FORORD. Tromsø, 11. februar Nina Walthinsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen"

Transkript

1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i Dette er 22 % flere saker enn i Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall saker. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og vi har fått mye positiv omtale i media. Det som er mest gledelig for oss er at klientene gir oss mye gode tilbakemeldinger og at mange av våre nye klienter kommer etter anbefaling fra venner som har benyttet oss tidligere. Det er et meningsfylt arbeid å være gatejurist og vi ser at vi daglig er med på å bedre rettsikkerheten til en gruppe mennesker i samfunnet som ikke ville fått ivaretatt sine rettslige interesser om ikke Gatejuristen hadde vært der. Det hadde ikke vært mulig å bistå så mange om det ikke hadde vært for den strålende jobben som våre frivillige gjør. Jeg vil rette en stor takk til alle frivillige i Gatejuristen i Tromsø, både de som bidrar som saksbehandlere, men også de som jobber administrativt og rettspolitisk. Jeg vil også takke styret i Gatejuristen som består av Kristian Andenæs, Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug for god støtte og oppbakking. Til slutt vil jeg takke Anja Støback Bjørsvik og Camilla Woll som i 2010 har vært mine nærmeste medarbeidere. Uten dere hadde ikke Gatejuristen vært det den er i dag. Årsrapporten vil gi en oversikt over driften i Gatejuristen Tromsø i 2010 og knytter kommentarer til hvilke utfordringer Gatejuristen står ovenfor i det videre arbeidet. Dessuten innholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger samt budsjett og regnskap. Tromsø, 11. februar 2011 Nina Walthinsen 2

2 INNHOLD FORORD... 2 KAPITTEL 1. MÅLSETTINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER...5 GATEJURISTENS HOVEDMÅLSETTINGER 5 RETTSHJELP... 5 RETTSPOLITIKK... 5 FORSKNING/UNDERVISNING.6 INFORMASJON... 6 KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE..7 ORGANISASJONSFORHOLD... 7 ÅRSMØTE/STYRET.7 MEDARBEIDERE.7 FRIVILLIGE...7 KAPITTEL 3 DRIFT. 9 SAKSINNTAK... 9 SAKSBEHANDLING... 9 SAMARBEID MED ANDRE 9 KONTORLOKALER 10 GATEJURISTNETTVERKET..10 STATISTIKK 11 TYPE SAKER 11 MOTTAKSSTED..12 KJØNNSFORDELING..13 SAKSOMRÅDER...14 SOSIAL OG HELSERETT.15 3

3 GJELD.15 KAPITTEL 4 ØKONOMI 16 BUDSJETT..17 REGNSKAP 18 KAPITTEL 5. OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE..22 4

4 KAPITTEL 1. MÅLSETNINGER OG VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER GATEJURISTENS HOVEDMÅLSETTINGER Gatejuristen jobber for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Hovedmålsetningen er å yte individuell rettshjelp til rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for gruppen ved å gi bistand slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter. Gatejuristen skal også jobbe rettspolitisk, ha fokus på forskning og undervisning samt informasjon til klienter, pårørende og andre som jobber med og for rusavhengige. Gatejuristen i Tromsø er et tilbud til alle rusavhengige i landsdelen. RETTSHJELP Gatejuristen yter individuell juridisk bistand til rusavhengige og tidligere rusavhengige/rusavhengige under rehabilitering. Vi er et tilbud til alle rusavhengige i Nord- Norge. Rettshjelp er grunnpilaren i virksomheten. Det er viktig at rettshjelpen holder høy kvalitet og Gatejuristen vil derfor ha fokus på kvalitet også i Dette betyr at rettshjelpen både skal fylle alminnelige kvalitetskrav til rettshjelp samt krav som er spesielt tilpasset vår målgruppe. Rettshjelp til rusavhengige byr på andre utfordringer enn rettshjelp til befolkningen for øvrig. Dette skyldes flere forhold: klientene har ofte ikke fast bolig, mange er uten telefon og kan kun nås ved oppsøkende virksomhet. Ofte har klientene problemer med å forholde seg til avtaler og det tar lengre tid med sakene på grunn av disse forholdene. Mange av Gatejuristens klienter lider - i tillegg til stoffavhengighet - av psykiatriske og somatiske sykdommer. Dette gjør livene vanskelig og nødvendiggjør andre tilnærmingsmåter til de juridiske problemene de står ovenfor. RETTSPOLITIKK En av Gatejuristens målsetninger er å jobbe rettspolitisk. Vi hadde en målsetting om å jobbe mer rettspolitisk i Dette har vi klart. Gatejuristen har hatt flere innlegg i lokal presse om de bostedløses situasjon og påpekt kommunens brudd på sosialtjenesteloven når det gjelder midlertidig bolig. Gatejuristen har også i 2010 hatt fast spalte i Gatemagasinet Virkelig. På bakgrunn av de erfaringer som Gatejuristen får i sitt arbeid med klientene, ønsker vi å endre regelverket og praktiseringen av det i de tilfeller hvor vi ser at det ikke fungerer i forhold til vår klientgruppe. Dette gjøres gjennom høringsuttalelser, debattinnlegg, artikler, debatter, politisk lobbyarbeid, brosjyrer og gjennom media. Rettspolitikk er viktig i denne sammenhengen, da man når flere enn ved individuell konkret rettshjelp. Gatejuristen har en viktig rettspolitisk rolle. Vi er en uavhengig virksomhet som ikke trenger å ha lojalitet til systemet, men som kan påpeke feil og mangler ved ulike systemer uten at dette 5

5 medfører brudd på lojalitetsplikten. Det er lettere for Gatejuristen å sette søkelyset på uriktig eller uheldig praktisering av regelverket enn for personer som jobber innad i systemene. FORSKNING/UNDERVISNING Gatejuristen Tromsø er i ferd med å bygge opp et kompetansemiljø innen rettsområder som særlig angår rusavhengige. Vi ønsker å skape interesse for disse rettsområdene blant jurister, skape et miljø for omsorgsjurister og heve statusen for disse fagene innen jussen. Gatejuristen vil samle og systematisere informasjon om hvordan rettssamfunnet fungerer i forhold til rusavhengige. De fagområdene som Gatejuristen jobber mest innenfor er ikke viet mye oppmerksomhet i det juridiske forskningsmiljøet. Derfor ønsker vi å bidra til at det blir satt større fokus på disse fagområdene i juristmiljøet. INFORMASJON Gatejuristen har som målsetting å jobbe med informasjon til klienter og pårørende samt andre som jobber med rusavhengige og med problemstillinger som vedrører rusavhengige. Vi har også i 2010 holdt en del foredrag. Blant annet på Senioruniversitetet og på Arbeiderforum. Vi har lagt ut flyers på ulike steder hvor de rusavhengige oppholder seg, og vi har informert via media. Gatejuristen hadde også stand på Arbeidslivsdagene som ble hold i regi av ELSA på Universitetet i Tromsø. Vi vil også i 2011 holde foredrag om aktuelle fagområder innefor jussen som våre klienter kommer i befatning med samt informere om vårt arbeid til klienter, pårørende og andre som jobber med vår klientgruppe. Gatejuristen har fast spalte i gatemagasinet Virkelig. Dette er en utmerket mulighet til å gi informasjon om rettshjelpstilbudet, samt skrive om juridiske problemstillinger som går igjen hos de rusavhengige. 6

6 KAPITTEL 2 ORGANISASJONSFORHOLD OG MEDARBEIDERE ORGANISASJONSFORHOLD Gatejuristen er organisert som en ideell forening. ÅRSMØTE/ STYRET Gatejuristen avholdt sitt andre årsmøte 11. mai 2010 i Kirkens Bymisjons lokaler. Det var ti personer til stede på møte. Fra styret stilte Kristian Andenæs (leder), Cathrine Moksness og Jørn Bjørnhaug. Gatejuristen har avholdt tre styremøter i MEDARBEIDERE Nina Walthinsen er ansatt som leder av Gatejuristen Tromsø og har det øverste ansvaret for driften av tiltaket. Første halvdel av året var Camilla Nyland Woll ansatt som vikar for Anja Støback Bjørsvik. I juli 2010 ble kontoret driftet av to frivillige. Støback Bjørsvik kom tilbake fra foreldrepermisjon Nyland Woll arbeidet i redusert stilling hele perioden. Stillingsprosenten varierte fra prosent. Anja Støback Bjørsvik jobbet også i redusert stilling. FRIVILLIGE Gatejuristen i Tromsø hadde pr tolv frivillige. Gjennom året har seksten frivillige vært innom organisasjonen. Ti av seksten er eller har vært praktiserende advokater. Det er inngått frivillighetsavtaler med samtlige frivillige. Foruten to av de frivillige jobber alle som saksbehandlere. De øvrige har hatt administrative og rettspolitiske oppgaver. En av de frivillige har jobbet fast en dag i uken. De frivillige stiller på saksmottak etter vaktturnus. I utgangspunkt stiller de frivillige på saksmottak hver torsdag på ettermiddagstid. Bakgrunnen for dette er at de fleste frivillige er i full jobb og ikke har anledning til å møte på saksmottak tirsdag formiddag. De ansatte har i all hovedsak vært på saksinntakene på tirsdags formiddag på kafè 103. De frivillige er en viktig ressurs hos Gatejuristen. De gir økt kapasitet, økt energi og bedre kvalitet. Det å jobbe som frivillig hos Gatejuristen gir et innblikk i en del av samfunnet som mange ikke kjenner til før de starter som frivillig i Gatejuristen. Noen av Gatejuristens frivillige er i, eller havner i, viktige posisjoner i samfunnet. Den erfaringen som de frivillige har 7

7 opparbeidet seg hos Gatejuristen er viktig både for den frivillige selv, men også for den måten de vil møte sine medmennesker og eventuelle klienter på i andre sammenhenger. De frivillige har i 2010 bestått av følgende personer: 1. Anja Støback Bjørsvik (jobbet som frivillig våren 2010) 2. Jørn Bjørnhaug 3. Roar Bårdlund 4. Sidsel Sund Olsen, (permisjon fra ) 5. Christin Bassøe Jørstad 6. Hilde Walstrøm Skåren 7. Ragni Løkholm Ramberg 8. Jon Petter Rui Johansen (permisjon) 9. Bjørn Halvor Wikasteen 10. Arne Albrigtsen 11. Vibeke Lindstrøm 12. Stian Ørbeck Sørheim 13. Ingrid Johanne Nordstrøm 14. Marte Ronesen 15. Christin Pedersen 16. Camilla Nyland Woll, (jobbet som frivillig høsten 2010) De frivillige har jobbet til sammen 545 timer i Dette utgjør over et kvart årsverk. 8

8 KAPITTEL 3 DRIFT SAKSINNTAK Det har i perioden vært avholdt 79 oppsøkende saksinntak. Gatejuristen har valgt å opprettholde saksinntak i Grønnegata 103 på tirsdager mellom klokken og også i Grønnegata 103 er en kommunalt drevet kafé for rusavhengige. Hver torsdag avholdes saksinntak som tidligere hos Kirkens Bymisjon mellom klokken og Saksinntaket faller sammen med at Kirkens Bymisjon tilbyr kveldsmat til de rusavhengige. I sommerperioden, juli-august, ble det kun avholdt saksinntak på tirsdager fordi Kirkens Bymisjon hadde sommerstengt. Gatejuristen Tromsø tar også inn saker på kontoret i Veitasenteret innenfor ordinær arbeidstid, det vil si mellom kl 0800 og Vi har hatt stor pågang av nye saker ved siden av de oppsøkende saksmottakene. Vi har også tatt imot saker på telefon i ordinær åpningstid. SAKSBEHANDLING Gatejuristen jobber etter en to-person strategi. Dette innebærer at det alltid er to stykker på saksmottak. Denne strategien kvalitetssikrer saksbehandlingen og det gir en viss trygghet dersom det skulle oppstå ubehaglige situasjoner. I utgangspunktet er det en av saksbehandlerne som er til stede på saksmottaket som får ansvar for saken videre. På grunn av stor pågang på kontoret, har det imidlertid i perioder vært behov for å overføre saker til de frivillige. Vi har forsøkt å kanalisere klientene til torsdagsmottakene på Bymisjon, men av hensyn til klienter som er i rehabilitering har det i perioder vært nødvendig å ta inn sakene på kontoret for å unngå at klientene må oppsøke et rusmiljø som de jobber for å komme seg bort fra. Vi opplever også ofte at klientene følges av ansatte i førstelinjetjenesten og at vi derfor må ta inn saken på dagtid, mens følgepersonen har arbeidstid. Gatejuristens saksbehandlingssystem gjør det mulig for de frivillige å jobbe hjemmefra via en RSA brikke. Systemet ivaretar også de strenge kravene til datasikkerhet og gjør det enklere for de frivillige å kombinere jobben som frivillig med ordinær jobb. SAMARBEID MED ANDRE Gatejuristen hadde også i 2010 et nært samarbeid med Kirkens Bymisjon i Tromsø. Kirkens Bymisjon stilte sine lokaler til disposisjon for Gatejuristens saksmottak på torsdager. Gatejuristen avholdt sitt Årsmøte i Kirkens Bymisjons lokaler i Parkgata. Gatejuristen har vært invitert til ulike arrangement i regi av Bymisjon. Vi vurderer samarbeidet med Bymisjon som viktig. Mange av våre klienter har et nært forhold til Bymisjon. Det å være til stede på Bymisjon i sammenhenger hvor vår klientgruppe er representert, medfører at vi blir kjent i miljøet og at vår klientgruppe i større grad blir trygg på oss. I og med at alle de øvrige gatejuristkontorene er 9

9 underlagt sine respektive Bymisjoner, er det dessuten en inngangsport til samarbeid gatejuristene imellom. Gatejuristen har også et nært samarbeidet med miljøarbeidertjenesten i Tromsø kommune. Saksmottakene på tirsdager har i hele 2010 foregått på kafeen i Grønnegata 103 hvor miljøarbeidertjenesten har sine kontorer. Miljøarbeidertjenesten har stilt et møterom til disposisjon for klientsamtaler. Vi oppholder oss i kafeen sammen med gjestene og vi er derfor synlige i miljøet og har blitt godt mottatt. Vi har også hatt samarbeid med ulike andre avdelinger i Tromsø kommune som jobber med samme klientgruppe som oss. Dette samarbeidet er viktig da man kan jobbe mer effektivt. Vi opplever at begge parter har godt utbytte av en slikt samarbeid. KONTORLOKALER Gatejuristen er samlokalisert med advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth i Veitasenterert i Tromsø sentrum. Vi har egen inngang som benyttes av våre klienter. Lokalene har sentral beliggenhet og er meget godt egnet for vår virksomhet. Gatejuristen får benytte advokatkontorets møtearealer, bibliotek og kjøkken. Advokatfirmaets sekretær leverer og henter Gatejuristens post. Det er viktig å være nært klientgruppen. Mange klienter oppsøker Gatejuristen idet problemene oppstår, de venter ikke til neste saksinntak. Mange klienter henvender seg derfor til Gatejuristens kontor i ordinær arbeidstid. GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristene er nå etablert i store deler av landet. Sist ut er Gatejuristen i Kristiansand som fikk ansatt daglig leder i november. Gatejuristenettverket har jobbet godt sammen i Nettverket består i dag av gatejuristen i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. Vi har hatt 3 nettverksmøter i De ulike gatejuristkontorene har i stor grad felles mål og arbeidsmetoder og vi har stor nytte av å utveksle erfaringer. 10

10 STATISTIKK Gatejuristen har i perioden tatt inn 242 saker fra 121 klienter. Av disse utgjorde 195 representasjonssaker og 33 veiledningssaker. 11 saker ble henvist fordi klientene falt utenfor Gatejuristens målgruppe. 3 saker ble avvist. Vi har hatt klienter fra alle de nordligste fylkene og fra flere kommuner i Troms. Representasjonssaker er saker der Gatejuristen representerer klienten utad, for eksempel ved å sende brev, ringe eller delta på møter på vegne av klienten. I veiledningssaker gir Gatejuristen rettsråd til klienten, men representer ikke klienten utad. TYPE SAKER Under vises antall saker fordelt i prosent Veiledning; 13,6% Henvist; 4,5% Avvist ; 1,2% Representasjon; 80,5% 11

11 MOTTAKSSTED De fleste sakene som Gatejuristen tok inn i 2010 var på Gatejuristens kontor. Av 242 saker ble 173 saker tatt inn på kontoret eller via telefon og post. 139 av disse sakene ble tatt inn ved at klienten oppsøkte kontoret, 31 saker ble tatt inn per telefon og 3 saker kom inn per brev. 69 saker ble tatt inn ved oppsøkende virksomhet. Hvorav 35 ble tatt inn på Kafé 103 og 34 saker ble tatt inn på Bymisjon. Under vises prosentmessig fordeling på inntakssted. Telefon, 12,8% Brev 0,8% private væresteder 14 % Gatejuristen 57,4 % Offentlige væresteder 14,5% 12

12 KJØNNSFORDELING Av Gatejuristens klienter utgjorde 70 % menn og 30 % kvinner. Dette er en prosentmessig økning i antall kvinner fra Da den prosentmessige fordelingen var på 21% kvinner og 79 % menn. Kvinner 30 % Menn 70 % 13

13 SAKSOMRÅDER Gatejuristen har i 2010 behandlet saker innenfor følgende rettsområder: arverett, familierett, avtaler/forbrukerrett, fast eiendom, boligrett, erstatning og forsikringsrett, trygd og pensjon, sosial og helserett, gjeld, straffe,- politi- og fengselsrett, skatter og avgifter, arbeidsrett, utlendingsrett, annen forvaltningsrett, psykiatri og to saker som vanskelig kan kategoriseres og som er registret som diverse. Sosial- og helserett og gjeldssaker utgjør 41,5 % av sakene. Antall saker fordelt på saksområder Arverett Familierett avtaler-forbruker fast eiendom boligrett erstatning og forsi... trygd og pensjon sosial- og helserett gjeld straffe-, politi og... skatter og avgifter arbeidsrett utlendingsrett forvaltningsrett diverse SOSIAL- OG HELSERETT Det er ikke overraskende at helse- sosial sakene utgjorde et stort antall av Gatejuristens saker. Mange av Gatejuristens klienter lever på sosial stønad. Noen lever på gata og mange sliter med dårlig økonomi og fysiske - og psykiske lidelser. Av til sammen 60 saker utgjør 16 stønad til livsopphold og andre pengeytelser, mens 12 utgjør rett til bolig. Sakene som sorter under annet er saker som ikke kan passer i de andre båsene. Eksempler på disse sakene er oppfølgning av helsevesenet, rett til medisinsk behandling (ikke LAR) og annen kommunikasjon mellom Gatejuristen og helsevesenet eller sosialkontoret. 14

14 Stønad til livsopphold Andre pengeytelser midlertidig bolig varig bolig bostøtte nødhjelp LAR_behandling Tannlege Journalinnsyn Avrusning Hjemmesykepleie Nødvendig helsehjelp Annet GJELD I utgangspunket tar ikke Gatejuristen gjeldssaker. Vi har imidlertid vært nødt til å bistå våre klienter med en del slike saker. Sosialtjenesten overholder ikke sin plikt etter sosialtjenesteloven med å tilby økonomisk rådgivning. Mange av våre klienter må vente i over et år før de får hjelp hos sosialtjenesten. Gjeldssakene er krevende både i tid og i arbeidsmengde. Gatejuristen har derfor ikke kapasitet til å behandle gjeldssakene i sin helhet. Vi kan på vegne av klientene forhandle med enkelte kreditorer, men vi påtar oss ikke oppdrag med å skaffe oversikt over all gjeld og deretter foreslå betalingsordning. Av de 40 gjeldssakene Gatejuristen tok inn i 2010 utgjorde 29 forhandling med kreditorene. Gatejuristens erfaring i disse sakene er at kreditorene ofte er villige til å inngå avtaler med klienten om tilbakebetaling av deler av gjelden. Vi erfarer at de private kreditorselskapene oftere 15

15 sletter renter og omkostninger i større grad enn offentlige kreditorer som Statens Innkrevingssentral og Arbeids- og velferdsetatens innkrevningssentral. Vi opplever også at klienten høres i større grad når de er representert av Gatejuristen enn om de forhandler på egen hånd. Gjeld Forhandling med kreditor frvillig gjeldsordning anmodning om økonomisk veiledning utenomrettslig inndrivelse klage på utleggstrekk 2 3 annet KAPITTEL 4 ØKONOMI BUDSJETT OG REGNSKAP Budsjettet for 2010 ble satt opp på bakgrunn av erfaringene fra driften i Vi hadde kun sikre midler fra Tromsø kommune og var således avhengig av driftsmidler fra Justisdepartementet for å kunne videreføre driften fra Gatejuristen fikk redusert overføringene fra Justisdepartementet i forhold til året før. Dette medførte at vi ikke hadde tilstrekkelige midler til å drifte ut året. Helsedirektoratet ga et engangstilskudd på kr ,- for å unngå at Gatejuristen i Tromsø måtte legge ned driften. Videre gikk Troms Fylkeskommune inn med kr ,-. På 16

16 den måten fikk vi tilstrekkelig midler til å dekke driften og underskuddet fra året før. Gatejuristens største utgifter er til lønn og husleie. Lønnsutgiftene er lavere enn budsjettert da juriststillingen har variert i stillingsprosent avhengig av hvor mye midler vi har hatt til rådighet. Budsjett for Gatejuristen Tromsø 2010 Inntekter Offentlige inntekter Justisdepartementet Tromsø kommune Private bidragsytere Telecomputing 3 og Advisor 4 Gaver/tilskudd fra private bidragsytere? Bergesen legat Eckbos legat Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Lønn og regnskapskjøring Kurs, reise og oppholdsutgifter Kontorrekvisita Kontingenter Forsikringer Telefon og porto Andre utgifter Sum kostnader Driftsresultat kr , kr ,-. Ligger inne i budsjettet med kr ,- for Sponsing av IKT tjenester med ca kr ,- 4 Sponsing av programvare med kr ,- og vedlikehold kr ,- i Gatejuristen mottok kr ,- fra Bergesen legat i Disse midlene ble overført til kr ,- 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 KAPITTEL 5 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER VIDERE Gatejuristen har i 2010 fortsatt arbeidet som ble påbegynt i 2008 og Vi har hatt en økning på antall saker med 22 %. Dette til tross for at daglig leder var alene på kontoret hele august og halve september. Vi har i perioder hatt stor pågang. De ansatte har hatt nok med å ta unna daglige klienthenvendelser og drift av kontoret. Dette henger også sammen med uforutsigbarheten i økonomien og problemene knyttet til medarbeidere som jobber i varierende stillingsprosent fra måned til måned. Det har også i 2010 vært for liten tid til det rettspolitiske arbeidet selv om vi har vært bedre på dette enn i Ved å fokusere på rettspolitikk ønsker vi å nå flere i målgruppen. Vi ser også at det er noen grupper av de rusavhengige som vi bare når i begrenset utstrekning. Dette kan skyldes at den oppsøkende virksomheten er begrenset til Kafé 103 og Bymisjon. Disse stedene oppsøkes ikke av de yngste rusavhengige. Det var et mål for oss å nå de yngre rusavhengige i 2010, det har vi ikke maktet på grunn av stort arbeidspress og lite ressurser. Vi har et klart mål om å nå disse i For å få det til må vi inngå samarbeid med hjelpeapparatet og andre frivillige organisasjoner som jobber lavterskel med denne klientgruppen. Gatejuristen i Tromsø en et rettshjelpstilbud til alle rusavhengige i Nord-Norge. Vi har klienter fra mange Nord-Norske kommuner. Dette er imidlertid primært klienter som av en eller annen grunn har vært innom Tromsø. Vi ønsker derfor å kunne reise ut til flere kommuner for å ha saksmottak for på den måten å nå flere i vår målgruppe. Det krever imidlertid mer personalressurser og vi håper å kunne utvide driften til 2 fulle stillinger. Gatejuristen har brukt betydelige ressurser på å få tilstrekkelige inntekter i Vi fikk redusert tilskuddet fra Justisdepartementet i Dette medførte at vi sto i fare for å måtte legge ned kontoret på høsten. Helsedirektoratet valgte da å bevilge kr ,- som et engangstilskudd. Troms Fylkeskommune gikk også inn med kr ,- som var nødvendig for å sikre driften ut året. Gatejuristen har en stor utfordring i forhold til privat finansiering, da man har få private aktører i Tromsø som kan tenkes å bidra til Gatejuristens videre drift. Vi har også en utfordring i forhold til garanti for lønns- og driftskostnader. Vi er avhengig av å ha likvide midler til enhver tid for å kunne dekke løpende lønns- og driftskostnader da vi ikke har en eierorganisasjon som kan garantere for slike kostnader. Uforutsigbar økonomi gjør at det er vanskelig å ansette medarbeider i full stilling. Det er en uholdbar arbeidssituasjon for medarbeidere i Gatejuristen Tromsø med så uforutsigbare arbeidsforhold og man risikerer å miste medarbeidere på denne måten. På bakgrunn av stort arbeidspress og behov for forutsigbarhet for Gatejuristens medarbeidere har vi et håp om at vi skal kunne ha 2 fast ansatte i

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2009 DAGLIG LEDER HAR ORDET Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) arbeider hver dag og på ulike måter for å bidra til et samfunn som er fritt for diskriminering. Vår visjon er at alle kvinner

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974

juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 57 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Årsrapport 2010 DAGLIG LEDER HAR ORDET JURK har hatt store ambisjoner for året som har gått, og i arbeidet med årsrapporten ser jeg at

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. ÅRSRAPPORT 2014 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET ÅRSRAPPORT 2011 DAGLIG LEDER HAR ORDET Fungerer rettsreglene og praktiseringen av disse i samfunnet like bra for kvinner som for menn? JURK har siden 1974 holdt fast ved et kvinneperspektiv i vårt arbeid,

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika

Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen ønsker med dette å komme med innspill på rapporten fra Stoltenbergutvalget.

Detaljer