FORORD. Tromsø, 12. februar Nina Walthinsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen"

Transkript

1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer at det er et stort udekket rettshjelpsbehov blant rusavhengige i Tromsø. Vi ser viktigheten i å drive oppsøkende virksomhet i denne klientgruppen. Dette er en forutsetning for at mange klienter skal få ivaretatt sin rettssikkerhet. De fleste av Gatejuristens saker i 2009 er tatt inn ved oppsøkende saksmottak. Vi opplever å bli møtt med tillit blant våre klienter. Vi har erfart i denne perioden at sakstilgangen bare øker etter hvert som vi blir kjent blant klientene. Mange har blitt anbefalt oss via venner og bekjente og vi får ofte tilbakemelding om at klientene er fornøyd med den jobben vi gjør. Dette skyldes nok at vi er opptatt av at den rettshjelpen som ytes skal være av god kvalitet og at den skal være tilpasset vår målgruppe. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle bidragsyterne som har gjort det mulig å videreføre driften av Gatejuristen i Tromsø også i Justisdepartementet, Tromsø kommune og Eckbos legater med sine økonomisk bidrag og de frivillige som gjør en enestående innsats ved å stille sin tid og sin faglige kompetanse til disposisjon for Gatejuristen. Jeg vil også takke Gatejuristens styre med Kristian Andenæs, Cathrine Moksness, Jørn Bjørnhaug og Roar Bårdlund som har påtatt seg å sitte i Gatejuristens styre uten vederlag. Årsrapporten vil gi en oversikt over driften i Gatejuristen Tromsø i Nina Walthinsen har vært ansvarlig for utarbeidelsen av årsrapporten. Camilla N. Woll og Anja S. Bjørsvik har bidratt i dette arbeidet. Tromsø, 12. februar 2010 Nina Walthinsen 2

2 INNHOLD FORORD... 2 KAPITTEL 1. MÅLSETTINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER...5 GATEJURISTENS HOVEDMÅLSETTINGER 5 RETTSHJELP... 5 RETTSPOLITIKK... 5 FORSKNING/UNDERVISNING.6 INFORMASJON... 6 KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE..7 ORGANISASJONSFORHOLD... 7 ÅRSMØTE/STYRET.7 MEDARBEIDERE.7 FRIVILLIGE...7 KAPITTEL 3 DRIFT. 9 SAKSINNTAK... 9 SAKSBEHANDLING... 9 SAMARBEID MED ANDRE 9 KONTORLOKALER 10 GATEJURISTNETTVERKET..10 STATISTIKK 11 TYPE SAKER 11 MOTTAKSSTED..12 KJØNNSFORDELING..13 SAKSOMRÅDER...14 SOSIAL OG HELSERETT.15 3

3 GJELD.15 KAPITTEL 4 ØKONOMI 16 BUDSJETT..17 REGNSKAP 18 KAPITTEL 5. OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE..22 4

4 KAPITTEL 1. MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER GATEJURISTENS HOVEDMÅLSETTINGER Gatejuristen jobber for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Hovedmålsetningen er å yte individuell rettshjelp til rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for gruppen ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Gatejuristen skal også jobbe rettspolitisk, ha fokus på forskning og undervisning samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. RETTSHJELP Gatejuristen yter individuell juridisk bistand til rusavhengige og tidligere rusavhengige/rusavhengige under rehabilitering. Rettshjelp er grunnpilaren i virksomheten. Det er viktig at rettshjelpen holder høy kvalitet og Gatejuristen vil derfor ha fokus på kvalitet også i Dette betyr at rettshjelpen både skal fylle alminnelige kvalitetskrav til rettshjelp samt krav som er spesielt tilpasset vår målgruppe. Rettshjelp til rusavhengige byr på andre utfordringer enn rettshjelp til befolkningen for øvrig. Dette skyldes flere forhold: klientene har ofte ikke fast bolig, mange er uten telefon og kan kun nås ved oppsøkende virksomhet. Ofte har klientene problemer med å forholde seg til avtaler og det tar lengre tid med sakene på grunn av disse forholdene. Mange av Gatejuristens klienter lider - i tillegg til stoffavhengighet- av psykiatriske og somatiske sykdommer. Dette gjør livene vanskelig og nødvendiggjør andre tilnærmingsmåter til de juridiske problemene de står ovenfor. RETTSPOLITIKK En av Gatejuristens målsetninger er å jobbe rettspolitisk. På bakgrunn av de erfaringer som Gatejuristen får i sitt arbeid med klientene, ønsker vi å endre regelverket og praktiseringen av det i de tilfeller hvor vi ser at det ikke fungerer i forhold til vår klientgruppe. Dette gjøres gjennom høringsuttalelser, debattinnlegg, artikler, debatter, politisk lobbyarbeid, brosjyrer og gjennom media. Rettspolitikk er viktig i denne sammenhengen, da man når flere enn ved individuell konkret rettshjelp. Gatejuristen har en viktig rettspolitisk rolle. Vi som er en uavhengig organisasjon, kan fungere som en vaktbikkje i forhold til det offentlige. Det er lettere for Gatejuristen å sette søkelyset på uriktig eller uheldig praktisering av regelverket enn for personer som jobber innad i systemene. 5

5 FORSKNING/UNDERVISNING Gatejuristen Tromsø er i ferd med å bygge opp et kompetansemiljø innen rettsområder som særlig angår rusavhengige. Vi ønsker å skape interesse for disse rettsområdene blant jurister, skape et miljø for omsorgsjurister og heve statusen for disse fagene innen jussen. Gatejuristen vil samle og systematisere informasjon om hvordan rettssamfunnet fungerer i forhold til rusavhengige. De fagområdene som Gatejuristen jobber mest innenfor er ikke viet mye oppmerksomhet i det juridiske forskningsmiljøet. Derfor ønsker vi å bidra til at det blir satt fokus på disse fagområdene i juristmiljøet. INFORMASJON Gatejuristen skal jobbe aktivt med informasjon til klientene, men også til pårørende og andre som jobber med rusavhengige og med problemstillinger som vedrører rusavhengige. Gatejuristen jobber med å få gitt ut en informasjonsbrosjyre som kan deles ut til klientene hvor ulike aktuelle juridiske problemstillinger er beskrevet på en lettfattelig måte. Gatejuristen i Oslo har allerede gitt ut en slik brosjyre og vi vil i stor grad benytte den samme brosjyren. Vi vil også i 2010 holde foredrag om aktuelle fagområder innefor jussen som våre klienter kommer i befatning med samt informere om gatejuristens arbeid til andre som jobber med vår klientgruppe, pårørende og klienter. Gatejuristen har fått fast spalte i gatemagasinet Virkelig. Dette er en utmerket mulighet til å gi informasjon om rettshjelpstilbudet, samt skrive om juridiske problemstillinger som går igjen hos de rusavhengige. Vi har i 2009 holdt foredrag for ansatte i psykiatrisk boligtjeneste, pårørende seminar, sosialmedisinsk senter og utekontakten. Vi har deltatt på Advokatforeningens årsmøte med informasjon om Gatejuristen hvor tema var pro-bono arbeid. Vi har lagt ut flyers på ulike steder hvor de rusavhengige oppholder seg, og vi har informert via media. Gatejuristen hadde også stand på Arbeidslivsdagene som ble hold i regi av ELSA på Universitetet i Tromsø. 6

6 KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE ORGANISASJONSFORHOLD Gatejuristen i Tromsø var i oppstartsfasen underlagt Universitetet i Tromsø. UiT var arbeidsgiver fra og med til og med Det var imidlertid fra oppstart klart at Universitetet ikke kunne påta seg ansvaret for gatejuristvirksomheten fremover. På bakgrunn av at de andre gatejuristene var underlagt sin respektive bys Bymisjon, ønsket daglig leder at Kirkens Bymisjon i Tromsø skulle overta arbeidsgiveransvaret etter Universitetet i Tromsø. Kirkens Bymsjon så seg imidlertid ikke i stand til å påta seg dette på daværende tidspunkt og det ble derfor utredet ulike alternative organisasjonsformer. Gatejuristen ble organisert som en ideell forening og i desember 2008 kom Gatejuristens styre på plass. ÅRSMØTE/ STYRET Gatejuristen avholdt sitt første årsmøte 29. april 2009 i Kirkens Bymisjons lokaler. Det var 10 personer til stede på møte. Fra styret stilte Kristian Andenæs (leder), Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Gatejuristen har avholdt 2 styremøter i Første styremøte var i forbindelse med Årsmøte i april og sistestyremøte ble avhold i Oslo i september. MEDARBEIDERE Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Fra til var Anja Støback Bjørsvik ansatt i 50 % stilling frem til da hun gikk ut i svangerskapspermisjon. Camilla Nyland Woll er ansatt i Bjørsviks fravær. FRIVILLIGE Gatejuristen i Tromsø hadde pr frivillige. 11 av 14 er eller har vært praktiserende advokater. En av de frivillige gikk i permisjon fra høsten da hans nye jobb ikke var forenlig med å jobbe som frivillige i gatejuristen. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. Foruten tre av de frivillige jobber alle som saksbehandlere. De tre øvrige har hatt administrative og rettspolitiske oppgaver. De frivillige stiller på saksmottak etter vaktturnus. I utgangspunkt stiller de frivillige på saksmottak hver torsdag på ettermiddagstid. Bakgrunnen for dette er at de fleste frivillige er i full jobb og ikke har anledning til å møte på saksmottak tirsdag formiddag. De ansatte har i all hovedsak tatt saksinntakene på tirsdags formiddag. 7

7 De frivillige er en viktig ressurs hos Gatejuristen. De gir økt kapasitet, økt energi og bedre kvalitet. Det er også et viktig poeng at de frivillige får innblikk i en del av samfunnet som mange ikke kjenner til før de starter som frivillig i Gatejuristen. Noen av gatejuristens frivillige er i, eller havner i, viktige posisjoner i samfunnet. Den erfaringen som de frivillige har opparbeidet seg hos Gatejuristen er viktig både for den frivillige selv, men også for den måten de vil møte sine medmennesker og eventuelle klienter på i andre sammenhenger. De frivillige har i 2009 bestått av følgende personer: 1. Anja Støback Bjørsvik (jobbet som frivillig fra og med september 2009) 2. Jørn Bjørnhaug 3. Roar Bårdlund 4. Sidsel Sund Olsen 5. Christin Bassøe Jørstad 6. Hilde Walstrøm Skåren 7. Ragni Løkholm Ramberg 8. Jon Petter Rui Johansen (permisjon) 9. Bjørn Halvor Wikasteen 10. Arne Albrigtsen 11. Vibeke Lindstrøm 12. Stian Ørbeck Sørheim 13. Ingrid Johanne Nordstrøm 14. Torill Christine Edvardsen 15. Trond Angel Losvik De frivillige har jobbet til sammen 275 timer i

8 KAPITTEL 3 DRIFT SAKSINNTAK Det har i perioden vært avholdt 78 oppsøkende saksinntak. Hver tirsdag avholdes saksinntak i Grønnegata 103 mellom klokken og Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafè for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. I perioden ble det kun avholdt saksinntak på tirsdager fordi Kirkens bymisjon hadde sommerstengt. Gatejuristen Tromsø tar inn saker i all hovedsak ved oppsøkende virksomhet. Vi har også tatt imot telefonhenvendelser og henvendelser ved oppmøte på Gatejuristens kontor i Storgata 102 i ordinær åpningstid hele uka. SAKSBEHANDLING Gatejuristen jobber etter en topersonstratergi. Dette innebærer at det alltid er to stykker på saksmottak. Det er flere grunner til at man har valgt denne strategien. For det første kvalitetssikrer det saksbehandlingen for det andre gir det en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehaglige situasjoner. I utgangspunktet er det en av saksbehandlerne som er til stede på saksmottaket som får ansvar for saken videre. På grunn av stor pågang på saksmottakene på kafè 103 og på kontoret, har det imidlertid i perioder vært behov for å overføre saker til de frivillige. Vi har forsøkt å kanalisere klientene til torsdagsmottakene på Bymisjon, men av hensyn til klienter som er i rehabilitering har det i perioder vært nødvendig å ta inn sakene på kontoret for å unngå at klientene må oppsøke et rusmiljø som de jobber for å komme seg bort fra. Vi opplever også ofte at klientene følges av ansatte i førstelinjetjenesten og at vi derfor må ta inn saken på dagtid, mens følgespersonen har arbeidstid. Gatejuristen fikk i 2009 etablert et nytt datasystem som gjør det mulig for de frivillige å jobbe hjemmefra via en RSA brikke. Dette gjør det lettere for de frivillige ved at de ikke trenger å jobbe med sakene sine i Gatejuristens kontor lokaler. Det ivaretar også de strenge kravene til datasikkerhet. SAMARBEID MED ANDRE Gatejuristen hadde også i 2009 et nært samarbeid med Kirkens Bymisjon i Tromsø. Kirkens Bymisjon stilte sine lokaler til disposisjon for Gatejuristens saksmottak på torsdager. Gatejuristen avholdt sitt Årsmøte i Kirkens Bymisjons lokaler i Parkgata. Gatejuristen deltok på Bymisjonens 20 års jubileum og har vært invitert til ulike arrangement i regi av Bymisjon. Gatejuristen vurderer samarbeidet med Bymisjon som viktig. Mange av våre klienter har et nært forhold til Bymisjon. Det å være til stede på Bymisjon i sammenhenger hvor vår klientgruppe er 9

9 representert, medfører at vi blir kjent i miljøet og at at vår klientgruppe i større grad blir trygg på oss. I og med at alle de andre gatejuristkontorene er underlagt sine respektive Bymisjoner, er det dessuten en inngangsport til samarbeid gatejuristene imellom. Gatejuristen har også et nært samarbeidet med miljøarbeidertjenesten i Tromsø kommune. Saksmottakene på tirsdager har i hele 2009 foregått på kafèen i Grønnegata 103 og miljøarbeidertjenesten har stilt et møterom til disposisjon for klientsamtaler. Vi oppholder oss i kafèen sammen med gjestene. Vi er derfor synlige i mijøet og har blitt godt mottatt. Vi har også hatt samarbeid med ulike andre avdelinger i Tromsø kommune som jobber med samme klientgruppe som Gatejuristen. Dette samarbeidet er viktig da man kan jobbe mer effektivt. Vi får på denne måten utrettet mer enn om man jobber mot hverandre. KONTORLOKALER I forprosjektperioden var Gatejuristen samlokalisert med Jusshjelpa i Nord-Norge i Breivika havn. Fra ble Gatejuristen samlokalisert med advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth i Veitasenterert i Tromsø sentrum. Vi har egen inngang som benyttes av våre klienter. Lokalene har sentral beliggenhet og er meget godt egnet for vår virksomhet. Gatejuristen får benytte advokatkontorets møtearealer, bibliotek og kjøkken. Advokatfirmaets sekretær leverer og henter Gatejuristens post som er med på å lette de daglige rutinene. Forut for flyttingen så man for seg at de frivillige ville benytte seg av kontoret i større grad enn det som har blitt tilfellet. Det har imidlertid vist seg at det er viktig å være nært klientgruppen. Mange klienter oppsøker Gatejuristen idet problemene oppstår, de venter ikke til neste saksinntak. Det er også en større andel saker som tas inn via klientmøter i Gatejuristens kontorlokaler enn hva som var forutsett ved oppstart. GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristen i Tromsø samarbeider med øvrige gatejurister i Norge, herunder Gatejuristene i Oslo, Bergen og Trondheim. Tidligere Rett på Gata i Trondheim - nåværende Gatejuristen i Trondheim- er i løpet av 2009 blitt en del av Gatejuristnettverket. Gatejuristen i Oslo har også i 2009 bistått Gatejuristen i Tromsø på flere områder, spesielt i forhold til IT-tjenester og hospitering. Gatejuristnettverket har i 2009 hatt flere konstruktive møter hvor planer og idèer for videre samarbeid har vært tema. Arbeidet har resultert i en nettverksavtale som regulerer ulike forhold ved bruk av navnet Gatejuristen samt kvalitetskrav til retthjelpen og driften av gatejuristkontorene. Vi har også jobbet med felles rapporteringssystem, felles søknader og retningslinjer for hvem vi søker om midler hos etc. De ulike gatejuristkontorene var til stede i Bergen ved den offisielle åpningen av Gatejuristen i Bergen, hvor det hele ble avsluttet med julebord for alle gatejuristkontorene. 10

10 STATISTIKK Gatejuristen har i perioden tatt inn 196 saker fra 98 klienter. Av disse utgjorde 162 representasjonsaker og 22 veiledningssaker. En klient ble henvist fordi han ikke falt inn under Gatejuristens målgruppe. Vi hadde imidlertid mange henvendelser i 2009 fra personer som ikke falt inn under målgruppen. Disse sakene er ikke registrert i Gatejuristens arkiv. TYPE SAKER Type saker Henvist pga utenfor målgruppe; 1 Overført advokat; 1 Fulgte ikke opp; 7 Henvist; 3 Veiledning; 22 Representasjon;

11 MOTTAKSSTED De fleste sakene som Gatejuristen tok inn i 2009 var ved oppsøkende saksmottak. Av i alt 196 saker ble 71 tatt inn på Kafè 103 og 30 saker ble tatt inn på Bymisjon. 76 saker ble tatt inn på Gatejuristens kontor. Antall saker fordelt på mottakssted Off. væresteder; 30 saker Gatejuristen; 76 saker Off. væresteder; 71 saker Brev/epost; 3 saker Telefon; 16 saker 12

12 KJØNNSFORDELING Av gatejuristens klienter utgjorde 79 % menn og 21 % kvinner. Kjønnsfordeling blant klientene Kvinner 21 % Menn 79 % 13

13 SAKSOMRÅDER Gatejuristen har i 2009 behandlet saker innenfor følgende rettsområder: arverett, familierett, avtaler/forbrukerrett, fast eiendom, boligrett, erstatning og forsikringsrett, gjeld, straffe,-politi- og fengselsrett, skatter og avgifter, arbeidsrett, annen forvaltningsrett, psykiatri og en del saker som vanskelig kan kategoriseres og som er registert som diverse. Sosial- og helserett og gjeldssaker utgjør i overkant av 1/3 av sakene. Boligrett og straffe,-politi og fengselsrett utgjør også mange av Gatejuristens saker i Antall saker fordelt på saksområder Arverett 6 5 Familierett Avtaler - forbruker 9 Fast eiendom Trygd og pensjon Boligrett Erstatning og forsikring 26 Sosial- og helserett Skatter og avgifter Gjeld Straffe,- politi- og fengselsrett 7 Arbeidsrett 2 2 Utlendingsrett 0 EØS rett Annen forvaltningsrett 2 Diverse Psykiatri Vergemålsloven 14

14 SOSIAL- OG HELSERETT At helse- sosialsakene utgjorde et stort antall av Gatejuristens saker var ikke overraskende. Mange av Gatejuristens klienter lever på sosial stønad. Noen lever på gata og mange sliter med dårlig økonomi og fysisk og psykiske lidelser. Av til sammen 34 saker utgjør 10 stønad til livsopphold og 6 rett til bolig. Sosial-og helserett Stønad til livsopphold Andre pengeytelser Hjelp i hjemmet Refusjonskrav/trekk i ytelser Pasientrettigheter Rett til bolig Bostøtte Metadon/Subotex (LAR-behandling) Nødhjelp Annet GJELD Gatejuristen valgte å ta inn gjeldssakene selv om sosialtjenesten i henhold til sosialtjenesteloven er forpliktet til å bistå med råd og veiledning i slike saker. Bakgrunnen for at vi valgte å ta inn disse sakene, var at Tromsø kommune hadde en ventetid på ett år for veiledning. Vi ønsket derfor å kartlegge kommunens praksis med hensyn til bistand i slike saker. Vi så dessuten at det var mange av våre klienter som hadde et stort behov for å få bistand og at det ville være meget uheldig dersom de skulle vente ett år med å få hjelp. Gjeldssakene er krevende både i tid og i arbeidsmengde. Sakene er uoversiktlig og det er viktig å bistå klientene slik at de får begrenset gjelden så mye som mulig. Av de 38 gjeldsakene utgjorde 20 forhandling med kreditorene. Gatejuristens erfaring i disse sakene er at kreditorene ofte er villige til å inngå avtaler med klienten om tilbakebetaling av deler av gjelden. Vi erfarer at de private kreditorselskapene oftere 15

15 sletter renter og omkostninger i større grad enn offentlige kreditorer som Statens Innkrevingssentral og Arbeids- og velferdsetatens innkrevingsentral. Vi opplever også at klienten høres i større grad når de er representert av Gatejuristen enn om de forhandler på egen hånd. Gjeld Forhandling med kreditor Betalingsutsettelse Utenomrettslig inndrivelse Rettslig inkasso Klage på utleggstrekk Annet KAPITTEL 4 ØKONOMI BUDSJETT OG REGNSKAP Budsjettet for 2009 ble satt opp på bakgrunn av erfaringene fra driften i Vi hadde kun sikre midler fra Tromsø kommune og var således avhengig av driftsmidler fra Justisdepartementet for å kunne viderføre driften fra Da Gatejuristen fikk tildelt mindre driftsmidler i forhold til året før, havnet vi i en uheldig økonomisk situasjon og vi sto i fare for å måtte legge ned driften. Dette resulterte i møter med Justisdepartementet som kom med ekstra bevilgninger i september På tross av ekstra bevilgninger fikk vi et underskudd på kr ,-. Store deler av midlene går til dekning av lønnskostnader. 16

16 Revidert budsjett for Gatejuristen Tromsø 2009 INNTEKTER Offentlige inntekter: Justis- og politidepartementet kr ,00 Tromsø kommune kr ,00 Private bidragsytere: Gaver fra ulike advokatfirmaer kr ,00 Bergesens legat kr ,00 Andre private sktører kr ,00 Sum driftsinntekter kr ,00 UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter kr ,00 Husleie og strøm kr ,00 IKT kr ,00 Lønn- og regsnkapskjøring kr ,00 Kurs, reiser og oppholdsutgifter kr ,00 Kontorrekvisita kr ,00 Kontigenter kr 7 000,00 Forsikringer kr ,00 Telefon og porto kr ,00 Andre utgifter kr ,00 kr ,00 Driftsresultat kr (16 000,00) 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 KAPITTEL 5 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har i perioden flyttet inn i nye lokaler, fått flere frivillige og etablert oss trygt i miljøet som et fast tilbud til de rusavhengige. Det har vært spennende og ikke minst utfordrende. Vi har i perioder hatt stor pågang. De ansatte har hatt nok med å ta unna daglige klienthenvendelser og drift av kontoret. Det har vært for liten tid til det rettspolitiske arbeidet. Dette ønsker vi å rette opp i Ved å fokusere på rettspolitikk vil vi nå flere i målgruppen. Vi ser også at det er noen grupper av de rusavhengige som vi bare når i begrenset utstrekning. Dette kan skyldes at den oppsøkende virksomheten er begrenset til Kafè 103 og Bymisjon. Disse stedene oppsøkes ikke av de unge rusavhengige. Vi vil derfor jobbe mer oppsøkende i 2010 og inngå samarbeid med hjelpeapparatet og andre frivillige organisasjoner som jobber lavterskel med denne klientgruppen for i større grad å nå frem til flere i målgruppen. Dette krever imidlertid mer personalressurser og det er en målsetting at det skal være mulig å utvide driften til 2 fulle stillinger. Gatejuristen har brukt betydelige ressurser på å få tilstrekkelige inntekter i Det ble satt sammen en gruppe bestående av daglig leder, styremedlem Jørn Bjørnhaug og frivillig Bjørn Halvor Wikasteen som jobbet med disse tingene. Gruppen har utredet ulike alternativer for inntekter og det har vært sendt uttallige søknader til ulike private aktører uten at dette har resultert i nevneverdige inntekter for Gatejuristen. Vi har en utfordring i forhold til privat finansiering, da man har få private aktører i Tromsø som kan tenkes å bidra til Gatejuristens videre drift. Vi har også en utfordring i forhold til garanti for lønns- og driftskostnader. Vi er avhengig av å ha likvide midler til enhver tid for å kunne dekke løpende lønns- og driftskostnader da vi ikke har en eierorganisasjon som kan garantere for slike kostnader. 22

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Årsrapport 2010 DAGLIG LEDER HAR ORDET JURK har hatt store ambisjoner for året som har gått, og i arbeidet med årsrapporten ser jeg at

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. ÅRSRAPPORT 2014 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2011 DAGLIG LEDER HAR ORDET Fungerer rettsreglene og praktiseringen av disse i samfunnet like bra for kvinner som for menn? JURK har siden 1974 holdt fast ved et kvinneperspektiv i vårt arbeid,

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer