FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29"

Transkript

1 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke erfaringer med det å drive et rettshjelpsprosjekt for tyngre rusavhengige. Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over driften av Gatejuristen i Hovedfokus i årsrapporten ligger på behandling av enkeltsaker, og de statistiske opplysninger vi har innhentet i denne forbindelse.dette skyldes for det første at arbeidet med saksbehandling har stått svært sentralt i 2005, samtidig som det er dette arbeidet vi har best dokumentasjonsrutiner i forhold til. Vi har imidlertid også forsøkt å få fram andre sentrale sider av dette første driftsåret. Det første driftsåret av et prosjekt vil naturlig nok være spesielt. For å dokumentere arbeidet med oppstarten av prosjektet, ble det skrevet en egen rapport, Oppstarten av prosjektet Gatejuristen forprosjektet og halvårsrapport. Denne dekker forprosjektet som startet høsten 2004 og oppstarten av selve prosjektet fram til 17.juli Denne rapporten går også grundigere inn i bakgrunnen for og målsettingene ved Gatejuristen. Det vises til nevnte rapport for en mer detaljert framstilling av denne perioden. Vi som har skrevet denne årsrapporten, jobber begge som frivillige ved Gatejuristen. Mye av innholdet i rapporten springer ut av våre egne erfaringer. I skriveprosessen har vi også forsøkt å trekke inn andre personer tilknyttet prosjektet, og da særlig prosjektleder Cathrine Moksness. Det er vårt håp at vi på denne måten har klart å gi en representativ framstilling av virksomheten i Gatejuristen kunne aldri ha blitt en realitet dersom ikke en rekke aktører hadde stilt opp både økonomisk og faglig for prosjektet. Vi vil med dette benytte anledningen til å takke alle som på ulike måter har bidratt til å gjøre prosjektet mulig. Vi vil også rette en takk til Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Professor Kristian Andenæs for lån av statistikkprogram. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06 Cathrine Moksness Prosjektleder Side 1/29

2 FORORD...1 KAPITTEL 1: OM GATEJURISTEN Bakgrunn Gatejuristen sine hovedmålsettinger: Kort gjennomgang av arbeidet i KAPITTEL 2: SAKSBEHANDLING...6 Saker fordelt på sakstyper...7 Mottakssted...8 Antall klienter fordelt på mottaksmåned...9 Antall saker fordelt på mottaksmåned...9 Klienthenvendelser fordelt på kjønn...10 Saksområder fordelt på kjønn...11 Klientenes nasjonalitet...12 Klientenes bosted...13 Klientenes inntektsgrunnlag...14 Hvordan har klientene fått vite om Gatejuristen?...15 Har klienten vært i kontakt med advokat/rettshjelper i denne saken?...16 Antall saker fordelt på saksområder...16 KAPITTEL 3: DRIFT Organisering Frivillige og ansattes arbeidsinnsats Nedlagt arbeid i Nærmere om arbeidets art Rekruttering og opplæring av frivillige Saksmottak Utvikling av rutiner...24 KAPITTEL 4: RETTSPOLITIKK OG MEDIEOPPMERKSOMHET Rettspolitikk Høring i forhold til NOU 2005: Bortvisningsprosjekt Studentarbeid Foredrag og lignende Medieoppmerksomhet...26 KAPITTEL 5: ØKONOMI Budsjett og regnskap for Kommentarer til regnskapet Inntekter Utgifter...28 KAPITTEL 6: OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE...29 Side 2/29

3 KAPITTEL 1: OM GATEJURISTEN 1.1 Bakgrunn Gatejuristen eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Fransiskushjelpen. Prosjektet ble startet etter initiativ fra prosjektleder Cathrine Moksness, som iverksatte et forprosjekt høsten Dette forprosjektet resulterte i oppstarten av Gatejuristen i januar Moksness hadde en tese om at den tradisjonelle juridiske rettshjelpen synes å fungere dårlig for tyngre rusavhengige. Hun mente at dette hadde flere grunner, men at en av hovedgrunnene trolig var at terskelen for å oppsøke juridisk bistand for mange er svært høy. Hun mente også at det kan skyldes at en del rusavhengige har negative erfaringer knyttet til hjelpeapparatet ved forespørsler om hjelp. Mange rusavhengige er allerede i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet og de rettsområder som de berører vil da kunne være gjenstand for den rettshjelp som Gatejuristen tilbyr. Hun antok også at mange rusavhengige hadde et rettshjelpsbehov særlig innenfor de rettsområdene som ikke dekkes av den offentlige rettshjelpsordningen. Forskning viser at behovet for rettshjelp øker når en beveger seg nedover i den sosiale lagdelingsstrukturen. De fattige har et større udekka rettshjelpsbehov enn de rike eller mannen i gata 1. Erfaringer fra juridisk hjelp på gateplan i Danmark, som er et land vi trolig kan sammenlikne oss med, viser at det er et stort behov for hjelp innen velferdsrett 2. Gatejuristen vil også arbeide med problemstillinger tilknyttet retten til å oppholde seg i det offentlige rom hvor målgruppa i utstrakt grad befinner seg. Vi ser at dette er en problematikk som kommer opp hver vår. Begrunnelsen for å sprenge og rydde Plata synes å fokusere mer på hvordan man kan slippe å se miljøet mer enn å ta tak i selve rusproblematikken. Før oppstart hadde Moksness også en plan om at prosjektet i første rekke skulle gi juridisk førstehjelp, i den forstand at man skulle gi kort info til de rusavhengige om hva de hadde krav på og hvordan de skulle få oppfylt sin rett. Imidlertid viste det seg raskt at behovet for oppfølging var stort, og sakene mer kompliserte enn antatt, se mer i kapittel 2. I utgangspunktet skal prosjektet ikke avgrenses til visse rettsområder. Hvilke sakstyper en vil arbeide med, er avhengig av hvilke problemer klientene erfarer, og den hjelp eller bistand de faktisk etterspør. 1.2 Gatejuristen sine hovedmålsettinger: Gatejuristen arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Visjonen er et rettssystem som bidrar til å sikre gode levekår for denne gruppen, dvs. at rettsreglene både er utformet og praktiseres på en måte som ivaretar dette. Viktige tiltak for å nå målene vil bl.a. være Yte rettshjelp ved klientmottak og oppsøkende virksomhet på gateplan i Oslo. Informere brukerne og andre om rettigheter, særlig på helse- og sosialrettens område. Samle og systematisere informasjon om hvordan rettssamfunnet fungerer i forhold til rusavhengige. 1 Rettshjelp og samfunnsstruktur av Ståle Eskeland, Arild Eidesen og Thomas Mathiesen (red.), Oslo Opplysning gitt av Nanna Gotfredsen som driver Gadejura, et rettshjelpstiltak som er rettet mot rusavhengige i København. Side 3/29

4 Bidra til at virksomheten kan spres til andre byer der det er behov for det, herunder å utvikle systemer for opplæring og kvalitetssikring, rekruttering og organisering. Påvirke holdninger og heve kompetansen i hjelpeapparatet og hos andre myndigheter. Bygge opp et kompetansemiljø innen rettsområder som særlig angår rusavhengige. Skape interesse for disse rettsområdene blant jurister og skape et miljø for gatejurister. Heve statusen for disse fagene innen jussen som fag. Bygge nettverk med miljøer som arbeider for samme sak. Være en seriøs aktør i viktige fora. Bruke kunnskap til å initiere og påvirke beslutningsprosesser som fører fram til rettsregler som har særlig betydning for rusavhengige. Rapportere om regler og praksis som ikke fungerer godt nok. Sikre Gatejuristen et godt omdømme. Videreutvikle systemer for å sikre kvalitet i det juridiske arbeidet i Gatejuristen. Oppstarten av prosjektet Gatejuristen har også fått og ventes å få flere positive ringvirkninger. For eksempel vil mennesker innenfor målgruppa kunne få et bedre selvbilde ved at de blir tatt på alvor gjennom rettshjelpen. De vil kunne få en opplevelse av at de selv er med på å definere sin egen situasjon, og dette har en verdi i seg selv. I tillegg vil vi forhåpentligvis etablere en konstruktiv dialog mellom brukerne og hjelpeapparatet, noe vi antar vil bidra til en bedring i kommunikasjonen, og en generell kompetanseheving i hjelpeapparatet. Ved å sette fokus på denne gruppas juridiske vansker, er håpet at dette vil føre til økt forståelse for de rusavhengige sin livssituasjon også i de juridiske kretser. Dette må antas å ha en særlig stor verdi fordi de rusavhengige ofte møter jurister og advokater både gjennom forvaltningen, påtalemyndigheten, domstolene og det private. 1.3 Kort gjennomgang av arbeidet i 2005 Felles for hele året er at vi har jobbet mye med den administrative driften. Det er lagt ned mye arbeid i å skaffe midler til prosjektet slik at vi også kunne fortsette driften i I tillegg har det blitt laget egne rutiner for prosjektet etter hvert som Gatejuristen har utviklet seg. I og med at Gatejuristen er et nytt prosjekt er det naturlig at det går mye tid med på å utvikle administrative rutiner, og etter hvert som prosjektet har vokst seg større er det stadige forbedringer som må foretas. Nedenfor vil vi gå igjennom rettshjelpsarbeidet delt inn i tre perioder. Grunnen til at vi har valgt å dele året inn i tre perioder på denne måten, er at situasjonen i forhold til antall saksbehandlere har vært svært varierende. Siden rettshjelpen er helt avhengig av hvor mange saksbehandlere som er tilgjengelig, synes det naturlig å foreta en slik inndeling. I 2005 har Gatejuristen tatt i mot 318 klienter, og behandlet 448 saker 3. «Juss-Buss-perioden» Den 17. januar startet Gatejuristen opp med saksmottak. Fra 17. januar og fram til 18. februar var 20 medarbeidere fra Juss-Buss med som saksbehandlere i Gatejuristen, hver medarbeider med fire dager hver. Hovedformålet i denne perioden var å gjøre prosjektet Gatejuristen kjent i rusmiljøet, og lage et grunnlag for videre drift for Gatejuristen drevet av frivillige. I tillegg fortsatte også pilotgruppa, som ble nedsatt i forbindelse med forprosjektet i 2004, sitt arbeid, se mer om dette arbeidet i rapporten Oppstarten av prosjektet Gatejuristen forprosjektet og 3 Se nærmere på side 6 om registrering av antall saker Side 4/29

5 halvårsrapport. Det var således 24 medarbeidere fra Juss-Buss som arbeidet med Gatejuristen i denne perioden. Juss-Buss overførte også mange av saksbehandlingsrutinene sine til Gatejuristen, slik at man raskt kunne sikre en effektiv og sikker behandling av både klienter og klientopplysninger. I denne perioden kom det inn 89 saker fordelt på 61 klienter. Det ble avholdt saksmottak fire dager i uka, fra kl 12 til 16. Som tidligere nevnt gikk mye av arbeidet med på å gjøre prosjektet kjent i miljøet, og saksbehandlerne var daglig ute i rusmiljøet for å profilere prosjektet. For en mer detaljert gjennomgang av denne perioden viser vi her til rapporten Oppstarten av prosjektet Gatejuristen forprosjektet og halvårsrapport. «Vår-semesteret» Etter 18. februar startet arbeidet med å få «egne» frivillige inn i prosjektet. Flere saksbehandlere la i perioden fram til 17. juli ned mye arbeid som frivillige. Flere av de frivillige jobbet fulltid i perioder. De frivillige var stort sett nyutdannede jurister, og etterhvert som de fikk seg fast jobb, ble noen gradvis borte fra Gatejuristen, mens andre fortsatte som frivillige på kveldstid. Fra april ble det holdt åpent for klienthenvendelser i Fred Olsens gate hver dag fra til Etter hvert som pågangen ble stor, måtte vi kutte åpningstiden med to timer, slik at kontoret holdt åpent fra kl hver dag. Fra midten av mai ble kontoret stengt for nye saker. Gatejuristen måtte nå konsentrere seg om de sakene som allerede var under behandling. Kontoret var ikke helt stengt fra nye saker, da vi tok i mot alle klientene som kom innom, men vi gikk ikke aktivt ut og markedsførte tilbudet. De klientene som kom innom ble enten henvist til andre instanser eller organisasjoner, eller tatt inn av en saksbehandler som jobbet med saken på Gatejuristen. I denne perioden tok Gatejuristen inn 188 saker fordelt på 126 klienter. «Høst-semesteret» Fra september hadde Gatejuristen en viss saksbehandlingskapasitet på dagtid. Fra midten av oktober begynte vi også med organisert saksmottak hver torsdag fra kl På torsdagsvaktene har det vært 5-10 frivillige hver gang. I denne perioden tok Gatejuristen inn 171 saker fordelt på 131 klienter Side 5/29

6 KAPITTEL 2: SAKSBEHANDLING Alle klienthenvendelsene som Gatejuristen mottar deles inn i to hovedkategorier: representasjonssak eller veiledningssak. Veiledningssaker I veiledningssaker gir Gatejuristen muntlig eller skriftlig rådgivning til klienten. I motsetning til representasjonssakene tas det ikke kontakt med motparten. Veiledningssakene kan være forholdsvis enkle juridisk sett, men det er ikke alltid tilfellet. Gatejuristen etterstreber å gi rådgivning slik at klienten selv kan ta aktivt del i sine egne juridiske problemer. Imidlertid er det en del forhold som gjør at hjelp til selvhjelp i mange tilfeller fungerer dårlig for rusavhengige. Ofte har de vært i kontakt med motparten før uten at problemet har blitt løst. Mange har også dårlige erfaringer med henvendelser til hjelpeapparatet ofte med god grunn. I tillegg er det ikke alltid like enkelt å holde avtaler for en rusavhengig. Dette betyr at selv enkle juridiske saker ofte vil ta lenger tid enn i forhold til andre grupper av befolkningen. Representasjonssaker I representasjonssaker vil Gatejuristen på vegne av klienten være i skriftlig eller muntlig kontakt med motparten. Typiske representasjonssaker er søknader og klager til den offentlige forvaltningen, for eksempel sosialkontoret, men også til private motparter, typisk utleiefirmaer og inkassobyråer. I representasjonssakene er styrkeforholdet mellom partene ofte enda skjevere enn i veiledningssakene. Skjevheten består ofte i at motparten selv har eller besitter egen juridisk kompetanse. Disse sakene er som regel de mest krevende sakene og prosessen kan være lang. I saker hvor eneste mulighet for klienten å gå videre med saken er å gå til søksmål, overfører vi klienten til Advokatbanken, men tanken er at også Gatejuristens egne advokater kan ta sakene videre. Vi skal således ikke ha noen begrensning på hvor langt vi kan følge sakene. I forbindelse med TV-aksjonen i 2004, Hjerterom, ble det mobilisert blant Advokatforeningens medlemmer til å gi gratis rådgivningstimer til aksjonen. Til sammen ble det gitt ca 6500 gratis advokattimer, og dette blir administrert av Advokatbanken. Timene ble likt fordelt imellom Kirkens Bymisjon og Rådet for Psykisk Helse. Gatejuristen har tilgang til disse timene gjennom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Kort om grunnlaget for tabellene Tabellene bygger på opplysninger innhentet av saksbehandleren i den aktuelle sak. Det er utarbeidet et klientskjema hvor de aktuelle opplysninger skrives inn. I en del tilfeller mangler vi en del opplysninger om klienten. Dette skyldes normalt enten at saksbehandleren ikke har innhentet disse opplysningene, eller at klienten ikke har villet gi disse opplysningene. Det er utarbeidet en liste med sakskoder knyttet til hva slags rettsområde den aktuelle sak befinner seg i. Det er saksbehandler som fyller ut dette på klientskjemaet. Imidlertid kan en sak berøre ulike fagområder og problemstillinger, hvilket ofte medfører at det blir registrert flere sakskoder på samme sak. Slik statistikkprogrammene som Gatejuristen benytter seg av virker, vil dette bli registrert som én sak per sakskode. Det som for en saksbehandler naturlig framstår som én sak, vil derfor kunne framstå som flere saker i statistikken. I det følgende vil vi likevel omtale hver sakskoderegistrering som en sak. Det er imidlertid viktig å være klar over at de sakstallene vi opererer med i denne rapporten ligger en del i overkant av det faktiske antall saker etter en normal språkforståelse Nedenfor følger en oversikt over hvilke sakstyper sakene vi tok inn i 2005 fordelte seg på. Side 6/29

7 Saker fordelt på sakstyper Antall saker veiledning representasjon henvist på vent avvist I 2005 fordelte sakene seg med 239 veiledningssaker, 117 representasjonssaker. I 58 saker ble klienten henvist til et annet organ, tiltak eller lignende, som oftest et offentlig kontor eller et annet gratis rettshjelpstilbud. Eksempler på slike instanser er Juss-Buss, Helse- og sosialombudet eller klientens sosialkontor. Det offentlige har på mange rettsområder til dels omfattende veilednings- og bistandplikter. I saker hvor klienten henvises til det offentlige, skyldes dette normalt at Gatejuristen ikke ønsker å undergrave de offentlige bistandsordninger som allerede er etablert. For det første viser disse tallene at det har vært svært stor pågang i de første ukene som Gatejuristen var operativ. For det andre viser de at i hele 26 % av sakene gikk Gatejuristen inn og representerte klienten skriftlig overfor motparten. Likevel viser de 239 veiledningssakene at klientenes rettshjelpsbehov ofte består i uvitenhet eller usikkerhet rundt sin rettsposisjon. I slike tilfeller vil klientens behov være dekket ved at vedkommende får redegjort for sin rettslige stilling og sine muligheter. Normalt vil representasjonssakene være mer arbeidskrevende enn veiledningssaker, som igjen er mer arbeidskrevende enn henvisningssaker. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet, og også innenfor de ulike sakskategoriene er det store variasjoner hva gjelder arbeidsinnsats. På sikt ønsker Gatejuristen at de rusavhengige selv kan få tilgang til et eget kontor hvor de kan ta kontakt med diverse kontorer i samarbeid med en medarbeider fra Gatejuristen, og på denne måten selv bidra til å løse sine juridiske problemer. En slik ordning fordrer at Gatejuristen har større lokaler og flere ressurser, da dette er mer tidkrevende. 25 av de 30 sakene som er registrert på vent, har i realiteten fått en saksbehandler og skulle vært registrert under en annen sakstype. Grunnen til at dette ikke har blitt gjort, skyldes at registreringen av sakene har blitt foretatt i to etapper. Da de 25 sakene senere fikk tildelt en saksbehandler, var sakene allerede registrert, og med dagens registreringsrutiner var det ikke mulig å registrere de uten at sakene ble dobbeltregistrert. I realiteten var der derfor bare fem saker som ved årsskiftet var satt på vent. Side 7/29

8 Dette skyldes at sakene kom inn utenfor saksmottaksstid og således ventet på å få tildelt saksbehandler ved første saksmottak etter årsskiftet. Fire av sakene er registrert avvist. Avviste saker er saker hvor det ikke gis noen bistand. Dette er som regel fordi den som tar kontakt ikke er rusavhengig. Selv om de som tar kontakt ikke er rusavhengig, vil man normalt forsøke å hjelpe vedkommende med å henvise til en relevant instans. Dette medfører at en del av henvisningssakene reelt sett er personer som ikke er rusavhengige. Det er en svakhet ved statistikken at vi ikke kan skille fra hverandre de som faller innenfor og utenfor Gatejuristens målgruppe. Av de 117 sakene som er registrert som representasjonssaker er over 30 av sakene overført til Advokatbanken. Mottakssted Antall klienter Gatejuristen Telefon Offentlige væresteder Private væresteder Faks Annet Ikke oppgitt Som det framgår av tabellen, er så å si alle henvendelsene i 2005 mottatt ved personlig oppmøte i Fred Olsens gate eller på telefon. I første kvartal 2005 ble det drevet oppsøkende virksomhet, dvs. at saksbehandlere fra Gatejuristen gjennomførte saksmottak andre steder enn i Gatejuristens lokaler, først og fremst på offentlige og private væresteder. Ved oppstarten av rettshjelpen gikk mye av tiden for saksbehandlerne med på å være tilgjengelig og markedsføre prosjektet ved å dele ut løpesedler i typiske områder i sentrum hvor flere rusavhengige oppholder seg, særlig i området rundt Skippergata. I realiteten var dermed flere klienter i første omgang i kontakt med Gatejuristen på gateplan, men av praktiske årsaker, samt hensynet til klientenes personvern, har ingen saksmottak blitt gjennomført på gata. Klienten oppfordres til å bli med ned på kontoret i Fred Olsens gate eller komme innom en annen dag de har tid. Sakene blir dermed først registrert innkommet på Gatejuristen. På grunn av manglende arbeidskapasitet og perioder med helt eller tilnærmet saksinntaksstopp, har det ikke vært drevet systematisk oppsøkende virksomhet etter prosjektets fem første måneder. Siden vi startet med faste saksmottak i høst, har det ved en del anledninger vært drevet informasjonsvirksomhet i området i nærheten av Fred Olsens gate parallelt med saksmottaket. Side 8/29

9 Antall klienter fordelt på mottaksmåned Antall klienter januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember ikke oppgitt Antall saker fordelt på mottaksmåned Antall saker januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember ikke oppgitt Som tabellene ovenfor viser, mottok Gatejuristen 318 henvendelser som resulterte i 448 saker i I gjennomsnitt er det 1,4 sak per klient, og 37,3 saker per måned. Februar var måneden det kom inn flest saker og henvendelser. Ca 21 % av sakene kom inn denne måneden, og 18,5 % av klientene. Dette skyldes hovedsakelig at Juss-Buss var inne i prosjektet i tre uker i februar med fire saksbehandlere fire dager i uka. I denne perioden ble det drevet omfattende markedsføring av prosjektet gjennom utdeling av flyers i området rundt Skippergata. I tillegg hadde Gatejuristen sin første sak for retten i februar, den såkalte bortvisningssaken. Saken fikk stor oppmerksomhet i media, og ikke minst i det rusavhengige miljøet. Den bidro i så måte å gjøre prosjektet kjent i rusmiljøet, se mer om saken og perioden forøvrig i Oppstarten av prosjektet Gatejuristen forprosjektet og halvårsrapport. Selv om det var saksmottaksstengt fra 23. mai og fram til september kom det likevel inn mange saker. Som nevnt ovenfor var hadde vi ikke faste saksmottak på væresteder etter 23. mai. At vi også i tiden etter 23. mai har hatt stor pågang av nye klienter, tyder på at målgruppa likevel er oppmerksomme på tilbudet. I tillegg må det også nevnes at Gatejuristen får god hjelp fra andre som arbeider med rusavhengige ved at følger klienter til våre lokaler. Særlig Side 9/29

10 Uteseksjonen og Oppsøkende tjeneste 4 er flinke til å informere eventuelle klienter om tilbudet vårt. Som det framgår av oversikten, har antallet henvendelser variert en del i løpet av året. I perioden juni til oktober har det vært lengre perioder med begrenset eller ingen saksbehandlingskapasitet, hvilket har resultert i perioder med saksinntaksstopp. De ressursene vi har hatt i denne perioden har gått med på å behandle de sakene som allerede har kommet inn. I løpet av oktober ble det gradvis etablert en ordning med fast saksmottak på Gatejuristen torsdager mellom kl 17 og 19. Personer som har henvendt seg utenfor mottakstiden har normalt fått beskjed om å komme tilbake ved førstkommende saksmottak, eventuelt fått tilbud om å bli ringt opp. Klienthenvendelser fordelt på kjønn Antall klienter Mann Kvinne Ikke oppgitt Nesten 2/3 av dem som har henvendt seg til Gatejuristen for juridisk bistand, har vært menn. Brukerundersøkelsene til Rusmiddeletaten 5 viser at det er en tilsvarende skjevhet mellom kjønnene blant deres brukere. Det er vanskelig å tallfeste antall rusavhengige i Norge, og dermed også hvordan fordelingen er blant kjønnene generelt. Selv om flere undersøkelser viser en skjevhet tilsvarende den vi har, er det viktig for oss å nå ut til enda flere kvinner enn det vi har gjort. Innspill vi har fått fra klienter går ut på at døgnrytmen og arbeidsomfanget for rusavhengige som arbeider som prostituerte gjør det vanskelig å oppsøke Gatejuristen i saksmottakstidene. Det kan også tenkes at kvinnelige rusavhengige generelt opplever terskelen for å oppsøke Gatejuristen høyere enn mannlige, dette til tross for at det har vært et flertall av kvinnelige saksbehandlere tilknyttet prosjektet hele året. En tredje forklaring kan være at kvinner kanskje ikke har det samme akutte behovet for rettshjelp som menn siden de har større muligheter for å tjene penger gjennom prostitusjon. Oversikten over antall saker vedrørende sosial- og helserett viser at mange av sakene her dreier seg om å få hjelp til å få gjennomslag for pengeytelser. Dette er det rettsområdet hvor Gatejuristen har hatt flest saker. På tross av at det 4 Seksjonen Oppsøkende i Rusmiddeletaten i Oslo kommune, består av Uteseksjonen som driver rusforebyggende arbeid blant unge rusavhengige i sentrum, og Oppsøkende tjeneste som driver oppsøkende arbeid i rusbelastede miljøer og hjem, samt gir akutthjelp til personer i rus eller abstinens som av ulike årsaker er ute av stand til å ta vare på seg selv. 5 Undersøkelser som foretas utenfor sprøyteutdelinga, omtrent en gang i året. Side 10/29

11 i utgangspunktet er flere menn som oppsøker oss, er menn overrepresenterte på dette området i forhold til andre rettsområder. Frykt for å bli meldt til barnevernet og miste omsorgen, eller samvær med barn, kan være ytterligere en forklaring på at kvinnelige rusavhengige har vanskelig for å oppsøke offentlige kontorer. Det kan tenkes at samme hensyn gjør seg gjeldende for å oppsøke Gatejuristen også. Man kan også dra paralleller til Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) sitt prosjekt på PRO-senteret, hvor det gjennomføres faste saksmottak, men hvor man til nå har mottatt svært få saker. Gatejuristen rekrutterer en del klienter fra prosjektet Lønn som Fortjent, hvor det er flest menn. Prosjektet Lønn som Fortjent har en kvinneandel på 20 %. 6 Endelig kan det være grupper blant kvinnelige rusavhengige som frykter for represalier fra personer som står i et overordnet maktforhold til dem. Dette kan være en grunn til at vi har fått svært få henvendelser fra utenlandske prostituerte. Det er ved utgangen av 2005 ikke gjort noe systematisk arbeid fra Gatejuristens side med tanke på å nå ut til flere kvinner i målgruppa. Det foreligger imidlertid planer om å opprette en egen kvinneenhet for å nå ut til flere kvinnelige rusavhengige. Saksområder fordelt på kjønn Antall saker Arverett Familierett Avtaler - forbrukerrett Fast eiendom Boligrett Erstatning og forsikring Trygd og pensjon Sosial og helserett Gjeldsrett Straffe-, politi- og fengselsrett Skatter og avgifter Arbeidsrett Utlendingsrett Annen forvaltningsrett Diverse Psykiatri Vergemålsloven Ikke oppgitt Mann Kvinne Ikke oppgitt Mannlige klienter er i klart overtall i forhold til alle de store sakskategoriene. Blant disse saksområdene er det innenfor kategorien gjeldsrett hvor antallet saker for hvert kjønn er nærmest likt. Innenfor de mindre kategoriene, er det vanskelig å trekke særlig mye ut av statistikken i forhold til kjønnsfordeling, ettersom det totale antallet saker innenfor den enkelte kategori er 6 Opplysninger gitt av Nina Brekke Rese, som er medarbeider i prosjektet Lønn som Fortjent. Prosjektet drives av Kirkens Bymisjon. Side 11/29

12 såpass lavt. Det er imidlertid verdt å merke seg at kvinnelige klienter er i overtall i sakskategorien familierett. Mye av forklaringen på dette ligger antagelig i at de fleste registrerte sakene innenfor denne kategorien gjelder barnerett og barnevern. Det er sosial- og helserett som utgjør det største rettsområdet, både når det gjelder kvinner og menn. For menn er det rettsområdene straffe-, politi- og fengselsrett og gjeldsrett som kommer henholdsvis på andre og tredjeplass. Det er de samme rettsområdene som er nest hyppigst representert for kvinner, bare at gjeldsretten kommer på andre plass og straffe-, politi- og fengselsrett på tredjeplass. Klientenes nasjonalitet Antall klienter Norge 27 Nord- Europa Sør- Europa Øst- Europa Afrika Asia Ikke oppgitt Som det framgår av tabellen, har de aller fleste henvendelsene kommet fra nordmenn og nordeuropeere. Selv om dette ikke er overraskende, må antallet henvendelser fra personer fra andre deler av verden, særlig Øst-Europa, sies å være påfallende lavt. Det er i 2005 ikke gjort systematiske tiltak for å finne ut årsakene til dette, eller for å forsøke å få kontakt med flere klienter av ikke-vestlig opprinnelse. Tilbakemeldinger vi har fått av klienter, andre rettshjelpstiltak og offentlige instanser tyder på at det generelt er vanskelig å nå ut til rusavhengige med ikke-vestlig bakgrunn. Erfaringsmessig har mange av de rusavhengige med ikke-vestlig bakgrunn et dårlig sosialt nettverk. I noen kulturer er rusavhengighet dessuten forbundet med så stor skam at det er tilnærmet umulig for dem å oppsøke hjelp. For å kunne få kontakt med denne gruppa er det nødvendig å drive oppsøkende virksomhet spesielt rettet inn mot dem. Ved utgangen av 2005 foreligger det planer om å opprette en egen utlendingsenhet som vil arbeide aktivt for å nå denne målgruppa. Side 12/29

13 Klientenes bosted Antall klienter Oslo Akershus 24 Buskerud Østfold Telemark Rogaland Hordaland Vestfold Oppland Møre og Romsdal Nordland Troms Aust-Agder Uten fast bopel Ikke oppgitt Tabellen er laget med utgangspunkt i den postadressen klienten oppgir å kunne nås på ved første gangs henvendelse til Gatejuristen. Det er således ikke nødvendigvis samsvar mellom bostedsadresse og folkeregistrert adresse. De aller fleste henvendelsene kommer fra personer bosatt i Oslo og Akershus. Dette er ikke overraskende siden det kun er i dette området det er drevet oppsøkende virksomhet og systematisk markedsføring blant rusavhengige, samt at man i dette området har god kontakt med andre tiltak som er rettet mot og/eller benyttes av rusavhengige. Som det framgår av tabellen har det imidlertid kommet en del henvendelser, som regel per telefon, fra klienter i andre deler av landet, noe som viser at prosjektet har gjort seg bemerket langt utenfor Oslo. En ikke ubetydelig del av klientene har oppgitt å være uten fast bopel. Det er ikke foretatt noen registrering av hvor i landet disse personene oppholder seg, men det er naturlig å anta at også de fleste av disse befinner seg i Oslo og omegn siden de har møtt opp personlig i våre lokaler. For øvrig er trolig gruppa av personer uten fast bopel større enn det som framgår av statistikken; dette da en del klienter uten fast bopel erfaringsmessig benytter seg av en poste restante-adresse, klienter som har en midlertidig bolig med postadresse eller benytter seg av postadressen til bekjente. Side 13/29

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. ÅRSRAPPORT 2014 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2011 DAGLIG LEDER HAR ORDET Fungerer rettsreglene og praktiseringen av disse i samfunnet like bra for kvinner som for menn? JURK har siden 1974 holdt fast ved et kvinneperspektiv i vårt arbeid,

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer