Årsrapport for Gatejuristen i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Gatejuristen i"

Transkript

1 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

2 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske ytelser, rett til medisinsk behandling osv. Mange av våre klienter ville ikke ha fått juridisk bistand hadde det ikke vært for Gatejuristen. Gatejuristen gjør en forskjell for mange mennesker. Derfor er Gatejuristen en viktig aktør i et rettssamfunn som ikke klarer å nå alle borgerne med de tradisjonelle rettshjelpstilbudene. Denne rapporten gir en oversikt over Gatejuristens virksomhet i 2014 og er ment for både intern og ekstern bruk. Rapporten er i all hovedsak bygget opp etter samme mal som rapportene fra tidligere år. Rapporten inneholder også en statistisk gjennomgang av mottatt saker og klientopplysninger. Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle støttespillere i 2014, både private og offentlige, som på ulike måter støtter opp om vårt arbeid. Jeg vil rette en spesiell takk til styret i Gatejuristen, de frivillige som bruker av sin fritid på gatejuristarbeid og ikke minst de ansatte som gjør en strålende jobb og som bidrar til å gjøre arbeidshverdagen hyggelig. Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive Gatejuristen. Tromsø, 27. februar 2015 Nina Walthinsen Daglig leder 2

3 Innhold FORORD 2 HISTORISK BAKGRUNN 5 KAPITTEL 1 5 MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER 5 Gatejuristens hovedmålsetting 5 Rettshjelp 5 Rettspolitikk 6 Forskning/undervisning 6 Informasjon 6 KAPITTEL 2 7 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE 7 Organisasjonsforhold 7 Årsmøte 7 Medarbeidere 7 Frivillige 8 KAPITTEL 3 9 DRIFT 9 Saksinntak 9 Saksbehandling 9 Samarbeid med andre 9 Kontorlokaler 10 Harstadprosjektet 10 Gatejuristnettverket 11 Grasrotandelen 11 KAPITTEL

4 STATISTIKK 12 Mottakssted 13 Hvordan finner klientene Gatejuristen? 14 Antall saker pr. måned 15 Kjønnsfordeling 15 Klientenes alder 16 Klientenes inntektsgrunnlag fordelt på antall saker 17 Klientenes bosted 17 Saksområder 18 Helserett, totalt 29 saker 19 Sosial- og velferdsrett, totalt 96 saker 20 Straffe-politi og fengselsrett, totalt 85 saker 20 KAPITTEL 5 21 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE 21 Økonomi 21 KAPITTEL 6 22 ØKONOMI 22 Budsjett og regnskap 22 BUDSJETT FOR GATEJURISTEN TROMSØ

5 HISTORISK BAKGRUNN Gatejuristen Tromsø ble etablert etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi var det andre gatejuristkontoret i landet og er etablert etter samme modell som gatejuristen i Oslo. Gatejuristen er i dag representert i 10 ulike byer i landet. Gatejuristen i Tromsø ble etablert i april Vi hadde første saksmottak 2. oktober Gatejuristen har siden oppstart tatt imot 645 klienter og behandlet til sammen 2135 saker. Gatejuristen er opptatt av å styrke rettsikkerheten til våre klienter. Rettssikkerhet er en grunnleggende verdi i et rettssamfunn rettsikkerhet handler ikke bare om å beskytte borgerne mot overgrep men også om å sikre borgerne de rettigheter som han/hun har krav på etter loven. Det kan for eksempel være rett til bolig, rett til helsehjelp, rett til ulike økonomiske ytelser osv. KAPITTEL 1 MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER Gatejuristens hovedmålsetting Gatejuristen jobber for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp til rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for gruppen ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Gatejuristen skal også jobbe rettspolitisk, ha fokus på forskning og undervisning samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. Rettshjelp Gatejuristen yter individuell juridisk bistand til rusavhengige og tidligere rusavhengige/rusavhengige under rehabilitering. Vi er et tilbud til alle rusavhengige i Nord- Norge. Rettshjelp er grunnpilaren i virksomheten. Det er viktig at rettshjelpen holder høy kvalitet og Gatejuristen har dette i fokus hele tiden. Dette innebærer at rettshjelpen både skal fylle alminnelige kvalitetskrav til rettshjelp samt krav som er spesielt tilpasset vår målgruppe. Det å yte rettshjelp til rusavhengige kan by på andre utfordringer enn å gi rettshjelp til befolkningen for øvrig. Dette skyldes flere forhold: klientene har ofte ikke fast bolig, mange er uten telefon og kan kun nås ved oppsøkende virksomhet. Mange av Gatejuristens klienter har problemer med å forholde seg til avtaler og det tar ofte lengre tid med sakene på grunn av disse forholdene. Det er også mange av Gatejuristens klienter som i tillegg til stoffavhengighet, lider av psykiatriske og somatiske sykdommer. Dette gjør livene vanskelig og nødvendiggjør andre tilnærmingsmåter til de juridiske problemene de står ovenfor. 5

6 Rettspolitikk En av Gatejuristens målsetninger er å jobbe rettspolitisk. Dette har vi også gjort i Vi har i samarbeid med gatejuristnettverket avgitt høringsuttalelser. Vi bruker media aktivt og vi har forelest i ulike sammenhenger. Vi har hatt møte med politikere og vi har vært representert i ulike utvalg. På bakgrunn av de erfaringer som Gatejuristen får i sitt arbeid med klientene, ønsker vi å endre regelverket og praktiseringen av det i de tilfeller hvor vi ser at det ikke fungerer i forhold til vår klientgruppe. Dette gjøres gjennom høringsuttalelser, debattinnlegg, artikler, debatter, politisk lobbyarbeid, brosjyrer og gjennom media. Rettspolitikk er viktig i denne sammenhengen, da man når flere enn ved individuell rettshjelp. Gatejuristen har en viktig rettspolitisk rolle. Vi er en uavhengig virksomhet som ikke trenger å ha lojalitet til systemet, men som kan påpeke feil og mangler ved ulike systemer uten at dette medfører brudd på lojalitetsplikten. Det er lettere for Gatejuristen å sette søkelyset på uriktig eller uheldig praktisering av regelverket enn for personer som jobber innad i systemene. Forskning/undervisning Gatejuristen Tromsø er i ferd med å bygge opp et kompetansemiljø innen rettsområder som særlig angår rusavhengige. Vi ønsker å skape interesse for disse rettsområdene blant jurister, skape et miljø for «omsorgsjurister» og heve statusen for disse fagene innen jussen. Gatejuristen vil samle og systematisere informasjon om hvordan rettssamfunnet fungerer i forhold til rusavhengige. De fagområdene som Gatejuristen jobber mest innenfor er ikke viet mye oppmerksomhet i det juridiske forskningsmiljøet. Derfor ønsker vi å bidra til at det blir satt større fokus på disse fagområdene i juristmiljøet. Informasjon Gatejuristen har som målsetting å jobbe med informasjon til klienter og pårørende samt andre som jobber med rusavhengige og med problemstillinger som vedrører rusavhengige. Vi holder en del foredrag hvor vi informerer om gatejuristen og hvem vi er og vi har lagt ut flyers på ulike steder hvor de rusavhengige oppholder seg. Gatejuristen hadde også stand på Arbeidslivsdagene som ble hold i regi av ELSA på Universitetet i Tromsø. Her kommer vi i kontakt med jusstudenter og vi får på den måten rekruttert en del frivillige. 6

7 KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE Organisasjonsforhold Gatejuristen er organisert som en ideell forening med Årsmøte som øverste myndighet. Gatejuristens styre er øverste myndighet mellom årsmøtene. I 2014 har styret bestått av Kristian Andenæs, Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Det har vært avholdt 2 styremøter i Årsmøte Gatejuristen avholdt sitt sjette årsmøte i lokalene til Kirkens Bymisjon i Tromsø. Det var 15 personer til stede på møte. Fra styret stilte Kristian Andenæs (leder), Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Medarbeidere Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. I april 2014 sluttet rådgiver Anja Støback Bjørsvik etter å ha jobbet i gatejuristen siden oppstart. Hilde Lind-Olsen som er tidligere frivillig i Gatejuristen, ble ansatt i Bjørsviks stilling. Benedicte Dahl-Hoaas har vært ansatt i et engasjement fra og med februar og ut året. Linn-Mari Rasch Efraimsen var midlertidig ansatt til midten av mars. Marte Ronesen har vært i arbeidspraksis fra og med august og ut året. Vi har i 2014 hatt tre jusstudenter som har jobber fast en dag hver uke. 7

8 Frivillige Gatejuristen i Tromsø hadde pr tjue frivillige. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. De frivillige jobber primært som saksbehandlere. De stiller på saksmottak etter en vaktturnus. I utgangspunktet stiller de frivillige på saksmottak hver torsdag på ettermiddagstid. Bakgrunnen for dette er at de fleste frivillige er i full jobb og ikke har anledning til å møte på saksmottak tirsdag formiddag. De ansatte har i all hovedsak tatt saksinntakene på tirsdags formiddag på kafè 103. De frivillige er en viktig ressurs hos Gatejuristen. De gir økt kapasitet, økt energi og bedre kvalitet. Det å jobbe som frivillig hos Gatejuristen gir et innblikk i en del av samfunnet som mange ikke kjenner til. Noen av Gatejuristens frivillige er i, eller havner i viktige posisjoner i samfunnet. Den erfaringen som de frivillige har opparbeidet seg hos Gatejuristen er viktig både for den frivillige selv, men også for den måten de vil møte sine medmennesker og eventuelle klienter på i andre sammenhenger. De frivillige har i 2014 bestått av følgende personer: 1. Jørn Bjørnhaug 2. Roar Bårdlund 3. Christin Bassøe Jørstad 4. Ragni Løkholm Ramberg 5. Arne Albrigtsen 6. Stian Ørbeck Sørheim 7. Marte Ronesen 8. Erik Ringberg 9. Erik Eldjarn 10. Johan Angell 11. Benedicte Hoaas 12. Hilde Lind-Olsen 13. Camilla N. Woll 14. Barbro Paulsen 15. Torbjørn Sandbu 16. Elise Mørch Eide 17. Mona Ovesen 18. Rikke Rindahl Bendiksen 19. Anja Støback Bjørsvik 20. Svetlana Johansen Hilde Lind-Olsen og Benedicte Dahl Hoaas arbeidet som frivillig før de ble ansatt i Gatejuristen. Mona Ovesen og Rikke Rindahl Bendiksen er frivillige i Harstadprosjektet. De frivillige har i 2014 til jobbet til sammen i 642 timer. 8

9 KAPITTEL 3 DRIFT Saksinntak Det har i 2014 vært avholdt 82 oppsøkende saksinntak. Hver tirsdag er det saksinntak i Grønnegata 103 mellom klokken og Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafè for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. 62 % av sakene er tatt inn ved oppmøte på Gatejuristens kontor i Veitasenteret i ordinær åpningstid som er fra 08:00 15:45. Vi har også tatt imot henvendelser pr. telefon, brev og mail. I sommerperioden juni til august var Bymisjon stengt og det ble derfor ikke avholdt saksmottak på torsdager. Kafè 103 hadde sommerstengt i en uke. Saksbehandling Saksbehandling utgjør Gatejuristens kjernevirksomhet. Saksbehandlingen ytes som individuell rådgivning og representasjon i enkeltsaker. Gatejuristen jobber etter en to-person strategi. Dette innebærer at det alltid er to stykker på saksmottak. Denne strategien kvalitetssikrer saksbehandlingen og det gir en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehagelige situasjoner. I utgangspunktet er det en av saksbehandlerne som er til stede på saksmottaket som får ansvar for saken videre. På grunn av stor pågang på kontoret, har det imidlertid i perioder vært behov for å overføre saker til de frivillige. Vi har forsøkt å kanalisere klientene til torsdagsmottakene på Bymisjon, men av hensyn til klienter som er i rehabilitering har det i perioder vært nødvendig å ta inn sakene på kontoret for å unngå at klientene må oppsøke et rusmiljø som de jobber for å komme seg bort fra. Vi opplever også ofte at klientene følges av ansatte i førstelinjetjenesten og at vi derfor må ta inn saken på dagtid, mens følgepersonen har arbeidstid. Gatejuristens saksbehandlingssystem gjør det mulig for de frivillige å jobbe hjemmefra. Systemet ivaretar også de strenge kravene til datasikkerhet og gjør det enklere for de frivillige å kombinere jobben som frivillig med ordinær jobb. Samarbeid med andre Gatejuristen er opptatt av samarbeid. Vi mener at det tjener klienten best å samarbeide med andre som av ulike årsaker har en rolle i våre klienters liv. Vi har et nært samarbeid med Kirkens Bymisjon. De stiller lokaler til disposisjon for Gatejuristens oppsøkende virksomhet. Vi vurderer samarbeidet med Bymisjon som viktig. Mange av våre klienter har et nært forhold til Bymisjon. Det å være til stede på Bymisjon i sammenhenger hvor vår klientgruppe er representert, medfører at vi blir kjent i miljøet og at vår klientgruppe i større grad blir trygg på 9

10 oss. I og med at alle de øvrige gatejuristkontorene er underlagt sine respektive Bymisjoner, er det dessuten en inngangsport til samarbeid gatejuristene imellom. Gatejuristen har også et nært samarbeid med miljøarbeidertjenesten i Tromsø kommune. Saksmottakene på tirsdager har også i hele 2014 foregått på Kafè 103 hvor miljøarbeidertjenesten har sine kontorer. Miljøarbeidertjenesten har stilt et møterom til disposisjon for klientsamtaler. Vi oppholder oss i kafeen sammen med gjestene og vi er derfor synlige i miljøet og har blitt godt mottatt både av klientene og av de som arbeider i miljøarbeidertjenesten. Vi har også hatt samarbeid med ulike andre avdelinger i Tromsø kommune som jobber med samme klientgruppe som oss. Dette samarbeidet er viktig da man kan jobbe mer effektivt. Vi opplever at begge parter har godt utbytte av et slikt samarbeid. Kontorlokaler Gatejuristen er samlokalisert med advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth i Veitasenterert i Tromsø sentrum. Vi har egen inngang som benyttes av våre klienter. Lokalene har sentral beliggenhet og er meget godt egnet for vår virksomhet. Gatejuristen får benytte advokatkontorets møtearealer, bibliotek og kjøkken. Det er viktig å være nært klientgruppen. Mange klienter oppsøker Gatejuristen idet problemene oppstår, de venter ikke til neste saksinntak. Mange klienter henvender seg derfor til Gatejuristens kontor i ordinær arbeidstid. Dette ser vi skjer i større grad enn tidligere. Harstadprosjektet Gatejuristen startet prosjekt Harstad på tampen av Det har i perioden januar august 2014 vært avholdt til sammen 7 saksmottak. Videre planlagte saksmottak ble avlyst da Gatejuristen ikke hadde økonomi til å videreføre prosjektet og Harstad kommune og Sparebankstiftelsen Harstad avslo Gatejuristens søknad om dekning av kostnader. Det viste seg også vanskelig å nå frem til klientene. Saksmottakene ble avhold på Blåhuset som er en privat drevet oppholdssted for rusavhengige. Vi opplevde at det var dårlig besøkt selv om vi i forkant av saksmottakene sendte ut en påminnelse til Blåhuset og rusomsorgen om hvilket tidspunkt vi kom. Det ble underveis vurdert å bytte lokaler, men på grunn av at prosjektet ble avsluttet før opprinnelig tenkt, kom vi aldri så langt. Vi opplevde å få en del henvendelser fra klienter fra Harstad på telefon og vi ser at det å ha oppsøkende virksomhet i en by bare en gang hver måned byr på flere utfordringer. Reisekostnadene fra Tromsø til Harstad er stor. Det går en hel dag bort fra hovedkontoret for den som skal delta på saksmottak og det er vanskelig for klientene å forholde seg til en bestemt dag i måneden.. 10

11 Gatejuristnettverket Det er nå etablert Gatejuristkontorer i store deler av landet. I tillegg til hovedkontorer i 7 byer har Gatejuristen i Oslo et satellitt prosjekt i Tønsberg og Sandefjord. Gatejuristen på Hamar driver også et studentprosjekt på Lillehammer hvor store deler av driften utføres av jusstudenter. Gatejuristenettverket er en fin arena for de ulike gatejuristkontorer å utveksle erfaringer og diskutere både egne og felles utfordringer på de enkelte kontorene. Nettverket består i dag av gatejuristene i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Hamar og Stavanger. Gatejuristnettverket har hatt to møter i Vi hadde nettverksmøte i Bergen i februar og i Oslo i september. De ulike gatejuristkontorene har i stor grad felles mål og arbeidsmetoder og vi har stor nytte av å utveksle erfaringer. Grasrotandelen Gatejuristen er registrert i Frivillighetsregisteret som er en del av Brønnøysundregistrene og mottar derfor midler fra Norsk Tippings grasrotandel. Grasrotandelen gir spillere av Norsk Tipping mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Fem prosent av spillerinnsatsen går til grasrotmottaker. Gatejuristen mottok kr ,- i Vi ser potensialet i dette og har på slutten av 2014 vært aktiv i forhold til å rekruttere nye spillere. 11

12 KAPITTEL 4 STATISTIKK I 2014 tok Gatejuristen inn 452 saker fra totalt 201 klienter. Dette er en liten prosentmessig nedgang (litt over 5 prosent) fra 2013 hvor det ble tatt inn 479 saker, men likevel 25 prosent mer enn i Av sakene som ble tatt inn i 2014 er 169 fremdeles til behandling (aktive), Av 1699 saker tatt inn tidligere år, er 60 saker fortsatt aktive; 1 fra 2009, 13 fra 2011, 16 fra 2012 og 30 fra Figuren under viser hvordan Gatejuristen behandlet sakene som ble tatt inn i 2014.Som det fremgår består hoveddelen av arbeidet av representasjon (skriving av brev og klager, telefonering og en del møtevirksomhet på vegne av klientene) og veiledning (muntlig og skriftlig direkte til klienten). Gatejuristen i Tromsø sendte i 2014 ut 2544 brev, i snitt 212 pr. måned. Som en morsom detalj kan det nevnes at dette tilsvarer 5,6 brev pr sak og gjennomsnittet er nøyaktig likt Dette skyldes nok tilfeldigheter ettersom antall brev pr. sak er meget varierende og uforutsigbart. 12

13 Mottakssted De fleste sakene hos Gatejuristen i 2014 ble tatt inn på Gatejuristens kontor ved personlig oppmøte av klienten, og som regel uten at klienten på forhånd hadde avtalt møte med saksbehandlerne. Gatejuristen Tromsø har valgt å ha saksmottak på kontoret i hele åpningstiden vår, da vi opplever at vår klientgruppe kan ha vanskelig for å forholde seg til tidspunkt og avtaler. Tilgjengelighet er også en viktig faktor i tillitsforholdet vi har til våre klienter. De vet at vi er der når de trenger oss. På tross av travle dager på kontoret, tilstreber vi å fortsette med denne «åpen-dør»modellen. Vi får med jevne mellomrom bekreftet at dette fungerer best, blant annet når vi på grunn av dårlig kapasitet må be klienter om å komme tilbake på et oppgitt tidspunkt der vi ofte blir sittende og vente uten at noen dukker opp. Hele 279 av 452 saker ble i 2014 tatt inn ved kontoret. En ganske stor andel ble tatt inn via telefon (103) og under oppsøkende virksomhet ved saksmottak på Cafe103 (offentlig værested) og Kirkens Bymisjon (privat værested). 13

14 Hvordan finner klientene Gatejuristen? Hovedandelen av saker Gatejuristen tok inn i 2014 kom fra klienter som har benyttet oss før. 332 av 452 saker, i overkant av 73 %, var i denne kategorien. Dette indikerer at klientene setter pris på det tilbudet Gatejuristen gir. Vi vet også at tilfredse klienter anbefaler andre å ta kontakt for å få hjelp, og i 49 av sakene fra 2014 oppga klientene at de hadde hørt om oss fra venner. Omtrent like mange saker (45) ble tatt inn etter at klienten ble henvist fra det offentlige. 14

15 Antall saker pr. måned Gatejuristen i Tromsø mottok 452 saker i Det er i snitt nesten 38 saker pr. måned. Som tidligere år ser man at antall saker varierer ganske mye. Den høyeste måneden, januar, hadde nesten dobbelt så mange saker som den laveste, juni føyer seg inn i det uforutsigbare mønsteret fra tidligere år. Det er vanskelig å se en trend for når sakene kommer inn og dermed vanskelig å planlegge ut fra arbeidsbelastning. Vi må være tilstede når klientene trenger oss. Kjønnsfordeling Det er ikke stor endring i kjønnsfordelingen blant Gatejuristens klienter. Vi har en markert overvekt av mannlige klienter. I 2014 tok vi imot saker fra 139 menn og 60 kvinner. Kun en henvendelse var anonym. Det er altså mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som benytter Gatejuristens tjenester. Ettersom denne prosentfordelingen har vært rimelig stabil over flere år, er det sannsynlig at andelen mannlige rusmisbrukere er tilsvarende prosentmessig høyere enn kvinnelige. 15

16 Klientenes alder Når det gjelder klientenes aldersfordeling vil denne naturlig forskyves ettersom årene går. Dette ses blant annet i den yngste klientgruppen, født i 1990 eller senere. I 2012 hadde Gatejuristen 7 saker for denne gruppen, i 2013 tok vi inn 17 mens i 2014 hadde vi 23 saker fra i denne aldersgruppen. Gatejuristen har flest klienter som er født på 1970-tallet men også mange født på og tallet. 16

17 Klientenes inntektsgrunnlag fordelt på antall saker Det følger naturlig av Gatejuristens klientgruppe at et fåtall har ordinær arbeidsinntekt. En stor andel av klientene mottar ytelser fra NAV, hovedsakelig arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Av de 452 sakene Gatejuristen har jobbet med i 2014 var 286, 63 %, i disse to kategoriene. Klientenes bosted Som det fremgår av diagrammet nedenfor, er størsteparten av klientene vi mottar saker fra, bosatt i Troms fylke. Dette samsvarer med at vi tar inn flest saker etter mottak ved vårt kontor. Det er trolig lettere for klienter som bor i byen og kjenner navn og ansikt på Gatejuristens saksbehandlere å ta kontakt enn for potensielle klienter som får et telefonnummer på et offentlig kontor. I 87 saker, i overkant av 19 prosent av totalantallet, var klientene uten fast bosted. Ettersom de fleste klientene våre, holder til i Tromsø, gjenspeiler dette tallet den stadig økende boligproblematikken Tromsø kommune sliter med. I tillegg til disse hadde vi 11 saker fra Nordland og hele 22 fra Finnmark. Dette er en stor økning og skyldes trolig at en person i NAV-systemet i Hammerfest hadde tidligere erfaring fra samarbeid med Gatejuristen i Oslo og henviste flere av sine brukere til oss. Det er derimot grunn til å tro at klientgrunnlaget i Nordland og Finnmark er større enn det vi foreløpig ser, ettersom vi er eneste Gatejuristkontor nord for Trondheim. 17

18 Når det gjelder nasjonalitet er Gatejuristens klienter stort sett norske. I 2014 har vi hatt 6 afrikanske klienter med til sammen 12 saker, 1 sak for en iransk og 1 sak for en polakk. Saksområder Gatejuristen har i 2014 behandlet saker innenfor blant annet arverett, familierett, avtaler/forbrukerrett, fast eiendom, boligrett, erstatning og forsikringsrett, trygd og pensjon, sosial- og helserett, gjeld, straffe-, politi- og fengselsrett, skatter og avgifter, arbeidsrett, utlendingsrett, annen forvaltningsrett, psykiatri og nitten saker som er registrert under diverse. For første gang har vi også hatt saker innenfor sameretten. 18

19 I 2013 var det ikke en egen kategori for helserett, men en felles for sosial- og helserett. Det var da totalt 98 saker av disse typene mens vi i 2014 ser at sosial- og velferdsrett og helserett har til sammen 125 saker, nesten 28 % av totalen. Sammen med straffe-, politi- og fengselsrett er disse to kategoriene de kanskje viktigste områdene vi bistår klientene. Vi velger derfor å synliggjøre hvilke typer saker klientene kommer til Gatejuristen med innenfor disse områdene. Helserett, totalt 29 saker 19

20 Sosial- og velferdsrett, totalt 96 saker Straffe-politi og fengselsrett, totalt 85 saker 20

21 KAPITTEL 5 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE Gatejuristen tok i 2014 inn 27 færre saker enn året før. Personalressursene var stort sett lik og reduksjonen skyldes normale svingninger. Det er grunn til å tro at nivået på saker vil ligge rundt 450 saker i året med de personalressurser som vi har i dag. Gatejuristen har også i 2014 hatt større pågang fra klienter fra andre byer og steder. Dette handler i stor grad om at vi etter hvert også er blitt kjent ikke bare utenfor Tromsø by, men også utenfor fylkesgrensen. Vi hadde 22 klienter fra Finnmark og 11 fra Nordland. Dette er gledelig. Gatejuristen i Tromsø er et tilbud til alle rusavhengige i Nord-Norge og vi tilstreber oss på å nå ut med informasjon om Gatejuristen og hva vi er å står for. Vi ser imidlertid at det er flere utfordringer med å tilby rettshjelp til personer utenfor Tromsø by. Store avstander gjør det vanskelig for klientene å komme på gatejuristens kontor og dersom man ikke når klienten på telefon, er det vanskelig å få fremdrift i sakene. Gatejuristen hadde en del utskifting av personale i 2014 da Linn Mari Efraimsen Rasch gikk ut i permisjon i mars og Anja S. Bjørsvik sluttet i april. Vi hadde høsten 2014 en person ansatt i 50 % stilling i form av arbeidspraksis via NAV. Gatejuristen har også hatt to studenter som har hatt en fast dag hver i uken mer eller mindre gjennom hele året. Disse ekstra ressursene på dagtid har gjort arbeidshverdagen lettere med hensyn til oppsøkende saksmottak, men krever også opplæring og oppfølging av den enkelte. Til tider har det vært mange personer til stede på Gatejuristen samtidig og vi ser at tilstrekkelig kontorplass kan bli en utfordring fremover. Gatejuristen har fått betydelig flere klienter fra Nordland og Finnmark i Dette er veldig gledelig. Det viser at vi også er kjent utenfor fylkesgrensen og at vi har lyktes i å nå ut til rusavhengige i hele Nord-Norge. Økonomi Gatejuristen hadde et underskudd i Dette skyldes i all hovedsak økte utgifter til IKT og lønn. Det er vanskelig å planlegge driften når vi ikke vet hvor mye driftsmidler vi har å bruke. Justis- og beredskapsdepartementet kom med sitt tilskuddsbrev i slutten av mai. Tilskuddet var da redusert sammenlignet med året før. Dette ble imidlertid økt igjen i slutten av året og Gatejuristen endte opp med samme tilskudd som i Den sene tilbakemeldingen skaper naturligvis usikkerhet og gjør planlegging av driften vanskelig. Justis- og beredskapsdepartementet har endret sin praksis slik at tilskuddet er øremerket hvert enkelt tiltak. Dette bidrar til forutberegnelighet og er med på å sikre kontinuerlig drift for Gatejuristen. Dette setter vi stor pris på. Det er vanskeligere å få midler fra private legater da vi er flere gatejuristkontorer som konkurrerer om de samme midlene. Dette vil by på store utfordringer fremover. Den private finansieringen har blitt vanskeligere og det er liten grunn til å tro at det vil bli enklere i fremtiden. 21

22 KAPITTEL 6 ØKONOMI Budsjett og regnskap Budsjettet for 2014 ble satt opp på bakgrunn av erfaringene fra driften tidligere år. Gatejuristen mottok midler fra Fylkeskommunen i tillegg til Tromsø kommune og Justisdepartementet. Vi har også hatt noe midler fra Bergesen Allmennyttige stiftelse, NAV, momskompensasjon, Norsk Tipping i form av Grasrotandelen og litt fra privatpersoner. Gatejuristen har hatt inntekter på til sammen kr ,- og utgifter på ,- I Dette innebærer at vi har hatt et underskudd på ,-. Også i 2014 har største delen av Gatejuristens midler gått til dekning av lønnskostnader og husleie. Årsaken til Gatejuristens underskudd skylder større lønnskostnader og betydelig større utgifter til IKT. BUDSJETT FOR GATEJURISTEN TROMSØ 2014 Inntekter Offentlige inntekter Justisdepartementet Tromsø kommune Troms Fylkeskommune Private bidragsytere Gaver/tilskudd fra private bidragsytere Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Lønn, regnskapskjøring, revisjon Reise og oppholdsutgifter, kurs og møter Styre og bedriftsforsamlingsmøter Kontorrekvisita Kontingenter Inventar og utstyr Forsikringer Telefon og porto Andre utgifter Sum kostnader Driftsresultat kr , ,- 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 2. oktober Det er kontorer i Oslo, Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Hamar og Lillehammer. Denne rapporten beskriver våre målsettinger og våre viktigste resultater i Rapporten tar for seg driften av Gatejuristen i 2014 og knytter kommentarer til hvilke utfordringer Gatejuristen står ovenfor i det videre arbeidet. Dessuten inneholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap. 29

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Sluttrapport fra 2005

Sluttrapport fra 2005 Sluttrapport fra 2005 bergenstudenten.no Over 40 % økning Økt pressedekning Utvidet tilbud Mer samarbeid elektronisk utgave på: bergenstudenten.no Hushaiene har gode tider (...) Tusenvis blir tvunget ut

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer