Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn på prosjektet: Ny sjanse Kontaktperson: Prosjektleder Lillian Eriksen Tlf: , eller sosialsjef Toril Sagen Tlf.nr Adresse: Postboks 43 Skøyen, 0212 Oslo.. E-post: Prosjektansvarlig (etat, avdeling): Bydel Ullern, Sosialtjenesten, Avdeling for voksne. Beskrivelse av prosjektet for webpublisering: Prosjektet er en utprøving og videreutvikling av introduksjonsordningens metoder for kvalifisering. Prosjektets hovedmål er å kvalifisere langtidsledige sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn ut i lønnet arbeid. Identifisering av kvalifiseringsbehov, utarbeidelse av individuell plan og tett oppfølging av den enkelte over en periode på opp i mot to år er sentrale elementer. Prosjektet innebærer samarbeid med blant andre Aetat, Oslo voksenopplæring, fastleger, psykiatrien og arbeidsgivere i bydelen i forbindelse med praksisplasser. 1. Beskriv kort: a) Prosjektets målsetting: Prosjektets hovedmål er å kvalifisere langtidsledige sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn ut i lønnet arbeid etter modell av introduksjonsordningen. Det er videre en utprøving og videreutvikling av introduksjonsordningens metoder for lønnet kvalifisering på andre grupper. b) Målgruppe: Målgruppen er langtidsledige sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn, med hovedvekt på kvinner. c) Antall deltagere: Totalt er det foretatt 26 henvisninger. Av disse er 11 vurdert som ikke aktuelle deltagere i prosjektet. Per arbeides det aktivt med 15 personer. Av disse får kun fem kvalifiseringsstønad. Seks personer har et fulltidsprogram og kan dermed skrives inn i prosjektet. Det arbeides med å finne kvalifiserende tiltak til ytterligere fire personer. Ut over dette er det funnet kvalifiserende tiltak til tre personer som har sluttet på grunn av studier, flytting og uførhet. Bydel Ullern Besøksadresse: Telefon: Giro: Drammensveien 133 Telefaks: Org.nr: Postadresse: E-post: Postboks 43 Skøyen Oslo

2 2 d) Gjennomføring av tidsplan for prosjektet: Grunnet sen oppstart er prosjektets tidsplan et par måneder forsinket. Bydelens nyansatte prosjektleder trakk seg rett før hun skulle starte i stillingen. Ny prosjektleder med behov for opplæring ble ansatt i slutten av juli. Prosjektet har ellers gjennomført planlagte aktiviteter: o Oppstart i juli med motivasjons- og avklaringsseminar o Innhenting og utarbeidelse av prosjektmateriell o Innhenting av informasjon om deltager o Deltagersamtaler o Avklaring/ utprøving av henviste deltagere o Anskaffelse av kvalifiserende tiltak o Oppfølging o Orienteringsmøter om deltagelse i Ny sjanse o Motivasjonsseminar o Kafékveld o Etablering av samarbeidsrutiner med ansatte ved sosialkontor, Aetat, tiltaksarangører og skole e) Organisering og samarbeid mellom involverte parter i prosjektet: Prosjektleder har samarbeidet med flyktningkonsulent, tiltakskonsulent og programrådgiver for introduksjonsordningen, samt saksbehandlere ved sosialkontoret. Hun har ukentlig deltatt og gitt informasjon om prosjektet under sosialkontorets møter. Det er etablert gode samarbeidsrutiner med Aetat Oslo vest med faste møter hver 14. dag. Det er ført trekantstamtaler og oversendt rapporter og annen informasjon om deltagerne mellom Aetat, tiltaksarrangører og Ny sjanse. Samarbeidsrutiner med tiltaksarrangører er etablert. Møter med tiltaksgiver og deltager har gitt godt innsyn i arbeidsforhold og arbeidsinnsats. Aetat sitt skjema for tiltak og Fokus på Fremtiden er benyttet mellom tiltaksarrangør og deltager. Det er derfor ikke utarbeidet et eget prosjektskjema til dette. Kontakt med den enkelte lærer ved Oslo voksenopplæring er etablert. Samtaler har i hovedsak omhandlet oppmøte, fordeling av praksisplass og skole og om deltagerens progresjon/ eksamensresultater i norskopplæringen. Det er etablert kontakt med frivillighetssentralen i bydelen med avtale om at Ny sjanse kan låne deres lokaler for treff om kvelden, samt samarbeid for å finne frivillige til leksehjelp m.m. Prosjektet samarbeider med Hjørnesteinen, et dagpsykiatrisk senter hvor deltagere kan møte og delta. Det er også planlagt et samarbeid med Seksjon for psykisk helse i bydelen.

3 3 2. Redegjør for hva som er gjort og hvordan: - Motivasjonskurs: Det er holdt to motivasjonskurs med målsetning om å motivere, klargjøre, veilede, orientere og inspirere deltagerne ut i kvalifiserende tiltak eller jobb. Som metode har kursholder benyttet teknikker fra psykodrama. - Praksisplass: Arbeidsmetoden for å finne relevante praksisplasser har vært kartlegging av kompetanse og interesser, utarbeidelse av CV og åpen søknad. Prosjektleder har sammen med deltager etablert direkte kontakt med aktuelle praksisplasser, enten ved personlig oppmøte med CV og søknad eller per telefon. - Oppfølging: Det er foretatt jevnlige samtaler med deltager, tiltaksarrangør, saksbehandler og Aetat. - Skole: Prosjektleder har koordinert deltagerens behov for praksisplasser med norskopplæring. - Kurs: For å skaffe til veie kvalifiserende kurs, er det forhandlet med Aetat om individuelle Amokurs. Andre aktuelle kurs har vært blomsterbinding, frisørkurs, dataopplæring og individuell språkopplæring. Enkelte deltakere har også fått individuell veiledning i bruk av data. - Utarbeidelse av avtaleskjemaer og kontrakter: Enkelte skjema er utarbeidet med utgangspunkt i skjemaer fra andre bydeler og introduksjonsordningen. Andre skjema er utarbeidet på egenhånd. - Stønad: Stønaden er i hovedsak utbetalt i henhold til stønad etter Lov om introduksjonsordning. Bostøtte og individstønad fra Aetat er kommet til fratrekk. Fratrekk på lønnen er skjedd etterskuddsvis på grunnlag av fremmøtelister undertegnet både fra skole og tiltaksgiver. Etterskuddsvis fratrekk på lønnen er utført etter ønske fra lønnseksjonen. - Samarbeid: Som nevnt i punkt e) er det etablert samarbeid med en rekke aktører som tiltakskonsulent, saksbehandler, flyktningkonsulent, Aetat og tiltaksarrangør. Med i vurderingen av tiltak har også vært lærer, lege og psykolog. Prosjektleder har i hovedsak vært kontaktperson og koordinert informasjonen. - Individuelle planer: Individuelle planer er laget for deltagerne. Den individuelle planen er utformet etter kartlegging av deltagerens erfaringer, bakgrunn, utdanning, kompetanse, samt livssituasjon her i Norge. - Kartlegging av kompetanse: Det er søkt om realkompetansevurdering fra Oslo voksenopplæring og vitnemål er sendt til godkjenning hos NOKUT. Selve kartleggingen er foretatt ved samtaler med deltager, innhenting av informasjon fra saksbehandler, journal og dersom nødvendig, fra lege. - Bolig og familie: Flere av deltagerne har flyttet og etablert seg i ny bolig underveis i programmet. Prosjektansatte har vært involvert i dette arbeidet. I enkelte tilfeller har ansatte også vært involvert i oppfølging av familien som helhet.

4 4 3. Redegjør for resultater av prosjektarbeidet: - Et hovedresultat er at langtidsledige, passive sosialklienter har fått igjen motivasjonen og pågangsmotet for å komme i arbeid. Flere har tatt initiativ og vært pådrivere for egen fremdrift og sier at livskvaliteten er forbedret. Tett oppfølging og god veiledning har vært av stor betydning for dette. Flere i prosjektet sier at veiledning, motivering og tett oppfølging er en meget viktig faktor for å lykkes. Etablering av tillit og motivasjon er faktorer vi mener har ført til stabilitet blant deltagerne i prosjektet. Beskriv kort hva prosjektet særlig har lykkes med og de største utfordringene: Prosjektet har særlig lykkes med å skape motivasjon og pågangsmot hos deltagerne. Deltagerne har fått hjelp til å stake ut en yrkesretning basert på egne interesser og realistiske mål. Motivasjonskurset har vært en meget god arbeidsmetode for avklaring, motivasjon og informasjonsinnhenting. Samarbeidet med ulike tiltaksarrangører har vært positivt. Utfordringer: Det har tatt noe tid å etablere gode rutiner for arbeidsfordeling og samarbeid med involverte i prosjektet. Deltagere som stadig viker unna har også vært utfordrende og krevd meget tett oppfølging. Ettersom prosjektet har vektlagt motivasjon, tillit og god kunnskap om deltakerens ressurser har vi i enkelte tilfeller brukt god tid på utprøving før vi iverksatte ordningen med utbetaling av stønad. Hvordan sikrer kommunen at erfaringer fra prosjektperioden/prosjektet videreføres i arbeidet med kvalifisering av langtidsledige innvandrere i kommunen? Erfaringer og metoder fra prosjektperioden overføres til saksbehandlere, tiltakskonsulent og samarbeidspartnere i bydelen. Det er laget mapper med kontrakter, avtaler, logg og annen informasjon og korrespondanse om deltageren som overføres til sosialtjenesten. Utprøving av metoden har gitt nyttige erfaringer for videre arbeid med langtidsledige og bydelen har innarbeidet nye metoder for kvalifisering av langtidsledige. Prosjektleder har hatt tett samarbeid og faste møter med saksbehandlere, tiltakskonsulent og Aetat, og har således hatt en kontinuerlig overføring av kunnskap om metodebruk. Oslo Toril Sagen Sosialsjef Vedlegg: Regnskapsrapport. Diverse materiell utarbeidet ifbm. prosjektet.

5 5

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen SLUTTRAPPORT Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune: Prosjektets navn: Kontaktpersoner for prosjektet:

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene Ny sjanse Tips fra Ny sjanse-prosjektene Hva er Ny sjanse? Forsøksvirksomhet som ble startet i 2005 Kvalifiseringsprogram for innvandrere som er langtidsledige Modellert etter Introduksjonsprogrammet Kommuner

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT

MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT Nav Intro Oslo 2009-2010 2010 Mødre som mestrer? Et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2010 Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT Beregnet til Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Februar, 2011 EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Evaluering av forsøk med linkarbeidere

Evaluering av forsøk med linkarbeidere R Evaluering av forsøk med linkarbeidere Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø Rapport 2013-08 Proba-rapport nr. 2013-08, Prosjekt nr. 12050 ISSN: 1891-8093 TT, IE/ HB, 20. mars 2013 Offentlig

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer