lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet"

Transkript

1 Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: E-post: Sentralbord: Telefon direkte: DERES REF VÅR REF DATO /tsh STATSBUDSJETTET 2011, KAP 821, POST 71 TILSKUDD TIL INFORMASJON OG VEIELDNINGSTILTAK RETTET MOT INNVANDRERE Org.nr: Bankkonto: TILSAGN OM ØKONOMISK STØTTE Vi viser til Deres søknad på kr ,-. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har vurdert søknaden i forhold til kriteriene for å få tilskudd beskrevet i rundskriv 7/11 og intensjonsavtalen mellom Redd Barna og IMDi og har besluttet å støtte prosjektet med tilskudd for 2011 på inntil Formål Kr ,- Målet med tilskuddet er at innvandrere skal få informasjon som er tilpasset deres behov. Særlig nyankomne innvandrere trenger kunnskap om og innføring i det norske samfunnet, og veiledning for å styrke deltagelsen i lokalsamfunnet. Bosatte flyktninger skal sikres rask integrering i lokalsamfunnet gjennom deltagelse i frivillige nettverk. Generelle vilkår for tilskuddet Det forutsettes at midlene blir brukt til den målgruppen de var tiltenkt, at det er samsvar mellom de tilskudd og aktiviteter, og at kriterier og retningslinjer for øvrig blir fulgt. Se også under særskilte vilkår.. IMDi kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i tråd med forutsetningene i tilskuddsbrevet. Oppstår det større endringer i forhold til budsjett og aktivitetsplan i løpet av tilskuddsåret og/eller prosjektet ikke kan gjennomføres som beskrevet i

2 søknaden og tilskuddet ikke kan benyttes som planlagt, skal IMDi så snart som mulig orienteres. Finansieres prosjektet av flere enn IMDi må dette fremgå av søknaden og/eller statusrapporteringene. Eventuelt overskudd fordeles prosentvis etter størrelsen på tiltaket. Tilskuddet dekker ikke investeringer eller anskaffelser. Alle midlene må brukes og bokføres i Midlene er ikke overførbare til Ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDis kontonr merket med tilskuddsnummer snarest og senest ved årsrapporten IMDi forbeholder seg retten til å kunne publisere rapporter og øvrig materiell produsert i prosjektet. Tilskuddsmottaker får ikke opphavsrett på produkter og metoder, men det vil fremgå hvem som har utviklet materiellet. Det skal vektlegges å få frem erfaringer med metoder og arbeidsformer i forhold til informasjon og veiledning som kan evalueres, formidles og brukes av andre Det er et vilkår at alle tiltak som det blir bevilget midler til blir beskrevet i henhold til en mal utarbeidet av IMDi med det formål at det kan legges ut på I den sammenheng skal tilskuddsmottaker utarbeide en plan for 2011 innen 1.mars. Dersom IMDi delfinansierer prosjektet, må det rapporteres særskilt på bruk av midler fra IMDi og en oversikt over hvem som bidrar med midler til prosjektet. Særskilte vilkår: Redd Barna skal redegjøre for hvordan organisasjonen har tenkt å øke etnisk/kulturelle mangfoldet i egen organisasjon i statusrapporteringen per 31. mai og hva som er oppnådd i statusrapporten per 1.november - jfr. intensjonsavtalen punkt 1. Redd Barna skal videreføre eller etablere aktivitetsmodellene i minimum 20 kommuner/nye steder i store kommuner og modellene skal være forankret som ordinære tiltak i Redd Barna fra og med Redd Barna skal i 2011 kunne gi en oversikt over antall barn som deltar i aktivitetene gjennom nye rapporteringsrutiner mellom lokale ledd og administrasjonen. Redd Barna skal redegjøre for hvordan modellene skal forankres i de regionale og lokale leddene i løpet av 2011 innen

3 Redd Barna skal innen ha lagt frem en plan for hvordan organisasjonen skal ha en hensiktsmessig og effektig informasjon og erfaringsutveksling på området både i internt i Redd Barna, overfor IMDI og kommunene. Formidling av prosjektresultater Redd Barna skal informere andre samarbeidspartnere i prosjektet om at IMDi er samarbeidspartner og del finansierer prosjektet. Redd Barna skal informere om prosjektet på egne nettsider med link til I dette prosjektet skal tilskuddsbeløpet dekke følgende: Lønn Reise Seminar Opplæring Aktivitetsmidler for gjennomføring av den frivillige aktiviteten Akseptbrev IMDi ber om skriftlig aksept i brevs form innen Tilskuddsmidlene blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt akseptbrev. Akseptbrevet sendes til: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo. Akseptbrevet må inneholde følgende: Tilskuddsnummer og tilsagnets beløp. Bekreftelse på at ovennevnte vilkår er akseptert. Kontonummer som midlene skal overføres til. Hvis prosjektet ønsker å gjøre endringer i forhold til prosjektsøknaden, må endringer beskrives i akseptbrevet. Dersom det foretas endringer som bryter med forutsetningene, forbeholder IMDi seg retten til å revurdere tilsagnet. Navn, dato og underskrift av ansvarlig person hos tilskuddsmottaker. Revidert budsjett Revidert budsjett sendes elektronisk dersom tilskuddsbeløpet er lavere enn søknadsbeløpet. Utbetaling Utbetaling av tilskuddet skjer to ganger i løpet av året, under forutsetning av at prosjektet gjennomføres som planlagt. Første utbetaling skjer så snart IMDi har mottatt akseptbrevet og revidert søknad og budsjett er levert inn via nettbasert søknadsskjema på IMDis nettsider innen Andre utbetaling skjer i løpet av august med betingelse om at rapport for 2010 er levert ihht fristen og statusrapport per 31. mai er levert. Rapportering 3

4 Statusrapport Statusrapport skal oversendes IMDi innen 31. mai og 1. november 2011 via nettbasert rapporteringsskjema. Årsrapport Årsrapport skal leveres via nettbasert rapporteringsskjema innen 1. mars Tilskuddsmottakerne skal redegjøre for resultater og ressursbruk. Hensikten med rapporteringen er å dokumentere i hvilken grad en har bidratt til målet for tilskuddsordningen. IMDi ønsker å etterprøve om nytteverdien av prosjektene står i forhold til brukte ressurser. Rapporten skal inneholde faglige vurderinger av metoder som er brukt, hvordan midlene er blitt brukt, oppsummere erfaringene og identifisere problemstillinger og utfordringer i prosjektarbeidet. Rapporten skal utformes slik at den lett kan videreformidles til andre og legges ut på IMDis hjemmesider. Elektronisk rapporteringsskjema vil bli gjort tilgjengelig på IMDIs nettsider. Kriterier for mål- og resultatoppnåelse (gevinstrealisering) vil fremgå av rapporteringsskjema og av tilskuddsbrev fra IMDi til organisasjoner som mottar støtte. Regnskapet for midlene skal bokføres under et eget prosjektnummer i organisasjonens regnskapssystem. Regnskapet utarbeides etter Regnskapsloven og revideres etter revisjonsstandard ISA 805. Rapporteringsfrist er 1. mars Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene jf. Bevilgningsreglementets 10, 2. ledd og Riksrevisjonslovens 12, 3.ledd. Klageadgang I henhold til forvaltningslovens 28 flg. kan vedtaket påklages innen tre uker. IMDi er innvilgende instans, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er klageinstans. Eventuelle klager fremmes via IMDi. Oppfølging IMDi vil ha ansvar for å følge opp prosjektene som får midler gjennom møter og nettverksamlinger. Kontaktperson for prosjektet vil få nærmere informasjon om denne oppfølgingen etter at vilkårene for tilskuddet er akseptert skriftlig. Lykke til med arbeidet. Med hilsen for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bjørn Holden Leder Tilskudd og IKT Tore Storm-Hexeberg Seniorrådgiver 4

5 Kopi: Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet, IMA Tilskudd 5

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012 Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen Postboks 638 Sentrum 5807 BERGEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.03.2014 Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Regelverket er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer