIGE Det er per jurister og advokater som jobber frivillig for Gatejuristen Bergen. De frivillige jobber til daglig på ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred kompetanse. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Jan Fridthjof Bernt er faglig rådgiver i Gatejuristen, de øvrige jobber alle med enkeltsaker. De frivillige er med på saksmottak etter vaktturnus. De fleste av de frivillige er med på saksmottaket torsdag ettermiddag, da dette er mest forenelig med deres ordinære jobber. Gatejuristen Bergen har vært så heldig å ha en jevn strøm av jurister og advokater som ønsker å jobbe frivillig. Vi har hatt en veldig stabil gruppe av frivillige, der de fleste har vært med siden oppstart. Det har også vært tre studenter tilknyttet vårt arbeid på dagtid. Studentene har vært her én gang per uke over en periode på et halvt år. Både studentene og Gatejuristen har hatt stor nytte av dette samarbeidet. Den frivillige innsatsen betyr veldig mye for Gatejuristen sitt arbeid. De frivillige gir Gatejuristen økt kapasitet og bidrar med et enormt engasjement og kunnskap. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca. 630 timer i Det har i 2012 vært avholdt to samlinger for de frivillige. I vår holdt Bjørn Petter Hansen fra kompetansesenter for sikkerhet, fengsels og rettspsykiatri kurs om forebygging av vold og trusler. Det ble også holdt en samling like før jul hvor vi først var på julekonsert i Korskirken og deretter hadde en felles middag. For å holde de frivillige oppdatert på hva som skjer på kontoret sendes det ukentlig ut informasjon om den daglige driften. På denne måten får alle vite hvor stor pågang det er på saksmottakene, og dersom det er andre tema av felles interesse blir det sendt ut informasjon om dette. 4

7 De som har vært frivillig i 2012 er: 1. Marte Røv 2. Harald Kobbe 3. Erik Myhr-Nilsen 4. Monicka Ringstad 5. Laila Kjærevik 6. Mila Varela 7. Knut Roald 8. AinaPettersen 9. Carl Hartwig 10. Liv-Torill Lindgren 11. Jon Henrik Kismul 12. Linda Grøning 13. Marina Opstad 14. Monica Sandstå Hansen 15. Jan Fridthjof Bernt 16. Nina Helmersen Østvold (student) 17. Idunn Flood (student) 5

8 KAPITTEL 3. DRIFT SAKSMOTTAK Gatejuristen har i 2012 hatt to faste saksmottak per uke. Hver tirsdag kl er det saksmottak på Hallvardstuen som er et aktivitetshus for målgruppen. Hver torsdag kl er det saksmottak på Bymisjonssenteret hvor Gatejuristen har sitt kontor. Det er også mange klienter som henvender seg til Gatejuristen utenom saksmottakene ved å møte på kontoret eller ta kontakt per telefon. I tillegg til de faste saksmottakene har Gatejuristen hatt fire oppsøkende saksmottak på ulike botilbud og væresteder for målgruppen. Vi har også vært oppsøkende og delt ut våre flyers i Nygårdsparken og andre typiske steder der målgruppen oppholder seg. Den oppsøkende virksomheten er viktig for å nå dem som ikke selv klarer å oppsøke hjelpen. Vi ønsker å være mer oppsøkende, men dette har begrenset seg en del på grunn av kapasitetsårsaker. SAKSBEHANDLING Det er alltid to personer til stede når Gatejuristen har saksmottak. Grunnen til dette er for det første å kvalitetssikre saksbehandlingen, og for det andre gir det en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehagelige situasjoner. Sakene som kommer inn fordeles mellom de frivillige og de faste medarbeiderne. De fleste av de frivillige tar fortrinnsvis saker som kan følges opp etter ordinær arbeidstid. Saker som krever korrespondanse på dagtid og hastesaker er det primært de fast ansatte som håndterer. Gatejuristens henvendelser deles inn i to kategorier: representasjonssaker og veiledningssaker. I representasjonssaker tar Gatejuristen kontakt med motparten på vegne av klienten enten skriftlig eller muntlig. Eksempler på representasjonssaker er søknader og klager til offentlig forvaltning, for eksempel sosialkontoret. Motparten kan også være privat, for eksempel et innkassobyrå. I representasjonssaker er styrkeforholdet ofte veldig skjevt, sakene er krevende og prosessen kan være lang. I veiledningssaker gir Gatejuristen muntlig eller skriftlig juridisk rådgivning til klienten. I motsetning til representasjonssakene tas det ikke kontakt med motparten. Veiledningssakene kan være forholdsvis enkle juridisk sett, men det er ikke alltid tilfellet. Gatejuristen etterstreber å gi rådgivning slik at klienten kan ta aktivt del i sine egne juridiske problemer. Det er imidlertid en del forhold som gjør at hjelp til selvhjelp i mange tilfeller fungerer dårlig for rusavhengige. Ofte har de vært i kontakt med motparten tidligere uten at problemer har blitt løst. Mange har også dårlige erfaringer med henvendelser til hjelpeapparatet. I tillegg er det ikke alltid like lett å holde avtaler for vår målgruppe. Dette betyr at selv enkle juridiske saker ofte vil ta lengre tid sammenlignet med andre grupper av befolkningen. 6

9 SAMARBEID MED HJELPEAPPARATET Gatejuristen har helt siden oppstart hatt fokus på et godt samarbeid med hjelpeapparatet. Vi ønsker at de som jobber i de ulike instansene skal gjøre brukergruppen oppmerksom på vårt tilbud. Vi opplever at dette fungerer bra og at hjelpeapparatet i stor grad formidler kontakt mellom klienter og Gatejuristen. GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristen Bergen har i 2012 hatt et godt samarbeid med de andre gatejuristkontorene, dvs. Oslo, Tromsø, Trondheim og Kristiansand. Gatejuristnettverket har i 2012 hatt to møter der vi har drøftet en del felles problemstillinger og utfordringer. På det siste nettverksmøtet deltok ledere fra de nye gatejuristkontorene i Stavanger og på Hamar. Gatejuristnettverket drar stor nytte av hverandres erfaringer, og samarbeidet bidrar til økt kvalitet og effektivitet på vårt arbeid. 7

10 KAPITTEL 4. OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER Gatejuristen Bergen har nå vært i drift i litt over tre år, og vi opplever gode tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør. Vi har stor pågang fra klienter og har en stabil gruppe av frivillige som bidrar på en fantastisk måte. Gatejuristen sin største utfordring er fortsatt den økonomiske situasjonen. Det er helt nødvendig med to lønnede medarbeidere for å kunne drive Gatejuristen på en forsvarlig måte. I 2012 har Gatejuristen vært drevet med bare én lønnet medarbeider i fem av årets måneder grunnet usikker økonomi samt endringer i personalsituasjonen. Gatejuristen Bergen har helt siden oppstart i desember 2009 hatt stor pågang av saker. Den oppsøkende delen av arbeidet har imidlertid begrenset seg noe i 2012 på grunn av ressurssituasjonen. Oppsøkende virksomhet er en forutsetning for å nå ut til de aller svakeste som ikke selv tar kontakt med oss. Gatejuristen erfarer at det er få av våre klienter som er under 25 år. Det oppsøkende arbeidet er således særlig viktig for å nå ut til den yngre delen av målgruppen. Det vil i 2013 jobbes videre med å sikre finansieringen for minimum 1,6 årsverk. Gatejuristen kommer til å jobbe aktivt både i forhold til offentlige og private aktører for å få innhentet nødvendige økonomiske ressurser. Gatejuristen opplever usikkerheten knyttet til finansiering av tiltaket som særlig utfordrende. Gatejuristen er svært takknemlig for den støtte vi får fra Justisdepartementet som er vår hovedfinansieringskilde. Det er imidlertid utfordrende at bevilgningen for 2012 først ble tildelt i mai samme år, noe som skaper usikkerhet med hensyn til driften. Videre ble det i 2012 bestemt at søknadskriteriene for økonomisk støtte skulle endres fra 2013 og at det ville komme nye retningslinjer knyttet til denne ordningen. Dette har ført til en ytterligere usikkerhet knyttet til finansieringen, særlig da utlysningen ikke skjedde før januar

11 KAPITTEL 5. STATISTIKK Gatejuristen har i 2012 tatt inn 271 saker fra 148 klienter. Tabellene og illustrasjonene nedenfor bygger på opplysninger som er innhentet av saksbehandleren i den aktuelle saken. I noen tilfeller mangler vi opplysninger om klienten. Dette skyldes enten at saksbehandleren ikke har innhentet disse opplysningene eller at klienten ikke har ønsket eller vært i stand til å gi opplysningene. I disse tilfellene vil sakene i tabellene fremgå som ikke oppgitt. SAKSTYPER 17% 7% 5% 36% Representasjon Veiledning Til behandling Klienten ble utilgjengelig Overført advokat 35% Av de 271 sakene Gatejuristen tok inn i 2012 var det 97 representasjonssaker og 96 veiledningssaker. 13 av sakene ble overført til advokat. Sakene som er overført til advokat er saker der klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. Mange av våre klienter har ikke noe sted å bo og har ofte ikke telefon. Vi klarer likevel å følge opp de fleste sakene da vi får kontakt med klienten gjennom vår oppsøkende virksomhet. Noen saker blir likevel avsluttet på grunn av at klienten ble utilgjengelig; i 2012 ble 19 saker avsluttet på grunn av dette. De aller fleste av sakene til behandling er representasjonssaker, ettersom disse sakene tar lengre tid enn veiledningssaker som vanligvis avsluttes etter kort tid. Gatejuristen har også en del henvendelser fra personer som ikke er i vår målgruppe. Disse sakene registreres ikke, men henvises til andre rettshjelpstiltak, eventuelt til advokat om det faller innenfor ordningen om fri rettshjelp. 9

12 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSSTED 10% 4% 4% Gatejuristen Telefon 27% 54% Hallvardstuen Andre oppsøkende saksmottak Faks, brev, e-post De fleste henvendelsene Gatejuristen mottok i 2012 kom inn på Gatejuristens kontor på Bymisjonssenteret. Dette inkluderer både de henvendelsene som kom inn på torsdagens saksmottak og de henvendelsene som er kommet inn på kontoret utenom saksmottaket. 27 prosent av henvendelsene er kommet inn per telefon og 10 prosent av sakene er kommet inn på tirsdagens oppsøkende saksmottak på Hallvardstuen. Gatejuristen har forholdsvis få henvendelser på den øvrige oppsøkende virksomheten. Dette skyldes delvis at vi på grunn av kapasitet ikke har vært oppsøkende i så stor grad som vi kunne ønsket. Videre er mye av formålet med å være oppsøkende at flere får kjennskap til oss. Dette betyr at klienten gjerne i ettertid kommer med saken på vårt kontor, men at det var den oppsøkende virksomheten som fikk vedkommende til å ta kontakt. ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Som tabellen overfor viser, mottok Gatejuristen 271 saker i I gjennomsnitt utgjør dette 22,6 saker per måned. Pågangen har variert gjennom året, med størst inntak i januar og mars. April og mai var de månedene med færrest saker; disse månedene var personalressursene hos Gatejuristen en del redusert. 10

13 KJØNNSFORDELING 31% 69% Menn Kvinner Av de som henvendte seg til Gatejuristen for juridisk bistand i 2012 var ca. to tredjedeler menn. Dette sammenfaller med kjønnsfordelingen i målgruppen, og det er derfor grunn til å anta at rettshjelpsbehovet er likt for kvinner og menn i vår målgruppe. NASJONALITET Norge Vest-Europa Øst-Europa Asia Afrika De fleste klientene som har henvendt seg til Gatejuristen er norske. Det er få henvendelser fra rusavhengige med ikke vestlig bakgrunn. 11

14 ALDER < > Ikke oppgitt Hovedtyngden av Gatejuristens klienter er mellom 43 og 52 år. I de yngste aldersgruppene har vi forholdsvis få klienter. Årsaken til dette er at våre klienter i mange tilfeller utsetter å ta tak i sine juridiske problemer. Etter hvert som klientene blir eldre og mer slitne er de i større grad motivert for å løse opp i problemstillinger og henvender seg da for bistand. Den yngste aldersgruppen er vanskelig og nå frem til gjennom det ordinære oppsøkende arbeidet Gatejuristen har i dag. Vi regner derfor med at disse tallene bare viser en liten brøkdel av dem i denne aldersgruppen som trenger juridisk hjelp. ANTALL SAKER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER Sosialrett utgjorde i 2012 den største saksgruppen, med 78 saker (29 prosent av alle sakene). I tillegg til dette var det også mange henvendelser knyttet til gjeld, erstatning og forsikring, boligrett, trygd og pensjon samt straffe, politi og fengselsrett. Fordelingen mellom sakstypene er forholdsvis lik sammenlignet med de foregående år. 12

15 SOSIALRETT Sosialrett utgjorde også i 2012 et stort antall av Gatejuristens saker. Mange av Gatejuristens klienter lever av sosialstønad og mange har ikke noe sted å bo. Vi opplever mange henvendelser knyttet til spørsmål om bolig, og da særlig vedrørende midlertidig bolig. Halvparten av sakene på sosialrettens område var saker knyttet til bosituasjon. GJELD Forhandling med kreditor 3 3 Utenomrettslig inkasso Rettslig inkasso 1 Frivillig gjeldsordning 4 Anmodning om øk. Veiledning Annet I utgangspunktet henviser Gatejuristen gjeldssaker til kommunens gjeldsrådgivning. Vi har imidlertid likevel behandlet noen slike saker da det av ulike årsaker ikke har vært hensiktsmessig å vente på bistand fra gjeldsrådgiver. I 2012 tok Gatejuristen inn totalt 34 gjeldssaker. 13

16 ERSTATNING OG FORSIKRING av de 271 sakene Gatejuristen tok inn i 2012 gjaldt erstatning og forsikring. Hovedtyngden av sakene innenfor denne gruppen gjelder krav om statlig rettferdsvederlag. BOLIGRETT av sakene som ble tatt inn i 2012 omhandlet boligrettslige spørsmål. Størstedelen av disse sakene er knyttet til utkastelse og oppsigelse av leieforhold. 14

17 INNTEKTSGRUNNLAG Tabellen viser hvilken inntekt klientene har oppgitt som sin hovedinntektskilde. 46 prosent av klientene mottar uførepensjon, mens 28 prosent har arbeidsavklaringspenger som sin hovedinntektskilde. Årsaken til at så mange av Gatejuristens klienter mottar uførepensjon har sammenheng med at hovedtyngden av våre klienter er passert 40 år. 14 prosent av sakene er registret med sosialstønad som inntektskilde. Her er det er registrert en nedgang fra 35 prosent til 14 prosent siden KJENNSKAP TIL GATEJURISTEN Har benyttet Gatejuristen før Venner Annen privat Det offentlige Advokat Annen markedsføring Ikke oppgitt Av de registrerte sakene oppgir 47 prosent at de har benyttet Gatejuristen før. Dette tilsier at klientene er fornøyde med den bistand de får hos Gatejuristen. Videre oppgir 21 prosent at de har fått kjennskap til Gatejuristen gjennom venner. At klienter enten benytter oss igjen eller får kjennskap til oss gjennom venner, tilsier at Gatejuristen har opparbeidet seg tillit i rusmiljøet. 15

18 KAPITTEL 6. ØKONOMI OG DRIFT BUDSJETT OG REGNSKAP GATEJURISTEN BERGEN 2012 INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP Justisdepartementet Torkildsen, Tennøe& Co Andre private bidragsytere GC Rieber Fondene Sum inntekter UTGIFTER Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT/Telefon/Porto Kontorutstyr Administrasjonskostnader Kurs, reise, aktivitetskost Kontorrekvisita Forsikringer Andre utgifter Sum utgifter Resultat

19 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Regnskapet i årsrapporten er et foreløpig regnskap for Endelig revidert regnskap foreligger ikke i skrivende stund, og vil ettersendes der hvor det er aktuelt. Slik det fremgår av regnskapet fikk Gatejuristen Bergen lavere inntekter enn hva det var budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke fikk tilsvarende tilskudd fra Justisdepartementet som det var søkt om. GC Rieber Fondene var ikke lagt inn i budsjettet for 2012 fordi den opprinnelige avtalen var at de skulle bidra til vårt arbeid i tre år, det vil si til og med Da den økonomiske situasjonen til Gatejuristen har vært vanskelig, ønsket GC Rieber Fondene å bidra i ytterligere to år slik at det kunne jobbes videre med å sikre Gatejuristens finansiering. Ettersom inntektene ble lavere enn hva det var budsjettert med har det vært nødvendig å redusere kostnadene i forhold til det opprinnelige budsjett. Det er særlig lønnskostnadene som er redusert. Den samlede stillingsprosenten har variert en del gjennom året. Gjennomsnittlig har Gatejuristen Bergen vært drevet med 1,3 årsverk i Utgifter til IKT er også lavere enn hva det opprinnelig var budsjettert med. Vi har et ønske om en bedre hjemmekontorløsning for våre frivillige, men hadde i 2012 ikke økonomi til å foreta noen endring på dette området. 17

20 Gatejuristen Bergen gir oppsøkende, gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Denne rapporten beskriver våre målsettinger og våre viktigste resultater i Rapporten tar for seg driften av Gatejuristen i 2012 og knytter kommentarer til hvilke utfordringer Gatejuristen står foran i det videre arbeidet. Dessuten inneholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap.

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Årsrapport 2010 DAGLIG LEDER HAR ORDET JURK har hatt store ambisjoner for året som har gått, og i arbeidet med årsrapporten ser jeg at

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. ÅRSRAPPORT 2014 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2012 1 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk

Detaljer

Ansikt til ansikt med fattigdommen

Ansikt til ansikt med fattigdommen Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer