Årsrapport for Gatejuristen i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Gatejuristen i"

Transkript

1 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

2 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske ytelser, rett til medisinsk behandling osv. Mange av våre klienter ville ikke ha fått juridisk bistand hadde det ikke vært for Gatejuristen. Gatejuristen gjør en forskjell for mange mennesker. Derfor er Gatejuristen en viktig aktør i et rettssamfunn som ikke klarer å nå alle borgerne med de tradisjonelle rettshjelpstilbudene. Denne rapporten gir en oversikt over Gatejuristens virksomhet i 2014 og er ment for både intern og ekstern bruk. Rapporten er i all hovedsak bygget opp etter samme mal som rapportene fra tidligere år. Rapporten inneholder også en statistisk gjennomgang av mottatt saker og klientopplysninger. Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle støttespillere i 2014, både private og offentlige, som på ulike måter støtter opp om vårt arbeid. Jeg vil rette en spesiell takk til styret i Gatejuristen, de frivillige som bruker av sin fritid på gatejuristarbeid og ikke minst de ansatte som gjør en strålende jobb og som bidrar til å gjøre arbeidshverdagen hyggelig. Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive Gatejuristen. Tromsø, 27. februar 2015 Nina Walthinsen Daglig leder 2

3 Innhold FORORD 2 HISTORISK BAKGRUNN 5 KAPITTEL 1 5 MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER 5 Gatejuristens hovedmålsetting 5 Rettshjelp 5 Rettspolitikk 6 Forskning/undervisning 6 Informasjon 6 KAPITTEL 2 7 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE 7 Organisasjonsforhold 7 Årsmøte 7 Medarbeidere 7 Frivillige 8 KAPITTEL 3 9 DRIFT 9 Saksinntak 9 Saksbehandling 9 Samarbeid med andre 9 Kontorlokaler 10 Harstadprosjektet 10 Gatejuristnettverket 11 Grasrotandelen 11 KAPITTEL

4 STATISTIKK 12 Mottakssted 13 Hvordan finner klientene Gatejuristen? 14 Antall saker pr. måned 15 Kjønnsfordeling 15 Klientenes alder 16 Klientenes inntektsgrunnlag fordelt på antall saker 17 Klientenes bosted 17 Saksområder 18 Helserett, totalt 29 saker 19 Sosial- og velferdsrett, totalt 96 saker 20 Straffe-politi og fengselsrett, totalt 85 saker 20 KAPITTEL 5 21 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE 21 Økonomi 21 KAPITTEL 6 22 ØKONOMI 22 Budsjett og regnskap 22 BUDSJETT FOR GATEJURISTEN TROMSØ

5 HISTORISK BAKGRUNN Gatejuristen Tromsø ble etablert etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi var det andre gatejuristkontoret i landet og er etablert etter samme modell som gatejuristen i Oslo. Gatejuristen er i dag representert i 10 ulike byer i landet. Gatejuristen i Tromsø ble etablert i april Vi hadde første saksmottak 2. oktober Gatejuristen har siden oppstart tatt imot 645 klienter og behandlet til sammen 2135 saker. Gatejuristen er opptatt av å styrke rettsikkerheten til våre klienter. Rettssikkerhet er en grunnleggende verdi i et rettssamfunn rettsikkerhet handler ikke bare om å beskytte borgerne mot overgrep men også om å sikre borgerne de rettigheter som han/hun har krav på etter loven. Det kan for eksempel være rett til bolig, rett til helsehjelp, rett til ulike økonomiske ytelser osv. KAPITTEL 1 MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER Gatejuristens hovedmålsetting Gatejuristen jobber for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp til rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for gruppen ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Gatejuristen skal også jobbe rettspolitisk, ha fokus på forskning og undervisning samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. Rettshjelp Gatejuristen yter individuell juridisk bistand til rusavhengige og tidligere rusavhengige/rusavhengige under rehabilitering. Vi er et tilbud til alle rusavhengige i Nord- Norge. Rettshjelp er grunnpilaren i virksomheten. Det er viktig at rettshjelpen holder høy kvalitet og Gatejuristen har dette i fokus hele tiden. Dette innebærer at rettshjelpen både skal fylle alminnelige kvalitetskrav til rettshjelp samt krav som er spesielt tilpasset vår målgruppe. Det å yte rettshjelp til rusavhengige kan by på andre utfordringer enn å gi rettshjelp til befolkningen for øvrig. Dette skyldes flere forhold: klientene har ofte ikke fast bolig, mange er uten telefon og kan kun nås ved oppsøkende virksomhet. Mange av Gatejuristens klienter har problemer med å forholde seg til avtaler og det tar ofte lengre tid med sakene på grunn av disse forholdene. Det er også mange av Gatejuristens klienter som i tillegg til stoffavhengighet, lider av psykiatriske og somatiske sykdommer. Dette gjør livene vanskelig og nødvendiggjør andre tilnærmingsmåter til de juridiske problemene de står ovenfor. 5

6 Rettspolitikk En av Gatejuristens målsetninger er å jobbe rettspolitisk. Dette har vi også gjort i Vi har i samarbeid med gatejuristnettverket avgitt høringsuttalelser. Vi bruker media aktivt og vi har forelest i ulike sammenhenger. Vi har hatt møte med politikere og vi har vært representert i ulike utvalg. På bakgrunn av de erfaringer som Gatejuristen får i sitt arbeid med klientene, ønsker vi å endre regelverket og praktiseringen av det i de tilfeller hvor vi ser at det ikke fungerer i forhold til vår klientgruppe. Dette gjøres gjennom høringsuttalelser, debattinnlegg, artikler, debatter, politisk lobbyarbeid, brosjyrer og gjennom media. Rettspolitikk er viktig i denne sammenhengen, da man når flere enn ved individuell rettshjelp. Gatejuristen har en viktig rettspolitisk rolle. Vi er en uavhengig virksomhet som ikke trenger å ha lojalitet til systemet, men som kan påpeke feil og mangler ved ulike systemer uten at dette medfører brudd på lojalitetsplikten. Det er lettere for Gatejuristen å sette søkelyset på uriktig eller uheldig praktisering av regelverket enn for personer som jobber innad i systemene. Forskning/undervisning Gatejuristen Tromsø er i ferd med å bygge opp et kompetansemiljø innen rettsområder som særlig angår rusavhengige. Vi ønsker å skape interesse for disse rettsområdene blant jurister, skape et miljø for «omsorgsjurister» og heve statusen for disse fagene innen jussen. Gatejuristen vil samle og systematisere informasjon om hvordan rettssamfunnet fungerer i forhold til rusavhengige. De fagområdene som Gatejuristen jobber mest innenfor er ikke viet mye oppmerksomhet i det juridiske forskningsmiljøet. Derfor ønsker vi å bidra til at det blir satt større fokus på disse fagområdene i juristmiljøet. Informasjon Gatejuristen har som målsetting å jobbe med informasjon til klienter og pårørende samt andre som jobber med rusavhengige og med problemstillinger som vedrører rusavhengige. Vi holder en del foredrag hvor vi informerer om gatejuristen og hvem vi er og vi har lagt ut flyers på ulike steder hvor de rusavhengige oppholder seg. Gatejuristen hadde også stand på Arbeidslivsdagene som ble hold i regi av ELSA på Universitetet i Tromsø. Her kommer vi i kontakt med jusstudenter og vi får på den måten rekruttert en del frivillige. 6

7 KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE Organisasjonsforhold Gatejuristen er organisert som en ideell forening med Årsmøte som øverste myndighet. Gatejuristens styre er øverste myndighet mellom årsmøtene. I 2014 har styret bestått av Kristian Andenæs, Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Det har vært avholdt 2 styremøter i Årsmøte Gatejuristen avholdt sitt sjette årsmøte i lokalene til Kirkens Bymisjon i Tromsø. Det var 15 personer til stede på møte. Fra styret stilte Kristian Andenæs (leder), Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Medarbeidere Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. I april 2014 sluttet rådgiver Anja Støback Bjørsvik etter å ha jobbet i gatejuristen siden oppstart. Hilde Lind-Olsen som er tidligere frivillig i Gatejuristen, ble ansatt i Bjørsviks stilling. Benedicte Dahl-Hoaas har vært ansatt i et engasjement fra og med februar og ut året. Linn-Mari Rasch Efraimsen var midlertidig ansatt til midten av mars. Marte Ronesen har vært i arbeidspraksis fra og med august og ut året. Vi har i 2014 hatt tre jusstudenter som har jobber fast en dag hver uke. 7

8 Frivillige Gatejuristen i Tromsø hadde pr tjue frivillige. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. De frivillige jobber primært som saksbehandlere. De stiller på saksmottak etter en vaktturnus. I utgangspunktet stiller de frivillige på saksmottak hver torsdag på ettermiddagstid. Bakgrunnen for dette er at de fleste frivillige er i full jobb og ikke har anledning til å møte på saksmottak tirsdag formiddag. De ansatte har i all hovedsak tatt saksinntakene på tirsdags formiddag på kafè 103. De frivillige er en viktig ressurs hos Gatejuristen. De gir økt kapasitet, økt energi og bedre kvalitet. Det å jobbe som frivillig hos Gatejuristen gir et innblikk i en del av samfunnet som mange ikke kjenner til. Noen av Gatejuristens frivillige er i, eller havner i viktige posisjoner i samfunnet. Den erfaringen som de frivillige har opparbeidet seg hos Gatejuristen er viktig både for den frivillige selv, men også for den måten de vil møte sine medmennesker og eventuelle klienter på i andre sammenhenger. De frivillige har i 2014 bestått av følgende personer: 1. Jørn Bjørnhaug 2. Roar Bårdlund 3. Christin Bassøe Jørstad 4. Ragni Løkholm Ramberg 5. Arne Albrigtsen 6. Stian Ørbeck Sørheim 7. Marte Ronesen 8. Erik Ringberg 9. Erik Eldjarn 10. Johan Angell 11. Benedicte Hoaas 12. Hilde Lind-Olsen 13. Camilla N. Woll 14. Barbro Paulsen 15. Torbjørn Sandbu 16. Elise Mørch Eide 17. Mona Ovesen 18. Rikke Rindahl Bendiksen 19. Anja Støback Bjørsvik 20. Svetlana Johansen Hilde Lind-Olsen og Benedicte Dahl Hoaas arbeidet som frivillig før de ble ansatt i Gatejuristen. Mona Ovesen og Rikke Rindahl Bendiksen er frivillige i Harstadprosjektet. De frivillige har i 2014 til jobbet til sammen i 642 timer. 8

9 KAPITTEL 3 DRIFT Saksinntak Det har i 2014 vært avholdt 82 oppsøkende saksinntak. Hver tirsdag er det saksinntak i Grønnegata 103 mellom klokken og Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafè for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. 62 % av sakene er tatt inn ved oppmøte på Gatejuristens kontor i Veitasenteret i ordinær åpningstid som er fra 08:00 15:45. Vi har også tatt imot henvendelser pr. telefon, brev og mail. I sommerperioden juni til august var Bymisjon stengt og det ble derfor ikke avholdt saksmottak på torsdager. Kafè 103 hadde sommerstengt i en uke. Saksbehandling Saksbehandling utgjør Gatejuristens kjernevirksomhet. Saksbehandlingen ytes som individuell rådgivning og representasjon i enkeltsaker. Gatejuristen jobber etter en to-person strategi. Dette innebærer at det alltid er to stykker på saksmottak. Denne strategien kvalitetssikrer saksbehandlingen og det gir en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehagelige situasjoner. I utgangspunktet er det en av saksbehandlerne som er til stede på saksmottaket som får ansvar for saken videre. På grunn av stor pågang på kontoret, har det imidlertid i perioder vært behov for å overføre saker til de frivillige. Vi har forsøkt å kanalisere klientene til torsdagsmottakene på Bymisjon, men av hensyn til klienter som er i rehabilitering har det i perioder vært nødvendig å ta inn sakene på kontoret for å unngå at klientene må oppsøke et rusmiljø som de jobber for å komme seg bort fra. Vi opplever også ofte at klientene følges av ansatte i førstelinjetjenesten og at vi derfor må ta inn saken på dagtid, mens følgepersonen har arbeidstid. Gatejuristens saksbehandlingssystem gjør det mulig for de frivillige å jobbe hjemmefra. Systemet ivaretar også de strenge kravene til datasikkerhet og gjør det enklere for de frivillige å kombinere jobben som frivillig med ordinær jobb. Samarbeid med andre Gatejuristen er opptatt av samarbeid. Vi mener at det tjener klienten best å samarbeide med andre som av ulike årsaker har en rolle i våre klienters liv. Vi har et nært samarbeid med Kirkens Bymisjon. De stiller lokaler til disposisjon for Gatejuristens oppsøkende virksomhet. Vi vurderer samarbeidet med Bymisjon som viktig. Mange av våre klienter har et nært forhold til Bymisjon. Det å være til stede på Bymisjon i sammenhenger hvor vår klientgruppe er representert, medfører at vi blir kjent i miljøet og at vår klientgruppe i større grad blir trygg på 9

10 oss. I og med at alle de øvrige gatejuristkontorene er underlagt sine respektive Bymisjoner, er det dessuten en inngangsport til samarbeid gatejuristene imellom. Gatejuristen har også et nært samarbeid med miljøarbeidertjenesten i Tromsø kommune. Saksmottakene på tirsdager har også i hele 2014 foregått på Kafè 103 hvor miljøarbeidertjenesten har sine kontorer. Miljøarbeidertjenesten har stilt et møterom til disposisjon for klientsamtaler. Vi oppholder oss i kafeen sammen med gjestene og vi er derfor synlige i miljøet og har blitt godt mottatt både av klientene og av de som arbeider i miljøarbeidertjenesten. Vi har også hatt samarbeid med ulike andre avdelinger i Tromsø kommune som jobber med samme klientgruppe som oss. Dette samarbeidet er viktig da man kan jobbe mer effektivt. Vi opplever at begge parter har godt utbytte av et slikt samarbeid. Kontorlokaler Gatejuristen er samlokalisert med advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth i Veitasenterert i Tromsø sentrum. Vi har egen inngang som benyttes av våre klienter. Lokalene har sentral beliggenhet og er meget godt egnet for vår virksomhet. Gatejuristen får benytte advokatkontorets møtearealer, bibliotek og kjøkken. Det er viktig å være nært klientgruppen. Mange klienter oppsøker Gatejuristen idet problemene oppstår, de venter ikke til neste saksinntak. Mange klienter henvender seg derfor til Gatejuristens kontor i ordinær arbeidstid. Dette ser vi skjer i større grad enn tidligere. Harstadprosjektet Gatejuristen startet prosjekt Harstad på tampen av Det har i perioden januar august 2014 vært avholdt til sammen 7 saksmottak. Videre planlagte saksmottak ble avlyst da Gatejuristen ikke hadde økonomi til å videreføre prosjektet og Harstad kommune og Sparebankstiftelsen Harstad avslo Gatejuristens søknad om dekning av kostnader. Det viste seg også vanskelig å nå frem til klientene. Saksmottakene ble avhold på Blåhuset som er en privat drevet oppholdssted for rusavhengige. Vi opplevde at det var dårlig besøkt selv om vi i forkant av saksmottakene sendte ut en påminnelse til Blåhuset og rusomsorgen om hvilket tidspunkt vi kom. Det ble underveis vurdert å bytte lokaler, men på grunn av at prosjektet ble avsluttet før opprinnelig tenkt, kom vi aldri så langt. Vi opplevde å få en del henvendelser fra klienter fra Harstad på telefon og vi ser at det å ha oppsøkende virksomhet i en by bare en gang hver måned byr på flere utfordringer. Reisekostnadene fra Tromsø til Harstad er stor. Det går en hel dag bort fra hovedkontoret for den som skal delta på saksmottak og det er vanskelig for klientene å forholde seg til en bestemt dag i måneden.. 10

11 Gatejuristnettverket Det er nå etablert Gatejuristkontorer i store deler av landet. I tillegg til hovedkontorer i 7 byer har Gatejuristen i Oslo et satellitt prosjekt i Tønsberg og Sandefjord. Gatejuristen på Hamar driver også et studentprosjekt på Lillehammer hvor store deler av driften utføres av jusstudenter. Gatejuristenettverket er en fin arena for de ulike gatejuristkontorer å utveksle erfaringer og diskutere både egne og felles utfordringer på de enkelte kontorene. Nettverket består i dag av gatejuristene i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Hamar og Stavanger. Gatejuristnettverket har hatt to møter i Vi hadde nettverksmøte i Bergen i februar og i Oslo i september. De ulike gatejuristkontorene har i stor grad felles mål og arbeidsmetoder og vi har stor nytte av å utveksle erfaringer. Grasrotandelen Gatejuristen er registrert i Frivillighetsregisteret som er en del av Brønnøysundregistrene og mottar derfor midler fra Norsk Tippings grasrotandel. Grasrotandelen gir spillere av Norsk Tipping mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Fem prosent av spillerinnsatsen går til grasrotmottaker. Gatejuristen mottok kr ,- i Vi ser potensialet i dette og har på slutten av 2014 vært aktiv i forhold til å rekruttere nye spillere. 11

12 KAPITTEL 4 STATISTIKK I 2014 tok Gatejuristen inn 452 saker fra totalt 201 klienter. Dette er en liten prosentmessig nedgang (litt over 5 prosent) fra 2013 hvor det ble tatt inn 479 saker, men likevel 25 prosent mer enn i Av sakene som ble tatt inn i 2014 er 169 fremdeles til behandling (aktive), Av 1699 saker tatt inn tidligere år, er 60 saker fortsatt aktive; 1 fra 2009, 13 fra 2011, 16 fra 2012 og 30 fra Figuren under viser hvordan Gatejuristen behandlet sakene som ble tatt inn i 2014.Som det fremgår består hoveddelen av arbeidet av representasjon (skriving av brev og klager, telefonering og en del møtevirksomhet på vegne av klientene) og veiledning (muntlig og skriftlig direkte til klienten). Gatejuristen i Tromsø sendte i 2014 ut 2544 brev, i snitt 212 pr. måned. Som en morsom detalj kan det nevnes at dette tilsvarer 5,6 brev pr sak og gjennomsnittet er nøyaktig likt Dette skyldes nok tilfeldigheter ettersom antall brev pr. sak er meget varierende og uforutsigbart. 12

13 Mottakssted De fleste sakene hos Gatejuristen i 2014 ble tatt inn på Gatejuristens kontor ved personlig oppmøte av klienten, og som regel uten at klienten på forhånd hadde avtalt møte med saksbehandlerne. Gatejuristen Tromsø har valgt å ha saksmottak på kontoret i hele åpningstiden vår, da vi opplever at vår klientgruppe kan ha vanskelig for å forholde seg til tidspunkt og avtaler. Tilgjengelighet er også en viktig faktor i tillitsforholdet vi har til våre klienter. De vet at vi er der når de trenger oss. På tross av travle dager på kontoret, tilstreber vi å fortsette med denne «åpen-dør»modellen. Vi får med jevne mellomrom bekreftet at dette fungerer best, blant annet når vi på grunn av dårlig kapasitet må be klienter om å komme tilbake på et oppgitt tidspunkt der vi ofte blir sittende og vente uten at noen dukker opp. Hele 279 av 452 saker ble i 2014 tatt inn ved kontoret. En ganske stor andel ble tatt inn via telefon (103) og under oppsøkende virksomhet ved saksmottak på Cafe103 (offentlig værested) og Kirkens Bymisjon (privat værested). 13

14 Hvordan finner klientene Gatejuristen? Hovedandelen av saker Gatejuristen tok inn i 2014 kom fra klienter som har benyttet oss før. 332 av 452 saker, i overkant av 73 %, var i denne kategorien. Dette indikerer at klientene setter pris på det tilbudet Gatejuristen gir. Vi vet også at tilfredse klienter anbefaler andre å ta kontakt for å få hjelp, og i 49 av sakene fra 2014 oppga klientene at de hadde hørt om oss fra venner. Omtrent like mange saker (45) ble tatt inn etter at klienten ble henvist fra det offentlige. 14

15 Antall saker pr. måned Gatejuristen i Tromsø mottok 452 saker i Det er i snitt nesten 38 saker pr. måned. Som tidligere år ser man at antall saker varierer ganske mye. Den høyeste måneden, januar, hadde nesten dobbelt så mange saker som den laveste, juni føyer seg inn i det uforutsigbare mønsteret fra tidligere år. Det er vanskelig å se en trend for når sakene kommer inn og dermed vanskelig å planlegge ut fra arbeidsbelastning. Vi må være tilstede når klientene trenger oss. Kjønnsfordeling Det er ikke stor endring i kjønnsfordelingen blant Gatejuristens klienter. Vi har en markert overvekt av mannlige klienter. I 2014 tok vi imot saker fra 139 menn og 60 kvinner. Kun en henvendelse var anonym. Det er altså mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som benytter Gatejuristens tjenester. Ettersom denne prosentfordelingen har vært rimelig stabil over flere år, er det sannsynlig at andelen mannlige rusmisbrukere er tilsvarende prosentmessig høyere enn kvinnelige. 15

16 Klientenes alder Når det gjelder klientenes aldersfordeling vil denne naturlig forskyves ettersom årene går. Dette ses blant annet i den yngste klientgruppen, født i 1990 eller senere. I 2012 hadde Gatejuristen 7 saker for denne gruppen, i 2013 tok vi inn 17 mens i 2014 hadde vi 23 saker fra i denne aldersgruppen. Gatejuristen har flest klienter som er født på 1970-tallet men også mange født på og tallet. 16

17 Klientenes inntektsgrunnlag fordelt på antall saker Det følger naturlig av Gatejuristens klientgruppe at et fåtall har ordinær arbeidsinntekt. En stor andel av klientene mottar ytelser fra NAV, hovedsakelig arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Av de 452 sakene Gatejuristen har jobbet med i 2014 var 286, 63 %, i disse to kategoriene. Klientenes bosted Som det fremgår av diagrammet nedenfor, er størsteparten av klientene vi mottar saker fra, bosatt i Troms fylke. Dette samsvarer med at vi tar inn flest saker etter mottak ved vårt kontor. Det er trolig lettere for klienter som bor i byen og kjenner navn og ansikt på Gatejuristens saksbehandlere å ta kontakt enn for potensielle klienter som får et telefonnummer på et offentlig kontor. I 87 saker, i overkant av 19 prosent av totalantallet, var klientene uten fast bosted. Ettersom de fleste klientene våre, holder til i Tromsø, gjenspeiler dette tallet den stadig økende boligproblematikken Tromsø kommune sliter med. I tillegg til disse hadde vi 11 saker fra Nordland og hele 22 fra Finnmark. Dette er en stor økning og skyldes trolig at en person i NAV-systemet i Hammerfest hadde tidligere erfaring fra samarbeid med Gatejuristen i Oslo og henviste flere av sine brukere til oss. Det er derimot grunn til å tro at klientgrunnlaget i Nordland og Finnmark er større enn det vi foreløpig ser, ettersom vi er eneste Gatejuristkontor nord for Trondheim. 17

18 Når det gjelder nasjonalitet er Gatejuristens klienter stort sett norske. I 2014 har vi hatt 6 afrikanske klienter med til sammen 12 saker, 1 sak for en iransk og 1 sak for en polakk. Saksområder Gatejuristen har i 2014 behandlet saker innenfor blant annet arverett, familierett, avtaler/forbrukerrett, fast eiendom, boligrett, erstatning og forsikringsrett, trygd og pensjon, sosial- og helserett, gjeld, straffe-, politi- og fengselsrett, skatter og avgifter, arbeidsrett, utlendingsrett, annen forvaltningsrett, psykiatri og nitten saker som er registrert under diverse. For første gang har vi også hatt saker innenfor sameretten. 18

19 I 2013 var det ikke en egen kategori for helserett, men en felles for sosial- og helserett. Det var da totalt 98 saker av disse typene mens vi i 2014 ser at sosial- og velferdsrett og helserett har til sammen 125 saker, nesten 28 % av totalen. Sammen med straffe-, politi- og fengselsrett er disse to kategoriene de kanskje viktigste områdene vi bistår klientene. Vi velger derfor å synliggjøre hvilke typer saker klientene kommer til Gatejuristen med innenfor disse områdene. Helserett, totalt 29 saker 19

20 Sosial- og velferdsrett, totalt 96 saker Straffe-politi og fengselsrett, totalt 85 saker 20

21 KAPITTEL 5 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE Gatejuristen tok i 2014 inn 27 færre saker enn året før. Personalressursene var stort sett lik og reduksjonen skyldes normale svingninger. Det er grunn til å tro at nivået på saker vil ligge rundt 450 saker i året med de personalressurser som vi har i dag. Gatejuristen har også i 2014 hatt større pågang fra klienter fra andre byer og steder. Dette handler i stor grad om at vi etter hvert også er blitt kjent ikke bare utenfor Tromsø by, men også utenfor fylkesgrensen. Vi hadde 22 klienter fra Finnmark og 11 fra Nordland. Dette er gledelig. Gatejuristen i Tromsø er et tilbud til alle rusavhengige i Nord-Norge og vi tilstreber oss på å nå ut med informasjon om Gatejuristen og hva vi er å står for. Vi ser imidlertid at det er flere utfordringer med å tilby rettshjelp til personer utenfor Tromsø by. Store avstander gjør det vanskelig for klientene å komme på gatejuristens kontor og dersom man ikke når klienten på telefon, er det vanskelig å få fremdrift i sakene. Gatejuristen hadde en del utskifting av personale i 2014 da Linn Mari Efraimsen Rasch gikk ut i permisjon i mars og Anja S. Bjørsvik sluttet i april. Vi hadde høsten 2014 en person ansatt i 50 % stilling i form av arbeidspraksis via NAV. Gatejuristen har også hatt to studenter som har hatt en fast dag hver i uken mer eller mindre gjennom hele året. Disse ekstra ressursene på dagtid har gjort arbeidshverdagen lettere med hensyn til oppsøkende saksmottak, men krever også opplæring og oppfølging av den enkelte. Til tider har det vært mange personer til stede på Gatejuristen samtidig og vi ser at tilstrekkelig kontorplass kan bli en utfordring fremover. Gatejuristen har fått betydelig flere klienter fra Nordland og Finnmark i Dette er veldig gledelig. Det viser at vi også er kjent utenfor fylkesgrensen og at vi har lyktes i å nå ut til rusavhengige i hele Nord-Norge. Økonomi Gatejuristen hadde et underskudd i Dette skyldes i all hovedsak økte utgifter til IKT og lønn. Det er vanskelig å planlegge driften når vi ikke vet hvor mye driftsmidler vi har å bruke. Justis- og beredskapsdepartementet kom med sitt tilskuddsbrev i slutten av mai. Tilskuddet var da redusert sammenlignet med året før. Dette ble imidlertid økt igjen i slutten av året og Gatejuristen endte opp med samme tilskudd som i Den sene tilbakemeldingen skaper naturligvis usikkerhet og gjør planlegging av driften vanskelig. Justis- og beredskapsdepartementet har endret sin praksis slik at tilskuddet er øremerket hvert enkelt tiltak. Dette bidrar til forutberegnelighet og er med på å sikre kontinuerlig drift for Gatejuristen. Dette setter vi stor pris på. Det er vanskeligere å få midler fra private legater da vi er flere gatejuristkontorer som konkurrerer om de samme midlene. Dette vil by på store utfordringer fremover. Den private finansieringen har blitt vanskeligere og det er liten grunn til å tro at det vil bli enklere i fremtiden. 21

22 KAPITTEL 6 ØKONOMI Budsjett og regnskap Budsjettet for 2014 ble satt opp på bakgrunn av erfaringene fra driften tidligere år. Gatejuristen mottok midler fra Fylkeskommunen i tillegg til Tromsø kommune og Justisdepartementet. Vi har også hatt noe midler fra Bergesen Allmennyttige stiftelse, NAV, momskompensasjon, Norsk Tipping i form av Grasrotandelen og litt fra privatpersoner. Gatejuristen har hatt inntekter på til sammen kr ,- og utgifter på ,- I Dette innebærer at vi har hatt et underskudd på ,-. Også i 2014 har største delen av Gatejuristens midler gått til dekning av lønnskostnader og husleie. Årsaken til Gatejuristens underskudd skylder større lønnskostnader og betydelig større utgifter til IKT. BUDSJETT FOR GATEJURISTEN TROMSØ 2014 Inntekter Offentlige inntekter Justisdepartementet Tromsø kommune Troms Fylkeskommune Private bidragsytere Gaver/tilskudd fra private bidragsytere Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Lønn, regnskapskjøring, revisjon Reise og oppholdsutgifter, kurs og møter Styre og bedriftsforsamlingsmøter Kontorrekvisita Kontingenter Inventar og utstyr Forsikringer Telefon og porto Andre utgifter Sum kostnader Driftsresultat kr , ,- 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 2. oktober Det er kontorer i Oslo, Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Hamar og Lillehammer. Denne rapporten beskriver våre målsettinger og våre viktigste resultater i Rapporten tar for seg driften av Gatejuristen i 2014 og knytter kommentarer til hvilke utfordringer Gatejuristen står ovenfor i det videre arbeidet. Dessuten inneholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap. 29

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2015 1 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie. 2015 var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening Rettspolitisk forening INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG FOREDRAG I RETTSPOLITISK FORENING Tid: Torsdag 11. mars kl. 18.00 foredrag kl. 19.00 Sted: Urbygningen, auditorium 5 Årsmøtet begynner kl. 18.00, og kl.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2012. Marit Lomundal Sæther JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2012 Marit Lomundal Sæther Oslo, 2013 1 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa

Forord. Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa Forord Gratulerer med 20-årsdagen til alle tidligere og nåværende medarbeidere ved Jusshjelpa i Nord-Norge! Sammen har om lag 300 medarbeidere hjulpet befolkningen i Nord-Norge med juridiske problemer,

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no Bydel Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Sagene Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst &I fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2014. Hedda Larsen Borgan

JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo. Årsrapport for Juss-Buss 2014. Hedda Larsen Borgan JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Årsrapport for Juss-Buss 2014 Hedda Larsen Borgan Oslo, 2015 1 1. Innledning 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Juss-Buss kort oppsummert...

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Noen trenger sosialhjelp i tillegg

Noen trenger sosialhjelp i tillegg Mottakere av foreløpig uførestønad: Noen trenger sosialhjelp i tillegg Foreløpig uførestønad er en behovsprøvd ytelse som nyttes av én av fem nye uførepensjonister. Nesten én av ti som mottar denne stønaden

Detaljer

Årsrapport for Juss-Buss 2015

Årsrapport for Juss-Buss 2015 JUSS-BUSS Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Stensilserie nr. 135 Årsrapport for Juss-Buss 2015 Hanne Hareide Skårberg Oslo, 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

FORORD. Det er hyggelig å skrive årsrapport når vi er årets vinnere av Rettssikkerhetsprisen!

FORORD. Det er hyggelig å skrive årsrapport når vi er årets vinnere av Rettssikkerhetsprisen! FORORD Det er hyggelig å skrive årsrapport når vi er årets vinnere av Rettssikkerhetsprisen! 2012 har vært et år i rettspolitikkens tegn. Jusshjelpa har forsøkt hvordan driften hos oss påvirkes av å ha

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN

DOKUMENTASJONSRAPPORTEN DOKUMENTASJONSRAPPORTEN 2005. Gatejuristen startet med første saksmottak 17. januar FOLK MED RUSPROBLEMER OG DERES RETTSHJELPSBEHOV PÅ HELSE- OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen,

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov

Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov Rusmisbrukeres retttshjelpsbehov En undersøkelse av Gatejuristens rettshjelpsarbeid 2011-2013 Kandidatnummer: 200 Leveringsfrist: 15.01.2016 Antall ord: 39998 Innholdsfortegnelse 1! INNLEDNING... 1! 1.1!

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Dato 12. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5

Dato 12. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5 Dato: 12. oktober 2011, 16:00 17:45 Sted: Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Merknader: Konstituering Styremøteprotokoll Helse Nord IKTs lokaler i Forskningsparken,

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Bakgrunnsinfo Norge står overfor store og komplekse utfordringer innen helsevesenet,

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer