Årsrapport Gatejuristen Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen

2

3 FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter og tatt inn 271 saker. Dette er det høyeste antall klienter Gatejuristen Bergen har hatt gjennom et år. Vi opplever at klienter som har vært hos oss før kommer tilbake, samtidig som vi også stadig får nye klienter. Økningen av antall klienter har sammenheng med at vi i 2013 har hatt mulighet til å være mer oppsøkende enn tidligere år. Dette har gitt oss mulighet til å komme i kontakt med de som ellers ikke ville oppsøkt hjelpen selv. Den oppsøkende virksomheten er således helt sentral i Gatejuristens arbeid. Gatejuristen Bergen har i året som har gått opplevd å utgjøre en forskjell for en av samfunnets mest sårbare grupper. Flere av våre klienter trenger juridisk hjelp knyttet til grunnleggende behov som økonomi og bolig. Mange av våre klienter ville ikke fått rettshjelp hvis ikke det var for Gatejuristens tilbud. Tusen takk til våre frivillige medarbeidere som alle gjør en fantastisk innsats. Uten dere hadde det ikke vært mulig å yte den bistanden vi har gitt i En stor takk også til våre økonomiske bidragsytere som gjør det mulig å drive Gatejuristen. Takk til Justis- og beredskapsdepartementet som er vår hovedbidragsyter. Takk også til GC Rieber Fondene og Eckbos legater for viktig økonomisk støtte. Årsrapporten gir en oversikt over driften av Gatejuristen Bergen i Den vil også inneholde en statistisk gjennomgang av mottatte saker, samt redegjørelse for budsjett og regnskap. Bergen, 28. januar 2014 Ann Christin Sjøtun

4 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER... 3 RETTSHJELP... 3 RETTSPOLITIKK... 3 INFORMASJON..3 KAPITTEL 2. ORGANISERING OG MEDARBEIDERE... 4 ORGANISERING... 4 MEDARBEIDERE... 4 FRIVILLIGE... 4 KAPITTEL 3. DRIFT... 6 SAKSMOTTAK... 6 SAKSBEHANDLING... 6 SAMARBEID MED HJELPEAPPARATET... 7 GATEJURISTNETTVERKET... 7 KAPITTEL 4. OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER... 7 KAPITTEL 5. STATISTIKK... 8 SAKSTYPER... 8 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSSTED... 9 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED KJØNNSFORDELING NASJONALITET ALDER ANTALL SAKER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER INNTEKTSGRUNNLAG KJENNSKAP TIL GATEJURISTEN KAPITTEL 6. ØKONOMI OG DRIFT KOMMENTARER TIL REGNSKAPET

5 KAPITTEL 1. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER Gatejuristen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vårt arbeid bygger på bymisjonen sine visjoner og verdigrunnlag om at mennesker skal møtes med respekt, rettferdighet og omsorg. Hovedmålsettingen til Gatejuristen er å yte individuell rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Gatejuristen vil også jobbe rettspolitisk i forhold til rettsregler som berører vår målgruppe. Videre er det et mål for Gatejuristen å gi informasjon til klientene, men også pårørende og hjelpeapparatet for å øke kunnskapsnivået om ulike rettigheter. RETTSHJELP Gatejuristen gir gratis rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige personer. Gatejuristen er opptatt av at våre klienter skal motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Rettshjelp til rusavhengige byr på en rekke utfordringer. Dette skyldes for det første at mange klienter kan være vanskelig å få tak i da mange ikke har fast bolig og heller ikke telefon. Klientene har også problemer med å forholde seg til avtaler, noe som gjør at sakene ofte tar lengre tid enn de ellers ville gjort. Oppsøkende virksomhet er i mange tilfeller en forutsetning for å holde fremdrift i saken. Mange av Gatejuristens klienter har i tillegg til rusavhengigheten psykiske og somatiske sykdommer, noe som ofte fører til at det blir mer utfordrende å jobbe med den juridiske problemstillingen. RETTSPOLITIKK Gatejuristen ser viktigheten av at vi bruker våre erfaringer til å påvirke regelverket og praktiseringen av dette. Vi ser til daglig hvordan regelverket virker i praksis, og i de tilfellene det ikke fungerer er det viktig at vi setter søkelyset på dette. Gatejuristene fra de ulike byene samarbeider om å utarbeide høringsuttalelser i saker som har betydning for vår målgruppe. INFORMASJON Gatejuristen er opptatt av å gi informasjon om rettigheter til klientene, men også til pårørende og personer i hjelpeapparatet. Jo mer kunnskap man har om sine rettigheter, jo større er muligheten til å få de oppfylt. Gatejuristen har i 2013 hatt en fast spalte i Megafon. Gjennom spalten i Megafon får vi gitt viktig informasjon om temaer vi jobber med til daglig. Gatejuristen hadde også i 2013 stand på Arbeidslivsdagene på Universitetet i Bergen hvor vi fikk informert om vårt arbeid og muligheten til å arbeide frivillig i Gatejuristen. 3

6 KAPITTEL 2. ORGANISERING OG MEDARBEIDERE ORGANISERING Gatejuristen Bergen er organisert som et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og har kontor på Bymisjonssenteret i Kong Oscarsgate 5. Gatejuristen opplever mange fordeler ved å være organisert som en del av bymisjonen. Bymisjonen har et godt omdømme og fotfeste i byen. Videre er det en fordel for Gatejuristen å kunne benytte seg av bymisjonens støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT- tjenester. MEDARBEIDERE Ann Christin Sjøtun er ansatt som leder av Gatejuristen Bergen og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Jon Henrik Kismul er også fast ansatt i gatejuristen. I 2013 har Gatejuristen vært driftet med totalt 1,6 årsverk, fordelt på to 80 % stillinger. FRIVILLIGE Det var per jurister og advokater som jobber frivillig for Gatejuristen Bergen. De frivillige jobber til daglig på ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett representerer en bred kompetanse. Halvparten av våre frivillige jobber som advokater til daglig. Jan Fridthjof Bernt er faglig rådgiver i Gatejuristen, de øvrige jobber alle med enkeltsaker. De frivillige er med på saksmottak etter vaktturnus. De fleste av de frivillige er med på saksmottaket torsdag ettermiddag, da dette er mest forenelig med deres ordinære jobber. Gatejuristen Bergen har vært så heldig å ha en jevn strøm av jurister og advokater som ønsker å jobbe frivillig. Vi har hatt en veldig stabil gruppe av frivillige, der de fleste har vært med siden oppstart. Det har også vært en student i praksis hos Gatejuristen på dagtid. Den frivillige innsatsen betyr veldig mye for Gatejuristen sitt arbeid. De frivillige gir Gatejuristen økt kapasitet og bidrar med et enormt engasjement og kunnskap. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca.700 timer i For å holde de frivillige oppdatert på hva som skjer på kontoret sendes det jevnlig ut informasjon om den daglige driften. På denne måten får alle vite hvor stor pågang det er på saksmottakene, og dersom det er andre tema av felles interesse blir det sendt ut informasjon om dette. 4

7 De frivillige har i 2013 bestått av følgende personer: 1. Marte Røv 2. Harald Kobbe 3. Erik Myhr- Nilsen 4. Monicka Ringstad 5. Laila Kjærevik 6. Marina Opstad 7. Knut Roald 8. Bente Ebbesvik 9. Carl Hartwig 10. Liv- Torill Lindgren 11. Linda Grøning 12. Tove Laursen 13. Monica Sandstå Hansen 14. Andreas Nesheim 15. Christina Hvide 16. Helene Andersen 17. Jan Fridthjof Bernt 18. Idunn Flood (student) 5

8 KAPITTEL 3. DRIFT SAKSMOTTAK Gatejuristen har i 2013 hatt to faste saksmottak per uke. Hver tirsdag kl er det saksmottak på Hallvardstuen som er et aktivitetshus for målgruppen. Hver torsdag kl er det saksmottak på Bymisjonssenteret hvor Gatejuristen har sitt kontor. Det er også mange klienter som henvender seg til Gatejuristen utenom saksmottakene ved å møte på kontoret eller ta kontakt per telefon. Et av de viktigste fokusområdene våre i 2013 var å øke den oppsøkende virksomheten. I året som gikk hadde Gatejuristen i tillegg til de faste saksmottakene fjorten oppsøkende saksmottak. Dette er en markant økning sammenlignet med året før hvor vi hadde fire oppsøkende saksmottak. Noen av de oppsøkende saksmottakene har også vært utenfor Bergen kommune. Dette er ressurskrevende, men det viser seg at det oppsøkende arbeidet er helt sentralt i forhold til å nå frem til de som trenger hjelpen aller mest. SAKSBEHANDLING Det er alltid to personer til stede når Gatejuristen har saksmottak. Grunnen til dette er for det første å kvalitetssikre saksbehandlingen, og for det andre gir det en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehagelige situasjoner. Sakene som kommer inn fordeles mellom de frivillige og de faste medarbeiderne. De fleste av de frivillige tar fortrinnsvis saker som kan følges opp etter ordinær arbeidstid. Saker som krever korrespondanse på dagtid og hastesaker er det primært de fast ansatte som håndterer. Gatejuristens henvendelser deles inn i to kategorier: representasjonsaker og veiledningssaker. I representasjonsaker tar Gatejuristen kontakt med motparten på vegne av klienten enten skriftlig eller muntlig. Eksempler på representasjonsaker er søknader og klager til offentlig forvaltning, for eksempel sosialkontoret. Motparten kan også være privat, for eksempel et inkassobyrå. I representasjonsaker er styrkeforholdet ofte veldig skjevt, sakene er krevende og prosessen kan være lang. I veiledningssaker gir Gatejuristen muntlig eller skriftlig juridisk rådgivning til klienten. I motsetning til representasjonsakene tas det ikke kontakt med motparten. Veiledningssakene kan være forholdsvis enkle juridisk sett, men det er ikke alltid tilfellet. Gatejuristen etterstreber å gi rådgivning slik at klienten kan ta aktivt del i sine egne juridiske problemer. Det er imidlertid en del forhold som gjør at hjelp til selvhjelp i mange tilfeller fungerer dårlig for rusavhengige. Ofte har de vært i kontakt med motparten tidligere uten at problemer har blitt løst. Mange har også dårlige erfaringer med henvendelser til hjelpeapparatet. I tillegg er det ikke alltid like lett å holde avtaler for vår målgruppe. Dette betyr at selv enkle juridiske saker ofte vil ta lengre tid sammenlignet med andre grupper av befolkningen. 6

9 SAMARBEID MED HJELPEAPPARATET Gatejuristen har helt siden oppstart hatt fokus på et godt samarbeid med hjelpeapparatet. Vi ønsker at de som jobber i de ulike instansene skal gjøre brukergruppen oppmerksom på vårt tilbud. Vi opplever at dette fungerer bra og at hjelpeapparatet i stor grad formidler kontakt mellom klienter og Gatejuristen. I noen saker er det en representant fra hjelpeapparatet som følger klienten til første møte med Gatejuristen. GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristen Bergen har i 2013 hatt et godt samarbeid med de andre gatejuristkontorene, dvs. Oslo, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Hamar og Stavanger. Gatejuristnettverket har i 2013 hatt to møter der vi har drøftet en del felles problemstillinger og utfordringer. Gatejuristnettverket drar stor nytte av hverandres erfaringer, og samarbeidet bidrar til økt kvalitet og effektivitet på vårt arbeid. KAPITTEL 4. OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER Gatejuristen Bergen har nå vært i drift i litt over fire år, og vi opplever gode tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør. Vi har stor pågang fra klienter og har en stabil gruppe av frivillige som bidrar på en fantastisk måte. Gatejuristen sin største utfordring er fortsatt den økonomiske situasjonen. Det er helt nødvendig med to lønnede medarbeidere for å kunne drive Gatejuristen på en forsvarlig måte Gatejuristen Bergen har helt siden oppstart i desember 2009 hatt stor pågang av saker. Den oppsøkende delen av arbeidet er en veldig viktig del av vårt arbeid og en forutsetning for å nå ut til de aller svakeste som ikke selv tar kontakt med oss. Dersom vi hadde hatt mulighet til å være enda mer oppsøkende ville vi kommet i kontakt med enda flere som har behov for vår bistand. Gatejuristen erfarer at det er få av våre klienter som er under 25 år. Det oppsøkende arbeidet er således særlig viktig for å nå ut til den yngre delen av målgruppen. Gatejuristen opplever usikkerheten knyttet til finansiering av tiltaket som særlig utfordrende. Det vil i 2014 jobbes videre med å sikre finansieringen for minimum 1,6 årsverk. Gatejuristen kommer til å jobbe aktivt både i forhold til offentlige og private aktører for å få innhentet nødvendige økonomiske ressurser. 7

10 KAPITTEL 5. STATISTIKK Gatejuristen har i 2013 tatt inn 271 saker fra 173 klienter. Antall saker er sammenfallende med tidligere år, men sakene har i 2013 vært fordelt på flere klienter. Dette skyldes nok at vi i 2013 har vært mer oppsøkende enn tidligere år og på den måten kommet i kontakt med flere klienter. Tabellene og illustrasjonene nedenfor bygger på opplysninger som er innhentet av saksbehandleren i den aktuelle saken. I noen tilfeller mangler vi opplysninger om klienten. Dette skyldes enten at saksbehandleren ikke har innhentet disse opplysningene eller at klienten ikke har ønsket eller vært i stand til å gi opplysningene. I disse tilfellene vil sakene i tabellene fremgå som ikke oppgitt. SAKSTYPER 7 % 4 % 16 % 34 % Representasjon Veiledning Klienten ble uhlgjengelig Til behandling Overført advokat 39 % Av de 271 sakene Gatejuristen tok inn i 2013 var det 92 representasjonsaker og 106 veiledningssaker. 18 av sakene ble overført til advokat. Sakene som er overført til advokat er saker der klienten tilfredsstiller vilkårene for å motta fri rettshjelp. Mange av våre klienter har ikke noe sted å bo og har ofte ikke telefon. Vi klarer likevel å følge opp de fleste sakene da vi får kontakt med klienten gjennom vår oppsøkende virksomhet. Noen saker blir likevel avsluttet på grunn av at klienten ble utilgjengelig; i 2013 ble 10 saker avsluttet på grunn av dette. De aller fleste av sakene til behandling er representasjonssaker, ettersom disse sakene tar lengre tid enn veiledningssaker som vanligvis avsluttes etter kort tid. Gatejuristen har også en del henvendelser fra personer som ikke er i vår målgruppe. Disse sakene registreres ikke, men henvises til andre rettshjelpstiltak, eventuelt til advokat om det faller innenfor ordningen om fri rettshjelp. 8

11 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSSTED Andre oppsøkende saksmoiak 15 % Faks, brev, e- post 1 % Telefon 21 % Gatejuristen 41 % Hallvardstuen 22 % De fleste henvendelsene Gatejuristen mottok i 2013 kom inn på Gatejuristens kontor på Bymisjonssenteret. Dette inkluderer både de henvendelsene som kom inn på torsdagens saksmottak og de henvendelsene som er kommet inn på kontoret utenom saksmottaket. 21 prosent av henvendelsene er kommet inn per telefon og 22 prosent av sakene er kommet inn på tirsdagens oppsøkende saksmottak på Hallvardstuen. Gatejuristen har i 2013 hatt fokus på oppsøkende virksomhet og antall henvendelser som er kommet inn gjennom den øvrige oppsøkende virksomheten har økt fra 4 prosent i 2012 til 15 prosent i Den oppsøkende virksomheten krever mye ressurser, men det viser seg at er på denne måten vi kommer i kontakt med de som selv ikke ville oppsøkt hjelpen. 9

12 ANTALL SAKER FORDELT PÅ MOTTAKSMÅNED Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Som tabellen overfor viser, mottok Gatejuristen til sammen 271 saker i I gjennomsnitt utgjorde dette 22,6 saker per måned. Pågangen har variert gjennom året, med størst inntak i april og mai. I disse månedene hadde vi også særlig fokus på oppsøkende virksomhet. Juli og desember var de månedene med færrest saker, disse månedene var aktiviteten noe redusert grunnet ferieavvikling. 10

13 KJØNNSFORDELING Kvinner 26 % Menn 74 % Av de som henvendte seg til Gatejuristen for juridisk bistand i 2013 var ca. tre fjerdedeler menn. Dette er noe større andel av menn sammenlignet med tidligere år. ANTALL SAKER FORDELT PÅ NASJONALITET Europa Afrika Asia 261 De fleste klientene som har henvendt seg til Gatejuristen er norske. Det er få henvendelser fra rusavhengige med ikke vestlig bakgrunn. 11

14 ANTALL SAKER FORDELT PÅ ALDER > < Ikke oppgii 6 Hovedtyngden av Gatejuristens klienter er mellom 30 og 50 år. I de yngste aldersgruppene har vi forholdsvis få klienter. Årsaken til dette er at våre klienter i mange tilfeller utsetter å ta tak i sine juridiske problemer. Etter hvert som klientene blir eldre og mer slitne er de i større grad motivert for å løse opp i problemstillinger og henvender seg da for bistand. Den yngste aldersgruppen er vanskelig og nå frem til gjennom det ordinære oppsøkende arbeidet Gatejuristen har i dag. Vi regner derfor med at disse tallene bare viser en liten brøkdel av dem i denne aldersgruppen som trenger juridisk hjelp. 12

15 ANTALL SAKER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER Sosialrett utgjorde i likhet med tidligere år den største saksgruppen, med 56 saker. Dette er likevel noe lavere antall saker på sosialrettens område sammenlignet med tidligere år. Erstatning og forsikring, gjeld og straffe, politi og fengselsrett er rettsområder hvor vi også mottar mange henvendelser. Det har på alle disse rettsområdene vært en økning av antall saker sammenlignet med de foregående år. SOSIALRETT Sosialrett utgjorde også i 2013 et stort antall av Gatejuristens saker. Mange av Gatejuristens klienter lever av sosialstønad og mange har ikke noe sted å bo. Vi opplever mange henvendelser knyttet til spørsmål om bolig, og da særlig vedrørende midlertidig bolig. Omtrent halvparten av sakene på sosialrettens område var saker knyttet til bosituasjon. 13

16 GJELD I utgangspunktet henviser Gatejuristen gjeldssaker til kommunens gjeldsrådgivning. Vi har imidlertid likevel behandlet noen slike saker da det av ulike årsaker ikke har vært hensiktsmessig å vente på bistand fra gjeldsrådgiver. I 2013 tok Gatejuristen inn totalt 41 gjeldssaker. ERSTATNING OG FORSIKRING av de 271 sakene Gatejuristen tok inn i 2013 gjaldt erstatning og forsikring. Hovedtyngden av sakene innenfor denne gruppen gjelder krav om statlig rettferdsvederlag. 14

17 ANTALL SAKER FORDELT PÅ INNTEKTSGRUNNLAG Tabellen viser hvilken inntekt klientene har oppgitt som sin hovedinntektskilde. 45 prosent av klientene mottar uførepensjon, mens 28 prosent har arbeidsavklaringspenger som sin hovedinntektskilde. 15 prosent av sakene er registret med sosialstønad som inntektskilde. ANTALL SAKER FORDELT PÅ KJENNSKAP TIL GATEJURISTEN Venner 150 Har benyiet Gatejuristen før Annen privat Det offentlige Annen markedsføring Ikke oppgii Av de registrerte sakene oppgir 55 prosent at de har benyttet Gatejuristen før. Dette tilsier at klientene er fornøyde med den bistand de får hos Gatejuristen. Gatejuristen opplever videre at både det offentlige og det private informerer om vårt tilbud og i noen saker er de med klienten på første møte med Gatejuristen. 15

18 KAPITTEL 6. ØKONOMI OG DRIFT BUDSJETT OG REGNSKAP GATEJURISTEN BERGEN 2013 INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP Justisdepartementet Torkildsen & Co Eckbos Legater GC Rieber Fondene Andre private bidragsytere Sum inntekter UTGIFTER Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT/Telefon/Porto Kontorutstyr Administrasjonskostnader Kurs, reise, aktivitetskost Kontorrekvisita Forsikringer Andre utgifter Sum utgifter Resultat

19 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Regnskapet i årsrapporten er et foreløpig regnskap for Endelig revidert regnskap foreligger ikke i skrivende stund, og vil ettersendes der hvor det er aktuelt. Slik det fremgår av regnskapet fikk Gatejuristen Bergen lavere inntekter enn hva det var budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke fikk tilsvarende tilskudd fra Justisdepartementet som det var søkt om. Vi fikk heller ikke støtte fra advokatfirmaet Torkildsen & Co til tross for at det foreslå en intensjonsavtale om bidrag også i Årsaken til dette var at firmaet fikk nye partnere. På kostnadssiden har lønn og sosiale kostnader vært noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at aktuarberegningen av påløpte pensjonsforpliktelser for Kirkens Bymisjon i Bergen ga lavere pensjonskostnad i 2013 enn budsjettert. I tillegg til dette var det generelle lønnstillegget lavere enn budsjettert. Når det gjelder kontorutstyr har vi i 2013 ikke hatt utgifter som budsjettert. Årsaken til dette er at innkjøp knyttet til innredning av kontor til frivillig arbeid ble utsatt til Gatejuristen har i 2013 hatt driftsgaranti fra Kirkens Bymisjon i Bergen og underskuddet blir dekket av Bymisjonens innsamlede midler. Dette er ingen varig løsning og det er helt nødvendig at Gatejuristen på sikt blir fullfinansiert gjennom egne midler. 17

20 Gatejuristen Bergen gir oppsøkende, gratis rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Denne rapporten beskriver våre målsettinger og våre viktigste resultater i Rapporten tar for seg driften av Gatejuristen i 2013 og knytter kommentarer til hvilke utfordringer Gatejuristen står foran i det videre arbeidet. Dessuten inneholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap.

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer