Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram"

Transkript

1 Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Bjørn Jensen 1

2 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens rolle KVP Mål for samordning av tiltak for tilbakeføring Målgruppe Organisering NAV, Side 2

3 Kriterier for utvelgelse av lokale prosjekter NAV Kontoret Velfungerende NAV kontor KVP må være godt innarbeidet KVP metodikken skal ligge som faglig forutsetning Prosjekter som f. eks. boligsosialt, rus etc. Tilfang på sosialfaglig miljø og kunnskap om de ulike tjenesteytere i kommunene Fengsel En blanding av åpne og lukkede Blanding av små og store Soningstid Kjønnsperspektiv Frivillige org,. Som for eksempel Way Back NAV, Side 3

4 Lokale prosjekter. Det gis tilskudd i inntil 7 utvalgte NAV- kommuner som har fengsel. Det er ønskelig med to stillinger i hvert prosjekt for å få best mulig gjennomføringseffekt. De deltagende lokale prosjektene forankres hos NAV-leder og fengselsledelsen i kommunen. Arbeidsgruppen vurderer det hensiktsmessig at prosjektene legges til fengselskommunen fremfor fengselet. Hensikten med dette er at den innsattes skal få fokus på livet etter fullført straff, og ikke på selve straffegjennomføringen som fengselets ansatte representerer. NAV, Side 4

5 Formål Sikre innsatte kontinuitet, integrerte tjenesteforløp og tettere individuell oppfølging i overgangen fra fengsel til frihet. Forsøket skal bidra til at de ansvarlige og involverte instanser deltar i oppfølgingen i de ulike faser hvor de hver især er ansvarlige for i prosessen. Prøve ut metoder for å gjøre innsatte som har rett til KVP motivert til å benytte seg av programmet ved løslatelse. Forsøksvirksomheten skal prøve ut om det er hensiktsmessig at fengselskommunen kan ivareta en samordningsfunksjon av sosiale tjenester mellom ansvarlig fengslingskommune og ev. ny tilflyttingskommune ved løslatelse. Det vil være aktuelt å se på tjenester frå både NAV-kontoret, samt andre tjenesteytere i de involverte og ansvarlige kommunene. Dette er en rolle fengselskomm. Ikke har per i dag. NAV, Side 5

6 Bakgrunn 60% har rusmiddelmisbruk før innsettelse. 70% er uten arbeid 30% er bostedsløse før innsettelse (Fafo 2004) Enda flere er uten bolig og arbeid når de løslates. 2/3 er uten bolig på løslatelsestidspunktet. Markant lavere utdanning enn befolkningen for øvrig og omfattende helseplager. Fengselet kan utgjøre en arena for motivasjons- og endringsarbeid. NAV, Side 6

7 De innsatte er tilgjengelige for tjenesteytere, og har ofte stor motivasjon for å få lagt til rette for løslatelse og god tilbakeføring til samfunnet. Andelen som ikke var i jobb ved innsettelsen var dobbelt så stor blant kvinner som blant menn. Ved siden av arbeidsinntekt var sosialhjelp og kriminalitet de hovedinntektskildene de fleste oppga. (Fafo 2004 Levevilkår blant innsatte). St.m. 37( ) fremhever at nøkkelen til en vellykket tilbakeføring er samarbeidet med kommunene. Bedre samordning av tjenestene vil kunne bidra til at de innsatte får et helhetlig og samordnet tilbud i sin bostedskommune den dagen de løslates. NAV, Side 7

8 Tilbakeføringsgarantien Innsatte i fengsel har de samme rettighetene til tjenester fra forvaltningen som befolkningen for øvrig. Garantien innebærer at innsatte som mangler bolig, arbeid eller opplæring, har behov for sosiale tjenester, rusbehandling eller helsetjenester, skal ha tjenestene tilgjengelig når de løslates. Garantien gir ingen særrettigheter, men skal gjøre de ulike etaters tjenester mer tilgjengelige for innsatte som har begrenset mulighet til selv å oppsøke tjenestene ute i samfunnet. NAV, Side 8

9 I St.m. 37 ( ) er tilbakeføringsgarantien definert slik: Tilfredsstillende bolig Mulighet for utdanning eller opplæring Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester og virkemidler Sosiale tjenester, herunder IP Helsetjenester, herunder om nødvendig behandling for psykiske lidelser og rusproblemer. Økonomisk rådgivning og bistand ved gjeldsproblemer. NAV, Side 9

10 Kriminalomsorgens rolle Fengselsledelsen har et særlig ansvar for å tilrettelegge for samarbeidet med NAV i fengslingskommunen. Fengselseleder skal sikre at ansatte blir informert om prosjektet og at NAV får nødvendig informasjon om fengselet. Kriminalomsorgen skal motivere innsatte til å delta i prosjektet og ved behov bidra i arbeidet om IP. Kriminalomsorgen har ansvar for å fastsette løslatelsesdato i god tid før endt dom og bidra til at innsatte som deltar i prosjektet ikke flyttes mer enn høyst nødvendig. NAV, Side 10

11 NAV reformen for innsatte i fengsel Nav reformen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet, og skal: Få flere i arbeid og færre på stønad Gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse forvaltningen til brukernes behov. Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Det er derfor en særlig utfordring å sikre at målsetningene i NAV-reformen realiseres også for innsatte i fengsel NAV, Side 11

12 Kvalifiseringsprogrammet KVP er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Personer som fyller vilkårene i 5A-1 har rett til deltakelse i programmet. Programmet forutsetter motiverte deltakere, deltakelse er ingen lovfestet plikt. Søkere må ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering. Denne foretas på Ravneberget, som en avlastning for den innsattes bostedskommune. Mennesker som ikke greier å stå i jobb bør vurderes med sikte på å komme over i en permanent trygdeytelse. Deltakelse i KVP vil også kunne bidra til slik avklaring. NAV, Side 12

13 Programmet kan bestå av tiltak både fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private bedrifter. KVP skal være helårlig og på full tid, dvs. 37,5 timer pr. uke. Muligheter for individuelt tilpasset løp. Deltakelse i KVP gir rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden skal sikre en forutsigbar og stabil økonomi, for å bedre muligheten for å lykkes i programmet. NAV, Side 13

14 Mål for forsøk Samordning av tiltak for tilbakeføring. System: Hovedmål: Prøve ut ulike modeller for samordning av tiltak for tilbakeføring i arbeid/arbeidsrettede tiltak ved løslatelse. Aktørene er: NAV i fengsels- og hjemkommune kriminalomsorgen -skoleprimær helse tjenesten frivillige org./kultur/livssyn Bolig/Husbanken Individ: Styrke forutsetningene hos den enkelte slik at bruker har tilbud om arbeid,kvp, ev. andre arbeidsrettede tiltak, bolig og nettverk ved løslatelse. NAV, Side 14

15 Målgruppe Innsatte som fyller kriteriene for KVP. Det vil underveis bli vurdert hvorvidt prosjektet skal åpne for deltakere som også kvalifiserer til andre arbeidsrettede tiltak og som har fastsatt løslatelsesdato. Målgruppen er personer som er særlig avhengig av individuelt tilpassede tiltak som ikke får hjelp av eksisterende tilbud. Personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, samt ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. KVP er godt forankret i NAV og er politisk prioritert. NAV, Side 15

16 Organisering Tiltaket samordning av tiltak for tilbakeføring prosjektorganiseres da det er behov for både målretting og fleksibilitet for å prøve ut nye arbeidsmodeller. Repr. Fra KSF, AVdir og NDU vil utgjøre en operativ styringsgruppe. Den operative styringsgruppa ledes av Avdir., avd. Levevilkår og sosiale tjenester. Prosjektleder fra NAV Drift og utvikling vil være representant i operativ styringsgruppe. I den operative styringsgruppa vil medarbeidere fra det sentrale prosjektet i KVP delta. NAV Drift og Utvikling skal ha gjennomføringsansvaret for å drifte de lokale prosjektene. NAV, Side 16

17 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN NAV, Side 17

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 1/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10 16.01.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Ansvar og lovforankring KVP er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Forvaltningen av programmet utføres av NAV-kontoret NAV, 09.05.2012 Side 2 Kvalifiseringsprogram 29 Hvem

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2013 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2009 om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften

Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter (kortversjon) Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften I arbeidsgruppas mandat og i Stortingsmelding nr. 37 Straff som virker (2007 og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere Innhold Forord...4 1 Innledning... 5 1.1 Kommunen- en hovedaktør... 5 1.2 Strategien

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer